KML:N MUKAISET LUNASTUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KML:N MUKAISET LUNASTUKSET"

Transkriptio

1 KML:N MUKAISET LUNASTUKSET 1. VESIJÄTÖN LUNASTUS 2. YHTEISEN ALUEEN LUNASTUS 3. ULKOPALSTAN LUNASTUS 4. TONTIN / RAKENNUSPAIKAN OSAN LUNASTUS Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 1

2 VESIJÄTÖN LUNASTUS - PERUSTUSLAIT VESIJÄTÖN LUNASTUKSEN VALTIOSÄÄNTÖOIKEUDELLINEN ASEMA OMAISUUDEN SUOJA Suomen perustuslaki 15.1 : Jokaisen omaisuus on turvattu POIKKEUS OMAISUUDEN SUOJASTA Suomen perustuslaki 15.2 : Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla POIKKEUKSEN POIKKEUS Laki kiinteistötoimituksessa tapahtuvasta lunastamisesta 1 : Lailla voidaan säätää, että kiinteistötoimituksessa voidaan täyttä korvausta vastaan lunastaa kiinteistön yksityistä vesijättöä, erillistä vesijättöä sekä yhteistä vesijättöä => VESIJÄTÖN LUNASTAMISEEN LIITTYVIÄ SÄÄNNÖKSIÄ ON TULKITTAVA AHTAASTI Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 2

3 VESIJÄTÖT VESIJÄTTÖÄ ON VOINUT SYNTYÄ - Maanpinnan kohoamisen vuoksi - Vedenpinnan laskun vuoksi - Vesistön umpeenkasvamisen ja liettymisen seurauksena - Luvallisen täyttämisen seurauksena VESIJÄTTÖ KIINTEISTÖTEKNIIKASSA - Vesijätöt ovat muodostuneet isojaon jälkeen - Voimassa olevan lainsäädännön mukaan kiinteistötoimituksen kohteena ollut vesijättö menettää vesijätön luonteensa Esim: vesijätön jako, vesijätön lunastus ja vesijätön lohkominen Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 3

4

5 VESIALUEEN JA VESIJÄTÖN OMISTUS VESIALUEIDEN OMISTUSOIKEUS ENNEN ISOJAKOJA - Omistusoikeus kalaveteen eli vesialueeseen on vanhastaan katsottu kuuluvan kylälle (vesioikeudellinen kylä) - Vesioikeudellisia kyliä ovat asutushistorialliset kylät sekä mm. valtion metsämaa ja kaupunkien lahjoitusmaa - Asutushistoriallinen kylä muodostui taloista, joiden kyläosuus määräytyi manttaalin mukaan (manttaali oli eräs veroluku) VESIALUEET ISOJAOISSA - Pääsääntöisesti vesialueita ei otettu mukaan isojakoihin => niiden omistusoikeus jäi isojakoa edeltävälle kannalle - Maatilukset jaettiin isojaon suorittamisen ajankohdan rantaan asti => isojakokartan laatimisajankohdan keskivedenkorkeuden mukaiseen rantaviivasta raja kylän yhteistä vesialuetta vastaan Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 5

6 VESIALUEEN JA VESIJÄTÖN OMISTUS VESIALUEET MYÖHEMMISSÄ KIINTEISTÖTOIMITUKSISSA - Yleensä vesialueita ei ole jaettu isojakojen jälkeenkään => vesialueet ovat edelleen kylän yhteisiä Kylän osakastaloja sen sijaan on ositettu ja osuus on pirstoutunut. Voimassa olevien kiinteistöjen osuus yhteiseen vesialueeseen määräytyy aiempien kiinteistötoimitusratkaisujen mukaan. - Poikkeuksellisesti kylän vesialue on voitu jakaa VESIJÄTÖN OMISTUSOIKEUS - Vesijättö = isojaon jälkeen tapahtuneen maankohomaisen, vedenpinnan alenemisen yms. syyn vuoksi muodostunutta maata - Mainitut ilmiöt eivät muuta omistussuhteita eivätkä kiinteistörajaa => vesijättö kuuluu vesialueen omistajalle Myöhemmissä toimituksissa on voitu osuutta veteen ja vesijättöön antaa eri tavoin eli niillä voi olla eri osakkaat - Vesijättöjä on usein jaettu. Jaon jälkeen on voinut muodostua uutta. Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 6

7 ERILAISET VESIJÄTÖT YHTEINEN VESIJÄTTÖ - yhteisestä vesialueesta muodostunut ja edelleen yhteinen YKSITYINEN VESIJÄTTÖ - yksityisestä vesialueesta muodostunut ERILLINEN VESIJÄTTÖ - järveä laskemalla ennen annetulla luvalla syntynyt Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 7

8 VESIJÄTÖN LUNASTUS - EDELLYTYKSET EDELLYTYSHARINNASSA HUOMIOON OTETTAVAA 1. Lunastettavaksi haetun alueen kiinteistötekninen luonne 2. KML 60 :n mukainen edellytysharkinta 3. Tilusvaihdon mahdollisuus 4. Asemakaavan toteutumisen vaikeutuminen Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 8

9 VESIJÄTÖN LUNASTUS - EDELLYTYKSET KML 60 :N MUKAISET VESIJÄTÖN LUNASTAMISEN EDELLYTYKSET KIINTEISTÖN OMISTAJA HAKEE - Yleiset edellytykset yhteisille, yksityisille ja erillisille vesijätöille: a) vaikeuttaa huomattavasti hakijakiinteistön käyttöä tai b) on niin vähäinen, että voidaan tarkoituksenmukaisesti käyttää vain hakijakiinteistön yhteydessä - Erityinen edellytys yksityiselle vesijätölle: vesijättö on muodostunut kiinteistön muodostamisen jälkeen (siirtymäsäännöksen nojalla koskee vain jälkeen muodostettuja kiinteistöjä - Erityinen edellytys erilliselle vesijätölle: vesijättö on vähäinen OSAKASKUNTA HAKEE - Vesijättö on niin vähäinen, että voidaan tarkoituksenmukaisesti käyttää vain rajoittuvan kiinteistön yhteydessä Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 9

10 VESIJÄTÖN LUNASTUS VESIJÄTÖN LUNASTUSTOIMITUKSESSA - Ratkaistaan lunastamisen edellytykset - Määrätään lunastettava alue ja siirretään se kiinteistöön * ei kauppakirjaa, siirrettävä alue lain nojalla vapaa kiinnityksistä - Määrätään lunastuksen vuoksi suoritettavat korvaukset KORVAUSPERUSTEET - Lunastettavasta omaisuudesta käyvän hinnan mukainen korvaus * Lunastettaessa rakennuspaikan lisäalueeksi sopivaa vesijättöä korvaus määräytyy yleensä muodostuvan rakennuspaikan maapohjan neliöhinnan perusteella (KKO 2000:38) - Mahdolliset haitat ja vahingot korvattava TOIMITUKSEN JÄLKEEN - Suoritettava määrätyt korvaukset, eräissä tapauksissa talletettava - Varainsiirtovero kohteenkorvauksesta, lainhuuto toimituskirjalla Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 10

11

12 VESIJÄTÖN LUNASTUS VESIJÄTÖN ARVO UUSIMMAT KKO:N ENNAKKORATKAISUT KKO 1978-II-123 Täyttä korvausta arvioitaessa JL 243 :n mukaisessa vesijättöalueen lunastamistoimituksessa oli korvaus määrättävä sen arvon mukaan, mikä alueella oli luovuttajan hallussa. KKO 1996:103 Lunastuksen kohteena olevaa vesijättöaluetta voitiin käyttää siihen rajoittuvan lomatonttikiinteistönä käytetyn tilan yhteydessä. Vesijättöalueen lunastamisella tilasta muodostui omarantainen lomarakennuspaikka. Lunastuskorvauksen määrään, jota harkittaessa otettiin huomioon vesijättöalueen arvo luovuttajan hallussa, katsottiin vaikuttavan muun ohella vesijättöalueen käyttömahdollisuus lunastavan kiinteistön yhteydessä, kun sen voitiin arvioida vaikuttaneen alueen arvoon. KKO 2000:38 Lunastuksen kohteena oleva vesijättöalue rajoittui tilaan, joka oli rantakaavassa osoitettu osaksi lomarakennuspaikaksi ja osaksi yhteiskäyttöön varatuksi puistoksi. Arvioitaessa kiinteistönmuodostamislain 200 :ssä tarkoitettua lunastuskorvausta otettiin huomioon vesijättöalueen vastainen käyttömahdollisuus lomarakennuskäytössä olevan tilan yhteydessä. Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 12

13 VESIJÄTÖN LUNASTUS VESIJÄTÖN ARVO KML korvaus arvioidaan kauppa-arvon perusteella ON SELVÄ, ETTÄ KORVATAAN LUOVUTTAJAN MENETYSTÄ - Ei korvata sitä, mitä lunastaja saa (KKO 1978-II-2). MIKSI OIKEUSKÄYTÖNNÖSSÄ (KKO 1996:103 JA KKO 2000:38) SITTEN MAINITAAN KÄYTTÖ LUNASTAJAKIINTEISTÖN YHTEYDESSÄ - LunL 31.1 : Jos se yritys, jonka toteuttamiseksi lunastus toimeenpannaan on merkittävästi korottanut lunastettavan omaisuuden arvoa, korvaus on määrättävä vastaamaa sitä arvoa, joka omaisuudella olisi ollut ilman sanottua vaikutusta. - LunL 31 :n mukainen arvonleikkaus liittyy vain yleiseen tarpeeseen tapahtuvaan lunastukseen (kts. mm. LunL 97.3 alkuperäisessä muodossaan, KaavJL 39.1 ) - Yksityiseen tarpeeseen tapahtuvassa lunastuksessa tällaista arvonleikkausta ei voida suorittaa vaan luovuttajan menetykseen sisältyy sellainenkin hänen omaisuutensa arvonnousu, joka on aiheutunut lunastajan toimenpiteistä. => KKO:N ENNAKKORATKAISUT EIVÄT OLE RISTIRIITAISIA => RAKENNUSPAIKKAAN LUNASTETTAVALLA VESIJÄTÖLLÄ ON YLEENSÄ ARVOA RAKENNUSPAIKAN OSANA TAI LISÄALUEENA Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 13

14 VESIJÄTÖN LUNASTUS VESIJÄTÖN ARVO VESIJÄTÖSTÄ RAKENNUSPAIKAN OSANA TAI LISÄALUEENA EI YLEENSÄ OLE VERTAILUKELPOISIA KAUPPOJA => Markkinoita on simuloitava, lunastusmahdollisuus ei saa vaikuttaa KYSYMYS TOISINPÄIN - Mistä kohtaa rakennuspaikkaa omistaja ensin luopuisi, jos olisi pakko jostain luopua? => tämä on ehkä vähäarvoisin osa? - Mistä kohtaa rakennuspaikkaa omistaja viimeksi luopuisi? => tämä on ehkä arvokkain osa? RANNAN ERITYISMERKITYS RAKENNUSPAIKAN OSANA - Kasvillisuuden raivaaminen => vesistönäkymän mahdollistaminen - Jokamiehenoikeudet eivät ole piha-alueella - VL:n rannanomistajan oikeudet: veneväylän ruoppaus, laiturin teko Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 14

15 VESIJÄTÖN LUNASTUS VESIJÄTÖN ARVO ERILAISIA RAKENNUSPAIKKOJA OPTIMAALINEN RAKENNUSPAIKKA - Sellainen rakennuspaikka, joka ko. alueella olosuhteiltaan ja ominaisuuksiltaan parhaiten tyydyttäisi kysynnän tarpeita, esimerkiksi: avautumisilmansuunta etelään länteen (lounaaseen) pinta-ala 5000 m2, rantaviivaa 65 m rakentamiskelpoisuus hyvä rannan ja ratamatalan laatu hyvä KESKIMÄÄRÄINEN RAKENNUSPAIKKA - Edustaa vertailukauppojen keskimääräistä / tyypillistä kohdetta - Yleensä heikompi kuin optimaalinen rakennuspaikka KOHTEENA OLEVA RAKENNUSPAIKKA - Arvioinnin kohde omilla ominaisuuksillaan - Voi olla keskimääräistä heikompi tai parempi Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 15

16 VESIJÄTÖN LUNASTUS VESIJÄTÖN ARVO KKO nro JL 29.2 mukainen vesijätön jako lunastusmenettelyä käyttäen TOIMITUSMIESTEN RATKAISU - Toimitusmiehet määrittivät normaalin (=optimaalisen) rakennuspaikan hinnan mk/m2 - Kun vesijättöä lunastettiin lomarakennuspaikkoihin, arvioitiin muodostuvan kokonaisuuden (kohteena oleva rakennuspaikka) arvo suhteessa normaaliin ottamalla huomioon pinta-ala, muoto, kokonaisuuden rakentamiskelpoisuus, rannan ja rantamatalan laatu, näkö- ja tuulensuojaolosuhteet, maaperän laatu, puusto ja kasvillisuus, avautumisilmansuunta => Vesijätön hinta määrättiin muodostuvan kokonaisuuden neliöhinnan mukaan mk/m2 - Kun vesijättöä lunastettiin tiloihin, joilla ei ollut (varmaa) rakennusoikeutta, korvaus määräytyi seuraavasti kokonaisuus alle 4000 m2 => 40 % vastaavan rakennuspaikan neliöhinnasta kokonaisuus m2 => 20 % vastaavan rakennuspaikan neliöhinnasta kokonaisuus yli 8000 m2 => metsätalousmaan arvon perusteella => Lunastajat valittivat maaoikeuteen Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 16

17 VESIJÄTÖN LUNASTUS VESIJÄTÖN ARVO KKO nro 2388 jatkuu MO - Ratkaisu mk/m2 - perusteluna, ettei alavuutensa vuoksi sovellu rakentamiseen => Jakokunta valitti KKO:een vaatien kauttaaltaan 10 mk/m2 MMH:N LAUSUNTO KKO:LLE N:o 445/33 - Vastainen käyttömahdollisuus otettava huomioon - Kaikkien rakennuspaikan osien ei tarvitse olla rakentamiskelpoisia - Perustontti 10 mk/m2, muuten toimitusmiesten arviointiperusteet OK KKO - KKO hyväksyi toimitusmiesten arviot leikaten enimmäishinnaksi kuitenkin prosessuaalisista syistä ( enintään vaadittu määrä ) 10 mk/m2 - Korvaukset rakennuspaikkaan lunastetuista vesijätöistä mk/m2 Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 17

18 VESIJÄTÖN LUNASTUS VESIJÄTÖN ARVO KKO 1996:103 TOIMITUS - Pinta-alat tila Knuutila RN:o 6: m2 lunastettava vesijättö 1585 m2 yhteensä 4035 m2 - Arviointi lomarakennuspaikkojen vertailukauppojen keskimääräinen kohde 2860 m2, mk/m2 lomarakennuspaikkana 10 mk/m2 - Jakokunta valitti ja vaati 16 mk/m2 MO - yleiskaavassa tiivistä RA-aluetta ranta hyvä => 15 mk/m2 - Hakija valitti ja vaati 10 mk/m2 KKO - Vesijätön yksikköhinta ei vastaa rakennuspaikan keskimääräistä yksikköhintaa => toimitusmiesten arvioima 10 mk/m2 Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 18

19 VESIJÄTÖN LUNASTUS VESIJÄTÖN ARVO KKO 2000:38 TOIMITUS - Pinta-alat ko. rakennuspaikan osalta tila Tipotie 14: m2 lunastettava vesijättö 1000 m2 yhteensä 7000 m2 - Arviointi lomarakennuspaikkojen vertailukauppojen keskimääräinen kohde 6200 m2, mk/m2 lomarakennuspaikkana 15 mk/m2 - Hakija valitti ja vaati 2 mk/m2 MO =>Ei muutosta - Hakija valitti ja vaati 2 mk/m2 KKO - Muodostuu yhtenäinen omarantainen rakennuspaikka. Arvioitaessa korvausta kauppa-arvomenetelmällä voidaan lähtölähtökohdaksi ottaa alueen lomarakennustonttien käypä hinta => Ei muutosta Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 19

20 VESIJÄTÖN LUNASTUS VESIJÄTÖN ARVO MITÄ JÄÄ KÄTEEN? - Yleensä ei voida lähteä pelkästä nykykäytön (joutomaa metsätalousmaa) mukaisesta arvosta - Vastainen käyttömahdollisuus lomarakennuskäytössä otettava huomioon, jos sellainen jo arviointihetkellä vaikuttaa vesijätön arvoon - Yleensä lunastettaessa vesijättöä rakennuspaikkaan, voidaan arviointi tehdä rakennuspaikkakauppojen perusteella - Arvioinnissa on syytä määrittää lunastuksella muodostuvan rakennuspaikan maapohjan käypä hinta ja sen mukainen rakennuspaikan neliöhinta - Sakarin mielestä, kun lunastettava vesijättö on verraten vähäinen ja sijaitsee rakennuspaikan pihapiirin ja rannan välissä, vesijätön käypä hinta vastaa em. neliöhintaa - Sakarin mielestä muunlaisissa tapauksissa (vesijättöä paljon tai vesijättö ei voi liittyä pihapiiriin tms.) vesijätön hinta jää rakennuspaikan neliöhintaa alhaisemmaksi => rakennuspaikan neliöhintaa korjataan harkinnanvaraisesti Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 20

21 VESIJÄTÖN LUNASTUS VESIJÄTÖN ARVO TÄSSÄ VESIJÄTTÖ EI EHKÄ OLE KESKEISTÄ RAKENNUSPAIKKAA? => sakari ottaisi huomioon pinta-alan vaikutuksen ja harkinnanvaraisen alennuskertoimen (0.5?) NÄISSÄ VESIJÄTTÖ EHKÄ ON OLENNAINEN OSA RAKENNUSPAIKKAA? => sakari arvioisi muodostuvan kokonaisuuden neliöhinnalla VÄLILLÄ EHKÄ ON OLENNAINEN OSA RAKENNUSPAIKKAA? NIEMEN OSALTA EI EDELLYTYKSIÄ Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 21

22 KAAVOITUS MAANKÄYTÖN OHJAUSKEINONA Asemakaava ja sitova tonttijako OSOITTAA SITOVASTI, MITEN KORTTELIALUE JAKAANTUU TONTEIKSI (KAAVATONTEIKSI) - Yleensä ns. vanhat kaupungit käyttävät sitovaa tonttijakoa TONTTIJAON LAADINTA - Ensimmäinen tonttijako sisältyy yleensä jo asemakaavaan - Tonttijakoa voidaan muuttaa myös maanomistajan aloitteesta KIINTEISTÖN MUODOSTAMINEN - kaavatontti muodostetaan kiinteistöksi, rekisteritontiksi, lohkomalla - lohkomisen edellytyksenä kaavatontin alueella omistuksen yhtenäisyys ja kiinnitysten yhtenäisyys VASTA REKISTERITONTTI ON RAKENTAMISKELPOINEN Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 22

23 ASEMAKAAVA - Sisältää sitovan tonttijaon Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 23

24 KORTTELIA 3838 EI VOI JAKAA USEAKSI TONTIKSI - Jako toteutettava As Oy tai hallinnanjakosopimuksena TÄSTÄ MUODOSTETAAN TONTTI Tässä vaiheessa kaavatontti on vielä tilaa RN:o 1:50 ( Kaavatontin alue muodostetaan rekisteritontiksi lohkomalla Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 24 - Ennen lohkomista kaavatontilla on voimassa rakennuskielto

25 ASEMAKAAVA - Laadittava erillinen sitova tonttijako Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 25

26 Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 26

27 TONTTIJAKO ASEMAKAAVAAN VOI LIITTYÄ SITOVA TONTTIJAKO - Osoittaa sitovasti, miten tontit on muodostettava - Nykyisin liittyy yleensä suoraan asemakaavaan - Aiemmin laadittiin asemakaavan jälkeen erillinen tonttijako - Tonttijakoa voidaan muuttaa eli laatimalla erillinen tonttijako Erillinen tonttijako Kiinteistöarvioinnin koulutuspäivät Otaniemi Erikoistutkija Sakari Haulos Teknillinen korkeakoulu / Maanmittaustieteiden laitos Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 27

28 Tuleva tontti muodostuu tiloista RN:ot 2:68, 25 ja 41:98 Pyykkejä ei vielä ole maastossa vaan Paikat ovat laskennallisia KIINKO Kiinteistöalan koulutuskeskus Maanmittausinsinööri Sakari Haulos Kiinteistönvälityspäivät Silja Symphony Kartat klo 14:30 15:45 Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 28

29 KAAVOITUS MAANKÄYTÖN OHJAUSKEINONA Asemakaava ja ohjeellinen tonttijako OSOITTAA OHJEELLISESTI, MITEN KORTTELIALUE JAKAANTUU RAKENNUSPAIKOIKSI OHJEELLISUUS KÄYTÄNNÖSSÄ - Toteutettavien rakennuspaikkojen rajat voivat jossain määrin poiketa ohjeellisen tonttijaon mukaisista rajoista - Yleensä rakennuspaikkojen lukumäärää korttelissa ei saa lisätä - rakennuspaikat toteutettava niin, että myös loppuosa korttelista on toteutettavissa KIINTEISTÖN MUODOSTAMINEN - Rakennuspaikat muodostetaan kiinteistöksi, tiloiksi, lohkomalla - Lohkomisen edellytyksenä omistuksen yhtenäisyys ja kiinnitysten yhtenäisyys sekä rakennuspaikan kaavaan soveltuvuus - Lohkominen sinänsä ei ole rakennusluvan saamisen edellytys Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 29

30 ASEMAKAAVA - Ohjeellinen tonttijako Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 30

31 KAAVOITUS MAANKÄYTÖN OHJAUSKEINONA Tontin/rakennuspaikan osan lunastuksen edellytykset ASEMAKAAVA-ALUEELLA KAAVAAN SOVELTUVAN TONTIN / RAKENNUSPAIKAN MUODOSTAMISEKSI OIKEUS LUNASTAA TOISILLE KUULUVAT OSAT - Sitovan tonttijaon alueella on selvää, että saa lunastaa toisille kuuluvat osat - Ohjeellisen tonttijaon alueella kiinnitetään huomiota siihen, että muodostettava kokonaisuus on riittävä rakennuspaikaksi ja muu osa korttelia on käytettävissä kaavan mukaisesti KUKA OSIEN OMISTAJISTA SAA LUNASTAA? - Jos vain yksi haluaa lunastaa, hän lunastaa riippumatta osan koosta - Jos usea haluaa lunastaa, etuoikeus on sillä, joka omistaa arvokkaimman osan - Kunnalla oikeus lunastaa, jos sitova tonttijako ollut voimassa vuoden, eikä kukaan tontinosan omistaja halua lunastaa Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 31

32 KAAVOITUS MAANKÄYTÖN OHJAUSKEINONA Tontin/rakennuspaikan osan lunastusmenettely TONTIN/RAKENNUSPAIKAN OSAN LUNASTUSTOIMITUKSESSA - Ratkaistaan lunastamisen edellytykset - Määrätään lunastettava alue ja siirretään se kiinteistöön, - Määrätään lunastuksen vuoksi suoritettavat korvaukset KORVAUSPERUSTEET - Lunastettavasta omaisuudesta käyvän hinnan mukainen korvaus, muodostuvan tontin/rakennuspaikan maapohjan neliöhinta - Mahdolliset haitat ja vahingot korvattava TOIMITUKSEN JÄLKEEN - Kauppakirjaa ei tarvita, toimituspäätös vastaa kauppakirjaa - Lunastettu alue tulee lain mukaan vapaana kiinnityksstä - Suoritettava määrätyt korvaukset, eräissä tapauksissa talletettava - Varainsiirtovero kohteenkorvauksesta, lainhuuto toimituskirjalla Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 32

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan.

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan. Vesijätön lunastus Kari Tuppurainen kari.tuppurainen@maanmittauslaitos.fi 0400-719023 28.4.2015, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry:n vuosikokous Hotelli Iso Valkeinen, Kuopio Kiinteistön edustalla oleva

Lisätiedot

Maankäyttöpalveluiden taksa

Maankäyttöpalveluiden taksa MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ TAKSOISTA... 2 1.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 2 1.2. Arvonlisävero... 2 2. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA JA MUUTOKSESTA

Lisätiedot

TONTTIJAKO LUNASTAMINEN (lyhyesti)

TONTTIJAKO LUNASTAMINEN (lyhyesti) Professori Ari Ekroos TONTTIJAKO LUNASTAMINEN (lyhyesti) Yhdyskuntajärjestelmien ja - suunnittelun oikeudelliset perusteet RYM-C1002 TONTTIJAKO yleistä ASEMAKAAVA-ALUEIDEN RAKENNUSKORTTELIT EI MUILLA ALUEILLA

Lisätiedot

PAKKOLUNASTUKSET 01.10.2015 PAKKOLUNASTUKSEN PERUSTEET 08.10.2015 LUNASTUSTOIMITUS 22.10.2015 KML:N MUKAISET LUNASTUKSEN

PAKKOLUNASTUKSET 01.10.2015 PAKKOLUNASTUKSEN PERUSTEET 08.10.2015 LUNASTUSTOIMITUS 22.10.2015 KML:N MUKAISET LUNASTUKSEN PAKKOLUNASTUKSET 01.10.2015 PAKKOLUNASTUKSEN PERUSTEET 08.10.2015 LUNASTUSTOIMITUS 22.10.2015 KML:N MUKAISET LUNASTUKSEN 12.11.2015 MAANTIE- JA RATATOIMITUKSET 19.11.2015 EXCURSIO MAAOIKEUTEEN VANTAALLE

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ Taksa, jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista,

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusmaksutaksa

Kiinteistötoimitusmaksutaksa Imatran kaupunki TAKSA 1 (6) Kiinteistötoimitusmaksutaksa Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 19.10.2015 72, lainvoimainen 27.11.2015, kuulutettu voimaan 2.12.2015. Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2016. (Maksuluokka

Lisätiedot

Tonttiin rajoittuva katu Norokuja. Toimitus aloitettiin 27.2.2004 kaupunkimittausyksikön kokoushuoneessa.

Tonttiin rajoittuva katu Norokuja. Toimitus aloitettiin 27.2.2004 kaupunkimittausyksikön kokoushuoneessa. 1 ESPOON KAUPUNKI TOIMITUSINSINÖÖRI PÖYTÄKIRJA tontin lohkominen ja tontinosan lunastus Kaupunginosa 41 (Kaupunginkallio) Kortteli 41043 Tontti 4 Käyttötarkoitus AP (asuinpientalotontti) Tonttiin rajoittuva

Lisätiedot

3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN

3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN 1 (5) 3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN 3.1 Yleistä... 2 3.2 Toimituksen vireilletulo... 2 3.3 Toimitusmiehet... 2 3.4 Asianosaiset... 2 3.5 Toimitusmenettely... 2 3.5.1

Lisätiedot

Kaksi lunastustapausta

Kaksi lunastustapausta Kaksi lunastustapausta Case 1: Y-tontin lunastus Espoossa Case2: Kaavanmuutoksen jälkeinen liikennealueen lunastus Vantaalla Petri Lukin 7.9.2016, Kuntien ja Maanmittauslaitoksen yhteinen kiinteistötehtävien

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi 15.9.2015 TkT Juhana Hiironen Päivän aikataulu 14:15 14:45 Kertausta lukutehtävän aihepiiristä 14:45 15:15 Ryhmätyö 15:15 15:40 Ryhmätöiden esittely 15:40 15:45 Seuraavaksi

Lisätiedot

LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS

LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS 5. KOHTEEN VAHVISTAMINEN 6. KORVAUKSET JA KUSTANNUKSET

Lisätiedot

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta Voimaantulo 1.1.2014 ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva tai muu

Lisätiedot

Otteen rekisteriyksikön tunnus esitetään alleviivattuna silloin, kun se esiintyy otteella muualla kuin otsikko- ja perustiedoissa.

Otteen rekisteriyksikön tunnus esitetään alleviivattuna silloin, kun se esiintyy otteella muualla kuin otsikko- ja perustiedoissa. Kiinteistörekisteriote ja Kiinteistörekisterin tietoja Kiinteistörekisteristä saatavat otteet ovat oikeaksi todistettava "Kiinteistörekisteriote" ja "Kiinteistörekisterin tietoja". Ne eroavat toisistaan

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi 24.11.2015 TkT Juhana Hiironen Päivän aikataulu 14:15 15:00 Ranta-alueen rakennusoikeuden määrittäminen 15:00 15:10 Tauko 15:10 15:55 Vesijätön lunastus (15:55 ) Kertaa kotona

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

TONTTIJAKO LUNASTAMINEN (lyhyesti)

TONTTIJAKO LUNASTAMINEN (lyhyesti) Professori Ari Ekroos TONTTIJAKO LUNASTAMINEN (lyhyesti) Yhdyskuntajärjestelmien ja - suunnittelun oikeudelliset perusteet RYM-C1002 TONTTIJAKO yleistä ASEMAKAAVA-ALUEIDEN RAKENNUSKORTTELIT SITOVA - keskeinen

Lisätiedot

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti:

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti: KAUPUNKIMITTAUKSEN HINNASTO 2014 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN HINNASTO jonka mukaan Porin kaupungille suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä

Lisätiedot

SUOMALAINEN KIINTEISTÖJÄRJESTELMÄ

SUOMALAINEN KIINTEISTÖJÄRJESTELMÄ SUOMALAINEN KIINTEISTÖJÄRJESTELMÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUS KIINTEISTÖJAOTUS KIINTEISTÖREKISTERIYKSIKÖT Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 1 SUOMALAINEN

Lisätiedot

lunastustoimitus Rautarouva

lunastustoimitus Rautarouva Voimajohtoalueen lunastustoimitus Rautarouva 07.06.2017 08.06.2017 Hausjärven kunta, Riihimäen kaupunki, Janakkalan kunta, Hämeenlinnan kaupunki, Lopen kunta, Tammelan kunta, Forssan kaupunki Voimajohtoalueen

Lisätiedot

UUDET OSITTAMISRAJOITUKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ

UUDET OSITTAMISRAJOITUKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ UUDET OSITTAMISRAJOITUKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ 1. OSITTAMISRAJOITUKSAISTA YLEISESTI 2. UUSIEN SÄÄNNÖSTEN VALMISTELU 3. LAKIPYKÄLÄT 4. MO:N RATKAISU OHJEELLISEN TONTTIJAON ALUEELLA 5. MO:N RATKAISUT SUUNNITTELUTARVEALUEELLA

Lisätiedot

KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI

KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI KUNTIEN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN KIINTEISTÖTEHTÄVIEN KOULUTUSPÄIVÄ 20.9.2011 Seppo Sadeharju Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA MIKÄ KEHITTÄMISKORVAUS,

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi 8.9.2015 TkT Juhana Hiironen Mitä opit kurssin aikana? 1. Laskea taloudellisia menetyksiä erilaisissa lunastustilanteissa. 2. Ehdottaa määrättäväksi tulevan korvaussumman erilaisissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1188. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 1188. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1188 1191 SISÄLLYS N:o Sivu 1188 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta... 3433 1189 Kiinteistönmuodostamisasetus...

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm Lunastusmenettely 1 Ilkka Alm 1 Lunastuslainsäädäntö 2 Lunastuslupa ja lunastustoimitus 3 Voimajohtoalueen lunastuskorvaukset 2 Ilkka Alm Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta

Lisätiedot

7 TONTIN JA RAKENNUSPAIKAN OSAN LUNASTAMINEN

7 TONTIN JA RAKENNUSPAIKAN OSAN LUNASTAMINEN 1 (10) 7 TONTIN JA RAKENNUSPAIKAN OSAN LUNASTAMINEN 7.1 YLEISTÄ... 2 7.1.1 Määritelmiä... 2 7.1.2 Lunastusmenettely... 2 7.1.3 Sovellettavat säännökset... 2 7.2 VIREILLETULO... 2 7.2.1 Hakemus, vireilletulo

Lisätiedot

Rantaraittilunastuksista uusia oikeustapauksia

Rantaraittilunastuksista uusia oikeustapauksia Rantaraittilunastuksista uusia oikeustapauksia Maanmittauspäivät 22.3.2018 Helsinki Mikael Still Maanmittauslaitos 2 Rantaraittilunastusten oikeudellinen peruste MRL:n mukainen lunastus Rantaraitit toteutetaan

Lisätiedot

a/2 a/2 a/2 a/2 a/2 s s-2 13 s-2 16 s-2 17 a/3 4 T A A A A/s 14 T T/s-1 A 2 A A/1 T/s-1 T/s-1 A/1/s 15 A/1 RA/5 A T A/4 RA/2 RA/2 T/s-1 T R 1 T A/1 A/s 48 T/s-1 T T T W RA T/s-1 A/s 55 LV A/1 RA/2 A/1/s

Lisätiedot

Lunastustoimitus länsimetroa varten

Lunastustoimitus länsimetroa varten Lunastustoimitus länsimetroa varten Espoossa 9.7.2019 Mikael Still Maanmittauslaitos 2 Yleistä Maanalaisen tilan omistuksen on vakiintuneesti katsottu kuuluvan pintakiinteistön omistajalle Ulkopuolinen

Lisätiedot

Lunastustoimitukset. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Lunastustoimitukset. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Lunastustoimitukset ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

Lisätiedot

Kiuruveden kaupungintalo, valtuustosali, Harjukatu 2, Kiuruvesi

Kiuruveden kaupungintalo, valtuustosali, Harjukatu 2, Kiuruvesi Toimitusnumero 2017-547776 1(6) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde Kaislasen erilliset vesijätöt: 263-872-3-2, 263-872-3-3, 263-872-3-5, 263-872-3-8, 263-872-3-11, 263-872-3-12,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / CITYCON FINLAND OYJ MAANKÄYTTÖSOPIMUS- JA ESIKAUPPAKIRJALUONNOS

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / CITYCON FINLAND OYJ MAANKÄYTTÖSOPIMUS- JA ESIKAUPPAKIRJALUONNOS Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu 1, 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 2. Kiinteistö Oy Lappeen Liikekeskus Y-tunnus: 0612151-6 c/o Corbel Oy, Laserkatu

Lisätiedot

Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta. Arvokäsitteitä

Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta. Arvokäsitteitä Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta MML 3.5.2010 Eero Autere (MH) Raito Paananen Metsävaratietoasiantuntija (MMM, LKV) 5.5.2010 1 5.5.2010 2 Arvokäsitteitä Käyttöarvo

Lisätiedot

Lapinlahden kunnantalo, valtuustosali, Asematie 4, Lapinlahti

Lapinlahden kunnantalo, valtuustosali, Asematie 4, Lapinlahti Toimitusnumero 2017-547783 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde Ylä-Pitkän erilliset vesijätöt: 402-872-1-1 I, 402-872-1-2 II, 402-872-1-9 IX, 402-872-1-11 XI, 402-872-1-12 XII,

Lisätiedot

JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus

JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus Versio: 1.0 Julkaistu: 10.4.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 1 4 Termit ja lyhenteet... 2 5 Tunnussuositukset...

Lisätiedot

N:o Liite. Taulukko 1

N:o Liite. Taulukko 1 3412 Liite Taulukko 1 Asetuksen 2 :n 2 momentissa tarkoitettua tuntihintaa käytetään määrättäessä työkorvausta seuraavista toimituksen yhteydessä suoritetuista aikaveloitteisista toimituksista ja toimenpiteistä:

Lisätiedot

Laki. kiinteistönm uodostamislain muuttamisesta

Laki. kiinteistönm uodostamislain muuttamisesta EV 253/1998 vp- HE 110/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain 5 ja 14 b :n ja kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta

Lisätiedot

LOHKOMINEN. Mikä lohkominen on?

LOHKOMINEN. Mikä lohkominen on? LOHKOMINEN Mikä lohkominen on? Esim. asemakaavan mukainen tontti (rakennuspaikka) myydään määräalana ja muodostetaan uudeksi kiinteistöksi lohkomalla. Lohkominen on kiinteistötoimitus, jossa määräala tai

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi 29.9.2015 TkT Juhana Hiironen Päivän aikataulu 14:15 14:25 Ryhmäpalaute esseestä 14:25 15:00 Luento - kertausta lukutehtävän aihepiiristä 15:00 15:20 Ryhmätyö 15:20 15:40 Ryhmätöiden

Lisätiedot

TONTIN HALKOMISEN HYÖDYNNETTÄVYYS Diplomityön esittely Maanmittauspäivät Jaakko Kaila

TONTIN HALKOMISEN HYÖDYNNETTÄVYYS Diplomityön esittely Maanmittauspäivät Jaakko Kaila TONTIN HALKOMISEN HYÖDYNNETTÄVYYS Diplomityön esittely Maanmittauspäivät 28.3.2019 Jaakko Kaila Työn valvoja: Kirsikka Riekkinen Työn ohjaaja: Kimmo Sulonen TUTKIMUKSEN TAUSTA KML:n muutos (22.7.2011/914)

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KESKUSTALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN

LAPPEENRANNAN KESKUSTALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN LAPPEENRANNAN KESKUSTALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu

Lisätiedot

LUNASTUSLAIN MUUTOS TAUSTAA KESKEISET EHDOTUKSET MUITA EHDOTUKSIA. Maanmittauspäivät Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 1

LUNASTUSLAIN MUUTOS TAUSTAA KESKEISET EHDOTUKSET MUITA EHDOTUKSIA. Maanmittauspäivät Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 1 LUNASTUSLAIN MUUTOS TAUSTAA KESKEISET EHDOTUKSET MUITA EHDOTUKSIA Maanmittauspäivät Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 1 LUNASTUSLAIN MUUTOS TAUSTAA KESKEISET EHDOTUKSET MUITA EHDOTUKSIA Maanmittauspäivät

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4)

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu

Lisätiedot

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 VIRALLISET KARTTA- JA REKISTERIOTTEET Arvonlisävero 0% Kaupungin karttakopiot (tonttijakokartta, toimituskartta, kiinteistörekisterikartta ym. viralliset kartat)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden vesioikeudellista oikeuskäytäntöä 2000-2007. Prof. Tapio Määttä, Joensuun yliopisto Ympäristöoikeuden ajankohtaispäivä 10.4.

Korkeimman oikeuden vesioikeudellista oikeuskäytäntöä 2000-2007. Prof. Tapio Määttä, Joensuun yliopisto Ympäristöoikeuden ajankohtaispäivä 10.4. Korkeimman oikeuden vesioikeudellista oikeuskäytäntöä 2000-2007 Prof. Tapio Määttä, Joensuun yliopisto Ympäristöoikeuden ajankohtaispäivä 10.4.2008 KKO ja vesioikeus? Vuosina 2000 2007 yhteensä 80 KKO:n

Lisätiedot

TONTTIEN JA MUIDEN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT JA LUOVUTUSEHDOT

TONTTIEN JA MUIDEN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT JA LUOVUTUSEHDOT 1 NURMEKSEN KAUPUNKI TONTTIEN JA MUIDEN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT JA LUOVUTUSEHDOT 1. LUOVUTUKSEN KOHTEET JA LUOVUTUSTAVAT 2. LUOVUTUSMENETTELY 3. KOHTEIDEN HINNOITTELU JA

Lisätiedot

YHTEISMETSÄN PERUSTAMINEN

YHTEISMETSÄN PERUSTAMINEN YHTEISMETSÄN PERUSTAMINEN Pahkakosken yhteismetsä Uusi kiinteistörakenne YHTEISMETSÄ q Kahteen tai useampaan kiinteistöön kuuluva yhteinen alue, joka on tarkoitettu käytettäväksi kestävän metsätalouden

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk)

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk) 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto

Lisätiedot

KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA

KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA TAKSAESITYS KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä. KIINTEISTÖTOIMITUKSET

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016 Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Khall 29.02.2016 50 (Valm. maankäyttöpäällikkö) Kaupungin hallintosäännössä 41 määrätään että Tekninen

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU Rakennetun ympäristön laitos Maa-20.3376 Kiinteistötekniikan syventävä opintojakso Kevät 2016

AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU Rakennetun ympäristön laitos Maa-20.3376 Kiinteistötekniikan syventävä opintojakso Kevät 2016 AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU Rakennetun ympäristön laitos Maa-20.3376 Kiinteistötekniikan syventävä opintojakso Kevät 2016 Harjoitustyö: H A L K O M I N E N T I L I K O R V A U K S E

Lisätiedot

Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( )

Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( ) 1/5 KAUPPAKIRJA MYYJÄ Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) OSTAJA Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( ) (jäljempänä Ostaja ) KAUPAN KOHDE Nousiaisten kunnassa

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Nousiaisten kunta Asunto Oy Nummenkartano

KAUPPAKIRJA. Nousiaisten kunta Asunto Oy Nummenkartano KAUPPAKIRJA Nousiaisten kunta luonnos 12.8.2016 1. MYYJÄ Nousiaisten kunta (jäljempänä Myyjä ) y-tunnus 0135821-5 Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen 2. OSTAJA y-tunnus 1680089-7 os. Torikuja, 21270 Nousiainen

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

Kittilän Kunta (y-tunnus 0191406-6), Valtatie 15, 99100 Kittilä. Jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta

Kittilän Kunta (y-tunnus 0191406-6), Valtatie 15, 99100 Kittilä. Jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta 1 MAANKÄYTTÖSOPIMUS 1. Johdanto Kunta ja Maanomistajat sopivat asemakaavoitusta koskevasta kaavoitus- ja toteuttamiskustannusten jakamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 91 b :n mukaisesti seuraavaa: 2.

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

1070 m²:n suuruinen määräala tilasta 778-403-3-58 Kenttämaa sekä 2762 m²:n suuruinen määräala tilasta 778-403-3-4 Ampumarata.

1070 m²:n suuruinen määräala tilasta 778-403-3-58 Kenttämaa sekä 2762 m²:n suuruinen määräala tilasta 778-403-3-4 Ampumarata. KAUPPAKIRJA Myyjä: Suonenjoen kaupunki (0208061-4) PL 13, 77601 SUONENJOKI Ostaja: Rakennusliike Pihatto Oy (2043919-2) Rautalammintie 13 B 13, 77600 Suonenjoki Kaupan kohde: 1070 m²:n suuruinen määräala

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LIIKETALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN

LAPPEENRANNAN LIIKETALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN LAPPEENRANNAN LIIKETALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu 1,

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset metsätilalla

Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö Maanmittauslaitoksen organisaatiouudistus Yleistä kiinteistötoimituksista Kiinteistötoimitukset

Lisätiedot

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset Noin 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt Noin 50 %

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN OSUUSPANKKI tai perustettavan yhtiön lukuun jäljempänä myös "maanomistaja" PL 44, Lappeenranta, y-tunnus:

ETELÄ-KARJALAN OSUUSPANKKI tai perustettavan yhtiön lukuun jäljempänä myös maanomistaja PL 44, Lappeenranta, y-tunnus: JA ESIKAUPPAKIRJA 1(11) Osapuolet: Tausta: Perusteet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa Elinvoima ja kaupunkikehityksen toimialan Maaomaisuuden hallinta, jäljempänä myös "kaupunki" Villimiehenkatu

Lisätiedot

lunastustoimitus Orimattila - Hikiä kv voimajohtolinja

lunastustoimitus Orimattila - Hikiä kv voimajohtolinja Voimajohtoalueen lunastustoimitus Orimattila - Hikiä 400 + 110 kv voimajohtolinja 03.10.2017, 04.10.2017, 10.10.2017 Hausjärven kunta, Kärkölän kunta, Mäntsälän kunta, Hollolan kunta ja Orimattilan kaupunki

Lisätiedot

Kaavojen vaikutukset maaseutuelinkeinoihin ja maanomistajan oikeusturva , Petäjävesi Leena Penttinen Lakimies

Kaavojen vaikutukset maaseutuelinkeinoihin ja maanomistajan oikeusturva , Petäjävesi Leena Penttinen Lakimies Kaavojen vaikutukset maaseutuelinkeinoihin ja maanomistajan oikeusturva 11.11.2015, Petäjävesi Leena Penttinen Lakimies leena.penttinen@mtk.fi Kaavoituksesta Päätösvalta ja vastuu kunnan maankäytöstä ja

Lisätiedot

KAUPUNKIKEHITYS M A K S U T J A T A K S A T 2015. Palvelupisteen maksut

KAUPUNKIKEHITYS M A K S U T J A T A K S A T 2015. Palvelupisteen maksut M A K S U T J A T A K S A T 2015 KAUPUNKIKEHITYS Palvelupisteen maksut Lupapakettien hinnat (alv 0 %) 2015 (alv0%) 2015 (alv24%) Rakennuslupapaketti 113,00 Toimenpide/maisematyölupapaketti 42,00 Poikkeuslupapaketti

Lisätiedot

Rakennuspaikkojen luovutusmuotona on sekä myynti että vuokraus.

Rakennuspaikkojen luovutusmuotona on sekä myynti että vuokraus. RAKENNUSMAAN LUOVUTUSMENETTELY 2016 A. Yleiset luovutusehdot 1. Asuntorakentamisen rakennuspaikat Asuntorakentamiseen rakennuspaikat luovutetaan sekä myymällä että vuokraamalla. Vuokrauksessa käytetään

Lisätiedot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA, EHDOTUKSEN TOINEN NÄHTÄVILLÄOLO 1.10-31.10.2013 Kaavaehdotuksesta saatiin 5 lausuntoa

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Lausunto Riihimaan ranta-asemakaavan muutoksesta 5, ehdotusvaihe

Lausunto Riihimaan ranta-asemakaavan muutoksesta 5, ehdotusvaihe LAUSUNTO Diaarinumero VARELY/3452/2017 Varsinais-Suomi 22.12.2017 Kustavin kunnanhallitus kustavi@kustavi.fi Viite: lausuntopyyntö 24.11.2017 Lausunto Riihimaan ranta-asemakaavan muutoksesta 5, ehdotusvaihe

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328 SISÄLLYS N:o Sivu 322 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta... 869 323 Laki kiinteistörekisterilain 5 ja

Lisätiedot

Voimalinjalunastus. Lunastusharjoitus. syksy 2015 Markku Vuorinen

Voimalinjalunastus. Lunastusharjoitus. syksy 2015 Markku Vuorinen Voimalinjalunastus Lunastusharjoitus syksy 2015 Markku Vuorinen 1 Voimalinjalunastus tulee yleensä ajankohtaiseksi, mikäli rakennetaan uusi, laajennetaan entistä taikka uusitaan vanhaa voimalinjaa. Esityksen

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

Lunastustoimitus. Teppo Rantanen, maanmittausinsinööri (DI) Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste

Lunastustoimitus. Teppo Rantanen, maanmittausinsinööri (DI) Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste Lunastustoimitus Teppo Rantanen, maanmittausinsinööri (DI) Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste 4.-5.12.2017 Lunastamalla voidaan hankkia kiinteää omaisuutta, hankkia pysyvä tai määräaikainen käyttöoikeus,

Lisätiedot

Poikkeamishakemus 1 / 6

Poikkeamishakemus 1 / 6 Poikkeamishakemus 1 / 6 (MRL 23 LUKU) SAAPUMISPÄIVÄMÄÄRÄ KÄSITTELIJÄ 1 RAKENNUS- Kunnan tai kaupungin osa / kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Rek. n:o Lisäselvitys, määräala tai vastaava Rakennuspaikan

Lisätiedot

1. MAANTEISTÄ YLEISESTI KIINTEISTÖOIKEUDESSA JA -TEKNIIKASSA

1. MAANTEISTÄ YLEISESTI KIINTEISTÖOIKEUDESSA JA -TEKNIIKASSA MAANTIET 1. MAANTEISTÄ YLEISESTI KIINTEISTÖOIKEUDESSA JA -TEKNIIKASSA 2. MAANTIEN LAKKAAMINEN JA LAKKAUTTAMINEN 3. TIEALUE KAAVATONTIN OSANA 4. MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1 MAANTIET KIINTEISTÖOIKEUDESSA

Lisätiedot

Pöytäkirja. MMLm/3086/33/2018 Toimitusnumero (5) Kiinteistönmääritys (KML 283 )

Pöytäkirja. MMLm/3086/33/2018 Toimitusnumero (5) Kiinteistönmääritys (KML 283 ) Toimitusnumero 2018-574758 1(5) Kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde: 849-872-1-2 Saarijärven erillinen vesijättö / Kunta: Toholampi Aika: 13.4.2018 kello 10:00 Paikka: Toholammin virastotalossa, Lampintie

Lisätiedot

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Yhdyskuntalautakunta 18.8.2015 81 Voimaan 1.1.2016 alkaen Sisältö: A. Graafiset tulosteet,

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (y-tunnus: 0189766-5), Markkinatie

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 51/2004 vp. Hallituksen esitys laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 51/2004 vp. Hallituksen esitys laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 51/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

21.5.2015. Maija-Riitta Kontio

21.5.2015. Maija-Riitta Kontio 21.5.2015 Maija-Riitta Kontio Porvoon Kilpilahti Maija-Riitta kontio 1.6.2015 Konsultointivyöhyke Neste Oyj 2 km Borealis Polymers Oy 2 km StyroChem Finland Oy 1,5 km Innogas Oy AB Kulloo 1,5 km Oy Aga

Lisätiedot

1. Haltuunottokokous (14.3.2013)

1. Haltuunottokokous (14.3.2013) Maantietoimitus 2012-428465 Seinäjoen itäinen ohikulkutie VT19 1. Haltuunottokokous (14.3.2013) 2. Näyttökokous (Tietöiden valmistuttua) 3. Loppukokous Maantietoimitus. Asialista. 1. Tiedottaminen ja kokouksen

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print

http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print Turun karttapalvelu :: Tulostussivu http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print Sivu 1/1 6.3.2014 3200 m Kiinteistöliikelaitos KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 6.3.2014 Rekisteriyksikkö 529-499-8-9 Dosentti

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

Asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus, johon rasite/rasitteet on selkeästi merkitty Vuokrasopimuksen jäljennös (vuokratontin osalta)

Asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus, johon rasite/rasitteet on selkeästi merkitty Vuokrasopimuksen jäljennös (vuokratontin osalta) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta PL 38 53101 LAPPEENRANTA HAKEMUS RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMISEKSI RASITTEEN PERUSTAMISEN HAKIJAKIINTEISTÖT Kaupunginosa Kortteli Tontti Katuosoite Tontin haltijat

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY JA VUOKRAA

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY JA VUOKRAA YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY JA VUOKRAA Metsäkylän Työlänojan alueelta 32 omakotitalotonttia Hakuaika 3. 21.11.2014 kello 15.00 2 Ylöjärven kaupunki luovuttaa omakotitalotontteja Metsäkylän Työlänojan alueelta

Lisätiedot

JHS XXX Tunnussuositusten koontisuositus

JHS XXX Tunnussuositusten koontisuositus JHS XXX Tunnussuositusten koontisuositus Versio: 1. palautekierroksen versio 8.11.2013 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 1 4 Termit

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA MYYJÄ: Kauhavan kaupunki, y-tunnus 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA. OSTAJA: Eepee-Kiinteistöt Oy, y-tunnus 2285106-8 Osoite: PL 70, 60101 SEINÄJOKI. KAUPAN KOHDE: Kauhavan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 3/204 (5) Asuntotontin varaaminen jatkuvan tonttihaun perusteella yksityishenkilöille (Suurmetsä, Alppikylä, tontti 429/2) HEL 204-006387 T 0 0 0 00 Kiinteistökartta 3/683

Lisätiedot

Valmistelijat: maankäyttöinsinööri Hannu Koisti, hannu.koisti@salo.fi, 02-7785110, kaavoitusinsinööri Timo Alhoke, timo.alhoke@salo.

Valmistelijat: maankäyttöinsinööri Hannu Koisti, hannu.koisti@salo.fi, 02-7785110, kaavoitusinsinööri Timo Alhoke, timo.alhoke@salo. Kaupunkisuunnittelulautakunta 79 19.04.2016 Poikkeaminen, Kettula 734-725-1-1 716/10.03.00.03/2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.04.2016 79 Valmistelijat: maankäyttöinsinööri Hannu Koisti, hannu.koisti@salo.fi,

Lisätiedot