Kelluvien turvalaitteiden. asennus- ja mittausohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kelluvien turvalaitteiden. asennus- ja mittausohje"

Transkriptio

1 Kelluvien turvalaitteiden asennus- ja mittausohje 2009 Versio 0.4 Sivu 1 (9)

2 Ohjeen infosivu: Kelluvien turvalaitteiden asennus- ja mittausohje Versio: 0.3 / laatinut IK Status: Yleisohje Perustuu aikaisempaan kelluvien turvalaitteiden asennus- ja mittaustarkkuudet ohjeeseen vuodelta 2004 Vastuuyksikkö: Yhteyshenkilö: Väylätekninen yksikkö Ismo Kohonen Yleisinfo Ohjeessa on esitetty viittojen ja poijujen sijainnin tarkistamisessa noudatettavat periaatteet ja menettelytavat Katso myös Turvalaitteiden tarkkuusvaatimukset Tietojen laatuluokitus ja tarkistusmerkinnät VATUssa PALAUTE Sisällys: 1. Kelluvien turvalaitteiden sijaintimäärittely 1.1 Virallinen sijainti 1.2 Poijun ja viitan asennus- ja sijainninmäärittämisperiaatteet 1.3 Kelluvan turvalaitteen asennusmenettely 1.4 Sijoittajat ja niiden rakentaminen 2. Kelluvien turvalaitteiden sijaintitarkastukset (tarkastusmittaukset) 2.1 Tarkastusmittaukset maastossa 2.2 Asennustoleranssit LIITTEENÄ: 1. Periaatepiirros sijaintimäärittelystä 2. Viittojen asennus (menettelytavat 1 ja 2) 3. Sijaintimittauksen tarkkuusvaatimukset ja asennustoleranssit 4. Kelluvan turvalaitteen asennustoleranssialueen määrittäminen Versio 0.4 Sivu 2 (9)

3 Kelluvien turvalaitteiden asennus- ja mittausohje 1. Kelluvien turvalaitteiden sijaintimäärittely 1.1 Virallinen sijainti Kelluvan turvalaitteen virallinen sijainti on turvalaitteen vahvistamisasiakirjoissa ja asianmukaisessa rekisterissä (VATUssa) ilmoitettu, koordinaatteina ilmaistu sijainti. Virallinen sijainti määrää väylän reunaviivan. Väylän reunaviiva kulkee aina turvalaitteen virallisen sijaintipisteen kautta. Turvalaitteen mahdolliset sijoittajat osoittavat virallista sijaintipistettä myöhemmin annettavien mittaus- ja asennustarkkuutta koskevien normien puitteissa. Merikartoilla, loistokirjoissa ym. navigointitietoja sisältävissä julkaisuissa turvalaitteiden paikka esitetään virallisen sijainnin mukaisena. 1.2 Poijun ja viitan asennus- ja sijainninmäärittämisperiaatteet Poijulla tarkoitetaan tässä yhteydessä kelluvaa turvalaitetta, joka liikkuu vapaasti ankkurointipisteensä ympäri ankkuriketjun salliman liikkumatilan verran (n. ankkuripaikan vesisyvyyden verran). Viitalla tarkoitetaan vastaavasti kelluvaa turvalaitetta, joka on kiinnitetty jännittämällä ankkurointikappaleeseen eikä siten pääse vapaasti liikkumaan ankkurointipisteen ympärillä. Pääperiaatteet kelluvien turvalaitteiden asentamisessa ovat: Viitta ja poijuviitta asennetaan aina virallisen sijainnin mukaiseen paikkaan. Asennuspaikan koordinaatit vastaavat turvalaitteen virallisia koordinaatteja (asennus- ja mittaustarkkuuden sallimissa rajoissa). Poiju ja viittapoiju asennetaan liikkumatilansa verran virallisesta sijaintipisteestään väylälle päin siten, että se ei missään olosuhteissa pääse liikkumaan virallisen sijaintipisteensä määrittämän väyläalueen ulkopuolelle. 1.3 Kelluvan turvalaitteen asennusmenettely Viittojen osalta noudatetaan seuraavaa menettelyä: Turvalaitteelle on määritetty koordinaatein tietty virallinen sijainti Turvalaite asennetaan sille määritettyjen asennustoleranssiensa puitteissa virallisen sijainnin mukaiseen paikkaan (toleranssialue on aina virallisesta sijainnista väylälle päin). Määritetään asennuspaikan sijainti (koordinaatit) maastomittauksella asennuksen yhteydessä ja tallennetaan se väylänhoidon tietojärjestelmään (Reimari). Näin saadaan viitta seuraavan kerran asennettua samaan kohtaan, sekä voidaan myös jälkikäteen tarkistaa, että sijainti on sallittujen asennustoleranssien puitteissa virallisen sijainnin mukainen. Versio 0.4 Sivu 3 (9)

4 Jos viittaa ei jostain syystä ole voitu asentaa sallittujen toleranssien puitteissa viralliseen sijaintiin nähden, on siitä ja viitan todellisesta asennuspaikasta lähetettävä erikseen tieto väylä- ja turvalaitetietojen ylläpitäjälle, koska tilanne saattaa edellyttää viitan virallisen sijainnin ja vastaavasti myös väyläalueen tarkistamista ko. väyläkohdassa. Asennuspaikan tulee näissäkin tapauksissa sijaita alkup. virallisesta sijainnista väylälle päin. Asennuksen yhteydessä maastossa tarkistettavia ja ylöskirjattavia tietoja voivat olla mm. asennussyvyys ja pohjan laatu. 1.4 Sijoittajat ja niiden rakentaminen Sijoittajat voivat toimia yhtenä viitan paikantamisen apuvälineenä tarkistettaessa viitan sijaintia maastossa. Sijoittajien on määrä osoittaa kelluvan turvalaitteen virallista sijaintipaikkaa. Paikanmäärityslaitteiden ja menetelmien kehittymisen seurauksena kelluvien turvalaitteiden sijainti pystytään nykyisin tarkistamaan kätevästi myös ilman sijoittajia, mistä syystä sijoittajien käyttö on vähenemään päin, eikä uusia sijoittajia enää juurikaan rakenneta muuten kuin poikkeustapauksissa. Sijoittajien käytöstä ei ole kuitenkaan virallisesti luovuttu, eikä olemassa olevia sijoittajia ole ryhdytty systemaattisesti poistamaan. Huonokuntoisten tai sijainniltaan virheellisten sijoittajien korjaaminen tai siirtäminen ei useimmissa tapauksissa ole enää tarpeellista, vaan ne voidaan tällöin poistaa. 2. Kelluvien turvalaitteiden sijaintitarkatukset (tarkastusmittaukset) 2.1 Tarkastusmittaukset maastossa Väylänhoitotyöhön kuuluvan viittojen ja poijujen sijaintitarkastuksen tarkoituksena on tarkistaa, ovatko turvalaitteet pysyneet alkuperäisillä asennuspaikoillaan, sekä ovatko mahdolliset siirtymät tapahtuneet asennustoleranssialueen sisällä/puitteissa, vai onko turvalaitetta tarpeen siirtää takaisin alkuperäiselle asennuspaikalleen. Sijaintimittauksessa pyritään mahdollisimman tarkasti määrittämään turvalaitteen sen hetkinen sijainti. Mitattujen koordinaattien tarkkuuteen vaikuttaa itse mittaustyön tarkkuus sekä kohdistamistarkkuus suhteessa turvalaitteen ankkurointipaikkaan/pisteeseen. Kohdistamistarkkuuteen vaikuttaa aallokosta ja virtauksista johtuva viitan kallistuma (poikkeama 0...0,3t, t=vesisyvyys) sekä poijun mahdollisuus liikkua vapaasti ankkurointipaikkansa ympärillä (poikkeama 0...1,0t). Mittauksen tarkkuusvaatimukset on esitetty liitteessä 3. Poijun asennuksen yhteydessä mitataan ankkurointipisteen paikka ja poijun sijainti kriittisimmässä ääriasennossaan. Tarkastuskäynneillä mitataan poijun sijainti kriittisimmässä ääriasennossaan väylältä pois päin. Jälkimmäinen arvo on tarpeellinen sen arvioimiseksi, pääseekö poiju liikkumaan väyläalueen ulkopuolelle. Kelluvien turvalaitteiden mitatut sijaintitiedot tallennetaan Reimariin (tallentuvat tietokantaan turvalaitteen sijaintihistoriana). Versio 0.4 Sivu 4 (9)

5 2.2 Asennustoleranssit Asennustoleranssilla tarkoitetaan sitä sallittua poikkeamaa, joka on virallisen sijainnin ja todellisen sijainnin välillä. Viitta asennetaan mahdollisimman tarkasti virallisen sijainnin mukaiseen paikkaan, olosuhteista sekä työ- ja mittausmenetelmistä riippuen enintään sallittujen toleranssirajojen etäisyydelle. Asennustoleranssi on aina turvalaitteen varmemmalla puolella, ts. virallisesta sijainnista (väylän reunasta) väyläalueen puolelle päin. Asennustoleranssi on erisuuruinen väylän leveys- ja pituussuunnassa. Edellä esitetty koskee nimenomaisesti jännitetysti ankkuroituja kelluvia turvalaitteita (viittoja ja poijuviitoja). Poijuilla tarkastelu tulee tehdä ääriasentoonsa nähden ankkurointipisteestä väylän reunaan päin. Asennustoleranssien ohjearvot viitoille ja poijuille on esitetty liitetaulukossa 3. Ohjearvoihin sisältyy kohtuullinen sijaintimittauksen epätarkkuus. Mittauksen epätarkkuuteen sisältyy varsinainen mittausvirhe sekä kohdistamisvirhe (mahdolliset kallistumat ja mittauspisteen epäkeskisyys). Sijoittajien osoittaman paikan osalta sovelletaan samoja toleranssiarvoja. Vertailupisteenä käytetään aina virallisia sijaintikoordinaatteja (ei siis turvalaitteen todellista, sen hetkistä sijaintia). LIITTEET Liite 1 (Periaatepiirros sijaintimäärittelystä) Liite 2 (Viittojen asennus (menettelytavat 1 ja 2)) Liite 3 (Sijaintimittauksen tarkkuusvaatimukset ja asennustoleranssit) Liite 4 (Kelluvan turvalaitteen asennustoleranssialueen määrittäminen) Versio 0.4 Sivu 5 (9)

6 Versio 0.4 Sivu 6 (9) LIITE 1

7 LIITE 2 Viittojen asennus ja niiden sijaintimittaus: MENETTELYTAPA 1 * Turvalaitteelle on suunniteltu tietty sijainti (määritetty koordinaatit) * Turvalaite asennetaan mahdollisimman tarkasti suunniteltujen koordinaattien mukaiseen paikkaan (aina kuitenkin väylän puolelle). * Todetaan, että asennuspaikka vastaa suunniteltua sijaintia asennus- ja mittaustarkkuuden edellyttämien ohjearvojen puitteissa. * Turvalaitteen sijaintitiedoiksi tallennetaan asennuspaikan tai sijaintimittauksen mukaiset koordinaatit. * Väylän reuna kulkee em. teoreettisen sijaintipisteen kautta * Jos turvalaitteelle rakennetaan sijoittajat, ne osoittavat teoreettista sijaintipistettä. Tässä menettelytavassa sijoittajat voidaan merkitä ja mahdollisesti rakentaakin jo ennen turvalaitteen asentamista. MENETTELYTAPA 2 (Käytetään vain erikseen sovituilla turvalaitteilla) * Turvalaitteelle on alustavasti suunniteltu tietty sijainti. * Turvalaite asennetaan olosuhteet huomioon ottaen mahdollisimman tarkasti suunniteltuun paikkaan. * Mitataan asennuspaikan koordinaatit. * Todetaan, että sijainti täyttää turvalaitteen sijainnille alun perin suunnitellut vaatimukset. Asennustarkkuuden ohjearvoilla ei tässä menettelytavassa ole sinänsä merkitystä. * Turvalaitteen sijaintitiedoksi tallennetaan mitatut, todellisen sijainnin mukaiset koordinaatit. * Väylän reuna kulkee todellisen, mitatun asennuspaikan kautta. * Jos turvalaitteelle rakennetaan sijoittajat, ne osoittavat todellista asennuspaikkaa. Tässä menettelytavassa sijoittajat rakennetaan siten vasta turvalaitteen asentamisen jälkeen. Poijujen osalta voidaan soveltaa samoja menettelyjä ottaen huomioon, että poiju tulee kaikissa tapauksissa asentaa liikkumatilansa verran virallisesta sijaintipisteestä väylälle päin. Versio 0.4 Sivu 7 (9)

8 LIITE 3 KELLUVIEN TURVALAITTEIDEN ASENNUS- JA MITTAUS- TARKKUUDET Turvalaitetyyppi Asennustoleranssit (sallitut poikkeamat viralliseen sijaintiin nähden) Sijaintimittauksen tarkkuusvaatimus VIITAT Väylän leveyssuunnassa: 5 % etäisyydestä väylälinjaan, kuitenkin vähintään 1,0 m tai enintään 10 m (väylälle päin) Väylän pituussuunnassa: enintään m (jyrkässä sisäkaarteessa pituussuuntaista toleranssia ei käytetä) 1,0 2,0 m, kriittiset kapeikot 2,0 m, kapeikot yleensä 2,0 3,0 m, avoimet vesialueet vähimmäistarkkuus 5,0 m POIJUT Jääpoijut (vapaasti kelluvat) Väylän leveyssuunnassa: Ääriasennon poikkeama virallisesta sijainnista väylälle päin 10 % etäisyydestä väylälinjaan, kuitenkin vähintään 5 m tai enintään 20 m Ankkurointipaikan sijainti, ääriasennon sijainti: 2,0 3,0 m vähimmäistarkkuus 5,0 m Poijuviitat (jännitetysti ankkuroidut) Väylän pituussuunnassa: Ääriasennon poikkeama virallisesta sijainnista enintään m (jyrkässä sisäkaarteessa pituussuuntaista toleranssia ei käytetä) Sovelletaan viittojen ohjearvoja Sovelletaan viittojen ohjearvoja Vähimmäistarkkuutta käytetään vain poikkeuksellisesti tapauskohtaisen harkinnan mukaan. Sijaintimittauksella määritetään turvalaitteen sen hetkinen, todellinen sijainti (asennuspaikka). Asennuspaikan koordinaatit ylläpidetään Reimari-järjestelmässä. Kelluvan turvalaitteen virallista sijaintia ei pääsääntöisesti määritetä sijaintimittauksen perusteella. Sijaintimittauksen avulla voidaan verrata, miten turvalaite sijaitsee viralliseen sijaintiinsa nähden (onko asennustoleranssien rajoissa). Versio 0.4 Sivu 8 (9)

9 LIITE 4 Versio 0.4 Sivu 9 (9)

Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen ja merkitseminen vesialueella

Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen ja merkitseminen vesialueella 23 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita asettaminen ja merkitseminen vesialueella Liikenneviraston ohjeita 23/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen kulkuväylien perustamiskäytäntö

Merenkulkulaitoksen kulkuväylien perustamiskäytäntö Merenkulkulaitoksen julkaisuja 9/2007 Merenkulkulaitoksen kulkuväylien perustamiskäytäntö Helsinki 2007 ISBN 978-951-49-2132-2 ISSN 1456-7814 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 1.9.2007 Tekijät

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä

JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä Versio: 1.0 Julkaistu: 5.12.2012 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset... 2 4 Termit

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Vesiväylänpitoon liittyviä vastuu- ja korvausperiaatteita

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Vesiväylänpitoon liittyviä vastuu- ja korvausperiaatteita 11 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Vesiväylänpitoon liittyviä vastuu- ja korvausperiaatteita Vesiväylänpitoon liittyviä vastuu- ja korvausperiaatteita Liikenneviraston ohjeita 11/2015 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy 17. toukokuuta 2010 2 Sisältö 1 Pääkäyttäjien ja tukihenkilöiden tehtävät 5 1.1 Yleistä........................................ 5 1.2 Tietojen ylläpito...................................

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003 RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2003 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 14 JOHTOTEIDEN

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

TARKKUUSSUUNNISTUKSEN KILPAILUSÄÄNNÖT KANSAINVÄLISEN SUUNNISTUSLIITON (IOF) TAPAHTUMISSA

TARKKUUSSUUNNISTUKSEN KILPAILUSÄÄNNÖT KANSAINVÄLISEN SUUNNISTUSLIITON (IOF) TAPAHTUMISSA TARKKUUSSUUNNISTUKSEN KILPAILUSÄÄNNÖT KANSAINVÄLISEN SUUNNISTUSLIITON (IOF) TAPAHTUMISSA (Tarkkuussuunnistuksen maailmanmestaruuskilpailujen säännöt) (Tarkkuussuunnistuksen alueellisten mestaruuskilpailujen

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5 Muutos 1 31.5.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi KENTTÄALUEEN SUUNNITTELU Tämä ilmailumääräys on annettu

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt

Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt (Neuvoston direktiivi 2010/45/EU) Mihin tarvitaan selittäviä huomautuksia? Selittävien huomautusten tavoitteena on tehdä EU:n

Lisätiedot

Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät

Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät kirjoittaja: otsikko: julkaisupäivä: 22.6.2009 Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät HUOM: Voit kommentoida

Lisätiedot

Rakennushankkeen laadunvarmistus

Rakennushankkeen laadunvarmistus Juha-Matti Junnonen, TkL, tutkimuspäällikkö Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous juha-matti.junnonen@hut.fi 1 Laadunvarmistuksen tavoitteet Laadunvarmistus sisältää kaikki ne toimenpiteet, jotka ovat

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN 1 KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN Yleistä Kemin Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan

Lisätiedot

Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet

Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet Voimassa 1.5.2011 alkaen 1 Yleistä Keminmaan Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus

Lisätiedot

Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi 11.3.2014 antamallaan päätöksellä.!

Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi 11.3.2014 antamallaan päätöksellä.! Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki 1. ASIA Valitus liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) päätöksestä oikaisuvaatimukseen auton XXX-123 muutoskatsastusasiassa (Dnro TRAFI/2434/03.05.00/2014).

Lisätiedot

Näytesivut. Yleiset säännökset. 1 Kunnossapitovastuun jako ja kunnossapito-oikeus

Näytesivut. Yleiset säännökset. 1 Kunnossapitovastuun jako ja kunnossapito-oikeus 4 Kunnossapito Asunto-osakeyhtiön ja sen osakkeenomistajien väliset riidat siitä, kummalle kuuluu kunnossapitovastuu tietyn rakennuksen osan korjaamisesta, ovat varsin yleisiä. Yksi keskeisistä asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

Laaja opas EU:n ympäristöteknologian todentamista koskevan pilottiohjelman ehdottajille. AdvanceETV

Laaja opas EU:n ympäristöteknologian todentamista koskevan pilottiohjelman ehdottajille. AdvanceETV Laaja opas EU:n ympäristöteknologian todentamista koskevan pilottiohjelman ehdottajille AdvanceETV 2 Alkusanat: EU:n ympäristöteknologian todentamista koskeva pilottiohjelma Innovaatioiden pääsy markkinoille

Lisätiedot

Myynti- ja toimitusehdot

Myynti- ja toimitusehdot Nemco Myynti- ja toimitusehdot Yleiset sopimusehdot Yleiset sopimusehdot, jotka on tarkoitettu käytettäviksi koneiden sekä mekaanisten, elektronisten ja sähköisten laitteiden asennustoimituksissa Tanskassa,

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014, päätös 11

SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014, päätös 11 Puh : (08) 5612 600 Fax : (08) 5612 601 www.hso.fi Martinniementie 31 PL 31 90831 HAUKIPUDAS SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014,

Lisätiedot

Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle

Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle Suomen Pesuteollisuusliitto ry:n julkaisu 1/04 1 Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle Johdanto Laatujärjestelmien kehitystyötä

Lisätiedot

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Kemian tekniikan korkeakoulu Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma Jyri Lehtoranta Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija.

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija. SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.1.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ Raahen Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus

Lisätiedot

ALKUSANAT. VMI10 Maastotyöohje 2007/Koko Suomi 1

ALKUSANAT. VMI10 Maastotyöohje 2007/Koko Suomi 1 ALKUSANAT Valtakunnan metsien 10. inventointi (VMI10) käynnistyi kesällä 2004. VMI10:n merkittävin muutos aiempiin inventointeihin verrattuna on otanta-asetelman muuttaminen siten, että joka vuosi mitataan

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia

Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttaja virasto asiamies Virhevastuu ja takuu autokaupassa 12.12.2007 Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet auton kaupassa. Ohje koskee

Lisätiedot

SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 1 JOHDANTO...4 2 PINTA-ALAN MÄÄRITYSMENETELMÄT...4 3 GPS-MITTAUS...5

SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 1 JOHDANTO...4 2 PINTA-ALAN MÄÄRITYSMENETELMÄT...4 3 GPS-MITTAUS...5 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 1 JOHDANTO...4 2 PINTA-ALAN MÄÄRITYSMENETELMÄT...4 3 GPS-MITTAUS...5 4 TUTKIMUSMENETELMÄT...6 4.1 Kohteiden valinta...6 4.2 Maastomittaukset...6 4.3 Differentiaalikorjaukset ja

Lisätiedot