LAUSUNTO HE 161/2012vp

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO HE 161/2012vp 19.11.2012"

Transkriptio

1 LAUSUNTO HE 161/2012vp Eduskunnan ympäristövaliokunta HE 161/2012 vp Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Erkki Aalto Asia Hallituksen esitys (HE 161/2012 vp) eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain kumoamisesta. Lausunnon antajasta Energiatehokkuuden parantaminen on Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n strateginen painopistealue, jossa jäsenet ovat saavuttaneet merkittäviä tuloksia. RAKLI edustaa kiinteistöjen ja infrastruktuurin ammattimaisia omistaja-, rakennuttaja-, käyttäjä-, sijoittaja- ja palveluntuottajaorganisaatioita toimien kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttajana, kehittäjänä, ammattilaisten verkottajana sekä tiedon tuottajana.

2 LAUSUNTO HE 161/2012 vp 2 (6) Lausunto Lakiesitys kuvaa asioita monin osin hyvin väljällä periaatetasolla ja tekstiin sisältyy useita tulkinnanvaraisuuksia. Aikanaan laadittavilla asetustason säädöksillä tulee olemaan suuri ja edellä mainituista tekijöistä johtuen nyt vaikeasti arvioitava vaikutus. Energiatehokkuuden määrittely ja esittäminen (9 ja 10 ) Keskeisin hallituksen esitykseen (HE 161/2012 vp) sisältyvä ongelma on se, että sen myötä poistuisi mahdollisuus energiatehokkuuden määrittelyyn todellisten kulutustietojen pohjalta. Voimassa olevien energiatodistussäädösten ansiosta yleiseen käyttöön levinneet vuotuiseen kulutukseen perustuvat energiatodistukset ovat osoittautuneet tehokkaiksi, motivoiviksi ja helposti ymmärrettäviksi energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen, ylläpidon ja arvioinnin välineiksi. Kulutuspohjaista energiatehokkuuden määrittelyä on helppo parantaa kertyneiden kokemusten ja palautteen pohjalta. Ainoaksi vaihtoehdoksi esitetty kaavamainen laskennallinen energiatehokkuuden määrittely ei anna ymmärrettävää, kattavaa, tarkkaa eikä luotettavaa tietoa kohteen todellisesta energiatehokkuudesta eikä sen tulevasta energiankulutuksesta. Laskennallisen energiatehokkuuden ulkopuolelle jää merkittäviä energiatehokkuuteen ja kulutukseen vaikuttavia asioita ja innovaatiomahdollisuuksia. Laskennalliseen energiatehokkuuteen eivät pääsääntöisesti vaikuta esimerkiksi rakennuksen ja teknisten järjestelmien toteutus, virheet eivätkä niiden todelliset ominaisuudet eikä iso osa energiankulutukseen vaikuttavista tekijöistä. Kulutustietojen merkityksen vähentyessä olisi vaarana, että energiankulutukseen ei kiinnitettäisi riittävästi huomiota. Esitetty energiatehokkuuden määrittely jäisi irralliseksi toimenpiteeksi, jossa yhä yleisemmin käytettävissä olevia kulutustietoja ei hyödynnettäisi tehokkaasti. Se hidastaisi energiatehokkuuden parantamista olemassa olevassa rakennuskannassa. RAKLI pitää muun muassa edellä mainituista syistä erittäin tärkeänä sitä, että vaihtoehtona säilyy energiatehokkuuden määrittely kulutustietojen pohjalta. Energiatodistuksen kohde (4 ) RAKLI pitää tärkeänä, että rakennuksen määritelmä on energiatodistuslaissa sama kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa (nykyisin MRL 113 ) ja, että energiatodistus voidaan antaa sen mukaiselle kokonaisuudelle siltä osin kuin pää-

3 LAUSUNTO HE 161/2012 vp 3 (6) asiallinen käyttötarkoitus on sama (esim. asuminen). Tämä varmistaisi yhteensopivuuden rakentamisen ohjauksen kanssa. Energiatodistuksia olisi hyvä voida laatia nykyisen käytännön mukaisesti rakennus-, talo- ja huoneistokohtaisina sekä asunto-osakeyhtiö-, vuokrataloyhtiö-, kiinteistöyhtiö- ja kiinteistökohtaisina. Tämä mahdollistaa energiatodistukset, jotka vastaavat tarkoituksenmukaisella tavalla myynnin ja vuokrauksen kohteita ja kustannusten sekä vastuiden jakautumista. Uudisrakennuksen energiatodistus (5 ) Energiatodistus tulisi vaatia ennen rakennuksen käyttöönottoa, mutta ei edellyttää rakennusluvan hakemisen yhteydessä. Olisi ongelmallista mikäli lakiin sisältyisi ajatus, että valmistumisvaiheessa kohteelle voidaan laatia uusi energiatodistus, joka on heikompi kuin markkinoinnissa käytetty lupavaiheen todistus. Energiatodistus myynti- ja vuokraustilanteissa (6 ) Esityksen soveltaminen vaikuttaa hyvin ongelmalliselta niihin myynti- ja vuokraustilanteisiin, joihin liittyy merkittävä kohteen korjaaminen, muutostyöt, laajentaminen, osittainen purkaminen ja/tai käyttötarkoituksen muutos. Myynti- ja vuokraustilanteisiin ei tuo ratkaisua se, että edellä mainittuja ei katsota uudisrakentamiseksi. Ongelmia lisää se, että toimenpiteitä tehdään usein vaiheittain sitä mukaa, kun esimerkiksi vanhan teollisuus- tai toimistorakennuksen tiloille löytyy uutta käyttöä. Tyhjien ja merkittävästi vajaakäyttöisten kohteiden myynti- ja vuokraustilanteet ovat yleisestikin ongelmallisia. Niitä kärjistävät kaavamuutokset, kosteus- ja homeongelmat sekä käyttökiellot. Energiatodistuksia ei ole mielekästä laatia vanhan käyttötarkoituksen tai vanhan rakennuksen pohjalta esimerkiksi toimisto- tai tehdasrakennukselle, jota ollaan myymässä muutettavaksi asuin- tai muuhun käyttöön tai, johon rakennettavia asuntoja ollaan myymässä tai vuokraamassa. Näissä tilanteissa energiatodistus tulisi voida laatia vastaavaan tapaan kuin uudisrakennuksille. Ehdotamme asian selvittämistä ja erillisen pykälän laatimista (uusi 6 Korjattavien ja muutettavien rakennusten energiatodistus ) ennen kuin lain sisällöstä tältä osin päätetään. Olisi tarpeen tarkastella asiaa erikseen julkisyhteisöjen, yritysten ja kuluttajien eri roolien näkökulmasta.

4 LAUSUNTO HE 161/2012 vp 4 (6) Energiatodistuksen kohteen ominaisuuksien selvittäminen (11 ) Energiatodistuksen kohteen ominaisuuksien selvittämiseksi ei säädöksissä tule edellyttää, että energiatodistuksen laatija käy kohteessa silloin, kun tarvittavat tiedot ovat saatavissa asiakirjoista ja/tai voidaan toimittaa muiden toimesta. Riittävät tiedot ovat yleensä saatavissa ilman erillistä paikalla käyntiä ja varsinkin ammattimaisesti ylläpidettyjen ja hoidettujen sekä katselmoitujen kohteiden osalta. RAKLI on solminut työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön kanssa kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen, jonka toimenpideohjelmiin on sitoutunut merkittävä joukko toimijoita. Uusi energiatehokkuusdirektiivi (EED) tulee edellyttämään energiakatselmuksia neljän vuoden välein muilta kuin kuluttajilta ja pk-yrityksiltä. Näiden tiedot olisi voitava hyödyntää energiatodistusten pohjana. Energiatodistuksen laatijan paikan päällä tekemän havainnoinnin ongelmallisuutta lisää se, että energiatehokkuuteen vaikuttavien tekijöiden havainnoitavuus riippuu havainnoinnin ajankohdasta. Yksi esimerkki on lämmitysjärjestelmän toimivuuden tai lämpöhäviöiden havainnointi lämmityskaudella tai sen ulkopuolella. Asetukset on edelliset asiat huomioiden helppoa laatia niin, että käyttöön tulee yksi selkeä todistusmalli, jossa keskeiset tiedot näkyvät todistuksen etusivulla. Tulevien energiatodistusten hyväksyttävyys ja vaikuttavuus paranisivat mielestämme merkittävästi esittämiemme muutosten myötä samalla, kun suurempi osa energiatehokkuuden avainresursseja voitaisiin kohdentaa käytännön energiatehokkuuden parantamiseen sekä kosteus- ja homeongelmien torjuntaan. Annamme mielellämme lisäselvityksiä ja täydennämme lausuntoa tarvittaessa. Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Helena Kinnunen toimitusjohtaja Erkki Aalto kehitysjohtaja LIITE: Yksityiskohtaiset muutosehdotukset

5 LAUSUNTO HE 161/2012 vp 5 (6) LIITE: Yksityiskohtaiset muutosehdotukset pykäläjärjestyksessä, ehdotetut muutokset ja otsikkotekstit on lihavoitu, korvattua tai poistettua teksti ei esitetä. Energiatodistuksen kohde (4 ) Energiatodistus laaditaan rakennukselle, kiinteistölle, asunto-osakeyhtiölle, vuokra-asuntoyhtiölle, kiinteistöyhtiölle tai niiden osalle. Energiatodistus tulee laatia kohteen osalle silloin, kun kohteen merkittävien osien käyttötarkoitukset eroavat olennaisesti toisistaan. Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä siitä, milloin kohteen käyttötarkoitukseltaan olennaisesti eroava osa voidaan katsoa merkittäväksi. Uudisrakennuksen energiatodistus (5 ) Uudisrakennuksen energiatodistus on laadittava ennen kuin se hyväksytään käyttöönotettavaksi maankäyttö- ja rakennuslain 153 :n 1 momentin mukaisessa loppukatselmuksessa. Uudisrakennuksen rakentamiseksi ei katsota rakennuksen korjaus- tai muutostyötä tai rakennuksen laajentamista taikka sen käyttötarkoituksen muuttamista. Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä ennen rakennuksen käyttöönottoa edellytetyistä tiedoista energiatodistuksessa. Korjattavan ja muutettavan rakennuksen energiatodistus (uusi 6 ) Ehdotetaan laadittavaksi uusi pykälä. Energiatodistus myynti- ja vuokraustilanteissa (6 ) Energiatodistuksen kohdetta tai sen osaa taikka niiden hallintaoikeutta myytäessä tai vuokrattaessa tulee esittelytilanteessa mahdollisen ostajan tai vuokralaisen nähtävillä olla voimassa oleva kohteen energiatodistus. Energiatodistus on annettava joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä ostajalle tai vuokralaiselle. Energiatodistusta ei kuitenkaan tarvitse laittaa nähtäville tai antaa, jos kyseessä on samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen välinen myynti tai vuokraus, tilanne, jossa kohdetta myydään tai vuokrataan merkittäviä korjausja/tai muutostöitä edellyttävänä tai myydään purettavaksi, jos vuokraus koskee vuokraamista määräaikaisesti enintään vuodeksi taikka jos kyseessä on alivuokraus. Myyntiä tai vuokrausta koskevassa julkisesti esille laitetussa ilmoi-

6 LAUSUNTO HE 161/2012 vp 6 (6) tuksessa tulee mainita myytävää tai vuokrattavaa kohdetta koskeva energiatehokkuutta kuvaava tunnus, ellei kyseessä ole 2 momentissa tarkoitettu tilanne. Energiatodistuksen sisältämät tiedot (9 ) Energiatodistuksessa kohteen energiatehokkuus ilmaistaan kohteen kokonaisenergiankulutuksen sijoittumista luokitteluasteikolle kuvaavalla tunnuksella. Kohteet jaetaan niiden käyttötarkoituksen mukaan ryhmiin, joilla kullakin on oma luokitteluasteikkonsa. Kohteen energiatehokkuus lasketaan jakamalla kohteen kokonaisenergiankulutus kohteen pinta-alalla. Todistuksessa ilmoitetaan lisäksi laskennallinen ja/tai toteutunut ostoenergiankulutus. Toteutunut ostoenergiankulutus ilmoitetaan aina, jos tieto on saatavilla. Todistuksessa annetaan suosituksia toimista, joilla voidaan parantaa kustannustehokkaasti kohteen energiatehokkuutta, ellei kyseessä ole uudisrakennus tai muu kohde, jolle ei tällaisia toimia voida osoittaa. Todistuksessa voidaan lisäksi antaa muita tietoja kohteen energia - ja ympäristöominaisuuksista. Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä energiatodistuksissa käytettävistä luokitteluasteikoista ja tunnuksista, rakennusten ryhmittelystä luokittelua varten, suositusten antamisesta, todistuksessa annettavista muista tiedoista sekä energiatodistuslomakkeen kaavasta. Energiamäärien määrittäminen (10 ) Energiatodistuksen laatijan on määritettävä rakennuksen tyypilliseen käyttöön tarvittava laskennallinen kokonaisenergiankulutus ja laskennallinen ostoenergiankulutus ottamalla huomioon rakennuksen tekniset järjestelmät ja rakennusosien ominaisuudet. Energiatodistuksen laatija voi vaihtoehtoisesti tai rinnakkain edellä mainitun kanssa määrittää rakennuksen tavanomaiseen käyttöön tarvittavan kokonaisenergiankulutuksen ja ostoenergiankulutuksen toteutuneen kulutuksen pohjalta. Rakennuksen kokonaisenergiankulutus määritetään painottamalla ostoenergiankulutusta maankäyttö- ja rakennuslain nojalla säädettävillä energiamuotojen kertoimilla. Energiamäärien määrittämisessä voidaan soveltaa maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annettavia tarkempia laskentasäännöksiä siten kuin ympäristöministeriön asetuksella tarkemmin säädetään.

Ympäristövaliokunnan mietintö 8/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö 8/2012 vp Sivu 1/7 Ympäristövaliokunnan mietintö 8/2012 vp YmVM 8/2012 vp - HE 161/2012 vp Tarkistettu versio 2.0 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 161/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 19.4.2012 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta ja rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain kumoamisesta

Lisätiedot

6.7.2012. Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä

6.7.2012. Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä LAUSUNTO 1 (20) Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi jyrki.kauppinen@ymparisto.fi Viite: YM5/600/2012 Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta

Lisätiedot

Lausunto 1 (11) YM/600/2012 31.5.2012. Ympäristöministeriö PL 35 00023 VALTIONEUVOSTO. Viite: Lausuntopyyntönne 19.04.

Lausunto 1 (11) YM/600/2012 31.5.2012. Ympäristöministeriö PL 35 00023 VALTIONEUVOSTO. Viite: Lausuntopyyntönne 19.04. Lausunto 1 (11) Ympäristöministeriö PL 35 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntönne 19.04.2012, LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAEIKSI RAKENNUKSEN ENERGIATODISTUKSESTA JA RAKENNUKSEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Energiatodistusopas 2007

Energiatodistusopas 2007 Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 12.1.2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne

Lisätiedot

Energiatodistusopas 2007

Energiatodistusopas 2007 Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne

Lisätiedot

UUDISRAKENTAMSEN ENERGIAMÄÄRYKSET JA E- LUVUN LASKENTA

UUDISRAKENTAMSEN ENERGIAMÄÄRYKSET JA E- LUVUN LASKENTA UUDISRAKENTAMSEN ENERGIAMÄÄRYKSET JA E- LUVUN LASKENTA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Rakennustekniikan koulutusohjelma Visamäki, syksy 2013 Kristiina Ihanajärvi TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Rakennustekniikan

Lisätiedot

laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästätumista. Energiatodistuksilla pyritään lisäämään rakennusten energiatehokkuuden kes-

laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästätumista. Energiatodistuksilla pyritään lisäämään rakennusten energiatehokkuuden kes- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä sekä rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Energiatodistukset käytännössä

Energiatodistukset käytännössä Energiatodistukset käytännössä Petri Pylsy, DI Energia-asiantuntija, Suomen Kiinteistöliitto ry petri.pylsy@kiinteistöliitto.fi Mauri Marttila, YTM Tutkimusjohtaja, Suomen Kiinteistöliitto ry mauri.marttila@kiinteistöliitto.fi

Lisätiedot

Energiatodistus. Oma Koti -messuseminaari 12.4.2013. Maarit Haakana Ympäristöministeriö

Energiatodistus. Oma Koti -messuseminaari 12.4.2013. Maarit Haakana Ympäristöministeriö Energiatodistus Oma Koti -messuseminaari 12.4.2013 Maarit Haakana Ympäristöministeriö Ilta- Sanomat 28.3.2013: Onko pakollinen energiatodistus reilua vai ei? Kaisan vastaus: Ostajan kannalta pientalojen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 27.2.2013 Jyrki Kauppinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ PERUSTELUMUISTIO 1 Yleistä Euroopan

Lisätiedot

Lausunto. Viite: Lausuntopyyntö YM2/600/2012 21.05.2012 1(7) Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Lausunto. Viite: Lausuntopyyntö YM2/600/2012 21.05.2012 1(7) Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 21.05.2012 1(7) Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Lausunto Viite: Lausuntopyyntö YM2/600/2012 LAKIESITYS JA ASETUS KOSKIEN RAKENNUKSEN ENERGIATODISTUSTA Yleisiä kommentteja Nykyinen energiatodistuskäytäntö

Lisätiedot

OMAKOTILIITON KANSALAISALOITE RAKENNUKSEN ENERGIATODISTUKSEN MUUTTAMISEKSI

OMAKOTILIITON KANSALAISALOITE RAKENNUKSEN ENERGIATODISTUKSEN MUUTTAMISEKSI OMAKOTILIITON KANSALAISALOITE RAKENNUKSEN ENERGIATODISTUKSEN MUUTTAMISEKSI Ympäristövaliokunta/julkinen kuuleminen Eduskuntatalon auditorio SISÄLTÖ Toimenpide-ehdotukset kootusti Ongelmaesimerkit: kuluttajat

Lisätiedot

Ympäristövaliokunnan mietintö 10/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö 10/2009 vp Sivu 1/26 Ympäristövaliokunnan mietintö 10/2009 vp YmVM 10/2009 vp - HE 24/2009 vp Tarkistamaton versio 1.1 Hallituksen esitys uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi energiatehokkuuslaki, laki sähkömarkkinalain

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja 7.11.2014 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ENERGIAKATSELMUKSISTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja 7.11.2014 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ENERGIAKATSELMUKSISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja 7.11.2014 Outi Kumpuvaara LUONNOS EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ENERGIAKATSELMUKSISTA 1 Esityksen pääasiallinen sisältö 2 Nykytila 3 Ehdotetut

Lisätiedot

OMAKOTITALOJEN KUNTOKATSELMOINNIN EDISTÄMINEN

OMAKOTITALOJEN KUNTOKATSELMOINNIN EDISTÄMINEN OMAKOTITALOJEN KUNTOKATSELMOINNIN EDISTÄMINEN OKE-hankkeen loppuraportti Toukokuu 2014 Projektinumero: YTK034 Diaarinumero: YM32/612/2011 Markku Salminen Marko Malmivaara Sisältö 1 Tiivistelmä...3 2 Hankkeen

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Kiinteistönpitotekniikka Opinnäytetyö UUSI ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUS YH LÄNSI OY:SSÄ Työn ohjaaja: Työn teettäjä: DI Petri Murtomaa YH Länsi Oy,

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Yleisohjeet kuntotutkimuksen suorittajalle ja tilaajalle

IV-kuntotutkimus. Yleisohjeet kuntotutkimuksen suorittajalle ja tilaajalle 1 IV-kuntotutkimus. Yleisohjeet kuntotutkimuksen suorittajalle ja tilaajalle Sisällysluettelo 1. Kuntotutkimuksen tarkoitus 2. Käsitteitä 3. IV-kuntotutkimustarpeen arviointi 3.1 IV-kuntotutkimustarve

Lisätiedot

Isännöinti Ilkka Saarinen Oy, valvojana RI Ilkka Saarinen

Isännöinti Ilkka Saarinen Oy, valvojana RI Ilkka Saarinen TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Kiinteistönpitotekniikka Opinnäytetyö ENERGIATODISTUSTEN LAADINNAN SUUNNITTELU ISÄNNÖINTI ILKKA SAARINEN OY:SSÄ Työn ohjaaja Työn teettäjä

Lisätiedot

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi 6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OSA A ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKILÄ & KAUPPINEN OY

KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OSA A ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKILÄ & KAUPPINEN OY KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OSA A ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKILÄ & KAUPPINEN OY sivu 2 KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI OSA A 10.11.2009

Lisätiedot

Rakennusten energiatodistus ja sen E-luvun laskenta 1.6.2013 alkaen

Rakennusten energiatodistus ja sen E-luvun laskenta 1.6.2013 alkaen Rakennusten energiatodistus ja sen E-luvun laskenta 1.6.2013 alkaen TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Tältä ET näyttää.. Tällöin energiatodistus tarvitaan.. 1. rakennusta tai sen osaa taikka niiden

Lisätiedot

23.1.2013. Liitto toimii kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttajana, aktiivisena kehittäjänä, ammattilaisten verkottajana sekä tiedon tuottajana.

23.1.2013. Liitto toimii kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttajana, aktiivisena kehittäjänä, ammattilaisten verkottajana sekä tiedon tuottajana. LAUSUNTO 1 (5) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ PL 35 00023 Valtioneuvosto kirjaamo.ym@ymparisto.fi Lausuntopyyntö 11.12.2012 YM10/600/2012 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

TURVALLISEMPAAN TALOKAUPPAAN

TURVALLISEMPAAN TALOKAUPPAAN TURVALLISEMPAAN TALOKAUPPAAN Asuntokaupan turvan parantaminen -hankkeen loppuraportti Joulukuu 2012 Sisällysluettelo I TAUSTAA...3 1. Johdanto...3 2. Asunto- ja kiinteistökaupan turvan ongelmat...5 3.

Lisätiedot

HE 335/2014 vp. Asiantuntijakuuleminen Ympäristövaliokunta ke 10.12.2014 klo 9.30. (Ympäristövaliokunnan kokoushuone E 318, Eduskuntatalon 3. krs.

HE 335/2014 vp. Asiantuntijakuuleminen Ympäristövaliokunta ke 10.12.2014 klo 9.30. (Ympäristövaliokunnan kokoushuone E 318, Eduskuntatalon 3. krs. HE 335/2014 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä sekä rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta. Asiantuntijakuuleminen Ympäristövaliokunta

Lisätiedot

Osakkaan muutostöitä, yhtiön perusparannuksia ja uudistuksia sekä yhtiön ja osakkeenomistajan kunnossapitovastuuta koskeva sääntelytarve

Osakkaan muutostöitä, yhtiön perusparannuksia ja uudistuksia sekä yhtiön ja osakkeenomistajan kunnossapitovastuuta koskeva sääntelytarve Osakkaan muutostöitä, yhtiön perusparannuksia ja uudistuksia sekä yhtiön ja osakkeenomistajan kunnossapitovastuuta koskeva sääntelytarve Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän väliraportti 2 Sisällys 1 Yhteenveto...

Lisätiedot

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä 12/2012 18.2.2009 Sisällysluettelo OSA 1: JOHDANTO JA MÄÄRITELMÄT 1 YLEISTÄ... 3 2 OHJEEN TAVOITTEET... 4 3 OHJETTA

Lisätiedot