MAANRAKENNUSKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANRAKENNUSKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2015 2018"

Transkriptio

1 SUOMUSSALMEN KUNTA Tekniset palvelut PUITESOPIMUS MAANRAKENNUSKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Sopimus Tähän sopimukseen sopijapuolet ovat kirjanneet ne periaatteet ja menettelytavat, joita on sovittu noudatettavaksi yrittäjän tuottaessa tilaajalle tarjouspyynnössä määriteltyjä maanrakennuskone- ja/tai kuorma-autokuljetuspalveluja. Tilattavissa palveluissa yrittäjä vastaa korvausta vastaan palvelun tuottamisesta, tehtävään asetetuista koneista varusteineen sekä kuljettajista ja kuljettajien ammattitaidosta. Tilaaja vastaa työnjohdosta. Sopimus ei koske työkoneen/ kuorma-auton vuokraamista ilman kuljettajaa. Sopijapuolet Tilaaja: Suomussalmen kunta Y-tunnus: Postiosoite: PL 40, Suomussalmi Laskutusosoite: Suomussalmen kunta, Ostolaskut, PL 404, Kainuu Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: tekninen johtaja Antti Westersund Tilaajan yhteyshenkilö teknisissä asioissa: tekninen johtaja Antti Westersund, maarakennusmestari Esa Moilanen, työnjohtaja Juha Tauriainen Yritys/Urakoitsija: Nimi: Y-tunnus: Osoite: Urakoitsijan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Urakoitsijan yhteyshenkilö teknisissä asioissa: Jäljempänä maksavasta ja työn tilaavasta kunnasta käytetään nimitystä tilaaja ja palvelun tuottavasta yrityksestä nimitystä yritys. Tarkoitettaessa molempia sopijapuolia yhdessä käytetään nimitystä sopijapuolet. Sopijapuolten tavoitteena on toteuttaa tilatut palvelut laadukkaasti ja tehokkaasti pitkäjänteisellä yhteistyöllä. Sopimus koskee liitteessä hankintapäätös mainittuja yrityksen tarjoamia työkoneita/ kuorma-autoja. 2. Palvelutilaus 2.1. Palvelutilaus ja tilausjärjestys Tähän sopimukseen perustuvat palvelutilaukset tehdään tarjousvertailun mukaisessa kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä. Palvelutilauksen saa edullisuusjärjestyksessä ensimmäinen vapaana oleva, kyseiseen työtehtävään soveltuva työkone/ kuorma-auto.

2 Palvelutilauksen tilausoikeus määritellään allekirjoitettavassa sopimuksessa Tarjousvaiheessa hankinnassa ollutta kalustoa koskevat tarjoukset Tarjousvaiheessa hankinnassa olevaa, tilattua kalustoa koskevat, yksilöidyt tarjoukset voivat johtaa palvelutilauksiin edellisen kohdan periaatteen mukaan. Kaluston (koneen, varustuksen) siirtymisestä yrittäjän hallintaan ja käytettävissä olosta on ilmoitettava tilaajalle. Tässä tarkoitetun kaluston tulee olla käytettävissä viimeistään sopimuksen alkamispäivään mennessä eli Määritelmät Tässä sopimuksessa käytetyt keskeiset käsitteet on määritelty seuraavasti: Perusvarustus on määritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa alustavassa konetarveluettelossa Lisävarustus sisältää laitteita, joilla laajennetaan työkoneen tai kuorma-auton käyttöä erityistehtäviin Palvelu on työsuoritus, jonka yritys tekee tilaajan työjohdon alaisena Työyksikköön kuuluu kuljettaja ja kuorma-auto tai työkone Yksikköhinta on työyksikön hinta /h tai /m 4. Maanrakennuskoneiden luokitusperusteista Työkoneiden konelajikohtaisessa ryhmittelyssä ja luokituksessa noudatetaan maanrakennuskoneiden voimassa olevia luokituksia, jotka ovat julkaistuina Infra ry:n ja Koneyrittäjät ry:n yhteisessä internetjulkaisussa 5. Laatu ja turvallisuus Ellei tapauskohtaisesti muuta sovita, tilaaja vastuullisena päätoteuttajana vastaa työnsuunnittelusta, liikennejärjestelyistä ja muista työmaan turvallisuuteen ja työskentelyolosuhteisiin liittyvistä asioista. Tilaaja perehdyttää kuljettajan tilanteen vaatimalla tavalla työmaahan, työolosuhteisiin ja turvallisuusasioihin. Tilaaja ottaa huomioon työnsuunnittelussa ja työmaan organisoinnissa yrityksen ja kuljettajan työ- ja liikenneturvallisuudessa havaitsemat puutteet ja näkökohdat. Työmaan kieli on suomi. Työmaan sisäinen ohjeistus, työturvallisuus ja liikenneturvallisuus edellyttävät, että kuljettaja hallitsee riittävän hyvin työmaan kielen. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan tilaajalle työtapaturmista, läheltä piti tilanteista sekä kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista Kuljettaja Yritys vastaa toiminnassaan siitä, että sen käyttämä kuljettaja: on ammattitasoltaan hyvä tai kiitettävä, työmaan kielen hallitseva, työnjohdon opastuksella työmaahan perehdytetty on kanssakäymisessään tilaajan edustajien ja muiden toimijoiden kanssa asiallinen, kehitysmyönteinen, hyväntahtoinen ja positiivinen omaa asianomaisessa työssä vaadittavat luvat sekä voimassa olevan todistuksen liikennealueella työskentelyssä vaaditun Katu- tai Tieturva 1 kurssin suorittamisesta ottaa työssään huomioon liikenneturvallisuuden, liikennealueilla työskentelystä annetut määräykset ja tilaajan turvallisuusasiakirjan ohjeet raportoi työnjohdolle liikenne- tai työturvallisuudessa havaitsemansa puutteet tai riskit pitää huolen, että koneet, laitteet ja henkilökohtaiset suojaimet ovat kunnossa ja täyttävät voimassa olevat turvallisuusmääräykset ja standardit (todetut puutteet on korjattava välittömästi).

3 Molemminpuolista palautteenantoa kehitetään sopimuskauden aikana Varoitusvaatetus Työskenneltäessä ajoneuvojen tai työkoneiden toiminta-alueella tienrakennustyömaalla on käytettävä standardin SFS-EN 471 mukaista näkyvää varoitusvaatetusta, jonka suojausluokka näkyvän materiaalin vähimmäispinta-alan mukaan on 2. Liikenteenohjaustehtävässä toimivan on käytettävä standardin SFS-EN 471 luokan 3 mukaista näkyvää varoitusvaatetusta. Luokka on tarkastettavissa vaatteeseen kiinnitetystä CE- merkintälipukkeesta. Mikäli tilaajan tekemissä tarkastuksissa ilmenee puutteita em. suojavarustuksessa tai henkilökorttia ei pidetä esillä, tilaaja antaa yhden kirjallisen muistutuksen ja seuraavista rikkomuksista sakkoa 300 euroa/kerta, joka vähennetään seuraavasta laskusta Säännökset Työssä noudatetaan ja kuorma-autojen, koneiden ja laitteiden tulee täyttää viimeksi julkaistut voimassaolevat Suomen lait, asetukset ja määräykset, yleisesti hyväksytyt normit, ohjeet ja järjestyssäännöt sekä työsuojelu- ja turvallisuusmääräykset ym. ohjeet Vastuu vahingosta Yritys korvaa täysimääräisinä kaikki ne vahingot, mitkä yrityksen kalusto tai henkilökunta tilaajalle tai kolmansille osapuolille aiheuttaa. 6. Maksuperusteet, yksikköhinnan tarkistus ja korvaukset 6.1. Maksuperusteet Tilaaja maksaa työkone- ja kuljetuspalveluista tuntihinnan mukaisesti. Päivittäiseksi vuokraksi muodostuu työpäivän tuntimäärän ja tuntihinnan tulo Yksikköhinnat Tämän sopimuksen mukaiset, tarjotut yksikköhinnat kattavat työkoneen/ kuorma-auton, määritellyn perusvarustuksen sekä kuljettajan ilman arvonlisäveroa. Ruokataukoja ei lasketa työajaksi. Työpäivän aikana mahdollisesti kuorma-autojen, työkoneiden tai niiden lisälaitteiden korjauksiin ja huoltoon käytettyä aikaa ei myöskään saa laskuttaa. Lisälaitteista maksetaan yrittäjän tarjouksen mukaiset lisälaitekorvaukset ( /h) siltä ajalta kun niitä käytetään. Käytettäessä tilaajan lisälaitetta, korvauksia ei makseta. Yritys ei saa tilaajaa laskuttaessaan lisätä laskuun laskutuslisiä, toimistokuluja tai mitään muitakaan niihin rinnastettavia maksuja. Mikäli tällaisia lisälaskuja on laskuissa ja tilaaja on ne ehtinyt maksaa, tulee yrityksen palauttaa summa viiveettä ja ilman eri pyyntöä tilaajalle Korvaukset Tilaajan vaatimuksesta lauantaisin, sunnuntaisin, arkipyhinä ja aikavälillä kello tehdystä työstä maksetaan lisäksi korvausta 25,00 /h (alv 0 %). 7. Kuljettajan tai ajoneuvon vaihtaminen 7.1. Kuljettajan vaihtuminen sopimuskauden aikana Kuljettajan vaihtuessa uuden kuljettajan tulee täyttää tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Kuljettajan vaihtumisesta tulee ilmoittaa tilaajalle ennen vaihtoa.

4 7.2. Kaluston vaihto uuteen sopimuskauden aikana Kalustoa uusittaessaan yrittäjä voi korvata tämän sopimuksen piiriin kuuluvan työkoneen uudella. Koneen vaihdosta uuteen tulee ilmoittaa tilaajalle kirjallisesti sopimukseen tehtävää lisäliitettä varten. Kuormaautoa/konetta vaihdettaessa uuden kuorma-auton/koneen tulee vastata entistä: kokoluokaltaan Tier päästöluokaltaan siten, ettei se heikkene perusvarustukseltaan tarjotuilta lisälaitteiltaan Yrityksen tulee tiedustella ennakkoon tilaajalta hankittavan työkoneen soveltuvuudesta työmaalle, mikäli halutaan poiketa edellä mainituista vaatimuksista. Tuntihintoja ei tarkisteta kuoma-auton/työkoneen vaihtuessa uudempaan. Yritys on vastuussa siitä, ettei palvelun taso heikkene uuden työkoneen myötä. Vaadittujen lisälaitteiden tuntihinnat eivät muutu uudempaan työkoneeseen vaihdettaessa. Mikäli entisessä koneessa on ollut hinnoiteltujen vaadittujen lisälaitteiden lisäksi myös muita lisälaitteita ja ne ovat siirtyneet uuteen kuorma-autoon/työkoneeseen, ei niille annettuja hintoja tarkisteta. Jos uudessa kuorma-autossa/koneessa on sellaisia lisälaitteita, joita ei ole ollut entisessä kuorma-autossa/koneessa, voidaan uusi lisälaite hinnoitella tehtävässä sopimuksen tarkastuksessa. Tällöin kunta ei kuitenkaan sitoudu lisälaitteen käyttöön. Sopimus säilyy muutoin samansisältöisenä. Ainostaan vuokrakohde yksilöidään sopimuksen tarkistuksessa. 8. Laskutus ja maksuehdot Laskutus tapahtuu kahden (2) viikon työjaksoittain tehtyjen tuntien/määrien ja sopimuksenalaisten yksikköhintojen mukaisesti. Kaikissa laskuissa tulee olla tilaajan yhdyshenkilön ja yksikön nimi. Laskutustiedot Sähköinen verkkolaskuosoite: Suomussalmen kunnan OVT-tunnus Operaattori on CGI Suomi Oy Välittäjätunnus Laskutusosoite: Suomussalmen kunta Ostolaskut PL Kainuu Maksuehto on 14 päivää netto. Maksuajan laskeminen alkaa siitä, kun lasku on saapunut tilaajalle. Viivästyskorko määräytyy voimassa olevan korkolain mukaisesti. 9. Luottamuksellisuus Sopimuskauden aikana sopijapuoli on velvollinen pitämään salassa toisen sopijapuolen luovuttamat luottamukselliseksi merkityt tai sellaiseksi ilmoitetut tiedot.

5 10. Vakuutukset Yrityksellä on oltava tässä sopimuksessa kuvattua toimintaa kattava toiminnan vastuu- ja tuotevastuuvakuutus, joka korvaa kolmannelle osapuolelle aiheutettuja suoria henkilö- ja esinevahinkoja, ja joka on laajennettu korvaamaan ainakin haltuun uskotulle omaisuudelle aiheutettuja vahinkoja. Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärän tulee olla vähintään euroa. 11. Yhteiskunnalliset velvoitteet Yritys on toimittanut tarjouspyynnön mukaiset selvitykset yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamisesta. Yrityksen tulee tilaajan pyynnöstä toimittaa ne myös ennen sopimuksen allekirjoitusta. Yrityksen tulee toimittaa selvitykset tilaajan pyynnöstä myös muulloin sopimuskauden aikana. Ulkomaisen toimittajan on annettava tilaajalle edellä mainittuja selvityksiä ja todistuksia vastaavat tiedot tilaajalle ymmärrettävällä tavalla. Selvitysvelvollisuus on ulkomaisen lainsäädännön huomioon ottaen yhtä laaja kuin Suomessa toimivalla yrityksellä. Tällaisia tietoja on ensisijaisesti yrityksen sijoittumismaan lainsäädännön mukainen rekisteriote tai esimerkiksi valaehtoinen ilmoitus tai todistus elinkeinon harjoittamisesta. Tilaajan erikseen vaatiessa yrityksen on lisäksi osoitettava pätevällä tavalla mm. että: kaluston luvat ja asiakirjat ovat kunnossa kuljettajien asiakirjat ovat kunnossa ulkomaalaisilla työntekijöillä on lain edellyttämät luvat ja etuudet kunnossa. 12. Sovellettavat sopimusehdot ja pätevyysjärjestys Tässä hankinnassa noudatettavat asiakirjat pätevyysjärjestyksessä ovat: Lait ja asetukset sekä niihin verrattavat viranomaispäätökset Tilaajan ja tarjoajan allekirjoittama sopimus Hankintapäätös Tarjouspyyntö Tarjous YSE Sopimuksen voimassaolo Tämä sopimus tulee voimaan tai kun sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus on voimassa saakka, jolloin se päättyy ilman irtisanomista. 14. Sopimuksen tai palvelutilauksen irtisanominen tai purku Sopimuksen purkaminen Molemmilla sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi toisen sopijapuolen sopimusrikkomuksen vuoksi. Tilaaja purkaa sopimuksen esimerkiksi, jos: a) yritys laiminlyö kohdassa yhteiskunnalliset velvoitteet käsiteltyjä velvoitteitaan, eikä saata niitä kuntoon viranomaisten hyväksymällä tavalla määräaikaan mennessä tai

6 b) yritys jättää toimittamatta pyydetyt, yhteiskunnallisia velvoitteita koskevat selvitykset tai laiminlyö niiden toimittamiselle asetettuja, kohtuullisia määräaikoja Palvelutilauksen irtisanominen Palvelutilaus voidaan irtisanoa noudattaen kahden (2) työpäivän irtisanomisaikaa. Irtisanomisaika alkaa irtisanomispäivää seuraavan työvuoron alusta. Tilaajalla on oikeus irtisanoa yksittäinen palvelutilaus esimerkiksi, jos: a) tilattu työyksikkö osoittautuu tai muuttuu tehtävään soveltumattomaksi b) tilaaja joutuu muuttamaan toimintaansa tai toimintasuunnitelmiaan olosuhteissa tapahtuneen muutoksen vuoksi c) kuljettaja ei vastaa ominaisuuksiltaan tai toiminnaltaan tässä sopimuksessa vaadittuja Palvelutilauksen purkaminen Tilaajalla on oikeus purkaa palvelutilaus: a) jos tilaaja käyttöönottotarkastuksessa toteaa, että kone ei ominaisuuksiltaan tai varusteiltaan täytä tarjouksessa ilmoitettua b) kuljettaja ei vastaa ominaisuuksiltaan tai toiminnaltaan tässä sopimuksessa vaadittuja ja palvelutilauksen irtisanomisaika aiheuttaisi tilaajalle vähäistä suurempaa haittaa. Sopimuksen päättyessä päättyvät myös siihen perustuvat palvelutilaukset ellei irtisanomis- tai purkamistilanteessa yhteisesti muuta sovita. 15. Erimielisyyksien ratkaiseminen Sopijapuolet pyrkivät toiminnallaan ennalta ehkäisemään ristiriitaisuuksien syntymistä. Mahdolliset ristiriitatilanteet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, ratkaistaan riitaisuudet tilaajan Kainuun käräjäoikeudessa. 16. Muita sopimusehtoja Normaaliajan häiriötilanteet ja poikkeusolot Koneen tulee olla tilaajan käytettävissä myös normaaliajan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa elleivät viranomaiset lainsäädäntöön perustuen määrää konetta muihin tehtäviin Henkilötunniste Jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä tulee olla työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen henkilökortti, josta ilmenee henkilön veronumero henkilön nimi ja kuva onko henkilö työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen yrittäjä itsenäisen työnsuorittajan kortissa tulee näkyä yrityksen nimi työnantajan (palkanmaksajan) nimi Sopimuksen siirto kolmannelle osapuolelle Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta.

7 16.4. Ylivoimaiset esteet sopimuksen toteuttamisessa Ylivoimaisen esteen ilmaantuessa tilaaja ja yritys voivat ennen sopimuksen purkamista neuvotella mahdollisuudesta muuttaa sopimusta purkamisen välttämiseksi. 17. Sopimuksen allekirjoitus Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Tämä sopimus astuu voimaan sen tultua allekirjoitetuksi. Suomussalmella xx.xx.2015 Suomussalmen kunta Yritys Antti Westersund tekninen johtaja nimi titteli LIITTEET tarjouspyyntö tarjous hankintapäätös YSE 1998 (ei tulosteta liitteeksi)

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Liite 3 SOPIMUSLUONNOS Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen pensaiden alasleikkauksesta ja kuorikatteen levityspalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja)

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9 1. Sopijapuolet Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta Asemantie 30 03100 Nummela Sopimuksen yhteyshenkilöt: nimi sähköposti puhelin Toimittaja

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita.

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita. 1(8) Alan yleiset sopimusehdot YSE KL2004 Tilityy - Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu -alla tarjottaviin palveluihin, tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja palveluiden toimitussopimuksiin sovelletaan

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot