PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017"

Transkriptio

1 Vihdin kunnan ja Yritys Oy:n välinen, Maanrakennuskonepalveluja vuosille koskeva PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet

2 Sisällysluettelo 1. PUITESOPIMUS 3 2. PALVELUTILAUS Palvelutilaus ja tilausjärjestys Tarjousvaiheessa hankinnassa ollutta kalustoa koskevat tarjoukset 3 3. MÄÄRITELMÄT 3 4. MAARAKENNUSKONEIDEN RYHMITTELY JA LUOKITUS 4 5. LAATU JA TYÖTURVALLISUUS 4 6. TYÖMAALLA NOUDATETTAVA TYÖAIKA Normaali työaika Poikkeava työaika 4 7. YKSIKKÖHINNAN TARKISTUS JA KORVAUKSET Yksikköhintojen tarkistaminen Ylityö, vuorotyö ja hälytystyö Keskeytykset, siirrot ja varustelu 5 8. KULJETTAJAN TAI TYÖKONEEN VAIHTAMINEN Kuljettajan vaihtuminen sopimuskauden aikana Koneen vaihto uuteen sopimuskauden aikana 6 9. LASKUTUS JA MAKSUEHDOT LUOTTAMUKSELLISUUS VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS VAKUUTUKSET YHTEISKUNNALLISET VELVOITTEET SOVELLETTAVAT SOPIMUSEHDOT JA PÄTEMISJÄRJESTYS SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO SOPIMUKSEN TAI PALVELUTILAUKSEN IRTISANOMINEN JA PURKU ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN SOPIMUSKAPPALEET 8 LIITTEET X

3 1. PUITESOPIMUS Tähän puitesopimukseen sopijapuolet ovat kirjanneet ne periaatteet ja menettelytavat, joita on sovittu noudatettaviksi yrittäjän tuottaessa tilaajalle tarjouspyynnössä määriteltyjä konepalveluja. Tilattavissa palveluissa yrittäjä vastaa sovittua korvausta vastaan palvelun tuottamisesta, tehtävään asetetuista työkoneista varusteineen sekä kuljettajista ja kuljettajien ammattitaidosta. Tilaaja vastaa työnjohdosta. Sopimus ei koske konevuokrausta ilman kuljettajaa. Sopijapuolet Vihdin kunta Postiosoite Y-tunnus Yritys Oy Postiosoite Y-tunnus Jäljempänä maksavasta ja työn tilaavasta Vihdin kunnasta käytetään nimitystä tilaaja ja palvelun tuottavasta yrityksestä nimitystä yritys. Tarkoitettaessa molempia sopijapuolia yhdessä käytetään nimitystä sopijapuolet. Sopijapuolten tavoitteena on molempien osapuolten edut huomioonottaen tuottaa tilatut palvelut laadukkaasti ja tehokkaasti. 2. PALVELUTILAUS 3. MÄÄRITELMÄT 2.1 Palvelutilaus ja tilausjärjestys Tähän puitesopimukseen perustuvat palvelutilaukset tehdään tarjousvertailun mukaisessa kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä. Palvelutilauksen saa kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä, ensimmäinen vapaana oleva kyseiseen työtehtävään soveltuva kone kuljettajineen. Jos työssä tarvitaan lisävarusteita, joiden käytöstä maksetaan korvaukset yrittäjän tarjouksen perusteella. Tästä aiheutuvan kustannuserän vaikutus ei vaikuta kokonaistaloudelliseen edullisuusjärjestykseen huomioon tilausta tehtäessä. 2.2 Tarjousvaiheessa hankinnassa ollutta kalustoa koskevat tarjoukset Tarjouspyyntövaiheessa hankinnassa olevaa, tilattua kalustoa koskevat, yksilöidyt tarjoukset voivat johtaa palvelutilauksiin edellisen kohdan periaatteiden mukaan. Koneen siirtymisestä yrittäjän hallintaan ja käytettävissä olosta on ilmoitettava tilaajalle. Tässä tarkoitetun kaluston tulee olla käytettävissä viimeistään kuukauden kuluttua tarjousten sisäänjättöpäivämäärästä lukien. Tässä sopimuksessa käytetyt keskeiset käsitteet on määritelty seuraavasti: Perusvarustus: on määritelty koneluokittaisissa tarjouslomakkeissa. Lisävarustus: sisältää laitteita, joilla laajennetaan ajoneuvon tai työkoneen käyttöä erityistehtäviin. Palvelu: on työsuoritus, jonka yrittäjä tekee tilaajan työnjohdon alaisena. Työyksikkö: työyksikköön kuuluu kuljettaja ja työkone tai ajoneuvo Yksikkö/tuntihinta: on työyksikön hinta /h. 4. MAARAKENNUSKONEIDEN RYHMITTELY JA LUOKITUS Maanrakennuskoneet on jaettu koneluokkiin A1-A4, B1, B2, C1, C2, D. Kaikkien maarakennuskoneiden konelajikohtaisessa ryhmittelyssä ja luokituksessa noudatetaan yleisiä maarakennuskoneiden luokitustyöryhmän kulloinkin voimassa olevia luokituksia (liite 7). Poikkeuksena ovat kuitenkin pyörätraktorit, joita luokitusryhmä ei ainakaan toistaiseksi käsittele. Näiden osalta noudatetaan Infra ry:n (SML) ja KL :n yhteisjulkaisussa luokille TR 100 ( kw) ja TR 130 (> 130 kw) ilmoitettuja moottorin tehoaluerajoja. 5. LAATU JA TYÖTURVALLISUUS Ellei tapauskohtaisesti muuta sovita, tilaaja vastuullisena päätoteuttajana vastaa työnsuunnittelusta, liikennejärjestelyistä ja muista työmaan turvallisuuteen ja työskentelyolosuhteisiin liittyvistä asioista. Tilaaja perehdyttää kuljettajan tilanteen vaatimalla tavalla työmaahan, työolosuhteisiin ja turvallisuusasioihin. Tilaaja ottaa huomioon työnsuunnittelussa ja työmaan organisoinnissa yrityksen ja kuljettajan työ- tai liikenneturvallisuudessa havaitsemat puutteet ja näkökohdat. Työmaan kieli on suomi. Työmaan sisäinen ohjeistus, työturvallisuus ja liikenneturva edellyttävät, että kuljettaja hallitsee riittävän hyvin suomen kielen.

4 Yritys vastaa omassa toiminnassaan siitä, että: 1. sen käyttämät kuljettajat ovat ammattitaitoisia, suomen kielen hallitsevia, työnjohdon opastuksella työmaahan perehdytettyjä ja joilla on 2. Suomessa pätevä ajokortti sekä voimassa olevat, asianomaisessa työssä vaadittavat luvat sekä voimassa oleva todistus liikennealueella työskentelyssä vaaditun katu- tai tieturva 1 kurssin suorittamisesta. 3. kuljettaja ottaa työssään huomioon liikenneturvallisuuden sekä liikennealueilla työskentelystä annetut määräykset ja tilaajan turvallisuusasiakirjan ohjeet. 4. koneet, laitteet ja henkilökohtaiset suojaimet ovat kunnossa ja täyttävät voimassa olevat turvallisuusmääräykset ja standardit. Todetut puutteet on korjattava ensitilassa. 5. kuljettaja raportoi työnjohdolle liikenne- tai työturvallisuudessa havaitsemansa puutteet tai riskit. 6. TYÖMAALLA NOUDATETTAVA TYÖAIKA 6.1 Normaali työaika Ellei työtä tilattaessa ole muuta sovittu, noudatetaan tilaajan työmaiden normaalityöaikaa. Normaali-työaika on arkipäivä 8 h, perjantai 6 h. Normaalityöaikaa tehtäessä maksettavia työtunteja ovat arkipäivien ma-to. klo 7:00-15:30 ja pe. 7:00-13:30 väliset tunnit ruoka ja kahvitaukoja lukuun ottamatta. 7. YKSIKKÖHINNAN TARKISTUS JA KORVAUKSET 7.1 Yksikköhintojen tarkistaminen Tämän sopimuksen mukaiset, tarjotut yksikköhinnat kattavat työkoneen, määritellyn perusvarustuksen sekä kuljettajan, ilman arvonlisäveroa. Hinnat ovat voimassa sellaisenaan ensimmäisen sopimusvuoden ajan. Sopimuskausi on 2 vuotta ja 9 kk. Hintoja tarkistetaan vuosittain (v alkaen) infra-alan konepalvelutoiminnan kustannuskehityksen mukaisesti. Tarkistushetkellä voimassa oleviin hintoihin verrattuna vähäisiä, alle 3 % muutoksia ei huomioida. Lisälaitteista maksetaan liitteiden xx tarjouksen/tarjouksien mukaisesti ilmoitetut lisälaitekorvaukset /h siltä ajalta kun niitä käytetään. Käytettäessä tilaajan lisälaitetta, korvauksia ei makseta. 7.2 Onnettomuus- tai vahinkotapaustyöt (työt joista ei ole ollut tietoa etukäteen/ei talvikunnossapito) Yllättävissä onnettomuus- tai vahinkotapauksissa työkoneyksikkö voidaan hälyttää töihin välittömästi tarpeen ilmaannuttua. Hälytystapauksissa tilaaja maksaa korvauksena 200 / kone suuruisen hälytysrahan. Hälytystapauksissa minimityöaika on 3 tuntia. Nämä hinnat ovat voimassa ensimmäisen sopimusvuoden loppuun. Hintoja tarkistetaan sen jälkeen vuosittain alan tuntipalkkalaisten työehtosopimuksen muutoksia vastaavalla tavalla. 7.3 Keskeytykset, siirrot ja varustelu Keskeytys-, siirto- ja varusteluaikojen korvauksissa noudatetaan KE 08 kohdan 4 mukaisia ehtoja. Keskeytys tarkoittaa työn tilapäistä, ennalta arvaamattomasta syystä johtuvaa keskeyttämistä. Sopimuksen tai palvelutilauksen irtisanomisesta ja purkamisesta on sovittu jäljempänä tässä puitesopimuksessa. 8. KULJETTAJAN TAI TYÖKONEEN VAIHTAMINEN 8.1 Kuljettajan vaihtuminen sopimuskauden aikana Kuljettajan vaihtuessa uuden kuljettajan tulee täyttää tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja alkuperäisessä tarjouksessa osoitettu kuljettajan pätevyys. Kuljettajan vaihdosta tulee sopia tilaajan kanssa ennen vaihtoa. 8.2 Koneen vaihto sopimuskauden aikana Kalustoa uusiessaan yrittäjä voi korvata tämän sopimuksen piiriin kuuluvan koneen. Koneen vaihdosta tulee ilmoittaa tilaajalle kirjallisesti sopimukseen tehtävää lisäliitettä varten.

5 Konetta vaihdettaessa uuden työkoneen tulee vastata entistä työkonetta: 1. konelajikohtaiselta ryhmittelyltään (A1 D) 2. kokoluokaltaan 3. perusvarustukseltaan 4. tarjotuilta lisälaitteiltaan Yrityksen tulee tiedustella ennakkoon tilaajalta hankittavan työkoneen soveltuvuudesta työmaalle. Uuden koneen tuntiveloitus säilyy alkuperäisen tarjouksen mukaisena ja asema tilausjärjestyslistalla säilyy ennallaan. Palveluntuottaja on vastuussa siitä, että palvelun taso säilyy myös uudella koneella sovitun mukaisena. Jos konetta ei ole vielä luokiteltu maarakennuskoneiden luokitustyöryhmässä, pyritään kokoluokka määrittämään koneesta saatavien tietojen pohjalta epävirallisesti lopulliseen luokitukseen saakka. 9. LASKUTUS JA MAKSUEHDOT Laskutus tapahtuu 2 viikon työjaksoittain tehtyjen tuntien tai suoritteiden ja sopimuksen mukaisten yksikköhintojen mukaan. Kaikissa laskuissa tulee olla tilaajan yhdyshenkilön ja yksikön nimi. Maksuehto on 21 pv netto. Maksun viivästyessä laskulle maksetaan korkolain mukainen viivästyskorko. 10. LUOTTAMUKSELLISUUS Sopimuskauden aikana sopijapuoli on velvollinen pitämään salassa toisen sopijapuolen luovuttamat luottamukselliseksi merkityt tai sellaiseksi ilmoitetut tiedot. 11. VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS 12. VAKUUTUKSET Yksittäisissä vahinkotapauksissa noudatetaan kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan yleisissä ehdoissa KE 08 määriteltyjä korvauskäytäntöjä. Palveluntuottajalla tulee olla koko sopimuskauden voimassa oleva sekä henkilö- että aineelliset vahinkotapaukset kattava yritystoiminnan vastuuvakuutus. Oikeaksi todistettu kopio vastuuvakuutuksesta tulee luovuttaa tilaajalle viimeistään sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. 13. YHTEISKUNNALLISET VELVOITTEET Viimeistään ennen puitesopimuksen allekirjoitusta palveluntuottajan on toimitettava tilaajalle todistukset / selvitykset seuraavista tilaajavastuulain mukaisista velvollisuuksista: 1. Kaupparekisteriote 2. Selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin 3. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 4. Todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehtyä sekä 5. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 6. Todistus siitä, että yrityksellä on voimassa oleva tapaturmavakuutus työntekijöilleen Todistuksina yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämisestä hyväksytään myös Rakentamisen laatu RALA ry:n tai muu vastaava, pätevä todistus. Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia. Sopimuskauden aikana yrityksen on toimitettava tilaajalle edellä tarkoitetut todistukset 12 kuukauden välein. Tilaajan erikseen vaatiessa palveluntuottajan on lisäksi osoitettava pätevällä tavalla mm. että: 1. kaluston luvat ja asiakirjat ovat kunnossa, 2. kuljettajien asiakirjat ovat kunnossa ja 3. ulkomaalaisilla työntekijöillä on lain edellyttämät luvat ja etuudet kunnossa. 14. SOVELLETTAVAT SOPIMUSEHDOT JA PÄTEMISJÄRJESTYS Asiakirjat täydentävät toisiaan. Ristiriitatilanteessa sopimusasiakirjoja noudatetaan ja tulkitaan seuraavassa pätevyysjärjestyksessä:

6 1. Palvelutilaus 2. Tämä puitesopimus 3. Tarjouspyyntö xx.xx Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan yleiset ehdot KE Ajoneuvonostureiden vuokrauksen yleiset ehdot Tarjous 15. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Tämä puitesopimus tulee voimaan kun sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus on voimassa xx.xx.2017 saakka jolloin se päättyy ilman eri irtisanomista. 16. SOPIMUKSEN TAI PALVELUTILAUKSEN IRTISANOMINEN JA PURKU Tämä puitesopimus voidaan irtisanoa tai purkaa seuraavalla tavalla: Jos tätä sopimusta jommankumman sopijapuolen toimesta olennaisesti rikotaan tai on ilmeistä, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaan ja sopimuksen jatkamista on sopimusrikkomuksen luonne huomioiden pidettävä toisen sopijapuolen kannalta kohtuuttomana, on sopimus mahdollista purkaa. Jos rikkomus on korjattavissa, sopijapuoli voi purkaa sopimuksen vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt sopijapuoli ei ole korjannut rikkomustaan 30 päivän kuluessa siitä, kun toinen sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos sopimuksen täyttyminen ylivoimaisen esteen vuoksi tulee mahdottomaksi tai viivästyy oleellisesti. Jos Palveluntoimittaja joutuu konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, on Tilaajalla korvauksetta oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin. Tilaajavastuu velvoitteiden laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos Tilaaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta palveluntuottajan kanssa, jos Tilaaja olisi ollut hankintapäätöstä tehdessään tietoinen palveluntuottajaa koskevista todellisista olosuhteista. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalain (348/2007) 53 :ssä ja 54 :ssä lueteltuja poissulkemisperusteita. Tällöin palveluntuottajalla on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen sopimuksen päättymisen johdosta. Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos palveluntuottajan taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa palveluntuottajan täyttävän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Ennen irtisanomista tilaajan on huomautettava asiasta palveluntuottajalle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa. Vahingonkorvaus Sopijapuolella on oikeus saada toisen sopijapuolen sopimusrikkomuksesta korvaus kaikista välittömistä kuluista ja vahingoista. Korvausvaatimukset on esitettävä kirjallisesti. Palveluntoimittaja vastaa antamastaan palvelusta Tilaajalle. Toimittaja vastaa tuottamansa palvelun sekä Tilaajalle että kolmannelle mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta. Sopimuksen siirtäminen Palveluntuottajalla ei ole oikeutta ilman tilaajan suostumusta osaksikaan siirtää sopimusta kolmannelle. Tilaajalla on oikeus siirtää sopimus sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle tilaajan tehtävät siirtyvät kokonaan tai osittain. Sopimuksen muuttaminen Sopijapuolet voivat muuttaa sopimusta vain kirjallisesti. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet sopijapuolten toimivaltaisten edustajien toimesta.

7 Tähän puitesopimukseen liittyvä palvelutilaus voidaan irtisanoa tai purkaa seuraavalla tavalla: 1. Tilaajalla on oikeus purkaa yksittäinen palvelutilaus, jos se toteaa, että kone ei ominaisuuksiltaan tai varusteiltaan täytä tarjouksessa ilmoitettua eikä puutetta voida korjata ennen työhön ryhtymistä. 2. Tähän puitesopimukseen perustuvat palvelutilaukset voidaan sanoa irti jos tehtävään otettu työyksikkö osoittautuu siihen soveltumattomaksi, tai tilaaja joutuu pakottavista syistä muuttamaan toimintasuunnitelmiaan. 3. Tämän puitesopimuksen purkautuessa purkautuvat myös siihen perustuvat palvelutilaukset ellei purkutilanteessa yhteisesti muuta sovita. 17. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan tästä sopimuksesta johtuvat riitaisuudet neuvottelemalla. Jos neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, niin riitaisuudet ratkaistaan tilaajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. 18. SOPIMUSKAPPALEET Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys Vihdin kunta Yritys Oy Todistajat: LIITTEET: Liite 1: tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen Liite 2: yrityksen (palveluntarjoajan) tarjous / tarjoukset

MAANRAKENNUSKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2015 2018

MAANRAKENNUSKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2015 2018 SUOMUSSALMEN KUNTA Tekniset palvelut PUITESOPIMUS MAANRAKENNUSKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2015 2018 1. Sopimus Tähän sopimukseen sopijapuolet ovat kirjanneet ne periaatteet ja menettelytavat,

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Liite 3 SOPIMUSLUONNOS Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen pensaiden alasleikkauksesta ja kuorikatteen levityspalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1 (6) Liite 4 HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja)

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9 1. Sopijapuolet Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta Asemantie 30 03100 Nummela Sopimuksen yhteyshenkilöt: nimi sähköposti puhelin Toimittaja

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot