ERITYISPEDAGOGIIKAN AINEOPINNOT 35 op Opetussuunnitelma lv sl. 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERITYISPEDAGOGIIKAN AINEOPINNOT 35 op Opetussuunnitelma lv. 2013 sl. 2014"

Transkriptio

1 ERITYISPEDAGOGIIKAN AINEOPINNOT 35 op Opetussuunnitelma lv sl Sisältö Erityispedagogiikan aineopintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot: Erityiskasvatuksen historia 3 op Erityiskasvatus osana suomalaista yhteiskuntaa 3 op Puheen, kielen ja kommunikaation häiriöt 3 op Sosioemotionaaliset vaikeudet 3 op Oppimisvaikeudet 3 op Neurologiset kehityshäiriöt ja vammaisuus 3 op Proseminaari 8 op Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op Erityiskasvatuksen vaikuttavuus ja arviointi 5 op Lisätiedot Erityispedagogiikan aineopinnot voi aloittaa, kun erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) on suoritettu vähintään hyvin tiedoin. Opinnot aloitetaan ja niitä jatketaan aina voimassa olevan opetussuunnitelman mukaan. Aineopintojen opintokokonaisuus 35 op (arvosana) ei vanhene. Opiskelijan suorittamat aineopintojen opintojaksot vanhenevat, mikäli opiskelija on suorittanut aineopinnoista enimmän osan (vähintään 18 op) ennen vuotta Vanhentuneet opinnot päivitetään suorittamalla yksi aineopintojen vanhentunut opintojakso uudelleen. Kyseinen opintosuoritus tallennetaan opiskelijan opintorekisteriin, mutta siitä ei saa opintopisteitä. Erityiskasvatuksen historia 3 op Assistentti Marita Neitola Tavoitteet: Tavoitteena on kasvatuksen historian ilmiöiden ymmärtäminen niiden yhteiskunnallishistoriallisissa yhteyksissään. Keskeistä on huomata, miten ilmiöiden tulkinnat muuttuvat ajassa. Oleellista on hahmottaa muutosta ja pysyvyyttä sekä niiden välisiä jännitteitä. - kasvatuksen ja koulutuksen historian keskeiset kysymykset sekä niiden aate- ja yhteiskuntahistorialliset kytkennät - vähemmistöjen kohtelun historiaa Vaadittavat opintosuoritukset: Yleinen kirjallinen tentti Suositeltu suoritusajankohta 1. vuoden syksy, 1. vuoden kevät Arviointi: numerolla 1 5 Tentittävä kirjallisuus: 1. Nygård, T Erilaisten historia. Jyväskylä: Atena. 2. Pulma, P. & Turpeinen, O Suomen lastensuojelun historia. Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto, s

2 Erityiskasvatus osana suomalaista yhteiskuntaa 3 op Assistentti Lilja Aikio Tavoitteet: Tavoitteena on perehtyä erityiskasvatukseen elämänkaaren eri aikoina ja tutustua erityiskasvatuksen palveluihin yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä palveluja ohjaavaan lainsäädäntöön. - perus- ja erityispalvelut erityiskasvatuksen näkökulmasta - asenteiden ja toimintojen muutos Luento-opetus 7 t, Pienryhmäopetus 9 t Vaadittavat opintosuoritukset: Henkilökohtainen opintosuunnitelma + Osallistuminen opetukseen + Essee + Suullinen esitys + Vierailukäynti Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Jos opiskelija on suorittanut Erityiskasvatus osana suomalaista yhteiskuntaa -opintojakson perusopinnoissa, suorittaa hän Poikkeavuuden teoreettiset tulkinnat -opintojakson. Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden syksy 1. Karjalainen, V. & Vilkkumaa, I. (toim.) Kuntoutus kanssamme. Ihmisen toimijuuden tukeminen. Helsinki: Stakes. Lainsäädäntö soveltuvin osin. Poikkeavuuden teoreettiset tulkinnat 3 op Lilja Aikio Tavoitteet: Tavoitteena on analysoida poikkeavuuden merkitystä yhteiskunnallisesti tuotettuna ilmiönä ja osana yhteiskunnallista luokittelua. - poikkeavuusteoriat - intressiryhmät ja poikkeavuus Vaadittavat opintosuoritukset: kirjallinen essee Arviointi: Esseen arviointi hyväksytty/täydennettävä/hylätty Lisätiedot: Tämä jakso on tarkoitettu vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet opintojakson Erityiskasvatus osana suomalaista yhteiskuntaa perusopinnoissa. Puheen, kielen ja kommunikaation häiriöt 3 op Yliopisto-opettaja Jaanet Salminen Tavoitteet: Opiskelija - tuntee puheen, kielen ja kommunikaation tyypillisen kehityksen - ymmärtää kielen merkityksen lapsen kehityksessä ja oppimisessa - tuntee puheen, kielen ja kommunikaation kehityshäiriöitä ja niiden taustoja - perehtyy puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden arviointiin, tukitoimiin ja kuntoutukseen 2

3 - normaali kielellinen kehitys - puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden luokittelu ja taustat - yhteydet lapsen kehitykseen ja oppimiseen - arviointi, kuntoutus ja tukitoimet - AAC-menetelmät Luento-opetus 6 t, Pienryhmäopetus 6 t Vaadittavat opintosuoritukset: Essee yksilö- tai pienryhmätyönä + Vierailukäynti Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden kevät 1. Korpilahti, P., Aaltonen, O. & Laine, M. (toim.) Kieli ja aivot. Helsinki: Art-Print. (soveltuvin osin) 2. Launonen, K. & Korpijaakko-Huuhka A.-M. (toim.) uusin painos. Kommunikoinnin häiriöt: syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita. Helsinki: Yliopistopaino. 3. Muu mahdollinen opettajan ohjeistama materiaali. Sosioemotionaaliset vaikeudet 3 op Lehtori Päivi Pihlaja Tavoitteet: Opiskelija oppii määrittelemään sosioemotionaalisten vaikeuksien taustat ja ilmenemisen. Hän tunnistaa erilaiset teoreettiset lähestymistavat ja tieteenalojen eri diskurssit sosioemotionaalisiin vaikeuksiin liittyen. Opiskelija ymmärtää selitysmallien vaikutukset merkityksiin, joita lapsiin ja nuoriin liitetään ja tuntee syrjäytymisen mekanismit sekä yhteiskunnan roolin ja osuuden tässä. Hän osaa ohjata lapsia ja perheitä erilaisiin palveluihin ja tietää tukiverkoston ja interventioita/menetelmiä sekä ymmärtää yhteydet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla. - sosioemotionaalisten vaikeuksien taustat, ilmeneminen ja merkitykset - ongelmien määrittely eri lähtökohdista käsin ja ilmiön teoreettiset taustaoletukset - kontekstin merkitys ongelmissa - yksilöllisten ja yhteisöllisten tuen tarpeiden tunnistaminen - mielenterveystyö, opetus, hoito - nuoret ja syrjäytyminen Luento-opetus 6 t, Pienryhmäopetus 9 t Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen + Luento- ja oppimispäiväkirja + Harjoitustyö + Suullinen esitys Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden syksy tai kevät Arviointi: Hyväksytty hylätty 3

4 1. Johannessen, E Barn med socio-emotionella problem. Lund: Studentlitteratur. 2. Sinkkonen, J. & Pihlaja, P Ulos umpikujasta. Miten auttaisin tunnehäiriöistä lasta? Porvoo: WSOY. 3. Lämsä, A.-L. (toim.) Mun on paha olla: näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. Jyväskylä: PS-Kustannus. 4. Laiho, M. (toim.) Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja uudet viestintäteknologiat. Moniammatillinen yhteistyö. Helsinki: Pelastakaa lapset ry. Edellä mainittujen teosten lisäksi tai niiden sijaan luennoitsijan valitsemia artikkeleita. Oppimisvaikeudet 3 op tuntiopettaja Heli Ketovuori Tavoitteet: Opiskelija perehtyy oppimisvaikeuksiin, niiden tunnistamiseen ja arviointiin sekä tutustuu oppimisvaikeuksien kuntouttamisen ja opetuksen yleisiin periaatteisiin. - erilaisten oppimisvaikeuksien taustat ja tunnistaminen - erilaisten oppilaiden oppimisen tuen muodot ja mahdollisuudet Luento-opetus 6 t, Pienryhmäopetus 9 t Vaadittavat opintosuoritukset Osallistuminen opetukseen + Essee yksilö- tai pienryhmätyönä Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden syksy 1. Wong, B.Y.L., Graham, L., Hoskyn, M. & Berman, J The ABCs of Learning Disabilities. San Diego: Academic Press. (soveltuvin osin) Neurologiset kehityshäiriöt ja vammaisuus 3 op Yliopisto-opettaja Jaanet Salminen Tavoitteet: Tavoitteena on perehtyä neurologisiin kehityshäiriöihin ja vammaisuuteen, eri ryhmien kuntoutukseen ja selviytymisstrategioihin yhteiskunnassa. - neurologisten kehityshäiriöiden ja vammaisuuden taustaa - kuntoutukselliset ja kasvatukselliset interventiot - selviytymisstrategiat ja yhteiskunnallinen sopeutuminen Luento-opetus 6 t, Pienryhmäopetus 6 t Vaadittavat opintosuoritukset Kertauskuulustelu + Kotitentti + Vierailukäynti Suositeltu suoritusajankohta: 2. vuoden syksy 4

5 Kertauskuulustelun yhteydessä tentittävä kirjallisuus: Kaski, M., Manninen, A., Mölsä, P. & Pihko, H Kehitysvammaisuus. Porvoo: WSOY. JA yksi seuraavista teoksista: 1. Blakemore, S.-J. & Frith, U The Learning Brain: Lessons for Education. Oxford: Blackwell Publishing. 2. Kuikka, P Kliininen neuropsykologia. Helsinki: WSOY. 3. Poussu-Olli, H.-S. & Keto, L Näkövammaisuus. Perustietoa näkövammaisuudesta, näkövammaisten opetuksesta ja kuntoutuksesta. Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos. Julkaisusarja B:66. Proseminaari 8 op Yliopisto-opettaja Tiina Tuijula Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija - tuntee kasvatustieteellisen tutkimusprosessin eri vaiheet ja kykenee toteuttamaan ne - oppii asettamaan mielekkään tutkimusongelman - oppii hankkimaan tutkimusaineiston sekä oppii analysoimaan ja tulkitsemaan sitä - harjaantuu tieteelliseen kirjoittamiseen ja tutkimusten arviointiin - kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset ja metodiset perusteet - aiheen valinta ja rajaus - tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen ja tutkimussuunnitelman laatiminen - aineiston hankinta ja tulosten analyysi - tieteellinen raportointi sekä kritiikki (opponointi) ja keskustelu Luento-opetus 6 t, Pienryhmäopetus 7 t (ohjaava opettaja), Pienryhmäopetus 12 t (tuutorit), Seminaari (ohjaavat opettajat) Toteutustapojen lisätiedot: Luento-opetus on yhteinen erityispedagogiikan ja kasvatustieteen opiskelijoille. Lähipäivien luentoja pienryhmäopetuksessa on läsnäolovelvollisuus. Ohjaavan opettajan tehtäviin sisältyy lähipäivien pienryhmäohjaus (alustavien tutkimusaiheiden käsittely ja tutkimussuunnitelmien palaute), opiskelijoiden ohjaus, seminaari ja tutkielmien arviointi. Vaadittavat opintosuoritukset: Tutkielma/opinnäytetyö yksilö- tai parityönä + Seminaari Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Osallistuminen opetukseen, tutkimussuunnitelma ja seminaarissa tutkielman esittäminen, opponointi ja keskustelu. Suositeltu suoritusajankohta: 2. vuoden syksy, 2. vuoden kevät Edeltävät opinnot: 1. Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä -opintojakson suorittaminen ennen proseminaariin osallistumista tai sen aikana 2. Lisäksi aineopinnoista tulee olla suoritettuna vähintään kaksi opintojaksoa 5

6 Oheislukemistona käytetään: 1. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P tai vastaava vanhempi painos. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kariston kirjapaino. JA 2. Tähtinen, J. & Isoaho, H tai vastaava uudempi painos. Tilastollisen analyysin lähtökohtia. Ensiaskeleet kvantiaineiston käsittelyyn, analyysiin ja tulkintaan SPSS-ohjelmaympäristössä. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Turku: Painosalama Oy. JA 3. Eskola, J. & Suoranta, J tai vanhempi. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Gummerus. Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op Vastuuhenkilöt: Yliopisto-opettaja Tiina Tuijula, lehtori Marjo Nieminen, assistentti Anu Kajamies ja assistentti Nina Haltia Tavoitteet: Tavoitteena on perehtyä tutkimuksen tekemiseen prosessina, keskeisiin empiiristen tutkimusaineistojen hankinnan menetelmiin ja analysointiin sekä niiden soveltamisen mahdollisuuksiin ja rajoituksiin kasvatustieteessä. - dokumentit ja tilastot - kyselyt - testit ja havainnointi - haastattelut Luento-opetus 8 t, Pienryhmäopetus 4 t, Pienryhmäopetus (tuutorit) 9 t Toteutustapojen lisätiedot Luento-opetus + menetelmäkohtainen pienryhmäopetus on yhteinen erityispedagogiikan ja kasvatustieteen opiskelijoille. Tutkimusmenetelmien pienryhmiä järjestetään kaksi ryhmää/menetelmä. Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen + Harjoitustyö + Yleinen kirjallinen tentti Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Jos opiskelija on aikaisemmin suorittanut vähintään aineopintotasoisia menetelmäopintoja yliopistossa tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon menetelmäopintoja, hänen ei tarvitse suorittaa yleistä kirjallista tenttiä. Jos opiskelija on suorittanut opintojakson Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä aikaisemmin aikuiskasvatustieteen tai kasvatustieteen aineopinnoissa, suorittaa hän opintojakson yleisenä kirjallisena tenttinä vaihtoehtoisen kirjallisuuden mukaan. Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden kevät Arviointi: Harjoitustyö numerolla 1 5, Yleinen kirjallinen tentti hyväksytty hylätty siten, että hyväksytty vastaa vähintään hyviä tietoja. 6

7 Tentittävä kirjallisuus: Aaltola, J. & Valli, R. (toim.) uud. ja täyd. p. Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-Kustannus. Aaltola, J. & Valli, R. (toim.) uud. ja täyd. p. Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-Kustannus. Vaihtoehtoinen tentittävä kirjallisuus (Ikkunoita tutkimusmetodeihin I ja II -kirjat aiemmin tenttineille): Tuomi, J. & Sarajärvi, A tai vanhempi painos. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi. Metsämuuronen, J Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä: opiskelijalaitos. 2. laitos, 3. uud. p. Helsinki: International Methelp. Erityiskasvatuksen vaikuttavuus ja arviointi 5 op Yliopistonlehtori Minna Kyttälä Tavoitteet: Opiskelija tuntee arvioinnin teoreettisia lähtökohtia, menetelmiä ja merkityksiä koulutuksen eri tasoilla. Opiskelija hallitsee erityiskasvatuksen ja -opetuksen arvioinnin ja havainnoinnin periaatteet sekä tuntee erilaisia arvioinnin ja havainnoinnin menetelmiä. - koulutuksen arviointi ja laatu - arviointi koulutuspolitiikan osana - arvioinnin etiikka - havainnoinnin ulottuvuudet ja mahdollisuudet - yksilöllisten vahvuuksien ja kehitettävien alueiden arviointi - yksilön ja ryhmän pedagoginen arviointi Verkkoluento Vaadittavat opintosuoritukset: Essee yksilö- tai pienryhmätyönä + Harjoitustyö Suositeltu suoritusajankohta 2. vuoden syksy, 2. vuoden kevät 1. Harwood, V Diagnosing Disorderly` Children. London: Routledge, Taylor & Francis Group. JA 2. Weeden, P., Winter, J. & Broadfoot, P Assessment. What s in it for schools? London: RoutledgeFalmer. JA 3. Atjonen, P Hyvä, paha arviointi. Jyväskylä: Tammi. 7

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA AIKUISKOULUTUS Tutkinto Sosiaali-

Lisätiedot

Kotitalousopettajan koulutus

Kotitalousopettajan koulutus KOTITALOUSOPETTAJAN KOULUTUS Kotitalousopettajan koulutus Kotitalousopettajan koulutuksessa voidaan suorittaa kasvatustieteen kandidaatin (120 ov) tai kasvatustieteen maisterin tutkinto (160 ov). Tutkinnon

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO -OPETUS KAUHAJOELLA!

AVOIN YLIOPISTO -OPETUS KAUHAJOELLA! SISÄLLYSLUETTELO KÄYTÄNNÖN TIETOA OPISKELIJALLE Avoin yliopisto opetus Kauhajoella 3 Opiskelu avoimessa yliopistossa 4 Avoimen yliopiston väylä 6 Päätoiminen arvosanaopiskelu 6 PERUSOPINNOT, 25 op Erityispedagogiikka

Lisätiedot

Sosiaalialan koulutusohjelma

Sosiaalialan koulutusohjelma SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Social Services Tutkinto: sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: sosionomi (AMK) Opintojen

Lisätiedot

358 Sosiaalialan koulutusohjelma

358 Sosiaalialan koulutusohjelma 8.11. SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä 1. 2. 3. 4. teensä

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO KANSATIETEEN OPISKELUOPAS 2011-2012 KANSATIETEEN TUTKINTOVAATIMUKSET JA TIETOA OPISKELUSTA

TURUN YLIOPISTO KANSATIETEEN OPISKELUOPAS 2011-2012 KANSATIETEEN TUTKINTOVAATIMUKSET JA TIETOA OPISKELUSTA TURUN YLIOPISTO KANSATIETEEN OPISKELUOPAS 2011-2012 KANSATIETEEN TUTKINTOVAATIMUKSET JA TIETOA OPISKELUSTA KANSATIEDE Fennicum, Henrikinkatu 3 20014 TURUN YLIOPISTO puh. 333 5260 (toimisto) sähköposti:

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Julkaisija: Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu amok@oamk.fi http://www.oamk.fi/amok Sisällön asiantuntijuus ja kieliasu: Opettajakorkeakoulun

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009 OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 2009 2012 22.8.2009 1 KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on antaa tutkimukseen ja

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa kriittisesti

Lisätiedot

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11 Sisällys 1. Ammatillinen erityisopettajankoulutus 60 op 2 Johdanto 2 2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4 Ammatillisen erityisopettajan osaaminen 6 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Viestintätieteiden opinnot

Viestintätieteiden opinnot 167 Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot antavat teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia viestintä- ja mediaalan tehtäviin. Opinnot rakentuvat soveltavan kielitieteen, mediatutkimuksen

Lisätiedot

FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting

FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting 30 Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJEN

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014-17. vahvistettu kasvatustieteiden tiedekunnassa 27.3.2014

KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014-17. vahvistettu kasvatustieteiden tiedekunnassa 27.3.2014 KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014-17 vahvistettu kasvatustieteiden tiedekunnassa 27.3.2014 Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 1.8.2014 alkaen. On mahdollista, että

Lisätiedot

Työelämäyhteydet Opiskelijan kehittyvää ammatillista kasvua tarkastellaan työelämän näkökulmasta

Työelämäyhteydet Opiskelijan kehittyvää ammatillista kasvua tarkastellaan työelämän näkökulmasta Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma Henkilökohtainen kehittyminen ja ammatillinen kasvu Tunnus: AMM2SL001 Laajuus: 3 op Ajoitus: 1.-3. lukuvuosi Kieli: suomi Opintojakson taso: yhteiset ammattiopinnot

Lisätiedot

1. Markkinointi... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: MARKKINOINTI 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.1 Kaikille yhteiset

1. Markkinointi... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: MARKKINOINTI 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.1 Kaikille yhteiset 1. Markkinointi................................................................................................ 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: MARKKINOINTI 210 OP................................................

Lisätiedot

Palveluliiketoiminna koulutusohjelma

Palveluliiketoiminna koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos Palveluliiketoiminna koulutusohjelma Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Liikunnan laitos Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN

Lisätiedot

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2. 1. Taloushallinto............................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP.............................................

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) OPETUSSUUNNITELMA Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) Humanistinen ammattikorkeakoulu Annankatu 12 A 17, 00120 Helsinki p. 020 762 1390, f. 020 762 1391 www.humak.fi,

Lisätiedot

LUKU V PERUSTUTKINTOJEN OPINTOJAKSOT OIKEUSNOTAARIN OPINNOT YLEISOPINNOT

LUKU V PERUSTUTKINTOJEN OPINTOJAKSOT OIKEUSNOTAARIN OPINNOT YLEISOPINNOT LUKU V PERUSTUTKINTOJEN OPINTOJAKSOT OIKEUSNOTAARIN OPINNOT YLEISOPINNOT Orientointi oikeustieteen opiskeluun Tavoite. Jakson aikana opiskelijalle annetaan yleiskuva yliopistosta ja tiedekunnasta opiskeluympäristönä

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012 ILMOITTAUDUN Etelä-Pohjanmaan Opistossa lukuvuonna 2011 2012 järjestettävään avoimen yliopiston opetukseen seuraavissa aineissa: Kieli- ja viestintäopinnot, yleisopinnot sekä yksittäiskurssit (aakkosjärjestys)

Lisätiedot

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(11) Opinto-opas 2011-2014 Taloustieteen laitos, elintarvike-ekonomia

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(11) Opinto-opas 2011-2014 Taloustieteen laitos, elintarvike-ekonomia Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(11) Elintarvike-ekonomia Tutkintovaatimukset kandidaatti, 180 op maisteri, 120 op Opintojaksokuvaukset Taloustieteen laitoksen yhteystiedot Elintarvike-ekonomia

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Vastaava toimittaja Opintoasiainpäällikkö Päivi Saari Taitto: Mervi

Lisätiedot

FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting

FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Finanssihallinto- ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot