Kestävän kehityksen nykytila ja tulevaisuus Vaasan yliopistossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävän kehityksen nykytila ja tulevaisuus Vaasan yliopistossa"

Transkriptio

1 VAASAN YLIOPISTON KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNNITELMA Vaasan yliopisto Ekokampustyöryhmä Johdanto Kestävän kehityksen nykytila ja tulevaisuus Vaasan yliopistossa o Vaasan yliopisto - Palosaaren ekokampus o Kiinteistöasiat ja hankinnat sekä maankäyttö ja rakentaminen o Kestävä kehitys opetuksessa ja tutkimuksessa o Tritonian tiedekirjasto ja oppimiskeskus, Levon-instituutti ja atkkeskus Tritonia: tiedekirjasto ja oppimiskeskus Levón-instituutti ATK-keskus o Yliopistopaino o Vaasan yliopiston Amica ravintolat o Ylioppilaskunta Johdanto Ehdotus Vaasan yliopiston kestävän kehityksen suunnitelmaksi on valmisteltu yliopiston ekokampustyöryhmässä syksyllä Työryhmän puheenjohtajana on professori (ma) Nina Herala, sihteerinä kiinteistöpäällikkö Mikko Harju ja muina jäseninä Mikael Alaviitala (Levón-instituutti), Harry Seppälä (atk-keskus), Hannele Koivisto (Tritonia), ja opiskelijat Maria Kupari ja Leila Kaurila. Suunnitelmassa tarkastellaan kunkin toiminnon osalta ensin nykytilaa kestävän kehityksen näkökulmasta ja sen jälkeen esitetään tiiviissä muodossa kehittämistarpeita ja vierillä olevia toimenpiteitä. Kestävän kehityksen suunnitelma laitetaan yliopiston kotisivulle, jotta se on kaikkien yliopistoyhteisön jäsenten saatavilla helposti. Suunnitelmaa arvioidaan ja tarkistetaan jatkuvasti. Kestävän kehityksen nykytila ja tulevaisuus Vaasan yliopistossa Vaasan yliopisto - Palosaaren ekokampus Vaasan yliopisto on yli opiskelijan ja 400 henkilökuntaan kuuluvan ihmisen yhteisö. Se koostuu monitieteisistä tutkimus- ja opetusyhteisöistä. Yliopiston tiedeperustan muodostavat kauppatieteet, humanistiset tieteet, hallintotieteet ja teknilliset tieteet. Yliopisto on kansainväliset vaatimukset täyttävä tiedeyliopisto, joka harjoittaa monitieteistä tutkimusta ja siihen perustuvaa ylintä akateemista opetusta.

2 Yliopistossa tutkintonsa suorittaneet tunnetaan vahvasta tiedeyliopistokoulutuksestaan ja hyvistä kansainvälisistä valmiuksistaan. Vaasan yliopisto on korostetusti innovaatioyliopisto. Yliopisto hallitsee innovaatioketjun perustutkimuksesta koulutuksen kautta soveltamiseen ja kehittämistoimintaan. Innovaatioiden hyödyntäminen välittyy opiskelijoiden kautta heidän tuleville työpaikoilleen. Yliopisto on oppimisteknologian edelläkävijänä. Tiedekirjasto on Vaasan yliopistoyhteisön monipuolinen oppimiskeskus. Yliopisto on tunnettu uuden oppimisteknologian ja -ympäristöjen hyödyntäjä ja kehittäjä. Virtuaaliyliopisto tukee työn ohella ja yliopistoverkostoissa tapahtuvaa tutkintoopiskelua. Henkilöstö on motivoitunutta ja yliopistoon sitoutunutta ja tuntee hyvin toimintaympäristönsä. Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti yliopistoyhteisön kehittämiseen ja ovat sitoutuneita vastaamaan yliopiston tuloksista yhdessä henkilökunnan kanssa. Vaasassa opiskellaan ja työskennellään merellisellä kaupungin ydinkeskustan tuntumassa Palosaarella sijaitsevalla kampuksella, missä yhdistyvät rantapuisto, moderni arkkitehtuuri ja peruskorjattu vanha tehdasmiljöö. Palosaaren tiede- ja innovaatiokampus muodostaa Vaasan monipuolisen osaamiskeskittymän ytimen. Kampuksella pyritään toteuttamaan ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävän kehityksen periaatteita yliopiston eri toiminnoissa. Yliopistoalue halutaan yliopistolaisten keskuudessa nähdä ekokampuksena. Näkyviä osoittimia ekokampukselle ovat mm. vuonna 1997 valmistunut Vaasan yliopiston oma Agenda 21, vuonna 1999 valmistunut opiskelijoille ja henkilökunnalle jaettu ympäristöopas ja erilaiset kampuksella järjestetyt ympäristötempaukset. Esimerkiksi henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisillä puiden ja kukkasipulien istutustalkoilla on vuosittain kiinnitetty huomiota kestävän kehityksen periaatteeseen kampuksella ja syyslukukaudella 2002 henkilökunnalle jaettiin yliopiston logolla ja ekokampus-merkinnällä varustettu kankainen kassi. Yliopiston ympäristöohjelman mukaisesti on asteittain toteutettu seuraavia toimenpiteitä: paperin keräysjärjestelmää on kehitetty yhtenäiseksi, selkeäksi ja kattavaksi; tiedotuksen painopiste on sähköisessä viestinnässä; yliopistossa opastetaan jatkuvasti koneiden ja laitteiden oikeaoppiseen käyttöön; jätehuollon vastuuhenkilöt on määritelty. Ympäristöopas sisältää ohjeita paperin säästämiseksi, jätteiden kierrättämisestä, tulostamisesta ja kopiokoneiden sekä tietokoneiden käytöstä. Tavoitteet ja toimenpiteet henkilökunnan ja opiskelijoiden ympäristötietoisuutta ja ympäristöosaamista pyritään jatkuvasti kehittämään käytettävinä keinoina ovat informaation välitys ja koulutus; esimerkiksi yliopiston ympäristöopas ja kestävän kehityksen suunnitelma on verkossa. Kiinteistöasiat ja hankinnat sekä maankäyttö ja rakentaminen Yliopistossa pyritään siihen, että tilojen käyttäjillä on tehokkaasti hyödynnetyt, valvotut, kunnossa olevat ja puhtaat tilat. Sähköisellä asioinnilla ja tiedonsiirrolla pyritään vähentämään jätettä sekä muuta kuormitusta (esim. sähköinen laskujen

3 käsittely Rondo). Palosaaren kampusalueelle (yliopisto ja ammattikorkeakoulut) on rakennettu yhteinen langaton lähiverkko helpottamaan alueen niiden tilojen verkkoliikennettä, joilla ei kustannussyistä johtuen ole kiinteitä yhteyksiä tietoverkkoihin. Yliopiston videoneuvottelujärjestelmien avulla vähennetään matkustuskustannuksia. Maankäyttö ja rakentaminen Yliopisto sijaitsee Palosaarella noin 2 km kaupungin ydinkeskustasta. Suuri osa liikenteestä tapahtuu yksityisautoilla. Paikoitusalueita alueella on niukasti. Linjaautojen pysäkki on yliopiston vieressä, mutta palvelun käyttö on vaatimatonta. Polkupyörien käyttö on lisääntynyt huolimatta tyydyttävistä ja osittain huonoista pyöräpaikoista ja tyydyttävistä pyörätieyhteyksistä keskikaupungille. Yliopistoalueesta, Ekokampuksesta, suurin osa on Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa. Fabriikki on osittain Palosaaren Yrityskeskuksen ja Senaattikiinteistöjen yhteisomistuksessa. Fabriikin uusimmat tilat ovat Palosaaren Yrityskeskuksen alueella. Ympäristö- ja elinkaariasiat ovat Senaatti-kiinteistöjen painopistealue, joka on näkynyt myös toimenpiteissä. Yrityskeskus toimii vanhassa tehdasrakennuksessa, joten toiminta on ilman erillisiä ohjelmia peruslähtökohdaltaan vanhaa rakennuskantaa säilyttävää. Tiedekirjasto Tritonian valmistumisen jälkeen yliopiston laajeneminen on suuntautunut Fabriikkiin, vanhaan tehdasrakennukseen. Ympäristöä on kunnostettu lähinnä rantakaistan osalta. Rakennusohjelmissa on tavoiteltu kestävää kehitystä. Korjausrakentamista tehdään sopimuksista riippuen sekä vuokranantajien, että yliopiston toimesta. Korjauksissa käytetään ympäristöystävällisiä aineita ja menetelmiä. Tavoite: mahdollinen laajeneminen suunnataan edelleen Fabriikkiin mahdollisimman kevyin korjaustoimenpitein ympäristörakentamisessa suositaan polkupyörien ympärivuotista käyttöä parannetaan yhteistyötä Vaasan kaupungin joukkoliikennetoimikunnan kanssa opiskelijoiden linja-auton käytön lisäämiseksi (hinnat, hyvät yhteydet). Hankinnat Yliopiston kaikissa hankinnoissa kiinnitetään kasvavaa huomiota ekologiseen näkökulmaan. Hankinnoissa noudatetaan kestävän kehityksen periaatetta kilpailuttamalla vuosittain mikrotietokonehankinnat, joissa edellytetään esimerkiksi pitkiä takuita ja on-site-tyyppistä huoltoa. Vähintään kolmen vuoden takuu ja huolto kattaa jo suurimman osan tietokoneen elinkaaresta. Kaikkiaan suositaan tavarantoimittajia, jotka noudattavat materiaaleissaan ja tekniikoissaan kestävän kehityksen periaatteita.

4 Tärkeitä hankintakriteerejä ovat myös laitteiston aukoton toiminnallisuus, yhteensopivuus ja riittävä sovellusohjelmatarjonta. Suositaan toimivia, testattuja ja laajasti käytössä olevia ratkaisuja ja tehdään mahdollisimman paljon yhteishankkeita. Tämä edesauttaa henkilöstön mukana pysymistä ja keskittymistä oleelliseen. Rakennusprojektien yhteydessä kalustehankinnat on tehty kilpailuttamalla toimittajat. Kalustesuunnitelmissa on painotettu kestävää kehitystä. Saniteettipaperin hankinta on hoidettu keskitetysti kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Tavoitteet: kehitetään toimintaa edelleen suosimalla uusiutuvia ja uusiokäytettäviä materiaaleja korostetaan tarjouspyynnöissä ekologisen näkökulman huomioonottamista kehitettään paperin hankinnan seurantaa. Julkaisut ja esite aineistot Yliopiston tilaamissa julkaisuissa ja muissa painotöissä pyritään käyttämään sellaisia papereita, joiden valmistuksen aiheuttama ekologinen kuormitus on mahdollisimman alhainen. Tällöin tarkastellaan paperin tuotannon koko kaarta, ei ainostaan raakaaineen alkuperää. Painotuotteiden painosmäärät pyritään pitämään kohtuullisina, ettei synny tarpeetonta paperijätettä. Lisääntyvä Internet-viestintä vähentää olennaisesti paperijulkaisemisen tarvetta. Yliopisto on lisäämässä sähköisen viestinnän määrää painetun viestinnän sijasta yliopistoportaali-hankkeen myötä. Julkaisut ja muut painotuotteet pyritään ohjaamaan kierrätykseen siinä määrin kuin ne ovat uusiokäyttöön sopivia. Paperinkeräykseen annetaan ohjeita ja työhuoneisiin toimitetaan paperinkeräyslaatikot. Energiankäyttö Sähköenergia hankitaan Tervahoville, Luotsiin, Konttorirakennukseen, Puuvillatalolle ja Tritonialle Senaattikiinteistöjen järjestämällä urakkakilpailulla. Fabriikille energia hankintaan vuokrasopimuksiin perustuen Palosaaren Yrityskeskukselta. Energian mittaukset ovat Fabriikilla vuokrasopimuskohtaisia, Tritonialla on erillinen mittaus. Yliopiston muilla rakennuksilla mittaus on yhtenä kokonaisuutena. Kulutuksen seuranta tapahtuu yleensä laskutuksen perusteella. Senaattikiinteistöillä on oma seuranta. Päivittäiseen energian säästöön tarvitaan lisää ohjastusta, esimerkiksi siihen, miten ja milloin koneet suljetaan (esim. kirjastossa on paljon tietokoneita). Myös hallintaasetusten opettaminen, lepotilan opetus, kuvaruudun säästö jne. ovat tärkeitä kysymyksiä.

5 Tavoitteet ja toimenpiteet: Tavoitteita sähköenergian säästöön: tietokoneiden joutokäytön minimointi säästömahdollisuudet valaistuksen käytössä; selvitetään valojen automaattista sammuttamista/sytyttämistä (esim. liiketunnistin) kiinteistösähkön minimointi jäähdytystarpeen vähentäminen tietoiskut ja informaatio tiedotus henkilökunnalle sähkönkulutuksesta puolivuosittain Lämmitysenergiasta ja ilmanvaihdosta vastaa vuokranantajat. Säästömahdollisuudet vuokranantajien tekniikan perusteella yliopiston toiminnan mukaan hienosäädettynä. Tavoitteet ja toimenpiteet: yhteistyön lisääminen yliopiston ja vuokranantajien kesken. Jätehuolto Paperin keräys: Kierrätyslaatikot löytyvät jokaisesta työhuoneesta. Vaalea keräyspaperi lajitellaan huonekohtaisesti, siivoojat keräävät säiliöihin, joista urakoitsija kuljettaa edelleen uusiokäyttöön. Kotitalouspaperi lajitellaan kuten edellä, siivoojat keräävät ja vievät paperin jätetiloihin, josta kuljetus edelleen vuokranantajan urakoitsijoiden toimesta. Ongelmana on ollut riittävän tarkan lajittelun puute sekä keräilyn ja edelleen kuljetuksen yhteen sovittaminen. Jätteiden määrän vähentäminen on tärkeä kysymys. Jätteiden lajittelussa on eri puolilla yliopistoa jonkin verran epäselvyyttä. Pahvi ja kartonki: henkilökunta kerää kuljetushäkkeihin, jotka virastomestarit siirtävät jätetiloihin edelleen kuljetettavaksi. Osa pahvilaatikoista käytetään henkilökunnan henkilökohtaisissa muuttopuuhissa, jolloin kyseiset henkilöt huolehtivat laatikoiden toimittamisesta oikeisiin jätepaikkoihin. Tavoitteet ja toimenpiteet: parannetaan opastusta ja toimintojen sujuvuutta jätteiden lajittelua parannetaan Ongelmajätteet: Mahdolliset ongelmajätteet kerätään jätehuoneiden säiliöihin; Fabriikilla virastomestarien varastoihin. Virastomestarit toimittavat jätteet edelleen käsiteltäväksi. Tavoitteet ja toimenpiteet: kirjataan ongelmajätteiden tuottajat, joille lisätään informaatiota selkiytetään ongelmajätteen käsitettä ja lisätään informaatiota henkilökunnalle

6 Muut jätteet: Karkeaa jätettä, poltettavaa jätettä ja sekajätettä kerääntyy vain pieniä määriä, jotka kerätään siivouksen yhteydessä jätesäiliöihin edelleen kuljetettavaksi. Tavoite: jätemäärien pienentäminen pitkäikäisellä ja säästäväisellä käytöllä Siivous Pääosa siivouksista teetetään urakoitsijalla. Tervahovissa ja Fabriikissa on osittain omat siivoajat. Urakoitsijalla on ISO standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Käytetään ympäristöystävällisiä aineita ja menetelmiä. Tavoite: siisti ja puhdas yleisilme vähentää paikkojen turmeltumisen hyvin siivotut sisätilat pidentävät sisätilojen hyvää kuntoa ja ikää = kestävä kehitys puhdas sisäilmasto mahdollistaa myös allergikkojen tilojen käyttöä siisteyden ohella huolehditaan siivottavien pintojen kestävyydestä suojakäsittelyin käytetään mahdollisimman kuivia siivousmenetelmiä Toimenpiteet: riittävä panostus siivoukseen. Kestävä kehitys opetuksessa ja tutkimuksessa Opetus: ympäristöalan opintokokonaisuus (25 39 op) Aluetiede, julkisoikeus, kansantaloustiede, markkinointi, talousoikeus, tuotantotalous sekä laskentatoimi ja rahoitus järjestävät yhdessä ympäristöalan opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuus pyrkii antamaan Vaasan yliopiston tieteellisestä viitekehyksestä lähtevän kokonaisvaltaisen näkemyksen luonnon, ihmisen ja yritystoiminnan vuorovaikutussuhteista globaalilta tasolta mikrotasolle. Opintojaksojen sisältösuunnitelmissa on otettu huomioon yritysten, yhteisöjen ja julkisen hallinnon organisaatioiden kasvava tiedon ja osaamisen tarve ympäristöasioiden strategisessa suunnittelussa, johtamisessa ja hallinnoimisessa. Opintokokonaisuus voidaan liittää tutkintoon vähintään 25 opintopisteen laajuisena sivuainekokonaisuutena (vanhan tutkintorakenteen mukaan suorittavat: vähintään 15 ov). Kokonaisuus muodostuu seuraavista osioista ja opintojaksoista: Aluetiede: Luonto, yritykset ja ympäristönsuojelu 5 op (3 ov) Julkisoikeus:

7 Ympäristöoikeus 6 op (3 ov) Kansantaloustiede: Ympäristötalous 4 op (2 ov) Markkinointi: Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu 5 op (3 ov) Laskentatoimi ja rahoitus: Ympäristölaskenta ja -raportointi 4 op (2ov) Talousoikeus: Yrityksen ympäristöoikeus 5 op (4 ov) Tuotantotalous: Ympäristökemia 5 op (3 ov) Kestävä kehitys, peruskurssi 5 op (3 ov) Opintokokonaisuus on ohessa esitelty uuden tutkintorakenteen mukaisesti. Vanhan tutkintorakenteen mukaan opiskelevien tulee tarkistaa sivuainekokonaisuuden opintoviikkomitoitus ao. laitoksen ja opintojakson kohdalta. Mikäli opiskelijalla on kesken jokin sivuainekokonaisuus, hän voi jatkaa sen suorittamista normaalisti. Mikäli jokin kurssi on poistunut tarjonnasta, tulee opiskelijan ottaa yhteyttä ko. oppiaineen laitokseen ja pyytää vaihtoehtoinen suoritustapa poistuneen kurssin osalta. Tutkimus Yliopiston laitoksilla on perustutkimuksen hankkeita, joissa kohteina ovat mm. tuotannon aiheuttamien ympäristövaikutusten hallinta, ympäristönäkökohtien huomioiminen laadun kriteerinä, ekologisuuteen vetoavan markkinoinnin vaikutus kuluttajan ostokäyttäytymiseen, kestävän kehityksen toimeenpano paikallistasolla, kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen maankäytössä ja kaavoituksessa. Palvelututkimuksia on tehty mm. seuraavista teemoista: lähiruokaproblematiikka, luomutuotannon jakelu ja markkinat, yritysten ekokilpailukyky, hajautettu energiatuotanto maaseudulla, uusiutuva energia tuotanto. Lisäksi on tehty ympäristöhankkeiden arviointia. Tavoite ja toimenpiteet: parannetaan yhteistyötä ympäristötutkimushankkeiden välillä informoidaan tutkimuksista ja niiden tuloksista opiskelijoille Chris-tietokanta Web-sivut yliopistolehti

8 Tritonian tiedekirjasto ja oppimiskeskus, Levon-instituutti ja atk-keskus Tritonia Tritonia on Vaasan yliopiston, Svenska handelshögskolan ja Åbo Akademi i Vasa:n yhteinen tiedekirjasto ja oppimiskeskus, joka toimii osana Suomen yliopistokirjastoverkostoa ja Suomen virtuaaliyliopistoa. Kirjasto ja oppimiskeskus sijaitsevat ekokampukseksi määritellyllä alueella. Rakennus on uusi ja se otettiin käyttöön vuonna Osana kirjaston rakentamisen suunnittelua tehtiin ympäristöselvitys. Tritonia tiedottaa verkon kautta ja sähköpostitse toiminnastaan. Esitteitä jaetaan ainoastaan määrätyille kohderyhmille. Sähköposti on keskeinen tiedotuskanava sekä asiakkaille, että henkilökunnalle. Tritonian omalla henkilökunnalla on käytössä monipuolinen intranet, jota käytetään sisäiseen tiedotukseen, seurantaan ja yleisten dokumenttien säilytykseen. Intranet vähentää yleisjakeluun menevien sähköpostitiedotteiden määrän. Kirjastojen yleinen perusperiaate on kierrätys, lajittelu, säilytys ja palvelu. Kirjaston toiminnassa ympäristömyötäisyyttä vaalitaan asianmukaisella paperin (esim. lajittelu, kaksipuolinen kopiointi, suttupaperi) ja muiden tavaroiden käytöllä ja kierrätyksellä; sekä rikkoontuneiden kirjojen korjauksella ( kirjaa per. vuosi); sisätilojen ja rakennuksen ympäristön siisteydellä sekä kävelyn, pyöräilyn ja julkisten kulkuneuvojen käytön suosimisella. Lisäksi seurataan aktiivisesti rannan suunnittelua ja käyttöä. Sähköpostia suositaan, myöhästymis-(91%) ja saapumis-(99%)ilmoituksista ja ilmoitus erääntyvistä lainoista (100%) lähetetään asiakkaille sähköpostitse. Aineiston tilaaminen ja ostaminen tapahtuu pääsääntöisesti verkon kautta. Sähköinen laskujen maksaminen Rondossa vähentää kopiointia ja tulostamista. Kirjaston kokoelmapolitiikassa panostetaan perinteisten aineistojen rinnalla verkkoaineistojen hankintaan. Verkkolisenssien avulla kehitetään erityisesti aikakauslehtipalveluita ja tiedon lähteiden saatavuutta. Kirjastoon tilataan noin 900 painettua aikakauslehteä, joista kasvava määrä on saatavana myös tai ainoastaan sähköisessä muodossa. Lisäksi FinElibin ja muiden välittäjien kautta on kolmen yliopiston lisensseillä käytössä n sähköisessä muodossa olevaa lehteä ja muuta sähköistä aineistoa yliopistojen omissa verkoissa. Kirjastossa pääsevät kaikki paikallisasiakkaat käyttämään kolmen yliopiston lisensioituja tietokantoja ja sähköistä aineistoa. Sähköisten opintoaineistojen saatavuutta verkon kautta tehostetaan (esim. hankkimalla e-kirjalisenssejä kurssikirjoja varten). Vanhentunutta tai ylimääräistä/tarpeetonta painettua aineistoa poistetaan kokoelmista ja lähetetään tarpeen mukaan valtakunnalliseen varastokirjastoon. Muita poistokirjoja myydään kerran vuodessa. Kirjastossa on kulttuurihistoriallista arvokasta ainutlaatuista aineistoa kuten erilliskokoelmat Vasa svenska lyceums bibliotek, Vaasan lyseon kirjasto, Palomäkikokoelma, Pettersson -kokoelma ja Ekenäs seminariums bibliotek, jotka muistuttavat

9 kirjastojen tehtävästä säilyttää ja asettaa tietoa käyttöön myös tuleville sukupolville osana kestävää kehitystä. Tritonia kirjastossa edistetään myös kestävän kehityksen sosiaalista ulottuvuutta osallistumalla vapaaehtoistyöhön (vrt. köyhyyden vähentäminen Johannesburgin sopimus) kummilapsiprojektin avulla. Kirjaston henkilökunnasta 1/3 tukee Rainbow Homes of Hope-perhekotia Kiinassa. Kodissa asuu 8:n hylättyä tai huostaan otettua lasta perhekotivanhempien kanssa. Perhekoti tukee lasten kasvua ja myöhemmin heidän ammattiin valmistumista siihen saakka, kunnes lapset ovat valmiita aloittamaan itsenäisen elämän. Toimenpiteet: kauniin ympäristön vaaliminen (ei parkkipaikkoja lähelle kirjastoa) hyvää ja ystävällistä palvelua kolmella kielellä edistää hyvää ilmapiiriä, myös osaa ekokampusta järkevät laina-ajat edistävät nopeaa kiertoa ja moni pääsee lainaamaan samaa kirjaa hyllyissä hyvä järjestys ja looginen jaottelu edistävät siisteyttä intran jatkuvaa kehitystä ja kaikkien käyttöä ympäristötietoisuuden lisääminen informaatiota jakamalla, informaatiokampanjat sähköpostitse ja henkilökohtaisella opastuksella, seinille jätteidenkäsittelyohjeita, linja-autoaikatauluja myös yleisön ilmoitustauluille vastuuhenkilö uusien työntekijöiden opastamiseen kestävän kehityksen mukaisissa toimintatavoissa vaikuttaminen asenteisiin: avainasemassa olevien kouluttaminen ympäristökirjallisuuden hankinta (asiantuntemus laitoksilla) tehostetaan roskien oikeaa lajittelua Toimenpide lajittelun selkeyttämiseen: ruoka/karkea/lasi/metalli kahvihuoneeseen ja muihin henkilökunnan yleisiin tiloihin selvästi merkittyihin astioihin vanhat sisäiset puhelinluettelot ovat henkilörekisteri ja tulee hävittää sen mukaisesti, asiakkaiden henkilötietoja sisällytettävä aineisto silputaan. Oppimiskeskus Oppimiskeskus on kolmen vaasalaisyliopiston (Vaasan yliopisto, Åbo Akademi i Vasa ja Svenska handelshögskolan) kaksikielinen kohtauspaikka, jossa yhdistyy opetuksen ja oppimisen kehittämi-sen asiantuntijuus. Vuoden 2005 alusta myös vaasalaiset ammattikorkeakoulut (Vaasan ammatti-korkeakoulu ja Svenska yrkeshögskolan) ovat tulleet asteittain mukaan oppimiskeskusyhteistyöhön. Vaasan Oppimiskeskus toimii Tritoniassa ja työllistää noin 10 henkilöä. Oppimiskeskus kehittää ja edistää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä sekä verkko-opiskelua. Kun opetus tapahtuu verkossa, voi opiskelija ottaa osaa luentoihin ja harjoitustehtäviin kotoaan, eikä hänen näin tarvitse liikkua paikasta toiseen, mikä usein tapahtuu fossiilisia polttoaineita käyt-tävien moottoreiden avulla. Erilaiset dokumentit voidaan siirtää verkkotiedostoina, mikä säästää paperia ja vähentää

10 tarvetta käyttää maantiellä liikkuvaa postikuljetusta. Oppimiskeskus tallentaa luentoja verkossa, mikä osaltaan säästää paperinkulutusta, sekä kouluttaa ja tukee korkeakoulujen henkilökuntia luento-apuvälineiden (esim. PowerPointin) käytössä. Videoneuvotteluja hyödyntämällä voidaan vähentää matkustamista. Tavoite ja toimenpiteet: kehitetään toimintaa edelleen yhteistyössä eri korkeakoulujen sekä niiden laitosten ja yksiköiden kanssa Levón-instituutti Levón-instituutti on Vaasan yliopiston erillislaitos, joka kattaa palvelututkimus- ja täydennyskoulutusyksiköt sekä avoimen yliopiston. Levón-instituutti työllistää noin 40 ihmistä. Levón-instituutin strategiassa ei ole erityisesti korostettu tai mainittu kestävää kehitystä. Laitoksen ehkä tärkein rooli on toteuttaa yliopiston niin sanottua kolmatta tehtävää, eli olla tiiviissä vuorovaikutuksessa alueensa yritysten ja organisaatioiden kanssa. Kun alueen yhteistyötahoissa korostuu yhä enemmän kestävän kehityksen tarve, tämä heijastuu myös Levón-instituutin toiminnassa. Täydennyskoulutuksessa järjestetään erilaisia kursseja kestävästä kehityksestä tai sitä sivuavista aineista. Palvelututkimustoiminnassa suuri osa toimeksiannoista liittyy enemmän tai vähemmän kestävään kehitykseen. Viime vuosien aikana on muun muassa seuraavista aiheista tehty tutkimusta: lähiruokaproblematiikka, luomutuotanto, jakelu ja markkinointi, yritysten eko-kilpailukyky, hajautettu energiatuotanto maaseudulla, ympäristöhankkeiden arviointia. Tavoitteet ja toimenpiteet: vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa tutkitaan ja kehitetään alueen ympäristöosaamista koulutustilaisuuksissa levitetään tutkimus- ja kehittämistuloksia alueen yritysten ja muiden organisaatioiden tiedoksi ja hyödyksi ATK-keskus Atk-keskuksen tehtävänä kehittää ja tarjota yliopiston opetuksen, opiskelun ja tutkimuksen ja hallinnon käyttöön tietojenkäsittelypalveluja, kehittää ja ylläpitää yliopiston tietoliikenneverkkoa ja valvoa laitteistojen sekä ohjelmistojen käyttöä. Atkkeskus hankkii yliopiston käyttöön laitteita, ohjelmia neuvontaa sekä koulutusta lisäksi julkaistaan käyttöoppaita, käsikirjoja ja tiedotteita. Atk-keskus ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen mahdollisimman hyvin. Energiahuollossa, jätehuollossa ja ergonomiassa noudatetaan yliopiston yleisiä toimintaperiaatteita. Atk-keskuksen toiminnassa etsitään ratkaisuja, joilla laitteistoja voidaan hyödyntää mahdollisimman, tehokkaasti ja taloudellisesti. Tehostetaan tilankäyttöä (palvelimet räkkiin, yhteiset/keskitetyt levyjärjestelmät) ja pyritään saamaan laite- ja

11 varusohjelmakirjo mahdollisuuksien rajoissa suppeammaksi (vakiointi). Keskittämällä konesalipalvelut ja verkonhallinta yhteen paikkaan säästetään energiankulutuksessa sekä turvataan keskeytyksetön virransaanti. Pyritään vaikuttamaan valtionhallinnon hankintasopimuksiin, että valintakriteerit olisivat myös kestävän kehityksen mukaisia. Tarvikehankinnoissa pyritään valitsemaan ympäristöystävällisiä tuotteita. Käytettyjen paristojen, akkujen ja paperin käsittelyssä noudatetaan yliopiston yleisiä ohjeita. Käytöstä poistettuja toimintakuntoisia mikrotietokoneita myydään webhuutokaupassa. Atk-keskus huolehtii yliopiston myytäväksi kelpaamattoman tietokoneromun jatkokäsittelystä. Syntynyt tietokoneromu kerätään kampuksen keräyspisteistä ja lähetetään edelleenkäsiteltäväksi jälleenkäsittelylaitokselle. Atk-keskuksessa suositaan sähköpostin, tekstinkäsittelyn, selainten ja puhelimen käyttöä paperin ja perinteisen sisäisen postin sijasta. Myös käyttöohjeiden jakelua sähköisessä muodossa tehostetaan. Yliopistopaino Yliopistopaino toimii Luotsi rakennuksessa osana yliopistopalvelut yksikköä joka tuottaa tukipalveluita yliopistoyhteiselle. Vaasan Yliopistopaino tekee erilaisia painotöitä: julkaisuja, opetusmonisteita, esitteitä, kutsu- ja käyntikortteja jne. Pääasiakkaana on yliopisto. Laitokset käyttivät aikaisemmin yksikön palveluita myös pienempien painotöiden hoitamiseen, mutta nykyään yliopiston laitokset tekevät niitä yhä enemmän itse omilla kopiokoneillaan. Uuden digitaalisen kopioinnin osuus on kolme neljäsosaa kaikista painotöistä ja perinteisen offset-painon osuus on noin neljännes, yliopiston yksiköt kilpailuttavat ne ulkopuolisissa offset-painolaitoksissa. Yliopistopaino työllistää tällä hetkellä kaksi vakituista työntekijää. Painoalan toimintaa säätelevät mm. tekijänoikeuslaki ja työsuojelulait. Esimerkiksi melu (alle 80 desibeliä) on Yliopistopainossa vähentynyt nykyaikaisten koneiden myötä. Materiaalit ja hankinnat Kemikaalit Varsinaisia kemikaaleja ei käytetä kuten liuottimia tai vastaavia koska yliopistopainossa ei ole painopintojen pesua joista syntyvät jätteet jouduttaisiin kuljettamaan ongelmajätelaitokseen Ekokemille. Värijauheet, rikkoutuneet varaosat koneissa ovat suljetun järjestelmän piirissä kuten hukkaväri ja muut jätteet jotka palautetaan laitetoimittajille heidän kierrätysjärjestelmän mukaisesti. Paperi Yliopiston paperinkulutus oli 46 lavaa vuonna 2004 eli 9200 riisiä ( paperia) josta yliopistopainon paperinkulutus on noin A4-arkkia vuodessa. Loppu paperinkulutusesta tapahtuu yksiköissä heidän omilla kopiokoneilla ja oppilastulostuksissa luokissa. Paperinkulutusta on saatu vähennetty muutamilla toimenpiteillä kuten opinto-oppaiden muuttuminen maksulliseksi. Opinto-oppaita

12 tehtiin aiemmin 9500 kirjaa ja nykyisin niiden määrä on noin 5000 kpl. Yliopistopaino ei aktiivisesti tee työtä sen eteen että painotyöt vähenisi koska elämme sillä. Palkat ja koneiden vuokrat tulevat tehdyistä töistä. Kilpailutettu paperintoimittaja on Xtrashop Oy ja sopimus on voimassa vuoden 2005 loppuun. Hinta ja laatu ovat paperia ostettaessa tärkeimmät valintakriteerit. Hansel Oy on tehnyt uudet valtion puitesopimukset paperin hankinnasta joten tulemme käyttämään sitä kun vanha sopimus lakkaa. Koneet ja laitteet Yliopistopainossa on käytössä erilaisia painotoimintaan tarvittavia koneita. Digitaaliset kopiokoneet ovat tulleet ja korvaavat offset-koneita joissa paperinkulutus olisi suurempi. Näitä digitaalisia koneita on Yliopistopainossa tällä hetkellä kolme kaksi mustavalkoista ja yksi värikopiokone. Ne ovat käytössä leasing-sopimuksella. Koneiden ja laitteiden hankinnoissa ei kiinnitetä huomiota niiden tuottamiin ympäristövaikutuksiin tai haittoihin, vaan siihen mitä koneilla voidaan tehdä. Kopiokoneiden hankinnassa on kiinnitetty yhä enemmän huomiota siihen että se mikä yksikkö tarvitsee uuden koneen maksaa myös koneesta kaikki kulut mm. vuokrasopimuksen ja täyshuoltosopimuksen ja paperin. Näin menetellen ei turhia koneita hankita koska ne maksavat ja jo hankitut koneet tulevat tehokkaammalle käytölle. Koneet kilpailutetaan keskitetysti yliopistopalveluissa jotta tiedetään mitä vastuita yliopistolla on. Vanhat kopiokoneet palautuvat rahoitusyhtiölle ja niitä ei saa lunastaa yksiköille. Valtionvarainmisteriön ohje kieltää kyseisen menettelyn. Yliopistopainolla työt pohjautuu tietokonepohjaiseen sivunvalmistukseen joka on sinänsä jo merkittävä ympäristöteko, koska juuri offset-paino on tuottaa eniten ongelmajätettä kirjapainoissa. Yliopistopainon kopiokoneiden toimittajana toimii Xerox. Isona yhtiönä Xeroxin on ollut tarpeellista kiinnittää huomiota ympäristöasioihin ja se onkin mainostanut ympäristöä säästävää toimintaansa. Kopiokoneiden osalta Xerox on jo huolehtinut osasta ympäristövaikutuksia. Kopiokoneissa käytettävät värikasetit ja muut haitalliset osat kierrätetään. Jätehuolto Yliopistopainossa syntyy aina jonkin verran hukkatavaraa eli lähinnä hukkapaperia. Paperin kierrätys on Yliopistopainossa ollut arkipäivää jo pitkään. Paperit lajitellaan erikseen valkoinen paperi, värillinen ja pahvi. Myös leikkuujätettä syntyy jos syntyvä leikkuujäte on tarpeeksi suurta, siitä voidaan tehdä esimerkiksi pieniä vihkoja jaettavaksi tarvitseville. Lisäksi lastentarhat hakevat leikkuujätettä käytettäväksi askarteluihin. Sähkönkulutus Yliopistopainon sähkönkulutusta ei mitata erikseen vaan sähkömittarit ovat yliopiston yhteiset, jolloin yksittäisen yksikön kulutusta ei voida seurata. Digitaaliset kopiokoneet kuluttavat jonkin verran sähköä, koska ne ovat jatkuvasti päällä ja kopiointi perustuu kovaan kuumuuteen. Yöksi koneet asetetaan säästövirralle, mutta päiväaikaan tämä ei ole mahdollista, sillä koneen lämpiäminen säästötilasta käyttökuntoon kestää 20 minuuttia. Yliopistopaino luottaa siihen, että koneiden valmistajat, esim. Xerox, huomioivat koneiden ympäristöystävällisyyden myös sähkönkulutuksen osalta.

13 Vedenkulutus Yliopistopaino käyttää vettä lähinnä käsien pesuun. Kuljetukset Yliopistopainolla ei ole omaa kuljetusjärjestelmää, vaan yliopiston virastomestarit kuljettavat aineistoa mm. sisäisesti, pakettiautolla ja kuljetusliike tsuppari kuljettaa isoimmat kuljetukset. Monet asiakkaat tuovat ja hakevat aineistonsa itse. Vaasan yliopiston Amica ravintolat Amican tavoitteena on vastata tämän hetkisiin ympäristöhaasteisiin ja täyttää puhtaan ja turvallisen ruokapalvelun vaatimukset. Amica ravintoloilla on Det Norske Veritaksen myöntämä ympäristösertifikaatti, joka on ISO järjestelmän mukainen. Amica tekee yhteistyötä asiakkaidensa kanssa ja on ympäristöasioissa alansa johtava yritys. Amican toiminnassa etusijalla ovat puhtaat ja korkealaatuiset raaka-aineet, näin ollen voimme helposti seurata tuotteidemme kulkua tuottajalta, aina asiakkaan lautaselle asti. Kehitämme jatkuvasti ostotapojamme ja suosimme suuria ostoeriä sekä yhteiskuljetuksia. Etsimme jatkuvasti keinoja energian säästämiseksi ja veden kulutuksen vähentämiseksi. Amica tekee yhteistyötä raaka-ainetoimittajien kanssa pakkaustapojen kehittämiseksi, pakkausmateriaalin vähentämiseksi ja kierrätettävyyden lisäämiseksi. Amica kouluttaa henkilökuntaansa jatkuvasti ja kannustaa aloitteellisuuteen ja aktiivisuuteen ympäristöasioissa. Omavalvontakoulutuksemme käsittää myös ympäristöasiat. Amican ravintoloissa seurataan kuljetusfrekvenssiä ja jätemääriä. Jätemäärän seurannassa käytetään biojätetaulukkoa. Ylioppilaskunta Ylioppilaskunta haluaa omalta osaltaan edesauttaa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista koko yliopistoyhteisössä. Ylioppilaskunnalla on oma ympäristöohjelma, joka luo suuntaviivat VYY:n ympäristöystävällisille toimintatavoille. Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelmassa määritellään myös vuosittaiset tavoitteet konkreettiselle ympäristötoiminnalle. Ylioppilaskunnan ympäristösuhdetta koordinoi kehitysyhteistyö- ja ympäristöjaos. Jaokselle valitaan erikseen puheenjohtaja vastaamaan toiminnasta. Jaos järjestää opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua erilaisiin ympäristöaiheisiin tapahtumiin ja tutustumiskäynteihin. Toiminta on kaikille VYY:n opiskelijoille avointa. Jaos tekee mielellään yhteistyötä yliopiston eri tahojen kanssa ympäristöasioiden eteenpäin viemiseksi. Ylioppilaskunnalla on käytössään Tervahovin ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat tilat, kirjakauppa Pro Gradun myymälä Tritoniassa sekä vuokrattavat sauna- ja kokoustilat Hietasaarenkadun Leipätehtaalla.

14 Ylioppilaskunnan hankinnoista vastaa pääsihteeri hallituksen päätöksestä. Käytäntönä on, että paperit hankitaan kirjakauppa Pro Gradusta. Luonnollisesti ylioppilaskunta käyttää Tervahovissa ja Tritoniassa samaa sähköä yliopiston kanssa. Jätehuollossa noudatetaan yliopiston jätteenkäsittelymenetelmiä. Syntyvä jäte on pääasiassa paperia. Käytöstä poistettavien tietokoneiden kierrätys hoidetaan atkkeskuksen kautta. Ylioppilaskunnalla on kopiokoneita leasing-sopimuksella Fabriikissa, Tritoniassa ja Tervahovissa. Kun koneiden käyttöikä tulee täyteen, niiden valmistaja huolehtii jatkosta. Tervahovin tiloissa käytetään laser-tulostinta. Ylioppilaskunnasta tehdään vähintään kerran viikossa matka kauemmaksi. Kulkuvälineinä suositaan julkisia kulkuneuvoja. Lisäksi ylioppilaskunnalla on käytössään pakettiauto, jota vuokrataan opiskelijoille. Ylioppilaskunnan pakettiauto on vuosimallia yhdeksänkymmentäviisi ja toimii dieselillä. Ylioppilaskunnan pakettiautolle on varattu parkkiruutu yliopiston parkkitiloista. Tervahovin ja Tritonian tilojen siivouksesta huolehditaan yliopiston toimesta. Leipätehtaan sauna- ja kokoustilat tarkastaa siivooja kerran viikossa. Vuokralaiset siivoavat omat jälkensä käytön jälkeen tiskaten ja imuroiden. Pullot kierrätetään ja muille roskille on erilliset jäteastiat pihassa. Leipätehtaan tiloissa käytettävät tiskiaineet ovat ympäristöystävällisiä. Ylioppilaskunnan tilaisuuksissa, esimerkiksi kastajaisissa ja VYY-rallissa pidetään tarkkaa huolta roskien keräämisestä. Rasteille jaetaan ylioppilaskunnan toimesta riittävästi jätesäkkejä ja painotetaan, ettei roskia jätetä ympäristöön. Ylioppilaslehdessä on julkaistu ympäristöaiheisia juttuja. Lehti on nähty tärkeänä kanavana opiskelijoiden ympäristötietoisuuden lisäämisessä. Tavoitteet ja toimenpiteet: Ylioppilaskunta laatii ympäristöoppaan ja jakaa sitä jäsenilleen. Koulutetaan tutoreita kertomaan kampuksen ympäristöasioista uusille opiskelijoille. Ekokampusajatus nostetaan esille opintojen alkaessa uusille opiskelijoille. Otetaan perinteeksi järjestää kierrätysaiheinen kastajaisrasti. Ympäristöteemasta olevia juttuja pyritään myös jatkossa saamaan ylioppilaslehteen. Tarkoituksena saada suoraan yliopistoon liittyvät ympäristökysymykset entistä paremmin esille. Järjestetään erilaisia opiskelijoita kiinnostavia ympäristötapahtumia, esimerkiksi polkupyöräpäivä ja kierrätystapahtuma. Kokonaisvaltainen ympäristöystävällisyys otetaan toiminnassa entistä paremmin huomioon, esimerkiksi erilaisten hankintojen yhteydessä.

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op):

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Aluetieteen sivuainekokonaisuus (väh. 25) op julkisjohtamisen, julkisoikeuden ALUE2021 Aluetalous ja liikennejärjestelmät

Lisätiedot

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op):

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Aluetieteen sivuainekokonaisuus (väh. 25) op julkisjohtamisen, julkisoikeuden sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen pääaineopiskelijoille:

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala Hallinto-osaamisen opinnot Hallinto-osaamisen opintojaksot: ALUE1001 Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen (5 op) FILO1001 Filosofian

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku 16.12.2013 Työpajan tavoitteet Missä ollaan nyt ja prosessi, jolla edetään Ensimmäisten toimintahaasteiden valinta ja viilaus Ohjelman ja haastekampanjan

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet

Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet 1 Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet Kestävän kehityksen määritelmän mukaan tarkoituksena on turvata tämän päivän yhteiskunnan tarpeet samalla, kun turvataan

Lisätiedot

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO JÄTESUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010 Hyväksytty hallintokeskuksessa 13.12.2007. 2 1. Johdanto Tampereen yliopiston jätesuunnitelma on osa

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT'

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' Kuvat ovat oppaasta, jota myyvät Edita-kirjakaupat: Nissinen, Ari 2004. Julkisten hankintojen ympäristöopas. Ympäristöopas 113. Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009 A200 10.02.2009 A200 2/7 1. Y M P Ä R I S T Ö O H J E L M A 1. 1 Y m p ä r i s t ö o h j e l m a n t a u s t a j a t a r k o i t u s on konsulttitoimintaa harjoittava yritys, jonka palveluihin kuuluu mm.

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Hankkeen

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain Ympäristöraportti 2010 TERVEYSKESKUS Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain 1. Ympäristöjohtaminen Terveyskeskuksen ympäristöasioiden hallinta ja vastuu on

Lisätiedot

Ympäristöohjelman toteuma 2015

Ympäristöohjelman toteuma 2015 Ympäristöohjelman toteuma 215 Tärkeimmät seurantatiedot SYKEn hiilijalanjälki Virkamatkustaminen Kiinteistöjen energiankulutus ja jätteiden määrä Paperinkulutus ja julkaisut Hankinnat, kiinteistöjen ympäristö-

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävä kehitys Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto on yhteiskunnallisesti vaikuttava sivistysyhteisö, joka kouluttaa maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia.

Lisätiedot

kestävät käytännöt VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTON KESTÄVÄN KEHITYKSEN KÄSIKIRJA Syksy 2015 KUVA: TIMO HÄMÄLÄISEN MAALAUS

kestävät käytännöt VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTON KESTÄVÄN KEHITYKSEN KÄSIKIRJA Syksy 2015 KUVA: TIMO HÄMÄLÄISEN MAALAUS kestävät käytännöt VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTON KESTÄVÄN KEHITYKSEN KÄSIKIRJA Syksy 2015 KUVA: TIMO HÄMÄLÄISEN MAALAUS Tämä vihkonen on tiivistelmä Vakka-Suomen kansalaisopiston Kestävän Kehityksen ohjelmasta.

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus BEIJER OY BEIJER OY Beijers on suomalainen, metalliteollisuuden tekniseen maahantuontiin erikoistunut yritys. Palvelemme metallurgisen teollisuuden sekä valimo- ja konepajateollisuuden yrityksiä. Toimintamme

Lisätiedot

FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu Kari Tossavainen

FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu Kari Tossavainen FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu 5.10.2016 Kari Tossavainen Opiskelijoita 14 221 (kyselyyn vastasi 90 opiskelijaa) = 0,6 % Vastanneiden tiedekunta: humanistinen 43,2%, kasvatustieteellinen

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Tuottajavastuuiltapäivä

Tuottajavastuuiltapäivä Tuottajavastuuiltapäivä 3.11.2016 Tuottajayhteisön näkökulma Kyösti Pöyry / Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy Tuottajavastuu ja tuottajayhteisöt Tuottajavastuu on jätelaissa (6. luku) kohdistettu

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Shape Media

Tapaustutkimus: Shape Media 28.3.214 Tapaustutkimus: Shape Media Maija Federley, Minna Nors, Hanna Pihkola & Katri Behm Kestäviä palveluita käyttäjäymmärrykseen perustuen Mistä aiheutuvat merkittävimmät ympäristövaikutukset kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko

Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko NaviGate Tiedekahvila 18.05.2016 Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit (Meri-Erko) 1.3.2016-30.09.2018 Hankkeessa

Lisätiedot

RATKAISUJA HAASTEISIIN

RATKAISUJA HAASTEISIIN RATKAISUJA HAASTEISIIN EduFuturan Nopeat startit 2017 Aiheet Haku Rahoitus Johtoryhmän linjaus 18.1.2017 EduFutura Jyväskylä muodostaa tunnustetuilla kärkialoilla Suomeen merkittävän oppimisen, tutkimuksen,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF)

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Kuvallinen aloitussivu, kuvan koko 230 x 68 mm Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Parasta on muutos kirjastopalveluiden avoin tulevaisuus seminaari 28.20.2016 31.10.2016

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A

U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A j o h d a n t o 04 I 2009 51001 7 1. Alkusanat Puhdas vesi on tärkein elintarvikkeemme. Maapallon vesivaroista vain muutama prosentti

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op 29.8.2012 Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala MIKÄ ON TAITOSALKKU? 1/2 Taitosalkku on 6 op:n opintokokonaisuus, joka on osa liiketoimintaosaamisen perusteita

Lisätiedot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen 18.3.2010 Jyrki Koskinen Sisältö Mitkä tiedot, taidot ja osaamisen muodot korostuvat tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa?

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille Yhteenvetoraportti N=155 Julkaistu: 19.2010 1/21 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Lapsemme on 1. 1. luokalla 28 18,06% 2. 2. luokalla 36 23,23% 3. 3. luokalla

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Tietohallinto 30.9.2008 Satu Kekäläinen AALTO-YLIOPISTO Aalto-yliopisto aloittaa 1.1.2010 TIETOHALLINTO Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kokonaisarvio

Kestävän kehityksen kokonaisarvio Kestävän kehityksen kokonaisarvio Kuntasektorin näkemyksiä kestävän kehityksen tilasta ja tulevaisuudesta Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Kuntaliitto Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Kestävyyskriteeri-Info Pekka Ripatti 23.11.2012 Miksi kestävyyskriteeri-info? EMV:ssa on aloittanut uusiutuvan energian ryhmä EMV on käynnistänyt valmistautumisen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit Teollisuuden toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee 10.2.2014 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee Kuuma-kunnissa käynnistyi huhtikuussa -13 kaksivuotinen Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Se on

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa

Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Kuopio 29.10.2008 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen

Lisätiedot

Korkeakoulutus ja digitalisaatio -webinaari 15.12.2015. Ilmari Hyvönen

Korkeakoulutus ja digitalisaatio -webinaari 15.12.2015. Ilmari Hyvönen Korkeakoulutus ja digitalisaatio -webinaari 15.12.2015 Ilmari Hyvönen Digitalisaatio ja korkeakoulut Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset tuottavat opetuksen ja tutkimuksen avulla sen tiedon ja osaamisen,

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Imatran ympäristöohjelma

Imatran ympäristöohjelma Imatran ympäristöohjelma Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKRrahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta. Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni Koponeuvosto Palautteen hyödyntäminen 16.2.2017 Inari ja Joni Esittäytyminen nimi, mitä tekee, ainejärjestö ja oppiaine Inari, TYYn hallituksen kopo, Fobia, psykologia Joni, TYYn kopoasiantuntija, P-klubi,

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus 17.4.2015 Johtaja Hannu Sirén Mitä ympärivuotisen opiskelun edistämisellä tarkoitetaan? Korkeakoulupoliittisena tavoitteena ollut jo pitkään, että

Lisätiedot

KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA"

KOHTI UUTTA KOULUTUSSTRATEGIAA KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA" Humanistisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisen aamupäivä 26.8.2015 Minna-Riitta Luukka Hallitusohjelma OKM:n linjaukset Kesu Suomi osaamisen kasvu-uralle Miten kehitämme

Lisätiedot

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA Kaija Jääskeläinen, Tampereen teknillinen yliopisto Kirjasto Taustaa laadunvarmistusjärjestelmään ja auditointiin 2 Kirjastossa perinteisesti tehty työtä

Lisätiedot

Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti 2013 Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee

Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti 2013 Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee Joroisten Kartano-Golf Oy Päivitetty 14.12.2016 Ympäristötoimenpiteet Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee

Lisätiedot

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA 4.10.2016 Hanna-Liisa Järvinen Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on kuulunut RenoNorden ASA Group:iin vuodesta 2013 Yhtiö

Lisätiedot

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TULEVAISUUDEN TUOTTEITA Kun on kyse tekniikan valinnasta, tiedämme, että yritykset korostavat luotettavuutta ja ympäristövaikutuksia. Siksi keskitymme tuotteiden

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan Avoin hallinto verkostotapaaminen 20.4. Riitta-Liisa Niittymaa Oikeuspalvelut Avoin hallinto -hanke MML:ssa Toimenpide

Lisätiedot

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot 1 5.1 Ekologisen tuotesuunnittelun edistäminen... 3 5.2 Uusiokäytön ja kestävän kulutuksen edistäminen... 4 5.3 Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun vanhemmille, Yhteenvetoraportti, N=120, Julkaistu: 19.2010 1/17 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Lapsemme on 1. 7. luokalla 39 32,50% 2. 8. luokalla 49 40,83% 3. 9. luokalla

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot