Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008"

Transkriptio

1 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008

2 TEKIJÄ Työryhmä KANNEN KUVA Suomen Kuntaliitto 1. painos ISBN (painettu) Suomen Kuntaliitto Painopaikka: Kuntatalon paino, Helsinki Helsinki 2008 ISBN (pdf) Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL Helsinki Puh. (09) 7711 Faksi (09)

3 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 Esipuhe ESIPUHE Kuntaliitto on vuosikymmen sitten yhdessä alan yrittäjien kanssa julkaissut oppaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinta Oppaassa annetaan ohjeita palvelujen kilpailuttamisesta ja tarjousten kokonaistaloudellisesta arvioinnista. Käytännössä kymmenen vuoden aikana kunnat tilaajina ovat oppaan ohjeita soveltaen luoneet omia asiakirjasovellutuksiaan ja menetelmiään. Samaan aikaan EU-säädökset ja uudistettu hankintalaki ovat tuoneet palvelujen hankintaan uusia vaatimuksia. Tämän Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 asiakirjat sisältävät malleja ja huomioonotettavaa tietoa palvelujen kilpailuttamisesta, tarjousten arvioinneista ja sopimisesta. Tilauskäytäntöjen ja asiakirjojen kehittämistyön on tehnyt Kuntaliiton aloitteesta perustettu tilaajien ja yrittäjien edustajista koottu työryhmä. Kehitystyö on lähtenyt vanhan oppaan ja sen perusteella syntyneiden käytännön sovellutusten pohjalta. On pyritty löytämään parhaita käytäntöjä, yhdistelemään ja kehittämään niitä edelleen. Tavoitteena on ollut palveluhankintojen ohjaus joustavalla tavalla niin, että siinä toteutuisivat ostojen lainmukaisuus ja luotettavuus, tarjousten tasapuolinen arviointi ja myös tarjoustoimintaa helpottava hankintakäytäntöjen yhdenmukaistuminen. Työryhmän laatima aineisto sisältää toimintamallin useampivuotisen kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan kilpailuttamiseksi ja puitesopimuksen laatimiseksi. Mallin mukainen kilpailu käydään palvelun yksikköhinnalla ja laadulla. Keskeisiä kilpailun elementtejä ovat kuljettajien koulutus tai kokemus sekä kaluston kuntoa ja ympäristöpäästöjä kuvaava käyttöönottovuosi. Palvelutuotannon ehdot kirjataan puitesopimukseen ja palvelu tilataan sen ajankohtaistuttua sopimukseen kirjatuin ehdoin kokonaistaloudellisesti edullisimmalta, vapaana olevalta ja tehtävään soveltuvalta työyksiköltä. Työryhmässä ovat olleet: Jussi Kauppi Kuntaliitosta puheenjohtajana, Hannu Huhtala Kuntaliitosta, Vesa Eronen Joensuun kaupungista, Heikki Halonen Helsingin kaupungista, Tero Pyssysalo Järvenpään kaupungista, Erkki Tammisto Vantaan kaupungista, Janne Juntunen Espoon kaupungista, Juhani Laurila Vaasan kaupungista, Jari Rönkä Jyväskylän kaupungista, Mauri Pesonen Kuopion kaupungista, Kari Happonen Koneyrittäjien liitosta, Tapani Karonen ja Kimmo Laukkanen Infra ry:stä, Simo Saukkonen ja Seppo Teini Infra ry:n yrittäjien edustajina, Jari Pietilä ja Esa Näätänen Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:stä, Erkki Nevala Tmi Erkki Nevala sihteerinä.

4

5 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe Johdanto Työkonepalvelujen hankinta työkohteille Kunnossa- ja puhtaanapidon talvi- ja kesäkauden työkonepalvelujen hankinta Kuljetuspalvelujen hankinta työkohteille Kunnossa- ja puhtaanapidon talvi- ja kesäkauden kuljetuspalvelujen hankinta Yleiset sopimusehdot

6

7 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 Johdanto, lainsäädäntö 1. JOHDANTO Nämä ohjeet ja asiakirjamallit koskevat kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan puitejärjestelyn kilpailuttamista. Johdanto-osassa tarkastellaan jäljempänä koottuja, yleisiä ja huomioonotettavia määräyksiä, käsitteitä sekä niitä koskevia viittauksia yksityiskohtaisempiin tiedonlähteisiin. Käytännön hankintatoimen helpottamiseksi on laadittu asiakirjamalleja. Esitetty puitejärjestely koskee yrittäjän pääsääntöisesti tuntihinnalla tilaajan työnjohdon alaisuudessa tuottamaa kone- ja kuljetuspalvelua kuljettajineen. Konevuokrausta ilman kuljettajaa tai urakointia järjestely ei koske. Asiakirjat on laadittu palvelujen kilpailuttamiseen käyttäen avointa hankintamenettelyä. 2. PUITESOPIMUS, PALVELUTILAUKSET Kone- ja kuljetuspalvelujen puitejärjestelyn toimintaperiaate ja vaiheistus: 1. Puitesopimuksessa määritellään palvelun toimituksen ehdot, palvelun laatu, osapuolten vastuut, menettelyt sopimuskauden aikana tapahtuvien olosuhdemuutosten huomioonottamisesta sekä muista tämän tyyppisistä seikoista. Hankintalain mukaan puitesopimus voi kestoltaan olla enintään 4 vuotta. 2. Puitesopimukseen tarjotut koneet tai ajoneuvot tarjotaan ja arvioidaan konetai ajoneuvokohtaisesti asettaen ne kokonaistaloudelliseen edullisuusjärjestykseen. 3. Palvelu tilataan erikseen työn tullessa ajankohtaiseksi. Palvelutilaukset tehdään tarjousvertailun mukaisessa kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä ensimmäiseltä vapaana olevalta työtehtävään soveltuvalta yksiköltä. Kaikki asiakirjat edullisuusjärjestyslistoineen ovat julkisia. Vain yrittäjän esityksestä liikesalaisuuksiksi määritellyt asiat voivat olla salassa pidettäviä (vrt. tarjouspyyntö, kohta 5). Palvelutilausten tekeminen edullisuusjärjestyksessä on tilaajaa velvoittava. Tilaaja voi poiketa järjestyksestä vain, mikäli vuorossa oleva yksikkö ei ole kyseiseen työtehtävään soveltuva. Tällöin valinta on perusteltava. Perustelujen dokumentointi voi olla erittäin hyödyllinen jos valinta riitautetaan sopimusrikkomuksena. Seurantaa helpottaa jos tilaajalla on tarkoitukseen laadittu, keskitetty ATK-ohjelma 3. KESKEISTÄ LAINSÄÄDÄNTÖÄ 3.1 Hankintalaki ja kynnysarvot Kuntien hankintoja säätelee laki julkisista hankinnoista (348 / 2007) ja laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349 / 2007). Hankinnan verottomat kustannukset suhteessa kynnysarvoihin arvioidaan hankintaa aloitettaessa koko sopimuskauden ajalta mahdollisine optioineen. Kynnysarvot on säädetty erikseen tavaran, palvelujen ja rakennusurakoiden hankinnoille. Kone- ja kuljetuspalveluja hankittaessa noudatetaan aina palvelujen hankinnalle asetettuja kynnysarvoja. Hankintojen kynnysarvot aikavälillä ovat: EU-kynnysarvo veroton Kansallinen kynnysarvo veroton Työ- ja elinkeinoministeriö tarkistaa ja ilmoittaa EU-kynnysarvot 2 vuoden välein.

8 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 Johdanto, lainsäädäntö 3.2 Muu lainsäädäntö, muut määräykset Tilaajavastuulaki Tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaan tilaajan on pyydettävä sopimuspuolelta ja tämän on annettava tilaajalle: 1. Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin; 2. Kaupparekisteriote; 3. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty; 4. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneet eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä 5. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Jos sopimuspuolena toimii ulkomainen yritys, yrityksen on toimitettava vastaavat tiedot yrityksen sijoittumismaan lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisellä hyväksytyllä tavalla. Tilaaja voi myös itse hankkia 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja sillä on oikeus hyväksyä muun kuin viranomaisen antama selvitys 1 tai 2 momentissa tarkoitetuksi selvitykseksi tai todistukseksi, jos se on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä (esim. RALA ry). Tilaajan ei tarvitse pyytää edellä tarkoitettuja selvityksiä tai todistuksia, jos sopijapuolen toiminta on vakiintunutta (harjoittanut toimintaa vähintään kolme vuotta) tai tilaajan ja sopimuspuolen sopimussuhdetta voidaan pitää vakiintuneena aikaisempien sopimussuhteiden johdosta (noin 2 vuotta). Esitetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Jos sopimus on voimassa yli 12 kuukautta, tilaajan sopimuspuolen on toimitettava tilaajalle sopimussuhteen aikana 12 kuukauden välein edellä mainitut tiedot. Tilaajan velvollisuuksien laiminlyömisestä voidaan määrätä laiminlyöntimaksua vähintään euroa ja enintään euroa Henkilötunnisteet Työturvallisuuslain (738/2002) 52 a :ssä määrätään yhteistä rakennustyömaata johtavalle tai valvovalle rakennuttajalle velvollisuus huolehtia siitä, että jokaisella siellä työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Lain vähimmäissisältö täyttyy, kun tunnisteessa on asianomaisen henkilön nimi ja kuva sekä hänen työnantajansa nimi Kabotaasilainsäädäntö Kabotaasiliikenteellä tarkoitetaan tavaraliikennettä, jota harjoitetaan Suomen alueella toisessa maassa rekisterissä olevalla ajoneuvolla. Kabotaasiliikennettä säätelee asetus (ETY) N:o 3118/93. Asetuksen 2 artiklan mukaan kabotaasiliikennettä saa harjoittaa vain väliaikaisesti, mikä tarkoittaa käytännössä yksittäisiä kuljetuksia Liikennelupalainsäädäntö Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä ( / 693) 5 :n mukaan tavaran kuljettaminen ajoneuvolla tiellä korvausta vastaan edellyttää lupaa. Jos tavaraa kuljetetaan korvausta vastaan vuokratulla ajoneuvolla, jonka kuljettajana toimii sen vuokralle antaja tai vuokralle antajan palveluksessa oleva taikka vuokralle antajan teh- 2

9 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 Johdanto, lainsäädäntö tävään osoittama, välittämä tai muulla näihin verrattavalla tavalla järjestämä henkilö, liikenteenharjoittajana pidetään vuokralle ottajan asemesta vuokralle antajaa. Saman lain 7 :ssä on säädetty kuljetuksista, joissa lupaa ei tarvita. Poikkeus voi koskea mm. tien- ja kadunpitoon liittyvän maa-aineksen, veden, suolan tai muun vastaavan aineen levittämistä tielle tai kadulle. Tarkempaa tietoa löytyy esim. hakusanalla liikennelupa osoitteesta Kuljetusketjun vastuu Tieliikennelain vastuusäännökset tarkoittavat koko kuljetusketjun osalta turvallisuuden parempaa huomioon ottamista. Tieliikennelain 87a käsittelee kuorman varmistamista ja tieliikennelain 105a ajo- ja lepoaikasäädösten noudattamista. Tieliikennelain säännösten mukaisesti kuorman puutteellisesta kiinnittämisestä vastaa se, joka on kuorman tehnyt ja varmistanut kuorman kiinnityksen. Kun kuljetusyrittäjä noutaa asiakkaalta valmiiksi lastatun kuorman tai kun tavaran lähettäjä lastaa itse kuorman kuljettajan odottaessa, vastaa asiakas kuorman varmistamisesta. Ajo- ja lepoaikojen noudattamisen osalta aikatauluista määrännyt on osaltaan vastuussa siitä, että kuljettaja voi pitää pakolliset tauot aikataulujen estämättä. Tahallisesta ajo- ja lepoaikamääräysten rikkomisesta voi kuljettajan ja kuljetusyrityksen lisäksi joutua vastuuseen myös liian kireän aikataulun laatija. Edellytyksenä hänen osaltaan on tietoisuus siitä, ettei kyseisessä kuljetuksessa kyetä noudattamaan ajo- ja lepoaikamääräyksiä, mutta siitä huolimatta kuljetuksen edellytetään tapahtuvan Työturvallisuus Työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on varmistettava, että hänen työpaikallaan työntekijät ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä sekä työpaikan ja työn turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista. Kone- ja ajoneuvovuokrauksessa on tilaaja velvollinen noudattamaan työnantajaa velvoittavia säännöksiä. Tilaajan tulee näin ollen työn luonne ja toiminnan luonne huomioon ottaen huolehtia mm: 1. Työnsuorittajien toimintojen yhteen sovittamisesta 2. Työpaikan liikenteen ja liikkumisen järjestelyistä 3. Työpaikan yleisestä turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttävästä järjestyksestä ja siisteydestä 4. Työpaikan yleissuunnittelusta ja 5. Työolosuhteiden ja työympäristön yleisestä turvallisuudesta ja terveellisyydestä Kaluston vastaanottotarkastuksessa on todettava, että se on asianomaisten turvallisuusmääräysten mukaisessa kunnossa. Rakennuttajan tai muun rakennushanketta ohjaavan tai valvovan on laadittava rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten asiakirja (turvallisuusasiakirja). Asiakirja sisältää rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat ja sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot. Asiasta on säädetty valtioneuvoston päätöksellä rakennustyön turvallisuudesta (629 / 1994, muutettu 426/2004). Päätoteuttajan on ennen rakennustyön aloittamista suunniteltava eri töiden ja työvaiheiden tekeminen sekä niiden ajoitus siten, että työt ja työvaiheet voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville Katu- ja tieturvallisuus Katu- ja tieturvakoulutuksen perustana on työturvallisuuslaki (738 / 2002) ja valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta. Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietämystä lii- 3

10 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 Johdanto, lainsäädäntö kenneturvallisuudesta ja turvallisista työskentelytavoista yleisesti liikennöidyillä kaduilla, teillä ja muilla alueilla. Hyvän turvallisuustason ylläpitämiseksi tilaajan tulee edellyttää pätevyysvaatimuksena yleisesti liikennöidyillä alueilla työskenteleviltä henkilöiltä hyväksytysti suoritettua katu- tai tieturvakoulutusta. Koulutuksesta annetaan todistus ja turvakortti kirjallisen kokeen hyväksytystä läpäisemisestä. Todistus on voimassa viisi (5) vuotta. Pätevyyden jatkamiseksi käydään uudestaan se tieturva-kurssi, johon henkilöllä on pätevyys. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) vastaa hyväksyttyjen kouluttajien sekä myönnettyjen turvakorttien rekisteröinnistä. Katu- tai tieturva 1 -koulutus vaaditaan: 1. henkilöltä, joka osallistuu yleisellä liikennealueella tehtävään, kadun- tai tienpitoon liittyvään työhön 2. kadun- tai tienpitomateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta 3. työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä 4. muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä 3.3 Ulkomaalaiset yritykset Suomen markkinoilla On mahdollista, että kone- ja kuljetuspalvelutarjouksia saadaan myös ulkomaalaisilta yrittäjiltä joil-la EU-määräysten mukaan on oikeus toimia koko unionin alueella. Ulkomaalaista ja kotimaista yrittäjää koskevat samat vaatimukset ja velvoitteet. Toimintaoikeuden omaavia ulkomaalaisia yrittäjiä ja heidän tarjouksiaan on kohdeltava tasavertaisesti ja syrjimättä samalla tavalla kuin kotimaisia yrittäjiä. Sekä tarjouksen, että palvelun tuottavan henkilökunnan kielelle ja kielitaidolle on syytä asettaa alun alkaen jo tarjouspyynnössä riittävät vaatimukset, ettei myöhemmin törmätä kieliongelmista johtuviin vaikeuksiin ja erimielisyyksiin. Ulkomaalaisia yrityksiä koskevien määräysten lisäksi on huomattava kotimaisten yritysten vierasta työvoimaa koskevat määräykset. Rakennusteollisuus RT ry ja Rakennusliitto ry ovat julkaisseet yksityiskohtaisen ohjeen Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas löytyy osoitteesta 4. ASIAKIRJAT 4.1 Asiakirjamallit palvelutyypeittäin Kone- ja kuljetuspalveluja tarvitaan käytännössä sekä keikkaluonteisiin että kausiluonteisiin tehtäviin. Kausiluonteisuutta edustavat talvi- ja kesäkauden kunnossa- ja puhtaanapitotyöt. Erityyppisten palvelujen hankintaa varten on laadittu omat, yhteiseltä pohjalta palvelun luonteeseen sovitetut asiakirjamallit. Ne löytyvät palvelun mukaan nimetystä kansiosta. Yhteisiä osioita ovat Johdanto ja Yleiset ehdot. Asiakirjamallien ryhmittely ja kansiot: 1. Johdanto. Sisältää esipuheen ja tämän asiakirjamallien taustoja ja niiden käytössä huomioon otettavia asioita. 2. Työkonepalvelut. Otsikon alle on muokattu ja koottu asiakirjanippu lyhyt- ja pitkäaikaisten konepalvelujen kilpailuttamista varten. 3. Talvi- ja kesäkauden työkonepalvelut. Sisältää asiakirjat koko talvi- tai kesäkaudeksi kilpailutettavien, otsikkoa vastaavien konepalvelujen kilpailuttamista varten. 4. Kuljetuspalvelut. Otsikon alle on koottu lyhyt- ja pitkäkestoisten kuljetuspalvelujen kilpailuttamisasiakirjat 4

11 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 Johdanto, lainsäädäntö 5. Talvi- ja kesäkauden ajoneuvopalvelut. On tarkoitettu kattamaan koko talvitai kesäkaudeksi ostettavien, otsikkoa vastaavien palvelujen kilpailuttamista varten. 6. Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan yleiset ehdot. Kansio sisältää kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan yleiset ehdot KE 08, sekä ajoneuvonostureiden vuokrauksen yleiset ehdot Palvelutyyppejä vastaavien palvelujen hankkimista varten on koottu omiin kansioihinsa seuraavat asiakirjamallit: 1. Tarjouspyyntö on luonnos tarjouspyyntökirjeeksi 2. Kone- tai ajoneuvoluettelo on taulukkolomake tarjouspyynnön kone- tai ajoneuvotyyppikohtaista erittelyä varten. 3. Tarjouskirje on kirjeluonnos yrittäjän tarjouksen tekemistä varten. Kirjeluonnoksella varmistetaan, että tarjous sisältää kootusti tarjousten vertailussa tarvittavat asiat. 4. Tarjouslomake on lomakemalli/luonnos kone- tai ajoneuvokohtaisen tarjouksen tekemistä varten. Sillä varmistetaan, että tarjous sisältää kootusti tarjousten vertailussa tarvittavat asiat. 5. Tarjousten vertailu. Muistiossa on kuvattu työryhmän suosittelema kone- ja kuljetuspalvelujen tarjousten kokonaistaloudellinen vertailumenetelmä. 6. Puitesopimusluonnos on asiakirjamalli/luonnos, johon on kirjattu kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan ja toimittamisen keskeiset ehdot. 7. Tilaus on luonnos toimitustilauksen tilauslomakkeeksi 8. Lisälaitekorvaukset, luettelo eräistä lisälaitteista tilaajan ennakkohinnoittelua varten 9. Konelajiluettelo, muistilista konelajeista tunnuksineen Osa palvelutyyppikohtaisista asiakirjoista on kaikille palvelutyypeille samoja. Käytön helpottamiseksi myös nämä yhteiset asiakirjat on kopioitu jokaiseen palvelutyyppikohtaiseen osaan. Asiakirjojen luonne käy ilmi sen nimestä ja sisältö tarkemmin itse asiakirjoista. 4.2 Asiakirjamallien käytössä huomattavaa Lukuun ottamatta kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan yleisiä ehtoja kaikki asiakirjamallit ovat muokattavia. Yleisimpiä alan palveluhankintoja silmällä pitäen luonnostellut mallit ovat räätälöitävissä tapauskohtaisesti hankintatilanteeseen ja tilaajan muihin tarpeisiin sopiviksi. Toisaalta asiakirjamallien tavoitteena on myös mm. tarjoustoimintaa tukeva käytäntöjen valtakunnallinen yhdenmukaistaminen. Sitä edistää, jos räätälöinti rajoitetaan vain välttämättömään. Kaikissa tapauksissa mallien sisältö on tarpeen päivittää muuttuvilta osiltaan. Päivityksen helpottamiseksi: 1. välttämättä päivitettävät kohdat on merkitty vahvennetulla kursiivilla. 2. vaihtoehtoiset menettelytavat normaalikursiivilla Alleviivauksilla on asioita korostettu ja kursivoitu alleviivaus osoittaa erityistä korostusta. Malleissa esitetyt euromääräiset hinnat ovat vuoden 2008 tasossa olevia hintaesimerkkejä ja sellaisina aina päivitettäviä. 4.3 Perusvarustus Työkoneen tai ajoneuvon perusvarustus tulee määritellä tarjouspyyntövaiheessa. Vaatimukset heijastuvat hintoihin, joten perusvarustuksena kannattaa vaatia vain työn luonteen mukaiset varusteet. 4.4 Lisälaitekorvaukset Lisälaitekorvauksia varten mallit sisältävät kaksi vaihtoehtoista menettelytapaa: 1. Lisälaitteille pyydetään yksikköhinta / käyttötunti 5

12 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 Johdanto, lainsäädäntö 2. Tilaaja päättää korvauksesta etukäteen tarjouspyyntöä tehdessään. Tarjouksien kokonaistaloudellista edullisuusjärjestystä arvioitaessa lisälaitehintojen vaikutus tarkistetaan erikseen toimitustilausta tehtäessä. Noudatettaessa yrittäjän tarjoamaa lisälaitehinnoittelua (vaihtoehto 1) lisälaitekorvaukset maksetaan tarjoushintojen mukaan ja ne voivat muuttaa edullisuusjärjestystä. Jos noudatetaan tilaajan ennakkohinnoittelua (vaihtoehto 2) lisälaitekustannuksilla ei ole vaikuta järjestykseen eikä erillistä tarkastelua tarvita. Lisälaitteiden ennakkohinnoittelusta Yhtenäistä suositusta laitteiden käyttökorvauksista ei ole, ei myös yleispätevää laskentakaavaa. Ennakkohinnoitteluun turvautuva tilaaja joutuu arvioimaan lisälaitekorvaukset itse. Korvausten suuruutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon mm: 1. hankintahinta 2. käyttöaika 3. käyttökustannukset 4. pääoman poisto (tasapoisto) 5. työtunnit (h/vuosi) 6. korkokustannukset 7. yleiskustannus 4.5 Kokonaistaloudellisuuden arvioinnista Asiakirjoissa on esitetty malli kokonaistaloudellisuuden arvioimiseksi. Arvioinnissa otetaan huomioon tarjoushinta /h, joka kattaa koneen tai ajoneuvon hinnan kuljettajineen ja perusvarustuksineen. Laadullisina tekijöinä arvioidaan kuljettajan ammattikursseilla tai kokemuksen kautta hankittua ammattitaitoa sekä kaluston kuntoa ja sen aiheuttamia ympäristöpäästöjä. Arvioitavien asioiden painoarvot voidaan valita tilaajakohtaisesti. Kaluston kuntoa ja ympäristöystävällisyyttä arvioidaan käyttöönottovuoden perusteella. Käyttöönottovuosien porrastus arvioinnissa on sovitettu yhteen kiristyvien EUpäästönormien voimaantulon kanssa. Käyttöönottovuosi on se vuosi, jolloin kone tai ajoneuvo on otettu uutena ensimmäisen kerran käyttöön. Aikaväli koneen tai ajoneuvon valmistumisesta sen käyttöönottoon saa olla korkeintaan 2 vuotta. Päästönormien kiristyessä tai muuttuessa arviointimalli on tältä osin päivitettävä. Kokonaistaloudellisen arvioinnin perusteella tarjoukset asetetaan kone ja ajoneuvotyypeittäin vertailulukunsa mukaiseen tilausjärjestykseen. Lisälaitekustannuksia ei ensi vaiheessa huomioida. Jos lisälaitetta tarvitaan ja tilauksessa noudatetaan yrityksen tarjoamia lisälaitehintoja, lisälaitteen hinnan vaikutus tarjouksen kokonaistaloudellisuuteen otetaan tilausta tehtäessä erikseen huomioon. 4.6 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan yleiset ehdot Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan yleiset ehdot KE 08 kattavat palvelun hankinnan ja toimituksen ehtoja, joista sopimuskohtaisesti ei ole erikseen sovittu. Hankintakohtaisesti sovittu on sopimuksen tulkintatilanteissa asetettava pätemisjärjestyksessä yleisten ehtojen edelle. Yleisten ehtojen noudattamisesta on maininta puitesopimuksessa ja ne ovat aina sopimuksen liitteenä. Ajoneuvonostureita koskevissa palveluhankinnoissa sovelletaan asiakirjaa Ajoneuvonostureiden vuokrauksen yleiset ehdot

13 Työkonepalvelut TYÖKONEPALVELUJEN HANKINTA TYÖKOHTEELLE Asiakirjojen käyttötarkoitus: Asiakirjamallit on tarkoitettu tuntityönä tehtävien työkonepalvelujen hankintaan työkohteille. Tarjouskilpailun perusteella koneet laitetaan kokonaistaloudellisuuden mukaiseen edullisuusjärjestykseen. Kilpailussa menestyneiden kanssa tehdään puitesopimukset riittäväksi arvioiduista määristä erityyppisiä työkoneita. Konetta työkohteeseen tarvittaessa palvelutilauksen saa edullisuusjärjestyksessä ensimmäinen vapaana oleva, kyseiseen työtehtävään soveltuva työkone. Sisältö: 1. Tarjouspyyntö 2. Koneluettelo tarjouspyynnön konetyyppikohtaista erittelyä varten 3. Tarjouskirje tarjouksen tekemistä varten 4. Tarjouslomake konekohtaisen tarjouksen tekemistä varten, 2 vaihtoehtoa 5. Tarjousten kokonaistaloudellinen vertailumenetelmä 6. Puitesopimusluonnos 7. Palvelutilaus 8. Lisälaiteluettelo tilaajan ennakkohinnoittelua varten 9. Konelajiluettelo

14

15 Työkonepalvelut Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE XX kunnan tekninen toimi pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden tuottamisesta sopimuskaudelle xx.xx.200x yy.yy.200y. Tarjous voi käsittää yhden tai useampia koneita. Tarjouspyynnön kohde, työkoneet määrällisine tarvearvioineen on yksilöity ilman sitoumusta konekohtaisesti tämän kirjeen liitteissä. Tarjouksia pyydetään erikseen puitesopimusluonnoksessa määriteltyjä pitkäaikaisia ja lyhytaikaisia työtilauksia varten. Samaa konetta voidaan tarjota molempiin ryhmiin. 2. HANKINTAMENETTELY JA HANKINNASTA ILMOITTAMINEN Hankintamenettely on avoin. Kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen. Hankinnasta on xx.xx.20xx julkaistu ilmoitus sähköisessä ilmoituskanavassa, HILMA, julkiset hankinnat, osoitteessa 3. TARJOUKSEN KÄSITTELY Tarjousten arviointi ja vertailu suoritetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi 3. Tämän jälkeen suoritetaan tarjousten vertailu. Vertailussa tarjotut palvelut asetetaan konekohtaisesti kokonaistaloudelliseen edullisuusjärjestyksen. Vertailuperusteet painoarvoineen on esitetty liitemuistiossa. 4. KELPOISUUSEHDOT JA YHTEISKUNNALLISET VELVOITTEET Tarjoajiksi hyväksytään vain ennakkoperintärekisterissä olevia yrityksiä, jotka ovat maksaneet veronsa ja sosiaaliturvamaksunsa, tai joilla on niiden maksusta hyväksytty ja asianmukaisesti noudatettu maksusuunnitelma. Tarjoajan on toimitettava tarjouksen liitteenä: 1. lääninveroviraston todistus verovelvollisuuden hoitamisesta (todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus), sekä 2. eläkevakuutusyhtiön, -kassan tai -säätiön todistus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä (eläkevakuutusmaksutodistus) Jos yrityksellä on verojäämiä tai maksamattomia eläkevakuutusmaksuja, pitää todistuksesta ilmetä hyväksytty maksusuunnitelma ja sen noudattaminen. Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia. Em. todistusten sijasta hyväksytään myös voimassa oleva RALA pätevyystodistus tai muu pätevä todistus. Edellä mainittujen todistusten puuttuessa tarjous hylätään eikä tarjousta oteta mukaan tarjousvertailuun. Ennen sopimuksen allekirjoittamista tarjoajan on toimitettava tilaajalle lisäksi puitesopimusluonnoksen kohdassa Yhteiskunnalliset velvoitteet luetellut muut velvoitteita koskevat asiakirjat. 5. TARJOUKSEN VOIMASSAOLO JA JULKISUUS Tarjousten edellytetään olevan voimassa 60 päivää tarjousten jättämiselle asetetun määräajan yli.

16 Työkonepalvelut Tarjouspyyntö Tarjoukset, niiden vertailu ja edullisuusjärjestyslista ovat julkisia asiakirjoja sen jälkeen kun tilaaja on tehnyt niistä päätöksensä. Yrityksen liikesalaisuuksiksi katsottavat, eri liitteellä ilmoittamat asiat eivät ole julkisia. Tarjoushinnat eivät kuitenkaan ole liikesalaisuuksia. 6. PUITESOPIMUS JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN Hyväksytyn tarjouksen tehneiden yritysten kanssa solmitaan oheisen puitesopimusluonnoksen mukainen, palvelun toimittamisen ehdot ja toimintatavat määrittelevä puitesopimus. Sopimus syntyy kun molemmat osapuolet allekirjoittavat sopimuksen. Palvelutilaukset tehdään puitesopimuksen ehdoilla palvelujen tarpeen mukaan erikseen. Tilaukset tehdään kokonaistaloudellisin perustein määritellyssä etusijajärjestyksessä. 7. TARJOUS JA TARJOUSAIKA Tarjoukset tulee tehdä suomen kielellä oheisilla lomakkeilla, konekohtaiset tarjoukset jokaisesta koneesta erikseen. Tarjouksen tulee sisältää pyydetyt tiedot yrittäjästä ja koneesta sekä koneen arvonlisäverottoman tuntihinnan /h. Tarjous voi sisältää hankinnassa olevia koneita puitesopimusluonnoksessa mainituin ehdoin. Tarjoukset tulee jättää nimellä varustetussa oheisessa vastauskuoressa xx.xx.200x klo mennessä osoitteella: Käyntiosoite: XX kunta Teknisen toimen kirjaamo PL Katuosoite Postitoimipaikka Tarjouskuoreen on merkittävä tarjoajan nimi ja teksti: Työkonepalvelut 200x 200y. Yrittäjän on varmennettava tarjous allekirjoituksellaan. Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä. 8. MUITA MÄÄRÄYKSIÄ Sopimusneuvottelut ja työmaan johto tapahtuu suomen kielellä. Tilaaja edellyttää, että yrittäjällä ja sen kuljettajilla on asioiden hoidon, työmaan johtamisen ja turvallisuuden takaamisen kannalta riittävän hyvä suomenkielen taito. Koneissa tulee olla jäljempänä tämän tarjouspyynnön liitteissä määritelty varustus. Lisälaitteiden käytöstä maksetaan liitteenä olevan listan mukaiset korvaukset. Tai Lisälaitteista ja niiden käyttökorvauksista /h pyydetään tarjousta. 9. LISÄTIEDOT Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset tulee toimittaa xx.xx.20xx klo xx.xx mennessä tilaajan kotisivuille osoitteeseen Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka on luettavissa edellä mainitussa osoitteessa viimeistään xx.xx.200xx. Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys 2

17 Työkonepalvelut Tarjouspyyntö LIITTEET: 1. Koneluettelo, konetyyppikohtainen pyynnön erittely 2. Lisälaiteluettelo, käyttökorvaukset 3. Tarjouskirje, lomake 4. Tarjouslomake konekohtaisen tarjouksen tekemistä varten 5. Tarjousten vertailu, kokonaistaloudellisuuden arviointimenetelmä 6. Puitesopimusluonnos 7. Tilaajan turvallisuusasiakirja 8. Konelajiluettelo tiedoksi 9. Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan yleiset ehdot KE Ajoneuvonostureiden vuokrauksen yleiset ehdot

18 Työkonepalvelut Koneluettelo, tarjouspyynnön liite KONELUETTELO Alla olevissa taulukoissa on eritelty konelajikohtaisesti tarjouspyynnön kohteena olevat koneet, niiden lukumääräiset tarvearviot sekä konetta tai sen varustelua koskevat vaatimukset. Konelaji Arvioitu tarve pitkäkestoisissa tilauksissa, kpl Arvioitu tarve lyhytkestoisissa tilauksissa, kpl Perusvarustus Huom. Tunnus Konelaji Arvioitu tarve pitkäkestoisissa tilauksissa, kpl Arvioitu tarve lyhytkestoisissa tilauksissa, kpl Perusvarustus Huom. Tunnus Konelaji Arvioitu tarve pitkäkestoisissa tilauksissa, kpl Arvioitu tarve lyhytkestoisissa tilauksissa, kpl Perusvarustus Huom. Tunnus Konelaji Arvioitu tarve pitkäkestoisissa tilauksissa, kpl Arvioitu tarve lyhytkestoisissa tilauksissa, kpl Perusvarustus Huom. Tunnus Konelaji Arvioitu tarve pitkäkestoisissa tilauksissa, kpl Arvioitu tarve lyhytkestoisissa tilauksissa, kpl Perusvarustus Huom. Tunnus

19 Työkonepalvelut Tarjous xxx kunta Tekninen toimi TARJOUS KONEPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja ilmoitamme halukkuutemme tuottaa tarjouspyyntönne mukaisia palveluja tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyin ehdoin. 1. Tiedot yrityksestänne Yritys Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Y-tunnus Vakuutusyhtiö ja vakuutusnumero Yhteyshenkilö Puhelinnumero Telefax Sähköposti 2. Tarjottavat koneet Konekohtaiset tarjoukset yksikköhintoineen ja muine pyydettyine tietoineen on eritelty oheisilla konekohtaisilla tarjouslomakkeilla. Konekohtaisia tarjouslomakkeita on yhteensä XX kpl. Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys Liitteet: 1. Pyydetyt todistukset yhteiskunnallisten velvoitteiden suorittamisesta 2. Konekohtaisia tarjouksia XX kpl 3. Muita liitteitä a. Liikesalaisuuden piiriin kuuluvat asiat

20 Työkonepalvelut Konekohtainen tarjous tilaajan lisälaitehinnoin Yritys KONEKOHTAINEN TARJOUS Tarjoushinnat ovat arvonlisäverottomia hintoja. Tarjoushinnat sisältävät koneen vaaditun perusvarustuksen ja ovat voimassa ensimmäisen sopimusvuoden ajan. Hintoja tarkistetaan puitesopimuksen mukaisesti. Tiedot koneesta Konelaji Tunnus Merkki Malli Rekisteritunnus Työpaino tonnia Käyttötuntimäärä Käyttönottovuosi Vakuutusyhtiö Vakuutuksen numero Vakuutuskausi Huom. Käyttöönottovuosi: on vuosi jolloin kone on otettu ensimmäisen kerran uutena käyttöön. Koneen valmistumisen ja käyttöönoton välinen aika voi olla enintään 2 vuotta. Valmistusvuosi voidaan todeta työmaalla CE-merkistä. Lisävarusteet Tarjoamme lisäksi tarjouspyynnön mukaisilla ehdoilla, ennakkohinnoittelunne mukaisesti käyttöönne seuraavia lisävarusteita tarpeen mukaan: Lisävarusteet Kuljettaja, kokemus ja tutkinnot Kuljettajan kokemus kunnallisteknisissä töissä vuosia sopimuskauden alkaessa Perustutkintotodistus Ammattitutkintotodistus Katu- tai tieturva 1 Tutkinnon suoritus todetaan tarvittaessa palvelutilauksen yhteydessä Tarjoushinnat Koneen kiinteä, veroton yksikköhinta edellytettyine varusteineen ja vastuineen Pitkäaikaiset tilaukset /h Lyhytaikaiset /h Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys

PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017

PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017 Vihdin kunnan ja Yritys Oy:n välinen, Maanrakennuskonepalveluja vuosille 2014-2017 koskeva PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017 Sisällysluettelo 1. PUITESOPIMUS 3 2. PALVELUTILAUS 3 2.1 Palvelutilaus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNALLISTEKNISEEN RAKENTAMISEEN JA KUNNOSSAPITOON TARVITTAVISTA TYÖKONEISTA LISÄLAITTEINEEEN TYÖKAUSINA 2014 2015

TARJOUSPYYNTÖ KUNNALLISTEKNISEEN RAKENTAMISEEN JA KUNNOSSAPITOON TARVITTAVISTA TYÖKONEISTA LISÄLAITTEINEEEN TYÖKAUSINA 2014 2015 Karijoen kunta TARJOUSPYYNTÖ Kristiinantie 3, 64350 KARIJOKI puh. 040 5106680 13.2.2014 TARJOUSPYYNTÖ KUNNALLISTEKNISEEN RAKENTAMISEEN JA KUNNOSSAPITOON TARVITTAVISTA TYÖKONEISTA LISÄLAITTEINEEEN TYÖKAUSINA

Lisätiedot

Tarjouspyyntö vuokrakoneista

Tarjouspyyntö vuokrakoneista Forssan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Tekninen ja Ympäristötoimi Turuntie 18 1.3.2016 30100 Forssa Tarjouspyyntö vuokrakoneista Hankinnan kohde ja kuvaus Infrapalvelut pyytää tarjouksia maanrakennuskoneista vuodeksi

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin tarvitsemat konetyöpalvelut sekä optiovuodet 2019 ja 2020

Kankaanpään kaupungin tarvitsemat konetyöpalvelut sekä optiovuodet 2019 ja 2020 1 Kankaanpään kaupungin tarvitsemat konetyöpalvelut 2016 2018 sekä optiovuodet 2019 ja 2020 Puitesopimus Kankaanpään kaupunki 4.3.2016 2 Sisällysluettelo 1. PUITESOPIMUS... 3 1.1 Sopijapuolet... 3 2. PALVELUTILAUS...

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015. Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TALVIHOITOTÖIDEN HANKINTA Tilaaja Kouvolan kaupunki /Tekninen tuotanto Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä.

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä. Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 26.10.2017 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä. Kohde Tarjouspyyntö koskee

Lisätiedot

PäUiäM^ PARASTA AIKAA.

PäUiäM^ PARASTA AIKAA. PäUiäM^ 6.3.2015 Pälkäneen kunta Tekninen lautakunta TEKNISEN OSASTON JA VESIHUOLTOLAITOKSEN KONETYÖT Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta (=tilaaja) pyytää tarjouksia kunnallisteknisiin rakennus-ja kunnossapitotöihin

Lisätiedot

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito Tarjouspyyntö 1 (5) 8.9.2017 AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito 2017 2019 Tarjouspyyntö 1 Yleistä 2 Hankinnan kuvaus Auran kunta pyytää tarjoustanne kaavateiden ja piha-alueiden

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 26.10.2017 TARJOUSPYYNTÖ KUIVATUN PUHDISTAMOLIETTEEN KULJETUKSESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kuivatun puhdistamolietteen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

MAANRAKENNUSKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2015 2018

MAANRAKENNUSKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2015 2018 SUOMUSSALMEN KUNTA Tekniset palvelut PUITESOPIMUS MAANRAKENNUSKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2015 2018 1. Sopimus Tähän sopimukseen sopijapuolet ovat kirjanneet ne periaatteet ja menettelytavat,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä: 1 Keuruun kaupunki 2.6.2015 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista

Lisätiedot

VUOSITARJOUKSET KONEKALUSTO VUODELLE 2018

VUOSITARJOUKSET KONEKALUSTO VUODELLE 2018 VUOSITARJOUKSET KONEKALUSTO VUODELLE 2018 Hinnat on ilmoitettava verottomina. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden vapaasti hyväksyä tai hylätä tarjous Tarjoukset pyydetään jättämään 8.11.2017 klo 15.00

Lisätiedot

V-S Pihakivi oy. Maansiirto Oy

V-S Pihakivi oy. Maansiirto Oy 1/10 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO RAK_2120 2017 / Maanrakennuskaluston vuokrauspalvelut kuljettajan kanssa (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 7 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016)

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) Hankinnan kohde Kirkkonummen kunnan perusturva

Lisätiedot

Oulaisten kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2).

Oulaisten kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2). TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN AURAUS Oulaisten kaupungin pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2). Tarjoushintaan ( /h) on sisällytettävä kaikki työhön liittyvät kone-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HANKE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN asfaltointityöt vuonna 2016-2018 Asfaltointityöt 2(5) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2016-2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA

KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA Kinnulan kunta URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1(3) KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA Tarjouspyynnön kohde Kinnulan kunta pyytää Teiltä tarjousta kiinteistöjen liittämisestä yksikköhintaurakkana

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

KULJETUS- JA TYÖKONETARJOUSPYYNTÖ vuoden optio (2 + 1 v)

KULJETUS- JA TYÖKONETARJOUSPYYNTÖ vuoden optio (2 + 1 v) Tekniset palvelut Tarjouspyyntö 35/2017 Sivu 1/4 Heikinkuja 4 27.6.2017 Tarjoajille TARJOUSPYYNTÖ 35/2017 KULJETUS- JA TYÖKONETARJOUSPYYNTÖ 2017 2019 + 1 vuoden optio (2 + 1 v) Asia Mäntsälän kunnan tekniset

Lisätiedot

Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 Heikinkuja Mäntsälä

Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 Heikinkuja Mäntsälä Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 42/2017 MAA- JA KIVIAINESTEN HANKINTA VUODELLE 2018 Hankinnan kohde Mäntsälän kunta/tekniset palvelut/kuntatekniikka pyytää tarjouksia tarjousliitteen

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUS H064-11-1 1 (5) PUITESOPIMUS 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin hallintokeskus PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 16.11.2015 TYÖKONEPALVELUIDEN HANKINTA KAUDELLA 2016-2018. 1. Tarjouksen pyytäjä

TARJOUSPYYNTÖ 16.11.2015 TYÖKONEPALVELUIDEN HANKINTA KAUDELLA 2016-2018. 1. Tarjouksen pyytäjä 1 TARJOUSPYYNTÖ 16.11.2015 TYÖKONEPALVELUIDEN HANKINTA KAUDELLA 2016-2018 1. Tarjouksen pyytäjä Sotkamon kunta Tekniset palvelut Markkinatie 1 88600 Sotkamo 2. Hanke Sotkamon kunnan ympäristö- tekninen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ajoratamerkintätyöt 2013-2015, tarjouspyyntö 2(6) 1. Työn nimi Ajoratamerkintätyöt 2013-2015 2. Ilmoitus ja hankintamenettely Hankinnassa käytetään avointa menettelyä.

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA 10.10.2010 Sivu 1/5 Tilaaja: Keskustie 2-4 12100 Oitti Hanke: Monnin kiinteistöjen ja alueiden hoito TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA Kohdetiedot

Lisätiedot

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565.

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565. Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön kohde Tarjouksen jättäminen Kurikan kaupungin tekninen osasto pyytää tuntihintatarjousta seuraavista maanrakennustyökoneista: - tela-alustainen kaivinkone kokoluokka < 10 tn

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön 1 (6) 1 SYDÄMEN ULTRAÄÄNITUTKIMUSLAITTEET VAATIVAAN KARDIOLOGISEEN KÄYTTÖÖN LUONNOS 1.1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus:

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 26.10.2017 TARJOUSPYYNTÖ KUORMA-AUTO TÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kuorma-autosta ajalle 1.1.2018 31.12.2019.

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa kirjekuoressa!) Tarjouksen kalustoluettelo -lomake

Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa kirjekuoressa!) Tarjouksen kalustoluettelo -lomake TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3A 1(5) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 3 TARJOUS Liite 3a Liite 3b Liite 3c Tarjouslomake Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa

Lisätiedot

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 7.6.2013 klo 12:00 mennessä osoitteeseen:

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 7.6.2013 klo 12:00 mennessä osoitteeseen: Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS 2013-2014 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Jalasjärven kunnan tekniset palvelut pyytää teiltä tarjousta valaisinsaneerauksista yksikköhintaisena kokonaishintaurakkana

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 26.10.2017 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Asia ja sen selvitys 44701 Työkonepalvelut: Traktori- ja keräävät suurtehoruohonleikkuripalvelut Hankinnan kohde:

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 26.10.2017 TARJOUSPYYNTÖ VAIHTOLAVA + AUTONOSTURIPALVELUISTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kahden eri kokoluokan

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5)

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5) 1(5) Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet TARJOUSLOMAKE Ohjeet: 1. Tarjouksen tekijän on vastattava liitteen kaikkiin kysymyksiin ja liitettävä pyydetyt asiakirjat ja selvitykset tarjoukseen.

Lisätiedot

1. Tela-alustainen kaivukone 2. Pyöräalustainen kaivukone 3. Pienkuormaajat 4. Traktorikaivuri 5. Tiehöylä 6. Täryjyrä 7. Pyöräkuormaaja 8.

1. Tela-alustainen kaivukone 2. Pyöräalustainen kaivukone 3. Pienkuormaajat 4. Traktorikaivuri 5. Tiehöylä 6. Täryjyrä 7. Pyöräkuormaaja 8. TYÖKONEPALVELUIDEN HANKINTA KAUDELLA 2015 2018 1. Tarjouksen pyytäjä Tekniset palvelut PL 40 89601 Suomussalmi 2. Hanke Suomussalmen kunnan tekniset palvelut pyytää tuntihintatarjoustanne 1.5.2015-31.12.2018

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI Päivämäärä 20.3.2017 Työn nimi Päällystysurakka 2017 Tarjouspyynnön kohde MänttäVilppulan kaupunki pyytää teiltä katujen ja muiden

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Joensuun kaupunki / Kaupunkirakenneyksikkö Joensuun kaupunki

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Keittiön ruokasalin/taukotilan kalusteista Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö

PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö PÖYTYÄN KUNTA PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö Pöytyän kunta Tarjouspyyntö I SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankinnan kuvaus... 1 1.1 Tarjouspyynnön sisältö... 1 2 Tarjouksen jättäminen... 1 2.1 Tavoitteellinen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

TYÖKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYT VUOSILLE OPTIO VUOSI Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä.

TYÖKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYT VUOSILLE OPTIO VUOSI Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä. TARJOUSPYYNTÖ 1 18.3.2016 TYÖKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYT VUOSILLE 2016-2017 + OPTIO VUOSI 2018 Akaan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne maanrakennuskone-, työkone- ja kuorma-autopalveluista

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan hankintatoimi. Päiväys

Pohjois-Karjalan hankintatoimi. Päiväys 1/6 Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Asia ja sen selvitys Tarjouspyyntö 100813 Kuorma-autoilla ja muilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut, Joensuun kaupunki Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

LUONNOS SOPIMUS LOIMAAN KAUPUNGIN HOIDOSSA OLEVIEN HIIH- TOLATUJEN KUNNOSSAPIDOSTA TALVIKAUSILLE

LUONNOS SOPIMUS LOIMAAN KAUPUNGIN HOIDOSSA OLEVIEN HIIH- TOLATUJEN KUNNOSSAPIDOSTA TALVIKAUSILLE 1(5) LUONNOS SOPIMUS LOIMAAN KAUPUNGIN HOIDOSSA OLEVIEN HIIH TOLATUJEN KUNNOSSAPIDOSTA TALVIKAUSILLE 2016 2019 Sopimuksen tarkoitus ja sopijapuolet Tähän sopimukseen sopijapuolet ovat kirjanneet ne periaatteet

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä.

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. 07.05.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman raiteiden kunnostustyöt 2015 Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. Toimituksen sisältö Toimitus

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä olevan erittelyn mukaisista polttoaineista. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Virtain kaupunki TARJOUS 1 (9) Virtaintie Virrat (vs. tarjouspyyntö )

Virtain kaupunki TARJOUS 1 (9) Virtaintie Virrat (vs. tarjouspyyntö ) Virtain kaupunki TARJOUS 1 (9) VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSKEITTIÖN RAKENTAMINEN SR-URAKKANA 1 Tarjouksen tekijä Nimi: Osoite: Puhelin: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö tämän tarjouspyynnön osalta: Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä.

Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä. LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(8) TYÖKONEPALVELUT 2016 Laukaan kunnan tekninen toimi pyytää tarjoustanne kunnallistekniikan rakentamisessa ja kunnossapidossa käytettävistä maanrakennuskoneista kuljettajineen.

Lisätiedot

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne KIRKKONUMMI KYEKSLATT TARJOUSPYYNTÖ 30.03.2015 ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen syyslukukauden alkuun 2018 Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS

KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS LIITE 4 TARJOUSLOMAKE 1 (6) KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Eri yhteenliittymät tekevät kukin oman tarjouksensa riippumatta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(8) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 10 Tarjous jätettävä 26.9.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN, SUOLAHDEN, KONGINKANKAAN JA SUMIAISTEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN TALVIKUNNOSSAPITO 2015 2018 TARJOUSPYYNTÖ

ÄÄNEKOSKEN, SUOLAHDEN, KONGINKANKAAN JA SUMIAISTEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN TALVIKUNNOSSAPITO 2015 2018 TARJOUSPYYNTÖ ÄÄNEKOSKEN, SUOLAHDEN, KONGINKANKAAN JA SUMIAISTEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN TALVIKUNNOSSAPITO 2015 2018 TARJOUSPYYNTÖ ÄÄNEKOSKEN, SUOLAHDEN, KONGINKANKAAN JA SUMIAISTEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot