Kohti. ffinii:\ :i'':i'

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti. ffinii:\ :i'':i'"

Transkriptio

1 SARA. MATKA :l

2 Vaellus- ia melontaretki Gronlannin itrirannikolla haastaa kropan. mielen ja parisuhteen. Matkan varrella alkaa ylkittrien ymmrirtriri j otain ikiaikaisen pyhiinvaelluksen merkiffksistri. ELokurssu or!utrrne vrosi sillcn Iihdnr nel}n nrafk,rlle tslrf Litr lahinnii Liitni painosrxksesla. k.ska hi.e..riel slaian sclii ninn era sisarc ri knh.lei emnr)een oli sl'tii "t.hdii jotaid. Olinine kurnpllln jo pidcmpiiiin miettideel, el.lii L! i I risi I vvailti \.cnt'ttiin liihiin omia.aloja. l\{,rlkrllx tapaun Ms*uLs n, josta t i sitleor nin eljf,tn kumppoini. ILcs, jonka kansa!.el lflsln viclai pdljon. Vaili]il (lf{tnlantiin j. rr]il]isl,)..:

3 < Dinesin (vas.)veneele EhdetiiAn kohti lei paikka. iosta vaellus vast alkaa Markus (vas.), Ben, Carola ia Elina ovat nousseet ensimmiiisen nousun. Paljon lyrkempia on luvassa. Kohti :i'':i' 'iar ffinii:\ ill.l -l svksyisella juoksulenkilli Mafkus kertoo saaneensa k.weiuaan Benilrii,. ror.r i,lp" ljl-,r. in.b,-rjj r.nj.o\d,nl Ca.olan kanssa vaellds ja nelontmatkalle crdnladtiin. Innostus Ben on ldltanit jo oppaan. Roope Roineen, jolla on oma dat.i lol\,ihin ja elologisesti kesteviin matkoihin erikoisiunul matkatoi mislo Moln. Tdkoitus on liiht ai hmdnasutulle G.nlmnin itiinn njkolle. Ammassalikin alueelle, joka on l.insjn..ikkoa selvristi an karampi ilmastoltaan. Sxurin osa itiinnnikon 'nalkailijoista tekee lslannislakasinpaiv:in tutusrunisma&ojalenrokentrin lirhela sjjaii sevaan lq'laiin. Jotkur xtfemistit hiihtavat paikallisten koirava.ljak ko oppaiden kanssa 700 kllom fia nannerjriritlkon yli. Roopen dvi on mukaan seudula, jonne ol mne matkalla, oli t.t[.i kaudela kiiy nl't ehkai l0 15 muuta. Ennen joulua joulkoomfte ovat lntilneet myos Herik ja Sdi, ja sumniielna on jo pitkalli. Vleita kaj]lka yhdistaa halu lokea a! es la irrollavia luontoel.imyksin halu koetella onia gtsisjrija henki, Ehdimme odottaa lih$a njin haud, ett:i luiltia edeltaivanai iltoa helnrtkuussa olo on ialsin epritodcllinen. Lennimme ensin lteyjariki in. jossa yowmne. ja seuraavana pinvim.i jatkam me cronlantiin. Laskeudumneruorien vdlsg jam renpaiilta Kulusllkin sateiscle sorakenr.illc. Sielti jatkamme suoean helikopterillatasilaqin muuta m an sadan asul&aan iq'iien. jossa Roope odotaa m eitrt. Iltaptiivi.lla raahaamme tavdamme teltatja k{uden p:iiran ate fiat - Roopen paikallisen I'hreistvijkumppanin Dinesh vcneeseen ja I rr J I adrirp"; br PF. anr.,. in.."n perusleiimme karniiseen ruonoon. Sria on harmaa ja tjhkusatcinen, teltat on saataya pysq,.an mahdol llsimnm nopeasti. KuniD pdiskunra saa l lttansaja elsii vah:iklvi sen maaplantin. Kolmen pjldorteltan liseksi pystr.inme tiipntn?pi sen l ltan, jonta rislinme tdq'teltaksi. S itri on tarloitus kiltiia keil

4 r' ti6- ja ruokailutilana sek;i Roopen ydsijana. Pysqtyksen jiilkeen ryntiiiimme pnt idiiin lsatehtavia lfnn Selvifu j,itohjelmassa konsanaan. Vrlsailemm, eft a i]lan paaheeksi aiinestetainr vnmeinen pari ulos kjsasta. Ensirnm?nsena ilhna parttteltan nimi osoitlautuu hdhenjohtavaksi. Hiljaisuus laskeutuu wonoon. 1. vaelluspaiva: lumiset rinteet Aanulla leemme lifitda innokl<asti, mutla pakkamis en kuluu aike. Olemme viele tothmattomia sr lomaan teltd, keittimetja mukam otet' la\al ruror su_u 5F hpnkildtol a. pn la 'oidpr jo-lloon. Sanoimme Roopelle enrkateen, ettai pidiimme hlaasta ruusta. Katsellessani muonameer:ie nietin, etta olsikoha pitiinlt j.ittiia smomatla. Roope jakaa kajken mu]<aa otettam kolmeen kasam, mutta taitd hritenkin kantaa jtse eniten. Rin koihin pakatam leipiiii, juntoa. salmia, suldaakiisseli ja nuita pusseja, kuivmuonaa, kanvia, teetii, huajd, sokeria, ieft uta jklnamix, malcj]1ipukl.eja, reno'nade-majoneesia, lfi asiiilykkeitii, keksej;i, suldaata pastaa puuohiutaleita, kuivatluja luumuja ja rusinoita, ja yksi maissis;iilykepukli, jota Cdola bni kmtmeeksi ]mpiid r; crdrla ra-raaqsa k'n aljoer oards?".s- a me oitasesonki on heinaklrun plolivalistzi s),yskuun p.o v; r LrrFr'eidlJJta me /o o.\pljf;s,;. j0 oln liikkuminen vesiteilse on hankalaa. slyskuun puo va njalkeen 0n ky mi;a la markaii. Raataldjtytii ryhmamatkoja seka ohjattlrja vae us- ja melontar'iatkoja Ammassa ikin alue e ja fjesiavat eslm: Moln (Suom), vae usja melon, w\r!\ /.moln.f. Highp aces (lso-b r tannia), vae Lrs, wwhighp acesco.uk. Blackfeather (Kanada), me onta, www blackfeather con'r. slromest fta-gronlantln pa6see Reyjav kin kautia. Lentojen aikatallljen taka matka vaatiiy6pym sen Reykjavik ssa. celafdair lentad suoraan He singi$a ja sasjonk!n pohjo sma sen kaupungin kautta, wwvr ice andalr.f, w\rw.sas fi. Reyjavlkista Grdnlannin Kulusukiin entaii A riceand, wlvwalr ce and.ls. (A16 sekoita celandair nl) Lento Hesink Reyjavk:noin e. Lento Reyjavik' <J r.ll,:rci1 r a. Ipr I o. (a11o. oo \orala a_o ra, lotta saa parhaan rrnnan. Kymmenen paivan ohjattrjen vae usmatkojen hinnat vaihtelevat euron vali a. H nta ssaltaa ruuanja lrotellil mutta eiyeensa lentoja. on kesalb noin astetta piiivallaja noin 10 o.ledd /d a.vo :dlda uiail" p;ivi; pe,;l,l,di1. \,4"r I el jaajaahd),ttaa inraaja sen ahe srldessa on v6han ky mempaii. voimakka ta mannerjadlkd ta raf n ko e puhatava Piteraq tulr asaattaaes ntya myds keszl a. Vae us vaatii seanndllista harjoitte uaja kokemusta r nkan kantarnisesta vuor stomaastossa. Kannattaa harjoitela 2 3 kkennen matlca norrnaalia aerobista kunto ua (es m. enkke yii) pari kei6a viikossa, pi;rja, hwln ja nalrttii matkasta enernman vahemman aerobista harjoittelua, mutta vatsa la kasi vars lraksia on sj,lta treenata. Kannattaa me oa multamia kertoja krukautta ennen matkaan. "Omakeho iakoko olemus ovat siinri ktivt6ssri. mihin ihminen on alun perin tarkoitethrl' vaativat eri aista klrntoa. larjestetj,t matkat vaatlvat perushyvad k!ntoa, mutta hu ppu-urheilija e tatultse olla. lvlatkanlarjestellen sjvuilta oyt),} lisat etoa. omin pd 1na.kJ"!m e_vodt pil\d; to\emrcta a. ' lap l vaellukslsta ja taltoa lukea karttaa tode a hwin. riippuu matkan pituudesta. Y elsest ottaen jarkevasi pa kattu rinkka painaa k oa.taman q,ypp nen matkai' u edellj,ttaa askeeti steir olojen sietamlsta ja va htelevan saan hj,^r'aksymista

5 Grd.lutia piii\.iikausla, emcn lain se vthdoin i,in. eiseniittda sld ril.. tu*ar painavat vaihain kanrajasta riippnen Ii 25kitoa.Veniei onneksi tanirse mukana kantaa, kosll luoden fio reil]n solsee l(ifkkditdnonstopl]roja. Aurinko alkadpaistaakxlklessmme, jase luo seumhsernnehnirilscvnl hf4'set tlytirsverkol e on todella k.ilttaa. Opimnre pid, cttn audngonpaistrtta ei saa ihran liytqrsia ja sateen nyola.ijsrd piinsee yhlri \'armasti croon. Kaikella on puole.s.r. Rjnkat painavat, ja kiipciinnne. ylds lunisia nnhitai tuntuu trln ii LunDilta raskaammalta. fltaprii!'ar lopr la, tan jalkani oi.at jo r i qm).kscs epeh ealja koko olernus hicnan konlrolloimaton, koh t.tamne haasr.een. joudunnne y[ttamaad j]rkrille intcclle le!itiiy \ " rrilf. IniJ; I rd. )\.r' jjr\a jos jalka lif eiia, rnrtka heilahtar ja tasapai.o p ttan, liukun prnstikke ka.lan1ulsh e. jrirveen.ld.ta isiini varuun pelkiisi. kun enncn nrai.kaanmc sdoi Nlafkkscn knfi.n p ristren: "Pidiihlofta tyttrircs tiini." Vaikka qtnr on,12 vuotias. ropulia sekin rnme jiiri taatlc. Ka deksm tunnin vaeuuksenjal kcen pysl)lrimme leirin vuorlcd viiliin laaksoon. Nrkunmc tahden jaritikkoiarvcnvnllssa. Toiscn jnn n painlctvijnqry30,+0 mctdn kor kui.en mmne{iintkko. mannerjaatikk6 AamL laolo on ral&can\.asy.yt,siiaon sunnrisenhannaa.edesseon tlusi va llus, lovoittccna na\roti )'I crdnla.otn nmnerjnai.ikitn. Nluutaman tonnin kohhrulliscn helpo. yaelluks.d jalkee. piiascm me jiinrkdn r.:un!.lle. Toisln kuin voisi llrulla, jandkko ei sldnt an 01 lasainen, vdd torkea! ar.ltoileva ja syvailta sisalrn Vicks pastilin sinine.. Sen paa a krivellessa tuntuu kutn olsi mlrsla. keskcla ja:i meren sis.nl.i. On Eik a tajuta, erii niimai cniit ole stvrotsisista teh 4in lantasia.lolnnan ldvasteita.! adn luonron aitoja rnuo.lostelm ia. Lounas nauiila.rn kalliod kielekkeella, joka q'rin q,lr jriiitiktijjnrvele suoftan korkead jaannassasejnan etccn. llh.lla penrslejnssa en l6t'dai pmdsta polyuretanj istul.alus tdani Diisfiiin. Epe[oivoisesti tvhiennan rcppunikolmccn kerr.aan ja ki]n li'^1.. l..t.1.{,aur r)o, F \- h..,i prtr nrr,r., jrintik.jlle, lo maspaikallemnc - ja varnaan parhaillaan lenrctcc ihi s n, pu hl.ad valkoisen jaaitikdn priaillai, todisteena h uolinianoman I u

6 ristin rno}tlsiff dihrin meitii oli opdtettu olemaan iiituim.itta mitiiinidtiabid,d- PieltaroiD st!-ryjd ssa loin oljsin viihintaiin qihjenriinlt veneen septitanldn Lnrr:..gl vuoristojerveen. Mdkrs lohdunaa. ette en jaftiinyt igrilahsa tah Iani. Htlnen mielestii:h on lievenhv:i asianl*ara" et.a tatu t*oani sfz;sti. Rienunj od ni'toa hin liidan seuraavma aamuna alustani tasn:ileen sar aelo]oisd vriliste 3. vaelluspaiva: haasteita Heriiaime t4stn kirklmeen pitiyiien. Ndbnzi oli huikea: jiittimai sen korkeat }e.lliot nousevat tunen jeatiklirjarven etehpuobna Nii den viilisa on pieni j:iiitiktij, jostavirtaa jiirveen puro koskineen. Poh joispuolena otr manneiaetikld, jonlg eilen tavoitimme. Se jatkuu Grdnlannin li,sirtmikole 700 kilometria. J?irvela ajelehtii muutama mannerjaahkdstii inonnut jai autta. Kovin suuria ei joukossa ole, mist?i saalta piizitele, enei jaatftdstii ollut hiljattain irromut lohkareita. Roope on jo kertonut meile paljon Cldnla.lnlrt luonnosta ja siit5, niien jatkuvasti liikkeessn ob vat ja;imassat muokkaavat luontoa. Voimme konlreetltuesti nahda, niien jiirlaudela ja sen su]amisen yhte]desse on s]ntjn]t j?!ma ja erllaisia maamuodostelnia. Suurilrmm vaihiuksen tekee kuiten Nin suunnaton autie. It?irannikko on yhta pitka kujn ma*a Pohjois-Norjasta Espdjmja Rmskan raiale. Siela asuu ihmista muubmassa kylessa. Koko vaeluksemme aikana emme mie yh a;in ihmista. Keske a autiutta muistm jonlon Suomessa brs)neen meiltii et a orlrchan siele teita Eih.in alueesla ole edes karttoial Alan pikltliljaa )'rndlt.ia johin ikiaikaisen pyhiinvaelushaditi on merlotvksista- Kun tuntikausia nsittaa ibeean {Ysisestiia lii}kuu luonnossa, ajatukset selkilt]ryiit ja paiisee ldhemme,s itseiiiin. Suuriltakin tuntdeet ongelmat asettuvat mittasu-hteisiin. Olo on seesbqt ja nuhalinen. On]a keho ja koko olenus ovar siina kiltdssii, milin llmjnen on atu pedn larkojtettu. Sita syit n:ilkiiiinsa ja nxlc kuu hlvin. Tanaiin on tarkoitus palata ensirnmtiseen binpaikka,ll' Roop Ie kin reitti on tuntematon, joten kailkia i:innjtti:i, mitii tuleman pi6n Vuoren rinnetd ylds kipuaminen on tyijlastri, vaikka rinlst ovat useiden aterioiden jiilkeen v?ihiin ke\yemat. Haasteellisinta on lask utua ruoren ioisele puol le. Roope eisii sopma paikkoja, jotka vaikuttalat ensin ma.hdottomilta. En todellahaan )aitii rinlkojneni paastii a.las pfq'suoralta vailattavaa seinamaa pitkin. Mutla Roope luo uskoa taitavasti. Sanoo, etta juui t6miin ryhman kmssa h?in uskaltaa t:imiin reith valita. Ja rinteet kantavat. IlhpAi vii alkaa jo hiimtirti*i, hn sdwmme kukkulale. Sieha n?ienrme nie nen, jo.ka takkii seidima meiddn fldisi viela kiertiia. Sdi ehdoiiaa, efte p)sqtetaan reltat tii.han ja jatketaan huomenna. Itse rojahdan ties monennen kerran mahan istumaan. Rjlkka on kelpo sel kdnoja. on n?ilka ja jano ja vasy. Roope liihtee tiedustelumatkale ja )aftae ktt;iri suoremman rei tin peri e. Ketteriisti kidet tashrissa h.in hlppelee kivien yli ja kato aa n:ilqvisul Olenne oppineet pitiim.iiin sil-'nzih hiinen kasiaiin:jos n eivril ole taslodssa, on todenniikitisesti viih?in haastarbmpi pat- Lojunme kaikri naassa ja pohdimme, kaivaisimmeko Roopen hoiviimne jefimiista rinkasta sateliittipuljelimen, joka on mukana hatat mtelta vaiten. Olimme kuunneleet Mtavina puhelimen kilttdopdtuksen ensimm;;isena iltana. Nlt ei ehka ole ihan helatilanne, muita herkuttelemme helken hvitlelema.lla Roopen ilnethi, IQln han palatessaan havaitsee, efie olemme tilanneet helikopterikt jetuksen Istuisimme hdnin kuluttua Tasilaqin ryl:in hoteiijssa oluet edessiim me. Niin lfiela Innmtieta \ie nimit ain on, vaikkaja.lan matka kes Roope saapuuja jatkanme kuuljaisina matkaa hiinen ljl'tiimii?tnse toista rcitti?i pilkjn. MatLo varrelh kavaistiiin vieh muuiamm kef ranjossain itkun ja hysteerisen nauun vdlimadtossa.l'hdeksdn tunnjn vaelxksen jdkeen paladme perusleinjn. 4.vaelluspiiiva: kriisinhallintaa Aamulla on ardnkoisra ja teltassa kum4 vaikka yiilii liimpdtila las ki liihele nollaa ja vd.lillii herinl:n h'lmlteen Roopen ja Henrikin y[attaive neuvo o]i riisuutua alasti, menna makuupussiin ja laittaa kaj]*i et eristeeksi mahupussin ia patian v.iliin. N?iin kosteutta on mal ollisimman vii.hin mahupusissa.

7 Ma*us ilmoittaa k4tnnsa meressa aanupesdta. Vaikka vesi on Ldldenn matkaan. l.udotan tuntmd pedaateihin liihes vrittd nojn 3-astejsta, ajatus peseyqnisesh kolmen savett-pirivan jrnkeen m.isti ja kajakki nutki[e]ec ha.llitsemattomasl.i eteenpain. Olemme tu ntou houh tleievalta- S isonme lant akjvill.ija arvioimme rilannet istuncel kajakissa valeht elcmatta korkeintaan krksj mnruunia, km ta. Mdkus todellahin iahes ui jii:i\'lnassa vedessa. Markm sanoo kire.nla ianell.i, jonks rulkitsen ivaltjseksi: 't{tskljng, se Valitscn kaksiyaiheisen t aktiikan I ensin huutrtel n itseni \yotrtds olet S[NA, joka ouaa tela kajaktia: ta yldspinn, puen paidan ja jatkad sil.t en rtdtiirdstli dtaspain.iitkika lmnen adjenaliinln syokslaan. Hlraa hflyu.iini suostuin ohju teen o1o on laiva!]line.. Ilamexdenloitotuofteet mjoittu\ral ham mam, vastoin tahtoanil mastaldaa., muutamaan voidenrft pussjid seke aunnovorrc seen_ Vallitsee kire?i tunnelma, onnistumme mtau tumam ja veteyd)mme tcltta. setvimann syntll1ltrui kriisiii. Mnusla olisi luuserimais- Jokikincn pakattu tavara on tdkoin ha.jtrx, sifln ka*ki pjtaai itse kantaa. Markuksclta olen oppinut riiirinmaisen niuldouden fytin, la pernitnrye tehhvnsiii. koska olin enden matkatte liihtda p:idflnnlt johon kuljuu sekn, enri savcf plyhkeet taskeraan. On vapauuavaa lsenpata ja ylitt.in iheni, jos ta.ve njjn vaatjsj. Markuksen nielesta tajota, kdnka mainlosii trden toimeen jtman kohtuuljsen vaikuna ei ole \'se luusedmaisuudesta: Hen oikein mielellri.an ohjajsi, jos hatuaisin. Pienen vaantelehlimisen jekeen annan homman miehetie, vaa maiiriia kosmcelfisja hlotteita. Mycis pr*eu tuminen on yksjnker taista, kun vaihtoehtoi.a on kolmepaftaa. (ip"ar ' " 0,;,,n. odn)r^.wor-,.i..-nd en lrtltanan vuodon. SeLr.aavana piiivrina neidan on rdkorllrs mc- '1. Uhpinviillii paldmme leirih ja kokeilenme kajat*ejammg lds kunnille oli varattu l tsolsk1jakt, jojt a myos a! ioefokalakeiksi kursuiaan. lnsin pitiiri paaftiie, hmpi ohjaa pedasleilla periisintii, sill.i ohjaava henklld istuu taakse. Markus kysly, hahranko ohjata. Jaan sii hen kiisie kseen, ettii se olisi toivottavaa, koska haio itse pjtkjne saari, neen maituisi pa.emnin el upe*ille. Vastam sljs kyiia, vaikka kuuien mielessiini :iiinettdmar epalykset. Istuinet asendcrad sen mu- iir.[on'lafiiiud: ylivuonon, kivun Kajakkien pakkamiseeo nenee ilertav.in piike aika. Tuntuu epatoi voisen mah.lottoma.lta tmkea kaikki kmat kapeisijn, mataliin atulr siin. Roope aultd karsiviillscstj ja t ulee seisoneeksi smalla pari run a jairrylmrissa menvedessa (tosln neoprenisukar yla.in). Km piiriseme vesille, aurinko paistaa sinjselrii raivaall.a ja mel1 on rasvaq,yni. tri pelota ollentaan. vaikha etuk;ireed olen ndhnlt pai najaisia siita, nited kellahdanne kumood ja;ikyhaiin veteen ja rai palecmrne pa.ittly raskaanman kauna. rkavrtkseni kujrenkin tajuan nelottuatnme vasta pdrilgnmentii minunttia, ctta oikea nnteeni

8 alke i:-.- :.d olisi sittenkin kannattanut hieman enemman a paiile. h en teleniseen kalte lln hylkeenrsva. Asumuksissa oli ndjori. :ii:ri*i3ikiili:illajaaruorienkeskellzi, missaseon aut nlin kuuma, efta ihmiset ollvat kitt?hnijssa koko ajd a.ldsti ja sanas iama-: :;: ::>.; f:iruhiljaa sa ryylqf kourisixkseksi enla eniia sa asumutsessa asui monta perheta, kulin omassa nahkoilla eiote h kene a':-::-- =Lruta lain rdnettanija laskemaan vetojakoh lussaloosissa. lalakiipeiimmekatsomaan auringonlskuaviereisel li luralil.a l.-.::oa le kalliolle. Roopc on elulaleen vamutuut jlrhlistamad tilaisuottaja Jatkam=. :r:::- intkeen vinosti yli viiden klomeirin leryisen saamme l-ulon onm minikokolsen skottiwhiskipullonne luonon. Rani.::r r:i' alkaa vajhl.ua puutunulseksj ja pysttn jo Olemne onnellisia ja samalla haikeita. PerilLe p;i:iseminen lfies nelonun ko:ri;ldi:n qt laajiiaolatta. Jiinlxoret tekela: lallaya vaikutuksen. l'llittavintii oli iden na ennninen raunalisuus. Xerrostalon kokoiset mohkileet kelluvat iay sin paikolllaan. Tmeiustisuurin osa jaiiluoresta on pinnan ala, ei kt sita kovin kei1.l tuuli ty6ntele mihinlaan. Toisaall suuret j:innitykset ja aumgon paahreessa lohkareista lrrollee palojd. Kun palnopist nuuttuu. vuori alkd keinua, muodostaa ison aal_ lokon )mparileen japarhaassa ymparl Paute or koria hul]maavaa: Kaiku klnkee Worenseiniimasta blseen I'ain 2. ffielontapiiivai ja perille piiaseminen Viimeisena aamioisena nautin kaurapuuroa sawsr atejuuslosihal' H. Maistuu erinondiselia. Al.eriat ovat muuttuneel koko ajd rikoisempaan suuntaan. On syotale sita, nita oi jriljelli. Matkm suurin herthr on ollrrt eiirliiln rasvdinen salminakkara ja renodademajoneesir En kaltann6ssii koskam syij makldaa nornaalioloissa, mutta raskas &ysinen suo rykid jylna. rittmined jajatt'uva Lrlkora olemjn en nostavat vallavan ruokah!.lun Viim iscnyijmme\.etamme iruiitti n nets;isqbmatkoilaankayt Remouladekeros maistui meile kaikille nyds leivan priiilli silhcn t.irnassa leiripaikassa. Todistukscksi Roope ldtt;in valtavan jaiikarhun reisiluun. Alamme hermostuneesti vilkuilla ympanllemne O.ko pe loja jossain li letryvrxd enenn.inkrn, vaikka nii*i el hlnemma kes kele kesria nirin etehssa tavaiakaan? Mdkus toleaar los luo on jaa' karhu, se on varmasti kuollut!" Samassa nlemessn on ikivdnhan asumutsen ramiol Talviasunnot kailcttiin arkoinad puoleksi niaahan ja ehnten nrnoisla tehtiin teltm.tlnn, etta viinejsista rlppeista keydin melkein sanahafkkaa Melomme nuulanran lumin ja saalumne pieneen lqrliirin. josta Djnes odottaa neite pienenvenccnsnkanssa. Vaellus on pa.itynlt Nyr vasta uskon, etta l:i.liaisen mathan, n:nn suuren seilkailun, l.o dela saattaa tehdii ja kok a. Kotinalkalla alanme jo nieftia seuraavaa malkaa. Varkutta silt?i, etta nsi kesani liihdemme Roopen kanssa Nepaliin. r

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto. Sairauspoissaolokäytäntöjen muuttaminen

Yhteistyöryhmä Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto. Sairauspoissaolokäytäntöjen muuttaminen Yhteistyöryhmä 48 07.12.2016 Kunnanhallituksen 71 14.12.2016 henkilöstöjaosto Sairauspoissaolokäytäntöjen muuttaminen YTR 48 Nurmijärven kunnan aikaisempien ohjeiden mukaan esimiehellä on oi keus myöntää

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Sivistyslautakunta 144 07.10.2014 Sivistyslautakunta 179 09.12.2014 Sivistyslautakunta 24 03.03.2015 Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 708/02.08.00/2015 SIVLTK 07.10.2014

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Perusturvalautakunta 5 16.02.2016 Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Petula 16.02.2016 5 (Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö 044-7591 271) Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

SOV Lisätiedot: varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola, puh

SOV Lisätiedot: varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola, puh Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 3 28.02.2017 Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen 597/02.05.00/2014 SOV 28.02.2017 3 Lisätiedot: varhaiskasvatuspäällikkö Annika

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen)

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen) 22 788 Lotta Wennäkoski Soiva ilo Soraanolle ja ianolle (Marjo Heiskanen) 201 Coyright by the Comoser All Rights Reserved No art o this ublication may be coied or reroduced in any orm or by any means ithout

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma Yhdyskuntalautakunta 8 27.01.2016 Yhdyskuntalautakunta 30 20.04.2016 Yhdyskuntalautakunta 39 25.05.2016 Yhdyskuntalautakunta 74 12.10.2016 Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Mannerheimin Kiinan-reitin ratsastanut Tony Ilmoni pääsi kokeilemaan maisemaratsastusta läntisellä Uudellamaalla.

Mannerheimin Kiinan-reitin ratsastanut Tony Ilmoni pääsi kokeilemaan maisemaratsastusta läntisellä Uudellamaalla. HIPPOS Nro 8/2010 Melkein paratiisissa Mannerheimin Kiinan-reitin ratsastanut Tony Ilmoni pääsi kokeilemaan maisemaratsastusta läntisellä Uudellamaalla. Teksti ja kuvat TONY ILMONI Snappertuna 90 kilometrin

Lisätiedot

Löydä päivävaelluksen hauskuus

Löydä päivävaelluksen hauskuus Päivävaelluksen suunnittelu FValitse jokin hauska ja mielenkiintoinen retkikohde. Jos liikutte ryhmänä, ota muut huomioon retkikohteen valinnassa. FOta selvää vaellusreitin pituudesta ja siitä, kuinka

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Hannu Pohjannoro SATEEN AIKAAN. laulusarja sopraanolle ja pianolle Tuomas Anhavan tekstiin. toinen, korjattu versio. For promotion only 1986 87 / 1999

Hannu Pohjannoro SATEEN AIKAAN. laulusarja sopraanolle ja pianolle Tuomas Anhavan tekstiin. toinen, korjattu versio. For promotion only 1986 87 / 1999 Hannu ohannoro SATEEN AIKAAN laulusara soraanolle a ianolle Tuomas Anhavan tekstiin toinen, korattu versio 10 or romotion only 1 / 1 a or romotion only SATEEN AIKAAN Tuomas Anhava: Runoa (1), tava I III

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Petter Ohls. Voitko suojan antaa? laulu ja yhtye

Petter Ohls. Voitko suojan antaa? laulu ja yhtye 23 012 Petter Ohls Voitko suojan antaa? laulu ja yhtye 1997 Copyright by the Composer ll Rights Reserved No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without the

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01. Kaupunginhallitus 182 30.05.2016 Kaupunginvaltuusto 53 06.06.2016 Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.018/2014 KAUPHALL 30.05.2016 182 Hallintopäällikkö Antti Pieviläinen

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Omat rajat ja turvaohjeet

Omat rajat ja turvaohjeet Omat rajat ja turvaohjeet Jokaisella ihmisellä on oikeus omaan kehoonsa. Se tarkoittaa, että myös sinä päätät itse, kuka saa koskettaa sinua. Sinä saat myös päättää, mihin paikkoihin toinen ihminen saa

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 186 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 41 20.06.2016 Kunnanhallitus 238 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 55 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT

VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT Kaupunginhallitus 366 18.11.2013 VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT Kaupunginhallitus 366 Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 25.5.2014. Ennakkoäänestys toi mi te taan kotimaassa

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä Lennä, kotka, lennä Afrikkalainen kertomus Mukaillut Christopher Gregorowski Lennä, kotka, lennä 5 Muuan maanviljelijä lähti eräänä päivänä etsimään kadonnutta vasikkaa. Karjapaimenet olivat palanneet

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet Kaupunginhallitus 191 06.10.2014 Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet 217/00.01.06/2014, 32/00.01.06/2014 KHAL 191 Kaupunginkamreeri: Keskustan valtuustoryhmä

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta Perusturvalautakunta 67 29.09.2010 Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta PETUR 67 Vuoden 2011 talousarvion laatimisen yhteydessä on pyydetty toimialoja esittämään myös

Lisätiedot