Otteen rekisteriyksikön tunnus esitetään alleviivattuna silloin, kun se esiintyy otteella muualla kuin otsikko- ja perustiedoissa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otteen rekisteriyksikön tunnus esitetään alleviivattuna silloin, kun se esiintyy otteella muualla kuin otsikko- ja perustiedoissa."

Transkriptio

1 Kiinteistörekisteriote ja Kiinteistörekisterin tietoja Kiinteistörekisteristä saatavat otteet ovat oikeaksi todistettava "Kiinteistörekisteriote" ja "Kiinteistörekisterin tietoja". Ne eroavat toisistaan vain otsikon ja oikeaksi todistamismerkintöjen osalta. Kiinteistörekisteriote voidaan antaa kaikista kiinteistörekisteriin merkityistä rekisteriyksiköistä. Määräalasta ei anneta erillistä kiinteistörekisteriotetta. Rekisteriyksikköä koskevat määräalat näytetään rekisteriyksikön kiinteistörekisteriotteella. Kiinteistörekisteriote on jaettu osioihin. Mikäli rekisteriyksiköllä ei ole osion mukaisia tietoja kiinteistörekisterissä, tulostetaan osiosta pelkkä otsikko. Tämän kuvauksen runkona on tilan kiinteistörekisteriote. Jokaisen osion kohdalla on kuvattu sisennettynä eroavuudet esimerkiksi tontin ja tilan otteen välillä. Otteen rekisteriyksikön tunnus esitetään alleviivattuna silloin, kun se esiintyy otteella muualla kuin otsikko- ja perustiedoissa. Perustiedot Otsikossa esitetään rekisteriyksikön laji (esimerkiksi tila, tontti, yhteinen alue), rekisteröintipäivämäärä sekä mahdollinen lakkaamispäivämäärä. Perustiedoissa esitetään kiinteistötunnus, kunta, kylä ja rekisteriyksikön nimi. Osiosta löytyvät rekisteriyksikön nykyiset pinta-alatiedot hehtaareina sekä arkistoviitetieto. Arkistoviite tarkoittaa kunkin kiinteistörekisteriä pitävän viranomaisen omassa arkistossaan säilyttämiensä muodostamisasiakirjojen säilytyspaikkaa. Jos jotain edellä mainittua tietoa ei ole merkitty kiinteistörekisteriin, ko. kenttä jää tyhjäksi. Tontin otteella esitetään kaupungin- tai kunnanosa, korttelin numero, tontin numero ja nimi, jos se on annettu. Lisäksi perustiedoissa on kaavan mukainen käyttötarkoitus. Pinta-alatiedot esitetään neliömetreinä. Yleisen alueen otteella esitetään kaupungin- tai kunnanosa, ryhmän numero, rekisteriyksikön numero ja nimi. Lisäksi perustiedoissa on kaavan mukainen käyttötarkoitus. Pintaalatiedot ovat neliömetreinä. Yhteisen alueen otteella esitetään kiinteistötunnus, kunta, sijaintialue, ryhmä ja nimi. Osiossa esitetään rekisteriyksikön nykyiset pinta-alatiedot hehtaareina sekä arkistoviitetieto. Lisäksi esitetään yhteisen alueen osakaskunnan yhteyshenkilön nimi ja osoite, mikäli osakaskunta on ilmoittanut sellaisen rekisteröitäväksi. Tontilla tarkoitetaan rakennustarkoituksiin kaavassa varattua maa-aluetta. Yleisellä alueella tarkoitetaan yleiseen käyttöön kaavassa varattua maa-aluetta (esimerkiksi katu, puisto, tori). Yhteinen alue ei ole suoraan henkilöiden omistuksessa, vaan se kuuluu yhteisesti kahteen tai useampaan kiinteistöön. Näitä alueita omistetaan siten, että henkilö omistaa kiinteistön, johon kuuluu osuus yhteiseen alueeseen. Kiinteistöä, johon kuuluu osuus yhteiseen alueeseen, sanotaan osakaskiinteistöksi. Muodostumistiedot Tämän osion tiedot ovat kahdessa alaosiossa. Ensimmäisessä alaosiossa esitetään se kiinteistötoimituksen tai viranomaispäätöksen toimenpide, jossa otteen rekisteriyksikkö on muodostettu, sekä toimenpiteen päivämäärät. Toimenpiteitä voi joskus olla useampiakin.

2 Toisessa alaosiossa luetellaan rekisteriyksiköt ja määräalat, joista otteen rekisteriyksikkö on muodostettu. Myös muodostajaosien (rekisteriyksikkö tai määräala) pinta-alat esitetään kunkin muodostajaosan kohdalla. Muodostumishetken pinta-ala on siis kaikkien muodostajaosien yhteenlaskettu pintaala. Vanhoista aineistoista saattavat puuttua muodostuksen osapinta-alat. Tällöin pinta-alatieto esitetään otsikon "Muodostumishetken pinta-ala yhteensä:" kohdalla. Rekisteriyksikön muodostusajankohdan kaavassa määrätty käyttötarkoitus esitetään pinta-alatietojen jälkeen (esimerkiksi "Kaavan mukainen käyttötarkoitus muodostumishetkellä: AO Asuinpientalojen korttelialue"). Tätä tietoa ei pidetä ajan tasalla. Tonteilla ja yleisillä alueilla tietoa pidetään ajan tasalla ja se esitetään jo rekisteriyksikön perustiedoissa. Jos otteen rekisteriyksikkö on määrätty lohkomisen yhteydessä kantakiinteistöksi tietystä muodostajasta, tieto esitetään tässä osiossa (esimerkiksi " on kiinteistön kantakiinteistö"). Kantakiinteistö vastaa pantatun emäkiinteistön panttioikeudesta ennen lohkokiinteistöjä. Kantakiinteistö määrätään lohkomistoimituksessa. Kantakiinteistöksi määrätään se kiinteistö, joka muodostetaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaiselle emäkiinteistön omistajalle. Poikkeuksia voi syntyä esimerkiksi silloin, kun koko kiinteistö on luovutettu määräaloina. Toisen alaosion viimeisinä tietoina saattaa olla lisäksi vanhoja kiinteistörekisteriin tallennettuja selitystekstejä. Kuntaliitostilanteissa merkitään muodostumistiedoksi kuntajaon muutos. Ennen kuntaliitosta rekisteröidyt toimenpiteet ovat luettavissa muodostumistiedossa mainitun lakanneen rekisteriyksikön otteelta. Määräala on kiinteistörekisteriin merkitty määräala tai erillisenä luovutettu yhteisalueosuus, jolla on määräalatunnus, esimerkiksi M601. Määräala käsittää yhdellä saantokirjalla, esimerkiksi kaupalla, yhdestä rekisteriyksiköstä tai määräalasta luovutetun tai pidätetyn yhden tai useamman osan. Määräala voi siis olla useammassa palstassa. Kiinteistöstä tai määräalasta luovutettu murtoosa, esimerkiksi 1/3, ei ole määräala. Muodostajaosa on kokonainen rekisteriyksikkö tai määräala, rekisteriyksikön osa tai määräalan osa. Erottamattomat määräalat ja erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet Osiossa esitetään rekisteriyksiköstä luovutetut määräalat, joita ei ole muodostettu uusiksi kiinteistöiksi tai liitetty johonkin olemassa olevaan kiinteistöön tai muulla tavalla lakkautettu. Myös erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet esitetään tässä osiossa. Määräalasta esitetään määräalatunnus, alkuperäinen saannon (esimerkiksi kaupan tai lahjan) päivämäärä, määräalan rekisteröintipäivämäärä, alkuperäisen saannon saaja sekä määräalan olotila (esimerkiksi "Muodostettu osittain rekisterirekisteriyksiköksi") ja tyyppi (esimerkiksi "Erillisenä luovutettu yhteisalueosuus"). "Alkuperäinen saanto": tässä esitetään saannon (esimerkiksi kaupan tai lahjan) päivämäärä. "Alkuperäisen saannon saaja" on määräalan ensimmäinen ostaja, lahjan saaja jne. Alkuperäisen saannon saajana voi olla yksi tai useampi henkilö. "Erillisenä luovutettu yhteisalueosuus" tarkoittaa, että kiinteistölle kuulunut osuus yhteiseen alueeseen on kokonaan tai osittain myyty tai muulla tavoin luovutettu. Myös luovutetulle yhteisalueosuudelle annetaan määräalatunnus. "Muodostettu osittain rekisterirekisteriyksiköksi" tarkoittaa, että vain osa määräalasta on muodostettu kiinteistöksi tai liitetty johonkin olemassa olevaan kiinteistöön tai muuhun rekisteriyksikköön maanmittaustoimituksessa. "Virheellisesti rekisteröity" tarkoittaa, että määräala on rekisteröity virheellisesti tai jäänyt virheellisesti voimaan ja sen korjaaminen tai poistaminen on vielä kesken. Virheellisesti voimaan jääneeseen määräalaan ei voida myöntää lainhuutoa eikä vahvistaa kiinnitystä.

3 Kaavat ja rakennuskiellot (tonteilla Kaavat, tonttijaot ja rakennuskiellot) Osiossa esitetään otteen rekisteriyksikköön kohdistuvat asemakaavat ja oikeusvaikutteiset yleiskaavat sekä rakennuskiellot. Osion tiedot ovat kahdessa alaosiossa. Alaosioiden tiedot esitetään otteella vain, jos niitä esiintyy kyseisellä rekisteriyksiköllä. Ensimmäisessä alaosiossa ovat rekisteriyksikön kaavatiedot ja toisessa alaosiossa rakennuskieltotiedot. Kaavatiedoista selviää, mitkä kaavat (esimerkiksi yleiskaava, asemakaava) koskevat otteen rekisteriyksikköä. Lisäksi kaavatietoina esitetään kaavan tunnus, vahvistamis- tai hyväksymispäivämäärä ja voimaantulopäivämäärä sekä kaavan arkistotunnus, mikäli ne on merkitty kiinteistörekisteriin. Toisessa alaosiossa esitetään rekisteriyksikköä koskevat rakennuskiellot. Rakennuskieltotietoja ovat rakennuskiellon lajitieto (esimerkiksi "Rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi") ja tunnus sekä rakennuskiellon arkistotunnus. Päivämääristä esitetään päätös-, voimaantulo- ja päättymispäivämäärät. Tontista annettavalla otteella osion nimi on "Kaavat, tonttijaot ja rakennuskiellot". Osion tiedot esitetään kolmessa alaosiossa. Kaavat esitetään kuten tilan otteella. Ensimmäisessä alaosiossa esitetään kaavojen lisäksi myös tonttijaot. Tonttijakotietoja ovat tonttijaon lajitieto (esimerkiksi "Asemakaavaan sisältyvä sitova tonttijako"), tunnus, hyväksymispäivämäärä, voimaantulopäivämäärä sekä tonttijaon arkistotunnus. Myös tonttia aikaisemmin koskeneita kaava- ja tonttijakotietoja esitetään otteella. Toisessa alaosiossa esitetään tonttia koskevat rakennuskiellot kuten tilan otteella. Kolmannessa alaosiossa ovat kaavoista ja tonttijaoista johtuvat rakennuskiellot. Rakennuskieltojen tekstit ovat: "Rakennuskielto, tontti ei ole voimassa olevan asemakaavan mukainen" ja " Rakennuskielto, tontti ei ole voimassa olevan tonttijaon mukainen". Yleisen alueen otteella esitetään kaavatiedot kuten tontin otteella. Yleiskaavassa määritetään kunnan tai kuntien kehityksen suuret linjat sekä kaavan sisältämän alueen käyttö yleispiirteisesti (esimerkiksi asuinalueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien sijainti). Yleiskaava ohjaa asemakaavaa. Asemakaavalla määritellään yksityiskohtaisesti kunkin alueen käyttötarkoitus. Asemakaavalla ohjataan rakentamista. Asemakaavassa esitetään esimerkiksi rakennusten, leikkipaikkojen ja pysäköintialueiden sijainti tontilla. Sitovalla tonttijaolla määrätään, miten asemakaavan mukainen rakennuskortteli jaetaan rakennuspaikoiksi. Asemakaavan ja sitovan tonttijaon mukainen tontti on rakentamiskelpoinen kiinteistörekisteriin merkitsemisen jälkeen. Ohjeellinen tonttijako ei määrää sitovasti asemakaavassa suunniteltujen tonttien välisiä rajoja. "Kaavan arkistotunnus" kertoo kaava-asiakirjojen säilytyspaikka maanmittaustoimistossa. Tontin ja yleisen alueen otteessa kaava-asiakirjojen säilytyspaikka kunnassa. "Tonttijaon arkistotunnus": tonttijakoasiakirjojen säilytyspaikka kunnassa. "Hyväksytty/Vahvistettu": kaavoihin liittyvä hyväksymis- tai vahvistamispäivämäärä. "Hyväksytty": kaavoihin ja tonttijakoihin liittyvä hyväksymispäivämäärä. "Vahvistettu": kaavoihin liittyvä vahvistamispäivämäärä. "Rakennuskiellon arkistotunnus": rakennuskieltoasiakirjojen säilytyspaikka kunnassa. "Päätös": päivämäärä, jolloin rakennuskiellosta on päätetty. "Voimaantulo": päätöksen voimaantulopäivämäärä. "Päättyy": rakennuskiellon päättymispäivämäärä.

4 Rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset Osiossa esitetään otteen rekisteriyksikköä rasittavat ja sen hyväksi perustetut rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset. Rasite voi olla myös selväkielisenä tekstinä. Maanmittaustoimituksessa perustettu rasite on voimassa, vaikka rekisteriyksiköt vaihtaisivat omistajia. Tunnuksellista (esimerkiksi Y , K tai K123456) rasitetta, käyttöoikeutta tai käyttörajoitusta kutsutaan käyttöoikeusyksiköksi ja se voi olla moniosainen. Osilla voi olla sijainti kiinteistörekisterikartalla. Otteella esitetään kaikki ne käyttöoikeusyksikön osat, jotka liittyvät otteen rekisteriyksikköön. Muiden rasite- ja rajoitusmerkintöjen sijaintitiedot selviävät toimitusasiakirjoista. Rasite- ja rajoitusmerkinnöistä esitetään lajitieto (esimerkiksi "Autojen pysäköimispaikka"), päivämäärät, selitykset sekä rasitetut ja oikeutetut rekisteriyksiköt. Käyttöoikeusyksiköistä esitetään lajitieto (esimerkiksi "Venevalkama", "Tieoikeus"), tunnus, nimi, käyttöoikeusyksikön osan numero, päivämäärät, tien leveys, erilaiset rajaukset sekä rasitetut ja oikeutetut rekisteriyksiköt. Oikeutettuna voi olla myös määräala, kunta, rakennus, kaivos, laitos (= vuokraoikeuden haltija) tai yhteisö, esimerkiksi yksityistien tiekunnan osakkaat. Tässä osiossa esitetään myös muiden kuin kiinteistörekisteriä pitävien viranomaisten rekisteriyksikköä koskevat päätökset, jotka on tallennettu kiinteistötietojärjestelmään. Päätöksestä esitetään päätöksen tehneen viranomaisen nimi sekä päätöksen päivämäärä ja tunniste. Rasite on kiinteistön hyväksi perustettu pysyvä tai määräaikainen käyttöoikeus, jolla pyritään edistämään kiinteistön tarkoituksenmukaista käyttöä. Rasite sijaitsee toisella rekisteriyksiköllä. Asemakaavaalueilla osa rasitteista voidaan perustaa myös kuntaa varten. Otteen rekisteriyksikön kannalta rasite voi olla rasittava tai oikeuttava. Käyttöoikeuksia ja käyttörajoituksia ovat esimerkiksi voimansiirtolinjat, maakaasujohdot, padotusalueet, luonnonsuojelualueet yksityisen omistamalla alueella sekä lunastamalla hankitut oikeudet, joilla rajoitetaan otteen rekisteriyksikön käyttöä. "Voimaantulo": rasitteen, käyttöoikeuden tai käyttörajoituksen alkuperäinen voimaantulopäivämäärä. "Rekisteröity": rasitteen, käyttöoikeuden tai käyttörajoituksen kiinteistörekisteriin merkitsemispäivämäärä. "Oikeutetut": luettelo oikeutetuista rekisteriyksiköistä. "Oikeutettu": otteen rekisteriyksikkö, joka on oikeutettuna. "Rasitetut": luettelo rasitetuista rekisteriyksiköistä. "Rasitettu": otteen rekisteriyksikkö, joka on rasitettuna. Muita rasitettuja rekisteriyksiköitä ei esitetä esimerkiksi tieoikeuksista ja voimansiirtolinjoista. "Osapuolet": luettelo rekisteriyksiköistä silloin, kun osapuolia ei ole eroteltu oikeutettuihin tai rasitettuihin. Tätä tietoa voi esiintyä joidenkin tonttien kohdalla. "Rajaukset": Näitä ovat esimerkiksi määräaikaisuuden alkamis- ja päättymispäivämäärät. Yksityistien tiekunta on yksityistietä käyttävien rekisteriyksiköiden muodostama yhteisö, joka vastaa yksityistien tienpidosta. "Viranomainen": viranomaispäätöksen tehneen viranomaisen nimi. "Päätös": päätöksen päivämäärä ja tunniste.

5 Osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin (osakaskiinteistön otteella) Osion sisältämät tiedot esitetään kahdessa alaosiossa. Ensimmäisessä alaosiossa ovat kiinteistön osuudet selvitettyihin yhteisiin alueisiin (osakasluettelo on olemassa) sekä selvittämättömiin yhteisiin alueisiin (osakasluetteloa ei ole). Toisessa alaosiossa on rekisteriin merkityt kielteiset osuusmerkinnät, esimerkiksi "Yhteiset vesialueet Ei osuutta". Yhteisestä alueesta (on osakasluettelo) esitetään yhteisen alueen lajitieto (esimerkiksi "Yhteiset maaalueet"), yhteisen alueen tunnus ja nimi, yhteisen alueen rekisteröintipäivämäärä, osuuden suuruus, osuuksien summa, vahvistuneisuustieto (esimerkiksi "Osakasluettelo vahvistamaton") ja osuuteen liittyvät mahdolliset selitystekstit. Jos osuuden suuruus puuttuu, esitetään osuuteen mahdollisesti liittyviä jakautumistietoja. Osuusmerkinnästä (ei osakasluetteloa) esitetään yhteisen alueen laji (esimerkiksi "Yhteinen maaalue") sekä nimi, rekisteröintipäivämäärä, alkuperäinen voimaantulopäivämäärä ja osuuteen liittyvät selitystekstit, jos sellaisia on rekisteriin tallennettu. Lisäksi osuuteen mahdollisesti liittyvät jakautumistiedot kuten toimenpiteen tiedot, osuutta luovuttavan tai saavan rekisteriyksikön tunnus ja jakautumisperusteluku (esimerkiksi 1/3). "Osakasluettelo vahvistamaton": yhteisestä alueesta on laadittu osakasluettelo, mutta sitä ei ole vielä maanmittaustoimituksessa vahvistettu. Osakasluettelo on kuitenkin rekisteröity kiinteistörekisteriin väliaikaisena, jotta rekisteri pysyisi ajan tasalla. "Osuuden suuruus": kiinteistön osuus yhteiseen alueeseen (esimerkiksi 0, / 1, tai 0, / 3,123456). Jos yhteiselle alueelle ei ole vielä tallennettu osuuksien summaa, esitetään vain suhdeluvun osoittaja (esimerkiksi 0, / ). "Kiinteistöllä ei osuutta": kiinteistörekisterissä on myös merkintöjä siitä, että kiinteistöllä ei ole osuutta yhteiseen alueeseen. Nämä kieltävät osuusmerkinnät esitetään osion toisessa alaosiossa. "Erityinen etuus": on aikaisempien säädösten mukaan kiinteistölle perustettu etuus, joka voi olla oikeus koskivoimaan, kalastukseen tai kivilouhokseen. Erityiset etuudet ovat harvinaisia ja niitä on lähinnä vain Lapissa. "Luovuttaja": osuutta luovuttavan kiinteistön tunnus. "Saaja": osuutta saavan kiinteistön tunnus. "Jakautumisperuste": peruste, jolla osuus on jaettu, esimerkiksi "Maapinta-ala". "Jakautumisperusteluku": luku, millä suhteella osuus on jaettu, esimerkiksi 1/3. "Kiinteistön osuus on jakautunut": teksti esitetään, mikäli kiinteistörekisteriin ei ole merkitty tarkempia osuuden jakautumistietoja. Osakasluettelo (yhteisen alueen otteella) Yhteisen alueen otteessa esitetään ensin osakasluettelon perustiedot. Osakasluettelosta esitetään ensimmäiseksi osuuksien summa (= Osuudet yhteensä). Osakasluettelo voi olla vahvistettu tai vahvistamaton. Jos osakasluetteloa ei ole vahvistettu, osiossa näytetään teksti "Osakasluettelo vahvistamaton" tai "Osakasluettelon vahvistamisesta ei ole varmuutta". Jos osakasluettelo ei ole täydellinen, perustiedoissa näytetään teksti "Osakasluettelo ei ole täydellinen" tai "Osakasluettelon täydellisyydestä ei ole varmuutta". Osakasluettelossa esitetään osakaskiinteistöjen tiedot. Osakaskiinteistöstä esitetään kiinteistötunnus ja nimi sekä vahvistetusta osuudesta myös osuuden suuruus. Jos osakaskiinteistön osuutta ei ole vahvistettu, osakaskiinteistön kohdalla näytetään teksti "Osakasluettelo vahvistamaton" tai "Osakasluettelon vahvistamisesta ei ole varmuutta". On myös mahdollista, että osakasluettelo on kokonaisuutena vahvistamaton, mutta se on vahvistettu osalle osakaskiinteistöjä. "Osuudet yhteensä": osakasluettelon kaikkien osakaskiinteistöjen yhteenlaskettu osuuksien summa.

6 "Osakasluettelo vahvistamaton": yhteisestä alueesta on laadittu osakasluettelo, mutta sitä ei ole vielä maanmittaustoimituksessa vahvistettu. Luettelo on kuitenkin rekisteröity kiinteistörekisteriin väliaikaisena, jotta rekisteri pysyisi ajan tasalla. "Osakasluettelon vahvistamisesta ei ole varmuutta": teksti voi esiintyä vanhojen osakasluetteloiden otteilla. "Osakasluettelo ei ole täydellinen": tarkoittaa, että luettelon laatiminen on vielä kesken. Luettelo on valmistunut osasta yhteistä aluetta, esimerkiksi jonkin kylän osalta. "Osakasluettelon täydellisyydestä ei ole varmuutta": teksti voi esiintyä vanhojen osakasluetteloiden otteilla. Kiinteistötoimitukset ja viranomaispäätökset Osiossa esitetään otteen rekisteriyksikköä koskevat muodostumisen jälkeiset kiinteistötoimitukset sekä rekisterinpitäjän ja muiden viranomaisten tekemät päätökset. Kiinteistötoimituksesta ja viranomaispäätöksestä esitetään toimenpiteen laji (esimerkiksi "Lohkominen"), päivämäärät, arkistoviite, pintaalamuutokset, muodostetut rekisteriyksiköt ja muut kohdeyksiköt, lohkomisen kantakiinteistömääritys (esimerkiksi "Muodostajakiinteistö jäi kantakiinteistöksi" tai " on kiinteistön kantakiinteistö") sekä muuta selitystekstiä. Muodostetut rekisteriyksiköt : otteen rekisteriyksiköstä tai sen määräalasta muodostetut toimenpiteessä syntyneet uudet rekisteriyksiköt, esimerkiksi lohkomisessa muodostuneet uudet lohkotilat. Toimenpiteen kohteena mahdollisesti olleita muodostajamääräaloja ei esitetä. Muut kohdeyksiköt : muut kuin muodostetut rekisteriyksiköt, esimerkiksi tilusvaihdon toinen osapuoli tai yleinen alue, johon on liitetty alue otteen rekisteriyksiköstä. Toimenpiteen kohteena mahdollisesti olleita määräaloja ei esitetä. Muodostajakiinteistö on kiinteistö, josta uudet rekisteriyksiköt on muodostettu. Kantakiinteistö vastaa pantatun emäkiinteistön panttioikeudesta ennen lohkokiinteistöjä. Kantakiinteistö määrätään lohkomistoimituksessa. Kantakiinteistöksi määrätään se kiinteistö, joka muodostetaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaiselle emäkiinteistön omistajalle. Poikkeuksia voi syntyä esimerkiksi silloin, kun koko kiinteistö on luovutettu määräaloina. Muita tietoja Otteen rekisteriyksikköön kohdistuvat muut tiedot esitetään tässä osiossa. Muuna tietona voi olla esimerkiksi "V.1904 KÄYDYSSÄ VESIALUEEN RAJANKÄYNNISSÄ TN:O HAILILAN YKSINÄIS- TALOLLE N:O 1 RAJATTU VESIALUE" Otteella näkyvä huomautus "Toimenpiteitä rekisteröity entisen kunnan rekisteriyksikölle" muistuttaa, että ennen kuntajaon muutosta rekisteröidyt toimenpiteet arkistoviitteineen löytyvät tarvittaessa entisen kunnan lakanneen rekisteriyksikön otteelta osioista "Muodostumistiedot" ja "Kiinteistötoimitukset ja viranomaispäätökset". Toimenpiteitä ovat esimerkiksi lohkomiset ja rajankäynnit. Lakanneen rekisteriyksikön tietoja tarvitaan yleensä vain arkistotutkimuksissa.

Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on liike-, tuotanto- ja varastotiloja.

Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on liike-, tuotanto- ja varastotiloja. Savoset Osoite Poitinkuja 2, 52700 MÄNTYHARJU Kiinteistö Määräala kiinteistöstä Mäkelä 507-426-1-576 Pinta-ala noin 4 260 m 2 Sijainti Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE 19.11.2015 Sivu 1 (7) Rekisteriyksikkö 140-407-18-285 PAPPILA

KIINTEISTÖREKISTERIOTE 19.11.2015 Sivu 1 (7) Rekisteriyksikkö 140-407-18-285 PAPPILA KIINTEISTÖREKISTERIOTE 19.11.2015 Sivu 1 (7) Perustiedot Kiinteistötunnus: 140-407-18-285 Nimi: PAPPILA Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Iisalmi (140) Arkistoviite: 3:504 Rekisteröintipvm: 27.3.1968 Kokonaispinta-ala:

Lisätiedot

Kiinteistö sijaitsee Virransalmentien varressa noin 5 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on maaseutua.

Kiinteistö sijaitsee Virransalmentien varressa noin 5 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on maaseutua. Laanin halli Osoite Virransalmentie 89, 52700 MÄNTYHARJU Kiinteistö Määräala kiinteistöstä Laani 507-423-1-208 Pinta-ala määräala 7 800 m 2 Sijainti Kiinteistö sijaitsee Virransalmentien varressa noin

Lisätiedot

Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on liike-, tuotanto- ja varastotiloja.

Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on liike-, tuotanto- ja varastotiloja. Rajalan halli Osoite Nokiantie 9, 52700 MÄNTYHARJU Kiinteistö Rajala 507-426-1-539 Pinta-ala 4 000 m 2 Sijainti Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä

Lisätiedot

Kiint eds td ti e t op o,lu e lu

Kiint eds td ti e t op o,lu e lu Maanmittauslaitos Page I of 1 Kiint eds td ti e t op o,lu e lu Karttatuloste Tulostettu 03.01.2014 Tulosteen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM3SF N): N: 68', 2025 E: 396821 Tulost ei ole mittatarkka,

Lisätiedot

LAINHUUTOTODISTUS 18.3.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 630-405-15-11 KONNUNSUO

LAINHUUTOTODISTUS 18.3.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 630-405-15-11 KONNUNSUO LAINHUUTOTODISTUS 18.3.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 630-405-15-11 KONNUNSUO Perustiedot Kiinteistötunnus: 630-405-15-11 Nimi: KONNUNSUO Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Pyhäntä (630) Arkistoviite:

Lisätiedot

a/2 a/2 a/2 a/2 a/2 s s-2 13 s-2 16 s-2 17 a/3 4 T A A A A/s 14 T T/s-1 A 2 A A/1 T/s-1 T/s-1 A/1/s 15 A/1 RA/5 A T A/4 RA/2 RA/2 T/s-1 T R 1 T A/1 A/s 48 T/s-1 T T T W RA T/s-1 A/s 55 LV A/1 RA/2 A/1/s

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA 02.11.2011 405-488-2-55 Kuntala

KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA 02.11.2011 405-488-2-55 Kuntala KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA 02.11.2011 Sivu 1 (4) Tila _..._._.._... _... Kiinteistötunnus: Kunta: Kylä: Nimi: Arkistoviite: Rekisteröity 08.03.1967... _....._........_... 405-488-2-55 Lappeenranta (405)

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAINEN MAANVUOKRASOPIMUS 1(2)

MÄÄRÄAIKAINEN MAANVUOKRASOPIMUS 1(2) MÄÄRÄAIKAINEN MAANVUOKRASOPIMUS 1(2) Vuokranantaja Pyhäjoen kunta 0189127-1 Kuntatie 1 86100 PYHÄJOKI Vuokralainen Fennovoima Oy 2125678-5 Salmisaarenaukio 1 00180 HELSINKI Tausta ja tarkoitus Vuokrakohde

Lisätiedot

JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus

JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus Versio: 1.0 Julkaistu: 10.4.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 1 4 Termit ja lyhenteet... 2 5 Tunnussuositukset...

Lisätiedot

KI I NTEISTOTI ETOPRLVELU

KI I NTEISTOTI ETOPRLVELU Maanmittauslaitos Page 1 of 1 KI I NTEISTOTI ETOPRLVELU Karttatuloste Tulostettu 156 2016 ulosteen keskipisteen koordinaatit (ETRS-T VI35F N): N: 676832{i E: 519671 uloste ei ole mittatarkka https://kiirlteistotietopalvelu.maanmittauslzlitos.fi/tuotanto/ktp/sivusto/tuloste

Lisätiedot

K INTEI5T6TIETOPRLVELU

K INTEI5T6TIETOPRLVELU Maanmittauslaitos Page 1 of 1 K INTEI5T6TIETOPRLVELU Karttatuloste Tulostettu 25032015 Tulosteen keskipisteen koordinaalit (ETRS-T V]3SF N): N: 6801136 E: 436596 Tuloste ei ole mittatarkka https://kiinteistotietopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tuotanto/ktp/sivusto/tuloste/karttatulo...

Lisätiedot

rjjarve n ti e f asiakasueto.fi Lähestymiskartta Perustiedot Kiinteistö kartalla KIINTEISTÖN KARTTATULOSTE 04.06.2015 t;j

rjjarve n ti e f asiakasueto.fi Lähestymiskartta Perustiedot Kiinteistö kartalla KIINTEISTÖN KARTTATULOSTE 04.06.2015 t;j . KIINTEISTÖN KARTTATULOSTE 04.06.2015 f asiakasueto.fi 1(1) Lähestymiskartta Ma 1 1! (uhturil. ara Kiinteistötunnus: Nimi: Rekisteriyksikkölaji: Paistojen määrä: Kunta: Kaavan mukainen käyttötarkoitus:

Lisätiedot

Kokouksen avasi Olli Muurainen, joka toimt myos kokouksen puheenjohtajana seka si hteertna

Kokouksen avasi Olli Muurainen, joka toimt myos kokouksen puheenjohtajana seka si hteertna Billnas Samiade Verk Oy Ruoholahdenkatu 21 00180 HELSINKI Puh (09)681 590 Fax (09) 6815 9199 POYTAKIRJA 29 5 2009 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2009 Aika 29.5.2009 Paikka L3sna Billnas Samiade Verk Oy, Ruoholahdenkatu

Lisätiedot

Maankäyttöpalveluiden taksa

Maankäyttöpalveluiden taksa MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ TAKSOISTA... 2 1.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 2 1.2. Arvonlisävero... 2 2. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA JA MUUTOKSESTA

Lisätiedot

1r(' jr,i l a *i el,v -g,' ii # il: {#r. ri''{rti{ t t:i.t, i rt.t +y ll u.t. Page 1 of 1. Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Tulostettu 1tl 11.

1r(' jr,i l a *i el,v -g,' ii # il: {#r. ri''{rti{ t t:i.t, i rt.t +y ll u.t. Page 1 of 1. Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Tulostettu 1tl 11. Maanmittauslaitos Page 1 of 1 1r(' jr,i l a *i el,v -g,' ii # il: {#r ri''{rti{ t t:i.t, i rt.t +y ll u.t Karttatuloste Tulostettu 1tl 11.2014 Tulosteen kes,kipisteen koordinaatit (ETRS-TM3SFIN): N: 6760225

Lisätiedot

MYYNTIESITE ASUINKIINTEISTÖ KIURUVEDELLÄ

MYYNTIESITE ASUINKIINTEISTÖ KIURUVEDELLÄ MYYNTIESITE POHJOIS-SAVON ULOSOTTOVIRASTO PL 81, Viestikatu 3 70601 KUOPIO 01.02.2016 Puhelin 02956 27900, Telekopio 02956 27937 Sähköposti pohjois-savo.uo@oikeus.fi ASUINKIINTEISTÖ KIURUVEDELLÄ Nettihuutokauppa

Lisätiedot

LOHKOMINEN. Mikä lohkominen on?

LOHKOMINEN. Mikä lohkominen on? LOHKOMINEN Mikä lohkominen on? Esim. asemakaavan mukainen tontti (rakennuspaikka) myydään määräalana ja muodostetaan uudeksi kiinteistöksi lohkomalla. Lohkominen on kiinteistötoimitus, jossa määräala tai

Lisätiedot

KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄ OTE TAPAHTUMASTA 08.02.2013 Sivu 1 (7) 2013-440428 2013-02-06 81-401-878-20 VEDENOTTOPAIKKA

KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄ OTE TAPAHTUMASTA 08.02.2013 Sivu 1 (7) 2013-440428 2013-02-06 81-401-878-20 VEDENOTTOPAIKKA KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄ OTE TAPAHTUMASTA 08.02.2013 Sivu 1 (7) Yhteinen maa-alue Rekisteröity 13.06.1995 Kiinteistötunnus: 81-401-878-20 Kokonaispinta-ala (ha): 0,0130 Kunta: Hartola (81) Maapinta-ala

Lisätiedot

Rakentamisessa, kiinteistön muodostuksessa ja maankäytön suunnittelussa käytetään termejä, jotka puhekielessä aiheuttavat helposti sekaannusta

Rakentamisessa, kiinteistön muodostuksessa ja maankäytön suunnittelussa käytetään termejä, jotka puhekielessä aiheuttavat helposti sekaannusta Päivitys 7.8.2012 Rakentamisessa, kiinteistön muodostuksessa ja maankäytön suunnittelussa käytetään termejä, jotka puhekielessä aiheuttavat helposti sekaannusta Rakennuskaava, asemakaava, asemakuva, asemapiirros?

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle. Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto

Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle. Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto 1 Maanmittauslaitoksen tehtävät kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminta

Lisätiedot

pp.kk.20vv kello hh.mm Lohkottava tontti 91- /Lohkottavat tontit 91- ja 91- / Kaupunkimittausosasto,

pp.kk.20vv kello hh.mm Lohkottava tontti 91- /Lohkottavat tontit 91- ja 91- / Kaupunkimittausosasto, Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 Tontin lohkominen Tunnus Osoite Käyttötarkoitus 91-91- Asemakaava: Tonttijako: Aika: Paikka: Toimitusinsinööri: Toimitusmääräys: XXXXX / pp.kk.vvvv XXXXX / pp.kk.vvvv pp.kk.20vv

Lisätiedot

Sonkajärvi Kauppilanmäki Pajusenmäentie 594, 74270 KAUPPILANMÄKI

Sonkajärvi Kauppilanmäki Pajusenmäentie 594, 74270 KAUPPILANMÄKI MYYNTIESITE POHJOIS-SAVON ULOSOTTOVIRASTO PL 81, Viestikatu 3 70601 KUOPIO 09.06.2016 Puhelin 02956 27900, Telekopio 02956 27937 Sähköposti pohjois-savo.uo@oikeus.fi Asuin-, maa- ja metsätalouskiinteistö,

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusmaksutaksa

Kiinteistötoimitusmaksutaksa Imatran kaupunki TAKSA 1 (6) Kiinteistötoimitusmaksutaksa Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 19.10.2015 72, lainvoimainen 27.11.2015, kuulutettu voimaan 2.12.2015. Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2016. (Maksuluokka

Lisätiedot

17.12.2015. Ohje tulee voimaan 1.1.2016 ja se on voimassa toistaiseksi. Ohje on saatavissa Maanmittauslaitoksen kirjaamosta. Puhelin: 040 484 2185

17.12.2015. Ohje tulee voimaan 1.1.2016 ja se on voimassa toistaiseksi. Ohje on saatavissa Maanmittauslaitoksen kirjaamosta. Puhelin: 040 484 2185 OHJE MML 5139/00 00 00/2015 Kiinteistörekisterin pitäjät OHJEET KIINTEISTÖREKISTERIN PITÄMISESTÄ Maanmittauslaitos on tänään päättänyt kiinteistörekisterilain 15 :n (22.11.1996/876) nojalla antaa liitteenä

Lisätiedot

. Arvola, kiinteistö 529-564-4-104 27.2.2014 KIINTEISTÖREKISTERIOTE 28.2.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 529-564-4-104 Arvola Perustiedot Kiinteistötunnus: 529-564-4-104 Nimi: Arvola Rekisteriyksikkölaji:

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ Taksa, jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista,

Lisätiedot

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset Noin 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt Noin 50 %

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset metsätilalla

Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö Maanmittauslaitoksen organisaatiouudistus Yleistä kiinteistötoimituksista Kiinteistötoimitukset

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 968. Laki kalastuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 968. Laki kalastuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1996 N:o 968 976 SISÄLLYS N:o Sivu 968 Laki kalastuslain muuttamisesta... 2685 969 Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna

Lisätiedot

Pikaohje KTJ -selaintietopalveluun

Pikaohje KTJ -selaintietopalveluun Pikaohje KTJ -selaintietopalveluun Käyttöliittymä Orientointikartta näyttää valitun kohteen sijainnin. Mittakaavan vaihto. Ulos kirjautuminen palvelusta. Ilmoittaa käytössä olevan mittakaavan. Valitun

Lisätiedot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA, EHDOTUKSEN TOINEN NÄHTÄVILLÄOLO 1.10-31.10.2013 Kaavaehdotuksesta saatiin 5 lausuntoa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / CITYCON FINLAND OYJ MAANKÄYTTÖSOPIMUS- JA ESIKAUPPAKIRJALUONNOS

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / CITYCON FINLAND OYJ MAANKÄYTTÖSOPIMUS- JA ESIKAUPPAKIRJALUONNOS Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu 1, 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 2. Kiinteistö Oy Lappeen Liikekeskus Y-tunnus: 0612151-6 c/o Corbel Oy, Laserkatu

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄT 1/5 Marja-Leena Airio 1/5 Merja Hannele Meronen 1/5 Jarkko Pekka Nurminen 1/5 Jarmo Tapio Nurminen 1/5 Jorma Tapani Nurminen yhteyshenkilö: Jarkko

Lisätiedot

Asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus, johon rasite/rasitteet on selkeästi merkitty Vuokrasopimuksen jäljennös (vuokratontin osalta)

Asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus, johon rasite/rasitteet on selkeästi merkitty Vuokrasopimuksen jäljennös (vuokratontin osalta) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta PL 38 53101 LAPPEENRANTA HAKEMUS RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMISEKSI RASITTEEN PERUSTAMISEN HAKIJAKIINTEISTÖT Kaupunginosa Kortteli Tontti Katuosoite Tontin haltijat

Lisätiedot

TONTTIEN JA MUIDEN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT JA LUOVUTUSEHDOT

TONTTIEN JA MUIDEN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT JA LUOVUTUSEHDOT 1 NURMEKSEN KAUPUNKI TONTTIEN JA MUIDEN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT JA LUOVUTUSEHDOT 1. LUOVUTUKSEN KOHTEET JA LUOVUTUSTAVAT 2. LUOVUTUSMENETTELY 3. KOHTEIDEN HINNOITTELU JA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Nilsiässä sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Toimitusnumero 2013-438127 1(6) Kiinteistönmääritys (KML 283 )

Toimitusnumero 2013-438127 1(6) Kiinteistönmääritys (KML 283 ) Toimitusnumero 2013-438127 1(6) Kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde: 536-431-878-1 Yhteinen sorapalsta, 536-431-878-2 Yhteinen maa-alueet, 536-431-878-3 Yhteinen suopalsta, 536-431-878-5 Yhteinen soranottoalue,

Lisätiedot

1. ASUINRAKENNUSTONTIT

1. ASUINRAKENNUSTONTIT 1 JOROISTEN KUNTA TONTTIHINNOITTELU VOIMASSA 1.1.2013 ALKAEN (KV 8.10.2012 36) (Muutos KV 16.9.2013 69) Tonttien myyntihinta on esitetty muodossa /m2. Kaikki jäljempänä esitetyt tontit ovat myös vuokrattavissa.

Lisätiedot

YHTEISMETSÄN PERUSTAMINEN

YHTEISMETSÄN PERUSTAMINEN YHTEISMETSÄN PERUSTAMINEN Pahkakosken yhteismetsä Uusi kiinteistörakenne YHTEISMETSÄ q Kahteen tai useampaan kiinteistöön kuuluva yhteinen alue, joka on tarkoitettu käytettäväksi kestävän metsätalouden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. RANTAMAKASIINI Merimasku 2014

NAANTALIN KAUPUNKI. RANTAMAKASIINI Merimasku 2014 NAANTALIN KAUPUNKI RANTAMAKASIINI Merimasku 2014 , tontti ja vierasvenesatama Rakennus Naantalin kaupunki myy Merimaskun Kirkonsalmen rannassa sijaitsevan rakennuksen, Rantamakasiinin, osoitteessa Paltteentie

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk)

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk) 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Rakennus- ja tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 8.5.2012 klo 18.00-19.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 11 12 13 14 15 16 18 19 Savukosken kunnanvirasto Tiedoksi lautakunnalle

Lisätiedot

758/1989 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 1989 Yhteisaluelaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti

758/1989 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 1989 Yhteisaluelaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti 758/1989 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 1989 Yhteisaluelaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Yleisiä säännöksiä 1 Kiinteistöjen yhteisen alueen

Lisätiedot

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS 2 ESISOPIMUKSEN OSAPUOLET JA ESISOPIMUKSEN TARKOITUS 1. OSAPUOLET 1.1. TULEVA MYYJÄ Savonlinnan kaupunki Y-tunnus 0166906-4 Osoite: Olavinkatu 27 57130 Savonlinna (jäljempänä

Lisätiedot

Kittilän Kunta (y-tunnus 0191406-6), Valtatie 15, 99100 Kittilä. Jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta

Kittilän Kunta (y-tunnus 0191406-6), Valtatie 15, 99100 Kittilä. Jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta 1 MAANKÄYTTÖSOPIMUS 1. Johdanto Kunta ja Maanomistajat sopivat asemakaavoitusta koskevasta kaavoitus- ja toteuttamiskustannusten jakamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 91 b :n mukaisesti seuraavaa: 2.

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

K A U P P A K I R J A

K A U P P A K I R J A K A U P P A K I R J A 1/7 MYYJÄ OSTAJA Kauhavan kaupunki y-tunnus: 0208852-8 osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Kuusikkoaho Oy y-t unnus: 0965807-9 osoite: Kuopiontie 97 B, 83630 Kuusjärvi KAUPAN KOHTEET

Lisätiedot

Kauppakirja. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkeli (Y 0825508-3)

Kauppakirja. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkeli (Y 0825508-3) 1 Kauppakirja 1. Myyjä 2. Ostaja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkeli (Y 0825508-3) Perustettavan yhtiön lukuun, omistajinaan Kinos Property Investment Oy tai määräämänsä ja Mikkelin kaupunki

Lisätiedot

1. Tiedottaminen Asianosaiset eivät kysyttäessä esittäneet huomautuksia toimituksen tiedottamisesta.

1. Tiedottaminen Asianosaiset eivät kysyttäessä esittäneet huomautuksia toimituksen tiedottamisesta. Toimitusnumero 2011-382498 1(5) Kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde: 291-878-1-0 Myllypaikka / Kunta: 291 Kuhmoinen - Sijaintialue: 878 Yhteiset maa-alueet Aika: 15.5.2012 kello 13:00 Paikka: Kuhmoisten

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

PUNKAHARJUN. Metsäpalvelu Oy LKV. Arvion tilaaja. Nimi: Punkaharjun kunta/sami Sulkko. Osoite: Kauppatie 20, 58500 Punkaharju.

PUNKAHARJUN. Metsäpalvelu Oy LKV. Arvion tilaaja. Nimi: Punkaharjun kunta/sami Sulkko. Osoite: Kauppatie 20, 58500 Punkaharju. Osoite: Kauppatie 20, 58500 Punkaharju wwwmetsaf.fi Nimi: Punkaharjun kunta/sami Sulkko Arvion tilaaja ARVIOKI RJA 58501 Punkaharju fax +358(0)15 441 157 alv rek. Kauppakatu 8, P17 tel. +358(0)50 4646

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA

YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA Nurmes 13.3.2015 Sakari Tikka Yhteismetsä on tilojen yhteinen metsäalue Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen

Lisätiedot

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti:

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti: KAUPUNKIMITTAUKSEN HINNASTO 2014 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN HINNASTO jonka mukaan Porin kaupungille suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Lasse Sihvo & Pia Rautio Nousiaisten kunta

KAUPPAKIRJA. Lasse Sihvo & Pia Rautio Nousiaisten kunta KAUPPAKIRJA Lasse Sihvo & Pia Rautio Nousiaisten kunta 2015 1. MYYJÄ: Sihvo, Lasse Tapio (½) ( ) Rautio, Pia Anneli (½) ( ) (jäljempänä Myyjä ) 2. OSTAJA: Nousiaisten kunta (jäljempänä Ostaja ) Y-tunnus

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi. Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi. Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos 1 Valintaperusteet: Siikamäki-Peiposjärvi Valtakunnan vuoden 2008 kylä

Lisätiedot

1 (5) KAUPPAKIRJA (luonnos)

1 (5) KAUPPAKIRJA (luonnos) 1 (5) KAUPPAKIRJA (luonnos) Määräalan osto perustuu teknisen palveluiden lautakunnan lainvoimaiseen päätökseen xx.xx.2014 X. Kauppakirja allekirjoitetaan, kun asemakaavamuutos on hyväksytty ja lainvoimainen.

Lisätiedot

1070 m²:n suuruinen määräala tilasta 778-403-3-58 Kenttämaa sekä 2762 m²:n suuruinen määräala tilasta 778-403-3-4 Ampumarata.

1070 m²:n suuruinen määräala tilasta 778-403-3-58 Kenttämaa sekä 2762 m²:n suuruinen määräala tilasta 778-403-3-4 Ampumarata. KAUPPAKIRJA Myyjä: Suonenjoen kaupunki (0208061-4) PL 13, 77601 SUONENJOKI Ostaja: Rakennusliike Pihatto Oy (2043919-2) Rautalammintie 13 B 13, 77600 Suonenjoki Kaupan kohde: 1070 m²:n suuruinen määräala

Lisätiedot

3Dkiinteistönmuodostaminen

3Dkiinteistönmuodostaminen 3Dkiinteistönmuodostaminen Maankäyttötieteiden päivä Paavo Häikiö 29.10.2015 3Dkiinteistönmuodostaminen lainsäädäntö tekninen toteutus tietopalvelu asemakaava 3D-kiinteistönmuodostamisen edellytyksenä

Lisätiedot

Yhteismetsän hallinto

Yhteismetsän hallinto LAAJENEVAT JA KEHITTYVÄT YHTEISMETSÄT Koulutusprojekti 2012-2014 PEREHDYTYSAINEISTO 1/2013 Yhteismetsän hallinto Perehdytysaineisto yhteismetsien avainhenkilöille 14.2.2014 Kemijärven, Kuusamon, Posion

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma kaupunginhallitus 23.11.2015, 433 Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait...

Lisätiedot

Maanmittaustoimitukset sukupolvenvaihdoksessa

Maanmittaustoimitukset sukupolvenvaihdoksessa Maanmittaustoimitukset sukupolvenvaihdoksessa Polvelta Toiselle -messut Kouvola 6.5.2016 Mikko Pekonen Maanmittauslaitos Yli 200-vuotias Maanmittauslaitos tekee erilaisia maanmittaustoimituksiakuten esimerkiksi

Lisätiedot

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta Voimaantulo 1.1.2014 ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva tai muu

Lisätiedot

Tontin lohkomisen ja määräalan rekisteröintiprosessit Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosastolla

Tontin lohkomisen ja määräalan rekisteröintiprosessit Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosastolla Katri Ervasti Tontin lohkomisen ja määräalan rekisteröintiprosessit Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosastolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Maanmittaustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

VAPAALA. Kaava- merkintä. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Myyntihinta

VAPAALA. Kaava- merkintä. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Myyntihinta VAPAALA Kortteli Tontti Lähiosoite Kaava- merkintä Pintaala m2 Rak.oik. as.tilaa k-m2 Lisäksi tal.tilaa m2/as. Myyntihinta VAPAALA 13005 30 Ilpolantie 12 AO 621 180 0 117 000 13005 31 Ilpolantie 14 AO

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328 SISÄLLYS N:o Sivu 322 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta... 869 323 Laki kiinteistörekisterilain 5 ja

Lisätiedot

27.2.2014. Ohje tulee voimaan 1.3.2014 ja se on voimassa toistaiseksi. Ohje on saatavissa Maanmittauslaitoksen kirjaamosta. Puhelin: 040 484 2185

27.2.2014. Ohje tulee voimaan 1.3.2014 ja se on voimassa toistaiseksi. Ohje on saatavissa Maanmittauslaitoksen kirjaamosta. Puhelin: 040 484 2185 OHJE MML 629/00 00 00/2014 1 Kiinteistörekisterin pitäjät OHJEET KIINTEISTÖREKISTERIN PITÄMISESTÄ Maanmittauslaitos on tänään päättänyt kiinteistörekisterilain 15 :n (22.11.1996/876) nojalla antaa liitteenä

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä K A U P P A K I R J A 1/4 MYYJÄ OSTAJA Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä KAUPAN KOHDE

Lisätiedot

RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN LAADINTAA KOSKEVA KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN LAADINTAA KOSKEVA KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN LAADINTAA KOSKEVA KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS SOPIJAPUOLET Saarijärven kaupunki, Y-tunnus: 0176975-1 Sivulantie 11, PL 13 43100 Saarijärvi (jäljempänä sopimuksessa Kaupunki)

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

Orimattila Ämmäntöyräs, OKT

Orimattila Ämmäntöyräs, OKT Orimattila Ämmäntöyräs, OKT 97/137 m2 + takkatupa 41/43 m2 Hp.139.000 Hoidettu koti 2,5 km keskustasta Myydään hyvin pidetty 97 m2 talo, erillinen 1998 rakennettu 41 m2 takkatupa Töyrylästä. Tämä näppäränkokoinen

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki.

Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki. 1 SOPIJAPUOLET Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki. Ostaja 1.2 Olli Mäkinen perustettavan yhtiön lukuun. 2 SOPIMUSALUE JA ESISOPIMUKSEN

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA KAUPAN OSAPUOLET Talla esisopimuksella osapuolet sopivat myohemmin tehtavasta kiinteiston kaupasta seuraavasti: Myyja Ostaja Ferraria Oy Ab Y-tunnus 0107936-3 10470FISKARS

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Yhteyshenkilön sähköposti:

Yhteyshenkilö: Yhteyshenkilön sähköposti: Tilaaja Kunta: Yhteyshenkilö: Yhteyshenkilön sähköposti: Tiedot tilataan seuraavasti: Lainhuutotiedot kaikilla henkilötiedoilla tiedot tarvitaan seuraavien viranomaistehtävien hoitamiseen seuraavaan lakiin

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA MYYJÄ: Kauhavan kaupunki, y-tunnus 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA. OSTAJA: Eepee-Kiinteistöt Oy, y-tunnus 2285106-8 Osoite: PL 70, 60101 SEINÄJOKI. KAUPAN KOHDE: Kauhavan

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016 Maankäyttö Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait... 5 3.4 Rakentamiskehotusmenettely...

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x.

Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x. 1 KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x. SOPIJAOSAPUOLET Myyjä: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Lisätiedot

Yhteismetsä omistusratkaisuna. Yhteismetsään liittyminen, Jarmo Korhonen 19.2.2014

Yhteismetsä omistusratkaisuna. Yhteismetsään liittyminen, Jarmo Korhonen 19.2.2014 Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsään liittyminen, Jarmo Korhonen 19.2.2014 Lisämaan hankkiminen yhteismetsissä Laajenemisen vaihtoehdot: Metsätilojen osto, liittäminen yhteismetsään osuuksia vastaan,

Lisätiedot

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4.

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4. 6:6 : :0 : 6:6 : : : : : :0 : : 6: : : 6: 6: :0 : 6:0 : : : : :6 : : : 6: : : : 6: : 6: :6 : : m....... 6 6 rp rp60 rp 6 60 6 6 6 0 6 6 p 0 0 0 6 0 0 6 6 0 6 6 6 0 60 6 0 6 0 6 6 6 6 0 6 66 0 6 p p p p6

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

SUOMALAINEN KIINTEISTÖJÄRJESTELMÄ

SUOMALAINEN KIINTEISTÖJÄRJESTELMÄ SUOMALAINEN KIINTEISTÖJÄRJESTELMÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUS KIINTEISTÖJAOTUS KIINTEISTÖREKISTERIYKSIKÖT Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 1 SUOMALAINEN

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

MYYLÄLÄKIINTEISTÖ --------- myymälä-, varasto-, ym. toimitilaa------------

MYYLÄLÄKIINTEISTÖ --------- myymälä-, varasto-, ym. toimitilaa------------ MYYLÄLÄKIINTEISTÖ --------- myymälä-, varasto-, ym. toimitilaa------------ PETIKKO n. 6000 m² Kiinteistö on ollut Tarjoustalo / Tokmannin käytössä vuodesta 2005, jolloin liiketeilasaneeraus tehtiin entiseen

Lisätiedot

RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN

RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN Lomakkeet ja neuvonta Rakennusvalvonta, Rauhankatu 3 (1.krs), 18100 Heinola puh. (03) 849 3573 ja 849 3574 Hakemusasiakirjat hakemus rasitesopimus 2 kpl asemapiirros ja/tai

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot