ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta"

Transkriptio

1 Voimaantulo ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva tai muu vähäinen muutos, ei rakennusoikeuden muutosta). Vähäistä suurempi muutos (useampi pientalotontti, yksi kerrostalotontti tms., rakennusaloja, rakennusoikeutta tai muuta tontin järjestelyä koskeva ei merkittävä muutos) Suurempi muutos, joka ei kuitenkaan edellytä laajaa suunnittelua eikä selvittelyä. Vaativa muutos, jonka vaikutus ympäristöön on merkittävä ja joka edellyttää laajempaa suunnittelua ja eri tahojen yhteistyötä. Poikkeuksellisen suuritöinen asemakaava ja asemakaavan muutos, ja josta on ennalta sovittu hakijan kanssa, peritään aikaveloitukseen perustuvat todelliset kustannukset. Kuulutuskustannus päätös kaavamuutoshakemukseen 2 000, , , ,00 200,00/ kuulutus 400,00 Peruutettu kaavamuutoshakemus 400,00 Aikaveloituksen perusteena käytetään kaavan laatimiseen käytettyjä työtunteja. Tuntivelotusyksikkönä käytetään Suunnittelu- ja konsulttitoimistojenliitto SKOL ry:n suosittelemia tuntitaksoja. Lisäksi peritään yleiskustannuksina, joka sisältää kopiointi-, monistus-, tarvike- ym. kustannukset, 30 %, sekä kunnalle aiheutuneina muina hallinnollisina kuluina 30 % eli yhteensä 60 % tuntilaskutuksen kokonaissummasta. Mikäli kaavan valmistelu edellyttää maisema-, liikenne-, melu- ja ympäristöselvityksiä, maaperätutkimuksia tai muita erityisselvityksiä sekä erityisiä lisätehtäviä suunnitelman havainnollistamisessa tai kaavan vaikutusten arvioinnissa, lisätään näistä kunnalle aiheutuneet kustannukset täysimääräisinä perittävään palkkioon. Hakijan on suoritettava asemakaavan laatimisesta tai asemakaavan muutoksesta perittävä kiinteä palkkio kahdessa erässä siten, että puolet kiinteästä palkkiosta suoritetaan ennen kaavamuutoksen asettamista nähtäville ja loppuosa palkkiosta sekä kuulutuskustannukset kaavan vahvistuttua. Mikäli laatimista tai muutosta on pyytänyt useampi kuin yksi maanomistaja, palkkiot ja kuulutuskustannukset jaetaan heidän välillään rakennusoikeuden mukaisessa suhteessa. Jos asemakaavan muutos edellyttää myös tonttijaon muutosta, peritään molemmista taksan mukainen palkkio.

2 Palkkio ja kuulutuskustannukset määräytyvät sen taksan perusteella, joka on voimassa maksuluokan määräämisen hetkellä. Asemakaavan laatimisesta ja muuttamisesta perittävä maksu ei perustu kaavoituksen kautta saavutettavaan alueen arvon nousuun tai kunnalle aiheutuviin todellisiin kustannuksiin, vaan ne huomioidaan erikseen ja veloitetaan maankäyttö- ja rakennuslain 12 a luvun mukaisen maankäyttösopimus- tai kehittämiskorvausmenettelyn yhteydessä. Jos hakija peruu kaavan laatimis- tai muutoshakemuksen ennen hyväksymispäätöstä, tai jos kaavamuutos ei tule voimaan, jää maksettu ennakkomaksu kunnalle korvauksena aiheutuneista kuluista.

3 POIKKEAMISLUPAPÄÄTÖKSISTÄ, MAISEMATYÖLUVISTA, SUOSTUMUKSISTA LOHKOMISIIN, NAAPUREIDEN KUULEMISESTA JA ANNETTAVISTA LAUSUNNOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Poikkeamislupapäätöksistä perittävät maksut (MRL 171 ) hinta Myönteinen poikkeamislupapäätös 470,00 Kielteinen poikkeamislupapäätös 230,00 Lausunnot kiinteistömuodostamislain mukaisiin lohkomisiin Myönteinen lausunto lohkomisen suorittamiseen 150,00 Maisematyöluvista perittävät maksut (MRL 128 ) Puiden kaato tontilta tai muu tähän verrattava vähäinen toimenpide 90,00 Puiden kaato metsäalueelta 150, ,00/ha Maisemaa muuttava rakennustyö 225,00 Laajuudeltaan mittavasta tai muutoin erityisen paljon työtä vaativasta maisematyöluvasta peritään aikaveloitukseen perustuvat kustannukset kulloinkin voimassa olevan henkilötyöveloitushinnaston mukaan. Naapureiden kuulemisesta perittävät maksut (MRL 133 ) Kunnan suorittaessa naapureiden kuulemisen 45,00/ naapuri Mikäli kuuleminen on suoritettava kuuluttamalla, peritään kuulutuskustannuksina yhtä kuulutuskertaa ja yhtä ilmoituslehteä kohden. 200,00 Annettavat kirjalliset lausunnot Erilaiset kirjalliset lausunnot, jotka eivät edellytetä erityistä selvitystä. 150,00 Erilaiset kirjalliset lausunnot, jotka edellyttävät selvitystä. 300,00 Milloin lausunnon antaminen ei ole viranomaistoimintaa, lisätään maksuun arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisesti.

4 TONTTIJAOSTA JA TONTTIJAON MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT PALKKIOT (MRL 82 ) hinta Tonttijako tai tonttijaon muutos, joka sisältää korkeintaan kaksi tonttia. 750,00 Jokaiselta lisätontilta. 150,00 Tonttijako tai tonttijaon muutos, joka on poikkeuksellisen suuritöinen ja josta on ennalta sovittu hakijan kanssa, peritään aikaveloitukseen perustuvat kustannukset kulloinkin voimassa olevan henkilötyöveloitushinnaston mukaan. Mikäli tonttijaon valmistelu edellyttää erityisselvityksiä, lisätään näistä kunnalle aiheutuneet kustannukset täysimääräisinä perittävään palkkioon. Tonttijaon laatimisesta perittävä kiinteä palkkio peritään etukäteen. Jos hakija peruu tonttijaon laatimis- tai muutoshakemuksen ennen hyväksymispäätöstä, ei ennakkoon perittyä maksua palauteta. Mikäli tonttijako tai tonttijaon muutos ei tule voimaan asiakkaasta riippumattomasta syystä, maksu palautetaan. Aikaveloitukseen perustuvasta palkkiosta puolet suoritetaan ennen laadinnan käynnistymistä ja loppuosa tonttijaon tultua lainvoimaiseksi. Mikäli laatimista tai muutosta on pyytänyt useampi kuin yksi maanomistaja, palkkio jaetaan heidän välillään rakennusoikeuden mukaisessa suhteessa. Jos tonttijako edellyttää myös asemakaavan muutosta, peritään molemmista taksan mukainen palkkio. Palkkio määräytyy sen taksan perusteella, joka on voimassa maksun määräämishetkellä.

5 KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA Kiinteistötoimitusmaksutaksan mukaan kunnalle peritään maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/1995) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä. TOIMITUKSET 1 Tontin lohkominen Kiinteistönmuodostamislain (KML) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta peritään tonttia kohti: 1) kun tontin pinta-ala on enintään 2000 m euroa/tontti 2) kun tontin pinta-ala on m euroa/tontti 3) kun tontin pinta-ala on yli m euroa/tontti Kun samassa toimituksessa lohkotaan enemmän kuin kaksi (2) tonttia samassa korttelissa, alennetaan edellä mainittuja maksuja 20 %:lla. 2 Tontin lohkomisen yhteydessä suoritettavien toimenpiteiden maksut 1) Yhden tai kahden erillisen rasitteen tai oikeuden perustamisesta peritään tontin lohkomisen yhteydessä 160 euroa. Jokaisesta seuraavasta rasitteen perustamisesta peritään 65 euroa. 2) Jokaisesta tontin lohkomisen yhteydessä poistettavasta, muutettavasta tai siirrettävästä rasitteesta tai oikeudesta peritään 230 euroa. 3) Tontin lohkomisen yhteydessä tehtävästä vapaaehtoisesta tilusvaihdosta peritään 180 euroa ja pakollisesta tilusvaihdosta peritään 240 euroa. 4) Tontin lohkomisen yhteydessä tehtävästä päätöksestä (KML 28 ) tontin vapauttamisesta kiinnityksistä peritään 200 euroa. 5) Tontin lohkomisen yhteydessä kiinteistön pantinhaltijoiden kesken (KML 24.2 ) tehtävästä sopimuksesta kiinnitysten etusijajärjestyksestä peritään 100 euroa. 6) Tontinosan lunastamisesta (KML 62 ) peritään todelliset kustannukset työkorvauksena tämän taksan 14 :n mukaisin veloitushinnoin laskettuna. 3 Rasitetoimitus Yhtä tai kahta rasitetta koskevasta erillisestä rasitetoimituksesta (KML 14 luku) peritään 300 euroa. Jokaisesta seuraavasta rasitteesta peritään 65 euroa. 4 Tilusvaihto Erillisestä vapaaehtoisesta tilusvaihdosta (KML 8 luku) peritään 400 euroa. Erillisestä pakollisesta tilusvaihdosta peritään 500 euroa. 5 Yhteisalueosuuden siirtäminen ja tilaksi muodostaminen sekä yhteisen alueen liittäminen kiinteistöön Yhteisalueosuuden siirtämistä ja tilaksi muodostamisesta sekä yhteisen alueen liittämisestä kiinteistöön (KML 131 ) peritään 200 euroa.

6 6 Rajankäynti Kiinteistönmääritystoimituksena tehtävästä rajojen määräämisestä (KML 11 luku) peritään 550 euroa. 7 Muu kiinteistömääritystoimitus Muusta kuin 6 :ssä tarkoitetusta kiinteistönmääritystoimituksesta peritään todelliset kustannukset työkorvauksena tämän taksan 14 :n mukaisin veloitushinnoin laskettuna. 8 Tontin halkominen Tontin halkomisesta (KML 47 ) peritään todelliset kustannukset työkorvauksena tämän taksan 14 :n mukaisin veloitushinnoin laskettuna. 9 Muut kiinteistötoimitukset asemakaava-alueella Muista asemakaava-alueella suoritettavista KML 5.3 :ssä tarkoitetuista kiinteistötoimituksista peritään korvaus maanmittauslaitoksen kulloinkin voimassa olevan kiinteistötoimituksia koskevan hinnaston mukaisesti. KIINTEISTÖREKISTERIN PITÄJÄN PÄÄTÖKSET 10 Kaavatontin merkitseminen tonttina kiinteistörekisteriin Toimenpiteestä, jolla kaavatontti merkitään tonttina kiinteistörekisteriin kiinteistörekisterilain (KRL 3 ja 4 ) nojalla, peritään 240 euroa. Kun päätöstä varten tehdään tarkistusmittauksia tontilla, peritään päätöksestä 400 euroa. 11 Kiinteistöjen yhdistäminen Kiinteistöjen yhdistämispäätös (KML 17 luku) KML :n mukaisessa tapauksessa peritään 240 euroa. KML :n mukaisessa tapauksessa peritään 400 euroa (eri kiinnitykset). 12 Rasitteen poistaminen tai muuttaminen Rasitteen poistamisesta tai muuttamisesta (KML 165 ) peritään 160 euroa. Jokaisesta seuraavasta rasitteesta peritään 65 euroa. ASIAKIRJOJEN HANKKIMINEN 13 Muilta viranomaisilta hankittavat asiakirjat Toimitusta varten muilta viranomaisilta hankituista asiakirjoista suoritetaan niiden lunastus- ym. maksujen lisäksi 10 euroa/asiakirja. TYÖKORVAUS 14 Kiinteistötoimitusmaksulain 3 :n mukaiseen työaikakorvauksen ja yleiskustannusten korvaukseen perustuvat työkorvauksen veloitushinnat toimituksen osatehtävittäin ovat: toimitusinsinöörin tehtävät 80 euroa/tunti

7 toimitusvalmistelu 71 euroa/tunti toimituksen maastotyöt 72 euroa/ryhmä/tunti Veloitushintoihin sisältyvä yleiskustannuskorvaus on 100 % työaikakorvauksesta. 15 Lehtikuulutuksesta perittävä korvaus Kun toimituskokouksesta joudutaan tiedottamaan lehdessä sen lisäksi, että on tiedotettu kokouksesta kirjeitse, peritään toimituskorvauksen lisäksi työkorvauksena 150 euroa. Jos samalla lehtikuulutuksella tiedotetaan useammasta toimituskokouksesta, peritään kunkin toimituksen toimituskorvauksen lisäksi työkorvauksena 110 euroa. 16 Työkorvauksen käyttäminen toimituskorvauksen asemasta kiinteistötoimitusmaksua määrättäessä Jos tämän taksan mukaisen toimituksen tai toimenpiteen kustannukset ovat selvästi keskimääräistä korkeammat, suoritetaan kiinteistötoimitusmaksu todellisten kustannusten mukaisena työkorvauksena tämän taksan 14 :n mukaisin veloitushinnoin laskettuna eikä toimituskorvauksena.

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT KANGASALAN KUNTA 1(6) KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 MAKSUPERUSTEET Rakennuttaja, toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnos 8.10 2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Kunnanhallitus 15.12.2014 547 Voimaantulo 1.1.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT

HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT 1 LIITE 1 HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA.

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA Ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2012 Voimaantulopäivä 17.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 MAKSUPERUSTEET Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 Sotkamon kunta Rakennusvalvonta SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 26.11.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1. TOIMINTA-AJATUS Tekninen toimi tuottaa ja ylläpitää kuntalaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemia teknisiä verkostoja

Lisätiedot

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Ympäristöosaston taksat ja maksut 2014 Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi ja rakennuksen paikan

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Suositus TEKIJÄ Markku Axelsson 1. painos ISBN 978-952-213-845-3 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus 4 Suunnittelutarvealue 5 Toimenpiteiden luvan-/ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

Asia: Valitus yhdyskuntalautakunnan päätöksistä asiassa Ersintien katusuunnitelma, YLK 141 ja 174 (Dnro 286/996/2010) (yhdessä Päätös, liite 1)

Asia: Valitus yhdyskuntalautakunnan päätöksistä asiassa Ersintien katusuunnitelma, YLK 141 ja 174 (Dnro 286/996/2010) (yhdessä Päätös, liite 1) HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia: Valitus yhdyskuntalautakunnan päätöksistä asiassa Ersintien katusuunnitelma, YLK 141 ja 174 (Dnro 286/996/2010) (yhdessä Päätös, liite 1) Valittajat: 1) Patrick Nystén,

Lisätiedot

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti)

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ KAUPAN KOHDE KAUPAN MUUT EHDOT Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.10.2014 Dnro OKV/1/21/2012 1/13 ASIA Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON PÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto on, saatuaan

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 11.11.2013 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU 1 Tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä ympäristö- ja

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (8) Välittäjäkoelautakunta. Tehtävä 1

KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (8) Välittäjäkoelautakunta. Tehtävä 1 KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (8) Tehtävä 1 Sukulaiset tarkoittavat sitä, että palstan edustalla on mahdollisesti vesijättöä, joka on muodostunut maan nousemisen seurauksena

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot

1(5) KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN PERUSTELUT. 1. Yleistä

1(5) KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN PERUSTELUT. 1. Yleistä 1(5) KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN PERUSTELUT 1. Yleistä Taksassa on pyritty noudattamaan mahdollisimman pitkälle valtion maksuperustelainsäädännön periaatteita ja tavoitteita, kuten ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot