HAUKIPUTAAN KUNTA HANKINTAOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAUKIPUTAAN KUNTA HANKINTAOHJEET"

Transkriptio

1 1 HAUKIPUTAAN KUNTA HANKINTAOHJEET Hyväksytty kunnanhallituksessa

2 2 1 Yleiset määräykset Kunnan tavaroiden ja palvelujen ostaminen, vuokraaminen tai siihen rinnastettava toiminta sekä urakalla teettäminen ovat hankintoja. Kaikissa kunnan hankinnoissa on pyrittävä edullisimpaan lopputulokseen ja niissä on hyödynnettävä olemassa olevat kilpailumahdollisuudet. EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa on noudatettava EU:n hankintadirektiivejä, julkisista hankinnoista annettua lakia (hankintalaki, 348/07) ja erityisalojen hankintalakia (laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista, 349/07). Lisäksi hankinnoissa on noudatettava kuntalakia, hallintolakia, kunnan toimintasääntöä, Oulun seudun kuntien hankintayhteistyösopimusta ja hankintayhteistyön toimintasääntöä sekä näitä hankintaohjeita, jotka on annettu erityisesti kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja varten. Hankinta-asian käsittelijän, valmistelijan ja päättäjän esteellisyydestä määrätään kuntalaissa ja hallintolaissa. Hankintavaltuudet on määritelty kunnan toimintasäännössä. Hankintojen suorittamiseen oikeutetuista viran- tai toimenhaltijoista on päätettävä vastuualueilla. 2 Hankinnan kynnysarvot ja hankinnasta ilmoittaminen EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin (tavara- ja palveluhankinnat euroa ja rakennusurakat euroa) sovelletaan lain edellyttämiä yksityiskohtaisia velvoitteita. Hankinnoista on ilmoitettava HILMA-kanavalla, josta hankintailmoitukset välitetään EU:n viralliseen lehteen ja sähköiselle ilmoituskanavalle. EU:n komissio vahvistaa hankintadirektiivien tarkoittamien unionin alueella julkaistavien hankintailmoitusten kynnysarvot kahden vuoden välein. Kansalliset kynnysarvot ylittävät ( euroa tavara- ja palveluhankinnat, euroa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnat ja euroa rakennusurakat) mutta EU-kynnysarvot alittavat hankinnat, on ilmoitettava valtakunnallisella julkisten hankintojen sähköisellä HILMA- kanavalla (www.hankintailmoitukset.fi). Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin ei sovelleta hankintalakia, mutta lain yleiset periaatteet on soveltuvin osin otettava huomioon ja noudatettava samoja hallinto-oikeudellisia säännöksiä kuin muussakin toiminnassa. Hankinnoissa noudatetaan asianmukaista julkisuutta eivätkä hankintakäytännöt saa olla tarjoajaehdokkaita syrjiviä. Hankinnat on toteutettava niin, että huomioon otetaan hankinnan hinta- ja laatuvaatimukset sekä hallinnon yleiset periaatteet avoimuudesta, tasapuolisuudesta ja syrjimättömyydestä asioiden valmistelussa sekä päätöksenteossa. Tarjouspyynnöt on ilmoitettava kunnan kotisivuilla, mikäli ei käytetä rajoitettua hankintamenettelyä (www.haukipudas.fi/yrityspalvelut/kunnan hankinnat). Kansallisen kynnysarvon alittavassa hankinnassa noudatetaan näiden ohjeiden määräyksiä.

3 3 3 Hankintatavat Kunnan pienessä hankinnassa (alle 5000 euroa tavarahankinta ja alle euroa palveluhankinta) ei edellytetä kirjallista kilpailuttamista. Kuitenkin myös pienissä hankinnoissa kilpailutilanne on hyödynnettävä ja hankinnat suoritettava edullisimpaan mahdolliseen lopputulokseen tähtäävästi avoimuuden, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita noudattaen. Näin ollen hankintailmoitukset on julkaistava kunnan kotisivuilla, ellei siitä perustellusta syystä ole poikettava. Hankinnat voidaan suorittaa avoimen tai rajoitetun tarjouskilpailun taikka neuvottelumenettelyn tai puitejärjestelyn perusteella. Hankinnassa voidaan käyttää sähköistä huutokauppaa tai dynaamista hankintajärjestelmää. EUkynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa noudatetaan hankintalain määräyksiä. Vain pienissä hankinnoissa ja poikkeustapauksissa hankinta voidaan suorittaa ilman tarjousmenettelyä. Suoran hankinnan käyttäminen on aina perusteltava. Tällöinkin on varmistuttava hankinnan edullisuudesta vertailuhinta selvittämällä ja hankinta dokumentoimalla. 4 Tarjousten pyytäminen Hankintaprosessin keskeisin, suurinta harkintaa ja perusteellisinta valmistelua edellyttävä työvaihe on tarjouspyynnön suunnittelu ja laatiminen. Siitä vastaa tilaaja. Tarjouspyynnön on oltava niin selvä, että sen perusteella saadaan yhteismitalliset ja yksiselitteisesti vertailukelpoiset tarjoukset. Tarjouspyynnössä on mainittava ratkaistaanko kilpailu hinnan vai kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Tarjouspyynnössä on mainittava kaikki kriteerit, joiden perusteella päätös tehdään. Kriteerien on oltava yksiselitteisiä ja ne on pystyttävä arvioimaan. Kriteerit on mainittava tärkeysjärjestyksessä ja ne on hyvä painottaa. Jos näin ei ole, päätös on tehtävä hinnan perusteella. Tarjoukset pyydetään tekemään kirjallisina suljetussa kirjekuoressa tai käyttäen hankintalain mukaisia sähköisiä menettelyjä. Sähköpostia tai telekopiota voidaan käyttää poikkeustapauksessa. Sähköpostin lähettämiseen tai vastaanottamiseen on käytettävä Haukiputaan kunnan virallista sähköpostiosoitetta Vähäisissä (suorahankinta) hankinnoissa tarjous voidaan pyytää ja tehdä suullisesti tai puhelimitse. Suullisesti tai puhelimitse tehty tarjous on dokumentoitava muistiolla tai sähköpostilla. Tarjouskilpailun aikaansaamiseksi tarjouksia on pyydettävä riittävä määrä. Rajoitetussa tarjouskilpailussa tämä edellyttää vähintään kolmea (3) tarjouspyyntöä ja neuvottelumenettelyssä vähintään kahta (2) tarjouspyyntöä. Tarjouspyyntö lähetetään samansisältöisenä ja samanaikaisesti kaikille ehdokkaille tai asetetaan saataville sähköisessä markkinapaikassa tai kunnan internet-sivuilla. Mikäli tarjousaikana käy välttämättömäksi tehdä lisäyksiä, täs-

4 4 5 Tarjousten käsittely mennyksiä tai muutoksia tarjouspyyntöasiakirjoihin, myös ne on samansisältöisinä ja samanaikaisesti ilmoitettava kaikille ehdokkaille. Tarjouksen tekemiseen on varattava hankinnan suuruus ja merkittävyys huomioiden riittävä aika ja tarjoukset on jätettävä määräajassa. Määräajaksi ilmoitetaan päivämäärä ja tarvittaessa myös kellonaika. Tilaajalla on perustellusta syystä oikeus pidentää tarjouspyynnössä määrättyä tarjousaikaa. Myös tieto pidennyksestä on lähetettävä samansisältöisenä ja samanaikaisesti kaikille, joille tarjouspyyntö tai ilmoitus on lähetetty. EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa tarjouksen tekemisessä on noudatettava hankintalain yksityiskohtaisia säännöksiä Tarjouksen vastaanottaminen ja avaaminen Kirjalliset tarjoukset on säilytettävä avaustilaisuuteen saakka avaamattomana turvatussa paikassa. Tarjouskuoreen tai päällykseen on merkittävä saapumispäivämäärä. kellonaika ja vastaanottajan nimikirjaimet. Sähköpostitse tai telekopiona annetut tarjoukset on heti niiden saavuttua tulostettava ja suljettava kirjekuoreen, johon merkitään tarjouksen saapumisaika ja vastaanottajan nimikirjaimet. Tarjousajan päätyttyä tarjoukset avataan vähintään kahden hankinnan valmisteluun tai päätöksentekoon osallistuvan kunnan viranhaltijan taikka työntekijän läsnä ollessa. Menettely tulee ilmoittaa tarjouspyynnössä. Tarjousten avaustilaisuudesta laadittavaan pöytäkirjaan tai muistioon merkitään aika, läsnäolijat ja saapuneet tarjoukset. Pöytäkirjassa tai muistiossa on mainittava myös ne tarjoukset, jotka ovat saapuneet asetetun määräajan jälkeen. Saapuneisiin tarjouksiin merkitään avauspäivämäärä ja avaajien nimikirjaimet. Pöytäkirjan tai muistion allekirjoittavat kaikki avaustilaisuuteen osallistuneet. Mikäli tarjous on poikkeuksellisesti ja perustellusti pyydetty vain yhdeltä toimittajalta, tarjous voidaan avata heti sen saavuttua. Avoimessa hankintamenettelyssä on myös pyytämättä tarjousaikana jätetty tarjous otettava huomioon Tarjoajan kelpoisuuden arviointi Tarjoajan kelpoisuus on arvioitava ennen tarjousten vertailua. Tarjoajan pakolliset poissulkemisperusteet ovat: - osallistuminen järjestäytyneen rikollisjärjestön toimintaan - lahjusrikokset - veropetokset - avustusrikokset - rahanpesu - tarjoajan esteellisyys (hallintolain perusteella).

5 5 Tarjoajan harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet ovat: - konkurssi, velkasaneeraus tai liiketoiminnan keskeyttäminen - tuomio ammatin harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta - verojen tai sosiaaliturvamaksujen laiminlyönti - olennaisesti väärien tietojen antaminen hankintayksikölle tai tietojen antamisen laiminlyönti - selvä epäsuhta hankinnan laadun tai laajuuden ja tarjoajan kompetensiin välillä 5.3. Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden arviointi Tarjoukset on käsiteltävä viipymättä. Jos tarjouspyynnössä on mainittu, miten kauan tarjousten on oltava voimassa, hankinta on tehtävä ja tieto siitä annettava hyväksytyn tarjouksen tekijälle mainitun ajan kuluessa. Tarjous on hylättävä, mikäli: - tarjous on saapunut asetetun määräajan jälkeen - tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen - tarjoushinta ei ole annettu yksiselitteisesti tai tarjouksessa ei ole esitetty vaadittua hintaerittelyä (yksikköhinta) - tarjouksentekijä on tarjousmenettelyssä toiminut vilpillisesti taikka lain tai hyvän tavan vastaisesti Lisäksi tarjous voidaan hylätä, mikäli: - tarjoushinta on niin alhainen, että on ilmeistä ettei hankintaa tarjoajan taloudelliset edellytykset huomioiden voida toteuttaa tarjouksen mukaisesti (selvittämisvelvollisuus) 5.4. Tarjouksen täydentäminen Tarjouksen täydentäminen tarjousajan jälkeen on lähtökohtaisesti kiellettyä. On kuitenkin mahdollista, että tarjousten osalta joudutaan pyytämään täsmennyksiä. Täsmennystarve voi johtua tarjouspyynnön puutteellisuudesta, mikä on johtanut keskenään vertailukelvottomien tarjousten saamiseen. Täsmennyspyyntö on toimitettava kaikille tarjouksen antaneille samanaikaisesti, samansisältöisenä ja samanlaista menettelyä noudattaen Hankinnan keskeyttäminen Hankintalaissa ei ole säännöksiä hankinnan keskeyttämisestä. Keskeyttäminen on mahdollista, mikäli: - hankinta on viivästynyt niin, ettei se ole enää tarpeellinen eikä ajankohtainen

6 6 6 Hankintapäätös - hankinta osoittautuu arvioitua selvästi kalliimmaksi tai hankinnan tarve on poistunut kilpailuttamisen aikana hankintayksiköstä johtumattomasta syystä - hankintayksikkö havaitsee olennaisen virheen hankintamenettelyssä. Hankinnan keskeyttäminen on harvinainen ja poikkeuksellinen toimenpide. Siitä on tehtävä selvä päätös ja päätös on perusteltava. Hankinnat on tehtävä kunnan kokonaisedun mukaisesti. Tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hinnaltaan halvin tai kokonaistaloudellisesti edullisin tarjouspyynnössä esitettyjen hankintakriteereiden mukaisesti. Hankintapäätöksen tekee toimintasäännössä määrätty toimielin tai viranhaltija. Hankintapäätöksessä on mainittava: - mitä tavaraa tai palveluja hankitaan - käytetty hankintamenettely - keneltä tarjoukset on pyydetty (perustelu suorahankinnassa) - ketkä ovat antaneet tarjouksensa - tarjousten avaustilaisuus (milloin, missä ja ketkä läsnä) - mikä tarjous hylätään ja hylkäysperuste - mikä tarjous hyväksytään - hankinta-arvo, vertailuhinta tai arvio kokonaiskustannuksista - päätöksentekijän hankintavaltuuden peruste - sopimuksen syntymisajankohta - muutoksenhakuohjeet. Hankintapäätökseen on liitettävä tarjousvertailu aina, kun hankinta perustuu tarjouskilpailuun. Erillistä hankintapäätöstä ei tarvitse tehdä alle 2000 euron hankinnasta. Tällöinkin hankinta on tehtävä hankintaohjeen mukaisesti ja kokonaisuudeltaan edullisimpaan ratkaisuun päätyen. Sopimuksen, tilausasiakirjan tai maksutositteen on täytettävä kirjanpitolain, toimintasäännön ja kunnan yleisohjeiden asettamat vaatimukset. 7 Hankintapäätöksestä tiedottaminen Hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Päätös on annettava kirjallisesti tiedoksi kaikille niille, joita asia koskee. Tarjoajan tai ehdokkaan sulkemisesta pois tarjouskilpailusta sekä hankinnan keskeyttämisestä on vastaavasti annettava tieto asianosaiselle. Päätöksen tiedoksianto faksilla tai sähköpostilla ei ole mahdollista niissä hankinnoissa, joihin hankintalakia sovelletaan.

7 7 8 Hankintasopimus ja tilauksen tekeminen Sopimus syntyy oikeustoimilain mukaan tilaajan ja tarjoajan välille, kun tarjouksen tekijä on todisteellisesti saanut tiedon tarjouksen hyväksymisestä. Hankintalaki edellyttää, että hankintapäätöksen jälkeen tehdään kirjallinen hankintasopimus. Se on laadittava täsmälliseksi, yksikäsitteiseksi ja riittävän yksityiskohtaiseksi. Hankintasopimuksen täyttämisen varmistamiseksi voidaan vaatia vakuus, mikäli se on tarjousehdoissa mainittu. Vakuus voi olla omavelkainen takaus, talletusvakuus tai muu yksittäistapauksessa hyväksyttävä luotettava vakuus. Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa, kun hankinta on arvoltaan vähäinen tai yksiselitteisen selkeä, sopimus tehdään yleensä tilauksella tai tilausvahvistuksella, josta hankinnan keskeiset ehdot selviävät. Mikäli hankinta tapahtuu pitkähkön ajan kuluessa tai kuluttua taikka hankintaehdoista voi syntyä tulkintaa, hankintasopimus on aina tehtävä kirjallisesti. Erilaisiin kausisopimuksiin perustuvat tilaukset voidaan tehdä sähköpostitse. telekopiona tai puhelimitse. 9 Toimitusten ja laskutuksen valvonta Tavaraa vastaanotettaessa sen määrä, laatu ja kunto on viipymättä tarkastettava. Asennettavan koneen tai laitteen saa hyväksyä, kun sille on suoritettu käyttöönottotarkastus, jossa se on todettu toimintakuntoiseksi, asetetut vaatimukset täyttäväksi ja hankintasopimuksen mukaiseksi. Palvelun tai rakennustyön vastaanotto toteutetaan hankintasopimuksen liitteeksi otettujen yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Hankintaa koskevan toimituksen viivästyessä, toimittajan syyllistyessä virheelliseen tai sopimuksenvastaiseen toimitukseen tai muuten rikkoessa sopimusta, asiasta on viipymättä ja todistettavasti reklamoitava. Sopimuksen tarkoittamia maksueriä ei makseta ennen velvoitteiden täyttymistä tai hyvityslaskun saamista. 10 Hankintojen julkisuus Hankinta-asioiden julkisuuden osalta on noudatettava yleisten asiakirjojen julkisuudesta annettuja säädöksiä. Se, keneltä tarjouksia on pyydetty, on yleensä julkinen asia. Sen sijaan saapuneet tarjoukset eivät ole julkisia asian käsittelyvaiheen aikana. Hankintapäätös on julkinen, kun se on allekirjoitettu ja tarkistettu. Lopullisesti tarjousasiakirjat tulevat liike- ja ammattisalaisuuksia lukuun ottamatta julkisiksi, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

8 8 11 Siirtyminen sähköiseen hankinta- ja kilpailuttamisjärjestelmään Haukiputaan kunta siirtyy seudulliseen sähköiseen (EPI-) hankinta- ja kilpailuttamisjärjestelmään alkaen. Vastuullisena hankintayksikkönä tulee toimimaan Oulun kaupungin hankintakeskus. Järjestelmään siirtymisestä annetaan tarkemmat ohjeet hankinta-asiamiehen (kunnankamreeri) toimesta. 12 Hankintoja koskevia lisätietoja Yksityiskohtaista tietoa julkisista hankinnoista saa Suomen Kuntaliiton nettisivuilta hankinnat tai esimerkiksi julkaisusta Hyvönen, Kess, Piisi, Tuomela ja Uotila; Julkiset hankinnat hankintayksikössä, ISBN: , Edita Prima Oy, Helsinki 2007

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

YLEISET HANKINTAOHJEET. hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014)

YLEISET HANKINTAOHJEET. hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014) YLEISET HANKINTAOHJEET hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 1 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 1 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 2 1.3 Yhteishankinta

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE OSA I YLEISET HANKINTAOHJEET (hankintalain soveltaminen) OSA II HANKINTOJEN MENETTELYOHJEET (mm. kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen ohjeistus) Hyväksytty kaupunginhallituksen

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN HANKINTAOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 5 / 2000

EDUSKUNNAN KANSLIAN HANKINTAOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 5 / 2000 EDUSKUNNAN KANSLIAN HANKINTAOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 5 / 2000 ESIPUHE Eduskunnan kansliatoimikunta hyväksyi 15.6.2000 jäljempänä olevan ohjeen eduskunnan kanslian hankintaohjeeksi. Ohje on voimassa

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 300, liite 86, 23.08.2010. 2 YLEISET HANKINTAOHJEET Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt 20.8.2007 Voimaantuloajankohta 15.8.2007 Kh. 15.10.2007 (268 ), muutos kohtaan 2.1.3 ja liitteeseen 1 Muutosten voimaantuloajankohta 18.10.2007

Lisätiedot

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... Hankintaohje Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.2.2011 Sisältö innehåll 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5 2 Yleistä... 10 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 11 2.3

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA- ALUEEN. HANKINTAOHJEET (Porin KH hyväksynyt 6.5.2013, voimaan 15.5.2013)

PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA- ALUEEN. HANKINTAOHJEET (Porin KH hyväksynyt 6.5.2013, voimaan 15.5.2013) PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA- ALUEEN HANKINTAOHJEET (Porin KH hyväksynyt 6.5.2013, voimaan 15.5.2013) PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUE Harjavallan, Huittisten,

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN HANKINTAOHJEET

PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN HANKINTAOHJEET Liite 110 Kaupunginhallitus 13.12.2010 PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN HANKINTAOHJEET PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUE Harjavallan, Huittisten, Kokemäen,

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen liitto 13.6.2007 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen teemat (1) Hankintojen

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 26.1.2015 klo 18:00 19:30 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Varsinaiset

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

JIK ky:n hankintaohje voimaan 1.6.2013

JIK ky:n hankintaohje voimaan 1.6.2013 JIK ky:n hankintaohje voimaan 1.6.2013 Johtokunta 17.5.2013 Johtoryhmä 10.4.2013 Sisältö 1. JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hankintaohje 1.6.2013 alkaen 2 2. Hankintavaltuudet JIK ky:ssä 2 3. Hankintojen

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

Lukijalle. Tämä ohje korvaa oikeusministeriön hankintakäsikirjan vuodelta 2000 sekä samalta vuodelta olevan vankeinhoitolaitoksen hankintaohjeen.

Lukijalle. Tämä ohje korvaa oikeusministeriön hankintakäsikirjan vuodelta 2000 sekä samalta vuodelta olevan vankeinhoitolaitoksen hankintaohjeen. Lukijalle Voimassaoleva hankintalaki koskee kaikkia julkisia hankintoja niiden arvosta ja laadusta riippumatta. Tähän oikeusministeriössä koottuun hankintaohjeeseen on koottu keskeisiä hankinnoissa huomioon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 ISBN 978-951-53-3147-2 (nid.) ISBN 978-951-53-3148-9

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot