Sisältö. 1. Tiivistelmä 1 2. Episteemista asemointia 1 3. Konstruoituminen 6 4. Tieto, järjestelmä ja oppiminen Lähteet 20

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. 1. Tiivistelmä 1 2. Episteemista asemointia 1 3. Konstruoituminen 6 4. Tieto, järjestelmä ja oppiminen 12 5. Lähteet 20"

Transkriptio

1 Sisältö 1. Tiivistelmä 1 2. Episteemista asemointia 1 3. Konstruoituminen 6 4. Tieto, järjestelmä ja oppiminen Lähteet 20

2

3 1.Tiivistelmä Tiivistelmä Hannu Linturi 2001 Tiedon syttyminen on sosiaalinen prosessi ja lampun leimahdus pitää muuttaa tekemiseksi ennen kuin on syntynyt tietoa. (Tuomi 1999) Tutkimuksen tieto-oppi on estottoman eklektistä, vaikka tekijä uskotteleekin sen perimmiltään kuuluva kriittisen realismin traditioon. Itsepetoksella, jota toisinaan kutsutaan sosiaaliseksi konstruktionismiksi, on artikkeleissa vankka sijansa. Siitä ahdistumiseen auttaa popperilainen käärmekeitto niiniluotolaisin maustein. Kulloinenkin perspektiivi on aina aikaan sidottu ja peittää sellaista, minkä perässähiihtäjät helposti huomaavat. Kaikki esitetyt argumentit, väittämät ja uskomukset jätetään huolettomasti tiede- ja kasvuyhteisöjen reposteltavaksi. Siinä meemimyllyssä kelvottomat ideat armottomasti kompostoidaan. Senkin jälkeen elän toivossa, että joku niistä kierrättyy käyttöön myöhemmin. Meemeillä - kuten aineellakaan - ei ole tapana kuolla. Perususkomukset on argumentoitu, mutta niitä ei määritellä totuuksiksi kuin korkeintaan näkökulmamerkityksessä. Tutkimuksessa nojataan vähän kaikkeen eikä vähiten sellaiseen fenomenologiaan, jonka mukaan itse (subjekti) ja lähiympäristö ovat siinä määrin keskinäisriippuvaisia toisistaan, ettei niitä ole mielekästä tarkastella erikseen. Siamilaissosiaaliset suhteet toisiin ihmisiin muovaavat sekä omakuvaamme että käsitystämme maailmasta ja muista. Tutkimuksen keskeiset käsitteet liittyvät tutkittavaan ilmiöön eli oppimiseen ja tietoon yhtenä sen kohteena. Pehmeän systeemimetodologian kevyt viitekehys edellyttää systeemikäsitteiden määrittelyn. 2.Episteemista asemointia Episteemista asemointia Konstruktionistisessa tiedonsosiologiassa lähdetään siitä, että subjektista riippumatonta maailmaa (the world out there) ei ole olemassa, vaan sosiaalinen todellisuus on kokonaan mielessä syntynyttä. Tämän lähestymistavan mukaan kaikki arvot, ideologiat ja sosiaaliset instituutiot ovat ihmisten tekoa. (Gergen 1985; Harre 1988, 13). Perheterapian piirissä kehittyneessä sosiaalisessa konstruktionismissa esimerkiksi Anderson, Goolishian ja Hoffman kieltävät kokonaan keskustelun ja vuoropuhelun tuonpuoleisten olioiden olemassaolon. Gergen (1989, ) torjuu näin pitkälle menevän konstruktionismin, jossa tulkinnat minimaalistetaan puhetavoiksi, tarinoiksi ja kertomuksiksi. Mutta ei hän hyväksy naiivia realismiakaan, jonka mukaan suhteemme objektiiviseen todellisuuteen on suora ja mutkaton. Keskitieltä haen vauhtia minäkin ja seurailen Siljanderin ja Karjalaisen tieto-opillista määrittelyä. Siljanderin ja Karjalaisen realistiseksi luonnehdittava näkemyksensä kiteytyy analogiaksi, jonka mukaan teksti ja sosiaalinen interaktio ovat tulkitsijan ja lukijan kannalta samassa asemassa. Lukijan tai tulkitsijan tehtävä on löytää esiin tutkimuskohteensa piilevät lainalaisuudet ja merkitykset. Tilanneriippuvuudesta johtuu, että eri ihmiset tulkitsevat jonkin verran eri tavoin yhteistäkin kohdetta. Voidaan puhua erilaisista lukutavoista. Kieliopin täytyy tällöinkin olla jaettu eli yhteinen. Sosiaalistuminen kulttuuriin merkitsee sitä, että väärät tai epätarkoituksenmukaiset lukutavat karsiutuvat. Siljander ja Karjalainen pyrkivät sulauttamaan realistista ja sosiaalisesti konstruoituvaa todellisuuskäsitystä toisiinsa. Tekijät hylkäävät radikaalikonstruktionistisen näkemyksen kaiken subjektiivisuudesta ja ovat tietoteoreettisesti lähellä Wendell Bellin (1997, 37 50) formuloimaa kriittis-realistista tietoteoriaa. Sen mukaan kaikki tiede on aina historialliseen kontekstiin ja ainakin jossain määrin sen perusoletuksiin ja arvostuksiin kiinnittyvää. Kiistatonta on myös, että tieteen tekeminen on sosiaalinen prosessi ja että sen tekijät ovat tavallisia kuolevaisia ihmisiä, joiden valintoja ja toimintoja ohjaavat samat lainalaisuudet kuin ihmisiä yleensäkin. Tieteen ja tietämyksen keskeneräisyydestä huolimatta realistit olettavat todellisuuden olemassaolon riippumatta siitä, mitä ja miten me sen ymmärrämme. On olemassa maailmaa koskevia 1 totuuksia, joita voidaan tieteen keinoin lähentyä, vaikkei välttämättä kokonaan valloittaa. (Bell 1996, 39 57)

4 Kriittiseksi realistiksi voitaneen luonnehtiamyös professori ja tieteenfilosofi Ilkka Niiniluotoa (1998), jonka mukaan tiede ei saavuta ehdottomia ja lopullisia totuuksia, vaan paraskin tieteellinen tieto on jossain määrin epävarmaa ja joissakin suhteissa vielä parannettavissa. Se ei kuitenkaan oikeuta relativismiin. Tieteen teorioiden oletuksilla on totuusarvo, joka perustuu siihen mitä maailma oikeasti on eikä siihen miten siitä tarinoidaan. Platonia lainaten tieteessä aina tavoitellaan tietoa eli sellaisia maailmaa koskevia käsityksiä, jotka ovat tosia ja hyvin perusteltuja. Synteesinä voitaisiin siis määritellä, että tieto on mahdollisimman tosi ja perusteltu uskomus, joka avoimessa tiedekäytännössä on kuitenkin alati kehittyvä ja muuttuva. Tiedeprosessiin sovelletaan kriittisen epäilyn menetelmää, johon kuuluu teorioiden luova rakentaminen ja koettelu, havaintojen ja kokeiden teko, julkisten perustelujen vaatimus sekä avoin keskustelu tiedeyhteisössä. Tiedeinstituutio on itseään korjaava systeemi, jollaisena se on kyennyt jatkuvasti parantamaan kykyään selittää, ennustaa ja hallita havaittavia maailman ilmiöitä. Uudet teoriat selittävät enemmän ja tarkemmin maailmaa ja ovat Popperin mukaan myös lähempänä totuutta kuin vanhat teoriat. (Niiniluoto 1998) Karjalainen ja Siljander (1993)arvioivat, että arkikommunikaatio perustuu osaksi kätketylle kulttuuriselle ymmärrykselle. Toisaalta vuorovaikutuksessa on aina mukana ymmärtämisen kannalta ratkaisevia merkityksiä, jotka edellyttävät yhteistä tulkintakompetenssia. Läheskään aina niin ei ole eikä tilannetta helpota, että tulkintakompetenssi on yleensä piilevä ja tulee näkyviin vasta, kun se puuttuu. Vaikka puhuttu kieli olisikin yhteinen, kulttuurinen kielitaito puuttuu. Verkko-oppimisen agitaattori ja lukion lehtori voivat hyvinkin hukata toistensa tulkintakompetenssit kuten Internetix -tarinan matkalla on useaan kertaan huomattu. Tieteessä vaaditaan yleensä eksplisiittistä merkityksen tulkintaa päinvastoin kuin arkitodellisuudessa. Vuorovaikutuksen tulkinta on silloin edellä mainitun yhteisen ja jaetun eli kulttuuristen merkitysten julkipuhumista. Teksti ja merkitys ovat toisiinsa kietoutuneita järjestelmiä, vaikka ne samalla ovat käsitteellisesti ja tieto-opillisesti erotettavissa toisistaan. Subjektiivisen ohella on olemassa intersubjektiivinen yhteisöllinen merkitysulottuvuus. Jälkimmäinen voidaan ainakin ajatuksellisesti jakaa historiallisesti muuttuvaan ja ikuisesti pysyvään eli universaaliin. Ihmisen merkityssuhteet - olivat ne sitten tiedostettuja tai tiedostamattomia annetaan aina tietyssä historiallisessa ja kulttuurisessa yhteydessä. Ympäristön tuottamat merkityssuhteet taas ovat kuin kieliopin sääntöjä. Ne antavat rakenteen toiminnallemme vaikkem-me sitä useimmiten huomaakaan.subjektiivisella tasolla (1) yksilö toimii oman tietoisuutensa perusteella. Tietoiset tavoitteet (projektit), tunteet ja halut ohjaavat häntä. Ne kumpuavat paitsi hänen sisältään myös kulttuurisesta ja sosiaalisesta toimintaympäristöstä. Tämä taso kuvaa klassisen hermeneutiikan alkuperäisen idean: ihminen on intentionaalinen ja haluava olento. Subjektiivisella tasolla liikutaan myös freudilaisittain piilotajunnan kerroksessa (2). Meillä jokaisella on oma traumaattinen ja neuroottinen rakenteemme sekä torjuttujen kokemusten joukko, joita emme päästä tietoisuuteemme. Psykoanalyyttinen tulkintamalli operoi tässä lokerossa. Historiallinen taso esittää vuorovaikutuksen ja kanssakäymisen näkyvän ja tiedostetun rakenteen (3). Sosiologian käsitteistö normeineen ja rooleineen kuvaa tätä näkemisen tasoa ja horisonttia. Omaan viiteryhmäänsä samaistunut ihminen tietää, mikä siinä on hyväksyttyä ja soveliasta käytöstä. Tähän kategoriaan kuuluvat lisäksi kaikki käsitteiksi kiteytyneet kulttuuriset ideat maailmasta ja ihmisestä. Ns. tieteellinen maailmankatsomus on kolmoslokeron kulttuurinen uskomusjärjestelmä, joka on läntisissä sivilisaatioissa niin sisäistynyt ja automatisoitunut, että se on paljossa liukunut neljänteen lokeroon. Tiedostamaton historiallinen (4) sisältää kulloisenkin valtakulttuurin näkymättömän ja hiljaisen perustan. Antropologit kuvaavat tällä tasolla esimerkiksi eskimoiden aikuistumisriittiä. Näkeminen syntyy etäisyyden ottamisesta, mutta siihen voidaan käyttää myös metodityökaluja. Niidenkin ulottumattomiin jää jotain sellaista, joka avautuu vasta ajan kulumisen myötä. Verkko-oppimisen tutkimus tällä tasolla on mahdollista vasta, kun se on riittävästi runsastunut ja institutionaalistunut. Perinteistä oppimista sen sijaan voidaan tutkia ja pyrkiä sitä kautta johtamaan ideoita verkko-oppimisen kehittämiselle. Karjalaisen ja Siljanderin tietoinen universaali (5) on ääneen lausuttujen moraalisten periaatteiden ja ideaalien maailma. Tällä tasolla selitämme toimintamme ja sen motiivit yleisten - tai ainakin yleisiksi miellettyjen - ja hyväksyttyjen vaikuttimien pohjalta. Käytännössä 3- ja 5 lokerot kytkeytyvät toisiinsa. Kuinka objektiivista näiden universaalioiden olemassaolo on, siihen Karjalainen & Siljander jättävät vastaamatta. Heille riittää, että ne ovat subjektiivisesti koettuna totta, jollaisina ne ovat myös tutkijan 2

5 lähestyttävissä. Tässä tutkimuksessa tämä kategoria varataan rationaliteetin käsitteelle, joka on sukua yhteisön primaarille uskomusjärjestelmälle ja sitä ohjaaville ideoille. Universaalisuus on paradoksisesti sidoksissa kulloiseenkin aikakauteen. Tiedostamattomassa universaalissa (6) sijaitsevat sosiaalisen elämän universaalit piilopiirteet. Kyse on niistä kanssakäymisen peruspiirteistä, jotka ovat välttämättömiä ihmislajin hengissä pysymiselle. Biologian luonnonvalinnan kaksi peruslausetta saatetaan varauksin laske tähän kategoriaan. Universaalioiden tieteellinen todistaminen on kesken, ja keskeneräiseksi kenties jääkin. Sen realisoiminen saattaa edellyttää sosiaalisen maailman biologiaa ylempien luonnonlakien löytämistä. (Karjalainen & Siljander 1993) Teoriat eivät muodosta yhtenäistä perustaa, joiden pohjalta tutkimusaineistoa tulkitaan. Jännite syntyy systeemisen ajattelutavan ja (realistisen) sosiaalisen pragmatismin välille. Toisen avulla synnytetään tutkimuksen arkkitehtuuri ja rakenne, ja toisen kautta toiminnan joustava käytäntö (tulkinnallinen jatkumo). Muut teoriat ovat täydentäviä ja niiden perusteella tulkitaan ja argumentoidaan sekä tutkimussysteemin toimintaa että tutkimuksen perusolettamuksia. Niiden avulla luodaan myös hypoteeseja oppimisen uusille tulkinnoille. Teorioiden tehtävänä on myös käynnistää tarkasteltavan systeemin itsereflektiota. Tutkimuksen fokus on jaottelun toisessa kerroksessa lokeroissa 3 ja 4, vaikka myös 5 kategoriaan sijoitettu rationaliteetin käsite on tutkimuksessa keskeinen. Rationaliteetti liittyy tieto-opillisesti ongelmalliseen tulevaisuusaspektiin, jota ulottuvuutena Karjalaisen-Siljanderin mallissa ei ole olemassakaan. Ei sitä esiinny muissakaan tieteen jaotteluissa siitä yksinkertaisesta syystä, että tulevaisuuden määräytymättömillä eli kontingenteilla tapauksilla ei ole Platonin tiedemääritelmän mukaista totuusarvoa. Totuusarvo syntyy vasta tapahtumisen kautta. Vaikka tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa ja monilta osin mahdotonta, ihmisen toimintaan liittyy tulevaisuusorientaatio. Kaikessa toiminnassamme ovat tietoisesti tai tiedostamatta mukana menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden perspektiivit. Aika oli merkityksellistä ensin historiatieteissä ja viimeisenä ovat aikapohdiskeluun syttyneet luonnontieteet, joilla niilläkin katsotaan nykyään olevan tulevaisuusrelevanssia. Uutena erikoisalana tieteiden perheeseen on liittymässä tulevaisuuden tutkimus (futurologia), joka on aiheesta herättänyt hämmennystä. Miten tutkia sellaista, mitä ei ole vielä olemassa? Tulevaisuuden tutkimuksen päätehtävä ei olekaan kertoa, miten maailma tulee tosiasiassa kehittymään, vaan koko eteemme avautuvan tulevaisuuspuun tutkiminen eli vaihtoehtoisten mahdollisten tulevaisuuksien (futuribles) kartoittaminen sekä niiden todennäköisyyksien ja toivottavuuden arviointi. (Niiniluoto 1998) Merkityksellisiksi muodostuvat sellaiset tiedot ja uskomukset, joilla ei vielä ole totuusarvoa mutta jotka ovat avoimesti ja perusteellisesti argumentoituja. Tällaisten uskomusten joita ei enää voi pidemmälle perustella - voidaan ajatella olevan varsinaisen tiedon perusteena olevaa esitietämystä, jota tässä nimitetään näkemyksiksi. Osa tutkimuksesta rakennetaan tällaisen näkemystiedon ja esitietämyksen perustalle. Esitietämyksen erityinen merkitys on se, että se ohjaa käyttäytymistä, josta seuraa tekoja ja totuusarvoja. Tulevaisuustieto on sellaisena valinnan väline ja luonnollisesti valintakin on jo teko. Tulevaisuus oletetaan olemassa olevaksi kontingentteina vaihtoehtoina. Siitä seuraa välttämättömyys tulevaisuutta koskevan tiedon totuusarvon korvautumisesta mahdollisuusarvoina. Tietona esitettävä asia on joko mahdollinen tai ei ole. Jos se on mahdollinen, asiaa koskeva väite on tosi tai epätosi. Jos asia ei ole mahdollinen asia on aina epätosi. Futurologian ontologia edellyttää tieteelle relevantin tietämisen alueen laajentamista kontingentteihin ilmiöihin ja totuusteorian ulottamista mahdollisesti tosiin tai epätosiin väittämiin. Havaintopohjaisen tietoaineksen lisäksi tarvitaan näkemystietoa, jossa faktainformaatiota tulkitaan ja yhdistetään merkityksenannon kautta tulevaisuususkomukseksi. (Malaska, Kamppinen & Wilenius 1999) Tulevaisuustutkimuksen tieto on tällaista näkemyksellistä tietoa. Eleonara Masini (1998) jakaa futurologian kolmeen tutkimusalueeseen. Nämä ovat futures study eli tulevaisuuden tutkimus (erikseen kirjoitettuna), futures research eli tulevaisuudentutkimus (yhteen kirjoitettuna) ja erityisesti ranskankielisellä alueella käytetty prospective study eli prospektiivinen tutkimus, josta tässä työssä eniten on kyse. Siinä pyritään menneisyyden ymmärtämisen kautta tunnistamaan ja valitsemaan nykyisyydessä joukko todennäköisiä ja toivottavia tulevaisuuksia. Kyse on toimintaorientoituneesta tulevaisuudentutkimuksesta, vaikka Internetix -tutkimuksessa on piirteitä muistakin futurologian disipliineistä. Tulevaisuudentutkimus tarkoittaa yksinkertaisesti suuntautumista tulevaisuuden tietämiseen ja ymmärtämiseen, ja tulevaisuuden tutkimus sellaista tietotoimintaa, joka 3

6 kattaa kaikki tulevaisuuden intuitiivisen katsomisen, ennustamisen ja inventoinnin muodot utopioista profetioihin. (Malaska, Kamppinen & Wilenius 1999)Internetix tutkimusta voisi luonnehtia prospektiiviseksi ja pragmaattiseksi tulevaisuudentutkimukseksi, pääpaino on tulevaisuutta koskevassa skenaroinnissa ja päätöksenteossa. Ajassa liikkuva eklektisyys ei ole ristiriidatonta, vaan käytettyjen teorioiden ja niiden tulkintojen välillä - on fundamentaaleja epistemologisia eroja. Silloin otetaan pragmatismi avuksi. Teoria popperilainen arvaus - on oikeutettu, kun se onnistuu kuvaamaan todellisuudesta jotain, joka muuten jäisi näkymättömäksi eikä auttaisi kehittämään aiempaa parempaa praksista. Se mikä on parempaa tai huonompaa määrittyy koko toimintajärjestelmän toimivuuden kautta. Joskus hyvä löytyy kahdesta keskenään ristiriitaisesta suunnasta yhtä aikaa. Niinpä atomin elektroni on sekä hiukkanen että aalto, vaikka ominaisuudet toimivat eri lakien mukaisesti. Molempien fysiikan teorioiden kautta saadaan lisätyksi ilmiön ymmärrystä. Oppimisen ja kasvatustieteen tutkimuksen traditioon siirrettynä Karjalaisen ja Siljanderin jaottelu on hedelmällinen. Hermeneuttisen tiedeperinteen eri virtaukset sijoittuvat tulkintamallin tiedostamattomiin lokeroihin. Näkymättömän näkeminen on silloin niin tieteen- kuin käytännön toimijankin pyrkimys. Empiirisessä perinteessä keskitytään taas enemmänkin tietoiseen, näkyvään ja yksiselitteiseen. Luokittelun ansio on siinä, ettei tiedostamatonta aluetta supisteta vain subjektiiviseksi, vaan sille annetaan myös yliyksilöllistä yleistä sisältöä. Luokittelun ulottumattomissa on kolmas ulottuvuus, jossa kiinnostuksen kohteena on tulevaisuus. Tietämisen hetkellä tulevaisuus ei ole vielä määräytynyt miksikään, vaan se on olemassa useutena nykyisyydessä, nykyisyyden potentiaalisina mahdollisuuksina ja vaihtoehtoina (potentialia praesentiae). Tulevaisuuteen tunkeudutaan toimintatutkimuksen syklein, joka aikanaan jauhaa tulevaisuuden esitietämyksestä tositietoa. Tutkimushypoteeseja ja -tuloksia argumentoidaan nelitasoisesti. Ensimmäisen tason muodostaa varmana pidetty todellisuustieto, jolla on myös kykyä tunkeutua tulevaisuuteen. Tässä työssä varmaksi tulkittua tietoa edustuvat mm. evoluutioteoria ja Turingin (tieto)koneen teoria. Invariantteja havaintoja ja teorioita peittää tulkintakerros, joka on popperilaisittain muuttuvaa mutta perusteiltaan pysyväksi oletettua näkemystietoa. Tulkinnallista kerrostumaa kuvaa esimerkiksi Goonatilaken näkemys informaatiovirroista ja evoluution pitkästä juoksusta. Invarianttia tietoa on tietysti kaikki parmenidelainen muuttumaton todellisuus, joka säilyy samana ajasta riippumatta. Tässä työssä sitä kiinnostavampana on pidetty dynaamista tietoa prosesseista, jotka kehittyvät kiertymättä alkuunsa. Sellaisesta muutoksesta on kyse evoluutiossa, jossa elämisen muodot jatkuvasti moninaistuvat ja monimutkaistuvat. Ekologisissa malleissa voidaan toki palata myös alemmille tasoille vaikkapa laajavaikutteisen katastrofin kautta. Jersild ja moni muu kauno- ja scifi kirjailija on kuvannut tällaisia regressiokriisejä. Systeemien monimutkaistuminen ja kuroutuminen kiinni toisiin järjestelmiin tekee niistä keskinäisriippuvia ja jossain mielessä myös haavoittuvia. Invarianteista todellisuuden osistakin voi kehittyä haarautuvia tulevaisuuksia dynaamisissa ja avoimissa järjestelmissä. Valinta ja sattuma ratkaisevat minkälaiselle tulevaisuuspolulle joudumme. 4

7 Kuvio 3. Nelitasoinen uskomusperusta Heikkoja kontingentteja ja hypoteettisia teorioita edustavat monet oppimisteoriat ja tulevaisuusorientaatioon liittyvät murrosaikateoriat, joille on ominaista näkökulmaisuus ja rajallinen pätevyysalue. Tulevaisuustutkimukseen kuuluva aikakausiajattelu ja sosiaalisen konstruktionismin kaltaiset teoriat ovat tällä tavalla heikkoja. Niistä tulee tuskin koskaan vallitsemaan täyttä yksimielisyyttä. Useat oppimisteoriat ovat aikaan ja kontekstiin sidottuja. Niiden kelpoisuus perustuu popperilaiseen kykyyn selittää ilmiötä, ja pragmaattiseen laatuun saada aikaan tavoitteen mukaisia tuloksia. Heikkojen teorioiden taustalla käytetään Heideggerilta peräisin olevaa fenomenologista tapaa ymmärtää maailmaa. Kolmas eri aikavalleihin tunkeutumisen keino on meemimanipulaatioksi nimitetty aikakausi- ja idea-analyysi, jolla luodaan hypoteettisia ideakombinaatioita tulevaan käyttöön. Perusteltuja meemistöjä voidaan testata eräänlaisina hypoteeseina ja heikkoina signaaleina empiirisellä aineistolla. Empiirisen aineiston avulla arvioidaan myös kontingenttien teorioiden pätevyyttä ja pätevyysaluetta. Pragmaattisesti hakeudutaan kohti ratkaisuja, jotka aikaansaavat tavoitteen suuntaista toimintaa kuten korkealaatuista oppimista. Pragmaatikot Peirce, James, Dewey ja nykyään mm. Rorty ammentavat ajatteluaan osaksi suoraan Darwinista. Toimiva käytäntö ratkaisee. Ero subjektin ja objektin välillä häipyy, kun tarkasteltavana on vain organismeja, jotka yrittävät tulla parhaalla mahdollisella tavalla toimeen ympäristössään. (Kunelius 1999, 22-27, Kilpinen, Paavola & Bergman 1999, 37-40) 5

8 Kuvio 4. Uskomusperustan kerrokset Pragmatismin ohella toimintatutkimuksellinen ote vapauttaa simulaatiopeliin, jossa tartutaan erilaisiin ajoissa liikkuviin kulttuurisiin ideoihin, uskomuksiin ja teorioihin (joita kaikkia voidaan nimittää kulttuurisiksi geeneiksi eli meemeiksi), sovitellaan niitä toistensa kanssa sekä testataan ja havainnoidaan lupaavimpia ideayhdistelmiä käytännössä. Meemejä ja niiden yhdistelmiä tuotetaan aikakausianalyysistä, pedagogisten käytäntöjen lähihistoriasta ja tulevaisuusajattelusta, jossa työstetään teknologisen ja sosiaalisen kehityksen hiljaisia mutta potentiaalisesti vahvistuvia aikalaissignaaleja. Tärkeä käytännön todellisuustesti on ideoista, uskomuksista ja empiriasta kertyvän kokonaistarinan eheys. Johdonmukainen ehyt tarina täyttää ns. kolmannen asteen teorian kriteerit (katso artikkeli Aikojen järjet). Tutkimuksen tarkoitus on tärkeä osa johdonmukaista tarinaa. Se on pragmaattinen. Tutkimus on osa Otavan Opiston kehittämistyötä, joka on samalla vapaan sivistystyön identiteettityötä kuten sivistysmeemien metsästys artikkelissa Vapauden vanki osoittaa. Kansanopiston määritteleminen liberotoimijaksi modernissa koulujärjestelmässä mahdollistaa sekä mukanaolijan että sivusta seuraajan roolit mitä tulee muihin nykyisiin oppimisen ja koulutuksen instituutioihin, vaikka tietty toisinajattelu onkin käytössä sekä keinona että päämääränä tarkastella asioita hieman eri näkökulmasta kuin tavallisesti. 3.Konstruoituminen Konstruoituminen 6

9 Monet eri alojen asiantuntijat ovat argumentoineet sen näkemyksen puolesta, että hyödyllistä informaatiota jää saamatta, jos yksilö ja ympäristö irrotetaan toisistaan. Filosofiassa sitä on todistellut Rorty, sosiologiassa Bourdieu ja Pickering, tekoälytutkimuksessa Acre, Horswill jabrooks, kognitiotieteissä Kirsch ja Varela, sekä psykologiassa Järvilehto. Näkemys perustuu ymmärrykseen, etteivät ihmiset asu ja toimi abstraktissa ja objektiivisessa maailmassa. Eri tiedetraditioiden edustajat jakavat fenomenologian perusajatuksen siitä, jonka mukaan tietämisen ja oppimisen teoretisoiminen ei ole mahdollista muuta kuin yksilö-ympäristö systeemissä. (Roth 2000, 232, Heidegger 2000) Maailmassa yksin ja yhdessä Fenomenologien mukaan itseä ja maailmaa ei voi mielekkäästi erottaa toisistaan. Ihmisen on kuuluttava fysikaaliseen maailmaan tullakseen itseksi, joka kykenee määrittelemään itseään itseensä viitaten eli reflektiivisesti. Kahden itsenäisen entiteetin, subjektin ja objektin, sijasta itse ja maailma yhteisvaikuttavat yhdessä yksikössä täälläolona (dasein), joka koetaan maailmassa olemisena (being-in-the-world). Maailmassa olemisen kokemus syntyy kahta tietämisen tietä: maailman tietäminen (knowing the world) ja maailmasta tietäminen (knowing about the world). Tiedonsosiologian ja sen pohjalta kehitetyn sosiaalisen konstruktionismin perusta on toisaalta siinä Marxin havainnossa, että ideologioiden ja sosiaalisen rakenteen välillä on suhde, sekä siinä saksalaisen fenomenologian traditiossa, jota edustavat Brentano, Husserl ja etenkin Heidegger. (Heidegger 1962) Sen mukaan olemassaolo edeltää olemista (existence precedes essence). Fenomenologinen filosofia tukee käsityksiä yksilön ja ympäristön erottamattomasta yhteydestä. Molemmat määrittyvät perimmiltään subjektiivisesti. Maailmassa olemista (being-in-the-world) voidaan tarkastella kolmen toisiinsa kietoutuvan komponentin kautta: 1. umwelt (maailma ympärillä, ympäristö, world around): biologisten halujen ja viettien luontomaailma, 2. mitwelt (kanssamaailma, with-world): olemassaolon sosiaaliset, vuorovaikutukselliset ja interpersoonalliset puolet, 3. eigenwelt (oma maailma, own world): subjektiivinen, fenomenologinen itsen maailma. Itseä ja maailmaa ei fenomenologien mukaan voi siis mielekkäästi erottaa toisistaan. Ihmisen on kuuluttava fysikaaliseen maailmaan tullakseen itsekseen (self), joka tietää olevansa olemassa itsereflektiivisellä tavalla. Sen sijaan että olisi kaksi erillistä entiteettiä (subjekti ja objekti) itse ja maailma määritellään yhdeksi, jota Heidegger nimittää saksankielen termillä Dasein, jota voisi nimittää maailmassaolemiseksi (being-in-the-world) täälläoloksi kuten Kupiainen (Heidegger 2000)termin suomeksi kääntää. Silloin voidaan erottaa toisistaan kahdenlaista tietoa, jotka sitovat yksilön ja maailman (ympäristön) toisiinsa: maailman tietäminen (knowing the world) ja maailmasta tietäminen (knowing about the world). Roth (2000, ) on omaksunut termin elämismaailma (lifeworld) kuvaamaan organismin ja ympäristön keskinäisriippuvuutta. Termiä on ollut muotoilemassa myös Luckman (Schutz & Luckman, 1973), mikä viittaa sosiaalisen konstruktionismin yhden teoriahaaran ja fenomenologisen filosofian väliseen yhteyteen. Organismia ei ole olemassa ilman ympäristöä eikä ympäristöllä ole laadullisia ominaisuuksia ilman yhteyttä organismiin kuten Järvilehto (1998) väittää. Kahdesta tietämisen lajista (individualistinen ja kollektiivinen) johtuu, että sama fyysinen ympäristö konstitutioi eri ihmisillä erilaisia elämismaailmoja eri lajien välisistä elämismaailmoista puhumattakaan. Samassa toimintaympäristössä toimivat yksilöt kokevat yhteistä sosialisaation kautta ja erityistä yksilökokemukseksi kiteytyvän historiallis-kontin-gentin kehityksen kautta. Enimmäkseen elämismaailmat pysyttelevät näkymättöminä ja tematisoimattomina. Elämismaailma voidaan kuitenkin eri syistä objektivoida ja ottaa käsiteltäväksi. 7

10 Kuvio 5. Arkiymmärrys muodostuu jatkuvassa vuorovaikutuksessa ei-tietoisen käytännöllisen tajuamisen (practical sense) ja selityksiä etsivän objektivoivan (objectified sense) ymmärtämispyrkimyksen kanssa Yksilöinä olemme ja elämme aina valmiiksi merkityksillä ladatussa maailmassa, vaikka suhteemme näihin merkityksiin on enimmäkseen tiedostamaton. Maailman objektit ovat meille läpinäkyviä ja ymmärrämme ne käytännöllisesti, suoraan toiminnan kautta. Bourdieu nimittää tätä suhdetta maailmaan (W) käytännölliseksi tajuamiseksi (practical sense). Sen avulla ymmärrämme asiaa sen kummemmin reflektoimatta, miten maailma toimii ja osaamme itse toimia siinä. Käytännön tajuamiseen kiteytyy kaikki kulttuurisesti periytyvä maailman kokeminen ja maailmassa oleminen. Käytännölliseen maailmasuhteeseen ruumiillistuvat sosiaalisten instituutioiden totuudet ja perimmiltään myös se, mitä tässä työssä on nimitetty ajan järjeksi tai rationaliteetiksi. Kun kuvaamme tietoisesti ja argumentoiden maailmaa toisten kaltaistemme kanssa, luomme maailmasta sen malleja, representaatioita (K). Representaatiot välittävät maailmaa (W) yksilölle (I). Bourdieu nimittää välityssuhdetta objektivoivaksi ymmärtämiseksi (objectified sense). Siinä muunnamme ja tematisoimme käytännöllisen ymmärtämisemme kuvien, puhutun kielen ja matematiikan kaltaisten symbolikielten avulla objektivoivaksi ymmärtämiseksi. Tarvitsemme maailman esityksiä ymmärtääksemme maailmaa yhteisellä, johdonmukaisella ja tietoisella tasolla, mutta tarvitsemme representaatioita myös voidaksemme ymmärtää itsemme Itseksi. Silti paljon tästä objektiivisesti jaetusta maailman ymmärtämisestä on piiloista ja arjessa huomaamatonta. Käytännöllisen ja objektivoivan vuoropuhelusta syntyy arkiymmärryksemme (common sense) siitä, minkälainen maailma on, miten se rakentuu, mitkä ovat todellisia ja mitkä kuviteltuja voimia jne. Pohjana on historiallisesti muotoutunut ja yhteisesti objektivoitu kokemus. Kokemuksellisesti ja vuorovaikutuksellisesti kehittyneen arkiymmärryksen kautta päädymme normatiivisiin tulkintoihin elämismaailmoistamme (lifeworlds). (Roth 2000, 234) Elämismaailmoissamme on paljon yhteistä, mutta ihmisten tulkinnat (K) voivat myös merkittävästi poiketa toisistaan kuten Rothin fysiikan laboratorion esimerkki osoittaa. 8

11 Tarkasteltava inhimillinen toimintasysteemi eli Internetix Campus on järjestelmä, joka konstruoi toimintaansa sosiaalisesti toimintatutkimuksen syklein. Sen oman toiminnan reflektiivisenä lähtökohtana on käsitys todellisuudesta sosiaalisesti määrittyvänä ja muokkautuvana. Sosiaalinen konstruoitumisen käsitys on kuitenkin siinä mielessä lewiniläisittäin konservatiivinen, että siinä ei kielletä olemassaolostamme riippumattoman todellisuuden olemassaoloa. Tiedonsosiologian teoria jäsentää verkko-oppimisen ja Internetix Campuksen kulloistakin institutionaalista kehitysvaihetta. Teorioita käytetään toimijajärjestelmän itsensä reflektoinnin lisäksi perustelemaan ja tulkitsemaan verkko-oppimisen leviämistä ja oppimisen tulevaisuusarvioita, joiden perusteella määritellään metodiseen valintaan liittyvä verkko-oppimisen tulevaisuusvisiosekä kehittämismalli. Todellisuuden tekemisestä Sosiaalisen konstruktionismin mukaan käsityksemme todellisuudesta rakentuu sosiaalisesti eli vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Yksilöä ei ole edes mielekästä tarkastella erillään siitä sosiaalisesta maailmasta, jossa hän on alituisesti vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Kieli on väline, jolla vuorovaikutus tapahtuu. Teorian oletuksena on, että ihmiset perustavat, luovat ja tuottavat itse sen maailman, jossa he elävät, keskustelujen ja keskustelussa vaihdettavien kielellisten määritelmien kautta. (Shotter 1993) Merkitykset, joita vuorovaikutuksessa annamme itsellemme ja toisille ihmisille, eivät ole ihmisten tosi -ominaisuuksia vaan ne luodaan kommunikaatiossa. Merkitykset ja tieto rakennetaan siis yhdessä ja samassa vuorovaikutusprosessissa. (Leeds-Hurwitz 1995) Sosiaaliset konstruktionistit keskittävät huomionsa sekä vuorovaikutusprosessiin että sen tuottamiseen, koska samaan aikaan kun kommunikaatio ylläpitää todellisuutta se myös muokkaa sitä. Me kohtaamme toisemme kommunikaatioprosessissa, joka generoi merkityksiä ja luo tietoa. Kommunikaatio luo ja uudelleenluo sosiaalisen maailmamme. (Penman 1992) Vuorovaikutuksen määräävä rooli paljastuu henkilökohtaisen identiteetin rakentamisessa, jonka merkitys näyttää lisääntyvän murrosaikana kuten mm. Bauman (1997) on osoittanut. Kommunikaatio ei ole vain informaation siirtoa, vaan siinä tulkitaan molemminpuolisesti sekä sosiaalista että muuta ympäristöä. Ihmisten entiset ja nykyiset kokemukset värittävät heidän maailmanymmärrystään, joka vuorostaan välittyy ja vaikuttaa heidän vuorovaikutukseensa muiden ihmisten kanssa. Jokainen vuorovaikutus välittyy siihen, mitä olemme ja minkälaisena maailman koemme. Radikaalin sosiaalisen konstruktionismin tietokäsitys on relativistinen. Sen mukaan kaikki tieto on keskustelunomaista, se perustuu eri havainnoitsijoiden keskinäisiin maailman merkitystä koskeviin neuvotteluihin, 2. narratiivista, se esiintyy kertomuksena, 3. kielellistä, se on sidoksissa kielipeleihin, puheakteihin ja puhekäytäntöihin (kuten Wittgensteinkin epäilee, kielen tehtävä on auttaa organismeja niiden yhteistyössä eikä tarjota niille kykyä saada asiat oikeasti selville) (Kunelius 1999, 27), 4. interrelationaalista, se on yhteisesti luotua ja yhteisön kielirakenteisiin sidottua. Empiirinen tutkimustraditio painottaa havainnoitsijan ulkopuolella olevan todellisuuden vaikutusta tai kuvautumista hänen puhekäytäntöönsä ja käsittelee tiedonhankintamenetelmiä ja päättelysääntöjä itse tiedonmuodostustapahtumaan nähden ulkopuolisina. Postmodernille tiedonkäsitykselle ominainen hermeneuttinen metodologia on sen sijaan kiinnostunut kehämäisestä vuorovaikutussuhteesta havainnoitsijan puhekäytäntöjen ja tiedonmuodostustapahtumassa konstruoituvan todellisuuden välillä. Shotterin mukaan tässä kehässä on mukana sekä löytämistä (finding) että tekemistä (making). Todellisuudesta ei voi sanoa mitä tahansa. Puhekäytännöt ovat riippuvaisia siitä, mitä tosiasiat sallivat tai mahdollistavat todellisuudesta sanottavan. Tässä mielessä löydetään asioita. Samalla kuitenkin vallitsevat puhekäytännöt määräävät, mitä hyväksytään tosiasioiksi ja miten niiden välillä vallitsevat keskeiset suhteet käsitetään. On olemassa tiedonmuodostusta ohjaava esikäsitys. Tässä mielessä todellisuus tehdään.väkevimmät tarinat (sadut ja myytit) ovat syntyneet spontaanisti eri ihmisyhteisöissä tuottamaan jaettuja tunne-elämyksiä saman kaavan mukaan. Niissä esiintyy sankari, konna ja auttaja, joiden systeemipelin näyttämönä on konflikti. Viihdeteollisuus käyttää kaavaa varioiden hyväkseen. Tanskalainen tulevaisuudentutkija Rolf Jensen väittää kirjassaan Dream Society (2001), että länsi-ihmiset jatkavat materialistista hyvinvointiaan hyvillä tarinoilla. Tuotteita ei valita vain niistä saatavan hyödyn vaan myös niiden tuottaman elämyksen eli tarinan perusteella. 9

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Tieto tietojenkäsittelytieteessä

Tieto tietojenkäsittelytieteessä Tieto tietojenkäsittelytieteessä Jesse Hauninen 14.4.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tiedosta kuulee puhuttavan jatkuvasti. Yhteiskunnan

Lisätiedot

TAVOITE, TARKOITUS JA TOIMINTA JOHN DEWEYN KASVATUSFILOSOFIASSA

TAVOITE, TARKOITUS JA TOIMINTA JOHN DEWEYN KASVATUSFILOSOFIASSA TAVOITE, TARKOITUS JA TOIMINTA JOHN DEWEYN KASVATUSFILOSOFIASSA Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Filosofian pro gradu -tutkielma Ilkka Mönkkönen kevät 2008 TAVOITE, TARKOITUS

Lisätiedot

laadullisen tutkimuksen metodologia metodologia tutkii menetelmien perusteita ja oletuksia

laadullisen tutkimuksen metodologia metodologia tutkii menetelmien perusteita ja oletuksia laadullisen tutkimuksen metodologia metodologia tutkii menetelmien perusteita ja oletuksia Juha Varto Laadullisen tutkimuksen metodologia ELAN VITAL copyright Juha Varto 2005 sisältö Johdanto: tutkimus

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

Oppimisen tulevaisuus 2030. Hannu Linturi, Tommi Laitio, Anita Rubin, Olli Sirén, Jenni Linturi

Oppimisen tulevaisuus 2030. Hannu Linturi, Tommi Laitio, Anita Rubin, Olli Sirén, Jenni Linturi Oppimisen tulevaisuus 2030 Hannu Linturi, Tommi Laitio, Anita Rubin, Olli Sirén, Jenni Linturi Otavan Opiston Osuuskunta, Demos Helsinki, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus 200 3. Sisällysluettelo.

Lisätiedot

Leila Keski-Luopa Julkaistu: Psykoterapia 3/2011, (265 281)

Leila Keski-Luopa Julkaistu: Psykoterapia 3/2011, (265 281) 1 Leila Keski-Luopa Julkaistu: Psykoterapia 3/2011, (265 281) Ahdistus sairauden oire vai perusvirittyneisyys elämään? Ahdistus on elämyksellinen tunnetila, johon ihmisen on vaikea muodostaa luontevaa

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan laitos. Eron aika. Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta

Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan laitos. Eron aika. Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan laitos Eron aika Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta Sonja Miettinen AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Helsingin

Lisätiedot

Organisaatiokulttuuri muutoksessa Janne Matikainen 1.3.1999

Organisaatiokulttuuri muutoksessa Janne Matikainen 1.3.1999 Organisaatiokulttuuri muutoksessa Janne Matikainen 1.3.1999 B Sisällys 1. Johdanto 1.1 Tarina British Airwaysin organisaatiokulttuurin muutoksesta 1.2 Kirjan tarkoitus 2. Mitä organisaatiokulttuuri on?

Lisätiedot

Merkitysjohtaminen. Kirkollisen johtamisteorian hahmottelua. Ylemmän pastoraalitutkinnon tutkielma Jussi Holopainen

Merkitysjohtaminen. Kirkollisen johtamisteorian hahmottelua. Ylemmän pastoraalitutkinnon tutkielma Jussi Holopainen Merkitysjohtaminen Kirkollisen johtamisteorian hahmottelua Ylemmän pastoraalitutkinnon tutkielma Jussi Holopainen Tampereen tuomiokapitulin istuntoon 5.9.2012 SISÄLLYS JOHDANTO s. 1. SOSIAALISEN KONSTRUKTIONISMIN

Lisätiedot

ITSETUNTEMUS OPETTAJAN TYÖVÄLINEENÄ

ITSETUNTEMUS OPETTAJAN TYÖVÄLINEENÄ ITSETUNTEMUS OPETTAJAN TYÖVÄLINEENÄ Hyväksytyksi tulemisen ja kontrollin tarve itsetuntemuksen jäsentäjinä Tuomo Komonen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu -tutkielma Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

Kati Vehmas YLIOPISTO-YRITYS TUTKIMUSYHTEISTYÖPROJEKTIT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA. Johtaminen Syksy 2011

Kati Vehmas YLIOPISTO-YRITYS TUTKIMUSYHTEISTYÖPROJEKTIT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA. Johtaminen Syksy 2011 Kati Vehmas YLIOPISTO-YRITYS TUTKIMUSYHTEISTYÖPROJEKTIT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA Johtaminen Syksy 2011 1 JOHDANTO... 4 1.1 Yliopisto yritys yhteistyö... 4 1.2 Ongelmanasettelu... 5 1.3 Projektitutkimuksen

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot

Uuden tieteenalan ongelmat

Uuden tieteenalan ongelmat Juha Varto Uuden tieteenalan ongelmat Tässä artikkelissa tarkastellaan käytäntölähtöisen empiirisen tietenalan rakentumisen mahdollisuutta. Pyrin ottamaan esille piirteitä, jotka tosiasiallisesti vaikuttavat

Lisätiedot

YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA

YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA Ritva Lahtinen Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos Tampereen yliopisto Marraskuu 2009 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Merja Luoma. ETTÄ ON AINA HUOMIOITAVA MUUT SIINÄ Ammatillinen kasvu ja ammatillinen identiteetti John Deweyn kasvatusajattelun valossa

Merja Luoma. ETTÄ ON AINA HUOMIOITAVA MUUT SIINÄ Ammatillinen kasvu ja ammatillinen identiteetti John Deweyn kasvatusajattelun valossa Merja Luoma ETTÄ ON AINA HUOMIOITAVA MUUT SIINÄ Ammatillinen kasvu ja ammatillinen identiteetti John Deweyn kasvatusajattelun valossa Pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2003 Kasvatustieteen laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

Näihin kysymyksiin lähdemme etsimään vastauksia selvittämällä:

Näihin kysymyksiin lähdemme etsimään vastauksia selvittämällä: Artikkeli on julkaistu kirjassa: Tensing, M & Totro T. (toim) Vallaton strategia. Puheenvuoroja strategisesta toisinymmärtämisestä. Metanoia Instituutti 2010. IHMISMIELEN TOIMINTAA YMMÄRTÄVÄ STRATEGIA

Lisätiedot

OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO

OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO PRO FORMA DIDACTICA Syksy 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelijat: Paula Heikkilä, Eero Kukko, Vuokko

Lisätiedot

Juha Peltoniemi. Tieto ja teoria. Tiedon filosofisia, psykologisia, organisatologisia, pedagogisia sekä sosiologisia ulottuvuuksia

Juha Peltoniemi. Tieto ja teoria. Tiedon filosofisia, psykologisia, organisatologisia, pedagogisia sekä sosiologisia ulottuvuuksia Juha Peltoniemi Tieto ja teoria Tiedon filosofisia, psykologisia, organisatologisia, pedagogisia sekä sosiologisia ulottuvuuksia Versio 0.3 (8. marraskuuta 2014) 2014 Juha Peltoniemi ja Neutrinica Oy Lataaminen,

Lisätiedot

OPETTAJUUS PELASTUSOPISTOSSA. Organisaation ymmärtämisen avulla ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen. Petteri Taitto

OPETTAJUUS PELASTUSOPISTOSSA. Organisaation ymmärtämisen avulla ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen. Petteri Taitto OPETTAJUUS PELASTUSOPISTOSSA Organisaation ymmärtämisen avulla ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen Petteri Taitto Pelastusopiston julkaisu B-sarja: Tutkimusraportit / ISBN 98-9---8 (nid.) ISBN 98-9---

Lisätiedot

Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt

Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt 1 1 Anu Ruhala (toim.) Mervi Ritokoski (toim.) Hanna Niinistö (toim.) Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt

Lisätiedot

OPETTAJIEN IHMIS- JA KASVATUSIHANNE IHMISKÄSITYSAJATTELUSSA. Sari Kalijärvi Tanja Muranen

OPETTAJIEN IHMIS- JA KASVATUSIHANNE IHMISKÄSITYSAJATTELUSSA. Sari Kalijärvi Tanja Muranen OPETTAJIEN IHMIS- JA KASVATUSIHANNE IHMISKÄSITYSAJATTELUSSA Sari Kalijärvi Tanja Muranen Kasvatustieteen pro gradu-tutkielma Kevät 2004 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYS 1 IHMISYYTEEN

Lisätiedot

TIETO JA SEN MERKITYS TULEVAISUUDESSA

TIETO JA SEN MERKITYS TULEVAISUUDESSA Yleisesikuntaeverstiluutnantti evp. Sakari Ahvenainen Helsinki 24.3.2005 1(57) Yleisesikuntakurssi 54, Strategisen Johtamisen Kurssi, MpKK 2005 TIETO JA SEN MERKITYS TULEVAISUUDESSA Yleisesikuntaeverstiluutnantti

Lisätiedot

I MIKROTALOUSTIETEELLISEN ANALYYSIN PERUSTEET

I MIKROTALOUSTIETEELLISEN ANALYYSIN PERUSTEET I MIKROTALOUSTIETEELLISEN ANALYYSIN PERUSTEET Matti Estola 4. lokakuuta 2013 Sisältö 1 Kansantaloustieteen historiasta 2 2 Yleisistä tieteenfilosofisista periaatteista 7 2.1 Tieteelliset lait, teoriat

Lisätiedot

Esa Kirkkopelto: HUMANOIDIHYPOTEESI. Posthumanismia pelkän järjen rajoissa

Esa Kirkkopelto: HUMANOIDIHYPOTEESI. Posthumanismia pelkän järjen rajoissa 1 Esa Kirkkopelto: HUMANOIDIHYPOTEESI Posthumanismia pelkän järjen rajoissa Tämän esseen tarkoitus on tarjota filosofinen näkökulma Maan ulkopuolista kehittynyttä elämää koskevaan pohdintaan ja kiistaan.

Lisätiedot

AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ. Tuire Eilittä Kaisa Koskela Eeva-Kaisa Timlin Päivi Syvävirta

AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ. Tuire Eilittä Kaisa Koskela Eeva-Kaisa Timlin Päivi Syvävirta AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Tuire Eilittä Kaisa Koskela Eeva-Kaisa Timlin Päivi Syvävirta Opinnäyte Syksy 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen

Lisätiedot

Tuntemattomasta taudiksi

Tuntemattomasta taudiksi Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 NOORA WAHLSTEN Tuntemattomasta taudiksi Sanomalehden tradenomitutkimuksesta välittämät mielikuvat Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO. Humanistinen tiedekunta. Viestintätieteiden laitos

VAASAN YLIOPISTO. Humanistinen tiedekunta. Viestintätieteiden laitos VAASAN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta Viestintätieteiden laitos Markku Honkola Metaforat ja värittävät ilmaisut historiatieteellisessä tekstissä Tarkastelussa Taina Ukkosen väitöskirjan retoriset keinot

Lisätiedot