OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS"

Transkriptio

1 TÄYTTÖOHJE 1(17) Perustiedot OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 1 Yleistä Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten opiskelijamäärä ja muut tarvittavat tiedot tilastointipäivän (20.9.) tilanteen mukaisesti 10 päivän kuluessa tilastointipäivästä (Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009, 58 1 mom ja valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1766/2009, 25 ). Lain ammatillisesta koulutuksesta nimike on muutettu L:lla 787/2014 kuulumaan Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 630/1998. Valtioneuvoston asetus ammatillisesta peruskoulutuksesta 811/1998. Näyttötutkintoina suoritettavista ammatillista perustutkinnoista on säädetty Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998. Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 812/1998. Opiskelijatietoja käytetään kuluvan vuoden rahoituksen tarkistamiseksi todellisen opiskelijamäärän mukaiseksi ja tulevan vuoden ennakollisen valtionosuuden ja yksikköhinnan laskemiseksi. Tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä koontilistalla. Ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteet ja niihin liittyvät muut Opetushallituksen määräykset ovat uudistettu ja tulevat voimaan TUTKE2-säädösten mukaan annetut uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset samoin kuin näyttötutkintojen perusteet löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta osoitteesta kohdasta säädökset ja ohjeet. Kaikki ammatillista perustutkintoa suorittavat opiskelijat siirtyvät opiskelemaan ja suorittamaan tutkintoa tai tutkinnon osaa uusien perusteiden mukaisesti alkaen. Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavien ammatillisten perustutkintojen ja tutkinnon osien mitoituksen peruste alkaen on osaamispiste (L ammatillisesta peruskoulutuksesta 630/1998, 12 ). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään muuttanut koulutuksen järjestäjien ammatillisen koulutuksen järjestämislupaan sisältyvää koulutustehtävää ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämisen sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen järjestämisen osalta. Ks.ohjeen sivu 7. Opetushallitus/Rahoitus PL 380, Helsinki, puhelin , faksi , Utbildningsstyrelsen/Finansiering PB 380, Helsingfors, telefon , fax ,

2 Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen perustiedot lomakkeella ilmoitetaan rahoitukseen oikeuttavat opiskelijamäärätiedot opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen, näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen ja muun kuin ammatilliseen perustutkintoon johtavan tai valmistavan koulutuksen osalta seuraavasti: Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus Päätoiminen opiskelu Opiskelija voidaan lukea rahoitukseen oikeuttavaksi opiskelijaksi enintään niin kauan kuin opiskelu voisi päätoimisesti suoritettuna kestää (RahAsetus 1766/2009, 23 ). Opinnot katsotaan päätoimisiksi, kun opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti lukuvuodessa (Opintotukilakia on muutettu L:lla /789, joka tulee voimaan ). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman (L ammatillisesta peruskoulutuksesta 14 ) pohjalta opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (L ammatillisesta peruskoulutuksesta 29 a, /787). Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelu sisältää yleensä 180 osaamispistettä, ellei opiskelijalla ole aiempaa osaamista, joka on tunnustettu. Opiskeluaikaa lyhentää osaamisen tunnustaminen. (L ammatillisesta peruskoulutuksesta 30, muutettu /787). Opetushallitus on antanut määräyksen (nro 93/011/2014) osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista. Määräys on luettavissa Opetushallituksen verkkosivuilta osoitteesta Laskennallinen esimerkki laskentapäivien lukumäärästä Suoritettavia osaamispisteitä yhteensä (osaamisen tunnustaminen otetaan huomioon opiskeluajassa) 180 osp 6 laskentapäivää 150 osp 5 laskentapäivää 120 osp 4 laskentapäivää 90 osp 3 laskentapäivää 60 osp 2 laskentapäivää 30 osp 1 laskentapäivää 2 Opintojen laajuuden mukaan määritelty normaali opiskeluaika Ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus on järjestettävä siten, että tutkinto voidaan päätoimisesti opiskellen suorittaa sen laajuutta vastaavassa ajassa. Opiskelijaa rahoituksen perusteeksi ilmoitettaessa on otettava huomioon osaamisen tunnustaminen. Mikäli opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijan opinnot venyvät opiskelijasta johtuvasta syystä, opiskelijan tulee suorittaa opintonsa enintään yhtä vuotta tutkinnon laajuudeksi määriteltyä aikaa pidemmässä ajassa (otettava huomioon osaamisen tunnustaminen). Opiskelija voidaan tällöin ilmoittaa rahoitukseen, mikäli opiskelun päätoimisuus täyttyy. Jos opiskelijalla on suorittamatta vähintään 22.5 osaamispistettä, voidaan henkilö ilmoittaa 1 ylimääräiseen laskentapäivään, mikäli suorituksia on jäljellä vähintään 45 osaamispistettä, voidaan henkilö ilmoittaa

3 max. 2 ylimääräiseen laskentapäivään (vastaa siten vuoden mittaisia päätoimisia opintoja). Näyttötutkintoon valmistava koulutus Ammatillinen perustutkinto suoritetaan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuna näyttötutkintona. Aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta on voimassa myös, mitä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa (630/1998) on säädetty (Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998, 1 ). Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskeluaika määräytyy tutkinnon perusteiden ja sen pohjalta laaditun opiskelijan henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan mukaan. Rahoituksen perusteeksi opiskelija voidaan ilmoittaa enintään niin kauan kuin opiskelu henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan mukaan voi päätoimisesti suoritettuna kestää. Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta on annettu (794/2015) ja se on tullut voimaan Asetuksen 7 :n mukaan koulutuksen järjestäjä laatii yhdessä tutkinnon suorittajan kanssa henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan. Asetuksessa on säädetty, mitä henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan tulee merkitä. Henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan sekä siihen tehdyt muutokset allekirjoittavat koulutuksen järjestäjä ja tutkinnon suorittaja. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen ei kuulu yhteiset tutkinnon osat. Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettuun lakiin on lisätty uusi pykälä 8 b (631/1998 ja HE 357/2014), joka koskee opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja. Osana näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta voidaan järjestää opintoja, joiden tarkoituksena on mahdollistaa näyttötutkinnon tai sen osan suorittaminen ja näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuminen niissä tapauksissa, joissa opiskelijalla ei ole riittäviä opiskeluvalmiuksia. Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot voivat päätoimisina kestää enintään kuuden kuukauden ajan. Mikäli kyseiset opinnot kohdistuvat tilastointiajankohtaan, opiskelija ilmoitetaan rahoituksen perusteeksi tämän ohjeen mukaisesti, ottaen huomioon sen mitä on sanottu opintojen päätoimisuudesta ja henkilökohtaistamisesta. Koulutuksen järjestäjän tulee seurata erikseen opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen toteutumista; mm. opiskelijamäärät, ko. opintojaksojen määrät ja pituus lukukausittain. Tietoja tullaan kysymään vuoden 2015 kustannustiedonkeruun yhteydessä. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) ja työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (Telma) (Uudet koulutukset alkaen) Ks. ohjeen sivu 7 kohta 2.2 Muu kuin ammatilliseen perustutkintoon johtava tai valmistava koulutus. Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998) 31 :n mukaan ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) tulee suorittaa yhdessä vuodessa, jollei opiskelijalle sairauden tai muun erityisen syyn vuoksi myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (Telma) suoritusaika määräytyy opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien perusteella. Koulutuksen suoritusaika voi olla enintään kolme vuotta. 3

4 4 2 Rahoitukseen oikeuttavia opiskelijoita koskevat rajaukset Opiskelun oltava päätoimista: Opiskelija voidaan lukea rahoitukseen oikeuttavaksi opiskelijaksi enintään niin kauan kuin opiskelu voisi päätoimisesti suoritettuna kestää (RahA 1766/2009) Tavoitteena on koko tutkinnon suorittaminen: Koko tutkinnon suorittaminen on aina ensisijainen tavoite ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisesti järjestetyssä tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Opintojen on perustuttava ammatillisen perustutkinnon perusteisiin. Opiskelijat voivat suorittaa tutkintoa yhtäjaksoisesti tai tutkinnon osa kerrallaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tai henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan mukaan Opetushallituksen henkilökohtaistamismääräys 43/011/2006 on kumottu. Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta on tullut voimaan (794/2015). Osaamisen tunnustamisen vaikutus rahoitusaikaan: Osaamisen tunnustaminen vaikuttaa suoraan koulutuksen kestoon ja sitä kautta rahoitukseen oikeuttavaan aikaan. Osaamisen tunnustamisesta lukion opinnoista on sanottu Opetushallituksen määräyksessä 93/011/2014. Myös kesken opintojen tehdyt hyväksiluvut lyhentävät opiskeluaikaa. Ei-päätoimiset opiskelijat: Rahoitukseen oikeuttaviksi ei tule ilmoittaa opiskelijoita, jotka eivät aio suorittaa opintoja päätoimisesti tai joiden osalta on ilmeistä, että päätoimisuus ei täyty. Eronneeksi katsotaan opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja (L Ammatillisesta peruskoulutuksesta 630/ mom). Pitkäaikaisen poissaolon huomioiminen: Opiskelijaa ei lueta rahoitukseen oikeuttavaksi, jos opinnot eivät tule olemaan päätoimisia lukukauden aikana esim. sairausloman, äitiysloman, varusmies- tai siviilipalvelusajan takia. Perustutkinnon osana suoritettava ammattitutkinnon/erikoisammattitutkinnon osa Jos opiskelija suorittaa osana ammatillista peruskoulutusta ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon osia, nämä rahoitetaan oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen osana (ei saa ilmoittaa ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyöpäiviin). Osaamisalan opiskelu valmistumisen jälkeen: Mikäli perustutkinnon suorittanut opiskelee aiemmin suorittamastaan tutkinnosta myös jonkin toisen osaamisalan valmistumisensa jälkeen, hänet voidaan ilmoittaa rahoitukseen oikeuttavaksi opiskelijaksi enintään opintojen laajuuden /keston mukaisesti. Kyseessä ei voi olla osa jostain muusta perustutkinnosta tai ammatti- /erikoisammatti-tutkinnosta tms. Osa opinnoista suoritetaan ulkomaisessa oppilaitoksessa:

5 Suomalainen koulutuksen järjestäjä voi sopia ulkomaisen oppilaitoksen, koulutuksen järjestäjän tai työssäoppimispaikan kanssa, että osa suomalaisen tutkinnon opinnoista suoritetaan ulkomaisessa oppilaitoksessa. Suomalainen opiskelija ilmoitetaan tällöin rahoituksen perusteena oleviin opiskelijamääriin. Tilapäisesti suomessa opiskelevat ulkomaalaiset: Opiskelijamääriin ei saa ilmoittaa vaihto-ohjelmien perusteella Suomessa tilapäisesti opiskelevia ulkomaalaisia. Ei yhtäaikaista rahoitusta: Opiskelija voidaan lukea samanaikaisesti rahoituksen perusteena olevaksi opiskelijaksi vain yhdessä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain soveltamisalaan kuuluvassa koulutuksessa. (RahL 48 ) Soveltamisalaan kuuluvat: lukiolaki laki ammatillisesta peruskoulutuksesta laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Kahta tutkintoa (ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa) suorittava ammatillisen peruskoulutuksen kirjoilla oleva opiskelija ilmoitetaan ammatillisen peruskoulutuksen perustietokyselyssä, mutta ei lukiokoulutuksen perustietokyselyssä rahoitukseen oikeuttavaksi. Ammatillisen peruskoulutuksen rahoitus ei koske: yksityisopiskelijoita maksullisena palvelutoimintana järjestetyn koulutuksen opiskelijoita, esim. o työ- ja elinkeinohallinnon ostamaa koulutusta o koulutuksen järjestäjien yhteistyösopimukseen perustuvaa ammatillisen perustutkinnon tai sen osan järjestämistä maksullisena palvelutoimintana (esim. metsäkoneenkuljettajakoulutus -yhteistyö) o koulutuksen järjestäjän muuta maksullista palvelutoimintaa oppisopimuskoulutuksena järjestetyn ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen tietopuolista opetusta 5

6 6 3 Täyttöohjeet Lomakkeella kohdassa 2 ilmoitetaan oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen, näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen ja muun kuin ammatilliseen perustutkintoon johtavan tai valmistavan koulutuksen opiskelijamäärätiedot valtionosuuteen oikeuttavan koulutuksen osalta. Opiskelijamääriin ei sisällytetä valtionavustuksilla rahoitettavien koulutusten opiskelijoita, jotka kysytään lomakkeella erikseen kohdassa 6 ja 7. Kohdassa 2 opiskelijamääristä kysytään tiedot ikäryhmittäin opiskelijan koulutuksen aloittamisvuoden mukaan opetussuunnitelmaperusteisesta ammatillisesta peruskoulutuksesta, näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta ja muusta kuin ammatilliseen perustutkintoon johtavasta tai valmistavasta koulutuksesta seuraavasti: Opiskelijamäärä yhteensä, josta - alle 20 -vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa (opiskelijalla ei aiemmin suorittamaa ammatillista perustutkintoa, ylioppilastutkintoa, ammattitutkintoa, erikoisammattitutkintoa, ammattikorkeakoulu- tai yliopistotasoista tutkintoa) vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa ja raportoi yhteiskuntatakuun ja nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaisia opiskelijamäärätietoja eri viranomaistahoille ja lisäksi uutena rahoitettavana kohteena ovat vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa olevat (Aikuisten osaamisperustan vahvistamiseen myönnetty valtionavustus). Lisäksi Liitteessä 5 kysytään lukumäärätiedot uusista opiskelijoista edellä olevan ikäjaottelun mukaisesti. Liitettä 5 on korjattu ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan (Valma) ja työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan (Telma) koulutuksen osalta. Koulutuksen järjestäjien tulee erityisesti ottaa huomioon, että päälomakkeen kohdassa 6 kysytään tiedot ammatillista perustutkintoa tai perustutkinnon osaa/osia suorittavista ja opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä ja rahoittamalla valtioavustuksella erikseen nuorten aikuisten osaamisohjelman ( vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa) opiskelijoista ja erikseen kohdassa 7 aikuisten osaamisohjelman vahvistamiseen myöntämällä valtionavustuksella rahoitettavista vuotiaista vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa. Kohdan 6 ja 7 opiskelijoita ei sisällytetä lomakkeen kohdan 2.3 opiskelijamäärään eikä liitteiden 1, 5 ja 7 tietoihin, eikä opiskelijoista ilmoiteta perustietokyselyssä kotikuntatietoja.

7 7 Opiskelijamäärät valtionosuuteen oikeuttavassa koulutuksessa Kohta 2.1 Ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus Ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ovat: opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus (lomakkeen kohta 2.1.1) näyttötutkintoon valmistava koulutus (lomakkeen kohta 2.1.2) Opiskelijamäärätiedot rahoitukseen oikeuttavista opiskelijoista (ks. s.1-5) ilmoitetaan koulutusaloittain. Lisäksi opiskelijamäärätiedot ilmoitetaan lomakkeen kohdassa (opiskelijamäärä yhteensä). Lomakekohdat ja liitteet: LIITE 1 LIITE 5, kohta A LIITE 7 Kotikuntatiedot Osassa perustutkinnoista on porrastettu yksikköhinta. Näiden perustutkintojen /osaamisalan opiskelijamäärät kysytään lisäksi liitteessä 1 kohdassa Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten (ks. ohje s. 9). Liitteessä 1 kysytään myös kaivosalan perustutkinnon opiskelijamäärä, jonka kustannuksia seurataan erikseen. Tutkinnon rahoituksessa ei ole porrastettua yksikköhintaa. Liitteessä 5 kohdassa A ilmoitetaan kaikki opiskelijat lomakkeen kohdista ja sekä erittelytietoja uusista opiskelijoista (ks. ohje s. 10). Liite 7 on uutena lisätty syksyn 2015 kyselyyn. Liitteellä kysytään tiedot ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista kohdista ja 2.1.2: Kuinka monetta kertaa opiskelija ilmoitetaan laskentapäivänä valtionosuusrahoitukseen oikeuttavana opiskelijana ks. ohje sivu 15. Lisäksi opiskelijoista ilmoitetaan kotikuntatiedot (ks. erillinen kirje) Kohdan opiskelijamääriin ei saa sisällyttää valtionavustuksella rahoitettavia opiskelijoita. Ks. lomakkeen kohta 6 ja 7. Kohta 2.2 Muu kuin ammatilliseen perustutkintoon johtava tai valmistava koulutus vammaisille opiskelijoille järjestettävä valmentava sekä kuntouttava opetus ja ohjaus (lakkaava koulutus, päättyy viim ) sarake 9 maahanmuuttajille järjestettävä ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus (lakkaava koulutus, päättyy viim sarake 10 ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (lakkaava koulutus, päättyy viim ) sarake 11 ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) alkaen uusi koulutus sarake 12 työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (Telma) alkaen uusi koulutus sarake 13 Tutkintoon johtamattomana koulutuksena järjestetty talouskouluopetus on päättynyt Koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa opiskelijamäärätiedot valmentavan koulutuksen osalta järjestämisluvan mukaisesti ottaen huomioon mitä järjestämisluvassa on sanottu lakkaavan koulutuksen loppuunsaattamisesta ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan, vammaisten valmentavan ja maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen osalta.

8 8 Ilmoitettaessa opiskelijamääriä on lisäksi otettava huomioon seuraavaa; Jos vammaisille opiskelijoille järjestettävässä valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa aloittaneen (ennen aloittanut) opiskelijan opintojen laajuudeksi on määritelty yli 40 opintoviikkoa, opiskelija siirtyy suorittamaan vastaavaa koulutusta (Valma) sitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti, kuitenkin siten, että opiskelijan opintojen suoritusaika ei muutu. Opiskelijamäärään ilmoitetaan rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat (ks. s.1-4). Koulutuksen järjestäjällä tulee olla järjestämislupa kyseisiin koulutuksiin. Lomakekohdat ja liitteet: LIITE 5, kohta B Kotikuntatiedot Lisäksi opiskelijamäärätiedot ilmoitetaan lomakkeen kohdassa (opiskelijamäärä yhteensä). Liitteessä 5 kohdassa B ilmoitetaan kaikki opiskelijat lomakkeen kohdasta 2.2 sarakkeista 12 ja 13 sekä erittelytietoja uusista opiskelijoista (ks. ohje s. 13) Lisäksi valtionosuuteen oikeuttavista opiskelijoista ilmoitetaan kotikuntatiedot (ks. erillinen kirje). Kahta tutkintoa suorittavien määrä Kahta tutkintoa suorittavien määrään lasketaan mukaan ne opiskelijat, jotka suorittavat opetussuunnitelmaperusteista ammatillista peruskoulutusta (Ammatillista perustutkintoa), ovat kirjoilla ammatillisessa koulutuksessa ja suorittavat samanaikaisesti yotutkintoa. Lomakekohta: c)-kohta Tiedot ilmoitetaan c)-kohdassa niistä opiskelijoista, jotka suorittavat kahta tutkintoa (opiskelijat sisältyvät myös varsinaisiin opiskelijamääriin (kohta ja 2.3.1). Erityisopiskelijat Erityisopiskelijoita voi olla sekä ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa että muussa kuin ammatilliseen perustutkintoon johtavassa tai valmistavassa koulutuksessa. Erityisopiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, joka vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi tarvitsee ja jolle annetaan erityisiä opetus- tai oppilashuoltopalveluja. Lomakekohdat: päälomakkeen a)-kohdat Erityisopiskelijalle on tullut laatia (L ammatillisesta peruskoulutuksesta 20 ) henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (A ammatillisesta peruskoulutuksesta 8 ). Erityisopetukseksi ei katsota tukiopetusta, eikä ulkomaalaista opiskelijaa voida ilmoittaa erityisopiskelijaksi, ellei hän edellä mainituilla perusteilla tarvitse ja saa erityisiä em. tukipalveluita. Tiedot ilmoitetaan kaikissa päälomakkeen a)-kohdissa (=josta erityisopiskelijat). Erityisopiskelijat sisältyvät myös varsinaisiin opiskelijamääriin (kohta 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3)

9 9 Erityisopetuksen erityinen koulutustehtävä (erityisoppilaitos) Koulutuksen järjestäjällä voi olla järjestämisluvassaan erityisopetuksen erityinen koulutustehtävä (L Ammatillisesta peruskoulutuksesta 20 ). Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän erityisopiskelijoita voidaan ilmoittaa opiskelijoiksi ainoastaan silloin, kun koulutuksen järjestäjälle on koulutuksen järjestämisluvassa annettu erityiseksi koulutustehtäväksi huolehtia erityisopetuksen järjestämisestä. Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän erityisopiskelijoita voi olla sekä ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa että muussa kuin ammatilliseen perustutkintoon johtavassa tai valmistavassa koulutuksessa. Erityisopiskelijoille on tullut laatia (L ammatillisesta peruskoulutuksesta 20 ) henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (A ammatillisesta peruskoulutuksesta 8 ). Erityisopetukseksi ei katsota tukiopetusta. Ulkomaalaista opiskelijaa ei voida ilmoittaa erityisopiskelijaksi, ellei hän edellä mainituilla perusteilla tarvitse ja saa erityisiä em. tukipalveluita. Lomakekohdat ja liitteet: päälomakkeen b)-kohdat LIITE 1 Tiedot ilmoitetaan kaikissa päälomakkeen b)-kohdissa (=josta erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneiden erityisopiskelijat). Erityisopiskelijat sisältyvät myös varsinaisiin opiskelijamääriin (kohta 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3). Opiskelijamäärät ilmoitetaan lisäksi erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneiden opiskelijat -kohdassa 3.1 (sisältää kohdat ja 3.1.2) sekä erittelytiedot liite 1:ssä porrastettuna rahoitusasetuksen 9 :n mukaisesti ( Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset -kohta) (ks. ohje s.9) Lomakkeella kohdassa ilmoitetaan erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän (erityisoppilaitos) mukaiset muut opiskelijat, joille ei tarjota erityisiä opetus- ja oppilashuoltopalveluja. Majoitetut opiskelijat Majoitusetuuteen voi ilmoittaa ne opiskelijat, jotka säännöllisesti asuvat ja yöpyvät koulutuksen järjestäjän asuntolassa. Majoitusetuus on opiskelijalle maksuton. Lomakekohdat ja liitteet: 3.2 LIITE 1 Majoitetut opiskelijat ilmoitetaan opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa ja muussa kuin ammatilliseen perustutkintoon johtavassa tai valmistavassa koulutuksessa opiskelevien osalta. Tiedot ilmoitetaan Majoitetut opiskelijat - kohdassa 3.2. Majoitetut opiskelijat ilmoitetaan lisäksi liitteellä 1 porrastettuna rahoitusasetuksen 10 :n mukaisesti kohdassa Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset (ks. ohje s.13). Päälomakkeen kohdan 3.2 tulee täsmätä liitteen 1 erittelyn kanssa. VALTIONAVUSTUKSELLA RAHOITETTAVA TOIMINTA lomakekohdassa 6 ja 7 Nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO) Ilmoitetaan nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijat (20 29 vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa), jotka suorittavat ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa/osia näyttötutkintona suoritettavassa ammatilliseen perustutkintoon val-

10 10 mistavassa koulutuksessa. Opiskelijamäärä ilmoitetaan jaoteltuna vuotiaisiin (ikä opiskelun aloitushetkellä) ja vuotiaisiin vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa (Aikuisten osaamisohjelman vahvistamiseen myönnettävä valtionavustus). Ilmoitetaan osaamisohjelman opiskelijat (30 50 vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa), jotka suorittavat ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa/osia näyttötutkintona suoritettavassa ammatilliseen perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Lomakkeen kohtien 6 ja 7 opiskelijoita ei sisällytetä lomakkeen kohdan 2.3 opiskelijamäärään eikä liitteiden 1,5 ja 7 opiskelijamääriin. Opiskelijoista ei ilmoiteta kotikuntatietoja. LISÄTIEDOT lomakekohdassa 8 Lisätiedoissa ilmoitetaan ne opiskelijat, joita ei voida tilastointipäivänä ilmoittaa rahoitukseen oikeuttaviksi opiskelijoiksi, mutta jotka ko. tilastointipäivänä ovat koulutuksen järjestäjän kirjoilla olevia opiskelijoita. Katso ohjeen kohta: Rahoitukseen oikeuttavia opiskelijoita koskevat rajoitukset (sivut 3-4). Opiskelijoita ei ilmoiteta kotikunnittain. Oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa ns. yliaikaisten opiskelijoiden lukumäärä (8.1) Ne opiskelijat, joista ei saada enää rahoitusta, koska opinnot ovat venyneet yli rahoitukseen oikeuttavan ajan (ks. s.1-2 Rahoitukseen oikeutetut opiskelijat). Oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelevien rahoitukseen oikeuttamattomien muiden kuin kohdan 8.1 lukumäärä (8.6) Esim. opiskelijat, jotka tilastointipäivänä ovat koulutuksen järjestäjän kirjoilla ammatillista perustutkintoa suorittamassa, mutta opiskelu ei täytä päätoimisuuden määritelmää. Opiskelijoita ei näin ollen ole oikeutettua ilmoittaa rahoituksen perusteeksi. Toiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle maksullisena palvelutoimintana järjestetyn oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä (8.2) Koulutuksen järjestäjien yhteistyösopimukseen perustuva ammatillisen perustutkinnon tai sen osan järjestäminen maksullisena palvelutoimintana (esim. metsäkoneen-kuljettajakoulutus -yhteistyö) Maksullisena palvelutoimintana järjestetyn oppisopimuskoulutuksen tietopuolisen koulutuksen opiskelijat Ne koulutuksen järjestäjät, jotka ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998) 9 :n mukaisesti järjestävät oppisopimuskoulutusta ja vastaavat ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun asetuksen (811/1998) 7 :n mukaisesti oppisopimuskoulutuksen johdosta ja valvonnasta ilmoittavat oppisopimuskoulutuksessa olevat opiskelijat erillisellä lomakkeella PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus. Muun kuin kohdassa 8.2 tarkoitetun maksullisena palvelutoimintana järjestetyn ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä (8.3) Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä (8.4)

11 Muu maksullisen palvelutoiminnan opiskelijamäärä (8.5) Kaikki muut maksullisena palvelutoimintana toteutetun ammatillisen koulutuksen opiskelijat, jotka ovat kirjoilla koulutuksen järjestäjällä esim: toiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle maksullisena palvelutoimintana järjestetyn oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijamäärä maksullisena palvelutoimintana myytyjen lyhytkurssien opiskelijamäärä 11

12 12 Liite 1 Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten (RahA 4 ) Osassa perustutkinnoista on porrastettu yksikköhinta ja tutkintojen kustannuksia seurataan erikseen porrastustekijöittäin. Näiden tutkintojen opiskelijamäärät kysytään liitteellä 1. Liitteen vasemmassa laidassa oleva koulutusalakoodi kertoo, minkä alan porrastustekijästä on kysymys. Liitteessä 1 kysytään myös kaivosalan perustutkinnon opiskelijamäärä. Kaivosalan perustutkinnon opiskelijamäärää ja kustannuksia seurataan erikseen vuodelta 2015, vaikka tutkinnon rahoituksessa ei ole porrastettua yksikköhintaa. Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen koulutusohjelman opiskelijamäärätiedot kysytään liitteellä 1 seuraavasti: Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala. Kohdassa ilmoitetaan kaikki muut paitsi linja-autonkuljettajan tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajan koulutuksessa olevat opiskelijat. Kohdassa linja-autonkuljettajan tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajan koulutus ilmoitetaan ainoastaan ko. koulutuksessa olevat opiskelijat. Jos opinnot eriytetään ensimmäisen vuoden aikana, porrastusopiskelijat ilmoitetaan toteutuneen mukaisesti. Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset (RahA 9, muutos 332/2015), erittely kohdasta Vaikeasti vammaiset opiskelijat, joiden koulutuksen järjestäminen edellyttää henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa (81) Vaikeasti vammaiset opiskelijat, joiden opiskelu edellyttää avustajapalveluita. Tässä tarkoitetaan opetuksen ja koulutuksen järjestämisen edellyttämää ja koulutuksen järjestäjän hankkimaa ja maksamaa avustajaa, ei vammaispalvelulain mukaan kunnan maksettavaksi kuuluvia henkilökohtaisia avustajia. Ammatillisen peruskoulutuksen lain 630/ :n mukaan erityisopetusta saavalla opiskelijalla on oikeus opiskelun edellyttämiin avustajapalveluihin, muihin opiskelijahuollon palveluihin sekä erityisiin apuvälineisiin. Vammaisille opiskelijoille järjestettävistä muista palveluista ja tukitoimista säädetään erikseen. Muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (82) Vaikeasti vammaiset opiskelijat, joiden koulutuksen järjestäminen ei edellytä, että opiskelijalla on oma henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja. Muut erityisopiskelijat (89) Opiskelijat, joiden ei voida katsoa olevan vaikeasti vammaisia, ja jotka eivät kuulu kohtiin 81 tai 82. Tässä ilmoitetaan opiskelijat, jotka vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi tarvitsevat ja joille annetaan erityisiä opetus- tai oppilashuoltopalveluja. Koulutuksen järjestäjän palkkaamien koulunkäyntiavustajien lukumäärä (811) Ilmoitetaan koulutuksen järjestäjän hankkimien ja maksamien avustajien lukumäärä. Tähän ei lasketa niitä koulunkäyntiavustajia mukaan, joiden palkkaamiseen kunta osallistuu osittain tai kokonaan.

13 13 Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset (RahA 10 ), erittely kohdasta 3.2 (majoitetut opiskelijat) Eritysopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneiden (erityisoppilaitosten) majoitetut opiskelijat (92) Ilmoitetaan koulutusalasta riippumatta sellaiset koulutuksen järjestämisluvan koulutustehtävässä määrätyt opiskelijat (erityisopiskelijat ja muut em. erityisen koulutustehtävän mukaiset opiskelijat), jotka ovat saaneet maksuttoman majoituksen erityisoppilaitoksen asuntolassa. Edellytyksenä on, että koulutuksen järjestäjälle on annettu erityiseksi koulutustehtäväksi huolehtia erityisopetuksen järjestämisestä. Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat (93) Ilmoitetaan koulutusalasta riippumatta sellaiset ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat, joille annetaan sisäoppilaitosmuotoiseen koulutukseen liittyvä maksuton asuminen ja ylimääräinen ruokailu. Edellytyksenä on, että koulutuksen järjestäjälle on tällaisessa tapauksessa annettu erityiseksi koulutustehtäväksi järjestää koulutusta sisäoppilaitosmuotoisesti. Tällaista koulutusta voidaan antaa kansanopistossa tai liikunnan koulutuskeskuksessa. Muut kuin edellä olevissa kohdissa ilmoitetut majoitetut opiskelijat (99) Ilmoitetaan koulutusalasta riippumatta muut kuin edellä mainitut ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat, jotka saavat maksuttoman majoituksen. Liite 5 Uusia opiskelijoita koskevat lisätiedot A. Ammatillista peruskoulutusta koskevat lisätiedot Yhteiskuntatakuun toteutumisen seurantaa varten tarvitaan tieto niistä uusista opiskelijoista ( ), jotka ovat aloittaneet ammatillisen peruskoulutuksen opiskelun suoraan peruskoulun, lisäopetuksen (10-luokka), talouskoulun tai ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan tai valmistavan koulutuksen jälkeen. Tiedot annetaan erikseen opetussuunnitelmaperusteisesta ammatillisesta peruskoulutuksesta ja näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta. Liitteeseen 5 ei sisällytetä valtionavustuksella rahoitettavan toiminnan opiskelijamääriä. Liite 5, kohta A: a) Rivi 1: Opiskelijamäärä on sama kuin Perustiedot -lomakkeen kohdassa ilmoitettu opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä yhteensä (sarakkeiden 1-8 summa) Rivi 2: Opiskelijamäärä on sama kuin Perustiedot -lomakkeen kohdassa ilmoitettu näyttötutkintona suoritettavaan ammatillisen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen opiskelijamäärä yhteensä (sarakkeiden 1-8 summa) b) Opiskelija määritellään uudeksi opiskelijaksi, jos kyseessä oleva koulutuksen järjestäjä ei edellisenä tilastointipäivänä ole ilmoittanut häntä rahoituksen perusteena olevaksi opiskelijaksi ammatilliseen peruskoulutukseen. Jos opiskelija on jälkeen vaihtanut koulutusalaa, häntä ei lasketa uudeksi opiskelijaksi. Opiskelijaa, joka on keskeyttänyt aiemmin väliaikaisesti

14 opinnot esim. varusmiespalvelun takia, ei lasketa mukaan uudeksi opiskelijaksi, kun hän jatkaa opintojaan. c) Ilmoitetaan sarakkeen b) opiskelijamäärästä ne opiskelijat, jotka ovat päättäneet perusopetuksen Luku ei sisällä lisäopetuksen (ns. 10.luokan) suorittaneita. Tavoitteena on selvittää perusopetuksen jälkeistä välitöntä sijoittumista perustutkintoon johtavaan koulutukseen. d) Ilmoitetaan sarakkeen b) opiskelijamäärästä ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet lisäopetuksen (10-luokka) Tavoitteena on selvittää lisäopetuksen jälkeistä välitöntä sijoittumista perustutkintoon johtavaan koulutukseen. e)-h) Ilmoitetaan sarakkeen b) opiskelijamäärästä ne opiskelijat, jotka ovat osallistuneet ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan tai valmistavaan koulutukseen tai talouskouluopetukseen ajalla ja olleet kyseisessä koulutuksessa laskentapäivänä Kohdassa ilmoitetaan sekä ne, jotka ovat suorittaneet kyseisen koulutuksen loppuun että myös ne, jotka ovat siirtyneet tutkintotavoitteiseen ammatilliseen peruskoulutukseen, vaikka valmistava koulutus olisi jäänyt kesken (ei kuitenkaan niitä, jotka ovat aloittaneet valmentavassa tai valmistavassa koulutuksessa tilastointipäivän jälkeen). Kohdassa ilmoitetaan myös muualla kuin koulutuksen järjestäjän omissa oppilaitoksissa ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa opiskelleet. Tavoitteena on selvittää ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien koulutusten jälkeistä välitöntä sijoittumista tutkintoon johtavaan koulutukseen. 14 B. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (Valma) ja Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (Telma) koskevat lisätiedot Liitteen 5 kohdan B täyttävät vain ne koulutuksen järjestäjät, joille opetus- ja kulttuuriministeriö on määrännyt koulutuksen järjestämisluvassa tehtäväksi ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (Valma) ja työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen (Telma) järjestämisen alkaen Kohdan B sarakkeissa a) Opiskelijamäärä on sama kuin Perustiedot -lomakkeen kohdan 2.2 sarakkeissa 12 ja 13 ilmoitettu opiskelijamäärä yhteensä. b) Kohdan opiskelijamäärä kaikki uudet opiskelijat on pääsääntöisesti sama kuin kohdan a. opiskelijamäärä. c) Ilmoitetaan sarakkeen b) opiskelijamäärästä ne opiskelijat, jotka ovat päättäneet perusopetuksen , luku ei sisällä lisäopetuksen (ns. 10.luokan) suorittaneita. Tavoitteena on selvittää perusopetuksen jälkeistä välitöntä sijoittumista valmistaviin koulutuksiin. d) Ilmoitetaan sarakkeen b) opiskelijamäärästä ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet peruskoulun lisäopetuksen (ns. 10.luokan)

15 15 Liite 7 Liitteellä kysytään tiedot, kuinka monetta kertaa opiskelija ilmoitetaan laskentapäivänä valtionosuusrahoitukseen oikeuttavana opiskelijana. Liitteessä ilmoitetaan tiedot päälomakkeen kohdissa opetussuunnitelmaperusteiseen ammatilliseen peruskoulutukseen ja Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen ilmoitetuista opiskelijoista. Kohtien ja opiskelijamääristä yhteensä ilmoitetaan tiedot, kuinka monetta kertaa koulutuksen järjestäjä ilmoittaa opiskelijan laskentapäivänä valtionosuusrahoitukseen oikeuttavana ammatillista perustutkintoa suorittavana opiskelijana lomakkeen jaottelun mukaisesti: a) ensimmäistä kertaa b) toista kertaa c) kolmatta kertaa d) neljättä kertaa e) viidettä kertaa f) kuudetta kertaa g) seitsemättä kertaa h) kahdeksatta kertaa i) yhdeksättä kertaa tai enemmän Ilmoituskertoja laskettaessa ei oteta huomioon valmentavien ja valmistavien koulutusten opiskeluaikaa, eikä siten niistä kertyneitä laskentapäiviä sisällytetä ilmoituskertamääriin. Mikäli opiskelija on vaihtanut koulutuksen järjestäjän sisällä oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutusalaa/tutkintoa, tai opiskelija on suorittamassa aiemmin suorittamastaan perustutkinnosta saman tutkinnon toisen osaamisalan opintoja, ilmoitetaan tiedot todellisten ilmoituskertojen mukaisesti: ilmoituskertoja laskettaessa otetaan siten huomioon opiskelijan koko koulutuksen järjestäjällä kirjoilla oloaika, ja tieto siitä, monettako kertaa opiskelija on ilmoitettu rahoitukseen oikeuttavana opiskelijana ammatillista perustutkintoa suorittavana opiskelijana. Vuoden 2016 harkinnanvaraisen rahoituksen hakemukset Harkinnanvarainen yksikköhinnan korotus Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 25 :n 4 momentin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi koulutuksen järjestäjälle määrätyn erityisen koulutustehtävän perusteella tai muusta erityisestä syystä korottaa ammatillisen koulutuksen yksikköhintaa. Hakemuksesta tulee käydä ilmi: mitä arvonlisäverotonta yksikköhintaa, korotus mukaan lukien, euromääräisesti haetaan (yksityisille koulutuksen järjestäjille lisätään arvonlisäveron osuus) korotusta tukevat erityiset syyt ammatillisen koulutuksen kustannuksia ja tuloja koskeva arvio vuodelle Ilmoitetaan arvonlisäverottomat kustannukset ja arvonlisäveron osuus erikseen.

16 ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärää sekä kustannuksia ja tuloja koskeva arvio vuodelle Ilmoitetaan arvonlisäverottomat kustannukset ja arvonlisäveron osuus erikseen. Opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitettu hakemus lähetetään mennessä Opetushallituksen Rahoitus -yksikölle. Hakemus pyydetään toimittamaan kahtena kappaleena. Perustietolomakkeelta rastitetaan hakemuksen lähettämistä koskeva kohta. Järjestäjäverkon kokoamisen vauhdittamishankkeeseen liittyvä harkinnanvarainen yksikköhinnan korotus Opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitettu hakemus yksikköhinnan harkinnanvaraista korottamista varten lähetetään mennessä Opetushallituksen Rahoitus - yksikölle. Hakemus pyydetään toimittamaan kahtena kappaleena. Hakemus tulee tehdä edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja siitä tulee käydä ilmi ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärää sekä kustannuksia ja tuloja koskeva arvio vuodelle Ilmoitetaan arvonlisäverottomat kustannukset ja arvonlisäveron osuus erikseen. arvio yhdistymisen aiheuttamista alkuvaiheen lisäkustannuksista, joihin lisärahoitusta harkinnanvaraisena korotuksena haetaan. Kiinteistöjen alv-korotus Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 :n mukaan yksityisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän yksikköhintaa voidaan korottaa hakemuksesta kunnan tai kuntayhtymän tämän lain mukaiseen toimintaan yksityiselle yhteisölle tai säätiölle luovuttaman kiinteistön ja käyttöomaisuuden osalta siten, että korotus kerrottuna rahoituksen määräämisessä käytettävällä opiskelijamäärällä vastaa enintään edellä mainittuun tarkoitukseen tapahtuvien luovutusten johdosta suoritettavien arvonlisäverojen määrää. Opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitettu hakemus lähetetään mennessä Opetushallituksen Rahoitus -yksikölle. 16 Vuoden 2016 ennakollisen rahoituksen kertojaopiskelijamäärän muutoshakemus Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 48 :n mukaan ennakollinen rahoitus lasketaan varainhoitovuotta edeltävän vuoden keskimääräisen painotetun opiskelijamäärän mukaan. Lisäksi voidaan ottaa huomioon sellaiset arvioidut opiskelijamäärien muutokset, jotka aiheutuvat mm. valtion viranomaisen päätöksestä, esim. koulutuksen järjestämislupaa koskevasta päätöksestä. Lähtökohtana on se, että varainhoitovuoden aikana ei tehdä ennakolliseen rahoitukseen opiskelijamäärämuutoksia, joten tästä syystä vuoden 2016 yksikköhinnan kertojaksi tulevaa opiskelijamäärää koskeva muutoshakemus perusteluineen lähetetään Opetushallituksen Rahoitus -yksikköön mennessä. Perustietolomakkeelta rastitetaan hakemuksen lähettämistä koskeva kohta. Opiskelijamäärätietojen korjaaminen tallennusajan päätyttyä Tallennusajan päätyttyä tilastointipäivän tietoja korjataan tietojärjestelmään Opetushallituksen toimesta. Korjattavat tiedot tulee ilmoittaa yliviivaamalla alkuperäinen tieto ti-

17 lastointipäivän lomakkeella ja kirjoittamalla uusi tieto korjattavan tiedon viereen selkeästi. Huomioitava on myös korjauksen vaikutus lomakkeen eri kohtiin ja mahdollisiin liitelomakkeisiin, joihin korjaus on tehtävä vastaavasti. Opiskelijamääriä korjattaessa tulee korjata myös kotikuntatiedot. Korjatut lomakkeet lähetetään skannattuina sähköpostin liitteenä Rahoitus -yksikön sähköpostiosoitteeseen tai postitse osoitteeseen Opetushallitus, Rahoitus, PL 380, Helsinki.) 17

OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS TÄYTTÖOHJE 1(14) Perustiedot 20.1.2017 OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 1 Yleistä Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä

Lisätiedot

OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS TÄYTTÖOHJE 1(16) Perustiedot 20.9.2016 OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 1 Yleistä Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS TÄYTTÖOHJE 1(14) Perustiedot 20.1.2015 AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten opiskelijamäärä ja

Lisätiedot

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS TÄYTTÖOHJE 1(16) Perustiedot 20.9.2014 AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten opiskelijamäärä ja

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

4 Luonnontieteiden ala. 5 Tekniikan ja liikenteen. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

4 Luonnontieteiden ala. 5 Tekniikan ja liikenteen. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2017 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS TÄYTTÖOHJE 1(13) Perustiedot 20.9.2012 AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten opiskelijamäärä ja

Lisätiedot

Yht. PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

Yht. PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2017 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Irja Korhonen

Lisätiedot

Ohjeistusta perustietokyselyn täyttämiseen. Tilastointipäivän mukaiset opiskelijatiedot

Ohjeistusta perustietokyselyn täyttämiseen. Tilastointipäivän mukaiset opiskelijatiedot Lea Juhola erityisasiantuntija Ohjeistusta perustietokyselyn täyttämiseen Tilastointipäivän 20.9.2013 mukaiset opiskelijatiedot Ammatillinen peruskoulutus ja oppisopimuskoulutus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSHALLITUS PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Rahoitus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Irja

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2008 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2013 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2007 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus

Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivät 4.9. Oulu, 6.9. Tampere, 11.9. Helsinki Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus Emmi Ranta, erityisasiantuntija, OPH Ammatillinen

Lisätiedot

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2013 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 4 Luonnontieteiden ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 4 Luonnontieteiden ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2012 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 4 Luonnontieteiden ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 4 Luonnontieteiden ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2011 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2012 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan.

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan. TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2016 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2008 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2005 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain TÄYTTÖOHJE 1(12) Perustiedot 20.9.2015 OPPISOPIMUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten tarvittavat tiedot syksyn

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.01.2009 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2015 KANSANOPISTOT Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat opiskelijaviikkotiedot.

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2016 KANSANOPISTOT Yhteystiedot (1*) Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2011 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

1. Päätoiminen opiskelu

1. Päätoiminen opiskelu Opetusuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja valmistava koulutus, talouskoulu 1. Päätoiminen opiskelu Opiskelija voidaan lukea rahoitukseen oikeuttavaksi

Lisätiedot

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2011 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2017 KANSANOPISTOT Yhteystiedot (1*) Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2009 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos Kansalaisopisto

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2014 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2010 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. Yhteystiedot (1 * ) TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2015

LUKIOKOULUTUS. Yhteystiedot (1 * ) TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2015 TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2015 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Tähän tiedonkeruuseen ei ole tullut muutoksia. Eduskunta hylkäsi 14.3.2015 hallituksen esityksen (HE 310/2014) lukiolaissa tarkoitetun

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansalaisopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2013 1. Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. Tiedonkeruu 20.1.2015: TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2015. Muutoksia perustietokyselyyn 20.9.2015 alkaen:

LUKIOKOULUTUS. Tiedonkeruu 20.1.2015: TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2015. Muutoksia perustietokyselyyn 20.9.2015 alkaen: TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2015 LUKIOKOULUTUS Muutoksia perustietokyselyyn 20.9.2015 alkaen: Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen (HE 310/2014) laiksi lukiolaissa, ammatillisesta peruskoulutuksesta

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot

LUKIOKOULUTUS. TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2014 LUKIOKOULUTUS Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus. 2.1 Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimukset

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus. 2.1 Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimukset OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.9.2009 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2012 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansanopisto Kansanopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Arvio Toteutuma 2008

Kysely Yhteystiedot Kansanopisto Kansanopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Arvio Toteutuma 2008 OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansanopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2009 1. Yhteystiedot Kansanopisto Kansanopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 4 Luonnontieteiden ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 4 Luonnontieteiden ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2010 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Perustietokyselyn täyttäminen ja keskeiset erityiskysymykset

Perustietokyselyn täyttäminen ja keskeiset erityiskysymykset Perustietokyselyn täyttäminen ja keskeiset erityiskysymykset Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus lomake P02 Tilastointipäivän 20.9.2015 tiedot

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. TÄYTTÖOHJE 1 (11) Perustiedot

LUKIOKOULUTUS. TÄYTTÖOHJE 1 (11) Perustiedot TÄYTTÖOHJE 1 (11) Perustiedot 20.1.2017 LUKIOKOULUTUS Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.9.2010 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Kyselyn tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä koontilistalla.

Kyselyn tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä koontilistalla. TÄYTTÖOHJE 1 (8) Perustiedot 20.1.2018 LUKIOKOULUTUS Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien

Lisätiedot

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2008 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2005 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Oppilaitostyyppi

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto

Helsingin kaupungin opetusvirasto OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat VALMA-muutokset Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat 5.11.2014 VALMA MUUTOSTEN TUULISSA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavien koulutusten kehittämisseminaari Hallitusneuvos Piritta Sirvio Opetus-

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus. Telefax. 3 Yhteiskuntatieteiden-, 4 Luonnontieteidenala. hallinnon ala

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus. Telefax. 3 Yhteiskuntatieteiden-, 4 Luonnontieteidenala. hallinnon ala OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2008 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.09.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 22 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2010 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen rahoitus

Ammatillisen peruskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen rahoitus Ammatillisen peruskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen rahoitus Rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat Ammatillisen koulutuksen Oulussa 4.9.2012, Tampereella 6.9.2012 ja Helsingissä 11.9.2012 Lea Juhola

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain TÄYTTÖOHJE 1(13) Perustiedot 20.1.2015 OPPISOPIMUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten tarvittavat tiedot syksyn

Lisätiedot

2.1 Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimukset joista erityisopiskelijoita

2.1 Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimukset joista erityisopiskelijoita OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. Yhteystiedot (1 * ) TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot

LUKIOKOULUTUS. Yhteystiedot (1 * ) TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2016 LUKIOKOULUTUS Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien

Lisätiedot

VALMA - säädösmuutokset

VALMA - säädösmuutokset VALMA - säädösmuutokset Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten aseman ja sisällön selkiyttäminen 16.1.2014, Opetushallitus Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 246/2015 Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan

Lisätiedot

Lomake I Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely

Lomake I Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus Lomake I Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.9.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 22 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2.1 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus. 3 Yhteiskuntatieteiden-, 4 Luonnontieteidenala

8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2.1 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus. 3 Yhteiskuntatieteiden-, 4 Luonnontieteidenala OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2006 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Hakemus v yksikköhinnan harkinnanvaraisesta korotuksesta lähetetään mennessä (rasti ruutuun)

Hakemus v yksikköhinnan harkinnanvaraisesta korotuksesta lähetetään mennessä (rasti ruutuun) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisä Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.09.2009 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Kyselyn tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä koontilistalla.

Kyselyn tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä koontilistalla. TÄYTTÖOHJE 1 (11) Perustiedot 20.9.2017 LUKIOKOULUTUS Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien

Lisätiedot

Kyselyn tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä koontilistalla.

Kyselyn tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä koontilistalla. TÄYTTÖOHJE 1 (8) Perustiedot 20.1.2019 LUKIOKOULUTUS Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.9.2012 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus. 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2.1 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus. 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2.1 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2008 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 22 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

Lomake I Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2014

Lomake I Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2014 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus Lomake I Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2014 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus. 3 Yhteiskuntatieteiden-, 4 Luonnontieteidenala. hallinnon ala

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus. 3 Yhteiskuntatieteiden-, 4 Luonnontieteidenala. hallinnon ala OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2010 1.Yhteystiedot paperitulosteena Koulutuksen järjestäjä

Lisätiedot

Kyselyn tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä koontilistalla.

Kyselyn tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä koontilistalla. TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.9.2018 LUKIOKOULUTUS Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien

Lisätiedot

4.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

4.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 4. LUKIOKOULUTUS 4.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan lukiokoulutuksen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.09.2011 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Päätös. Laki. lukiolain muuttamisesta

Päätös. Laki. lukiolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lukiolain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7.1. Rahoitettava toiminta Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja niihin valmistavan

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta,

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta, EV 92/998 vp - HE 50/998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 50/998 vp eräiden opetustointa koskevien

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA Jukka Lehtinen Opetusneuvos OKM/Ammatillisen koulutuksen vastuualue AMKEn laivaseminaari 24. 26.3.2015 Agendalla Uudistuvat valmentavat koulutukset Koulutukseen

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus, oppisopimuskoulutus ja ammatillinen lisäkoulutus

Ammatillinen peruskoulutus, oppisopimuskoulutus ja ammatillinen lisäkoulutus Ammatillinen peruskoulutus, oppisopimuskoulutus ja ammatillinen lisäkoulutus Rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat Ammatillinen peruskoulutus, oppisopimuskoulutus Ammatillisen koulutuksen perustiedot Oppilaitosmuotoinen

Lisätiedot

VALMA - säädösten valmistelu

VALMA - säädösten valmistelu VALMA - säädösten valmistelu Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus-

Lisätiedot

Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009)

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä Telefax. 4 Luonnontieteidenala

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä Telefax. 4 Luonnontieteidenala OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2005 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot