Eläytymismenetelmä. Hypermedian jatko-opintoseminaari luento Antti Kortemaa, TTY/Hlab

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eläytymismenetelmä. Hypermedian jatko-opintoseminaari 2008-09 10. luento 20.2.2009. Antti Kortemaa, TTY/Hlab"

Transkriptio

1 Eläytymismenetelmä Hypermedian jatko-opintoseminaari luento Antti Kortemaa, TTY/Hlab 1 Esityksen sisällöstä Eläytymismenetelmän perusidea ja tausta Käytännön toteutus Käyttökohteita ja sosiaalisten verkostojen tutkimus Kritiikkiä Aineiston analysoinnista Esitys perustuu eläytymismenetelmää käsitteleviin kirjallisuuslähteisiin Etenkin Jari Eskolan laaja tuotanto 2 1

2 Eläytymismenetelmän perusidea Laadullisen tutkimusaineiston keruumenetelmä Keruukeinona lyhyiden tarinoiden ja pienten esseiden kirjoittaminen tutkijan antamien ohjeiden mukaan Orientaationa kehyskertomus vastaaja vie kuvattua tilannetta eteenpäin tai kuvaa, mitä on voinut tapahtua ennen kuvattua tilannetta Variaatio olennaista samasta kehyskertomuksesta tehdään ainakin kaksi versiota, jotka poikkeavat yhden seikan suhteen menetelmässä keskeistä selvittää variaation vaikutus vastauksiin 3 Menetelmän taustasta 1 (3) Taustalla 1960-luvulla sosiaalipsykologiassa virinnyt huoli tutkimuksen eettisistä kysymyksistä mm. käyttäytymistieteissä ns. Milgramin tottelevaisuuskokeet Laboratoriokokeita kohtaan esitetty kritiikki yhtenä syynä eläytymismenetelmän nykyisen kaltaiseen käyttöön Eläytymismenetelmäkään ei ole tutkimuseettisesti ongelmaton, mutta siinä pyritään kohtelemaan tutkittavia ikään kuin he olisivat ihmisiä 4 2

3 Menetelmän taustasta 2 (3) Suomessa käyttökokeilut alkoivat 1980-luvulla, jolloin menetelmää käytettiin etenkin alkoholi- ja tulevaisuudentutkimuksessa 1990-luvulla menetelmä kehittyi yhdeksi suhteellisen vaivattomaksi ja käteväksi laadullisen aineiston keruumenetelmäksi Nykyään käytössä tiedonhankintamenetelmänä muiden joukossa Ei menetelmistä käytetyimpiä, mutta käyttö yleistymässä 5 Menetelmän taustasta 3 (3) Alkujaan erotettiin kaksi päävaihtoehtoa: aktiivinen ja passiivinen eläytymismenetelmä (active/passive role-playing) Aktiivinen muoto on kuin roolileikki, jossa henkilöt eläytyvät tilanteeseen ja esittävät tulkintansa roolileikin kautta pohjaksi kuvataan jonkin tilanteen perustekijät ja henkilöt Passiivisessa muodossa kuvataan jonkin tilanteen puitteet ja eläytyminen tapahtuu kirjallisesti vrt. alussa kuvattu eläytymismenetelmän perusidea Muualla kuin Suomessa menetelmää käytetään lähes poikkeuksetta aktiivisessa muodossaan 6 3

4 Käytännön toteutus 1 (3) Lähtökohtana tutkimuksen aihe ja tavoitteet Kehyskertomukset ovat eläytymismenetelmän keskeisin elementti usein mahdollisia mutta ei välttämättä todellisia tarinoita Eläytymismenetelmän käytössä kehyskertomuksen laadinta variaatioineen tärkeä vaihe variaatioiden välillä muutetaan kehyskertomuksessa yhtä seikkaa erilaisia versioita on ainakin kaksi, mutta joskus jopa neljä tai enemmän Kehyskertomukset ovat joustavia, jolloin niiden uusiokäyttö toisesta näkökulmasta on mahdollista 7 Käytännön toteutus 2 (3) Vastaustilanteessa vastaajat saavat eteensä sattumanvaraisesti jonkin kehyskertomuksen versioista usein A4-arkki, jonka yläreunaan kehyskertomus on tulostettu Eläytymismenetelmä sopii monenikäisille ja monenlaisille vastaajille Vastaustilanne on menetelmän kannalta kriittinen vastaamiselle varattava oma tilanteensa ja riittävästi aikaa muun kyselyn osana menetelmä ei yleensä toimi Vastaamattomuus on yleensä pientä vastaaminen on kuitenkin vapaaehtoista ja vapaamuotoista 8 4

5 Käytännön toteutus 3 (3) Kerättävän aineiston ei tarvitse olla kovin suuri usein jo vastausta riittää vastausten kyllääntymiseen eli vastausten peruslogiikka alkaa toistaa itseään mikäli haluaa enemmän vastauksia, kannattaa kehittää uudet kehyskertomukset uusine variaatioineen Analysoidessaan vastauksia tutkijan otettava huomioon variointi miten yhden seikan muuttaminen kehyskertomuksessa muuttaa vastauksia? Eläytymismenetelmä on vain aineistonkeruumenetelmä sopiva analysointimenetelmä voidaan valita kussakin tutkimuksessa tarpeiden mukaan erikseen 9 Menetelmän käyttökohteita 1 (3) Näppärä laadullista aineistoa tuottava tiedonhankintamenetelmä Vaihtoehto etsittäessä tutkimusmenetelmää, joka minimoi tutkimuseettisiä ongelmia ja on vastaajille mahdollisimman luonnollinen Teoreettisen työn apuväline: ilmiön kartoittamisen lisäksi auttaa tutkijaa hypoteesin keksimisessä Ihmisten tulevaisuuteen liittyvien käsitysten selvittäminen ja muuten vaikeasti demonstroitavien tilanteiden tutkiminen Aineistonhankintamenetelmä ratkaistaessa käytännöllisiä ongelmia 10 5

6 Menetelmän käyttökohteita 2 (3) Teoriasta johdettujen hypoteesien testaaminen Helppo & kevyt menetelmä esitutkimuksiin Tiedonhankintamenetelmien yhteiskäytössä (Eläytymismenetelmäopas 1997) Eläytymismenetelmällä voidaan kerätä kirjoitettuja kokemuksia (toiveita, pelkoja, haaveita) erilaisista ilmiöistä tai tapahtumakuluista tässä ajassa, menneessä tai tulevaisuudessa Tuo esille sekä ulkoisesti havainnoitua että kirjoittajan sisäisesti koettua todellisuutta (Esityksen aihe) 11 Menetelmän käyttökohteita 3 (3) Käyttökelpoisuus riippuu pitkälti tutkittavasta aiheesta ja tavoitellun tiedon luonteesta tutkimus voi olla luonteeltaan teoreettinen tai käytännönläheinen kehyskertomus laaditaan näkökulma huomioiden Eläytymismenetelmä ei sovi käyttöön, jos esim halutaan kuvailla suuren vastaajajoukon käsityksiä jostakin aiheesta halutaan tietää, miten asiat tarkalleen ovat (eikä miten asiat voivat olla) 12 6

7 Sosiaalisten verkostojen tutkimus Eläytymismenetelmä on joustava aineistonkeruumenetelmä, joten se soveltuu myös sosiaalisten verkostojen tutkimukseen kehyskertomus laadittava huomioiden tavoitteet vastausten analysoinnissa huomioitava, mitä ja millaista tietoa ja tuloksia halutaan saada Tutkimuksen kohteena voi olla esimerkiksi henkilöiden suhteet ja asenteet sekä syyt niihin jonkin asian (epä)onnistumiseen liitettävät ominaisuudet (sosiaalisen verkoston näkökulmasta) organisaation sisäiset ja ulkoiset suhteet em. asioissa tapahtuvat muutokset (tulevaisuus, eri kohderyhmä, ) 13 Haasteita & kritiikkiä 1 (4) Vastaajan voi olla vaikea eläytyä itselleen vieraaseen tilanteeseen Tutkimukseen vastaaminen voi vaikuttaa vastaajaan henkisesti esim. ahdistavat kehyskertomukset Vastaukset perustuvat mielipiteisiin, jotka saattavat muuttua, jolloin on vaikea arvioida, olisiko tulos ollut sama tutkittaessa samaa joukkoa esimerkiksi viikkoa myöhemmin 14 7

8 Haasteita & kritiikkiä 2 (4) Menetelmää ei osata käyttää oikein käytetään helppona ja yksinkertaisena välineenä tutkimuksen tausta-aineiston hankintaan, mutta unohdetaan kehyskertomusten variaation merkitys aineistoa käsitellään miettimättä, mihin kehyskertomuksen versioon vastaus perustuu Tutkijan ennakkoasenne voi vaikuttaa kehyskertomukseen, sillä hän laatinut sen ja saattanut rajata siitä pois olennaisia asioita Tutkijan asenteet vaikuttavat myös syntyneen aineiston analysointiin ja asioihin, joita hän kaivaa sieltä esiin 15 Haasteita & kritiikkiä 3 (4) Kehyskertomuksia ei osata käyttää monipuolisesti yleensä varioidaan vain tietyn asian (epä)onnistumista Kehyskertomus vaikuttaa saatuihin vastauksiin vaikea arvioida, olisiko hieman erilainen kehyskertomus antanut samat tulokset tämän vuoksi kehyskertomuksista pyritään tekemään väljiä Liian pitkissä kehyskertomuksissa punainen lanka saattaa hukkua eri vastaajat saattavat kiinnittää huomiota eri vihjeisiin ja kirjoittaa eri asioista vastaajien mielikuvitusta voidaan tarvittaessa ohjata erilaisin korostuskeinoin 16 8

9 Haasteita & kritiikkiä 4 (4) Kehyskertomusten muotoilu on haastavaa minä/hän-muoto, sukupuolet esiin vai ei, kuinka ilmeiseksi tutkittava asia nostetaan kehyskertomuksessa, vastaaja saattaa varioida mielessään useampaa seikkaa, vaikka itse kehyskertomuksessa varioidaan vain yhtä Tärkeää testata kehyskertomukset ennakkoon, jotta varmistutaan niiden toimimisesta halutulla tavalla mm. esivastaajien haastattelu Kehyskertomuksen laadinta on näennäisen helppoa, mutta hyvä & toimiva kehyskertomus voi olla suuren työn takana 17 Aineiston analysoinnista Eläytymismenetelmä ei ota kantaa, millä menetelmällä aineistoa analysoidaan, kunhan variaation idea pidetään mukana Vaihtoehtoisia analysointimenetelmiä on monia, esim. taulukointi (esim. tilanteen kulkuun vaikuttavat henkilöt) teemoittelu (esim. (epä)onnistuneen tilanteen piirteet) tyypittely Monia analysointimenetelmiä käsitellään jo muissa esityksissä tarkemmin 18 9

10 Lähteet 1 (3) Eskola, J Eläytymismenetelmän käyttö sosiaalitutkimuksessa. In: Eskola, J. (ed.). Eläytymismenetelmän käyttö sosiaalitutkimuksessa - tekninen opas aloittelijalle. Työraportteja B 33. Tampere, Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos, Tampereen yliopisto. s Eskola, J Eläytymismenetelmän käytöstä sosiaalitutkimuksessa - esimerkkinä korkeakoulututkimus. Tampere, Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos, Tampereen yliopisto, Työraportteja B s. Eskola, J Eläytymismenetelmä tiedonkeruumenetelmänä; lyhyt oppimäärä. In: Eskola, J. (ed.). Eläytymismenetelmäopas. Tampere, Tampereen yliopisto. s Lähteet 2 (3) Eskola, J Kehyskertomuksia. In: Eskola, J. (ed.). Eläytymismenetelmäopas. Tampere, Tampereen yliopisto. s Eskola, J Eläytymismenetelmän autuus ja kurjuus. In: Aaltola, J. & Valli, R. (eds.). Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1: Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä, PSkustannus. s Eskola, J. & Suoranta, J Tarinoita ja taulukoita tarinoista - esimerkki eläytymismenetelmäaineiston analysoinnista. In: Eskola, J. (ed.). Eläytymismenetelmäopas. Tampere, Tampereen yliopisto. s

11 Lähteet 3 (3) Eskola, J. & Suoranta, J Tarinoita ja taulukoita taulukoista. In: Eskola, J. (ed.). Eläytymismenetelmän käyttö sosiaalitutkimuksessa - tekninen opas aloittelijalle. Työraportteja B 33. Tampere, Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos, Tampereen yliopisto. s

elinympäristön tutkimisessa

elinympäristön tutkimisessa Kokemuksia eläytymismenetelmän käytöstä elinympäristön tutkimisessa Helena Tuorila ja Katri Koistinen Artikkelissa tarkastellaan eläytymismenetelmän käyttöä elinympäristön ja palvelujen, erityisesti päivittäistavarakaupan

Lisätiedot

Toni Kettukangas. YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan

Toni Kettukangas. YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan Toni Kettukangas YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Esittävän taiteen koulutusohjelma

Lisätiedot

Opinnäytteen aineiston hankinta

Opinnäytteen aineiston hankinta Opinnäytteen aineiston hankinta Leena Hiltunen Graduryhmä Aineiston hankinta Aineiston hankinta voidaan jakaa kahteen osaan 1) teoriataustan aineisto, ts. kirjallisuuden kartoittaminen 2) tutkimusaineisto,

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA Kysymykset koonnut ja vastaukset laatinut osana syksyn 2008 Business Research Methods kurssia Elina Henttonen 3.12.2008 Olen koonnut tähän dokumenttiin

Lisätiedot

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2009 KvaliMOTV Kirjoittajat:

Lisätiedot

No pakkohan se oli. - miten tunteet ja toiminta näyttäytyvät ihastuessa lasten kirjoittamissa eläytymismenetelmällä tuotetuissa tarinoissa

No pakkohan se oli. - miten tunteet ja toiminta näyttäytyvät ihastuessa lasten kirjoittamissa eläytymismenetelmällä tuotetuissa tarinoissa No pakkohan se oli - miten tunteet ja toiminta näyttäytyvät ihastuessa lasten kirjoittamissa eläytymismenetelmällä tuotetuissa tarinoissa Pro Gradu -tutkielma Tiina Koivukangas, Ilona Kyngäs & Tiina Maunula

Lisätiedot

Kysymykset, ongelmat ja tutkivan toiminnan lähtöoletukset

Kysymykset, ongelmat ja tutkivan toiminnan lähtöoletukset Kysymykset, ongelmat ja tutkivan toiminnan lähtöoletukset 1 Tutkimustavoilla on monia nimiä Käytännön tutkimustoiminnassa pyritään antamaan nimi erilaisille tutkimushankkeille (-ohjelmille, projekteille,

Lisätiedot

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 6 Vesa Taatila (toim.) TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

Lisätiedot

Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy.

Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy. Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy. PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2005 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija: Risto Goman Tutor: Tuulikki

Lisätiedot

PALVELUINNOVAATIOIDEN YHTEISLUOMINEN

PALVELUINNOVAATIOIDEN YHTEISLUOMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos PALVELUINNOVAATIOIDEN YHTEISLUOMINEN Case: OP-Pohjola-ryhmän verkkopalvelut Yrityksen taloustiede, markkinointi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2010 Ohjaaja:

Lisätiedot

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Outi Pulkka PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Opinnäytetyö Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Joulukuu 2014 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Asukaskysely Nuorisokysely Eläytymismenetelmä Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Anna Kangas & Jari Hietaranta 2011 SISÄLTÖ 1. Esipuhe

Lisätiedot

IT-TUKI KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALASSA

IT-TUKI KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALASSA IT-TUKI KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALASSA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Visamäki, 7.11.2011 Aleksi Tuominen OPINNÄYTETYÖ Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

Mitä arviointi on? Miksi pitää arvioida?

Mitä arviointi on? Miksi pitää arvioida? Mitä arviointi on? Arviointi on prosessi, jossa tehdään todistusaineistoon pohjautuen ja tiettyjä perusteita käyttäen päätelmiä projektin / toiminnan arvosta. Perusteet ovat arviointikriteerejä, joiden

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN TARINOITA IDENTITEETISTÄ

KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN TARINOITA IDENTITEETISTÄ KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN TARINOITA IDENTITEETISTÄ NYYTI RY:N STRESSI BALANSSIIN -VERKKORYHMÄÄN OSALLISTUNEIDEN KUVAUKSIA IDENTITEETIN RAKENTUMISESTA NARRATIIVISESTI Krista Löfman Kandidaatin tutkielma

Lisätiedot

PETTYNYT ASIAKAS SOSIAALISESSA MEDIASSA - Tutkimus finanssiyhtiöiden Facebook-sivuista

PETTYNYT ASIAKAS SOSIAALISESSA MEDIASSA - Tutkimus finanssiyhtiöiden Facebook-sivuista TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu PETTYNYT ASIAKAS SOSIAALISESSA MEDIASSA - Tutkimus finanssiyhtiöiden Facebook-sivuista Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Elokuu 2013 Ohjaaja: Olli-Pekka Ruuskanen

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN 19.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 LAADULLINEN VAI MÄÄRÄLLINEN?... 2 2 TUTKIMUSPROSESSI... 3 2.1 Suunnittelu... 3 2.2 Toteutus... 5 3 EI-KOKEELLINEN TUTKIMUSASETELMA...

Lisätiedot

Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen Hok-Elannon ravintolatoimialalla

Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen Hok-Elannon ravintolatoimialalla Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen Hok-Elannon ravintolatoimialalla Viinikka, Jarkko 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät 1 Mikä on prosessi? Prosessi on jokin tapahtumasarja, joka alkaa jostakin ja päätyy johonkin. Siinä voi olla (ja yleensä onkin) toimijoita,

Lisätiedot

No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa

No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa Jenni Seppänen Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Kevät 2011 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ Johtaminen Pro - gradu - tutkielma Huhtikuu 2007 Laatija: Markku Pitkänen

Lisätiedot

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen tarpeista - Case: Schenker Cargo Oy Annala, Antti; Jokinen, Jesse Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara 2013 Leppävaara Selvitys pienten verkkokauppojen

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Marina Kinnunen MUUTOSPROSESSI JA SEN HALLITSEMINEN Case vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönottoprosessi Vaasan keskussairaalassa

Lisätiedot

Millainen olisi hyvä elinympäristö?

Millainen olisi hyvä elinympäristö? JULKAISUJA 9 2008 Millainen olisi hyvä elinympäristö? Asukkaiden näkemyksiä elinympäristöstä, asumisesta ja palveluista eri elämänvaiheissa Katri Koistinen Helena Tuorila JULKAISUJA 9 2008 Millainen olisi

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot