SÄ OOT YKS TÄSSÄ TIIMISSÄ, TEHDÄÄN TÄÄ YHDESSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄ OOT YKS TÄSSÄ TIIMISSÄ, TEHDÄÄN TÄÄ YHDESSÄ"

Transkriptio

1 SÄ OOT YKS TÄSSÄ TIIMISSÄ, TEHDÄÄN TÄÄ YHDESSÄ Maarit Väisänen projektivastaava (sosionomi amk, YTM) Valot -hanke

2 VALOT hanke ( ) Rahoittajana: RAY Hallinnointi: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Tavoitteena: Kehittää omaishoitotilanteet tunnistava sekä omaishoitajia valmentava ja tukeva moniammatillinen toimintamalli terveydenhuoltoon Omaishoitajat voimavarana, kanssa-asiakkaana sekä yhteistyökumppanina

3 hoitajat sano, et meeppäs pois ni, hyö vaihtaa vaipat. Miä sanoin et enhän miä lähe mihinkään. Tässä on toista kuukautta ku mies lähtee kotiin ja miä en ossoo mittään tehhä. Sit ne tajus, että miä haluun oppia ja kävinhän miä sitten joka päivä pesuissa mukana

4 Omaishoidon määrittymätön rooli sosiaali- ja terveydenhuollossa Omaishoidon tarve kasvaa Ikääntyneiden määrän lisääntyminen Laitoshoidon vähentyminen Kotihoidon korostaminen Hoitojaksot lyhyitä Alkava omaishoitajuus jää helposti tunnistamatta Omaisen tieto-taito läheisensä hoivasta ei ehdi lisääntyä riittävästi Omaisen ohjaamiseen ei ole suunnattuna resursseja, odotetaan omaisten aktiivisuutta Kenen asiakas omaishoitaja on? Terveydenhuollon potilaslähtöisyys (vrt. potilaan itsemääräämisoikeus, omaisen mahdollisuus tiedon saamiseen) Sosiaalihuollossa palvelujen tai tuen tarve määrittää asiakkuutta -> omainen ns. välillisenä asiakkaana

5 nää on nyt hirveesti ollu siitä kiinni, että onko ollu sopiva lääkäri, tuttava tai joku sellanen.. niinku sattuman kauppaa löytyny ittelleen, joka on neuvonu. Että missä mielentilassa se sattuu se ihminen olemaan siellä, jolta saa niitä vastauksia.

6 Toimintaympäristö omaishoitajan tukena? Monimutkainen palvelujärjestelmä, jota omaisten vaikea hahmottaa ja koordinoida Hakemusten täyttäminen ja järjestelmän kielen omaksumien hankalaa Joka kolmas omaishoitaja koki tulleensa mitätöidyksi tai ohitetuksi terveydenhuollossa (Pursiainen, 2010) Omaishoito päättyy usein omaisen uupumiseen, tuettuna kotona asuminen voi jatkua pidempään (Eloniemi-Sulkava ym., 2007)

7 Asiantuntijuus omaishoitoperheessä Omaishoitajan oma käsitys ja kokemus olosuhteista (mm. vaikeudet hoidossa ja sen rasittavuus) Omaishoitajan halu ja kyky hoitamiseen Omaishoitoperheen tarvitsema tuki Omaishoitaja tunnistaa hoidon muuttuvat vaatimukset ja sen kuinka taidot ja asiantuntemus kasvavat ajan kuluessa. Myös kumppanuus muuttuu. Omaishoidon rajallisuuden huomioiminen, milloin on syytä siirtyä pois kotihoidosta. (Nolan, Grant & Gordon 2003, 7)

8 Omaishoitaja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana Hän sano ihan alun perin, et noi on hoitajia, mä oon lääkäri, sä oot yks siinä tiimissä, tehhään tää yhessä.

9 Suhtauminen omaishoitoon Omaishoitaja resurssina Omaishoitaja yhteistyökumppanina Omaishoitaja kanssaasiakkaana Omaishoitaja irrotettavana/ korvattavana Omaishoitaja mitätöitynä Palvelujärjestelmän toiminnan kohde Hoidettavan tarpeet etusijalla, palvelut kohdistetaan hoidettavalle, omaishoitaja taustalla Toiminnan kohteena hoidettava, myös omaishoitajan tarpeet huomioidaan Omaishoitajan tarpeet etusijalla Järjestelmä pyrkii korvaamaan omaishoidon tarjoamillaan palveluilla Asiakkaana pelkästään hoidettava Omaishoito kulttuurisena jäsennyksenä Omaishoito velvollisuutena, uhrautumisena, riistämisenä Sukupolvi- ja sukupuolisopimukset Sitoutumispuhe Omaishoito vapaaehtoista rakkauden työtä, jota yhteiskunnan tulee tukea. Hoitovastuu sekä yhteiskunnalla että omaisilla Omaishoito ammattina Hoitajuuspuhe Hoitovastuu sekä yhteiskunnalla että omaisilla Omaishoito hoitajalle ylivoimainen taakka - tai hoidettavalle riippuvaisuutta ylläpitävä suhde Omaishoitotilanteen alkamista tai olemassaoloa ei tunnisteta tai omaishoidon merkitys kielletään Pursiainen 2010

10 Kriittiset pisteet omaishoitoperheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä 1. OMAISTEN TARPEIDEN TUNNISTAMINEN TERVEYDEN- HUOLLOSSA (omaishoidon alku) 5. SUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN JA SEURANTA Vaativa omaishoitotilanne ja terveydenhuolto 2. YHTEISTYÖN KÄYNNISTYMI- NEN OMAISEN KANSSA 4. OMAISHOITAJAN OHJAUS JA VALMENNUS TERVEYDENHUOL- LOSSA 3. KOTIUTUKSEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖNÄ

11 Bikva selvityksessä havaittua Omaiset eivät aluksi rohkene tai osaa kysyä ammattilaisten apua Omaiset kokevat olevansa ulkopuolisia ja sivustaseuraajia Ohjaaminen on sattumanvaraista Omaishoitajat vastaavat erittäin vaativistakin hoivatilanteista kotona, mutta toimivat ns. maallikkoina ilman mahdollisuutta konsultaatioon tai työnohjaukseen Omaishoitoperheiden kotona selviytymisen seurantaa tulisi kehittää

12 Sosiaalityön merkittävä rooli Omaishoitajien ohjautuminen sosiaalityöntekijöille? Konkreettinen tieto palveluista ja etuuksista Avustaminen hakemuksien laatimisessa Kahdenkeskinen keskustelu Muutostyötä ja voimauttamista Omaishoitajien oikeuksista huolehtiminen Yhteistyöverkoston keskeinen toimija

13 Terveyssosiaalityöntekijöiden tuki omaishoitajille Konkreettinen tuki Sosiaalisen tilanteen selvittäminen ja arviointi Avustaminen ja yhteistyö palveluiden järjestämisessä Avustaminen toimeentulon turvaamisessa Tiedollinen tuki Henkinen tuki Asioiden ajo- ja neuvottelutuki Suora tiedottaminen Omaishoitoperheille Välillinen tiedottaminen ja konsultaatiot Kuunteleminen Rohkaiseminen Henkisen tuen jatkuvuuden turvaaminen Puolesta puhuminen Sovittelu Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö ja liittoutuminen Pursiainen 2010, 115

14 VALOT toimintamalli

15 Valot toimintamalli (kuntoutusosastot) Omaishoitotilanteen tunnistaminen Ennustettavissa oleva Käynnissä oleva Yhteistyön käynnistäminen omaisen kanssa Selvityksen tekeminen terveydenhuollossa Omaisen ohjaaminen Kotiutuksen valmistelu yhteistyössä Perhelähtöinen kotiutussuunnitelma Suunnitelmien tarkistamisesta ja seurannasta sopiminen

16 Ennustettavissa oleva omaishoitajuus Käynnissä oleva omaishoitajuus Omaishoitajuuden tunnistaminen Yhteistyön käynnistyminen Ammattilaisella aktiivinen rooli Omaisen viestien kuuleminen ja huomioiminen Omaisen roolin määrittäminen Omaisen kriisin tunnistaminen Omaishoitajan kokemus tilanteesta Omaisen edellytykset toimia omaishoitajana Omaisen tahto ja valmius Alkavan hoivasuhteen laatu ennen sairastumista Kodin asumisolosuhteet Sosiaalinen verkosto Omaishoitoperheen tilanteen selvittäminen

17 Tieto sairaudesta ja toimintakyvystä Kuntoutumista edistävä työote Sairaudesta aiheutuvat kustannukset ja etuudet Tukipalvelut Tieto omaishoitajuudesta Omaisen osallisuus ja elämänlaatu Vertaistuki ja kuntoutus Omaisen ohjaaminen Kotihoidon onnistuminen Sairaalassa tehtyjen suunnitelmien toteutumisen tarkistaminen Mahdolliset hoitoneuvottelut Narratiivinen lähestyminen Hoito- ja palvelusuunnitelma Omaishoitajan tarvitsema tuki Hoidettavan läheisen tarvitsema apu Kuinka usein seurantaa toteutetaan? Kuka seuraa? Mihin kirjataan? Seurannasta sopiminen

18 Sosiaalisen tilanteen selvittämisessä Tahto Terveys Toimintakyky Tiedot Taidot Taloudellinen tilanne Työtilanne Turvallisuus

19 Haluaako omainen toimia omaishoitajana? Millaiseksi omainen on kokenut suhteen aikaisemmin? Kokeeko omainen, että hänellä on edellytykset toimia omaishoitajana? Kokeeko omainen, että olosuhteet ovat sopivat omaishoidon toteuttamiseen? Millaista tukea omainen kokee tarvitsevansa? Mitä etuuksia ja palveluja perheellä on myönnettynä tai tarvetta hakea?

20 Omaishoitajan ohjauksen tueksi Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta Lääkehoidon opas omaishoitajille Tiedolla, taidolla, tunteella -opas Tsekkauslistat ja haastattelurungot OVET - valmennuskurssit

21 Lähteet Eloniemi-Sulkava Ulla, Saarenheimo Marja, Laakkonen Marja-Liisa, Pietilä Minna, Savikko Niina & Pitkälä Kaisu (toim.) Omaishoito yhteistyönä Iäkkäiden dementiaperheiden tukimallin vaikuttavuus. Tutkimusraportti 14. Helsinki: Vanhustyön Keskusliitto. Herranen Leena, Väisänen Maarit; Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä, VALOT- hankkeen BIKVA- raportti, 2011, Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Mikkeli. Nolan Mike, Grant Gordon & Keady John Partnership in family Care. Berkshire, GBR: McGraw-Hill Education. Pursiainen Annikki Kun ne ottas meijjät tosissaan Omaishoitaja terveydenhuollon ja terveyssosiaalityön asiakkaana kokemuksia ja kohtaamisia. Lisensiaatin tutkimus. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

22 MIELEENNE NOUSSEET KYSYMYKSET

23 Vastaamme mielellämme kysymyksiinne Maarit Väisänen projektivastaava Aki Taavitsainen projektityöntekijä Yhteystiedot p p

24 Kiitos!

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä VALOT hankkeen BIKVA -raportti Leena Herranen ja Maarit Väisänen 2011 S A V I L A H D E N K A T U 18 A 4 50100

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen OPAS etäomais- HOIVASTA Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen 3 Johdanto 4 Mitä on etäomaishoiva? 6 Kaukana, mutta niin lähellä 8 Kuka on etäomaishoitaja?

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ Avaimia omaisten ja henkilökunnan hyvään vuorovaikutukseen Uppsalankaaressa Tuula Heinänen Oppaan kirjoittaja: Tuula Heinänen Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 (Palvelujen,

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Vanhuspalveluiden saamisen yleiset myöntämisperusteet: 1. Palvelua hakeva on oikeutettu saamaan maksuttoman arvioinnin palvelujen tarpeesta viiveettä,

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Jotta jokaisella olisi hyvä

Jotta jokaisella olisi hyvä Jotta jokaisella olisi hyvä Voimavaroja vahvistava vanhustenkeskus METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA SARJA C: ARTIKKELIT 1 Toimittaneet Elisa Mäkinen ja Marianne Roivas Elisa Mäkinen ja Marianne

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta ? Katso Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta MONIMUOTOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 Aikuissosiaalityö 3. sektori, vapaaehtoistyö, järjestöt Yksityiset palveluntuottajat Seurakunnat Korjausneuvonta

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009 Että en minäkään esimerkiksi pienenä tyttönä toivonut että voi että kun minusta tulisi alkoholisti. Muutosvalmius ja kohtaamiset palvelujärjestelmässä päihdeasiakkaiden kokemina. Valma- projekti 2007 2010

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI?

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20 Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen ELÄMÄ UUSIKSI Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan elämänmuutokseen Jaana Kääntä Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jyväskylän yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot