Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008"

Transkriptio

1 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008

2 TEKIJÄ Työryhmä KANNEN KUVA Suomen Kuntaliitto 1. painos ISBN (painettu) Suomen Kuntaliitto Painopaikka: Kuntatalon paino, Helsinki Helsinki 2008 ISBN (pdf) Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL Helsinki Puh. (09) 7711 Faksi (09)

3 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 Esipuhe ESIPUHE Kuntaliitto on vuosikymmen sitten yhdessä alan yrittäjien kanssa julkaissut oppaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinta Oppaassa annetaan ohjeita palvelujen kilpailuttamisesta ja tarjousten kokonaistaloudellisesta arvioinnista. Käytännössä kymmenen vuoden aikana kunnat tilaajina ovat oppaan ohjeita soveltaen luoneet omia asiakirjasovellutuksiaan ja menetelmiään. Samaan aikaan EU-säädökset ja uudistettu hankintalaki ovat tuoneet palvelujen hankintaan uusia vaatimuksia. Tämän Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 asiakirjat sisältävät malleja ja huomioonotettavaa tietoa palvelujen kilpailuttamisesta, tarjousten arvioinneista ja sopimisesta. Tilauskäytäntöjen ja asiakirjojen kehittämistyön on tehnyt Kuntaliiton aloitteesta perustettu tilaajien ja yrittäjien edustajista koottu työryhmä. Kehitystyö on lähtenyt vanhan oppaan ja sen perusteella syntyneiden käytännön sovellutusten pohjalta. On pyritty löytämään parhaita käytäntöjä, yhdistelemään ja kehittämään niitä edelleen. Tavoitteena on ollut palveluhankintojen ohjaus joustavalla tavalla niin, että siinä toteutuisivat ostojen lainmukaisuus ja luotettavuus, tarjousten tasapuolinen arviointi ja myös tarjoustoimintaa helpottava hankintakäytäntöjen yhdenmukaistuminen. Työryhmän laatima aineisto sisältää toimintamallin useampivuotisen kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan kilpailuttamiseksi ja puitesopimuksen laatimiseksi. Mallin mukainen kilpailu käydään palvelun yksikköhinnalla ja laadulla. Keskeisiä kilpailun elementtejä ovat kuljettajien koulutus tai kokemus sekä kaluston kuntoa ja ympäristöpäästöjä kuvaava käyttöönottovuosi. Palvelutuotannon ehdot kirjataan puitesopimukseen ja palvelu tilataan sen ajankohtaistuttua sopimukseen kirjatuin ehdoin kokonaistaloudellisesti edullisimmalta, vapaana olevalta ja tehtävään soveltuvalta työyksiköltä. Työryhmässä ovat olleet: Jussi Kauppi Kuntaliitosta puheenjohtajana, Hannu Huhtala Kuntaliitosta, Vesa Eronen Joensuun kaupungista, Heikki Halonen Helsingin kaupungista, Tero Pyssysalo Järvenpään kaupungista, Erkki Tammisto Vantaan kaupungista, Janne Juntunen Espoon kaupungista, Juhani Laurila Vaasan kaupungista, Jari Rönkä Jyväskylän kaupungista, Mauri Pesonen Kuopion kaupungista, Kari Happonen Koneyrittäjien liitosta, Tapani Karonen ja Kimmo Laukkanen Infra ry:stä, Simo Saukkonen ja Seppo Teini Infra ry:n yrittäjien edustajina, Jari Pietilä ja Esa Näätänen Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:stä, Erkki Nevala Tmi Erkki Nevala sihteerinä.

4

5 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe Johdanto Työkonepalvelujen hankinta työkohteille Kunnossa- ja puhtaanapidon talvi- ja kesäkauden työkonepalvelujen hankinta Kuljetuspalvelujen hankinta työkohteille Kunnossa- ja puhtaanapidon talvi- ja kesäkauden kuljetuspalvelujen hankinta Yleiset sopimusehdot

6

7 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 Johdanto, lainsäädäntö 1. JOHDANTO Nämä ohjeet ja asiakirjamallit koskevat kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan puitejärjestelyn kilpailuttamista. Johdanto-osassa tarkastellaan jäljempänä koottuja, yleisiä ja huomioonotettavia määräyksiä, käsitteitä sekä niitä koskevia viittauksia yksityiskohtaisempiin tiedonlähteisiin. Käytännön hankintatoimen helpottamiseksi on laadittu asiakirjamalleja. Esitetty puitejärjestely koskee yrittäjän pääsääntöisesti tuntihinnalla tilaajan työnjohdon alaisuudessa tuottamaa kone- ja kuljetuspalvelua kuljettajineen. Konevuokrausta ilman kuljettajaa tai urakointia järjestely ei koske. Asiakirjat on laadittu palvelujen kilpailuttamiseen käyttäen avointa hankintamenettelyä. 2. PUITESOPIMUS, PALVELUTILAUKSET Kone- ja kuljetuspalvelujen puitejärjestelyn toimintaperiaate ja vaiheistus: 1. Puitesopimuksessa määritellään palvelun toimituksen ehdot, palvelun laatu, osapuolten vastuut, menettelyt sopimuskauden aikana tapahtuvien olosuhdemuutosten huomioonottamisesta sekä muista tämän tyyppisistä seikoista. Hankintalain mukaan puitesopimus voi kestoltaan olla enintään 4 vuotta. 2. Puitesopimukseen tarjotut koneet tai ajoneuvot tarjotaan ja arvioidaan konetai ajoneuvokohtaisesti asettaen ne kokonaistaloudelliseen edullisuusjärjestykseen. 3. Palvelu tilataan erikseen työn tullessa ajankohtaiseksi. Palvelutilaukset tehdään tarjousvertailun mukaisessa kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä ensimmäiseltä vapaana olevalta työtehtävään soveltuvalta yksiköltä. Kaikki asiakirjat edullisuusjärjestyslistoineen ovat julkisia. Vain yrittäjän esityksestä liikesalaisuuksiksi määritellyt asiat voivat olla salassa pidettäviä (vrt. tarjouspyyntö, kohta 5). Palvelutilausten tekeminen edullisuusjärjestyksessä on tilaajaa velvoittava. Tilaaja voi poiketa järjestyksestä vain, mikäli vuorossa oleva yksikkö ei ole kyseiseen työtehtävään soveltuva. Tällöin valinta on perusteltava. Perustelujen dokumentointi voi olla erittäin hyödyllinen jos valinta riitautetaan sopimusrikkomuksena. Seurantaa helpottaa jos tilaajalla on tarkoitukseen laadittu, keskitetty ATK-ohjelma 3. KESKEISTÄ LAINSÄÄDÄNTÖÄ 3.1 Hankintalaki ja kynnysarvot Kuntien hankintoja säätelee laki julkisista hankinnoista (348 / 2007) ja laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349 / 2007). Hankinnan verottomat kustannukset suhteessa kynnysarvoihin arvioidaan hankintaa aloitettaessa koko sopimuskauden ajalta mahdollisine optioineen. Kynnysarvot on säädetty erikseen tavaran, palvelujen ja rakennusurakoiden hankinnoille. Kone- ja kuljetuspalveluja hankittaessa noudatetaan aina palvelujen hankinnalle asetettuja kynnysarvoja. Hankintojen kynnysarvot aikavälillä ovat: EU-kynnysarvo veroton Kansallinen kynnysarvo veroton Työ- ja elinkeinoministeriö tarkistaa ja ilmoittaa EU-kynnysarvot 2 vuoden välein.

8 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 Johdanto, lainsäädäntö 3.2 Muu lainsäädäntö, muut määräykset Tilaajavastuulaki Tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaan tilaajan on pyydettävä sopimuspuolelta ja tämän on annettava tilaajalle: 1. Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin; 2. Kaupparekisteriote; 3. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty; 4. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneet eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä 5. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Jos sopimuspuolena toimii ulkomainen yritys, yrityksen on toimitettava vastaavat tiedot yrityksen sijoittumismaan lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisellä hyväksytyllä tavalla. Tilaaja voi myös itse hankkia 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja sillä on oikeus hyväksyä muun kuin viranomaisen antama selvitys 1 tai 2 momentissa tarkoitetuksi selvitykseksi tai todistukseksi, jos se on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä (esim. RALA ry). Tilaajan ei tarvitse pyytää edellä tarkoitettuja selvityksiä tai todistuksia, jos sopijapuolen toiminta on vakiintunutta (harjoittanut toimintaa vähintään kolme vuotta) tai tilaajan ja sopimuspuolen sopimussuhdetta voidaan pitää vakiintuneena aikaisempien sopimussuhteiden johdosta (noin 2 vuotta). Esitetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Jos sopimus on voimassa yli 12 kuukautta, tilaajan sopimuspuolen on toimitettava tilaajalle sopimussuhteen aikana 12 kuukauden välein edellä mainitut tiedot. Tilaajan velvollisuuksien laiminlyömisestä voidaan määrätä laiminlyöntimaksua vähintään euroa ja enintään euroa Henkilötunnisteet Työturvallisuuslain (738/2002) 52 a :ssä määrätään yhteistä rakennustyömaata johtavalle tai valvovalle rakennuttajalle velvollisuus huolehtia siitä, että jokaisella siellä työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Lain vähimmäissisältö täyttyy, kun tunnisteessa on asianomaisen henkilön nimi ja kuva sekä hänen työnantajansa nimi Kabotaasilainsäädäntö Kabotaasiliikenteellä tarkoitetaan tavaraliikennettä, jota harjoitetaan Suomen alueella toisessa maassa rekisterissä olevalla ajoneuvolla. Kabotaasiliikennettä säätelee asetus (ETY) N:o 3118/93. Asetuksen 2 artiklan mukaan kabotaasiliikennettä saa harjoittaa vain väliaikaisesti, mikä tarkoittaa käytännössä yksittäisiä kuljetuksia Liikennelupalainsäädäntö Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä ( / 693) 5 :n mukaan tavaran kuljettaminen ajoneuvolla tiellä korvausta vastaan edellyttää lupaa. Jos tavaraa kuljetetaan korvausta vastaan vuokratulla ajoneuvolla, jonka kuljettajana toimii sen vuokralle antaja tai vuokralle antajan palveluksessa oleva taikka vuokralle antajan teh- 2

9 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 Johdanto, lainsäädäntö tävään osoittama, välittämä tai muulla näihin verrattavalla tavalla järjestämä henkilö, liikenteenharjoittajana pidetään vuokralle ottajan asemesta vuokralle antajaa. Saman lain 7 :ssä on säädetty kuljetuksista, joissa lupaa ei tarvita. Poikkeus voi koskea mm. tien- ja kadunpitoon liittyvän maa-aineksen, veden, suolan tai muun vastaavan aineen levittämistä tielle tai kadulle. Tarkempaa tietoa löytyy esim. hakusanalla liikennelupa osoitteesta Kuljetusketjun vastuu Tieliikennelain vastuusäännökset tarkoittavat koko kuljetusketjun osalta turvallisuuden parempaa huomioon ottamista. Tieliikennelain 87a käsittelee kuorman varmistamista ja tieliikennelain 105a ajo- ja lepoaikasäädösten noudattamista. Tieliikennelain säännösten mukaisesti kuorman puutteellisesta kiinnittämisestä vastaa se, joka on kuorman tehnyt ja varmistanut kuorman kiinnityksen. Kun kuljetusyrittäjä noutaa asiakkaalta valmiiksi lastatun kuorman tai kun tavaran lähettäjä lastaa itse kuorman kuljettajan odottaessa, vastaa asiakas kuorman varmistamisesta. Ajo- ja lepoaikojen noudattamisen osalta aikatauluista määrännyt on osaltaan vastuussa siitä, että kuljettaja voi pitää pakolliset tauot aikataulujen estämättä. Tahallisesta ajo- ja lepoaikamääräysten rikkomisesta voi kuljettajan ja kuljetusyrityksen lisäksi joutua vastuuseen myös liian kireän aikataulun laatija. Edellytyksenä hänen osaltaan on tietoisuus siitä, ettei kyseisessä kuljetuksessa kyetä noudattamaan ajo- ja lepoaikamääräyksiä, mutta siitä huolimatta kuljetuksen edellytetään tapahtuvan Työturvallisuus Työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on varmistettava, että hänen työpaikallaan työntekijät ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä sekä työpaikan ja työn turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista. Kone- ja ajoneuvovuokrauksessa on tilaaja velvollinen noudattamaan työnantajaa velvoittavia säännöksiä. Tilaajan tulee näin ollen työn luonne ja toiminnan luonne huomioon ottaen huolehtia mm: 1. Työnsuorittajien toimintojen yhteen sovittamisesta 2. Työpaikan liikenteen ja liikkumisen järjestelyistä 3. Työpaikan yleisestä turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttävästä järjestyksestä ja siisteydestä 4. Työpaikan yleissuunnittelusta ja 5. Työolosuhteiden ja työympäristön yleisestä turvallisuudesta ja terveellisyydestä Kaluston vastaanottotarkastuksessa on todettava, että se on asianomaisten turvallisuusmääräysten mukaisessa kunnossa. Rakennuttajan tai muun rakennushanketta ohjaavan tai valvovan on laadittava rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten asiakirja (turvallisuusasiakirja). Asiakirja sisältää rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat ja sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot. Asiasta on säädetty valtioneuvoston päätöksellä rakennustyön turvallisuudesta (629 / 1994, muutettu 426/2004). Päätoteuttajan on ennen rakennustyön aloittamista suunniteltava eri töiden ja työvaiheiden tekeminen sekä niiden ajoitus siten, että työt ja työvaiheet voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville Katu- ja tieturvallisuus Katu- ja tieturvakoulutuksen perustana on työturvallisuuslaki (738 / 2002) ja valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta. Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietämystä lii- 3

10 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 Johdanto, lainsäädäntö kenneturvallisuudesta ja turvallisista työskentelytavoista yleisesti liikennöidyillä kaduilla, teillä ja muilla alueilla. Hyvän turvallisuustason ylläpitämiseksi tilaajan tulee edellyttää pätevyysvaatimuksena yleisesti liikennöidyillä alueilla työskenteleviltä henkilöiltä hyväksytysti suoritettua katu- tai tieturvakoulutusta. Koulutuksesta annetaan todistus ja turvakortti kirjallisen kokeen hyväksytystä läpäisemisestä. Todistus on voimassa viisi (5) vuotta. Pätevyyden jatkamiseksi käydään uudestaan se tieturva-kurssi, johon henkilöllä on pätevyys. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) vastaa hyväksyttyjen kouluttajien sekä myönnettyjen turvakorttien rekisteröinnistä. Katu- tai tieturva 1 -koulutus vaaditaan: 1. henkilöltä, joka osallistuu yleisellä liikennealueella tehtävään, kadun- tai tienpitoon liittyvään työhön 2. kadun- tai tienpitomateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta 3. työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä 4. muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä 3.3 Ulkomaalaiset yritykset Suomen markkinoilla On mahdollista, että kone- ja kuljetuspalvelutarjouksia saadaan myös ulkomaalaisilta yrittäjiltä joil-la EU-määräysten mukaan on oikeus toimia koko unionin alueella. Ulkomaalaista ja kotimaista yrittäjää koskevat samat vaatimukset ja velvoitteet. Toimintaoikeuden omaavia ulkomaalaisia yrittäjiä ja heidän tarjouksiaan on kohdeltava tasavertaisesti ja syrjimättä samalla tavalla kuin kotimaisia yrittäjiä. Sekä tarjouksen, että palvelun tuottavan henkilökunnan kielelle ja kielitaidolle on syytä asettaa alun alkaen jo tarjouspyynnössä riittävät vaatimukset, ettei myöhemmin törmätä kieliongelmista johtuviin vaikeuksiin ja erimielisyyksiin. Ulkomaalaisia yrityksiä koskevien määräysten lisäksi on huomattava kotimaisten yritysten vierasta työvoimaa koskevat määräykset. Rakennusteollisuus RT ry ja Rakennusliitto ry ovat julkaisseet yksityiskohtaisen ohjeen Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas löytyy osoitteesta 4. ASIAKIRJAT 4.1 Asiakirjamallit palvelutyypeittäin Kone- ja kuljetuspalveluja tarvitaan käytännössä sekä keikkaluonteisiin että kausiluonteisiin tehtäviin. Kausiluonteisuutta edustavat talvi- ja kesäkauden kunnossa- ja puhtaanapitotyöt. Erityyppisten palvelujen hankintaa varten on laadittu omat, yhteiseltä pohjalta palvelun luonteeseen sovitetut asiakirjamallit. Ne löytyvät palvelun mukaan nimetystä kansiosta. Yhteisiä osioita ovat Johdanto ja Yleiset ehdot. Asiakirjamallien ryhmittely ja kansiot: 1. Johdanto. Sisältää esipuheen ja tämän asiakirjamallien taustoja ja niiden käytössä huomioon otettavia asioita. 2. Työkonepalvelut. Otsikon alle on muokattu ja koottu asiakirjanippu lyhyt- ja pitkäaikaisten konepalvelujen kilpailuttamista varten. 3. Talvi- ja kesäkauden työkonepalvelut. Sisältää asiakirjat koko talvi- tai kesäkaudeksi kilpailutettavien, otsikkoa vastaavien konepalvelujen kilpailuttamista varten. 4. Kuljetuspalvelut. Otsikon alle on koottu lyhyt- ja pitkäkestoisten kuljetuspalvelujen kilpailuttamisasiakirjat 4

11 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 Johdanto, lainsäädäntö 5. Talvi- ja kesäkauden ajoneuvopalvelut. On tarkoitettu kattamaan koko talvitai kesäkaudeksi ostettavien, otsikkoa vastaavien palvelujen kilpailuttamista varten. 6. Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan yleiset ehdot. Kansio sisältää kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan yleiset ehdot KE 08, sekä ajoneuvonostureiden vuokrauksen yleiset ehdot Palvelutyyppejä vastaavien palvelujen hankkimista varten on koottu omiin kansioihinsa seuraavat asiakirjamallit: 1. Tarjouspyyntö on luonnos tarjouspyyntökirjeeksi 2. Kone- tai ajoneuvoluettelo on taulukkolomake tarjouspyynnön kone- tai ajoneuvotyyppikohtaista erittelyä varten. 3. Tarjouskirje on kirjeluonnos yrittäjän tarjouksen tekemistä varten. Kirjeluonnoksella varmistetaan, että tarjous sisältää kootusti tarjousten vertailussa tarvittavat asiat. 4. Tarjouslomake on lomakemalli/luonnos kone- tai ajoneuvokohtaisen tarjouksen tekemistä varten. Sillä varmistetaan, että tarjous sisältää kootusti tarjousten vertailussa tarvittavat asiat. 5. Tarjousten vertailu. Muistiossa on kuvattu työryhmän suosittelema kone- ja kuljetuspalvelujen tarjousten kokonaistaloudellinen vertailumenetelmä. 6. Puitesopimusluonnos on asiakirjamalli/luonnos, johon on kirjattu kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan ja toimittamisen keskeiset ehdot. 7. Tilaus on luonnos toimitustilauksen tilauslomakkeeksi 8. Lisälaitekorvaukset, luettelo eräistä lisälaitteista tilaajan ennakkohinnoittelua varten 9. Konelajiluettelo, muistilista konelajeista tunnuksineen Osa palvelutyyppikohtaisista asiakirjoista on kaikille palvelutyypeille samoja. Käytön helpottamiseksi myös nämä yhteiset asiakirjat on kopioitu jokaiseen palvelutyyppikohtaiseen osaan. Asiakirjojen luonne käy ilmi sen nimestä ja sisältö tarkemmin itse asiakirjoista. 4.2 Asiakirjamallien käytössä huomattavaa Lukuun ottamatta kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan yleisiä ehtoja kaikki asiakirjamallit ovat muokattavia. Yleisimpiä alan palveluhankintoja silmällä pitäen luonnostellut mallit ovat räätälöitävissä tapauskohtaisesti hankintatilanteeseen ja tilaajan muihin tarpeisiin sopiviksi. Toisaalta asiakirjamallien tavoitteena on myös mm. tarjoustoimintaa tukeva käytäntöjen valtakunnallinen yhdenmukaistaminen. Sitä edistää, jos räätälöinti rajoitetaan vain välttämättömään. Kaikissa tapauksissa mallien sisältö on tarpeen päivittää muuttuvilta osiltaan. Päivityksen helpottamiseksi: 1. välttämättä päivitettävät kohdat on merkitty vahvennetulla kursiivilla. 2. vaihtoehtoiset menettelytavat normaalikursiivilla Alleviivauksilla on asioita korostettu ja kursivoitu alleviivaus osoittaa erityistä korostusta. Malleissa esitetyt euromääräiset hinnat ovat vuoden 2008 tasossa olevia hintaesimerkkejä ja sellaisina aina päivitettäviä. 4.3 Perusvarustus Työkoneen tai ajoneuvon perusvarustus tulee määritellä tarjouspyyntövaiheessa. Vaatimukset heijastuvat hintoihin, joten perusvarustuksena kannattaa vaatia vain työn luonteen mukaiset varusteet. 4.4 Lisälaitekorvaukset Lisälaitekorvauksia varten mallit sisältävät kaksi vaihtoehtoista menettelytapaa: 1. Lisälaitteille pyydetään yksikköhinta / käyttötunti 5

12 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 Johdanto, lainsäädäntö 2. Tilaaja päättää korvauksesta etukäteen tarjouspyyntöä tehdessään. Tarjouksien kokonaistaloudellista edullisuusjärjestystä arvioitaessa lisälaitehintojen vaikutus tarkistetaan erikseen toimitustilausta tehtäessä. Noudatettaessa yrittäjän tarjoamaa lisälaitehinnoittelua (vaihtoehto 1) lisälaitekorvaukset maksetaan tarjoushintojen mukaan ja ne voivat muuttaa edullisuusjärjestystä. Jos noudatetaan tilaajan ennakkohinnoittelua (vaihtoehto 2) lisälaitekustannuksilla ei ole vaikuta järjestykseen eikä erillistä tarkastelua tarvita. Lisälaitteiden ennakkohinnoittelusta Yhtenäistä suositusta laitteiden käyttökorvauksista ei ole, ei myös yleispätevää laskentakaavaa. Ennakkohinnoitteluun turvautuva tilaaja joutuu arvioimaan lisälaitekorvaukset itse. Korvausten suuruutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon mm: 1. hankintahinta 2. käyttöaika 3. käyttökustannukset 4. pääoman poisto (tasapoisto) 5. työtunnit (h/vuosi) 6. korkokustannukset 7. yleiskustannus 4.5 Kokonaistaloudellisuuden arvioinnista Asiakirjoissa on esitetty malli kokonaistaloudellisuuden arvioimiseksi. Arvioinnissa otetaan huomioon tarjoushinta /h, joka kattaa koneen tai ajoneuvon hinnan kuljettajineen ja perusvarustuksineen. Laadullisina tekijöinä arvioidaan kuljettajan ammattikursseilla tai kokemuksen kautta hankittua ammattitaitoa sekä kaluston kuntoa ja sen aiheuttamia ympäristöpäästöjä. Arvioitavien asioiden painoarvot voidaan valita tilaajakohtaisesti. Kaluston kuntoa ja ympäristöystävällisyyttä arvioidaan käyttöönottovuoden perusteella. Käyttöönottovuosien porrastus arvioinnissa on sovitettu yhteen kiristyvien EUpäästönormien voimaantulon kanssa. Käyttöönottovuosi on se vuosi, jolloin kone tai ajoneuvo on otettu uutena ensimmäisen kerran käyttöön. Aikaväli koneen tai ajoneuvon valmistumisesta sen käyttöönottoon saa olla korkeintaan 2 vuotta. Päästönormien kiristyessä tai muuttuessa arviointimalli on tältä osin päivitettävä. Kokonaistaloudellisen arvioinnin perusteella tarjoukset asetetaan kone ja ajoneuvotyypeittäin vertailulukunsa mukaiseen tilausjärjestykseen. Lisälaitekustannuksia ei ensi vaiheessa huomioida. Jos lisälaitetta tarvitaan ja tilauksessa noudatetaan yrityksen tarjoamia lisälaitehintoja, lisälaitteen hinnan vaikutus tarjouksen kokonaistaloudellisuuteen otetaan tilausta tehtäessä erikseen huomioon. 4.6 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan yleiset ehdot Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan yleiset ehdot KE 08 kattavat palvelun hankinnan ja toimituksen ehtoja, joista sopimuskohtaisesti ei ole erikseen sovittu. Hankintakohtaisesti sovittu on sopimuksen tulkintatilanteissa asetettava pätemisjärjestyksessä yleisten ehtojen edelle. Yleisten ehtojen noudattamisesta on maininta puitesopimuksessa ja ne ovat aina sopimuksen liitteenä. Ajoneuvonostureita koskevissa palveluhankinnoissa sovelletaan asiakirjaa Ajoneuvonostureiden vuokrauksen yleiset ehdot

13 Työkonepalvelut TYÖKONEPALVELUJEN HANKINTA TYÖKOHTEELLE Asiakirjojen käyttötarkoitus: Asiakirjamallit on tarkoitettu tuntityönä tehtävien työkonepalvelujen hankintaan työkohteille. Tarjouskilpailun perusteella koneet laitetaan kokonaistaloudellisuuden mukaiseen edullisuusjärjestykseen. Kilpailussa menestyneiden kanssa tehdään puitesopimukset riittäväksi arvioiduista määristä erityyppisiä työkoneita. Konetta työkohteeseen tarvittaessa palvelutilauksen saa edullisuusjärjestyksessä ensimmäinen vapaana oleva, kyseiseen työtehtävään soveltuva työkone. Sisältö: 1. Tarjouspyyntö 2. Koneluettelo tarjouspyynnön konetyyppikohtaista erittelyä varten 3. Tarjouskirje tarjouksen tekemistä varten 4. Tarjouslomake konekohtaisen tarjouksen tekemistä varten, 2 vaihtoehtoa 5. Tarjousten kokonaistaloudellinen vertailumenetelmä 6. Puitesopimusluonnos 7. Palvelutilaus 8. Lisälaiteluettelo tilaajan ennakkohinnoittelua varten 9. Konelajiluettelo

14

15 Työkonepalvelut Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE XX kunnan tekninen toimi pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden tuottamisesta sopimuskaudelle xx.xx.200x yy.yy.200y. Tarjous voi käsittää yhden tai useampia koneita. Tarjouspyynnön kohde, työkoneet määrällisine tarvearvioineen on yksilöity ilman sitoumusta konekohtaisesti tämän kirjeen liitteissä. Tarjouksia pyydetään erikseen puitesopimusluonnoksessa määriteltyjä pitkäaikaisia ja lyhytaikaisia työtilauksia varten. Samaa konetta voidaan tarjota molempiin ryhmiin. 2. HANKINTAMENETTELY JA HANKINNASTA ILMOITTAMINEN Hankintamenettely on avoin. Kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen. Hankinnasta on xx.xx.20xx julkaistu ilmoitus sähköisessä ilmoituskanavassa, HILMA, julkiset hankinnat, osoitteessa 3. TARJOUKSEN KÄSITTELY Tarjousten arviointi ja vertailu suoritetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi 3. Tämän jälkeen suoritetaan tarjousten vertailu. Vertailussa tarjotut palvelut asetetaan konekohtaisesti kokonaistaloudelliseen edullisuusjärjestyksen. Vertailuperusteet painoarvoineen on esitetty liitemuistiossa. 4. KELPOISUUSEHDOT JA YHTEISKUNNALLISET VELVOITTEET Tarjoajiksi hyväksytään vain ennakkoperintärekisterissä olevia yrityksiä, jotka ovat maksaneet veronsa ja sosiaaliturvamaksunsa, tai joilla on niiden maksusta hyväksytty ja asianmukaisesti noudatettu maksusuunnitelma. Tarjoajan on toimitettava tarjouksen liitteenä: 1. lääninveroviraston todistus verovelvollisuuden hoitamisesta (todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus), sekä 2. eläkevakuutusyhtiön, -kassan tai -säätiön todistus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä (eläkevakuutusmaksutodistus) Jos yrityksellä on verojäämiä tai maksamattomia eläkevakuutusmaksuja, pitää todistuksesta ilmetä hyväksytty maksusuunnitelma ja sen noudattaminen. Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia. Em. todistusten sijasta hyväksytään myös voimassa oleva RALA pätevyystodistus tai muu pätevä todistus. Edellä mainittujen todistusten puuttuessa tarjous hylätään eikä tarjousta oteta mukaan tarjousvertailuun. Ennen sopimuksen allekirjoittamista tarjoajan on toimitettava tilaajalle lisäksi puitesopimusluonnoksen kohdassa Yhteiskunnalliset velvoitteet luetellut muut velvoitteita koskevat asiakirjat. 5. TARJOUKSEN VOIMASSAOLO JA JULKISUUS Tarjousten edellytetään olevan voimassa 60 päivää tarjousten jättämiselle asetetun määräajan yli.

16 Työkonepalvelut Tarjouspyyntö Tarjoukset, niiden vertailu ja edullisuusjärjestyslista ovat julkisia asiakirjoja sen jälkeen kun tilaaja on tehnyt niistä päätöksensä. Yrityksen liikesalaisuuksiksi katsottavat, eri liitteellä ilmoittamat asiat eivät ole julkisia. Tarjoushinnat eivät kuitenkaan ole liikesalaisuuksia. 6. PUITESOPIMUS JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN Hyväksytyn tarjouksen tehneiden yritysten kanssa solmitaan oheisen puitesopimusluonnoksen mukainen, palvelun toimittamisen ehdot ja toimintatavat määrittelevä puitesopimus. Sopimus syntyy kun molemmat osapuolet allekirjoittavat sopimuksen. Palvelutilaukset tehdään puitesopimuksen ehdoilla palvelujen tarpeen mukaan erikseen. Tilaukset tehdään kokonaistaloudellisin perustein määritellyssä etusijajärjestyksessä. 7. TARJOUS JA TARJOUSAIKA Tarjoukset tulee tehdä suomen kielellä oheisilla lomakkeilla, konekohtaiset tarjoukset jokaisesta koneesta erikseen. Tarjouksen tulee sisältää pyydetyt tiedot yrittäjästä ja koneesta sekä koneen arvonlisäverottoman tuntihinnan /h. Tarjous voi sisältää hankinnassa olevia koneita puitesopimusluonnoksessa mainituin ehdoin. Tarjoukset tulee jättää nimellä varustetussa oheisessa vastauskuoressa xx.xx.200x klo mennessä osoitteella: Käyntiosoite: XX kunta Teknisen toimen kirjaamo PL Katuosoite Postitoimipaikka Tarjouskuoreen on merkittävä tarjoajan nimi ja teksti: Työkonepalvelut 200x 200y. Yrittäjän on varmennettava tarjous allekirjoituksellaan. Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä. 8. MUITA MÄÄRÄYKSIÄ Sopimusneuvottelut ja työmaan johto tapahtuu suomen kielellä. Tilaaja edellyttää, että yrittäjällä ja sen kuljettajilla on asioiden hoidon, työmaan johtamisen ja turvallisuuden takaamisen kannalta riittävän hyvä suomenkielen taito. Koneissa tulee olla jäljempänä tämän tarjouspyynnön liitteissä määritelty varustus. Lisälaitteiden käytöstä maksetaan liitteenä olevan listan mukaiset korvaukset. Tai Lisälaitteista ja niiden käyttökorvauksista /h pyydetään tarjousta. 9. LISÄTIEDOT Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset tulee toimittaa xx.xx.20xx klo xx.xx mennessä tilaajan kotisivuille osoitteeseen Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka on luettavissa edellä mainitussa osoitteessa viimeistään xx.xx.200xx. Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys 2

17 Työkonepalvelut Tarjouspyyntö LIITTEET: 1. Koneluettelo, konetyyppikohtainen pyynnön erittely 2. Lisälaiteluettelo, käyttökorvaukset 3. Tarjouskirje, lomake 4. Tarjouslomake konekohtaisen tarjouksen tekemistä varten 5. Tarjousten vertailu, kokonaistaloudellisuuden arviointimenetelmä 6. Puitesopimusluonnos 7. Tilaajan turvallisuusasiakirja 8. Konelajiluettelo tiedoksi 9. Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan yleiset ehdot KE Ajoneuvonostureiden vuokrauksen yleiset ehdot

18 Työkonepalvelut Koneluettelo, tarjouspyynnön liite KONELUETTELO Alla olevissa taulukoissa on eritelty konelajikohtaisesti tarjouspyynnön kohteena olevat koneet, niiden lukumääräiset tarvearviot sekä konetta tai sen varustelua koskevat vaatimukset. Konelaji Arvioitu tarve pitkäkestoisissa tilauksissa, kpl Arvioitu tarve lyhytkestoisissa tilauksissa, kpl Perusvarustus Huom. Tunnus Konelaji Arvioitu tarve pitkäkestoisissa tilauksissa, kpl Arvioitu tarve lyhytkestoisissa tilauksissa, kpl Perusvarustus Huom. Tunnus Konelaji Arvioitu tarve pitkäkestoisissa tilauksissa, kpl Arvioitu tarve lyhytkestoisissa tilauksissa, kpl Perusvarustus Huom. Tunnus Konelaji Arvioitu tarve pitkäkestoisissa tilauksissa, kpl Arvioitu tarve lyhytkestoisissa tilauksissa, kpl Perusvarustus Huom. Tunnus Konelaji Arvioitu tarve pitkäkestoisissa tilauksissa, kpl Arvioitu tarve lyhytkestoisissa tilauksissa, kpl Perusvarustus Huom. Tunnus

19 Työkonepalvelut Tarjous xxx kunta Tekninen toimi TARJOUS KONEPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja ilmoitamme halukkuutemme tuottaa tarjouspyyntönne mukaisia palveluja tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyin ehdoin. 1. Tiedot yrityksestänne Yritys Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Y-tunnus Vakuutusyhtiö ja vakuutusnumero Yhteyshenkilö Puhelinnumero Telefax Sähköposti 2. Tarjottavat koneet Konekohtaiset tarjoukset yksikköhintoineen ja muine pyydettyine tietoineen on eritelty oheisilla konekohtaisilla tarjouslomakkeilla. Konekohtaisia tarjouslomakkeita on yhteensä XX kpl. Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys Liitteet: 1. Pyydetyt todistukset yhteiskunnallisten velvoitteiden suorittamisesta 2. Konekohtaisia tarjouksia XX kpl 3. Muita liitteitä a. Liikesalaisuuden piiriin kuuluvat asiat

20 Työkonepalvelut Konekohtainen tarjous tilaajan lisälaitehinnoin Yritys KONEKOHTAINEN TARJOUS Tarjoushinnat ovat arvonlisäverottomia hintoja. Tarjoushinnat sisältävät koneen vaaditun perusvarustuksen ja ovat voimassa ensimmäisen sopimusvuoden ajan. Hintoja tarkistetaan puitesopimuksen mukaisesti. Tiedot koneesta Konelaji Tunnus Merkki Malli Rekisteritunnus Työpaino tonnia Käyttötuntimäärä Käyttönottovuosi Vakuutusyhtiö Vakuutuksen numero Vakuutuskausi Huom. Käyttöönottovuosi: on vuosi jolloin kone on otettu ensimmäisen kerran uutena käyttöön. Koneen valmistumisen ja käyttöönoton välinen aika voi olla enintään 2 vuotta. Valmistusvuosi voidaan todeta työmaalla CE-merkistä. Lisävarusteet Tarjoamme lisäksi tarjouspyynnön mukaisilla ehdoilla, ennakkohinnoittelunne mukaisesti käyttöönne seuraavia lisävarusteita tarpeen mukaan: Lisävarusteet Kuljettaja, kokemus ja tutkinnot Kuljettajan kokemus kunnallisteknisissä töissä vuosia sopimuskauden alkaessa Perustutkintotodistus Ammattitutkintotodistus Katu- tai tieturva 1 Tutkinnon suoritus todetaan tarvittaessa palvelutilauksen yhteydessä Tarjoushinnat Koneen kiinteä, veroton yksikköhinta edellytettyine varusteineen ja vastuineen Pitkäaikaiset tilaukset /h Lyhytaikaiset /h Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys

MAANRAKENNUSKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2015 2018

MAANRAKENNUSKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2015 2018 SUOMUSSALMEN KUNTA Tekniset palvelut PUITESOPIMUS MAANRAKENNUSKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2015 2018 1. Sopimus Tähän sopimukseen sopijapuolet ovat kirjanneet ne periaatteet ja menettelytavat,

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Liite 3 SOPIMUSLUONNOS Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen pensaiden alasleikkauksesta ja kuorikatteen levityspalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... Hankintaohje Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.2.2011 Sisältö innehåll 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5 2 Yleistä... 10 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 11 2.3

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot