Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014"

Transkriptio

1 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Kh Kv

2 2 Sisällysluettelo TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE 4 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 4 Yleinen taloudellinen tilanne 4 Kuntatalouden näkymät 5 JUANKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA 7 JUANKOSKEN TILANNE 8 Yleistä 8 Juankosken kaupungin taloudellinen tilanne 12 Juankosken kaupungin talous Alijäämän kattamisvelvollisuus 12 TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 13 Verotulot 16 Valtionosuudet 17 Tilikauden tulos 18 TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUSOSA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit TARKASTUSLAUTAKUNTA Tilintarkastus KAUPUNGINHALLITUS Yleishallinto Yleinen elinkeinotoimi Ateria- ja puhdistuspalvelu SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalipalvelut Muu sosiaalitoimi Terveystoimi 31 Ympäristöterveydenhuolto Vanhusten ja vammaisten hoiva- ja hoitopalvelut SIVISTYSLAUTAKUNTA Koulutoimi Joukkoliikenne Vapaa-aikatoimi Yhdyskuntapalvelut Ympäristötoimi ja rakennusvalvonta Tekninen ltk/ laskennallisesti eriytetty vesi- ja viemärilaitos 48

3 Juka-tilit tilitoimisto/laskennallisesti eriytetty taseyksikkö 51 TULOSLASKELMA 54 INVESTOINTIOSA 57 RAHOITUSLASKELMA 59 KONSERNITAVOITTEET 62

4 TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE 4 Talousarvio muodostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarviossa ja suunnitelmassa toimintaa ja taloutta suunnitellaan ja seurataan käyttötalouden, investointien, tuloslaskelman ja rahoituksen näkökulmasta. Käyttötalousosassa asetetaan tavoitteet palvelutuotannolle ja budjetoidaan niiden järjestämiseen menot ja tulot. Investointiosa sisältää pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinnan, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynnin. Tuloslaskelma osoittaa tulorahoituksen riittävyyden käyttömenoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja rahan käyttö. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Kuntaliiton kuntataloustiedotteen 3/2011 mukaan Suomen kansantalous kasvoi alkuvuonna 2011 ripeästi. Ensimmäisellä neljänneksellä kasvu oli lähes viisi prosenttia ja toisellakin neljänneksellä noin kolme prosenttia. Maailmantalouden näkymät ovat kuluneen kesän jälkeen heikentyneet merkittävästi. Tämän seurauksena myös Suomen viennin näkymät ovat muuttuneet keväällä vallinneista optimistisista tunnelmista huonompaan suuntaan. Toimialoittain vientinäkymät toki vaihtelevat, mutta kokonaisuutena tavaroiden ja palvelusten viennin määrä voi jäädä tänä vuonna viime vuoden tasolle. Epävarmuus maailmantalouden kehityksestä on ollut vallitsevana piirteenä jo pitkään, mitä on lisännyt vielä eräiden euromaiden julkisen sektorin budjettialijäämien kasvaminen sekä velkakannan nopea lisääntyminen. Ratkaisuja velkakriisin hoitamiseksi on tehty koko syksyn, minkä osaltaan toivotaan rauhoittavan rahoitusmarkkinoita. Kotimainen kysyntä on ollut voimakkaassa kasvussa vilkkaan investointitoiminnan johdosta. Vuonna 2011 yksityinen kulutus lisääntynee kolmisen prosenttia. Vuonna 2012 kulutuksen kasvun arvioidaan hidastuvan. Investointien ennustetaan jäävän kuluvan vuoden tasolle tai parhaimmillaankin kasvavan vain vähän. Suomen kokonaistuotannon kehityksestä tehdyt arviot kuluvalle vuodelle olivat vielä keväällä varsin toiveikkaat. Ennustelaitosten arviot liikkuivat tuolloin 3-4 prosenttia. Kesän jälkeen vuotta 2011 koskevat kokonaistaloudelliset ennusteet tuotannon kasvusta ovat alentuneet. Elo-syyskuussa laadituissa ennusteissa on varsin yleisesti arvioitu, että kokonaistuotannon kasvuvauhti hidastuu vuonna 2012 tämänvuotisesta. Taantumakin voi olla mahdollista, jos maailmantalouden epävarmuuden jatkuminen heijastuu vientikysyntään ja kotimainen kysyntä pysyy vaimeana. Vuonna 2011 kuluttajaindeksin arvioidaan kohoavan vuositasolla keskimäärin 3,3 %. Inflaation kiihtymisen kotimaassa on arvioitu vaikuttavan siinä määrin heikentävästi kotitalouksien ostovoimaan, että paineet ensi vuoden palkantarkistuksiin kasvoivat. Euroopan tasolla inflaation kiihtyminen keväällä johti siihen, että Euroopan Keskuspankki nosti korkotasoa. Nyttemmin euroalueen talouskasvun heiveröisyys on merkinnyt pidättyvyyttä korkotason nostamisessa. Suomessa kuluttajahintojen nousuvauhdin arvioidaan hidastuvan vuonna Valtiovarainministeriö on arvioinut palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan tänä vuonna 2,6 % eli saman verran kuin viime vuonna. Vuodelle 2012 tehtävät sopimukset sekä kuluvan vuoden palkkaperinä vaikuttavat arvioihin ansiotasoindeksin kehityksestä. Valtiovarainministeriö on arvioinut valtion talousarvioesityksessä ensi vuoden muutokseksi 3,2 %. Tätä arviota on pidettävä lähinnä laskentaoletuksena ensi vuoden kehityksestä.

5 5 Työllisyys säilyi korkealla tasolla vuoden 2008 loppuun saakka. Selkeä käänne huonompaan suuntaan tapahtui vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa, minkä jälkeen työllisyystilanne heikkeni merkittävästi ja työttömyysaste nousi parisen prosenttia ja oli vuonna 2009 keskimäärin 8,2 %. työllisyystilanne heikkeni edelleen vuonna 2010, mutta odotettua vähemmän. Työttömyysaste alenee tänä vuonna noin kahdeksan prosenttiin. Työttömänä on siten tänä vuonna keskimäärin vähän yli kaksi sataa tuhatta henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysynee kuitenkin suurena. Työllisyysaste alkaa ennusteiden mukaan nousta nopeasti väestörakenteen muutosten johdosta. Työvoiman kysyntä kasvaa tänä ja ensi vuonna, jos kokonaistuotannon kasvu pysyy valtiovarainministeriön ennustamissa kasvuluvuissa. Keskimääräiseksi työttömyysasteeksi vuonna 2012 valtiovarainministeriö arvioi noin 7,5 %. Kuntatalouden näkymät Valtion budjettikehyksen mukaan valtion toimenpiteet kiristävät kuntataloutta vuonna 2012 yhteensä 448 miljoonaa euroa kuluvan vuoteen verrattuna. Tämä merkitsee keskimäärin n. 0,5 prosenttiyksikön veronkorotuspainetta kunnallisveroon. Suurin yksittäinen leikkaus kohdistuu kuntien valtionosuuksiin, kun hallitusohjelman mukainen 631 miljoonan euron leikkaus toteutetaan kokonaisuudessaan kerralla ensi vuonna. Valtion rahoitusosuus keskeisiin kuntapalveluihin alenee tämän johdosta 2,7 prosenttiyksikköä. Välittämien kuntien tulopohjaan kohdistuvien leikkauksien lisäksi kuntien taloudellista tilaa heikentää hallitusohjelmasta kunnille tulevat uudet palveluvelvoitteet. Peruspalveluohjelman mukaan Kuntatalouden näkymät kiristyvät lähivuosina valtiontalouden sopeutustoimien ja verotulojen kasvun hidastumisen myötä. Samaan aikaan väestön ikääntymisen kuntatalouteen kohdistamat menopaineet kasvavat edelleen. Tulokehityksen heikentyessä kuntien ja kuntayhtymien käyttötalouden pitäminen vakaana edellyttää edelleenkin jatkuvaa tiukkaa budjettikuria ja menojen seurantaa. Kuntien toimintamenojen arvioidaan Kuntaliiton ennusteen mukaan kasvavan vuonna 2012 n. 4 prosenttia. Kustannustason nousu nopeutuu runsaaseen kolmeen prosenttiin, mutta volyymin kasvun arvioidaan pysyvän vajaassa prosentissa kuntien tulokehityksen hidastuessa. Kuntien vuosikate heikkenee noin 500 miljoonalla eurolla, mutta riittäisi edelleen kattamaan käyttöomaisuuden poistot. Investointien arvioidaan vuonna 2012 pysyvän edellisvuoden tasossa, mikä merkitsee kuntien lainakannan kasvua.

6 6 Kuntien yhteenlaskettu lainakanta on kolmienkertaistunut 2010 luvulla. Vuoden 2012 lopussa arvioidaan kuntien yhteenlasketun lainakanan olevan 13,22 mrd.euroa, joka on 1,0 mrd.euroa enemmän kuin vuoden 2011 lopussa lainakannan arvioidaan olevan. Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennusteet Peruspalvelubudjetti ) Mm. opetustoimen ylläpitäjämallin vuosi 1997 ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa

7 7 JUANKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA Kaupungin visio vuodelle 2017 on: Juankoski on elinvoimainen asukkaittensa hyvinvointia palveluillaan tukeva kuntayhteisö Vision toteutumisessa kannattaa ottaa huomioon, että vuosien investointeihin joudutaan ottamaan lainoja vuodesta 2009 alkaen (laina-aikaoletus 10 v), joiden lyhennykset asettavat haasteen vuosikatteelle vuosina Velkaantuminen ja tasapainottaminen on hallittavissa vain, jos vuosikate saadaan pysymään tarpeeksi korkeana ja investoinnit ovat alhaisia vuodesta 2011 alkaen. Tasapainotus vaatii kuitenkin verojen korotuksia jopa enemmän kuin suunnitelmassa on. Jäljempänä mainituilla strategisilla tavoitteilla tähdätään nimenomaan talouden tasapainottumiseen, joka on visionkin toteutumiselle ehdoton edellytys. Vision toteutumiseen pyritään seuraavien strategisten tavoitteiden toteuttamisella kaupunki keskittyy peruspalvelujen tarjontaan eli perus- ja lukiokoulutukseen, sosiaalipalveluihin ja terveyspalveluihin, joiden järjestämisessä etsitään kustannuksia alentavia yhteistyöratkaisuja edellä mainittujen palvelujen nettokustannustaso ei ylitä Pohjois-Savon kuntien keskiarvoa yhtenäkään toimintavuonna kaupunki toimillaan vaikuttaa maaseutuelinkeinojen säilymiseen vuoden 2009 tasolla ja pksektorin monipuolistumiseen kaupungin pitkäaikaisen lainan määrä alkaa pienentyä vuoden 2010 tasosta (n. 22,0 milj. euroa) vasta vuodesta 2012 alkaen. Lyhytaikaista lainaa käytetään vain maksuvalmiuden ylläpitoon sen jälkeen, kun vuodelta 2010 siirtyneet investoinnit on saatettu loppuun vuonna Strategiset tavoitteet on syytä säilyttää muuttumattomina ainakin vuoteen 2013 asti ja ne on otettava huomioon kullakin toimialalla vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää em. peruspalvelujen toimintarakenteiden voimakasta uudistamista ja resurssien vapauttamista tai karsimista kaupungin muista ei välttämättömistä toiminnoista peruspalvelujen turvaamiseksi. Kunnallisveroprosentin nosto 21 prosenttiin vuonna 2011 ei juuri jätä hinnoitteluvaraa tuleville vuosille. Kiinteistöveroprosentteja on kuitenkin syytä tarkastella suunnitteluvuosina sekä maksut ja taksat on pidettävä ajan tasalla.

8 8 JUANKOSKEN TILANNE Yleistä Väestö Juankosken väestökehitys v sekä kehitysnäkymäarvio vuoteen Toteutunut Kehitysnäkymäarvio 2000-luvun pohjalta Tilastokeskuksen ennuste vuodelta Vuoden 2010 lopussa Juankosken kaupungin väestön määrä oli 5170 henkeä. Vuonna 2010 väestö väheni 104 hengellä. Vähennys johtui kuolleisuuden enemmyydestä (39) sekä lähtömuutosta (71). Juankosken väestön määrä on ollut aleneva koko 2000-luvun. Väestön väheneminen on nähtävissä myös vuoden 2011 väestön ennakkotilastoissa. Vuoden 2011 väestömuutos on yllättänyt kaupungin positiivisesti. Lokakuun lopussa 2011 väestömuutos on ollut negatiivinen 11 asukasta. Lokakuun lopussa syntyneiden enemmyys oli -7, kuntien välinen nettomuutto -16 ja nettomaahanmuutto 12. Vertailutietona tammi - lokakuu 2010 oli -97 asukasta. Mikäli väestömuutos jatkuu samansuuntaisena vielä vuoden loppuun saakka, on Juankosken asukasluku arviolta 5159 asukasta eli väestön määrässä ei olisi tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna, jos huomioi Pohjois-Savon kuntien tilanteen kokonaisuutena. Tilastokeskuksen pitkät ennusteet ovat olleet asukasluvun muutoksen suhteen positiivisempia. Tilastokeskuksen ennusteen perusteella on arvioitu, että Juankosken asukasluku vuoden 2014 lopussa olisi 4925 asukasta, mutta mikäli väestön väheneminen on samansuuntaista kuin vuonna 2010 asukasluku jää alle 4900 asukasta vuoden 2014 lopussa. (Lähde: Tilastokeskuksen väestötilastot ja Pohjois-Savon liiton ennusteet 2010.)

9 9 Vuoden 2012 talousarviossa ja taloussuunnitteluvuosien arvioissa on käytetty alla olevassa taulukossa olevia asukaslukuja. Tunnuslukuja laskettaessa on käytetty samoja väestöennusteita. Väestöennuste perustuu pitkän aikavälin toteutuneeseen väestöennusteeseen vuoden 2009 osalta ja vuoden 2010 osalta ennakkotietoihin, jotka aikaisempien vuosien toteuman perusteella mahdollisesti toteutuvat. Jos kehitys jatkuu samansuuntaisena kuin vuonna 2011 asukasluvun muutos olisi arvioitua pienempi. Lokakuun asukasluvun muutoksen perusteella on tehty karkea arvio asukasluvun muutoksesta suunnitelmavuosille, joka perustuu pelkkään tilastolliseen olettamukseen. Asukasluku * 2012* 2013* 2014* 2015* Juankosken kunnan ikärakenne Väkiluku yht Huoltosuhde 46,7 52,5 57,7 57,0 58,6 Juankosken väestöllinen huoltosuhde 58,6 % on väestöstä laskettu. Väestöllinen huoltosuhde vertaa lasten (0-14-vuotiaiden) ja vanhuseläkeläisten (65-vuotta täyttäneiden) määrää työikäisten määrään (15-64 v.) väestöstä. %-osuus väestöstä ,2 18,7 16,5 13,6 13, ,1 65,6 63,4 63,7 63, ,6 15,7 20,1 22,7 23,69 Ikärakennetaulukko osoittaa väestön ikääntymisen. Tilastojen mukaan kaupunki on jatkuvasti maan keskimääräistä kuntaa ikääntyneempi ja huoltosuhde on sen seurauksena korkea.

10 Työpaikat Työvoima 10 Työllisyys ja työpaikat Työllinen työvoima Alueella asuva työllinen työvoima vv Juankoski Koillis-Savo Lähde: Työssäkäyntitilastot. Tilastokeskus. Alueella asuvan työvoima on vähentynyt Juankoskella vuosina ja koko Koillis-Savon alueella 271. Työpaikat Työpaikat Työpaikat Juankoski Koillis-Savon seutukunta Juankosken työpaikat ovat vähentyneet vuodelta 2008 vuoteen työpaikkaa ja koko Koillis-Savon alueella 313 työpaikkaa. Kartonkitehtaan jatkaminen näkyy työpaikkatilastoissa viiveellä. Tehtaan käynnistyminen parantaa työpaikkatilastoja vuodesta 2011 alken.

11 % 11 Työllisyys Lähde: Pohjois-Savon ELY-keskus, syyskuun 2011 työllisyyskatsaus Työttömien työnhakijoiden määrä syyskuun lopussa mukaan lukien lomautetut oli 8,5 % vähemmän, kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Työttömyyden alentuminen johtui suurimmalta osaltaan lomautusten purkautumisesta, mutta ilman lomautettujakin työttömyys väheni 7,0 %. Alueellisessa tarkastelussa työttömien määrä aleni viime vuoden syyskuuhun verrattuna 16 kunnassa. Työttömyys aleni eniten Juankoskella (-21,5, %), Tervossa (-19,4 %) ja Tuusniemellä (-17,6 %). Selvästi korkein työttömien osuus työvoimasta oli Varkaudessa 14,0 %. Seutukunnittain tarkasteltuna alhaisin työttömyysaste oli edelleenkin Sisä-Savossa. Työllisyyden kehittymisen näkymät heikkenevät hiljalleen. Työttömyys näyttäisi vielä alenevan, mutta erityisesti vuoden vaihteen jälkeen selvästi hidastuttavalla tahdilla. Kausiluonteinen työttömyys nousee joulu-tammikuuhun saakka nyt alimmillaan olevista lukemista. Ennakkoilmoitusten perusteella lomautusten määrät lähtenevät kasvuun ainakin talvikuukausien ajaksi. Pitkäaikaistyöttömyyden nousu on pysähtynyt, alenema tulee jatkumaan hyvin hitaana. Työttömyysaste % keskimäärin kk 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Juankoski 11,7 11,0 9,3 10,2 15,9 13,7 11,2 Pohjois-Savo 12,6 11,3 10,1 9,7 12,4 11,8 11,0

12 12 Juankosken kaupungin taloudellinen tilanne Juankosken kaupungin taloudellinen tilanne heikkeni taloudellisen laman ja kartonkitehdas Stromsdalin konkurssin myötä. Taloustaantuman seurauksena verotulot kääntyivät laskuun ja vuoden 2009 tilinpäätös oli alijäämäinen 0,825 milj. euroa. Vuoden 2010 tilinpäätös muodostui odotettua paremmaksi ollen kuitenkin alijäämäinen 0,791 milj. euroa. Vuoden 2011 talousarvio laadittiin tiukan talousraamin puitteissa alijäämäiseksi 0,362 milj. euroa. Hallintokunnat tekivät korjaavia toimenpiteitä, mutta niiden taloudelliset vaikutukset ovat jääneet vähäiseksi ja kesäkuussa kaupunginhallitus teki päätöksen koko henkilöstön lomautuksesta 14 työpäiväksi. Lomautuksella tavoiteltava säästä on n euroa. Ennakkoarvion mukaan vuoden 2011 tilinpäätös tulee kuitenkin olemaan alijäämäinen. Alijäämä on kasvanut kaupunginvaltuuston hyväksymästä talousarviosta useita satoja tuhansia euroja. Kaupunki on hakenut valtiovarainministeriöltä harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 1,5 milj. euroa. Päätös avustuksen myöntämisestä annetaan joulukuun alussa ja varmistuu valtuustolle ennen vuoden 2012 talousarvion hyväksymistä. Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet kuluvana vuonna arvioidulla tavalla. Sosiaali- ja terveystoimen menokehitys on kuitenkin ollut arvioitua suurempaa ja kaupunginvaltuuston vahvistamassa talouden tervehdyttämisohjelmassa pääpaino onkin juuri sosiaali- ja terveystoimen menojen saattamisessa kaupungin taloudellista kantokykyä vastaavaksi. Tasapainoisessa kuntataloudessa vuosikatteella tulisi rahoittaa investointien lisäksi lainojen lyhennykset. Negatiivinen vuosikate on kriisiytymisen merkki ja merkitsee vuotuisien käyttötalousmenojen rahoittamistarvetta lainanotolla. Juankosken taloudellinen tilanne tulee olemaan haasteellinen tulevinakin vuosina. Ottaen huomioon, missä taloudellisessa tilanteessa Suomen kunnat tekevät talousarvioita, ei Juankosken tilanne ole toivoton. Kaupungin on jatkettava määrätietoisesti talouden rakenteiden korjaamista hallitusti ja pitkäjänteisesti. Suunnitelmavuodet tulevat olemaan taloudellisesti vaikeita, vaikka talous on lähtenyt nousuun. Verotuloissa nousun vaikutukset näkyvät viiveellä. Talouskasvun vaimea liikkeellelähtö yhdessä Juankoskelta häviävien työpaikkojen kanssa on aiheuttanut kaupungin tulopohjaan heikkenemistä. Kaupunginvaltuusto onkin linjannut yhtenä talouden tasapainottamistoimenpiteenä kunnallisveroprosentin korottamisen vuodelle ,50 prosenttiyksiköllä sekä korottamalla yleistä kiinteistöveroprosenttia 0,15 prosenttiyksikköä. Juankosken kaupungin talous Talousarviossa vuoden 2012 tavoitteeksi asetetaan 1,543 milj. euron vuosikate, jolloin se kattaa poistot. Vuosikatteen riittävyyttä suhteessa poistoihin tarkasteltuna kaupungin tulorahoitus on tasapainossa. Vuosien 2013 ja 2014 taloussuunnitelma on asetettu vuosikatetavoitteeltaan vastaamaan talouden tervehdyttämisohjelman mukaista tasoa. Tämä edellyttää, että talousarvion määrärahoissa ei tule ylityksiä ja tuloarviot toteutuvat jopa arvioitua parempana. Suunnitelmavuodet 2013 ja 2014 eivät sisällä kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien korotuksia. Alijäämän kattamisvelvollisuus Vuoden 2011 lopussa Juankosken kaupungin edellisten vuosien alijäämän ja kuluvan vuoden alijäämän arvioidaan olevan n. 2,3 milj. euroa, jos kaupungille ei myönnetä harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. Kaupungilla on kuntalain mukaista taloussuunnitelmassa katettavaa alijäämää. Kaupunginvaltuuston on hyväksynyt talouden tasapainottamistoimenpiteet, joissa on määritelty yksityiskohtaiset sopeuttamistoimenpiteet toimielimittäin Tasapainottamisohjelman mukaan vuoden 2012 toimintakate tulisi olla 0,462 milj. euroa positiivinen. Laskelmat

13 13 osoittavat, että hallintokunnat eivät ole päässeet tavoitteeseen. Vuoden 2012 talousarvio sisältää kuitenkin ne toimenpiteet, jotka hallintokunnat ovat nähneet mahdolliseksi toteuttaa vuonna Talouden sopeuttamistoimenpiteitä jatketaan toimenpideohjelman mukaisesti ja tavoitteiden toteutumista raportoidaan kaupunginvaltuustolle osavuosikatsausten yhteydessä. TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Kaupunginhallitus ei ole antanut toimielimille talousarvioraamia suunnitelmavuosille Vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelmaa varten kaupunginhallitus antoi talousarvion valmisteluohjeen Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin talouden tasapainottamispaketin, joka ohjaa talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien talouden suunnittelua hallintokunnissa. Tasapainottamispaketissa on yksilöidyt toimenpiteet vuosille Toimintatuotoissa (ulkoiset ja sisäiset) on kasvua n. 12,0 %, joka aiheutuu sisäisten vuokrien käyttöönotosta. Ulkoisissa toimintatuotoissa on laskua 2,29 %. Muutos johtuu mm. yksittäisistä tuloeristä (vakuutuskorvaukset ja käyttöomaisuuden myyntivoitot), joita ei ole vuonna Muilta osin ulkoiset toimintatuotot ovat kuluvan vuoden tasoa. Taksoihin ja maksuihin on tehty sopimusten mukaiset korotukset. Toimintamenoissa (ulkoiset ja sisäiset) on kasvua 2,96 %. Ulkoiset toimintamenoissa vähennystä 0,75 %. Toimintamenoissa on vain 0,258 milj. euroa kasvua vuoden 2011 muutettuun talousarvioon. Ulkoisista toimintakuluista henkilöstökulut ovat n. 40 %. Henkilöstön palkkakulut on arvioitu korottamalla vuoden 2011 elokuun kokonaispalkkoja 2,2 % vuodelle Suunnitelmavuodet on arvioitu 1,9 %. Henkilösivukulut on arvioitu verohallinnon ja Kunnallisen eläkelaitoksen antamien ennakkotietojen perustella. Kaupungin on huomioitava toiminnassa henkilöstön eläköityminen ja varauduttava hoitamaan tehtäviä myös henkilöstön sisäisillä siirroilla säästöjen aikaansaamiseksi.. Sosiaaliturvamaksu on budjetoitu 2,12 %:n, työttömyysvakuutusmaksu 3,0 %:n, KVTEL- maksu 16,3 %:n ja taloudellinen tuki 0,05 % mukaan. Sen lisäksi talousarvioon on merkitty Kunnallisen eläkevakuutuksen ilmoitusten pohjalta varhaiseläke- eläkemenoperusteisten maksujen arviot. Lukion ja peruskoulun opettajien VEL-eläkemaksu on budjetoitu 19,86 % mukaan. Nuorten opettajien eläkemaksu peritään Kvtel-maksun suuruisena. Tapaturmavakuutusmaksu on arvioitu 0,50 %:n. Henkilöstökulujen kasvu on 8,6 % verrattuna vuoden 2011 muutettuun talousarvioon. Vuoden 2011 muutettu talousarvio sisältää lomautuksesta lasketun säästön henkilöstömenoissa n euroa. Ulkoisissa palveluiden ostossa on vähennystä kuluvan vuoden talousarvioon 8,2 %. Suurin muutos on asiakaspalvelujen ostossa -7,8 %, joka johtuu tasapainottamisohjelman mukaisista toimenpiteistä oikaista vanhusten, vammaisten ja mielenterveyspotilaiden palveluja laitoshoidosta kotihoidon tukemiseen. Aineissa ja tavaroissa on kasvua 10,9 % ja muutos johtuu mm. energian hinnan korotuksista ja hoitotarvikkeista kotisairaanhoitoon, koska kotisairaanhoito siirtyy perusterveydenhuollosta sosiaalitoimen hoidettavaksi. Avustukset, vuokrat ja muut kulut ovat lähes vuoden 2011 tasossa.

14 14 Vieraan pääoman korot on arvioitu vuosille n. 2,85 3,0 prosentin keskimääräisellä korkokustannuksella. Pitkäaikaisen lainan pääoma pysyy suunnittelukauden loppuun yli 20,0 milj. eurossa. Suunnitelmapoistot ovat arvioitu taseen ja vuosien investointisuunnitelmien pohjalta. Vuoden 2012 talousarviossa ja suunnitelmavuosilla on otettu huomioon kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamispaketin toimenpiteet toiminnan muutoksena. Tarkemmin käyttötalousarviota ja taloussuunnitelmaa on kuvattu hallintokuntien esityksissä jäljempänä. Jäljempänä kerrotaan myös tuloslaskelman erien muotoutumisesta. Talousarviorakenne käyttötaloudessa sisältää vastuualueittain esitettynä toiminta-ajatuksen ja yleiskuvan toiminnasta. Toiminnan kehitysarvio on esitetty ottaen huomioon toiminnassa tapahtuvat muutokset. Tekstinä ilmaistut tavoitteet, toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja henkilöstöresurssit on esitetty ennen tuloarvioita ja määrärahoja. Tuloarviot ja määrärahat sisältävät ulkoiset ja sisäiset erät. Käyttötalous Käyttötaloustulojen muutos (ulkoiset ja sisäiset) TA TA 2012 Muutos muutos euroa % Keskusvaalilautakunta ,0 T ilintarkastus ,0 Kaupunginhallitus ,7 Sosiaalilautakunta ,6 Sivistyslautakunta ,5 Tekninen lautakunta ,4 Ympäristölautakunta ,0 Juka-tilit tilitoimisto ,6 Vesi- ja viemärilaitos ,8 YHTEENSÄ ,9 Käyttötaloustulojen muutokset ovat merkittävimmät teknisen lautakunnan alaisessa yhdyskuntapalveluissa sisäisistä vuokrista johtuen. Käyttötalouden menot (ulkoiset ja sisäiset) kasvavat talousarvion mukaan 3,0 % eli 1,086 milj. euroa. Käyttötalouden menojen muutos johtuu pääosin henkilöstömenojen lisäyksestä. Käyttötalousmenojen kasvusta 0,550 milj. euroa kohdistuu sivistyslautakunnan vastuualueille ja 0,972 milj. euroa teknisen lautakunnan vastuualueille. Muilla vastuualueilla menot ovat pienentyneet 0,450 milj. euroa. Teknisen lautakunnan menojen kasvu selittyy palvelutuotannossa ja asuntokäytössä olevien kiinteistöjen siirtymisestä teknisen lautakunnan vastuualueella

15 15 Käyttötalousmenojen muutos (ulkoiset ja sisäiset) TA TA 2012 Muutos muutos euroa % Keskusvaalilautakunta ,3 Tilintarkastus ,4 Kaupunginhallitus ,6 Sosiaalilautakunta ,0 Sivistyslautakunta ,7 Tekninen lautakunta ,5 Ympäristölautakunta ,7 Juka-tilit tilitoimisto ,3 Vesi- ja viemärilaitos ,2 YHTEENSÄ ,0 Käyttötalouden nettomenojen muutos (ulkoiset ja sisäiset) TA TA 2012 Muutos muutos euroa % Keskusvaalilautakunta ,8 Tilintarkastus ,4 Kaupunginhallitus ,2 Sosiaalilautakunta ,5 Sivistyslautakunta ,6 Tekninen lautakunta ,8 Ympäristölautakunta ,7 Juka-tilit tilitoimisto ,9 Vesi- ja viemärilaitos ,2 YHTEENSÄ ,3 Määrärahat ja tuloarviot on siirretty vastaamaan vuoden 2012 talousarvion rakennetta. Yleishallinnosta ateria- ja puhdistuspalvelut on siirretty omaksi valtuustotasoiseksi vastuualueeksi. Elinkeinotoimi on siirretty yleishallinnon alaisuuteen. Liikuntatoimi on siirretty teknisen lautakunnan alaisuuteen; yhdyskuntapalvelut. Kiinteistöpalvelut on siirretty valtuustotasoiselta vastuualueelta teknisen lautakunnan alaisuuteen; yhdyskuntapalvelut. Sosiaalipalveluista on siirretty hoiva- ja hoitopalveluiden vastuualueelle ne kustannuspaikat, jotka sisältävät vanhusten, vammaisten ja mielenterveyspotilaiden palvelut. Vuodet ovat vertailukelpoisia keskenään.

16 16 Henkilöstömenot Talousarvio sisältää tiedossa olevien työehtosopimusten mukaiset sopimuskorotukset. Vuoden 2012 palkkamenojen kasvuprosentiksi on arvioitu 2,2 %. Sosiaaliturvamaksu on budjetoitu 2,12 %:n, työttömyysvakuutusmaksu 3,0 %:n, KVTEL- maksu 16,3 %:n ja taloudellinen tuki 0,05 % mukaan. Sen lisäksi talousarvioon on merkitty Kunnallisen eläkevakuutuksen ilmoitusten pohjalta varhaiseläke- eläkemenoperusteisten maksujen arviot. Lukion ja peruskoulun opettajien VELeläkemaksu on budjetoitu 19,86 % mukaan. Nuorten opettajien eläkemaksu peritään Kvtel-maksun suuruisena. Tapaturmavakuutusmaksu on arvioitu 0,50 %:n. Palkkaperusteinen eläkemaksu nousee 0,30 prosenttiyksikköä. Opettajien VAEL-maksu on budjetoitu vuoden 2011 tasolla korotettuna. Vuodesta 2006 alkaen eläkemenoperusteinen ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu on kohdennettu aiheuttamisperiaatteen mukaan toimintayksiköille. Eläkemenoperusteinen maksu on arvioitu Kunnallisen eläkelaitoksen ohjeiden mukaisesti vuoden 2011 tasolle ja varhaiseläkemenoperusteiseen maksu on tehty 1,03 arviointikertoimella korotus. Henkilöstömenojen toteutumista seurataan osavuosikatsauksissa. Verotulot Juankosken verotulot vv Yhteenveto 1000 TILIVUOSI ** 2012** 2013** 2014** Verolaji Kunnallisvero Muutos % -1,3-13,2 12,6 2,1 0,6 2,3 Tuloveroprosentti 19,5 20,0 21,0 21,5 21,5 21,5 Yhteisövero Muutos % -28,5 17,2-6,1-15,3 1,9-10,7 Kiinteistövero Muutos % 4,1 20,7 0,0 6,4 0,0 0,0 VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos % -2,9-9,6 10,4 1,44 0,6-0,1 Kunnallisvero määräytyy luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ansiotulon perusteella. Kaupunginvaltuusto päättää vuosittain sovellettavasta tuloveroprosentista. Juankosken vuoden 2011 kunnallisveron tuloveroprosentti on 21,0 %. Tuloveroprosenttia korotettiin vuoden 2011 alusta 0,50 %. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2011 on 19,17 %. Kaupungin tuloveroprosentti korotettiin vuodelle ,50 prosenttiyksikköä 21,5 %. Vuonna 2010 kuntien verotilitykset kasvoivat neljä prosenttia. Kuntien tuloveron tilitykset kohosivat edellisen vuoden tapaan parisen prosenttia, mutta yhteisöveron tilitykset ja kiinteistöveron tilitykset kasvoivat ripeästi. Kuntien verotuloennustekehikossa on lähdetty siitä, että kunnallisveropohja kasvaa 4,6 % vuonna Kansantalouden palkkasumman arvioidaan kasvavan tänä vuonna hieman enemmän. Myös eläketulot sekä muut ansiotulot lisääntyvät. Kunnallisverotuksen tulosta tehtävien vähennysten lisäys jää vähän pienemmäksi kuin ansiotulojen muutos, joten vähennysaste koko maan tasolla alenee vuoden 2010 tasosta ja on noin 20,5 prosenttia suhteessa ansiotuloihin.

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO

JUANKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO JUANKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 200-20 2 Sisällysluettelo. YLEISPERUSTELUT... 3 2. KÄYTTÖTALOUSOSA... 0 Keskusvaalilautakunta/Vaalit... 0 2 2 Tarkastuslautakunta/Tilintarkastus...

Lisätiedot

Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 TALOUSARVIO 2012

Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 TALOUSARVIO 2012 Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2015 TALOUSARVIO Valtuusto 12.12.2011 2 (205) SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSSUUNNITELMAN YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Kansantalouden

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuuston vahvistama marraskuun 28. päivänä 2011 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA... Yleisperustelut...1 Talousarvion

Lisätiedot

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 28.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja yleiset

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KV 19.12.2011 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 2 Yleiset

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 1 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 2 TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Talousarvio 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. Nilsiän kaupunki Talousarvio 2012 1 (140) Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 3 1. Yleinen taloustilanne ja kuntien toimintaympäristö... 3

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

JUANKOSKEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS JUANKOSKEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 8.4.2013 Kaupunginvaltuusto 18.6.2013 2012 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 4 1.1.2 Kaupunginjohtajan katsaus

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 TALOUSARVIO 2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.12.2010

leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 TALOUSARVIO 2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.12.2010 leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 TALOUSARVIO 2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.12.2010 Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Hyväksytty valtuustossa

Hyväksytty valtuustossa Hyväksytty valtuustossa 12.12.2012 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNAN STRATEGIA... 5 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 5 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen talous... 7 1.4 Kunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2013. Taloussuunnitelma 2013-2015

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2013. Taloussuunnitelma 2013-2015 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 2 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTASTRATEGIA 4 1.1 Sodankylän arvot

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018 Hyvinkään kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.11.2013 TALOUSARVIO 2014 Sisällysrakenne I YLEISPERUSTELUT 1 Kaupunkistrategia 2 Talousarvion

Lisätiedot

Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67

Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 7.12. 2011, 384. Valtuusto 19.12. 2011 69, liite n:o 1

Kaupunginhallitus 7.12. 2011, 384. Valtuusto 19.12. 2011 69, liite n:o 1 Kaupunginhallitus 7.12. 2011, 384 Valtuusto 19.12. 2011 69, liite n:o 1 2 TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYS sivu Sisällysluettelo 2 Kaupungin organisaatio 4 1. KAUPUNGINJOHTAJAN

Lisätiedot