Kohti. ffinii:\ :i'':i'

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti. ffinii:\ :i'':i'"

Transkriptio

1 SARA. MATKA :l

2 Vaellus- ia melontaretki Gronlannin itrirannikolla haastaa kropan. mielen ja parisuhteen. Matkan varrella alkaa ylkittrien ymmrirtriri j otain ikiaikaisen pyhiinvaelluksen merkiffksistri. ELokurssu or!utrrne vrosi sillcn Iihdnr nel}n nrafk,rlle tslrf Litr lahinnii Liitni painosrxksesla. k.ska hi.e..riel slaian sclii ninn era sisarc ri knh.lei emnr)een oli sl'tii "t.hdii jotaid. Olinine kurnpllln jo pidcmpiiiin miettideel, el.lii L! i I risi I vvailti \.cnt'ttiin liihiin omia.aloja. l\{,rlkrllx tapaun Ms*uLs n, josta t i sitleor nin eljf,tn kumppoini. ILcs, jonka kansa!.el lflsln viclai pdljon. Vaili]il (lf{tnlantiin j. rr]il]isl,)..:

3 < Dinesin (vas.)veneele EhdetiiAn kohti lei paikka. iosta vaellus vast alkaa Markus (vas.), Ben, Carola ia Elina ovat nousseet ensimmiiisen nousun. Paljon lyrkempia on luvassa. Kohti :i'':i' 'iar ffinii:\ ill.l -l svksyisella juoksulenkilli Mafkus kertoo saaneensa k.weiuaan Benilrii,. ror.r i,lp" ljl-,r. in.b,-rjj r.nj.o\d,nl Ca.olan kanssa vaellds ja nelontmatkalle crdnladtiin. Innostus Ben on ldltanit jo oppaan. Roope Roineen, jolla on oma dat.i lol\,ihin ja elologisesti kesteviin matkoihin erikoisiunul matkatoi mislo Moln. Tdkoitus on liiht ai hmdnasutulle G.nlmnin itiinn njkolle. Ammassalikin alueelle, joka on l.insjn..ikkoa selvristi an karampi ilmastoltaan. Sxurin osa itiinnnikon 'nalkailijoista tekee lslannislakasinpaiv:in tutusrunisma&ojalenrokentrin lirhela sjjaii sevaan lq'laiin. Jotkur xtfemistit hiihtavat paikallisten koirava.ljak ko oppaiden kanssa 700 kllom fia nannerjriritlkon yli. Roopen dvi on mukaan seudula, jonne ol mne matkalla, oli t.t[.i kaudela kiiy nl't ehkai l0 15 muuta. Ennen joulua joulkoomfte ovat lntilneet myos Herik ja Sdi, ja sumniielna on jo pitkalli. Vleita kaj]lka yhdistaa halu lokea a! es la irrollavia luontoel.imyksin halu koetella onia gtsisjrija henki, Ehdimme odottaa lih$a njin haud, ett:i luiltia edeltaivanai iltoa helnrtkuussa olo on ialsin epritodcllinen. Lennimme ensin lteyjariki in. jossa yowmne. ja seuraavana pinvim.i jatkam me cronlantiin. Laskeudumneruorien vdlsg jam renpaiilta Kulusllkin sateiscle sorakenr.illc. Sielti jatkamme suoean helikopterillatasilaqin muuta m an sadan asul&aan iq'iien. jossa Roope odotaa m eitrt. Iltaptiivi.lla raahaamme tavdamme teltatja k{uden p:iiran ate fiat - Roopen paikallisen I'hreistvijkumppanin Dinesh vcneeseen ja I rr J I adrirp"; br PF. anr.,. in.."n perusleiimme karniiseen ruonoon. Sria on harmaa ja tjhkusatcinen, teltat on saataya pysq,.an mahdol llsimnm nopeasti. KuniD pdiskunra saa l lttansaja elsii vah:iklvi sen maaplantin. Kolmen pjldorteltan liseksi pystr.inme tiipntn?pi sen l ltan, jonta rislinme tdq'teltaksi. S itri on tarloitus kiltiia keil

4 r' ti6- ja ruokailutilana sek;i Roopen ydsijana. Pysqtyksen jiilkeen ryntiiiimme pnt idiiin lsatehtavia lfnn Selvifu j,itohjelmassa konsanaan. Vrlsailemm, eft a i]lan paaheeksi aiinestetainr vnmeinen pari ulos kjsasta. Ensirnm?nsena ilhna parttteltan nimi osoitlautuu hdhenjohtavaksi. Hiljaisuus laskeutuu wonoon. 1. vaelluspaiva: lumiset rinteet Aanulla leemme lifitda innokl<asti, mutla pakkamis en kuluu aike. Olemme viele tothmattomia sr lomaan teltd, keittimetja mukam otet' la\al ruror su_u 5F hpnkildtol a. pn la 'oidpr jo-lloon. Sanoimme Roopelle enrkateen, ettai pidiimme hlaasta ruusta. Katsellessani muonameer:ie nietin, etta olsikoha pitiinlt j.ittiia smomatla. Roope jakaa kajken mu]<aa otettam kolmeen kasam, mutta taitd hritenkin kantaa jtse eniten. Rin koihin pakatam leipiiii, juntoa. salmia, suldaakiisseli ja nuita pusseja, kuivmuonaa, kanvia, teetii, huajd, sokeria, ieft uta jklnamix, malcj]1ipukl.eja, reno'nade-majoneesia, lfi asiiilykkeitii, keksej;i, suldaata pastaa puuohiutaleita, kuivatluja luumuja ja rusinoita, ja yksi maissis;iilykepukli, jota Cdola bni kmtmeeksi ]mpiid r; crdrla ra-raaqsa k'n aljoer oards?".s- a me oitasesonki on heinaklrun plolivalistzi s),yskuun p.o v; r LrrFr'eidlJJta me /o o.\pljf;s,;. j0 oln liikkuminen vesiteilse on hankalaa. slyskuun puo va njalkeen 0n ky mi;a la markaii. Raataldjtytii ryhmamatkoja seka ohjattlrja vae us- ja melontar'iatkoja Ammassa ikin alue e ja fjesiavat eslm: Moln (Suom), vae usja melon, w\r!\ /.moln.f. Highp aces (lso-b r tannia), vae Lrs, wwhighp acesco.uk. Blackfeather (Kanada), me onta, www blackfeather con'r. slromest fta-gronlantln pa6see Reyjav kin kautia. Lentojen aikatallljen taka matka vaatiiy6pym sen Reykjavik ssa. celafdair lentad suoraan He singi$a ja sasjonk!n pohjo sma sen kaupungin kautta, wwvr ice andalr.f, w\rw.sas fi. Reyjavlkista Grdnlannin Kulusukiin entaii A riceand, wlvwalr ce and.ls. (A16 sekoita celandair nl) Lento Hesink Reyjavk:noin e. Lento Reyjavik' <J r.ll,:rci1 r a. Ipr I o. (a11o. oo \orala a_o ra, lotta saa parhaan rrnnan. Kymmenen paivan ohjattrjen vae usmatkojen hinnat vaihtelevat euron vali a. H nta ssaltaa ruuanja lrotellil mutta eiyeensa lentoja. on kesalb noin astetta piiivallaja noin 10 o.ledd /d a.vo :dlda uiail" p;ivi; pe,;l,l,di1. \,4"r I el jaajaahd),ttaa inraaja sen ahe srldessa on v6han ky mempaii. voimakka ta mannerjadlkd ta raf n ko e puhatava Piteraq tulr asaattaaes ntya myds keszl a. Vae us vaatii seanndllista harjoitte uaja kokemusta r nkan kantarnisesta vuor stomaastossa. Kannattaa harjoitela 2 3 kkennen matlca norrnaalia aerobista kunto ua (es m. enkke yii) pari kei6a viikossa, pi;rja, hwln ja nalrttii matkasta enernman vahemman aerobista harjoittelua, mutta vatsa la kasi vars lraksia on sj,lta treenata. Kannattaa me oa multamia kertoja krukautta ennen matkaan. "Omakeho iakoko olemus ovat siinri ktivt6ssri. mihin ihminen on alun perin tarkoitethrl' vaativat eri aista klrntoa. larjestetj,t matkat vaatlvat perushyvad k!ntoa, mutta hu ppu-urheilija e tatultse olla. lvlatkanlarjestellen sjvuilta oyt),} lisat etoa. omin pd 1na.kJ"!m e_vodt pil\d; to\emrcta a. ' lap l vaellukslsta ja taltoa lukea karttaa tode a hwin. riippuu matkan pituudesta. Y elsest ottaen jarkevasi pa kattu rinkka painaa k oa.taman q,ypp nen matkai' u edellj,ttaa askeeti steir olojen sietamlsta ja va htelevan saan hj,^r'aksymista

5 Grd.lutia piii\.iikausla, emcn lain se vthdoin i,in. eiseniittda sld ril.. tu*ar painavat vaihain kanrajasta riippnen Ii 25kitoa.Veniei onneksi tanirse mukana kantaa, kosll luoden fio reil]n solsee l(ifkkditdnonstopl]roja. Aurinko alkadpaistaakxlklessmme, jase luo seumhsernnehnirilscvnl hf4'set tlytirsverkol e on todella k.ilttaa. Opimnre pid, cttn audngonpaistrtta ei saa ihran liytqrsia ja sateen nyola.ijsrd piinsee yhlri \'armasti croon. Kaikella on puole.s.r. Rjnkat painavat, ja kiipciinnne. ylds lunisia nnhitai tuntuu trln ii LunDilta raskaammalta. fltaprii!'ar lopr la, tan jalkani oi.at jo r i qm).kscs epeh ealja koko olernus hicnan konlrolloimaton, koh t.tamne haasr.een. joudunnne y[ttamaad j]rkrille intcclle le!itiiy \ " rrilf. IniJ; I rd. )\.r' jjr\a jos jalka lif eiia, rnrtka heilahtar ja tasapai.o p ttan, liukun prnstikke ka.lan1ulsh e. jrirveen.ld.ta isiini varuun pelkiisi. kun enncn nrai.kaanmc sdoi Nlafkkscn knfi.n p ristren: "Pidiihlofta tyttrircs tiini." Vaikka qtnr on,12 vuotias. ropulia sekin rnme jiiri taatlc. Ka deksm tunnin vaeuuksenjal kcen pysl)lrimme leirin vuorlcd viiliin laaksoon. Nrkunmc tahden jaritikkoiarvcnvnllssa. Toiscn jnn n painlctvijnqry30,+0 mctdn kor kui.en mmne{iintkko. mannerjaatikk6 AamL laolo on ral&can\.asy.yt,siiaon sunnrisenhannaa.edesseon tlusi va llus, lovoittccna na\roti )'I crdnla.otn nmnerjnai.ikitn. Nluutaman tonnin kohhrulliscn helpo. yaelluks.d jalkee. piiascm me jiinrkdn r.:un!.lle. Toisln kuin voisi llrulla, jandkko ei sldnt an 01 lasainen, vdd torkea! ar.ltoileva ja syvailta sisalrn Vicks pastilin sinine.. Sen paa a krivellessa tuntuu kutn olsi mlrsla. keskcla ja:i meren sis.nl.i. On Eik a tajuta, erii niimai cniit ole stvrotsisista teh 4in lantasia.lolnnan ldvasteita.! adn luonron aitoja rnuo.lostelm ia. Lounas nauiila.rn kalliod kielekkeella, joka q'rin q,lr jriiitiktijjnrvele suoftan korkead jaannassasejnan etccn. llh.lla penrslejnssa en l6t'dai pmdsta polyuretanj istul.alus tdani Diisfiiin. Epe[oivoisesti tvhiennan rcppunikolmccn kerr.aan ja ki]n li'^1.. l..t.1.{,aur r)o, F \- h..,i prtr nrr,r., jrintik.jlle, lo maspaikallemnc - ja varnaan parhaillaan lenrctcc ihi s n, pu hl.ad valkoisen jaaitikdn priaillai, todisteena h uolinianoman I u

6 ristin rno}tlsiff dihrin meitii oli opdtettu olemaan iiituim.itta mitiiinidtiabid,d- PieltaroiD st!-ryjd ssa loin oljsin viihintaiin qihjenriinlt veneen septitanldn Lnrr:..gl vuoristojerveen. Mdkrs lohdunaa. ette en jaftiinyt igrilahsa tah Iani. Htlnen mielestii:h on lievenhv:i asianl*ara" et.a tatu t*oani sfz;sti. Rienunj od ni'toa hin liidan seuraavma aamuna alustani tasn:ileen sar aelo]oisd vriliste 3. vaelluspaiva: haasteita Heriiaime t4stn kirklmeen pitiyiien. Ndbnzi oli huikea: jiittimai sen korkeat }e.lliot nousevat tunen jeatiklirjarven etehpuobna Nii den viilisa on pieni j:iiitiktij, jostavirtaa jiirveen puro koskineen. Poh joispuolena otr manneiaetikld, jonlg eilen tavoitimme. Se jatkuu Grdnlannin li,sirtmikole 700 kilometria. J?irvela ajelehtii muutama mannerjaahkdstii inonnut jai autta. Kovin suuria ei joukossa ole, mist?i saalta piizitele, enei jaatftdstii ollut hiljattain irromut lohkareita. Roope on jo kertonut meile paljon Cldnla.lnlrt luonnosta ja siit5, niien jatkuvasti liikkeessn ob vat ja;imassat muokkaavat luontoa. Voimme konlreetltuesti nahda, niien jiirlaudela ja sen su]amisen yhte]desse on s]ntjn]t j?!ma ja erllaisia maamuodostelnia. Suurilrmm vaihiuksen tekee kuiten Nin suunnaton autie. It?irannikko on yhta pitka kujn ma*a Pohjois-Norjasta Espdjmja Rmskan raiale. Siela asuu ihmista muubmassa kylessa. Koko vaeluksemme aikana emme mie yh a;in ihmista. Keske a autiutta muistm jonlon Suomessa brs)neen meiltii et a orlrchan siele teita Eih.in alueesla ole edes karttoial Alan pikltliljaa )'rndlt.ia johin ikiaikaisen pyhiinvaelushaditi on merlotvksista- Kun tuntikausia nsittaa ibeean {Ysisestiia lii}kuu luonnossa, ajatukset selkilt]ryiit ja paiisee ldhemme,s itseiiiin. Suuriltakin tuntdeet ongelmat asettuvat mittasu-hteisiin. Olo on seesbqt ja nuhalinen. On]a keho ja koko olenus ovar siina kiltdssii, milin llmjnen on atu pedn larkojtettu. Sita syit n:ilkiiiinsa ja nxlc kuu hlvin. Tanaiin on tarkoitus palata ensirnmtiseen binpaikka,ll' Roop Ie kin reitti on tuntematon, joten kailkia i:innjtti:i, mitii tuleman pi6n Vuoren rinnetd ylds kipuaminen on tyijlastri, vaikka rinlst ovat useiden aterioiden jiilkeen v?ihiin ke\yemat. Haasteellisinta on lask utua ruoren ioisele puol le. Roope eisii sopma paikkoja, jotka vaikuttalat ensin ma.hdottomilta. En todellahaan )aitii rinlkojneni paastii a.las pfq'suoralta vailattavaa seinamaa pitkin. Mutla Roope luo uskoa taitavasti. Sanoo, etta juui t6miin ryhman kmssa h?in uskaltaa t:imiin reith valita. Ja rinteet kantavat. IlhpAi vii alkaa jo hiimtirti*i, hn sdwmme kukkulale. Sieha n?ienrme nie nen, jo.ka takkii seidima meiddn fldisi viela kiertiia. Sdi ehdoiiaa, efte p)sqtetaan reltat tii.han ja jatketaan huomenna. Itse rojahdan ties monennen kerran mahan istumaan. Rjlkka on kelpo sel kdnoja. on n?ilka ja jano ja vasy. Roope liihtee tiedustelumatkale ja )aftae ktt;iri suoremman rei tin peri e. Ketteriisti kidet tashrissa h.in hlppelee kivien yli ja kato aa n:ilqvisul Olenne oppineet pitiim.iiin sil-'nzih hiinen kasiaiin:jos n eivril ole taslodssa, on todenniikitisesti viih?in haastarbmpi pat- Lojunme kaikri naassa ja pohdimme, kaivaisimmeko Roopen hoiviimne jefimiista rinkasta sateliittipuljelimen, joka on mukana hatat mtelta vaiten. Olimme kuunneleet Mtavina puhelimen kilttdopdtuksen ensimm;;isena iltana. Nlt ei ehka ole ihan helatilanne, muita herkuttelemme helken hvitlelema.lla Roopen ilnethi, IQln han palatessaan havaitsee, efie olemme tilanneet helikopterikt jetuksen Istuisimme hdnin kuluttua Tasilaqin ryl:in hoteiijssa oluet edessiim me. Niin lfiela Innmtieta \ie nimit ain on, vaikkaja.lan matka kes Roope saapuuja jatkanme kuuljaisina matkaa hiinen ljl'tiimii?tnse toista rcitti?i pilkjn. MatLo varrelh kavaistiiin vieh muuiamm kef ranjossain itkun ja hysteerisen nauun vdlimadtossa.l'hdeksdn tunnjn vaelxksen jdkeen paladme perusleinjn. 4.vaelluspiiiva: kriisinhallintaa Aamulla on ardnkoisra ja teltassa kum4 vaikka yiilii liimpdtila las ki liihele nollaa ja vd.lillii herinl:n h'lmlteen Roopen ja Henrikin y[attaive neuvo o]i riisuutua alasti, menna makuupussiin ja laittaa kaj]*i et eristeeksi mahupussin ia patian v.iliin. N?iin kosteutta on mal ollisimman vii.hin mahupusissa.

7 Ma*us ilmoittaa k4tnnsa meressa aanupesdta. Vaikka vesi on Ldldenn matkaan. l.udotan tuntmd pedaateihin liihes vrittd nojn 3-astejsta, ajatus peseyqnisesh kolmen savett-pirivan jrnkeen m.isti ja kajakki nutki[e]ec ha.llitsemattomasl.i eteenpain. Olemme tu ntou houh tleievalta- S isonme lant akjvill.ija arvioimme rilannet istuncel kajakissa valeht elcmatta korkeintaan krksj mnruunia, km ta. Mdkus todellahin iahes ui jii:i\'lnassa vedessa. Markm sanoo kire.nla ianell.i, jonks rulkitsen ivaltjseksi: 't{tskljng, se Valitscn kaksiyaiheisen t aktiikan I ensin huutrtel n itseni \yotrtds olet S[NA, joka ouaa tela kajaktia: ta yldspinn, puen paidan ja jatkad sil.t en rtdtiirdstli dtaspain.iitkika lmnen adjenaliinln syokslaan. Hlraa hflyu.iini suostuin ohju teen o1o on laiva!]line.. Ilamexdenloitotuofteet mjoittu\ral ham mam, vastoin tahtoanil mastaldaa., muutamaan voidenrft pussjid seke aunnovorrc seen_ Vallitsee kire?i tunnelma, onnistumme mtau tumam ja veteyd)mme tcltta. setvimann syntll1ltrui kriisiii. Mnusla olisi luuserimais- Jokikincn pakattu tavara on tdkoin ha.jtrx, sifln ka*ki pjtaai itse kantaa. Markuksclta olen oppinut riiirinmaisen niuldouden fytin, la pernitnrye tehhvnsiii. koska olin enden matkatte liihtda p:idflnnlt johon kuljuu sekn, enri savcf plyhkeet taskeraan. On vapauuavaa lsenpata ja ylitt.in iheni, jos ta.ve njjn vaatjsj. Markuksen nielesta tajota, kdnka mainlosii trden toimeen jtman kohtuuljsen vaikuna ei ole \'se luusedmaisuudesta: Hen oikein mielellri.an ohjajsi, jos hatuaisin. Pienen vaantelehlimisen jekeen annan homman miehetie, vaa maiiriia kosmcelfisja hlotteita. Mycis pr*eu tuminen on yksjnker taista, kun vaihtoehtoi.a on kolmepaftaa. (ip"ar ' " 0,;,,n. odn)r^.wor-,.i..-nd en lrtltanan vuodon. SeLr.aavana piiivrina neidan on rdkorllrs mc- '1. Uhpinviillii paldmme leirih ja kokeilenme kajat*ejammg lds kunnille oli varattu l tsolsk1jakt, jojt a myos a! ioefokalakeiksi kursuiaan. lnsin pitiiri paaftiie, hmpi ohjaa pedasleilla periisintii, sill.i ohjaava henklld istuu taakse. Markus kysly, hahranko ohjata. Jaan sii hen kiisie kseen, ettii se olisi toivottavaa, koska haio itse pjtkjne saari, neen maituisi pa.emnin el upe*ille. Vastam sljs kyiia, vaikka kuuien mielessiini :iiinettdmar epalykset. Istuinet asendcrad sen mu- iir.[on'lafiiiud: ylivuonon, kivun Kajakkien pakkamiseeo nenee ilertav.in piike aika. Tuntuu epatoi voisen mah.lottoma.lta tmkea kaikki kmat kapeisijn, mataliin atulr siin. Roope aultd karsiviillscstj ja t ulee seisoneeksi smalla pari run a jairrylmrissa menvedessa (tosln neoprenisukar yla.in). Km piiriseme vesille, aurinko paistaa sinjselrii raivaall.a ja mel1 on rasvaq,yni. tri pelota ollentaan. vaikha etuk;ireed olen ndhnlt pai najaisia siita, nited kellahdanne kumood ja;ikyhaiin veteen ja rai palecmrne pa.ittly raskaanman kauna. rkavrtkseni kujrenkin tajuan nelottuatnme vasta pdrilgnmentii minunttia, ctta oikea nnteeni

8 alke i:-.- :.d olisi sittenkin kannattanut hieman enemman a paiile. h en teleniseen kalte lln hylkeenrsva. Asumuksissa oli ndjori. :ii:ri*i3ikiili:illajaaruorienkeskellzi, missaseon aut nlin kuuma, efta ihmiset ollvat kitt?hnijssa koko ajd a.ldsti ja sanas iama-: :;: ::>.; f:iruhiljaa sa ryylqf kourisixkseksi enla eniia sa asumutsessa asui monta perheta, kulin omassa nahkoilla eiote h kene a':-::-- =Lruta lain rdnettanija laskemaan vetojakoh lussaloosissa. lalakiipeiimmekatsomaan auringonlskuaviereisel li luralil.a l.-.::oa le kalliolle. Roopc on elulaleen vamutuut jlrhlistamad tilaisuottaja Jatkam=. :r:::- intkeen vinosti yli viiden klomeirin leryisen saamme l-ulon onm minikokolsen skottiwhiskipullonne luonon. Rani.::r r:i' alkaa vajhl.ua puutunulseksj ja pysttn jo Olemne onnellisia ja samalla haikeita. PerilLe p;i:iseminen lfies nelonun ko:ri;ldi:n qt laajiiaolatta. Jiinlxoret tekela: lallaya vaikutuksen. l'llittavintii oli iden na ennninen raunalisuus. Xerrostalon kokoiset mohkileet kelluvat iay sin paikolllaan. Tmeiustisuurin osa jaiiluoresta on pinnan ala, ei kt sita kovin kei1.l tuuli ty6ntele mihinlaan. Toisaall suuret j:innitykset ja aumgon paahreessa lohkareista lrrollee palojd. Kun palnopist nuuttuu. vuori alkd keinua, muodostaa ison aal_ lokon )mparileen japarhaassa ymparl Paute or koria hul]maavaa: Kaiku klnkee Worenseiniimasta blseen I'ain 2. ffielontapiiivai ja perille piiaseminen Viimeisena aamioisena nautin kaurapuuroa sawsr atejuuslosihal' H. Maistuu erinondiselia. Al.eriat ovat muuttuneel koko ajd rikoisempaan suuntaan. On syotale sita, nita oi jriljelli. Matkm suurin herthr on ollrrt eiirliiln rasvdinen salminakkara ja renodademajoneesir En kaltann6ssii koskam syij makldaa nornaalioloissa, mutta raskas &ysinen suo rykid jylna. rittmined jajatt'uva Lrlkora olemjn en nostavat vallavan ruokah!.lun Viim iscnyijmme\.etamme iruiitti n nets;isqbmatkoilaankayt Remouladekeros maistui meile kaikille nyds leivan priiilli silhcn t.irnassa leiripaikassa. Todistukscksi Roope ldtt;in valtavan jaiikarhun reisiluun. Alamme hermostuneesti vilkuilla ympanllemne O.ko pe loja jossain li letryvrxd enenn.inkrn, vaikka nii*i el hlnemma kes kele kesria nirin etehssa tavaiakaan? Mdkus toleaar los luo on jaa' karhu, se on varmasti kuollut!" Samassa nlemessn on ikivdnhan asumutsen ramiol Talviasunnot kailcttiin arkoinad puoleksi niaahan ja ehnten nrnoisla tehtiin teltm.tlnn, etta viinejsista rlppeista keydin melkein sanahafkkaa Melomme nuulanran lumin ja saalumne pieneen lqrliirin. josta Djnes odottaa neite pienenvenccnsnkanssa. Vaellus on pa.itynlt Nyr vasta uskon, etta l:i.liaisen mathan, n:nn suuren seilkailun, l.o dela saattaa tehdii ja kok a. Kotinalkalla alanme jo nieftia seuraavaa malkaa. Varkutta silt?i, etta nsi kesani liihdemme Roopen kanssa Nepaliin. r

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö.

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö. 1. Rytinää! Opittavia asioita Tiedän, millainen on hyvä lauluasento Opin säätelemään ääneni voimakkuutta. Tiedän, mitä tarkoittavat π, P, F a ƒ. Opettelen beat-komppea kehorytmeinä. Tutustun lyömäsoittimiin

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi Rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä N im i: Res p o ndeo Oy Y -t u nnus : 2 6 2 2 6 8 4-1 O s oit e: Ität u ulenkuja 11, 02100 E s p oo 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa E lisa Tiilimäki

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto. Sairauspoissaolokäytäntöjen muuttaminen

Yhteistyöryhmä Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto. Sairauspoissaolokäytäntöjen muuttaminen Yhteistyöryhmä 48 07.12.2016 Kunnanhallituksen 71 14.12.2016 henkilöstöjaosto Sairauspoissaolokäytäntöjen muuttaminen YTR 48 Nurmijärven kunnan aikaisempien ohjeiden mukaan esimiehellä on oi keus myöntää

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

KVARTXÄRIGEOLOGINEN TUTKTHUS. Leteensuo

KVARTXÄRIGEOLOGINEN TUTKTHUS. Leteensuo Outokumpu Oy l'-lalm:lnet sintä 010/2132/NKla/74 2132 04 KVARTXÄRIGEOLOGINEN TUTKTHUS Hattula~ Leteensuo Tutkimuskohteen sijainti Tutkimusalue sijaitsee Hattulan klulnassa Hämeenlinnan lfl{w-puolella rautatien

Lisätiedot

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Sivistyslautakunta 144 07.10.2014 Sivistyslautakunta 179 09.12.2014 Sivistyslautakunta 24 03.03.2015 Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 708/02.08.00/2015 SIVLTK 07.10.2014

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Perusturvalautakunta 5 16.02.2016 Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Petula 16.02.2016 5 (Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö 044-7591 271) Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Mikä tekee sinut onnelliseksi?

Mikä tekee sinut onnelliseksi? Mikä tekee sinut onnelliseksi? Minut tekee onnelliseksi terveys! Minut tekee onnelliseksi sen oivaltaminen, että KIIRE on keksitty juttu eikä annettu, muuttumaton elämän muoto. Minut tekee onnelliseksi

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

SOV Lisätiedot: varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola, puh

SOV Lisätiedot: varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola, puh Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 3 28.02.2017 Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen 597/02.05.00/2014 SOV 28.02.2017 3 Lisätiedot: varhaiskasvatuspäällikkö Annika

Lisätiedot

Sisällys. Kalev 3 Kalevi 4. Huuto merelle Sarajas 5 Mainingit 6 Aava 7 Myötätuuli 8. Silta

Sisällys. Kalev 3 Kalevi 4. Huuto merelle Sarajas 5 Mainingit 6 Aava 7 Myötätuuli 8. Silta 1 Sisällys Kalev Kalevi Huuto merelle Sarajas 5 Mainingit 6 ava 7 Myötätuuli 8 Silta Kielikylpy Pulgatants ja Kandali 9 Puikkoristikko eli Tikkuristi 12 Kassariku ja Polkka 1 Hytölän jenkka 16 Säkinmäen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen)

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen) 22 788 Lotta Wennäkoski Soiva ilo Soraanolle ja ianolle (Marjo Heiskanen) 201 Coyright by the Comoser All Rights Reserved No art o this ublication may be coied or reroduced in any orm or by any means ithout

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma Yhdyskuntalautakunta 8 27.01.2016 Yhdyskuntalautakunta 30 20.04.2016 Yhdyskuntalautakunta 39 25.05.2016 Yhdyskuntalautakunta 74 12.10.2016 Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Löydä päivävaelluksen hauskuus

Löydä päivävaelluksen hauskuus Päivävaelluksen suunnittelu FValitse jokin hauska ja mielenkiintoinen retkikohde. Jos liikutte ryhmänä, ota muut huomioon retkikohteen valinnassa. FOta selvää vaellusreitin pituudesta ja siitä, kuinka

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALINTA ERI YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN ASTI. KH Valmistelija hallintopäällikkö Leena Meriläinen:

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALINTA ERI YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN ASTI. KH Valmistelija hallintopäällikkö Leena Meriläinen: Kaupunginhallitus 26 23.01.2017 KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALINTA ERI YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN 31.5.2017 ASTI KH 23.01.2017 26 Valmistelija hallintopäällikkö Leena Meriläinen: Kaupunginvaltuuston 31.8.2009 hyväksymien

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Psalmin kertosäkeitä

Psalmin kertosäkeitä Psalmin kertosäkeitä Kaste Tämän päivän on Herra tehnyt Ps. 118:24. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 852. Tuomo Nikkola 2001 Tä - män päi - vän on Her - ra teh - nyt, i - loit - kaa ja rie - muit

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI. Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki

SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI. Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki AAMUSTA ILTAAN ON KIINNI. JA YÖTKIN JOSKUS Se menikin sitten sillain,

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Opittavia asioita. Mitä marsilainen sanoi musiikkikaupassa flyygelille? Lopeta tuo idioottimainen hymyily!

Opittavia asioita. Mitä marsilainen sanoi musiikkikaupassa flyygelille? Lopeta tuo idioottimainen hymyily! 1. Pörinää! Opittavia asioita Laulan reippaasti hyvässä lauluasennossa. Soitan soittimia. Kuuntelen keskittyneesti. Keksin sanoja, ääniä, rytmejä, liikkeitä ja sooloja. Opin rytminuotit taa ja ti-ti sekä

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot