5/12/2012. Tarkastusvaliokunnan julkaisu: Rakennusten kosteus- ja homeongelmat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5/12/2012. Tarkastusvaliokunnan julkaisu: Rakennusten kosteus- ja homeongelmat"

Transkriptio

1 LAUSUNTO 1 (5) Eduskunta Tarkastusvaliokunta Lausuntopyyntö Tarkastusvaliokunnan julkaisu: Rakennusten kosteus- ja homeongelmat Lausunnon antajasta Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry edustaa kiinteistöjen ja infrastruktuurin ammattimaisia omistaja-, rakennuttaja-, käyttäjä-, sijoittaja- ja palveluntuottajaorganisaatioita. RAKLI toimii kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttajana, kehittäjänä, ammattilaisten verkottajana sekä tiedon tuottajana. Yleistä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi rakennusten kosteus- ja homeongelmista ja tarkastusvaliokunnan aihetta koskevasta julkaisusta. Tarkastusvaliokunnan tutkimuksesta Tarkastusvaliokunnan tilaama tutkimus rakennusten kosteus- ja homeongelmista on asiantunteva ja nostaa monipuolisesti esiin kosteusvaurioita ja niistä aiheutuvia terveysongelmia seurannaisvaikutuksineen. Kosteus- ja homeongelmien laajuudesta ei ole saatavissa luotettavia tilastoja tai seuranta-aineistoa ja tutkimuksessa esitettyihin lukuihin on suhtauduttava suuntaa antavina arvioina. Tässä yhteydessä on myös muistettava, että valtaosa kiinteistökannasta on rakenteiltaan ja sisäilmaltaan terveellisiä. Rakennuksissa ilmenevät kosteus- ja homevauriot aiheuttavat vakavia terveysongelmia ja niiden estämiseksi on kehitettävä osaamista ja menettelyjä rakentamisesta ja rakenteista johtuvien virheiden välttämiseksi sekä panostettava kiinteistöjen ammattitaitoiseen korjaamiseen, hoitoon ja ylläpitoon.

2 LAUSUNTO 2 (5) Ongelmat ovat sidoksissa rakennusten ikään sekä käytettyihin rakenneratkaisuihin ja suurelta osin rakentajien, suunnittelijoiden, kiinteistön omistajien ja rakennuttajien sekä kiinteistön hoidosta ja ylläpidosta vastaavien tahojen toiminnan vastuullisuuteen ja ammattitaitoon sekä käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin. Ongelmien laajuus ja tarvittavat toimenpiteet vaihtelevat pientalojen, asunto-osakeyhtiöiden, kuntien ja kaupunkien sekä muiden ammattimaisten kiinteistönomistajien ja rakennuttajien kesken. Tilastointi ja seurantatiedon keräys on puutteellista ja sisäilmaongelmien syy-yhteys rakennusvirheisiin tai laiminlyötyyn kunnossapitoon jää todentamatta. Eri aikakausien rakentamistapoihin liittyvistä yleisimmistä rakennusvirheistä ja riskialttiista rakenteista on olemassa paljon tietoa. Vaurioiden aiheuttamien haitallisten emissioiden terveysvaikutuksista ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa ja sisäilma- ja kuntotutkimuksissa tarvittavien näytteiden tulkinta on ongelmallista. Terveysoireiden syy-yhteyden paikantaminen työtiloihin tai kotiin on myös vaikeaa. Tutkimuksessa esitettyjen kosteusvaurioiden lisäksi sisäilmaongelmien syinä ovat myös emissiot kalusteista, tekstiileistä sekä siivousaineista. Uudisrakentamista sääteleviin normeihin liittyvät uudet riskirakenteet ja niiden rakennusfysikaalinen toimivuus on tutkimuksessa sivuutettu. Uusiin energiatehokkaisiin rakenneratkaisuihin liittyviä ongelmia on selvitetty mm. TTY:n tutkimuksissa osana Frame-hanketta. Tutkimuksen havaintojen perusteella on syytä tarkastella kriittisesti, miten energiatehokkaiden rakennusten ratkaisuihin liittyviä riskejä voidaan välttää ja tarpeen mukaan muuttaa voimassaolevia määräyksiä. Uusia riskirakenteita on tunnistettu myös uusissa materiaaliyhdistelmissä sekä jo käytössä olleiden tuotteiden koostumuksen muuttuessa (esimerkiksi emissiot vesiohenteisista päällysteliimoista kosteusrasituksessa lattiamattojen alla). Näiden osalta tulisi kattavasti kerätä tietoa ja välittää sitä kosteus- ja hometalkootviestintäkanavien kautta.

3 LAUSUNTO 3 (5) Näkökulmia tutkimuksen johtopäätöksiin ja kehitysehdotuksiin Nykyinen rakentamista ohjaava julkishallinnon rakenne on riittävä eikä uuden rakennusviraston tai muiden uusien organisaatioiden perustaminen ratkaise esitettyjä ongelmia vaan saattaisi jopa lisätä niitä. On tarpeen tuoda yleisesti esiin, ettei päävastuu rakentamisen laadusta tai kosteudenhallinnasta ole eikä tule jatkossakaan olla julkisella hallinnolla. Julkisessa ohjauksessa on kuitenkin runsaasti kehittämispotentiaalia. Hyvä esimerkki onnistuneesta rakennusvalvonnan roolista on ns. Oulun malli. Lakien ja muiden ohjaavien säännösten arviointi ja kehittäminen on perusteltua. Lisäksi on täsmennettävä rakennusvalvonnan ja aluehallintoviraston roolit ja tehtävät sekä turvattava toiminnan edellyttämät resurssit. Rakennusvalvonnan kehittämisestä ja organisoinnista on tehty selvityksiä ja toimenpidesuosituksia, mutta niitä ei ole toteutettu. Aluehallintovirastoon on tarpeen perustaa asiantuntijatehtäviä, jotka avustavat ja neuvovat terveyshaittoja aiheuttavien kosteusvaurioiden selvittelyä ja korjaamista yhdessä terveys- ja rakennusvalvontaviranomaisten sekä kiinteistönomistajien kanssa. Vaurioiden ennaltaehkäisemiseksi tulee rakennushankkeen osapuolien säädöksin ja sopimuksin määriteltyjä vastuita täsmentää ja osoittaa nykyisellään säädöksissä rakennushankkeeseen ryhtyvälle (rakennuttajalle) määriteltyä vastuuta myös suunnittelijoille sekä toteuttajille. Kosteuden ja puhtauden hallinnasta vastaavan työnjohtajan tehtävä tulee olla osa työmaasta vastaava työnjohtajan (vastaava mestari) tehtäviä, ei erillinen uusi tehtävä. Rakenteisiin ja työmenetelmiin liittyvät keskeiset riskit tulee hankekohtaisesti tunnistaa ja vastuuttaa työnjohdolle niitä koskevat työtapa-, suojaus- ja valvontamenettelyt sekä todennettavat tarkastukset ja mittaukset. Välttämättömien korjausten rahoittaminen lakisääteisellä säästämisellä ei ole käytännössä toimiva ratkaisu. Erimuotoisilla omistajilla on erilaiset haasteet tarvittavien korjausten sekä kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitokustannusten

4 LAUSUNTO 4 (5) rahoittamiseksi. Kustannusrakenteessa korjausten rahoittaminen heijastuu suoraan kohteen vuokra- tai vastiketasoon. Ennaltaehkäisevää toimintaa tulisi kannustaa ja valtion ja kuntien tukimuotoja uudistaa tältä pohjalta. Tuettaviin korjaushankkeisiin tulee tuen ehtona kytkeä ammattitaitoinen rakennuttaja, suunnittelija ja toteuttaja. Julkista tukea tulisi suunnata myös tutkimukseen ja kehittämiseen sekä koordinoituun koerakentamiseen, esimerkkiratkaisuihin ja tietopalveluihin. Kuntien ja kaupunkien kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitoon tulee kehittää malli, jossa kiinteistöstrategian pohjalta voidaan turvata tarvittava rahoitus. Talotekniikkajärjestelmien määräaikaistarkastuksia säädöksissä asetetuin määrävälein emme pidä erillisenä toimenpiteenä järkevinä. Talotekniikan toimivuus ja oikeat säädöt ovat sisäilman laadun ja energiankulutuksen kannalta keskeisiä toimenpiteitä. Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus tarpeen mukaan tulee olla osa kiinteistön hoito- ja kunnossapito-ohjelmaa, jonka laatiminen tulisi olla säädöspohjaista. Rakennushankkeiden ja kunnossapidon käytännön johtamiseen sekä osapuolten toimintaan kaivataan merkittäviä muutoksia. Tämä edellyttää alalta organisoitua muutoksen johtamista. RAKLI on käynnistänyt muutoksen aikaansaamiseksi kuivat rakennukset ja rakenteet riihi- ja klinikkaprosessin. Klinikat toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kosteus- ja hometalkoot-hankkeen kanssa. Rakennus- ja kiinteistöalalla toimivien henkilöiden täydennys- ja pätevöitymiskoulutus on tärkeä ja kustannustehokas tapa vähentää kosteusvaurioista johtuvia ongelmia. Rakennusalan työntekijöiden ammattikoulutus ja ammattitaito tulisi olla mahdollista ottaa huomioon julkisia hankintoja kilpailutettaessa huomattavasti nykyistä laajemmin. Kiinteistö- ja rakentamisalan koulutusmäärät eri oppiasteilla eivät vastaa alan ja yritysten tarpeita. Esimerkiksi hyvätasoista rakennusalan AMK-koulutusta ollaan ajamassa alas määrärahojen kohdentamattomalla supistamisella. Ammattitaitoisen työvoiman tarve ei vähene kiinteistö-

5 LAUSUNTO 5 (5) kannan korjausvelan kasvaessa ja uusien ammattitaitoa vaativien tehtävien lisääntyessä. Kosteus- ja hometalkoiden organisoimat toimintamallit ja eri työryhmissä koottu tieto ja asiantuntemus ovat tuoneet merkittävää apua kosteusvaurioista aiheutuvien ongelmien käsittelyyn sekä oikeiden tunnistus- ja korjausmenetelmien valintaan. Tätä työtä tulisi jatkaa laajemmin resurssoituna ohjelmana, jossa rakennus- ja kiinteistöalalle kehitettäisiin kustannustehokkaita toimenpiteitä ratkaisuiksi tarkastusvaliokunnan tilaamassa tutkimuksessa esiin nostettuihin ongelmiin. Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Helena Kinnunen toimitusjohtaja Ilpo Peltonen tekninen johtaja

TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2013 vp. Rakennusten kosteus- ja homevauriot JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto. Asian käsittely valiokunnassa

TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2013 vp. Rakennusten kosteus- ja homevauriot JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto. Asian käsittely valiokunnassa TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2013 vp Rakennusten kosteus- ja homeongelmat JOHDANTO Vireilletulo Tarkastusvaliokunta päätti kokouksessaan 20.2.2013 antaa mietinnön valvonta-aiheestaan rakennusten kosteus-

Lisätiedot

13.11.2013. Viite: Lausuntopyyntönne 14.10.2013, 346/2012 Uusimaa-ohjelma: visio ja strategia 2040, strategiset valinnat 2014-2017

13.11.2013. Viite: Lausuntopyyntönne 14.10.2013, 346/2012 Uusimaa-ohjelma: visio ja strategia 2040, strategiset valinnat 2014-2017 LAUSUNTO 1 (5) Uudenmaan liitto toimisto@uudenmaanliitto.fi Viite: Lausuntopyyntönne 14.10.2013, 346/2012 Uusimaa-ohjelma: visio ja strategia 2040, strategiset valinnat 2014-2017 Kiitämme mahdollisuudesta

Lisätiedot

TURVALLISEMPAAN TALOKAUPPAAN

TURVALLISEMPAAN TALOKAUPPAAN TURVALLISEMPAAN TALOKAUPPAAN Asuntokaupan turvan parantaminen -hankkeen loppuraportti Joulukuu 2012 Sisällysluettelo I TAUSTAA...3 1. Johdanto...3 2. Asunto- ja kiinteistökaupan turvan ongelmat...5 3.

Lisätiedot

KANNANOTTO 1 (9) 16.8.2013. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto ksv.liikenne@hel.fi. Kannanotto Helsingin pysäköintipolitiikan luonnokseen

KANNANOTTO 1 (9) 16.8.2013. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto ksv.liikenne@hel.fi. Kannanotto Helsingin pysäköintipolitiikan luonnokseen KANNANOTTO 1 (9) Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto ksv.liikenne@hel.fi Kannanotto Helsingin pysäköintipolitiikan luonnokseen Lausunnon antajasta Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI

Lisätiedot

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Martti Hekkanen Kosteus- ja homeongelmien havaitseminen, korjaus ja ehkäisy kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-111-3 2006 TEKIJÄ Martti Hekkanen 1. painos ISBN 952-213-111-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki

Lisätiedot

OMAKOTITALOJEN KUNTOKATSELMOINNIN EDISTÄMINEN

OMAKOTITALOJEN KUNTOKATSELMOINNIN EDISTÄMINEN OMAKOTITALOJEN KUNTOKATSELMOINNIN EDISTÄMINEN OKE-hankkeen loppuraportti Toukokuu 2014 Projektinumero: YTK034 Diaarinumero: YM32/612/2011 Markku Salminen Marko Malmivaara Sisältö 1 Tiivistelmä...3 2 Hankkeen

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN 1/21 ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN Sisältö I. ASUNTOKAUPAN TURVA - NYKYTILANTEEN ONGELMIA... 2 1. KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT... 2 2. ASUNTOKAUPPARIITOJEN ERITYISPIIRTEET... 3 3. KUNTOTARKASTUKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

6.7.2012. Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä

6.7.2012. Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä LAUSUNTO 1 (20) Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi jyrki.kauppinen@ymparisto.fi Viite: YM5/600/2012 Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta

Lisätiedot

Rakennusvalvonta Oulu. Pekka Seppälä 29.10.2013

Rakennusvalvonta Oulu. Pekka Seppälä 29.10.2013 Rakennusvalvonta Oulu Pekka Seppälä 29.10.2013 TULEVAISUUDEN TALON LAATUPOLKU PERUSTANA ENERGIAVIISAS MAANHANKINTA, KAAVOITUS JA YHDYSKUNTARAKENNE Energiankulutusta voidaan pienentää huomioimalla valintoja

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti Kerrostalojen korjaaminen -klinikka Tulosraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Tausta 3 1.2 Tavoitteet 4 1.3 KOy Jyrkkälänpolku 4 2. Klinikkatyöskentely 5 2.1 Klinikan toimintaperiaatteet 5 2.2 Klinikan

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA Raps 36 Tutkielma/raportti Leena Jormanainen Lappeenranta 13.10.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ

TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Ympäristöhallinnon kuvapankki. TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Lokakuu 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Helsingin kaupunki, Kosteus- ja hometalkoot, Senaatti-kiinteistöt,

Lisätiedot

ASUMISTERVEYS. Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013. Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s.

ASUMISTERVEYS. Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013. Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s. ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013 Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s. 8 9 @home SISÄLTÖ 3 VIIKON VINKIT opastavat myyjää ja ostajaa 4 UUDISTUVA

Lisätiedot

Rakennusvalvonta Oulu. Pekka Seppälä 29.10.2013

Rakennusvalvonta Oulu. Pekka Seppälä 29.10.2013 Rakennusvalvonta Oulu Pekka Seppälä 29.10.2013 TULEVAISUUDEN TALON LAATUPOLKU PERUSTANA ENERGIAVIISAS MAANHANKINTA, KAAVOITUS JA YHDYSKUNTARAKENNE Energiankulutusta voidaan pienentää huomioimalla valintoja

Lisätiedot

Toimiva korjauskulttuuri lähiöihin

Toimiva korjauskulttuuri lähiöihin Ympäristöministeriö Loppuraportti 18.3.2014 Toimiva korjauskulttuuri lähiöihin Esipuhe Ympäristöministeriö asetti 15.8.2013 työryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä esityksiä lähiöiden korjausvajetta vähentävistä

Lisätiedot

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Rakentamisprosessin kosteudenhallinta - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Pekka Seppälä laatupäällikkö Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ rakennusvalvonta 11.11.2013

Lisätiedot

Selvitysraportti 2014. Mika Metsäalho Hannu Kuusela Marja Savolainen

Selvitysraportti 2014. Mika Metsäalho Hannu Kuusela Marja Savolainen Selvitysraportti 2014 Mika Metsäalho Hannu Kuusela Marja Savolainen Mika Metsäalho, Hannu Kuusela, Marja Savolainen REFEREE Rakennusalan puolueeton neuvoja selvitysraportti 2014 Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa

Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa PÄÄTTÄJÄN HOMEOPAS Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa Yhteistyössä: Sisältö Johdanto... 3. 1 Toimitilaohjelma kannattavan kiinteistönpidon perusta... 4. 2 Ennakoiva kiinteistönpito vähemmän

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ IMAGO KUNNOSSA? ENERGIATODISTUS MITÄ TAPAHTUU MEILLÄ. Opiskelijat gallupissa: onko välittäjien. Uudistunut

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ IMAGO KUNNOSSA? ENERGIATODISTUS MITÄ TAPAHTUU MEILLÄ. Opiskelijat gallupissa: onko välittäjien. Uudistunut KVKL- KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton jäsen- ja sidosryhmälehti 2/2013 Tässä numerossa: Opiskelijat gallupissa: onko välittäjien IMAGO KUNNOSSA? ENERGIATODISTUS tekeminen käytännössä

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin hallitusohjelmatavoitteet 2011 2015

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin hallitusohjelmatavoitteet 2011 2015 Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin hallitusohjelmatavoitteet 2011 2015 Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi muodostuu kolmestatoista merkittävästä kiinteistö- ja rakentamisalaa edustavasta järjestöstä. Foorumi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 27.2.2013 Jyrki Kauppinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ PERUSTELUMUISTIO 1 Yleistä Euroopan

Lisätiedot

Rakennushankkeen laadunvarmistus

Rakennushankkeen laadunvarmistus Juha-Matti Junnonen, TkL, tutkimuspäällikkö Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous juha-matti.junnonen@hut.fi 1 Laadunvarmistuksen tavoitteet Laadunvarmistus sisältää kaikki ne toimenpiteet, jotka ovat

Lisätiedot

Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa RAPORTTI 4/2014 Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa Rakennettu ympäristö 2009 2014 Sampsa Nissinen, Eero Lukin, Tekes Suvi Nenonen, Robert Eriksson, Juha-Matti Junnonen, Jan-Erik Gussander,

Lisätiedot

Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle

Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle Suomen Pesuteollisuusliitto ry:n julkaisu 1/04 1 Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle Johdanto Laatujärjestelmien kehitystyötä

Lisätiedot

Mitä kuuluu grynderin vastuulle?

Mitä kuuluu grynderin vastuulle? 3/2007 7. vuosikerta Mitä kuuluu grynderin vastuulle? - Virheiden oltava olemassa jo luovutushetkellä s. 6 Uusi asunto-osakeyhtiölaki valmisteilla s.4 Aaro Paakkola nimitettiin kiinteistöneuvokseksi s.12

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä 2 Johdanto... 4 Yleistä sisäympäristöasioista... 4 Laadukas sisäympäristö... 4 Koettu sisäympäristö... 5 Mahdollisia

Lisätiedot