Kohti. ffinii:\ :i'':i'

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti. ffinii:\ :i'':i'"

Transkriptio

1 SARA. MATKA :l

2 Vaellus- ia melontaretki Gronlannin itrirannikolla haastaa kropan. mielen ja parisuhteen. Matkan varrella alkaa ylkittrien ymmrirtriri j otain ikiaikaisen pyhiinvaelluksen merkiffksistri. ELokurssu or!utrrne vrosi sillcn Iihdnr nel}n nrafk,rlle tslrf Litr lahinnii Liitni painosrxksesla. k.ska hi.e..riel slaian sclii ninn era sisarc ri knh.lei emnr)een oli sl'tii "t.hdii jotaid. Olinine kurnpllln jo pidcmpiiiin miettideel, el.lii L! i I risi I vvailti \.cnt'ttiin liihiin omia.aloja. l\{,rlkrllx tapaun Ms*uLs n, josta t i sitleor nin eljf,tn kumppoini. ILcs, jonka kansa!.el lflsln viclai pdljon. Vaili]il (lf{tnlantiin j. rr]il]isl,)..:

3 < Dinesin (vas.)veneele EhdetiiAn kohti lei paikka. iosta vaellus vast alkaa Markus (vas.), Ben, Carola ia Elina ovat nousseet ensimmiiisen nousun. Paljon lyrkempia on luvassa. Kohti :i'':i' 'iar ffinii:\ ill.l -l svksyisella juoksulenkilli Mafkus kertoo saaneensa k.weiuaan Benilrii,. ror.r i,lp" ljl-,r. in.b,-rjj r.nj.o\d,nl Ca.olan kanssa vaellds ja nelontmatkalle crdnladtiin. Innostus Ben on ldltanit jo oppaan. Roope Roineen, jolla on oma dat.i lol\,ihin ja elologisesti kesteviin matkoihin erikoisiunul matkatoi mislo Moln. Tdkoitus on liiht ai hmdnasutulle G.nlmnin itiinn njkolle. Ammassalikin alueelle, joka on l.insjn..ikkoa selvristi an karampi ilmastoltaan. Sxurin osa itiinnnikon 'nalkailijoista tekee lslannislakasinpaiv:in tutusrunisma&ojalenrokentrin lirhela sjjaii sevaan lq'laiin. Jotkur xtfemistit hiihtavat paikallisten koirava.ljak ko oppaiden kanssa 700 kllom fia nannerjriritlkon yli. Roopen dvi on mukaan seudula, jonne ol mne matkalla, oli t.t[.i kaudela kiiy nl't ehkai l0 15 muuta. Ennen joulua joulkoomfte ovat lntilneet myos Herik ja Sdi, ja sumniielna on jo pitkalli. Vleita kaj]lka yhdistaa halu lokea a! es la irrollavia luontoel.imyksin halu koetella onia gtsisjrija henki, Ehdimme odottaa lih$a njin haud, ett:i luiltia edeltaivanai iltoa helnrtkuussa olo on ialsin epritodcllinen. Lennimme ensin lteyjariki in. jossa yowmne. ja seuraavana pinvim.i jatkam me cronlantiin. Laskeudumneruorien vdlsg jam renpaiilta Kulusllkin sateiscle sorakenr.illc. Sielti jatkamme suoean helikopterillatasilaqin muuta m an sadan asul&aan iq'iien. jossa Roope odotaa m eitrt. Iltaptiivi.lla raahaamme tavdamme teltatja k{uden p:iiran ate fiat - Roopen paikallisen I'hreistvijkumppanin Dinesh vcneeseen ja I rr J I adrirp"; br PF. anr.,. in.."n perusleiimme karniiseen ruonoon. Sria on harmaa ja tjhkusatcinen, teltat on saataya pysq,.an mahdol llsimnm nopeasti. KuniD pdiskunra saa l lttansaja elsii vah:iklvi sen maaplantin. Kolmen pjldorteltan liseksi pystr.inme tiipntn?pi sen l ltan, jonta rislinme tdq'teltaksi. S itri on tarloitus kiltiia keil

4 r' ti6- ja ruokailutilana sek;i Roopen ydsijana. Pysqtyksen jiilkeen ryntiiiimme pnt idiiin lsatehtavia lfnn Selvifu j,itohjelmassa konsanaan. Vrlsailemm, eft a i]lan paaheeksi aiinestetainr vnmeinen pari ulos kjsasta. Ensirnm?nsena ilhna parttteltan nimi osoitlautuu hdhenjohtavaksi. Hiljaisuus laskeutuu wonoon. 1. vaelluspaiva: lumiset rinteet Aanulla leemme lifitda innokl<asti, mutla pakkamis en kuluu aike. Olemme viele tothmattomia sr lomaan teltd, keittimetja mukam otet' la\al ruror su_u 5F hpnkildtol a. pn la 'oidpr jo-lloon. Sanoimme Roopelle enrkateen, ettai pidiimme hlaasta ruusta. Katsellessani muonameer:ie nietin, etta olsikoha pitiinlt j.ittiia smomatla. Roope jakaa kajken mu]<aa otettam kolmeen kasam, mutta taitd hritenkin kantaa jtse eniten. Rin koihin pakatam leipiiii, juntoa. salmia, suldaakiisseli ja nuita pusseja, kuivmuonaa, kanvia, teetii, huajd, sokeria, ieft uta jklnamix, malcj]1ipukl.eja, reno'nade-majoneesia, lfi asiiilykkeitii, keksej;i, suldaata pastaa puuohiutaleita, kuivatluja luumuja ja rusinoita, ja yksi maissis;iilykepukli, jota Cdola bni kmtmeeksi ]mpiid r; crdrla ra-raaqsa k'n aljoer oards?".s- a me oitasesonki on heinaklrun plolivalistzi s),yskuun p.o v; r LrrFr'eidlJJta me /o o.\pljf;s,;. j0 oln liikkuminen vesiteilse on hankalaa. slyskuun puo va njalkeen 0n ky mi;a la markaii. Raataldjtytii ryhmamatkoja seka ohjattlrja vae us- ja melontar'iatkoja Ammassa ikin alue e ja fjesiavat eslm: Moln (Suom), vae usja melon, w\r!\ /.moln.f. Highp aces (lso-b r tannia), vae Lrs, wwhighp acesco.uk. Blackfeather (Kanada), me onta, www blackfeather con'r. slromest fta-gronlantln pa6see Reyjav kin kautia. Lentojen aikatallljen taka matka vaatiiy6pym sen Reykjavik ssa. celafdair lentad suoraan He singi$a ja sasjonk!n pohjo sma sen kaupungin kautta, wwvr ice andalr.f, w\rw.sas fi. Reyjavlkista Grdnlannin Kulusukiin entaii A riceand, wlvwalr ce and.ls. (A16 sekoita celandair nl) Lento Hesink Reyjavk:noin e. Lento Reyjavik' <J r.ll,:rci1 r a. Ipr I o. (a11o. oo \orala a_o ra, lotta saa parhaan rrnnan. Kymmenen paivan ohjattrjen vae usmatkojen hinnat vaihtelevat euron vali a. H nta ssaltaa ruuanja lrotellil mutta eiyeensa lentoja. on kesalb noin astetta piiivallaja noin 10 o.ledd /d a.vo :dlda uiail" p;ivi; pe,;l,l,di1. \,4"r I el jaajaahd),ttaa inraaja sen ahe srldessa on v6han ky mempaii. voimakka ta mannerjadlkd ta raf n ko e puhatava Piteraq tulr asaattaaes ntya myds keszl a. Vae us vaatii seanndllista harjoitte uaja kokemusta r nkan kantarnisesta vuor stomaastossa. Kannattaa harjoitela 2 3 kkennen matlca norrnaalia aerobista kunto ua (es m. enkke yii) pari kei6a viikossa, pi;rja, hwln ja nalrttii matkasta enernman vahemman aerobista harjoittelua, mutta vatsa la kasi vars lraksia on sj,lta treenata. Kannattaa me oa multamia kertoja krukautta ennen matkaan. "Omakeho iakoko olemus ovat siinri ktivt6ssri. mihin ihminen on alun perin tarkoitethrl' vaativat eri aista klrntoa. larjestetj,t matkat vaatlvat perushyvad k!ntoa, mutta hu ppu-urheilija e tatultse olla. lvlatkanlarjestellen sjvuilta oyt),} lisat etoa. omin pd 1na.kJ"!m e_vodt pil\d; to\emrcta a. ' lap l vaellukslsta ja taltoa lukea karttaa tode a hwin. riippuu matkan pituudesta. Y elsest ottaen jarkevasi pa kattu rinkka painaa k oa.taman q,ypp nen matkai' u edellj,ttaa askeeti steir olojen sietamlsta ja va htelevan saan hj,^r'aksymista

5 Grd.lutia piii\.iikausla, emcn lain se vthdoin i,in. eiseniittda sld ril.. tu*ar painavat vaihain kanrajasta riippnen Ii 25kitoa.Veniei onneksi tanirse mukana kantaa, kosll luoden fio reil]n solsee l(ifkkditdnonstopl]roja. Aurinko alkadpaistaakxlklessmme, jase luo seumhsernnehnirilscvnl hf4'set tlytirsverkol e on todella k.ilttaa. Opimnre pid, cttn audngonpaistrtta ei saa ihran liytqrsia ja sateen nyola.ijsrd piinsee yhlri \'armasti croon. Kaikella on puole.s.r. Rjnkat painavat, ja kiipciinnne. ylds lunisia nnhitai tuntuu trln ii LunDilta raskaammalta. fltaprii!'ar lopr la, tan jalkani oi.at jo r i qm).kscs epeh ealja koko olernus hicnan konlrolloimaton, koh t.tamne haasr.een. joudunnne y[ttamaad j]rkrille intcclle le!itiiy \ " rrilf. IniJ; I rd. )\.r' jjr\a jos jalka lif eiia, rnrtka heilahtar ja tasapai.o p ttan, liukun prnstikke ka.lan1ulsh e. jrirveen.ld.ta isiini varuun pelkiisi. kun enncn nrai.kaanmc sdoi Nlafkkscn knfi.n p ristren: "Pidiihlofta tyttrircs tiini." Vaikka qtnr on,12 vuotias. ropulia sekin rnme jiiri taatlc. Ka deksm tunnin vaeuuksenjal kcen pysl)lrimme leirin vuorlcd viiliin laaksoon. Nrkunmc tahden jaritikkoiarvcnvnllssa. Toiscn jnn n painlctvijnqry30,+0 mctdn kor kui.en mmne{iintkko. mannerjaatikk6 AamL laolo on ral&can\.asy.yt,siiaon sunnrisenhannaa.edesseon tlusi va llus, lovoittccna na\roti )'I crdnla.otn nmnerjnai.ikitn. Nluutaman tonnin kohhrulliscn helpo. yaelluks.d jalkee. piiascm me jiinrkdn r.:un!.lle. Toisln kuin voisi llrulla, jandkko ei sldnt an 01 lasainen, vdd torkea! ar.ltoileva ja syvailta sisalrn Vicks pastilin sinine.. Sen paa a krivellessa tuntuu kutn olsi mlrsla. keskcla ja:i meren sis.nl.i. On Eik a tajuta, erii niimai cniit ole stvrotsisista teh 4in lantasia.lolnnan ldvasteita.! adn luonron aitoja rnuo.lostelm ia. Lounas nauiila.rn kalliod kielekkeella, joka q'rin q,lr jriiitiktijjnrvele suoftan korkead jaannassasejnan etccn. llh.lla penrslejnssa en l6t'dai pmdsta polyuretanj istul.alus tdani Diisfiiin. Epe[oivoisesti tvhiennan rcppunikolmccn kerr.aan ja ki]n li'^1.. l..t.1.{,aur r)o, F \- h..,i prtr nrr,r., jrintik.jlle, lo maspaikallemnc - ja varnaan parhaillaan lenrctcc ihi s n, pu hl.ad valkoisen jaaitikdn priaillai, todisteena h uolinianoman I u

6 ristin rno}tlsiff dihrin meitii oli opdtettu olemaan iiituim.itta mitiiinidtiabid,d- PieltaroiD st!-ryjd ssa loin oljsin viihintaiin qihjenriinlt veneen septitanldn Lnrr:..gl vuoristojerveen. Mdkrs lohdunaa. ette en jaftiinyt igrilahsa tah Iani. Htlnen mielestii:h on lievenhv:i asianl*ara" et.a tatu t*oani sfz;sti. Rienunj od ni'toa hin liidan seuraavma aamuna alustani tasn:ileen sar aelo]oisd vriliste 3. vaelluspaiva: haasteita Heriiaime t4stn kirklmeen pitiyiien. Ndbnzi oli huikea: jiittimai sen korkeat }e.lliot nousevat tunen jeatiklirjarven etehpuobna Nii den viilisa on pieni j:iiitiktij, jostavirtaa jiirveen puro koskineen. Poh joispuolena otr manneiaetikld, jonlg eilen tavoitimme. Se jatkuu Grdnlannin li,sirtmikole 700 kilometria. J?irvela ajelehtii muutama mannerjaahkdstii inonnut jai autta. Kovin suuria ei joukossa ole, mist?i saalta piizitele, enei jaatftdstii ollut hiljattain irromut lohkareita. Roope on jo kertonut meile paljon Cldnla.lnlrt luonnosta ja siit5, niien jatkuvasti liikkeessn ob vat ja;imassat muokkaavat luontoa. Voimme konlreetltuesti nahda, niien jiirlaudela ja sen su]amisen yhte]desse on s]ntjn]t j?!ma ja erllaisia maamuodostelnia. Suurilrmm vaihiuksen tekee kuiten Nin suunnaton autie. It?irannikko on yhta pitka kujn ma*a Pohjois-Norjasta Espdjmja Rmskan raiale. Siela asuu ihmista muubmassa kylessa. Koko vaeluksemme aikana emme mie yh a;in ihmista. Keske a autiutta muistm jonlon Suomessa brs)neen meiltii et a orlrchan siele teita Eih.in alueesla ole edes karttoial Alan pikltliljaa )'rndlt.ia johin ikiaikaisen pyhiinvaelushaditi on merlotvksista- Kun tuntikausia nsittaa ibeean {Ysisestiia lii}kuu luonnossa, ajatukset selkilt]ryiit ja paiisee ldhemme,s itseiiiin. Suuriltakin tuntdeet ongelmat asettuvat mittasu-hteisiin. Olo on seesbqt ja nuhalinen. On]a keho ja koko olenus ovar siina kiltdssii, milin llmjnen on atu pedn larkojtettu. Sita syit n:ilkiiiinsa ja nxlc kuu hlvin. Tanaiin on tarkoitus palata ensirnmtiseen binpaikka,ll' Roop Ie kin reitti on tuntematon, joten kailkia i:innjtti:i, mitii tuleman pi6n Vuoren rinnetd ylds kipuaminen on tyijlastri, vaikka rinlst ovat useiden aterioiden jiilkeen v?ihiin ke\yemat. Haasteellisinta on lask utua ruoren ioisele puol le. Roope eisii sopma paikkoja, jotka vaikuttalat ensin ma.hdottomilta. En todellahaan )aitii rinlkojneni paastii a.las pfq'suoralta vailattavaa seinamaa pitkin. Mutla Roope luo uskoa taitavasti. Sanoo, etta juui t6miin ryhman kmssa h?in uskaltaa t:imiin reith valita. Ja rinteet kantavat. IlhpAi vii alkaa jo hiimtirti*i, hn sdwmme kukkulale. Sieha n?ienrme nie nen, jo.ka takkii seidima meiddn fldisi viela kiertiia. Sdi ehdoiiaa, efte p)sqtetaan reltat tii.han ja jatketaan huomenna. Itse rojahdan ties monennen kerran mahan istumaan. Rjlkka on kelpo sel kdnoja. on n?ilka ja jano ja vasy. Roope liihtee tiedustelumatkale ja )aftae ktt;iri suoremman rei tin peri e. Ketteriisti kidet tashrissa h.in hlppelee kivien yli ja kato aa n:ilqvisul Olenne oppineet pitiim.iiin sil-'nzih hiinen kasiaiin:jos n eivril ole taslodssa, on todenniikitisesti viih?in haastarbmpi pat- Lojunme kaikri naassa ja pohdimme, kaivaisimmeko Roopen hoiviimne jefimiista rinkasta sateliittipuljelimen, joka on mukana hatat mtelta vaiten. Olimme kuunneleet Mtavina puhelimen kilttdopdtuksen ensimm;;isena iltana. Nlt ei ehka ole ihan helatilanne, muita herkuttelemme helken hvitlelema.lla Roopen ilnethi, IQln han palatessaan havaitsee, efie olemme tilanneet helikopterikt jetuksen Istuisimme hdnin kuluttua Tasilaqin ryl:in hoteiijssa oluet edessiim me. Niin lfiela Innmtieta \ie nimit ain on, vaikkaja.lan matka kes Roope saapuuja jatkanme kuuljaisina matkaa hiinen ljl'tiimii?tnse toista rcitti?i pilkjn. MatLo varrelh kavaistiiin vieh muuiamm kef ranjossain itkun ja hysteerisen nauun vdlimadtossa.l'hdeksdn tunnjn vaelxksen jdkeen paladme perusleinjn. 4.vaelluspiiiva: kriisinhallintaa Aamulla on ardnkoisra ja teltassa kum4 vaikka yiilii liimpdtila las ki liihele nollaa ja vd.lillii herinl:n h'lmlteen Roopen ja Henrikin y[attaive neuvo o]i riisuutua alasti, menna makuupussiin ja laittaa kaj]*i et eristeeksi mahupussin ia patian v.iliin. N?iin kosteutta on mal ollisimman vii.hin mahupusissa.

7 Ma*us ilmoittaa k4tnnsa meressa aanupesdta. Vaikka vesi on Ldldenn matkaan. l.udotan tuntmd pedaateihin liihes vrittd nojn 3-astejsta, ajatus peseyqnisesh kolmen savett-pirivan jrnkeen m.isti ja kajakki nutki[e]ec ha.llitsemattomasl.i eteenpain. Olemme tu ntou houh tleievalta- S isonme lant akjvill.ija arvioimme rilannet istuncel kajakissa valeht elcmatta korkeintaan krksj mnruunia, km ta. Mdkus todellahin iahes ui jii:i\'lnassa vedessa. Markm sanoo kire.nla ianell.i, jonks rulkitsen ivaltjseksi: 't{tskljng, se Valitscn kaksiyaiheisen t aktiikan I ensin huutrtel n itseni \yotrtds olet S[NA, joka ouaa tela kajaktia: ta yldspinn, puen paidan ja jatkad sil.t en rtdtiirdstli dtaspain.iitkika lmnen adjenaliinln syokslaan. Hlraa hflyu.iini suostuin ohju teen o1o on laiva!]line.. Ilamexdenloitotuofteet mjoittu\ral ham mam, vastoin tahtoanil mastaldaa., muutamaan voidenrft pussjid seke aunnovorrc seen_ Vallitsee kire?i tunnelma, onnistumme mtau tumam ja veteyd)mme tcltta. setvimann syntll1ltrui kriisiii. Mnusla olisi luuserimais- Jokikincn pakattu tavara on tdkoin ha.jtrx, sifln ka*ki pjtaai itse kantaa. Markuksclta olen oppinut riiirinmaisen niuldouden fytin, la pernitnrye tehhvnsiii. koska olin enden matkatte liihtda p:idflnnlt johon kuljuu sekn, enri savcf plyhkeet taskeraan. On vapauuavaa lsenpata ja ylitt.in iheni, jos ta.ve njjn vaatjsj. Markuksen nielesta tajota, kdnka mainlosii trden toimeen jtman kohtuuljsen vaikuna ei ole \'se luusedmaisuudesta: Hen oikein mielellri.an ohjajsi, jos hatuaisin. Pienen vaantelehlimisen jekeen annan homman miehetie, vaa maiiriia kosmcelfisja hlotteita. Mycis pr*eu tuminen on yksjnker taista, kun vaihtoehtoi.a on kolmepaftaa. (ip"ar ' " 0,;,,n. odn)r^.wor-,.i..-nd en lrtltanan vuodon. SeLr.aavana piiivrina neidan on rdkorllrs mc- '1. Uhpinviillii paldmme leirih ja kokeilenme kajat*ejammg lds kunnille oli varattu l tsolsk1jakt, jojt a myos a! ioefokalakeiksi kursuiaan. lnsin pitiiri paaftiie, hmpi ohjaa pedasleilla periisintii, sill.i ohjaava henklld istuu taakse. Markus kysly, hahranko ohjata. Jaan sii hen kiisie kseen, ettii se olisi toivottavaa, koska haio itse pjtkjne saari, neen maituisi pa.emnin el upe*ille. Vastam sljs kyiia, vaikka kuuien mielessiini :iiinettdmar epalykset. Istuinet asendcrad sen mu- iir.[on'lafiiiud: ylivuonon, kivun Kajakkien pakkamiseeo nenee ilertav.in piike aika. Tuntuu epatoi voisen mah.lottoma.lta tmkea kaikki kmat kapeisijn, mataliin atulr siin. Roope aultd karsiviillscstj ja t ulee seisoneeksi smalla pari run a jairrylmrissa menvedessa (tosln neoprenisukar yla.in). Km piiriseme vesille, aurinko paistaa sinjselrii raivaall.a ja mel1 on rasvaq,yni. tri pelota ollentaan. vaikha etuk;ireed olen ndhnlt pai najaisia siita, nited kellahdanne kumood ja;ikyhaiin veteen ja rai palecmrne pa.ittly raskaanman kauna. rkavrtkseni kujrenkin tajuan nelottuatnme vasta pdrilgnmentii minunttia, ctta oikea nnteeni

8 alke i:-.- :.d olisi sittenkin kannattanut hieman enemman a paiile. h en teleniseen kalte lln hylkeenrsva. Asumuksissa oli ndjori. :ii:ri*i3ikiili:illajaaruorienkeskellzi, missaseon aut nlin kuuma, efta ihmiset ollvat kitt?hnijssa koko ajd a.ldsti ja sanas iama-: :;: ::>.; f:iruhiljaa sa ryylqf kourisixkseksi enla eniia sa asumutsessa asui monta perheta, kulin omassa nahkoilla eiote h kene a':-::-- =Lruta lain rdnettanija laskemaan vetojakoh lussaloosissa. lalakiipeiimmekatsomaan auringonlskuaviereisel li luralil.a l.-.::oa le kalliolle. Roopc on elulaleen vamutuut jlrhlistamad tilaisuottaja Jatkam=. :r:::- intkeen vinosti yli viiden klomeirin leryisen saamme l-ulon onm minikokolsen skottiwhiskipullonne luonon. Rani.::r r:i' alkaa vajhl.ua puutunulseksj ja pysttn jo Olemne onnellisia ja samalla haikeita. PerilLe p;i:iseminen lfies nelonun ko:ri;ldi:n qt laajiiaolatta. Jiinlxoret tekela: lallaya vaikutuksen. l'llittavintii oli iden na ennninen raunalisuus. Xerrostalon kokoiset mohkileet kelluvat iay sin paikolllaan. Tmeiustisuurin osa jaiiluoresta on pinnan ala, ei kt sita kovin kei1.l tuuli ty6ntele mihinlaan. Toisaall suuret j:innitykset ja aumgon paahreessa lohkareista lrrollee palojd. Kun palnopist nuuttuu. vuori alkd keinua, muodostaa ison aal_ lokon )mparileen japarhaassa ymparl Paute or koria hul]maavaa: Kaiku klnkee Worenseiniimasta blseen I'ain 2. ffielontapiiivai ja perille piiaseminen Viimeisena aamioisena nautin kaurapuuroa sawsr atejuuslosihal' H. Maistuu erinondiselia. Al.eriat ovat muuttuneel koko ajd rikoisempaan suuntaan. On syotale sita, nita oi jriljelli. Matkm suurin herthr on ollrrt eiirliiln rasvdinen salminakkara ja renodademajoneesir En kaltann6ssii koskam syij makldaa nornaalioloissa, mutta raskas &ysinen suo rykid jylna. rittmined jajatt'uva Lrlkora olemjn en nostavat vallavan ruokah!.lun Viim iscnyijmme\.etamme iruiitti n nets;isqbmatkoilaankayt Remouladekeros maistui meile kaikille nyds leivan priiilli silhcn t.irnassa leiripaikassa. Todistukscksi Roope ldtt;in valtavan jaiikarhun reisiluun. Alamme hermostuneesti vilkuilla ympanllemne O.ko pe loja jossain li letryvrxd enenn.inkrn, vaikka nii*i el hlnemma kes kele kesria nirin etehssa tavaiakaan? Mdkus toleaar los luo on jaa' karhu, se on varmasti kuollut!" Samassa nlemessn on ikivdnhan asumutsen ramiol Talviasunnot kailcttiin arkoinad puoleksi niaahan ja ehnten nrnoisla tehtiin teltm.tlnn, etta viinejsista rlppeista keydin melkein sanahafkkaa Melomme nuulanran lumin ja saalumne pieneen lqrliirin. josta Djnes odottaa neite pienenvenccnsnkanssa. Vaellus on pa.itynlt Nyr vasta uskon, etta l:i.liaisen mathan, n:nn suuren seilkailun, l.o dela saattaa tehdii ja kok a. Kotinalkalla alanme jo nieftia seuraavaa malkaa. Varkutta silt?i, etta nsi kesani liihdemme Roopen kanssa Nepaliin. r

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain?

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain? 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi Ruutunäkymä: Taustalla sama kirjastohuone, joka on pääsivulla. Lisäksi kuvassa esimerkiksi kirjakasa tai kirjat hyllyssä. Kirjat ovat linkkejä äänneryppäisiin. Äänneryppäät

Lisätiedot

Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää

Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää I Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää kasvonsa, niin toiselle näyttää takapuoltansa. Ei

Lisätiedot

Ajatelmia, erilaisista aiheista.

Ajatelmia, erilaisista aiheista. Ajatelmia, erilaisista aiheista. Tätä kokoelmaa voi hyödyntää monin eri tavoin, esim. 1) Tulosta ajatelmat joko aiheryhmittäin tai sekaisin, joko kaikki, tai ne jotka haluat. Tulosta ne värillisille papereille.

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry 11.2.2015 LUONTOPALSTA. Hei kyla la inen

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry 11.2.2015 LUONTOPALSTA. Hei kyla la inen Koski as. kyläyhdistys ry 1/2015 11.2.2015 KOSKEN KAIKU Hei kyla la inen Olemme taas saaneet nauttia talven riemuista, kelia on ollut joka la hto o n ja viela varmaan jotain ylla tyksia saadaan kokea,

Lisätiedot

1963-15 VUOTTA MYÖHEMMIN M

1963-15 VUOTTA MYÖHEMMIN M 1972 M 27 -- 2 Kristian, kerran teki jumalan, luokan kattoon n ANSSI KELA 1972 LK1 -- 23 Kristian, kerran teki jumalan, luokan kattoon n ANSSI KELA 1972 Pow 13 -- 16 Kristian, kerran teki jumalan, luokan

Lisätiedot

RAAPUSTUKSIA LUOVAN KIRJOITTAMISEN KURSSI 2013

RAAPUSTUKSIA LUOVAN KIRJOITTAMISEN KURSSI 2013 RAAPUSTUKSIA LUOVAN KIRJOITTAMISEN KURSSI 2013 1 RUNOJA Minua katsotaan. Aivan kuin he haluaisivat määrätä kuka olen. On vaikea elää kun tekee mitä haluaa. Eikä anna katseitten rajoittaa. Jos onnistut

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Virma 3/2012. Virike ry:n ja Mielenmajan jäsenlehti. Kuva: Pyry

Virma 3/2012. Virike ry:n ja Mielenmajan jäsenlehti. Kuva: Pyry 3/2012 Virma Virike ry:n ja Mielenmajan jäsenlehti Kuva: Pyry VIRIKKEEN JA MIELENMAJAN YHTEYSTIEDOT SISÄLLYS Mielenmajan yhteystiedot...2 Pääkirjoitus..3 Ajatuksia SOSTEn päiviltä.......4 Näppärät näpit....

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Asenne, joka avaa taivaita

Asenne, joka avaa taivaita Esko Valtanen 2.1.2011 Asenne, joka avaa taivaita Eletään Herralle Tuossa ajattelin näin, että mitenkähän olisi jos olisi sellainen tilanne, että me tietäisimme ihan tasan tarkkaan, että sanotaan esim.

Lisätiedot

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 1/2014 29.1.2014 AJANKOHTAISTA. KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY.:n UUSI LOGO.

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 1/2014 29.1.2014 AJANKOHTAISTA. KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY.:n UUSI LOGO. Koski as. kyläyhdistys ry Numero 1/2014 29.1.2014 KOSKEN KAIKU AJANKOHTAISTA Hyvä lukijä, Kä dessä si on uunituore päikällislehti, jokä kättää postinumeroälueen 25560. Lehteä julkäisee Koski äs. kylä yhdistys,

Lisätiedot

Ajallinen ja iankaikkinen rikkaus Luuk. 12:13-21

Ajallinen ja iankaikkinen rikkaus Luuk. 12:13-21 Ajallinen ja iankaikkinen rikkaus Luuk. 12:13-21 13.Muuan mies kansanjoukosta sanoi Jeesukselle: "Opettaja, sano veljelleni, että hän jakaisi kanssani perinnön." 14.Hän vastasi miehelle: "Ihminen, kuka

Lisätiedot

DANIEL, JUMALAN OMA -OPETTAJANOPAS. Marika Laatu ja Pia Tuomi

DANIEL, JUMALAN OMA -OPETTAJANOPAS. Marika Laatu ja Pia Tuomi DANIEL, JUMALAN OMA -OPETTAJANOPAS Marika Laatu ja Pia Tuomi OPETTAJALLE Daniel, Jumalan oma -opetuspakettiin kuuluvat: Opettajanopas Leirivihko Puuhapistevinkit Danielin laulu 2/2011 Noste-lehdessä sarjakuva

Lisätiedot

oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan

oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan al km o k th lutaa taas kuohumaan oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan Heinävetisen perimätiedon mukaan kirjai lija u ni Aho

Lisätiedot

1 ",.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta

1 ,.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta 1 ",.,.. :N: a.l Neljä kertaa vuodesaa ilmestyyä jäsenleht i ::1.. Julkai. aija Interplanetiatit ry - Interplaneti sterna rf Pääto imittaja Aili Nurmi aho To imitussihteeri P. Teerikorpi Ki rjoitusten

Lisätiedot

Pitkän elokuvan käsikirjoitus

Pitkän elokuvan käsikirjoitus KOHTA 18 Pitkän elokuvan käsikirjoitus käsikirjoittajat Maarit Lalli Henrik Mäki-Tanila 12.1.2010 Maarit Lalli Suomenlinna C 71 B 5 00190 HELSINKI maarit.lalli@kolumbus.fi 050-5469094 Henrik Mäki-Tanila

Lisätiedot

KIRSI RANTO PEHMEÄ KUIN KUKKA, KOVA KUIN TIMANTTI TAMMI

KIRSI RANTO PEHMEÄ KUIN KUKKA, KOVA KUIN TIMANTTI TAMMI KIRSI RANTO PEHMEÄ KUIN KUKKA, KOVA KUIN TIMANTTI TAMMI Kirsi Ranto Pehmeä kuin kukka, kova kuin timantti kustannusosakeyhtiö tammi helsinki Kuvat: Kirsi Ranto, paitsi kuvaliitteen s. 5 ja 7 Shawn Reeder

Lisätiedot

Mika Lamminpää. Eila ja Ossi. Suomen kielen alkeisoppikirja

Mika Lamminpää. Eila ja Ossi. Suomen kielen alkeisoppikirja Mika Lamminpää Eila ja Ossi Suomen kielen alkeisoppikirja 1 Becoming More Visible -projektin kehittämiskumppanuuden muodostivat: Kajaanin, Tampereen, Turun ja Vaasan vastaanottokeskukset, Kansalais- ja

Lisätiedot

OSTROBOTNIA. Olipa kerran musiikki. Uruguayn itäinen valtakunta. Tuttua mutta vierasta. Den gyllene vardagens härliga små bekymmer

OSTROBOTNIA. Olipa kerran musiikki. Uruguayn itäinen valtakunta. Tuttua mutta vierasta. Den gyllene vardagens härliga små bekymmer OSTROBOTNIA Olipa kerran musiikki Uruguayn itäinen valtakunta Tuttua mutta vierasta Den gyllene vardagens härliga små bekymmer HELSINKI_HELSINGFORS 3 / 2004 OSTROBOTNIA HTTP://BOTTA.OSAKUNTA.FI/OSTRO

Lisätiedot

Kun lumimyrs yllättää!

Kun lumimyrs yllättää! Kun lumimyrs yllättää! KARI VAISKA VAINIO Talvisen tunturivaelluksen riskeistä ehkä pelottavin on yllättäen alkava lumimyrsky. Kun osaa toimia oikein, myrskystä jää mieleenpainuva elämys ihmisen pienuudesta

Lisätiedot

SAKUstars2013. Ennakkosarjoissa sijoittuneiden tekstit

SAKUstars2013. Ennakkosarjoissa sijoittuneiden tekstit 1 SAKUstars2013 Ennakkosarjoissa sijoittuneiden tekstit 2 Sisällysluettelo Kirjoitelmat Sivu 1.sija Tiia Makkonen... 3 2.sija Ina Eskelinen 5 3.sija Elisa Katiska.. 7 Runot 1.sija Heidi Toivanen... 12

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies

MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies hankkeen kanssa. Kilpailu tuotti noin 80 kiinnostavaa nuorten kirjoittajien

Lisätiedot

Sueño despierto. Valveunta

Sueño despierto. Valveunta Rakas Alicia, Minulle sanotaan, että et tule ikinä saamaan kirjettäni, sillä kommunistit repivät sen palasiksi. Mutta kun näin valokuvan meistä kahdesta yhdessä Varaderon rannalla, tiesin että minun olisi

Lisätiedot

Aito avioliitto kunniaan. Tosimies uskoo esirukousten voimaan. 14 miljardia vuotta vai 7 päivää?

Aito avioliitto kunniaan. Tosimies uskoo esirukousten voimaan. 14 miljardia vuotta vai 7 päivää? 4 16 20 Aito avioliitto kunniaan Tosimies uskoo esirukousten voimaan 14 miljardia vuotta vai 7 päivää? 14. vuosikerta Sisällys 1 / 2015 KUSTANTAJA Faktapro Oy PL 4 02941 Espoo puh. (09) 54 79 74 10 fax

Lisätiedot

MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON

MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa... (Matteus 10:8) Tätä kirjaa ei saa myydä missään tilanteessa. Tämä kirja on omistettu

Lisätiedot