Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008"

Transkriptio

1 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008

2 TEKIJÄ Työryhmä KANNEN KUVA Suomen Kuntaliitto 1. painos ISBN (painettu) Suomen Kuntaliitto Painopaikka: Kuntatalon paino, Helsinki Helsinki 2008 ISBN (pdf) Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL Helsinki Puh. (09) 7711 Faksi (09)

3 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 Esipuhe ESIPUHE Kuntaliitto on vuosikymmen sitten yhdessä alan yrittäjien kanssa julkaissut oppaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinta Oppaassa annetaan ohjeita palvelujen kilpailuttamisesta ja tarjousten kokonaistaloudellisesta arvioinnista. Käytännössä kymmenen vuoden aikana kunnat tilaajina ovat oppaan ohjeita soveltaen luoneet omia asiakirjasovellutuksiaan ja menetelmiään. Samaan aikaan EU-säädökset ja uudistettu hankintalaki ovat tuoneet palvelujen hankintaan uusia vaatimuksia. Tämän Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 asiakirjat sisältävät malleja ja huomioonotettavaa tietoa palvelujen kilpailuttamisesta, tarjousten arvioinneista ja sopimisesta. Tilauskäytäntöjen ja asiakirjojen kehittämistyön on tehnyt Kuntaliiton aloitteesta perustettu tilaajien ja yrittäjien edustajista koottu työryhmä. Kehitystyö on lähtenyt vanhan oppaan ja sen perusteella syntyneiden käytännön sovellutusten pohjalta. On pyritty löytämään parhaita käytäntöjä, yhdistelemään ja kehittämään niitä edelleen. Tavoitteena on ollut palveluhankintojen ohjaus joustavalla tavalla niin, että siinä toteutuisivat ostojen lainmukaisuus ja luotettavuus, tarjousten tasapuolinen arviointi ja myös tarjoustoimintaa helpottava hankintakäytäntöjen yhdenmukaistuminen. Työryhmän laatima aineisto sisältää toimintamallin useampivuotisen kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan kilpailuttamiseksi ja puitesopimuksen laatimiseksi. Mallin mukainen kilpailu käydään palvelun yksikköhinnalla ja laadulla. Keskeisiä kilpailun elementtejä ovat kuljettajien koulutus tai kokemus sekä kaluston kuntoa ja ympäristöpäästöjä kuvaava käyttöönottovuosi. Palvelutuotannon ehdot kirjataan puitesopimukseen ja palvelu tilataan sen ajankohtaistuttua sopimukseen kirjatuin ehdoin kokonaistaloudellisesti edullisimmalta, vapaana olevalta ja tehtävään soveltuvalta työyksiköltä. Työryhmässä ovat olleet: Jussi Kauppi Kuntaliitosta puheenjohtajana, Hannu Huhtala Kuntaliitosta, Vesa Eronen Joensuun kaupungista, Heikki Halonen Helsingin kaupungista, Tero Pyssysalo Järvenpään kaupungista, Erkki Tammisto Vantaan kaupungista, Janne Juntunen Espoon kaupungista, Juhani Laurila Vaasan kaupungista, Jari Rönkä Jyväskylän kaupungista, Mauri Pesonen Kuopion kaupungista, Kari Happonen Koneyrittäjien liitosta, Tapani Karonen ja Kimmo Laukkanen Infra ry:stä, Simo Saukkonen ja Seppo Teini Infra ry:n yrittäjien edustajina, Jari Pietilä ja Esa Näätänen Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:stä, Erkki Nevala Tmi Erkki Nevala sihteerinä.

4

5 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe Johdanto Työkonepalvelujen hankinta työkohteille Kunnossa- ja puhtaanapidon talvi- ja kesäkauden työkonepalvelujen hankinta Kuljetuspalvelujen hankinta työkohteille Kunnossa- ja puhtaanapidon talvi- ja kesäkauden kuljetuspalvelujen hankinta Yleiset sopimusehdot

6

7 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 Johdanto, lainsäädäntö 1. JOHDANTO Nämä ohjeet ja asiakirjamallit koskevat kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan puitejärjestelyn kilpailuttamista. Johdanto-osassa tarkastellaan jäljempänä koottuja, yleisiä ja huomioonotettavia määräyksiä, käsitteitä sekä niitä koskevia viittauksia yksityiskohtaisempiin tiedonlähteisiin. Käytännön hankintatoimen helpottamiseksi on laadittu asiakirjamalleja. Esitetty puitejärjestely koskee yrittäjän pääsääntöisesti tuntihinnalla tilaajan työnjohdon alaisuudessa tuottamaa kone- ja kuljetuspalvelua kuljettajineen. Konevuokrausta ilman kuljettajaa tai urakointia järjestely ei koske. Asiakirjat on laadittu palvelujen kilpailuttamiseen käyttäen avointa hankintamenettelyä. 2. PUITESOPIMUS, PALVELUTILAUKSET Kone- ja kuljetuspalvelujen puitejärjestelyn toimintaperiaate ja vaiheistus: 1. Puitesopimuksessa määritellään palvelun toimituksen ehdot, palvelun laatu, osapuolten vastuut, menettelyt sopimuskauden aikana tapahtuvien olosuhdemuutosten huomioonottamisesta sekä muista tämän tyyppisistä seikoista. Hankintalain mukaan puitesopimus voi kestoltaan olla enintään 4 vuotta. 2. Puitesopimukseen tarjotut koneet tai ajoneuvot tarjotaan ja arvioidaan konetai ajoneuvokohtaisesti asettaen ne kokonaistaloudelliseen edullisuusjärjestykseen. 3. Palvelu tilataan erikseen työn tullessa ajankohtaiseksi. Palvelutilaukset tehdään tarjousvertailun mukaisessa kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä ensimmäiseltä vapaana olevalta työtehtävään soveltuvalta yksiköltä. Kaikki asiakirjat edullisuusjärjestyslistoineen ovat julkisia. Vain yrittäjän esityksestä liikesalaisuuksiksi määritellyt asiat voivat olla salassa pidettäviä (vrt. tarjouspyyntö, kohta 5). Palvelutilausten tekeminen edullisuusjärjestyksessä on tilaajaa velvoittava. Tilaaja voi poiketa järjestyksestä vain, mikäli vuorossa oleva yksikkö ei ole kyseiseen työtehtävään soveltuva. Tällöin valinta on perusteltava. Perustelujen dokumentointi voi olla erittäin hyödyllinen jos valinta riitautetaan sopimusrikkomuksena. Seurantaa helpottaa jos tilaajalla on tarkoitukseen laadittu, keskitetty ATK-ohjelma 3. KESKEISTÄ LAINSÄÄDÄNTÖÄ 3.1 Hankintalaki ja kynnysarvot Kuntien hankintoja säätelee laki julkisista hankinnoista (348 / 2007) ja laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349 / 2007). Hankinnan verottomat kustannukset suhteessa kynnysarvoihin arvioidaan hankintaa aloitettaessa koko sopimuskauden ajalta mahdollisine optioineen. Kynnysarvot on säädetty erikseen tavaran, palvelujen ja rakennusurakoiden hankinnoille. Kone- ja kuljetuspalveluja hankittaessa noudatetaan aina palvelujen hankinnalle asetettuja kynnysarvoja. Hankintojen kynnysarvot aikavälillä ovat: EU-kynnysarvo veroton Kansallinen kynnysarvo veroton Työ- ja elinkeinoministeriö tarkistaa ja ilmoittaa EU-kynnysarvot 2 vuoden välein.

8 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 Johdanto, lainsäädäntö 3.2 Muu lainsäädäntö, muut määräykset Tilaajavastuulaki Tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaan tilaajan on pyydettävä sopimuspuolelta ja tämän on annettava tilaajalle: 1. Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin; 2. Kaupparekisteriote; 3. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty; 4. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneet eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä 5. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Jos sopimuspuolena toimii ulkomainen yritys, yrityksen on toimitettava vastaavat tiedot yrityksen sijoittumismaan lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisellä hyväksytyllä tavalla. Tilaaja voi myös itse hankkia 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja sillä on oikeus hyväksyä muun kuin viranomaisen antama selvitys 1 tai 2 momentissa tarkoitetuksi selvitykseksi tai todistukseksi, jos se on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä (esim. RALA ry). Tilaajan ei tarvitse pyytää edellä tarkoitettuja selvityksiä tai todistuksia, jos sopijapuolen toiminta on vakiintunutta (harjoittanut toimintaa vähintään kolme vuotta) tai tilaajan ja sopimuspuolen sopimussuhdetta voidaan pitää vakiintuneena aikaisempien sopimussuhteiden johdosta (noin 2 vuotta). Esitetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Jos sopimus on voimassa yli 12 kuukautta, tilaajan sopimuspuolen on toimitettava tilaajalle sopimussuhteen aikana 12 kuukauden välein edellä mainitut tiedot. Tilaajan velvollisuuksien laiminlyömisestä voidaan määrätä laiminlyöntimaksua vähintään euroa ja enintään euroa Henkilötunnisteet Työturvallisuuslain (738/2002) 52 a :ssä määrätään yhteistä rakennustyömaata johtavalle tai valvovalle rakennuttajalle velvollisuus huolehtia siitä, että jokaisella siellä työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Lain vähimmäissisältö täyttyy, kun tunnisteessa on asianomaisen henkilön nimi ja kuva sekä hänen työnantajansa nimi Kabotaasilainsäädäntö Kabotaasiliikenteellä tarkoitetaan tavaraliikennettä, jota harjoitetaan Suomen alueella toisessa maassa rekisterissä olevalla ajoneuvolla. Kabotaasiliikennettä säätelee asetus (ETY) N:o 3118/93. Asetuksen 2 artiklan mukaan kabotaasiliikennettä saa harjoittaa vain väliaikaisesti, mikä tarkoittaa käytännössä yksittäisiä kuljetuksia Liikennelupalainsäädäntö Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä ( / 693) 5 :n mukaan tavaran kuljettaminen ajoneuvolla tiellä korvausta vastaan edellyttää lupaa. Jos tavaraa kuljetetaan korvausta vastaan vuokratulla ajoneuvolla, jonka kuljettajana toimii sen vuokralle antaja tai vuokralle antajan palveluksessa oleva taikka vuokralle antajan teh- 2

9 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 Johdanto, lainsäädäntö tävään osoittama, välittämä tai muulla näihin verrattavalla tavalla järjestämä henkilö, liikenteenharjoittajana pidetään vuokralle ottajan asemesta vuokralle antajaa. Saman lain 7 :ssä on säädetty kuljetuksista, joissa lupaa ei tarvita. Poikkeus voi koskea mm. tien- ja kadunpitoon liittyvän maa-aineksen, veden, suolan tai muun vastaavan aineen levittämistä tielle tai kadulle. Tarkempaa tietoa löytyy esim. hakusanalla liikennelupa osoitteesta Kuljetusketjun vastuu Tieliikennelain vastuusäännökset tarkoittavat koko kuljetusketjun osalta turvallisuuden parempaa huomioon ottamista. Tieliikennelain 87a käsittelee kuorman varmistamista ja tieliikennelain 105a ajo- ja lepoaikasäädösten noudattamista. Tieliikennelain säännösten mukaisesti kuorman puutteellisesta kiinnittämisestä vastaa se, joka on kuorman tehnyt ja varmistanut kuorman kiinnityksen. Kun kuljetusyrittäjä noutaa asiakkaalta valmiiksi lastatun kuorman tai kun tavaran lähettäjä lastaa itse kuorman kuljettajan odottaessa, vastaa asiakas kuorman varmistamisesta. Ajo- ja lepoaikojen noudattamisen osalta aikatauluista määrännyt on osaltaan vastuussa siitä, että kuljettaja voi pitää pakolliset tauot aikataulujen estämättä. Tahallisesta ajo- ja lepoaikamääräysten rikkomisesta voi kuljettajan ja kuljetusyrityksen lisäksi joutua vastuuseen myös liian kireän aikataulun laatija. Edellytyksenä hänen osaltaan on tietoisuus siitä, ettei kyseisessä kuljetuksessa kyetä noudattamaan ajo- ja lepoaikamääräyksiä, mutta siitä huolimatta kuljetuksen edellytetään tapahtuvan Työturvallisuus Työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on varmistettava, että hänen työpaikallaan työntekijät ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä sekä työpaikan ja työn turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista. Kone- ja ajoneuvovuokrauksessa on tilaaja velvollinen noudattamaan työnantajaa velvoittavia säännöksiä. Tilaajan tulee näin ollen työn luonne ja toiminnan luonne huomioon ottaen huolehtia mm: 1. Työnsuorittajien toimintojen yhteen sovittamisesta 2. Työpaikan liikenteen ja liikkumisen järjestelyistä 3. Työpaikan yleisestä turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttävästä järjestyksestä ja siisteydestä 4. Työpaikan yleissuunnittelusta ja 5. Työolosuhteiden ja työympäristön yleisestä turvallisuudesta ja terveellisyydestä Kaluston vastaanottotarkastuksessa on todettava, että se on asianomaisten turvallisuusmääräysten mukaisessa kunnossa. Rakennuttajan tai muun rakennushanketta ohjaavan tai valvovan on laadittava rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten asiakirja (turvallisuusasiakirja). Asiakirja sisältää rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat ja sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot. Asiasta on säädetty valtioneuvoston päätöksellä rakennustyön turvallisuudesta (629 / 1994, muutettu 426/2004). Päätoteuttajan on ennen rakennustyön aloittamista suunniteltava eri töiden ja työvaiheiden tekeminen sekä niiden ajoitus siten, että työt ja työvaiheet voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville Katu- ja tieturvallisuus Katu- ja tieturvakoulutuksen perustana on työturvallisuuslaki (738 / 2002) ja valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta. Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietämystä lii- 3

10 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 Johdanto, lainsäädäntö kenneturvallisuudesta ja turvallisista työskentelytavoista yleisesti liikennöidyillä kaduilla, teillä ja muilla alueilla. Hyvän turvallisuustason ylläpitämiseksi tilaajan tulee edellyttää pätevyysvaatimuksena yleisesti liikennöidyillä alueilla työskenteleviltä henkilöiltä hyväksytysti suoritettua katu- tai tieturvakoulutusta. Koulutuksesta annetaan todistus ja turvakortti kirjallisen kokeen hyväksytystä läpäisemisestä. Todistus on voimassa viisi (5) vuotta. Pätevyyden jatkamiseksi käydään uudestaan se tieturva-kurssi, johon henkilöllä on pätevyys. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) vastaa hyväksyttyjen kouluttajien sekä myönnettyjen turvakorttien rekisteröinnistä. Katu- tai tieturva 1 -koulutus vaaditaan: 1. henkilöltä, joka osallistuu yleisellä liikennealueella tehtävään, kadun- tai tienpitoon liittyvään työhön 2. kadun- tai tienpitomateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta 3. työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä 4. muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä 3.3 Ulkomaalaiset yritykset Suomen markkinoilla On mahdollista, että kone- ja kuljetuspalvelutarjouksia saadaan myös ulkomaalaisilta yrittäjiltä joil-la EU-määräysten mukaan on oikeus toimia koko unionin alueella. Ulkomaalaista ja kotimaista yrittäjää koskevat samat vaatimukset ja velvoitteet. Toimintaoikeuden omaavia ulkomaalaisia yrittäjiä ja heidän tarjouksiaan on kohdeltava tasavertaisesti ja syrjimättä samalla tavalla kuin kotimaisia yrittäjiä. Sekä tarjouksen, että palvelun tuottavan henkilökunnan kielelle ja kielitaidolle on syytä asettaa alun alkaen jo tarjouspyynnössä riittävät vaatimukset, ettei myöhemmin törmätä kieliongelmista johtuviin vaikeuksiin ja erimielisyyksiin. Ulkomaalaisia yrityksiä koskevien määräysten lisäksi on huomattava kotimaisten yritysten vierasta työvoimaa koskevat määräykset. Rakennusteollisuus RT ry ja Rakennusliitto ry ovat julkaisseet yksityiskohtaisen ohjeen Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas löytyy osoitteesta 4. ASIAKIRJAT 4.1 Asiakirjamallit palvelutyypeittäin Kone- ja kuljetuspalveluja tarvitaan käytännössä sekä keikkaluonteisiin että kausiluonteisiin tehtäviin. Kausiluonteisuutta edustavat talvi- ja kesäkauden kunnossa- ja puhtaanapitotyöt. Erityyppisten palvelujen hankintaa varten on laadittu omat, yhteiseltä pohjalta palvelun luonteeseen sovitetut asiakirjamallit. Ne löytyvät palvelun mukaan nimetystä kansiosta. Yhteisiä osioita ovat Johdanto ja Yleiset ehdot. Asiakirjamallien ryhmittely ja kansiot: 1. Johdanto. Sisältää esipuheen ja tämän asiakirjamallien taustoja ja niiden käytössä huomioon otettavia asioita. 2. Työkonepalvelut. Otsikon alle on muokattu ja koottu asiakirjanippu lyhyt- ja pitkäaikaisten konepalvelujen kilpailuttamista varten. 3. Talvi- ja kesäkauden työkonepalvelut. Sisältää asiakirjat koko talvi- tai kesäkaudeksi kilpailutettavien, otsikkoa vastaavien konepalvelujen kilpailuttamista varten. 4. Kuljetuspalvelut. Otsikon alle on koottu lyhyt- ja pitkäkestoisten kuljetuspalvelujen kilpailuttamisasiakirjat 4

11 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 Johdanto, lainsäädäntö 5. Talvi- ja kesäkauden ajoneuvopalvelut. On tarkoitettu kattamaan koko talvitai kesäkaudeksi ostettavien, otsikkoa vastaavien palvelujen kilpailuttamista varten. 6. Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan yleiset ehdot. Kansio sisältää kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan yleiset ehdot KE 08, sekä ajoneuvonostureiden vuokrauksen yleiset ehdot Palvelutyyppejä vastaavien palvelujen hankkimista varten on koottu omiin kansioihinsa seuraavat asiakirjamallit: 1. Tarjouspyyntö on luonnos tarjouspyyntökirjeeksi 2. Kone- tai ajoneuvoluettelo on taulukkolomake tarjouspyynnön kone- tai ajoneuvotyyppikohtaista erittelyä varten. 3. Tarjouskirje on kirjeluonnos yrittäjän tarjouksen tekemistä varten. Kirjeluonnoksella varmistetaan, että tarjous sisältää kootusti tarjousten vertailussa tarvittavat asiat. 4. Tarjouslomake on lomakemalli/luonnos kone- tai ajoneuvokohtaisen tarjouksen tekemistä varten. Sillä varmistetaan, että tarjous sisältää kootusti tarjousten vertailussa tarvittavat asiat. 5. Tarjousten vertailu. Muistiossa on kuvattu työryhmän suosittelema kone- ja kuljetuspalvelujen tarjousten kokonaistaloudellinen vertailumenetelmä. 6. Puitesopimusluonnos on asiakirjamalli/luonnos, johon on kirjattu kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan ja toimittamisen keskeiset ehdot. 7. Tilaus on luonnos toimitustilauksen tilauslomakkeeksi 8. Lisälaitekorvaukset, luettelo eräistä lisälaitteista tilaajan ennakkohinnoittelua varten 9. Konelajiluettelo, muistilista konelajeista tunnuksineen Osa palvelutyyppikohtaisista asiakirjoista on kaikille palvelutyypeille samoja. Käytön helpottamiseksi myös nämä yhteiset asiakirjat on kopioitu jokaiseen palvelutyyppikohtaiseen osaan. Asiakirjojen luonne käy ilmi sen nimestä ja sisältö tarkemmin itse asiakirjoista. 4.2 Asiakirjamallien käytössä huomattavaa Lukuun ottamatta kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan yleisiä ehtoja kaikki asiakirjamallit ovat muokattavia. Yleisimpiä alan palveluhankintoja silmällä pitäen luonnostellut mallit ovat räätälöitävissä tapauskohtaisesti hankintatilanteeseen ja tilaajan muihin tarpeisiin sopiviksi. Toisaalta asiakirjamallien tavoitteena on myös mm. tarjoustoimintaa tukeva käytäntöjen valtakunnallinen yhdenmukaistaminen. Sitä edistää, jos räätälöinti rajoitetaan vain välttämättömään. Kaikissa tapauksissa mallien sisältö on tarpeen päivittää muuttuvilta osiltaan. Päivityksen helpottamiseksi: 1. välttämättä päivitettävät kohdat on merkitty vahvennetulla kursiivilla. 2. vaihtoehtoiset menettelytavat normaalikursiivilla Alleviivauksilla on asioita korostettu ja kursivoitu alleviivaus osoittaa erityistä korostusta. Malleissa esitetyt euromääräiset hinnat ovat vuoden 2008 tasossa olevia hintaesimerkkejä ja sellaisina aina päivitettäviä. 4.3 Perusvarustus Työkoneen tai ajoneuvon perusvarustus tulee määritellä tarjouspyyntövaiheessa. Vaatimukset heijastuvat hintoihin, joten perusvarustuksena kannattaa vaatia vain työn luonteen mukaiset varusteet. 4.4 Lisälaitekorvaukset Lisälaitekorvauksia varten mallit sisältävät kaksi vaihtoehtoista menettelytapaa: 1. Lisälaitteille pyydetään yksikköhinta / käyttötunti 5

12 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 Johdanto, lainsäädäntö 2. Tilaaja päättää korvauksesta etukäteen tarjouspyyntöä tehdessään. Tarjouksien kokonaistaloudellista edullisuusjärjestystä arvioitaessa lisälaitehintojen vaikutus tarkistetaan erikseen toimitustilausta tehtäessä. Noudatettaessa yrittäjän tarjoamaa lisälaitehinnoittelua (vaihtoehto 1) lisälaitekorvaukset maksetaan tarjoushintojen mukaan ja ne voivat muuttaa edullisuusjärjestystä. Jos noudatetaan tilaajan ennakkohinnoittelua (vaihtoehto 2) lisälaitekustannuksilla ei ole vaikuta järjestykseen eikä erillistä tarkastelua tarvita. Lisälaitteiden ennakkohinnoittelusta Yhtenäistä suositusta laitteiden käyttökorvauksista ei ole, ei myös yleispätevää laskentakaavaa. Ennakkohinnoitteluun turvautuva tilaaja joutuu arvioimaan lisälaitekorvaukset itse. Korvausten suuruutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon mm: 1. hankintahinta 2. käyttöaika 3. käyttökustannukset 4. pääoman poisto (tasapoisto) 5. työtunnit (h/vuosi) 6. korkokustannukset 7. yleiskustannus 4.5 Kokonaistaloudellisuuden arvioinnista Asiakirjoissa on esitetty malli kokonaistaloudellisuuden arvioimiseksi. Arvioinnissa otetaan huomioon tarjoushinta /h, joka kattaa koneen tai ajoneuvon hinnan kuljettajineen ja perusvarustuksineen. Laadullisina tekijöinä arvioidaan kuljettajan ammattikursseilla tai kokemuksen kautta hankittua ammattitaitoa sekä kaluston kuntoa ja sen aiheuttamia ympäristöpäästöjä. Arvioitavien asioiden painoarvot voidaan valita tilaajakohtaisesti. Kaluston kuntoa ja ympäristöystävällisyyttä arvioidaan käyttöönottovuoden perusteella. Käyttöönottovuosien porrastus arvioinnissa on sovitettu yhteen kiristyvien EUpäästönormien voimaantulon kanssa. Käyttöönottovuosi on se vuosi, jolloin kone tai ajoneuvo on otettu uutena ensimmäisen kerran käyttöön. Aikaväli koneen tai ajoneuvon valmistumisesta sen käyttöönottoon saa olla korkeintaan 2 vuotta. Päästönormien kiristyessä tai muuttuessa arviointimalli on tältä osin päivitettävä. Kokonaistaloudellisen arvioinnin perusteella tarjoukset asetetaan kone ja ajoneuvotyypeittäin vertailulukunsa mukaiseen tilausjärjestykseen. Lisälaitekustannuksia ei ensi vaiheessa huomioida. Jos lisälaitetta tarvitaan ja tilauksessa noudatetaan yrityksen tarjoamia lisälaitehintoja, lisälaitteen hinnan vaikutus tarjouksen kokonaistaloudellisuuteen otetaan tilausta tehtäessä erikseen huomioon. 4.6 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan yleiset ehdot Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan yleiset ehdot KE 08 kattavat palvelun hankinnan ja toimituksen ehtoja, joista sopimuskohtaisesti ei ole erikseen sovittu. Hankintakohtaisesti sovittu on sopimuksen tulkintatilanteissa asetettava pätemisjärjestyksessä yleisten ehtojen edelle. Yleisten ehtojen noudattamisesta on maininta puitesopimuksessa ja ne ovat aina sopimuksen liitteenä. Ajoneuvonostureita koskevissa palveluhankinnoissa sovelletaan asiakirjaa Ajoneuvonostureiden vuokrauksen yleiset ehdot

13 Työkonepalvelut TYÖKONEPALVELUJEN HANKINTA TYÖKOHTEELLE Asiakirjojen käyttötarkoitus: Asiakirjamallit on tarkoitettu tuntityönä tehtävien työkonepalvelujen hankintaan työkohteille. Tarjouskilpailun perusteella koneet laitetaan kokonaistaloudellisuuden mukaiseen edullisuusjärjestykseen. Kilpailussa menestyneiden kanssa tehdään puitesopimukset riittäväksi arvioiduista määristä erityyppisiä työkoneita. Konetta työkohteeseen tarvittaessa palvelutilauksen saa edullisuusjärjestyksessä ensimmäinen vapaana oleva, kyseiseen työtehtävään soveltuva työkone. Sisältö: 1. Tarjouspyyntö 2. Koneluettelo tarjouspyynnön konetyyppikohtaista erittelyä varten 3. Tarjouskirje tarjouksen tekemistä varten 4. Tarjouslomake konekohtaisen tarjouksen tekemistä varten, 2 vaihtoehtoa 5. Tarjousten kokonaistaloudellinen vertailumenetelmä 6. Puitesopimusluonnos 7. Palvelutilaus 8. Lisälaiteluettelo tilaajan ennakkohinnoittelua varten 9. Konelajiluettelo

14

15 Työkonepalvelut Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE XX kunnan tekninen toimi pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden tuottamisesta sopimuskaudelle xx.xx.200x yy.yy.200y. Tarjous voi käsittää yhden tai useampia koneita. Tarjouspyynnön kohde, työkoneet määrällisine tarvearvioineen on yksilöity ilman sitoumusta konekohtaisesti tämän kirjeen liitteissä. Tarjouksia pyydetään erikseen puitesopimusluonnoksessa määriteltyjä pitkäaikaisia ja lyhytaikaisia työtilauksia varten. Samaa konetta voidaan tarjota molempiin ryhmiin. 2. HANKINTAMENETTELY JA HANKINNASTA ILMOITTAMINEN Hankintamenettely on avoin. Kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen. Hankinnasta on xx.xx.20xx julkaistu ilmoitus sähköisessä ilmoituskanavassa, HILMA, julkiset hankinnat, osoitteessa 3. TARJOUKSEN KÄSITTELY Tarjousten arviointi ja vertailu suoritetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi 3. Tämän jälkeen suoritetaan tarjousten vertailu. Vertailussa tarjotut palvelut asetetaan konekohtaisesti kokonaistaloudelliseen edullisuusjärjestyksen. Vertailuperusteet painoarvoineen on esitetty liitemuistiossa. 4. KELPOISUUSEHDOT JA YHTEISKUNNALLISET VELVOITTEET Tarjoajiksi hyväksytään vain ennakkoperintärekisterissä olevia yrityksiä, jotka ovat maksaneet veronsa ja sosiaaliturvamaksunsa, tai joilla on niiden maksusta hyväksytty ja asianmukaisesti noudatettu maksusuunnitelma. Tarjoajan on toimitettava tarjouksen liitteenä: 1. lääninveroviraston todistus verovelvollisuuden hoitamisesta (todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus), sekä 2. eläkevakuutusyhtiön, -kassan tai -säätiön todistus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä (eläkevakuutusmaksutodistus) Jos yrityksellä on verojäämiä tai maksamattomia eläkevakuutusmaksuja, pitää todistuksesta ilmetä hyväksytty maksusuunnitelma ja sen noudattaminen. Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia. Em. todistusten sijasta hyväksytään myös voimassa oleva RALA pätevyystodistus tai muu pätevä todistus. Edellä mainittujen todistusten puuttuessa tarjous hylätään eikä tarjousta oteta mukaan tarjousvertailuun. Ennen sopimuksen allekirjoittamista tarjoajan on toimitettava tilaajalle lisäksi puitesopimusluonnoksen kohdassa Yhteiskunnalliset velvoitteet luetellut muut velvoitteita koskevat asiakirjat. 5. TARJOUKSEN VOIMASSAOLO JA JULKISUUS Tarjousten edellytetään olevan voimassa 60 päivää tarjousten jättämiselle asetetun määräajan yli.

16 Työkonepalvelut Tarjouspyyntö Tarjoukset, niiden vertailu ja edullisuusjärjestyslista ovat julkisia asiakirjoja sen jälkeen kun tilaaja on tehnyt niistä päätöksensä. Yrityksen liikesalaisuuksiksi katsottavat, eri liitteellä ilmoittamat asiat eivät ole julkisia. Tarjoushinnat eivät kuitenkaan ole liikesalaisuuksia. 6. PUITESOPIMUS JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN Hyväksytyn tarjouksen tehneiden yritysten kanssa solmitaan oheisen puitesopimusluonnoksen mukainen, palvelun toimittamisen ehdot ja toimintatavat määrittelevä puitesopimus. Sopimus syntyy kun molemmat osapuolet allekirjoittavat sopimuksen. Palvelutilaukset tehdään puitesopimuksen ehdoilla palvelujen tarpeen mukaan erikseen. Tilaukset tehdään kokonaistaloudellisin perustein määritellyssä etusijajärjestyksessä. 7. TARJOUS JA TARJOUSAIKA Tarjoukset tulee tehdä suomen kielellä oheisilla lomakkeilla, konekohtaiset tarjoukset jokaisesta koneesta erikseen. Tarjouksen tulee sisältää pyydetyt tiedot yrittäjästä ja koneesta sekä koneen arvonlisäverottoman tuntihinnan /h. Tarjous voi sisältää hankinnassa olevia koneita puitesopimusluonnoksessa mainituin ehdoin. Tarjoukset tulee jättää nimellä varustetussa oheisessa vastauskuoressa xx.xx.200x klo mennessä osoitteella: Käyntiosoite: XX kunta Teknisen toimen kirjaamo PL Katuosoite Postitoimipaikka Tarjouskuoreen on merkittävä tarjoajan nimi ja teksti: Työkonepalvelut 200x 200y. Yrittäjän on varmennettava tarjous allekirjoituksellaan. Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä. 8. MUITA MÄÄRÄYKSIÄ Sopimusneuvottelut ja työmaan johto tapahtuu suomen kielellä. Tilaaja edellyttää, että yrittäjällä ja sen kuljettajilla on asioiden hoidon, työmaan johtamisen ja turvallisuuden takaamisen kannalta riittävän hyvä suomenkielen taito. Koneissa tulee olla jäljempänä tämän tarjouspyynnön liitteissä määritelty varustus. Lisälaitteiden käytöstä maksetaan liitteenä olevan listan mukaiset korvaukset. Tai Lisälaitteista ja niiden käyttökorvauksista /h pyydetään tarjousta. 9. LISÄTIEDOT Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset tulee toimittaa xx.xx.20xx klo xx.xx mennessä tilaajan kotisivuille osoitteeseen Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka on luettavissa edellä mainitussa osoitteessa viimeistään xx.xx.200xx. Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys 2

17 Työkonepalvelut Tarjouspyyntö LIITTEET: 1. Koneluettelo, konetyyppikohtainen pyynnön erittely 2. Lisälaiteluettelo, käyttökorvaukset 3. Tarjouskirje, lomake 4. Tarjouslomake konekohtaisen tarjouksen tekemistä varten 5. Tarjousten vertailu, kokonaistaloudellisuuden arviointimenetelmä 6. Puitesopimusluonnos 7. Tilaajan turvallisuusasiakirja 8. Konelajiluettelo tiedoksi 9. Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan yleiset ehdot KE Ajoneuvonostureiden vuokrauksen yleiset ehdot

18 Työkonepalvelut Koneluettelo, tarjouspyynnön liite KONELUETTELO Alla olevissa taulukoissa on eritelty konelajikohtaisesti tarjouspyynnön kohteena olevat koneet, niiden lukumääräiset tarvearviot sekä konetta tai sen varustelua koskevat vaatimukset. Konelaji Arvioitu tarve pitkäkestoisissa tilauksissa, kpl Arvioitu tarve lyhytkestoisissa tilauksissa, kpl Perusvarustus Huom. Tunnus Konelaji Arvioitu tarve pitkäkestoisissa tilauksissa, kpl Arvioitu tarve lyhytkestoisissa tilauksissa, kpl Perusvarustus Huom. Tunnus Konelaji Arvioitu tarve pitkäkestoisissa tilauksissa, kpl Arvioitu tarve lyhytkestoisissa tilauksissa, kpl Perusvarustus Huom. Tunnus Konelaji Arvioitu tarve pitkäkestoisissa tilauksissa, kpl Arvioitu tarve lyhytkestoisissa tilauksissa, kpl Perusvarustus Huom. Tunnus Konelaji Arvioitu tarve pitkäkestoisissa tilauksissa, kpl Arvioitu tarve lyhytkestoisissa tilauksissa, kpl Perusvarustus Huom. Tunnus

19 Työkonepalvelut Tarjous xxx kunta Tekninen toimi TARJOUS KONEPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja ilmoitamme halukkuutemme tuottaa tarjouspyyntönne mukaisia palveluja tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyin ehdoin. 1. Tiedot yrityksestänne Yritys Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Y-tunnus Vakuutusyhtiö ja vakuutusnumero Yhteyshenkilö Puhelinnumero Telefax Sähköposti 2. Tarjottavat koneet Konekohtaiset tarjoukset yksikköhintoineen ja muine pyydettyine tietoineen on eritelty oheisilla konekohtaisilla tarjouslomakkeilla. Konekohtaisia tarjouslomakkeita on yhteensä XX kpl. Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys Liitteet: 1. Pyydetyt todistukset yhteiskunnallisten velvoitteiden suorittamisesta 2. Konekohtaisia tarjouksia XX kpl 3. Muita liitteitä a. Liikesalaisuuden piiriin kuuluvat asiat

20 Työkonepalvelut Konekohtainen tarjous tilaajan lisälaitehinnoin Yritys KONEKOHTAINEN TARJOUS Tarjoushinnat ovat arvonlisäverottomia hintoja. Tarjoushinnat sisältävät koneen vaaditun perusvarustuksen ja ovat voimassa ensimmäisen sopimusvuoden ajan. Hintoja tarkistetaan puitesopimuksen mukaisesti. Tiedot koneesta Konelaji Tunnus Merkki Malli Rekisteritunnus Työpaino tonnia Käyttötuntimäärä Käyttönottovuosi Vakuutusyhtiö Vakuutuksen numero Vakuutuskausi Huom. Käyttöönottovuosi: on vuosi jolloin kone on otettu ensimmäisen kerran uutena käyttöön. Koneen valmistumisen ja käyttöönoton välinen aika voi olla enintään 2 vuotta. Valmistusvuosi voidaan todeta työmaalla CE-merkistä. Lisävarusteet Tarjoamme lisäksi tarjouspyynnön mukaisilla ehdoilla, ennakkohinnoittelunne mukaisesti käyttöönne seuraavia lisävarusteita tarpeen mukaan: Lisävarusteet Kuljettaja, kokemus ja tutkinnot Kuljettajan kokemus kunnallisteknisissä töissä vuosia sopimuskauden alkaessa Perustutkintotodistus Ammattitutkintotodistus Katu- tai tieturva 1 Tutkinnon suoritus todetaan tarvittaessa palvelutilauksen yhteydessä Tarjoushinnat Koneen kiinteä, veroton yksikköhinta edellytettyine varusteineen ja vastuineen Pitkäaikaiset tilaukset /h Lyhytaikaiset /h Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys

Tarjouspyyntö vuokrakoneista

Tarjouspyyntö vuokrakoneista Forssan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Tekninen ja Ympäristötoimi Turuntie 18 1.3.2016 30100 Forssa Tarjouspyyntö vuokrakoneista Hankinnan kohde ja kuvaus Infrapalvelut pyytää tarjouksia maanrakennuskoneista vuodeksi

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin tarvitsemat konetyöpalvelut sekä optiovuodet 2019 ja 2020

Kankaanpään kaupungin tarvitsemat konetyöpalvelut sekä optiovuodet 2019 ja 2020 1 Kankaanpään kaupungin tarvitsemat konetyöpalvelut 2016 2018 sekä optiovuodet 2019 ja 2020 Puitesopimus Kankaanpään kaupunki 4.3.2016 2 Sisällysluettelo 1. PUITESOPIMUS... 3 1.1 Sopijapuolet... 3 2. PALVELUTILAUS...

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015. Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TALVIHOITOTÖIDEN HANKINTA Tilaaja Kouvolan kaupunki /Tekninen tuotanto Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565.

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565. Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön kohde Tarjouksen jättäminen Kurikan kaupungin tekninen osasto pyytää tuntihintatarjousta seuraavista maanrakennustyökoneista: - tela-alustainen kaivinkone kokoluokka < 10 tn

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 16.11.2015 TYÖKONEPALVELUIDEN HANKINTA KAUDELLA 2016-2018. 1. Tarjouksen pyytäjä

TARJOUSPYYNTÖ 16.11.2015 TYÖKONEPALVELUIDEN HANKINTA KAUDELLA 2016-2018. 1. Tarjouksen pyytäjä 1 TARJOUSPYYNTÖ 16.11.2015 TYÖKONEPALVELUIDEN HANKINTA KAUDELLA 2016-2018 1. Tarjouksen pyytäjä Sotkamon kunta Tekniset palvelut Markkinatie 1 88600 Sotkamo 2. Hanke Sotkamon kunnan ympäristö- tekninen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Asia ja sen selvitys 44701 Työkonepalvelut: Traktori- ja keräävät suurtehoruohonleikkuripalvelut Hankinnan kohde:

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Joensuun kaupunki / Kaupunkirakenneyksikkö Joensuun kaupunki

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä olevan erittelyn mukaisista polttoaineista. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

LUONNOS SOPIMUS LOIMAAN KAUPUNGIN HOIDOSSA OLEVIEN HIIH- TOLATUJEN KUNNOSSAPIDOSTA TALVIKAUSILLE

LUONNOS SOPIMUS LOIMAAN KAUPUNGIN HOIDOSSA OLEVIEN HIIH- TOLATUJEN KUNNOSSAPIDOSTA TALVIKAUSILLE 1(5) LUONNOS SOPIMUS LOIMAAN KAUPUNGIN HOIDOSSA OLEVIEN HIIH TOLATUJEN KUNNOSSAPIDOSTA TALVIKAUSILLE 2016 2019 Sopimuksen tarkoitus ja sopijapuolet Tähän sopimukseen sopijapuolet ovat kirjanneet ne periaatteet

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA 1 Tarjouspyynnön kohde ja vaihtokone Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä pyytää tarjousta hautausmaa- ja kiinteistötyöhön soveltuvasta pienkuormaajasta. Tarjouksessa on huomioitava

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(8) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 10 Tarjous jätettävä 26.9.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne Savolakodin uudisrakennuksen yleisten tilojen kalusteista. Hankinta ei ole kokonaisarvoltaan

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun.

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun. Perusturvakeskus TARJOUSPYYNTÖ PÄIVÄHOIDON OSTOPALVELUSTA Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta lasten päivähoidosta päiväkotihoidon osalta ajalle 1.1.2016-31.12.2017

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ TRAKTORITÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia traktoritöistä ajalle 1.1.2016 31.12.2017.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 20.5.2014 Seudullinen hankintapalvelukeskus TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA Seudullinen hankintapalvelukeskus pyytää tarjousta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamista

Lisätiedot

TYÖKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYT VUOSILLE OPTIO VUOSI Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä.

TYÖKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYT VUOSILLE OPTIO VUOSI Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä. TARJOUSPYYNTÖ 1 18.3.2016 TYÖKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYT VUOSILLE 2016-2017 + OPTIO VUOSI 2018 Akaan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne maanrakennuskone-, työkone- ja kuorma-autopalveluista

Lisätiedot

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Tarjouspyyntö 1 (5) Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Porvoon kaupungin matkailutoimisto pyytää tarjoustanne Porvoon kaupunkioppaan painotyöstä. Esite painetaan neljälle (4) eri kielellä.

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) Tarjouspyyntö 1 (7) Hankintailmoitus 12.10.2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) 1. Hankinnan kohde Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Nro: 2/2015 Maanrakennustöiden urakointi vuosisopimus 2015-2018

Tarjouspyyntö Nro: 2/2015 Maanrakennustöiden urakointi vuosisopimus 2015-2018 Parikkalan kunta Teknisen palvelut Harjukuja 6 59100 Parikkala URAKKAOHJELMA 19.3.2015 Tarjouspyyntö Nro: 2/2015 Maanrakennustöiden urakointi vuosisopimus 2015-2018 1. Tilaaja Parikkalan kunta/ Tekninen

Lisätiedot

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus:

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus: 1 LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA 1.1. Luonnos Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Palveluntuottaja: xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Liite 2 10

Tekninen lautakunta Liite 2 10 Tekninen lautakunta 31.1.2017 Liite 2 10 04.01.2017 1/11 89432 Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Mikkeli Postinumero 50100 Maa Suomi Carita Hakkarainen +358 447942667

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

JUUAN KUNTA

JUUAN KUNTA Tekninen palvelualue Kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimo TARJOUSPYYNTÖ/AURAUS JA LIUKKAUDEN TORJUNTA Juuan kunnan tekninen palvelualue pyytää tarjouksia (alv 0 %) ajalle syksy 2014 kevät 2017 Aurausalueen

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) Perustiedot Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite Yhteyshenkilö Yhteyshenkilön sähköposti ja puhelinnumero Tarjouksen allekirjoitus Olen tutustunut tarjouspyyntöasiakirjoihin ja sitoudun

Lisätiedot

Traktorikaivurit (KKT) - traktorisovitteiset kaivurit - traktorikaivurit KKT 04, KKT 05

Traktorikaivurit (KKT) - traktorisovitteiset kaivurit - traktorikaivurit KKT 04, KKT 05 TYÖKONETARJOUSPYYNTÖ Heinäveden kunnan tekninen toimisto pyytää tarjoustanne työkoneista tässä tarjouspyynnössä mainittujen ehtojen mukaisesti kaudelle 1.1.2015 31.12.2017. Tarjoushintojen on oltava voimassa

Lisätiedot

SOPIMUS NRO 14/LXXX 1 (7) HEL LUONNOS JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI

SOPIMUS NRO 14/LXXX 1 (7) HEL LUONNOS JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI 1 (7) HEL 2014-007743 LUONNOS SOPIMUS NRO 14/LXXX HEL 2014-008130 JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI 1. TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY 2. SOIPIJAOSAPUOLET

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KALUSTOLLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut.

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut. Liite 1 TARJOAJAA JA PALVELUA KOSKEVAT EHDOT Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot Palveluntarjoajan tulee merkitä rastilla yksiselitteinen vastaus täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Joissain kohdissa edellytetään

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1/9 64014 Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1. : Markku Auvinen Suomi puh. +358 206323190 fax markku.auvinen@aanekoski.fi : : : Asukaslukumme 31.12.2015 oli 19 635 liian suuri, vaan sopiva, ihmisen

Lisätiedot