Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat:"

Transkriptio

1 Valtimon kunta Tekninen lautakunta Kunnantie Valtimo Hankintailmoitus HILMA- järjestelmässä URAKKATARJOUSPYYNTÖ Valtimon kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Hiekkalahti Ylä-Valtimo Sivakkajoki alueen vesihuoltohankkeen toteuttamisesta yksikköhintaurakkana oheisten laskenta-asiakirjojen mukaisesti. Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat: - Tarjouspyyntökirje tarjouslomake A sisältöosa - tarjouslomake B hintaosa - tarjouslomake B1 määrä- ja yksikköhintaluettelo - tarjouslomake B2 kiinteistöpumppaamojen yksikköhintaluettelo - Urakka-ohjelma Rakentamissuunnitelman asiakirjat - Suunnitelma- ja mitoitusselostus Työselitys Pumppaamojen hankintaohjelma Laitekaivojen hankintaohjelma Pumppaamoluettelo Turvallisuusasiakirja Piirustusluettelo piirustusluettelon mukaiset piirustukset Muut asiakirjat - Ylä-Valtimon ja Sivakkajoen vesihuoltolinjojen luonto- ja maisemaselvitys, osa 1, syksy Ylä-Valtimon ja Sivakkajoen vesihuoltolinjojen luonto- ja maisemaselvitys, osa 2, kevät 2013 Urakka sisältää kaikkien suunnitelma-asiakirjojen mukaisten runkolinjojen, kiinteistölinjojen ja pumppaamoiden yms. rakentamisen yhtenä urakkana. Urakasta laaditaan erillinen urakkasopimus, jonka tilaajina on Valtimon kunnan tekninen lautakunta.. Käynti- ja postisoite Laskutusosoite Puhelin Telefax ly Kunnantie (013) VALTIMO PL KUOPIO

2 2/8 2. Tarjouksen toimittaminen Urakkatarjouksen on saavuttava tilaajalle kaikkine liitteineen kirjekuoreen suljettuna klo mennessä osoitteella: Valtimon kunta Tekninen lautakunta Kunnantie VALTIMO Tarjous voidaan jättää joko postitse tai lähettiä käyttäen em. määräaikaan mennessä. Tarjouskuori on varustettava merkinnällä "Vesihuollon urakkatarjous. HUOM! Telefaksina tai sähköpostilla toimitettua tarjousta ei hyväksytä. 3. Vuorovaikutus tarjousten laskenta-aikana sekä yhteyshenkilöt Urakasta antaa tarjousaikana lisätietoja kunnaninsinööri Pasi Parkkinen, puh , sijaisena kunnanrakennusmestari Timo Puumalainen, puh Tarjouspyynnön saatuaan tarjoajan tulee toimittaa tilaajalle sähköpostilla tarjouslaskennasta vastaavan henkilön yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Tarjouslaskennan aikana kaikki yhteydenpito tilaajalta tarjoajalle päin pidetään tämän yhteyshenkilön kautta. Tarjoajan edellytetään tutustuneen huolellisesti työkohteeseen paikan päällä ennen tarjouksen jättämistä. Tarjoaja voi esittää tehtäväksi tai tilaaja voi muutenkin lähettää tarjouspyyntöasiakirjoja koskevia muutoksia, lisäselvityksiä ja tulkintoja. Tarjoajan on tehtävä esityksensä kirjallisesti ja sen on saavuttava tilaajalle viimeistään Tilaajan toimesta tehtävät muutokset, lisäselvitykset ja tulkinnat toimitetaan kirjallisesti tarjouksen antajalle tarjouspyynnön lisäkirjeellä viimeistään 7 vuorokautta ennen tarjouksen sisäänjätön määräaikaa sähköpostitse. Tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäkirjeiden vastaanottamisesta. Tarjoaja on velvollinen tarkastamaan tilaajan toimittamat tarjouspyyntöasiakirjat sekä ilmoittamaan havaitsemistaan virheistä, ristiriitaisuuksista ja puutteista. Ilmoitus on tehtävä jo tarjousten laskentaaikana ja em. määräaikaa noudattaen. Tilaajan suullisesti antamat selvitykset ja ilmoitukset eivät sido tilaajaa eivätkä tarjouksen antajaa.

3 3/8 4. Tarjouksen tekeminen 4.1 Yleistä Tarjous on antajaansa sitova ja siitä tulee ilmetä, että se on voimassa kolme kuukautta sisäänjättöajasta lukien. Tarjoaja ei saa lyhentää tarjouksensa voimassaoloaikaa. Tarjoaja ei saa tehdä tarjouspyyntö- eikä hintatarjousasiakirjoihin mitään lisäyksiä, muutoksia tai poistoja. Tarjous on tehtävä suomen kielellä. Hintatarjousasiakirjojen (tarjouslomake B ja määrä- ja yksikköhintaluettelo B1) on oltava tarjouksen muiden asiakirjojen mukana tarjouskuoressa suljettuna. Tarjouksen kaikki liitteet on numeroitava. Jokainen tarjoukseen liittyvä asiakirja on tarjoajan erikseen päivättävä ja allekirjoitettava. Tarjoajan on varmennettava tarjouksen jokainen sivu leimalla tai puumerkillä. Tarjoajan on merkittävä tarjoukseensa sähköpostiosoite, jota käyttäen tilaaja antaa tiedoksi hankintaa koskevat päätökset. Tarjoajan on tehtävä aina perustarjous. Vaihtoehtoisia tai rinnakkaisia tarjouksia ei sallita. Jos tarjouksen tekee työyhteenliittymä, tulee työyhteenliittymän olla perustettu ennen tarjouksen antamista. Tarjoukseen on liitettävä selvitys työyhteenliittymän perustamisasiakirjoista, joista tulee ilmetä mm. vastuun jakautuminen työyhteenliittymän perustajien kesken. Kaikki tarjoajalta edellytetyt todistukset ja selvitykset on tarjouksen yhteydessä toimitettava kaikista työyhteenliittymän osakasyrityksistä. Tarjouksen tulee sisältää kaksi osaa: sisältöosa ja hintaosa 4.2 Tarjouksen sisältöosa Tarjouksen sisältöosa allekirjoitetaan tarjouskirjeenä, joka tulee tehdä tilaajan laatimalle tarjouslomakkeelle A. Tarjouksen sisältöosan tulee sisältää kohdassa mainitut selvitykset. Tarjouksen sisältöosa on suljettava tarjouskuoreen ja merkittävä tunnisteella "Vesihuollon urakkatarjous" Tarjoajaa ja tarjouksen yhteydessä esitettyjä aliurakoitsijoita koskevat selvitykset Urakoitsijan on toimitettava seuraavat tilaajavastuulain (1233/2006) edellyttämät selvitykset ja todistukset tai muu luotettava selvitys näistä vaihtoehdon A, B tai C mukaisesti: A - Urakoitsija kuuluu Luotettava Kumppani ohjelmaan ja

4 4/8 B - Luotettava Kumppani -raportti - Mikäli raportissa on häiriömerkintä, tulee raportin lisäksi esittää: o verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty ja asianomaisen viranomaisen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta o erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty ja asianomaisen eläkelaitoksen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta - Selvitys vakuuden järjestämisestä (tarjouslomakkeella) - Rakentamisen Laatu RALA ry:n pätevyysrekisteristä tulostettu ajantasainen yritysraportti ja - Kaupparekisteriote - Mikäli raportissa on häiriömerkintä, tulee raportin lisäksi esittää: o verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty ja asianomaisen viranomaisen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta o erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty ja asianomaisen eläkelaitoksen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta - Selvitys vakuuden järjestämisestä (tarjouslomakkeella) C Todistus tai muu luotettava selvitys seuraavista: - Yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. - Kaupparekisteriote - Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty ja asianomaisen viranomaisen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta - Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty ja asianomaisen eläkelaitoksen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta - Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista - Selvitys vakuuden järjestämisestä (tarjouslomakkeella) Tarjoajalla tulee olla kokemusta päätoteuttajana vastaavanlaisen, vähintään noin 10 km:n laajuisen vesihuoltourakan toteutuksesta (väh. 3 urakkaa viiden viime vuoden ajalta). Tarjoajan tulee toimittaa tarjouksensa mukana referenssitiedot tarpeellisiksi katsomistaan toteutetuista kohteista sekä selvitys kohteeseen nimettävän vastaavan työnjohtajan koulutuksesta ja kokemuksesta.

5 5/8 Tarjoajan on esitettävä tarjouslomakkeella, miten se tulee järjestämään urakkasopimuksessa edellytetyn vakuuden. Lomakkeessa on ilmoitettava vakuuden muoto ja vakuuden antaja. Tilaaja hyväksyy ulkomaisen vakuudenantajan vain siinä tapauksessa, että vakuudenantajalla on sivukonttori tai muu tilaajan hyväksyttävissä oleva edustaja Suomessa. Tilaaja ei hyväksy vakuudeksi konsernitakauksia. Ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista on valituksi tulleen urakoitsijan varauduttava tarvittaessa toimittamaan selvitykset uudelleen ja myöhemmin aina 6 kuukauden välein. 4.3 Tarjouksen hintaosa: Selvitykset eivät saa olla tarjouksen sisäänjätön määräaikana kolmea kuukautta vanhempia. Aliurakkatarjouksen antajan tulee valtuuttaa aliurakan tilannut urakoitsija esittämään rakennuttajalle tilaajavastuulain mukaiset selvitykset omalta osaltaan. Hintatarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevaa tilaajan tarjouslomaketta B ja siinä mainittuja liitteitä käyttäen. Kaikki tarjoukseen liittyvät hinnat annetaan arvonlisäverottomina, arvonlisävero eriteltynä. Hintatarjouksen tulee sisältää: a) Tarjouslomake B täytettynä b) Määrä- ja yksikköhintaluettelo B1 täytettynä c) Kiinteistöpumppaamojen yks.hintaluettelo B1a täytettynä Hintatarjouksen tulee sisältää tarjouslomake sekä määrä- ja yksikköhintaluettelo ja kiinteistöpumppaamojen yksikköhintaluettelo täytettyinä kaikilta osin. Tarjouksen määrä- ja yksikköhintoja käytetään kaikissa muutos- ja lisätyötilanteissa koko urakan ajan. Taulukossa esitetyt työmäärät eivät velvoita tilaajaa tilaamaan ko. töitä tai määriä. Tarjouksen hintaosa suljetaan omaan kuoreensa, joka toimitetaan yhdessä allekirjoitetun tarjouskirjeen kanssa varsinaisessa tarjouskuoressa. Hintaosan kuoreen merkitään tunnisteeksi "Tarjouksen hintaosa 5. Tarjousten käsittely 5.1 Yleistä Tilaajalla on oikeus pyytää ja Tarjoajalla velvollisuus antaa tarjousten käsittelyssä tarvittavia täsmennyksiä.

6 6/8 5.2 Tarjoajan soveltuvuus Tarjouksen peruutus voidaan hyväksyä, kun peruutusta koskeva kirje tai sähköposti on saapunut tilaajalle ennen avaustilaisuutta ja ennen kuin tilaaja on avannut tarjoukset. Mikäli peruutus toimitetaan sähköpostina, skannatun allekirjoitetun peruutuskirjeen tulee olla sähköpostin liitetiedostona. Myöhästyneet tarjoukset, joita ei voida ottaa käsittelyyn, säilytetään avaamattomina ja palautetaan, kun valitusaika on kulunut umpeen. Jos hankintapäätöksestä valitetaan, myöhästyneet tarjoukset palautetaan vasta valitusmenettelyn päätyttyä. Tarjousten käsittelyn ensimmäisenä vaiheena tarkastetaan, että tarjoaja ja hänen mahdollisesti ilmoittamansa alihankkijat täyttävät edellytettyjen selvitysten perusteella soveltuvuudelle hankintailmoituksessa asetetut vähimmäisvaatimukset ja että ei ole olemassa seikkoja, jotka hankintasäännösten mukaan voivat johtaa tarjoajan poissulkemiseen. Jos soveltuvuusvaatimukset eivät täyty tai tarjoaja on suljettava pois tarjouskilpailusta, tarjoaja hylätään tarjouksen muuta sisältöä tutkimatta. Tarjoajan hylkäämisestä tehdään erillinen päätös perusteluineen. Hylkäyspäätös lähetetään kaikille tarjoajille samanaikaisesti hankintapäätöksen kanssa. Hylkäyspäätökseen liitetään valitusosoitus ja oikaisuohje muutoksenhakua varten 5.3 Tarjousten vertailu- ja arviointiperusteet Edullisimmaksi tarjoukseksi valitaan vertailuhinnaltaan halvin ja tilaaja päättää urakasta antamalla sen tämän tarjouksen tekijälle. 5.4 Tarjouksen hylkääminen Tarjouksen hylkäämiseen voivat johtaa mm. seuraavat seikat. Mikäli tarjous ei ole saapunut määräajassa, ei ole tarjouspyynnön mukainen, tarjouksesta ei pysty ottamaan selkoa tai tarjous muuten ei täytä tilaajan asettamia vaatimuksia, on tilaajalla oikeus hylätä tarjous. Tilaajalla on oikeus hylätä myös tarjous, jonka kokonais- ja /tai yksikköhinta tai muutos- ja lisätöille annetut hinnat eivät ole oikeassa suhteessa työosan vaatimiin kustannuksiin ja epäsuhde on olennainen ja ilmeinen. Tilaajalla on oikeus hylätä tarjous, mikäli määrä- ja yksikköhintaluettelosta puuttuu yksi tai useampia hinnoiteltavia nimikkeitä. Tarjouksen hylkäämisestä tehdään erillinen päätös perusteluineen. Päätös lähetetään kaikille tarjoajille hankintapäätöksen yhteydessä. Hylkäyspäätökseen liitetään valitusosoitus ja oikaisuohje muutoksenhakua varten. Tarjouksen hylkääminen voi perustua myös suoraan lainsäädännöstä tai oikeuskäytännöstä ilmeneviin sellaisiin seikkoihin, joita ei ole erikseen kerrottu tässä tarjouspyynnössä.

7 7/8 Tilaaja voi harkintansa mukaan pyytää tarjoajalta täsmennyksiä ennen tarjouksen hylkäämistä. Tilaaja voi perustellusta syystä hylätä kaikki tarjoukset. Tilaaja ilmoittaa hylkäämisestä ensi tilassa tarjoajille. 6. Tarjoustietojen julkisuus Kaikki tarjoukset ovat viimeistään urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen pääsääntöisesti julkisia asiakirjoja, ellei niihin sisälly liike- ja ammattisalaisuuksia tai muuta sellaista urakoitsijan elinkeinoa koskevaa tietoa, jonka julkiseksi tulosta voisi aiheutua taloudellista vahinkoa joko tarjoajalle itselleen tai tilaajalle. Tarjouskilpailuun osallistuneilla tarjoajilla on kuitenkin mahdollisuus saada tietoja tarjouksista jo hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjouksestaan salassa pidettäväksi katsomansa tiedot. Tilaaja kuitenkin ratkaisee näiden salassapidon kuultuaan sitä ennen tarjoajaa ja ottaen huomioon asiakirjojen julkisuudesta annetut säädökset. Salassa pidettäväksi esitetyt tiedot tulee mahdollisuuksien mukaan esittää asiakirjaan liitettävillä erillisillä liitteillä. Selvyyden vuoksi Tilaaja ilmoittaa jo tässä vaiheessa oman tulkintansa tarjoushintojen julkisuudesta: Julkisuuslain mukaan asianosaisella on oikeus aina saada tieto tarjousten vertailussa käytetystä hinnasta. Asianosaisella on siis oikeus saada sellaiset hintatiedot, joita on suoraan käytetty tarjousten vertailuperusteena. Kokonaishintaisessa urakassa asianosaiselle julkista tietoa on kokonaishinnan lisäksi muutos- ja lisätyöhintojen yhteissumma, jos muutosja lisätöitä on käytetty vertailuhinnan laskemisessa. Jos kokonaishintaurakkaan sisältyy myös yksikköhintoja ja näitä käytetään myös tarjousten vertailussa, asianosaiselle annetaan myös yksikköhintojen yhteissumma. Sen sijaan kokonaishintaurakassa mahdollisesti pyydetyt osahinnat kuuluvat salassapidon piiriin. 7. Sopimuskatselmus Ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta pidetään edullisimmaksi osoittautuneen tarjoajan kanssa sopimuskatselmus, jossa käydään läpi urakoitsijan laatusuunnitelman täydennykset sekä tarjouspyynnön ja tarjouksen sisältöön mahdollisesti liittyvät yksityiskohtaiset tulkinnat sekä sovitaan raportointi- ja työmaakokouskäytännöstä sekä muut urakkasopimuksen edellyttämät asiat. Sopimuskatselmuksessa tarjoajan on esitettävä myös ne tärkeimmät alihankintasopimuksensa, jotka on tässä tarjouspyynnössä vaadittu esitettäväksi tarjousvaiheessa tai viimeistään ennen sopimuksen solmimista, jotta tilaaja voi varmistautua tarjoajan lopullisista edellytyksistä suoriutua urakkasopimuksen mukaisista velvoitteistaan. Tilaaja voi erityisestä syystä hyväksyä sen, että alihankintasopimusten lopullinen allekirjoittaminen tapahtuu vasta urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

8 8/8 8. Hankintapäätös Tilaaja lähettää tekemänsä hankintapäätöksen tarjoajille ilmoituksena tarjouskilpailun tuloksesta sähköpostitse tarjoajan tarjouslomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Hankintapäätökseen sisältyvät tiedot kilpailusta ja tarjousten arvioinnista, päätöksen perustelut sekä valitusosoitus ja oikaisuohje muutoksenhakua varten. 9. Sopimuksen syntyminen Tilaajan tekemä hankintapäätös ei merkitse vielä sopimussuhteen syntymistä. Tilaajaa sitova sopimus syntyy vasta varsinaisen urakkasopimusasiakirjan allekirjoittamisella. Ennen urakkasopimuksen solmimista on tarjoajan toimitettava tilaajalle hyväksyttäväksi kokonaishintaperusteisista töistä laadittu maksuerätaulukko, jonka tulee olla oikeassa suhteessa tehtävien töiden aikatauluun ja näiden kustannuksiin nähden. Maksuerät tulee mahdollisuuksien mukaan muodostaa rakenneosittain siten, että maksueriä voidaan käyttää hyväksi määrättäessä rakenneosille mahdollisia arvonvähennyksiä. Edelleen maksuerätaulukko on laadittava siten, että työstä tulevia maksuja tulee noin kerran kuukaudessa ja että siinä on esitetty laatudokumentaation toimittaminen vaiheistettuna tilaajalle. Hyväksytty maksuerätaulukko liitetään allekirjoitettavaan sopimukseen. Urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen lähetetään tieto sähköpostilla urakkasopimuksen syntymisestä muille tarjoajille, jolloin nämä vapautuvat tarjousten sitovuudesta Kunnaninsinööri Pasi Parkkinen Tiedoksi Itävaltimon jätevesiosuuskunta c/o Rauli-Jan Albert Konttimäentie YLÄ-VALTIMO

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017

Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017 Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017 Jyväskylä VALAISTUKSENHUOLTOURAKAN TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupunki, Yhdyskuntatekniikka,

Lisätiedot

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tekninen toimi 16.1.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tarjouspyynnön kohde: Karvian kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Revon/Västilän

Lisätiedot

Arvo Ylpön koulun pihan saneeraus

Arvo Ylpön koulun pihan saneeraus Tekninen toimi Urakkatarjouspyyntö Arvo Ylpön koulun pihan saneeraus Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta. Huomioi lyhyt laskenta-aika ja toteutusaikataulu. 1 RAKENNUTTAJA JA TILAAJA PL

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1. Hankinnan kuvaus Lohjan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne Pusulan kaupungin osan liikennealueiden

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa.

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. - 1 - TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2013 Uimakoulutoiminta 1.9.2013-30.6.2015 Tarjouksen kohde Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. Tarjousta pyydetään

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 5.3.2015 HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 5.3.2015 HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. TARJOUSPYYNTÖ: SIIRTOKELPOISEN TILAELEMENTTIRAKENNUKSEN VUOKRAUS Pyydämme tarjoustanne siirtokelpoisen tilaelementtirakennuksen vuokrauksesta Tuusulan Hyökkälän alakoulun tilapäisiksi väistötiloiksi tarjouspyynnön

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot