PT-teoria ja negaation oppiminen suomen kielessä toisena kielenä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PT-teoria ja negaation oppiminen suomen kielessä toisena kielenä"

Transkriptio

1 PT-teoria ja negaation oppiminen suomen kielessä toisena kielenä Maija Grönholm Åbo Akademi, Vasa Kotisivu: magronho

2 Tarkoitus Tämän esityksen tarkoituksena on tarkastella ruotsinkielisten kielenoppijoiden negaatiokonstruktion oppimista suomen kielessä toisena kielenä. Oppimisjatkumoa tarkastelemalla pyrin selvittämään, onko suomen kielen negaation oppimisessa erilaisia välivaiheita tietyssä järjestyksessä l. oppimisenkulku, joka on nähtävissä samanlaisena kaikilla kielenoppijoilla riippumatta oppimisen alkamisiästä.

3 PT-teoria Pienemann on esittänyt ns. PT-teorian eli prosessoitavuusteorian, jonka mukaan tietty rakenne opitaan tietyssä järjestyksessä. Ensin opitaan yksittäisiä sanoja (taso 1), sitten opitaan lisäämään niihin morfologisia tunnuksia jne. (taso 2) ja tasolla 3 kielenoppija pystyy siirtämään kieliopillista tietoa sanojen välillä ja lopulta lauseiden välillä (taso 4).

4 PT-teoria ja suomen kielto PT-teoria on sovellettavissa suomen negaation oppimiseen. Negaation rakenteet ovat prosessoitavia ja kielenoppijan on kyettävä prosessoimaan niitä tasolle 3 voidakseen virheettömästi tuottaa suomen negaation. Esim. kieltoverbi vaikuttaa pääverbin muotoon ja lauseen subjekti määrää kieltoverbin persoonan.

5 Aineisto Käytän aineistona peruskoululaisten ainekirjoituksia (erit. 9. luokalta) ja abiturienttien kirjoitelmia. * 9. lk perinteinen opetus (alkamisikä 9 vuotta) kielikylpyopetus (alkamisikä 5 v) Äidinkielenomainen opetus kaksikielisille (0-3 v) Abiturientit: A-oppikurssi (lk 3; 9 v) ja B-oppikurssi (lk 5; 11 v) * Alempien luokkien osalta (4, 6 ja 8) ks. Grönholm 1998

6 Kielto suomessa ja ruotsissa eroaa seuraavissa kohdissa: 1. sanajärjestys 2. suomen kieltosana on persoonamuodoissa taivpuva verbi 3. suomen pääverbi on morfologisesti erilainen kieltolauseessa; pääverbi on astevaihtelutapauksissa heikkovartaloinen (4. Suomessa subjekti ja objekti eri muodoissa kieltolauseessa; jotkut partikkelit ja pronominit eri lekseemejä).

7 Negaatio L1:ssä ja L2:ssa ja tunnusmerkkisyys Kielitypologisesti suomen kielen kieltosanan proverbaalinen positio on tunnusmerkittömämpi kuin ruotsin systeemi, mutta morfologisesti suomen kieltoverbi ja pääverbi ovat suomessa tunnusmerkkisempiä. Oletukseni on, että kielenoppijoiden kieltomuodoissa esiintyvät virheet kasaantuvat juuri morfologisesti tunnusmerkkisiin verbimuotoihin (esim. imperfektimuotoihin) ja morfofonologisesti tunnusmerkkisiin verbivartaloihin (esim. astevaihtelunalaisiin verbeihin). Oppimisenkulku on lähes sama kaikissa oppijaryhmissä, vain oppimistahti vaihtelee.

8 Sanajärjestys Sanajärjestykseltään ruotsin negaatio on päälauseissa samanlainen kuin muissakin germaanisissa kielissä eli postverbaalinen (jag äter inte). Sivulauseissa esiintyy preverbaalinen negaatio, esim. "...att jag inte äter". Suomen kielto on proverbaalinen: (Minä) en syö

9 Preverbaalinen kieltosana L2:ssa Negaation kehitystä toisen kielen oppimisessa on tutkittu varsin paljon jo 1970-luvulta lähtien. Tärkeä aspekti negaation L2-oppimisessa on keskittynyt kieltosanan paikan tarkasteluun suhteessa verbiin. Yleisesti on havaittu kieltosanan sijoittuvan L2:ssa preverbaalisesti riippumatta ensikielen järjestyksestä. Postverbaalista kieltosanan postitiota on pidetty tunnusmerkkisempänä samoin kuin kieltosanan sidonnaisia morfeemeja. Negaation oppimisessa on havaittu myös samankaltaista kehitystä ensikielen kanssa.

10 Preverbaalisia omassa aineistossani Ruotsinkieliset käyttävät preverbaalista kieltoa, esim. Lukioon en [kieltoverbi] ainoastaan haluan [pääverbi] mennä, pro en halua. Koko aineistossani on esiintynyt yksi postverbaalinen tapaus: Minä aion menä ammatti kouluun.lukio on [pääverbi] ei [kieltoverbi] PARAS.

11 Kiellon oppimisenkulku luokilla minä ei [3. p.] menee [3. p., myöntöm.] --> 2. minä ei [3. p.] menen [1. p., myöntöm.] --> 3. minä en [1. p.] menen [1. p., myöntöm.] --> 4. minä en [1. p.] mene [1. p., kieltom.] Ruotsivaltaisilla alueilla esiintyy myös yksinkertaistettuja pääverbejä (1. inf.) 1. minä ei kompastua [1. inf.] 2. minä en kompastua [1. inf.] (lk. 4-8, ks. Grönholm 1998)

12 Kieltovirheiden määrät luokalla Ks. Grönholm 1998 Esim. 4. lk Minä en kuule äiti, mutta minä en ottaa syö! Kiellon virhefrekvenssit kaikista kielloista 6,4 4,5 2,1 %

13 Pääverbi suomen kielessä Esim. laula+n (minä) en laula [nek.] Pääverbissä ei ole mitään suffiksia Myöntömuotoinen pääverbi fossiloituu helpoti. Eniten tällaisiavirheitä 9. luokalla ja abiturienteilla. Vain ruotsivaltaisissa miljöissä esiintyy myös perusmuotoon (1. inf.) yksinkertaistettuja pääverbejä.

14 Esimerkkjeä yleistetyistä myöntömuotoisista pääverbeistä 9. luokalla Pienenä minä aina halusin tulla sisustusarkitehdiksi mutta nyt se ei näyttää olevan minun alani, pro ei näytä. Mut jos muutan Vaasaan, niin en muutan yksin, pro. en muuta...eikä tarvitsee etsiä pysyvän työpaikan monta kuukautta, pro. ei tarvitse Se ei aina pitää paikkansa, pro ei pidä Lukioon en ainoastaan haluan mennä, pro en halua. Mutta silti minä en haluan lukea läksyt vielä kolme vuotta, pro en halua

15 Esimerkki kielikylvystä 9. lk) Mitä peruskoulun jälkeen... Peruskoulun jälkeen en oikeesti tiedän mitä aion tehdä, ja minne aion mennä. Pitää kyllä ruveta miettiä sitä, koska kohta pitämme sen tietää. Rakastan eläimiä niin eläinlääkäri vähän minua kiinnostaa. Menen työharjoituksella kaupunginhotelliin siellä minä saan tarjoilla aamiasta ja siivoa. Sitä minua kanss kiinnostaa, myös lapsia. On niin monta erilaisia kouluja minne voidaan mennä, niin en tiedän yhtään mitään. Lukioon en aioastaan haluan mennä, se on ihan selvä. Minun isoäiti sanoo aina että mun pitäisi mennä sinne koska saa parempaa työtä silloin. Se ei aina pitää paikkanssa. Minua pelottaa tulevaisuuteeni koska ei voi tietää Mitä tapahtuu. Minun paras kaveri aio mennä lukioon niin me erotamme tämän vuoden jälkeen. 107

16 Abiturienttien esimerkkejä Elämämme ei ole helppoa mutta se ei [kielto] tulee [myöntöm.] parempi jos kiusata luokkaystäväsi, pro. Ei tule 45 p. Hän on sanonut että hän ei haluaa elää enää, pro. Ei halua. 50 p. En luulen että tiedät kuka minä olen.., pro. En luule 50 p. Hän ei uskaltaa sanoa lopeta!pro, hän ei uskalla 50 p. Mutta hän ei enää uskaltaa mennä kouluun. 50 p.

17 Myöntöm. pääverbi + yleistetty yks. 3. pers./1. inf. (9 lk + ab.)...minun pitäisi yrittää päästä lukioon mutta en [yks. 1. p. ] haluaa [yks. 3. p.] sinne, pro. En halua äjag vill inte....jotka emme [mon. 1. p. ] haluaa [yks. 3. p.], pro. Joita emme halua en ymmärrää, pro. En ymmärrä me emme [mon. 1. p.] väittää [3. p./ 1. inf.], pro. Emme väitä (myöntöm. väitämme) en ottaa niin monta, pro,. En ota (myöntöm. otan) Hän ei tietää, pro. Ei tiedä

18 Pääverbi astevaihtelussa Vahva vartalo yleistetään heikon asemesta en [1.p.] ottaa [3.p; vahva] niin monta, pro En ota [heikko] Hän ei tietää [vahva], pro. Ei tiedä [hekko] Syö vain tasapainollisesti ja roskaruoka ei sattuu [vahva] sinua, pro satu [heikko] koske pää ei tuntuu [vahva] hyvä, pro. Ei tunnu [heikko] He eivät pitää [vahva], pro pidä [heikko]

19 Kieltomuotoinen imperfekti Myöntömuot. imperfekti muodostetaan suffiksilla i, mutta kieltomuodossa partisiipin tunnuksella nut [yks.] neet [mon.] Esim. Sain en saanut Halusin en halunnut (supistumaverbit!) Saimme emme saaneet alusimme emme halunneet

20 Myöntömuotoon yleistettyjä imperfektin pääverbejä Eniten virheitä on abiturienteilla, ja näistä eniten heikoilla B-kokeen kirjoittajilla. Hän ei söi mitään 45 p On paljon tavaroita talossa vaikka kukaan 0 asui siellä. 20p Siellä löysimme tavaroita joka uskoimme oli arvokas ja vaikka ystävänin äiti sanoi ne eivät oli.20p tietysti hän ei sai vastaus, pro ei saanut.30p

21 Imperfektejäkin yleistetään yks. 3. persoonaan En [yks. 1. p.] ehdi [3. p. myöntöm.] tutustua isoisää mutta nyt minulla on jotain joka varmasti oli tärkeä hänelle, pro. En ehtinyt Minä ja minun ystäväni emme [mon. 1. p.] tiesi [imp. 3. p. myöntöm.] silloin 20 p Vartaloraunioita! vaikeissa paradigmoissa En löy sinua koulussa tänään, pro en löytänyt 45p

22 Liittotempukset perfekti/pluskvamperfekti Muodostetaan suomessa apuverbillä olla + partisiippimuotoisella pääverbillä Esim. Olin nähnyt [myöntöm] en ollut nähnyt [kieltom.] Kieltomuotoisia liittomuotoja esiintyy kielenoppijoilla harvoin, joskus abiturienteilla. Useimmiten esiintyy yksinkertaistus, jossa vain yksi partisiippi ja apuverbi myöntömuotoinen preesens t. imperfekti t. yksinkertaistettu 1. inf.

23 Esimerkkejä kieltomuotoisista liittomuodoista Oli melkein pelottava, koska en [kieltosana y. 1. p.] oli [imp. myöntöm. y. 3. p.] nähnyt [partisiippi] hirveä ennen kuin tänään, po. En ollut nähnyt. Emme ollut ollut siellä ennen, po. emme olleet olleet. Luulin jopa äiti oli helpponut että ne eivät oli heittänyt pois, po...oli helpottunut että ne eivät olleet heittäneet Ei kenenkään oppettajista on huomannut mitään, po. Kukaan ei ollut huomannut Eräänä päivänä viime kesänä siskoni ja minä emme ole mitään tehdä [1. inf.], emme ole tehneet.

24 Implikaatiosarja Myönteinen pv kielteinen pv (1-vartaloiset vaihteluttomat verbit 2-vart., astevaiht. Vältt. -> Sanaj.-> Ei ->En.-> prees.-> imp.-> perf. -> pluskvamp. pass> inf

Asenne, joka avaa taivaita

Asenne, joka avaa taivaita Esko Valtanen 2.1.2011 Asenne, joka avaa taivaita Eletään Herralle Tuossa ajattelin näin, että mitenkähän olisi jos olisi sellainen tilanne, että me tietäisimme ihan tasan tarkkaan, että sanotaan esim.

Lisätiedot

Mä en sit siihe sanonu mitää

Mä en sit siihe sanonu mitää MIA HALONEN Mä en sit siihe sanonu mitää Raportit sanomatta jättämisestä ja evidentiaalinen partikkeli sit(te(n)) keskustelun kertomuksissa ertomuksissa raportoidaan toisinaan myös siitä, että jotakin

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LAPSILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LAPSILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA LAPSILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä, Sira Määttä & Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 MIKÄ LUKIVAIKEUS ON?... 4 MITEN LUKIVAIKEUS NÄKYY?...

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

niin suurta huolenpitoa naiselta, jonka kaikki voimat menevät perheen elättämiseen niin rankassa ja vaativassa Psykopatia seurakunnissa

niin suurta huolenpitoa naiselta, jonka kaikki voimat menevät perheen elättämiseen niin rankassa ja vaativassa Psykopatia seurakunnissa Psykopatia seurakunnissa NÄENNÄISEN HYVÄN TUHOAVA VOIMA Useampikin asiantuntija on sitä mieltä, että rakastuminen kestää noin kaksi vuotta. Minä olen ollut rakastunut monta kertaa, tai pitäisikö sanoa

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Adverbeista. Adverbin määrittely.

Adverbeista. Adverbin määrittely. Adverbeista 137 Adverbeista. Adverbin määrittely. Perinnäisistä sanaluokista adverbit kuuluvat kaikista vaikeimmin määriteltäviin. Samoin kuin muiden sanaluokkien on niidenkin määrittelemiseksi etsitty

Lisätiedot

VOI HYVIN - KÄYTÄ SYDÄNTÄSI

VOI HYVIN - KÄYTÄ SYDÄNTÄSI -HEARTFULNESS- VOI HYVIN - KÄYTÄ SYDÄNTÄSI Opas parempaan elämään Petri Huitti 1 VOI HYVIN KÄYTÄ SYDÄNTÄSI (Opas parempaan elämään) (Englanniksi: BE WELL - USE YOUR HEART, Guide for better life) ISBN 978-952-68229-0-7

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää

Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää I Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää kasvonsa, niin toiselle näyttää takapuoltansa. Ei

Lisätiedot

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk Erilaisuus on massateinien vastakohta. Ne uskaltavat sanoa mielipiteensä kuuluvasti ja ottavat kantaa asioihin. Erilaisuus voi näkyä myös pukeutumisessa ja vaikka musiikissa. Tyttö 9.lk Monikulttuurisuus

Lisätiedot

Ja kuitenkin minulle se on ollut klubitalomallin keskeisimpiä näkökulmia. Ymmärtääkseni sen aidosti jouduin taistelemaan pitkään.

Ja kuitenkin minulle se on ollut klubitalomallin keskeisimpiä näkökulmia. Ymmärtääkseni sen aidosti jouduin taistelemaan pitkään. Hyvää huomenta! Olen Andy Wilson, Carriage Housesta Fort Waynesta, Indianasta. Minua pyydettiin jakamaan kokemuksiani ajalta, jolloin tutustuin parityöskentelyn käsitteeseen Klubitalolla. En ehkä ole maailman

Lisätiedot

Pilkut paikoilleen! Pilkutuksen pikaopas. www.translatum.fi

Pilkut paikoilleen! Pilkutuksen pikaopas. www.translatum.fi Pilkut paikoilleen! Pilkutuksen pikaopas Osaatko pilkkusäännöt? Milloin päälauseiden väliin tulee pilkku? Entä sivulauseiden? Jos mietit näitä asioita kirjoittaessasi, tästä esityksestä on hyötyä sinulle.

Lisätiedot

Suunnittelu on toivon järjestämistä

Suunnittelu on toivon järjestämistä Suunnittelu on toivon järjestämistä John Forester haastattelussa Perheeni oli paennut Wienistä, koska he olivat juutalaisia. He olivat tulleet Yhdysvaltoihin enkä aikonut kuluttaa elämääni pommien tekemiseen,

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Levolle laske Luojani, armias ole suojani, jos sijaltain en nousisi, taivaaseen ota tykösi. Aamen. Ja anna Erkin tulla takaisin! 1

Levolle laske Luojani, armias ole suojani, jos sijaltain en nousisi, taivaaseen ota tykösi. Aamen. Ja anna Erkin tulla takaisin! 1 Levolle laske Luojani, armias ole suojani, jos sijaltain en nousisi, taivaaseen ota tykösi. Aamen. Ja anna Erkin tulla takaisin! 1 (Jatta-siskon iltarukouksesta 1946 50) Oli kaunis kesäaamu ja "Isot Tytöt"3

Lisätiedot

MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies

MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies hankkeen kanssa. Kilpailu tuotti noin 80 kiinnostavaa nuorten kirjoittajien

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie 1 Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kajaanin ammattikorkeakoulu 2015 Kajaanin ammattikorkeakoulu Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie Kajaanin ammattikorkeakoulu PL 52,

Lisätiedot

Kaiken voi tehdä toisin toteaa SOL palvelut OY, hallituksen puheenjohtaja Liisa Joronen

Kaiken voi tehdä toisin toteaa SOL palvelut OY, hallituksen puheenjohtaja Liisa Joronen Kaiken voi tehdä toisin toteaa SOL palvelut OY, hallituksen puheenjohtaja Liisa Joronen NLP Mielilehti 3/2006 Ihminen on perusluonteeltaan hyvä ja haluaa onnistua. Onnistuminen on mahdollista, jos vain

Lisätiedot

Suomentanut Sanna Pernu

Suomentanut Sanna Pernu Suomentanut Sanna Pernu Suomennoksessa on käytetty vuoden 1992 raamatunkäännöstä. Portugalinkielinen alkuteos Adultério Copyright 2014 by Paulo Coelho This edition was published by arrangements with Sant

Lisätiedot

Tehtävät Tennesee Williamsin näytelmään Lasinen eläintarha on laatinut Mattlidens gymnasiumin opettaja Kirsi Martikainen

Tehtävät Tennesee Williamsin näytelmään Lasinen eläintarha on laatinut Mattlidens gymnasiumin opettaja Kirsi Martikainen Tehtävät Tennesee Williamsin näytelmään Lasinen eläintarha on laatinut Mattlidens gymnasiumin opettaja Kirsi Martikainen I HENKILÖKUVAT KATKELMIEN PERUSTEELLA Tutustukaa kolmeen näytelmän katkelmaan. Millainen

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot