AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMIN TOIMEENPANON SUUNTAVIIVAT

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMIN TOIMEENPANON SUUNTAVIIVAT"

Transkriptio

1 Ammatillisen koulutuksen reformin projektiryhmä Käsitelty seurantaryhmässä LUONNOS JA TYÖPAJOJA VARTEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMIN TOIMEENPANON SUUNTAVIIVAT 1. Lähtökohdat Pääministeri Juha Sipilän strategisen hallitusohjelman linjausten mukaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä vahvistetaan. Uudistetaan koulutuksen rahoitusta ja rakenteita jatkoopintokelpoisuus säilyttäen. Huolehditaan alueellisesti kattavasta koulutuksesta sekä tiivistetään koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta. Poistetaan koulutuksen päällekkäisyyksiä. Poistetaan nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aidat ja kootaan koulutustarjonta, rahoitus ja ohjaus yhtenäiseksi kokonaisuudeksi opetus- ja kulttuuriministeriön alle. Tehdään ammatillisen koulutuksen rahoitus- ja ohjausjärjestelmästä yhtenäinen kokonaisuus. Kannustetaan koulutuksen järjestäjiä toiminnan tehostamiseen. Lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Uudistetaan oppisopimuskoulutusta työnantajille aiheutuvaa hallinnollista ja taloudellista taakkaa keventämällä. 2. Uusi ammatillisen koulutuksen järjestelmä 2.1. Ammatillisen koulutuksen strategiset tavoitteet: Työelämän näkökulma vastata työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin ja turvata osaavan työvoiman saatavuus oikeaaikaisesti ja joustavasti ylläpitää ja vahvistaa yritysten kilpailukykyä ylläpitää ja vahvistaa julkisen sektorin palvelukykyä ja toiminnan kehittämistä tukea yrityksiä ja julkista sektoria muutostilanteisiin sopeutumisessa luoda edellytyksiä uuden yritystoiminnan syntymiselle ja innovaatiotoiminnalle 1

2 Yksilön näkökulma rakentaa vankka osaamisperusta, jolla voidaan siirtyä nopeasti ja sujuvasti työelämään ja joka mahdollistaa osaamisen kehittämisen läpi työuran (elinikäisen oppimisen taidot, jatko-opintokelpoisuus ja jatko-opintovalmiudet) tukea osaamisen kehittämistä ja uudistamista työuran eri vaiheissa työelämässä tapahtuvien muutoksien mukaisesti mahdollistaa ja tukea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (ml. työssä, harrastuksissa tai muussa toiminnassa hankittu osaaminen) ja sen todentamista osana tutkintojärjestelmää ja siten lyhentää koulutuspolkuja tukea työmarkkinoille palaamista ja siellä pysymistä tarjoamalla mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja uudistamiseen työelämän muutosten ja yksilöllisen tarpeiden mukaisesti työuran eri vaiheissa tarjota yksilöille heidän tarpeitaan ja edellytyksiään vastaavia joustavia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja osoittamiseen Yhteiskunnan näkökulma edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä, nostaa työllisyysastetta ja huolehtia työttömien tai työttömyysuhan alaisten osaamisen kehittämisestä nostaa osaamis- ja koulutustasoa sekä edistää Suomen kilpailukykyä ja tukea talouden uudistumista vahvistaa yhteiskunnan eheyttä ja kansalaisten osallisuutta tukea vahvan taloudellisen perustan rakentamista hyvinvointiyhteiskunnan ydintoimintojen ylläpitämiseksi ja julkisten palveluiden rahoittamiseksi ylläpitää ja turvata yksilöiden ja alueiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa 2.2. Suuntaviivat ja toimenpiteet hallituksen kärkihankkeiden toimeenpanoa koskevan toimintasuunnitelman linjausten toteuttamiseksi ammatillisen koulutuksen reformin osalta Osaamisperusteinen ja asiakaslähtöinen ammatillisen koulutuksen kokonaisuus Poistetaan koulutuksen päällekkäisyyksiä. Poistetaan nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen rajaaidat ja kootaan koulutustarjonta, rahoitus ja ohjaus yhtenäiseksi kokonaisuudeksi opetus- ja kulttuuriministeriön alle Säädetään osaamisperustainen ja asiakaslähtöinen toimintalaki, jolla säännellään kaikkea toisen asteen ammatillista koulutusta Työ- ja elinkeinoelämän ja yksilöiden osaamistarpeisiin vastataan ammatillisen tutkintojärjestelmän puitteissa (tutkinnot ja tutkinnon osat) sekä ei-tutkintotavoitteisilla osaamiskokonaisuuksilla Valmentavilla koulutuskokonaisuuksilla tuetaan jatko-opintojen edellyttämien oppimisvalmiuksien saavuttamista ja nopeaa siirtymistä tutkintotavoitteiseen koulutukseen Siirrytään yhteen näyttöperusteiseen tapaan suorittaa tutkinto Otetaan käyttöön henkilökohtaistamisprosessi, joka soveltuu kaikille ammatillisen koulutuksen asiakkaille ja asiakasryhmille. 2

3 Uudistetaan opiskelijavalintaa tukemaan osaamisperusteista ja asiakaslähtöistä toimintaa ja kehitetään hakupalveluita ja menettelyitä siten, että ne mahdollistavat ympärivuotisen hakeutumisen ja nopean pääsyn koulutukseen Uudistetaan koulutuksen järjestäjien säätely- ja ohjausjärjestelmää ottamalla käyttöön ammatilliseen koulutukseen soveltuva tulosohjausmekanismi. Uusi säätely- ja ohjausjärjestelmä rakentuisi jatkossa koulutuksen järjestämisluvasta, rahoituspäätöksestä ja tulosohjausmekanismista Otetaan käyttöön osaamisperusteista toimintaa tukeva ja tulokselliseen ja tehokkaaseen toimintaan ohjaava rahoitusjärjestelmä, joka on selkeä, johdonmukainen, ennakoitava ja yhtenäinen Valmistellaan ammatillisen koulutuksen tietoarkkitehtuuri, joka tukee tietojärjestelmien yhteentoimivuutta sekä osaamisperusteista ja asiakaslähtöistä toimintaa Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen laadunhallintaa säätämällä, että kaikilla koulutuksen järjestäjillä on toimivat laadunhallinnan menettelyt sekä vahvistamalla osaamisen arviointia. Siirretään tutkintotavoitteinen ja osa ei-tutkintotavoitteisesta työvoimakoulutuksesta osaksi uutta ammatillisen koulutuksen järjestelmää Toimintalainsäädäntö Uudistetaan ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta koskeva toimintalainsäädäntö yhdistämällä nykyiset lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta uudeksi laiksi, jossa keskeisenä lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. HE:n runko valmistellaan myöhemmin. Tutkintojärjestelmä, osaamisen hankkiminen, osoittaminen ja todentaminen Tehdään ammatillisen koulutuksen tutkintouudistus tutkintoja laaja-alaistamalla ja erillisten tutkintojen määrää vähentämällä sekä keventämällä ja yksinkertaistamalla tutkintojärjestelmään liittyvää sääntelyä ja hallintoa. Tutkintojärjestelmään kuuluu kolme tutkintotyyppiä: ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Ammatilliset tutkinnot ovat osaamisperusteisia. Ammatillisten tutkintojen, erityisesti ammatti- ja erikoisammattitutkintojen määrää vähennetään yhdistämällä niitä laaja-alaisemmiksi kokonaisuuksiksi. Tutkinnot rakennetaan siten, että ne mahdollistavat erikoistumisen työelämän tarpeiden mukaisesti. Tutkinnoille määritellään muodostumissäännöt, jotka mahdollistavat tutkinnon osien joustavan yhdistelyn työelämän tarpeiden mukaisesti. Tutkintojärjestelmää, tutkintorakennetta ja tutkintojen perusteita kehitetään yhdessä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Siirrytään yhteen näyttöperusteiseen ja osaamisen hankkimistavasta riippumattomaan tapaan suorittaa ammatillinen tutkinto. Luovutaan ammatilliseen peruskoulutukseen perustuvasta ammatillisen perustutkinnon suorittamistavasta. Vahvistetaan työ- ja elinkeinoelämän roolia osaamisen arvioinnissa sekä osaamisen osoittamisen ja arvioinnin suunnittelussa. 3

4 Otetaan kaikessa ammatillisessa koulutuksessa käyttöön yhtenäinen henkilökohtaistamisprosessi, joka soveltuu kaikille ammatillisen koulutuksen asiakkaille. Tässä yhteydessä huolehditaan, että nykyinen henkilökohtaistaminen ei heikkene. Hakeutumisvaihetta ja opiskelijaksi ottamista sekä niihin liittyviä vastuita ja menettelyitä tarkastellaan vielä tarkemmin ottaen huomioon erilaiset väylät hakeutua ammatilliseen koulutukseen, mm. jatkuva hakeutuminen, hakeutuminen yhteishaun kautta ja TE-hallinnon hakumenettelyjen kautta Säädetään osaamisen tunnustaminen koulutuksen järjestäjän velvollisuudeksi. Koulutuksessa keskitytään henkilökohtaistamisprosessissa määritellyn osaamistavoitteen saavuttamiseksi puuttuvan osaamisen hankkimiseen. Osaaminen osoitetaan kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa yhdenmukaisella tavalla näyttämällä se pääsääntöisesti työelämässä käytännön työtilanteissa. Osaamisen arviointi tapahtuu kolmikantaisesti. Arvioinnista vastaavat työnantajan, työntekijän ja opetusalan edustajat yhdessä. Tutkinnon osa on suoritettu, kun sen tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen on osoitettu näyttämällä tai osaamisen tunnustamisella. Tutkinto on suoritettu, kun kaikki siihen tutkinnon perusteiden mukaan kuuluvat osat on hyväksytysti suoritettu. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä ammatillisen koulutuksen järjestämislupa oikeuttaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen järjestämiseen siinä mainituissa tutkinnoissa. Järjestämislupa oikeuttaa sekä tutkinnon suorittamiseksi tarvittavan osaamisen hankkimisen järjestämiseen että osaamisen osoittamisen (näyttöjen/näyttötilaisuuksien) järjestämiseen. Koulutusviennin esteet puretaan tutkintoihin liittyen. Ratkaistavia asioita Osaamisen arviointi ja tutkinnon myöntäminen. Tutkinnoissa edellytettävän osaamisen arviointimenettely on yksi keskeinen ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen mekanismi. Arviointimenettely vaikuttaa osaltaan myös siihen, missä määrin koulutuksen järjestäjien on mahdollista vaikuttaa saamaansa rahoitukseen, mikäli se on sidoksissa tutkintoihin ja niiden osiin. Ydinkysymys on, missä määrin osaamisen arvioinnin ja tutkinnon antamisen on oltava riippumatonta tutkinnon järjestämisestä ja koulutuksen järjestäjistä. 1. Jos tavoitellaan riippumattomuutta sekä osaamisen arvioinnin että tutkinnon myöntämisen osalta, vaihtoehtoina ovat a. valtakunnalliset tai alueelliset kolmikantaiset alakohtaiset toimielimet, joiden tehtävät, kokoonpano ja asettaminen olisi määritelty laissa. Toimielimet päättäisivät arvioijista, ylläpitäisivät arvioijapoolia ja myöntäisivät tutkinnon arvioijien antaman arvioinnin mukaisina sekä toimisivat itseoikaisuelimenä. Opetushallitus asettaisi toimielimet. b. alueelliset tai koulutuksen järjestäjäkohtaiset kolmikantaiset alakohtaiset toimielimet, joiden tehtävät, kokoonpano ja asettaminen olisi määritelty laissa. Koulutuksen järjestäjä tai järjestäjät yhdessä asettaisivat toimielimen, joka päättäisi arvioijista ja myöntäisi tutkinnon arvioijien antaman arvioinnin mukaisesti sekä toimisi itseoikaisuelimenä. 2. Jos tavoitellaan riippumattomuutta ensisijaisesti osaamisen arvioinnin osalta, koulutuksen järjestäjä saisi OKM:n myöntämän koulutuksen järjestämisluvan puitteissa myös oikeuden antaa siinä lueteltuja tutkintoja. Koulutuksen järjestäjän / useamman järjestäjän yhdessä asettama alueellinen kolmikantainen alakohtainen toimielin hyväksyisi arvioijat ja käsittelisi arvioinnin oikaisupyynnöt. Tutkinto myönnettäisiin arvioijien antaman arvioinnin mukaisesti. Nykyisin näyttötutkinnon järjestämissopimuksia on tehty myös muille kuin koulutuksen järjestämisluvan saaneille koulutuksen järjestäjille. Millä tavoin uudessa järjestelmässä mahdollistetaan se, että näyttöjä/näyttötilaisuuksia voivat järjestää tarvittaessa myös muut toimijat kuin nykyiset koulutuksen järjestä- 4

5 jät? Vaihtoehtoja voisivat olla toimielintä koskevasta ratkaisusta riippuen esim. nykyisenkaltainen sopimusmenettely valtakunnallisen toimielimen kanssa tai OKM:n myöntämä rajattu koulutuksen järjestämislupa. On määriteltävä, millä kriteerillä arvioidaan nämä näyttöjen/näyttötilaisuuksien järjestäjät. Koulutukseen pääsy Uudistetaan ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintoja ja hakupalveluja. Säilytetään vapaa hakeutumisoikeus (poislukien henkilöstökoulutus) Mahdollistetaan ympärivuotinen ja jatkuva koulutukseen hakeutuminen hyödyntämällä mahdollisimman laajasti sähköisiä hakupalveluita, erityisesti erillishakuja ja jatkuvia hakuja. Lähtökohtana on, että opetushallinnon rahoittama avoimesti haettavana oleva koulutus olisi mahdollisimman kattavasti opintopolku.fi-palvelussa. Huolehditaan siitä, että myös TE-hallinnon koulutustarjonta olisi nähtävillä palvelun kautta Kehitetään ja jalkautetaan koulutuksen järjestäjien käyttöön ympärivuotista ja jatkuvaa hakeutumista edistäviä yhteisiä menettelytapoja, jotka mahdollistavat sujuvan siirtymisen koulutukseen tai koulutusalan vaihtamisen. Suunnataan yhteishaku ja valmentavien koulutusten yhteiset haut ensisijaisesti perusopetuksen hakeutumisvuonna päättäneille ja vahvistetaan erillishakujen ja jatkuvien hakujen roolia hakuväylänä. Muut hakijat hakeutuisivat koulutukseen pääsääntöisesti erillishakujen ja jatkuvien hakujen kautta. Yhteishakua varten OKM voisi jatkossakin antaa tarkempia määräyksiä. Koulutuksen järjestäjä päättäisi opiskelijaksi ottamisesta, poislukien TE-hallinnon asiakkaat, joiden osalta TE-hallinto päättäisi koulutukseen pääsystä. TE-toimisto sopisi sen asiakkaiden osaamisen kehittämistavoitteista ja -toimista yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa. Opiskelijavalinnan jälkeen henkilökohtaistamisprosessista vastaisi koulutuksen järjestäjä. Työ- ja elinkeinohallinnon asiakkaiden osaamisen kehittämispalvelut Parannetaan työttömien koulutuksen ja omaehtoisen koulutuksen työelämävastaavuutta, yhteistyötä ja synergiaa. Huomioidaan ja varmistetaan elinkeinoelämän nopeista muutostarpeista johtuva koulutustarjonta ja kehittämispalvelut. Niitä voivat järjestää myös muut kuin nykyiset koulutuksen järjestämisluvan saaneet järjestäjät. Uudistetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteita sekä toimintaprosesseja. Käynnistetään koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma, jolla turvataan koulutuksen järjestäjäverkon palvelukykyä ja koulutuksen alueellista kattavuutta järjestäjärakennetta uudistamalla. Koulutuksen järjestäjiä kannustetaan vapaaehtoisiin fuusioihin ylläpitäjäneutraliteetti huomioon ottaen. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää vuorovaikutteisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelman vuoden 2016 aikana arvioimalla kaikkien ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen järjestäjien ammatilliset ja taloudelliset edellytykset. Tavoitteena on varmistaa edellytykset lainsää- 5

6 dännön mukaiseen toimintaan tilanteessa, jossa rahoitusta tullaan merkittävästi vähentämään. Mikäli taloudellisissa tai ammatillisissa edellytyksissä ilmenee merkittäviä puutteita, käynnistetään niiden korjaamiseksi neuvottelut opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Kehittämisohjelman puitteissa koulutuksen järjestäjiä kannustetaan vapaaehtoisiin fuusioihin mm. taloudellisin kannustein. Osana rakenteellisen kehittämisen toimia opetus- ja kulttuuriministeriö huolehtii siitä, että koulutuksen alakohtainen tarjonta vastaa työelämän tarpeita eri alueilla ja valtakunnallisesti. Uudistetaan ja digitalisoidaan koulutuksen järjestäjien toimintaprosesseja ja oppimisympäristöjä. Käynnistetään kehittämisohjelma, jonka puitteissa uudistetaan ammatillisen koulutuksen toimintaprosesseja osaamisperusteisiksi ja asiakaslähtöiseksi, tehostetaan ja joustavoitetaan koulutuksen järjestäjien toimintaa ja kevennetään hallintoa, lisätään ja monipuolistetaan työpaikalla tapahtuvaa opiskelua ja erityisesti nuorten oppisopimuskoulutusta, vähennetään työnantajille siitä koituvaa hallinnollista ja taloudellista taakkaa sekä parannetaan työpaikalla tapahtuvan opiskelun laatua. Luodaan ja otetaan käyttöön uusi koulutussopimusmalli, joka mahdollistaa joustavat polut työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistämiseen ja tutkinnon suorittamiseen käytännönläheisesti. Kehitetään ja otetaan laajasti käyttöön näitä tavoitteita tukevia digitaalisia palveluita ja oppimisympäristöjä sekä vahvistetaan opetushenkilöstön osaamista. Rahoitusjärjestelmä Uudistetaan ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi yhdistämällä nykyiset ammatillisen peruskoulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen ja työvoimakoulutuksen rahoitusjärjestelmät. Lisätään toiminnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden painoarvoa koulutuksen järjestäjien rahoituksessa ja puretaan asiakaslähtöistä, tuloksellista ja tehokasta toimintaa rajoittavaa sääntelyä Uusi ammatillisen koulutuksen rahoitusmalli muodostuisi neljästä peruselementistä: perusrahoituksesta, suoritusrahoituksesta, vaikuttavuusrahoituksesta ja strategiarahoituksesta. Rahoitusmallin puitteissa rahoitettaisiin kaikkea ammatillista koulutusta (rahoitus muodostuu nykyisestä ammatillinen peruskoulutuksen, ammatillinen lisäkoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen, erikoisoppilaitosten, ammatilliset erityisoppilaitosten sekä TEM:ltä OKM:lle siirtyvän koulutuksen rahoituksesta) Rahoitusmallissa ammatillisen koulutuksen kokonaisrahoitus jaettaisiin näiden elementtien kesken. Rahoitusmallissa tunnistettaisiin ja otettaisiin porrastustekijöillä huomioon keskeiset koulutuksen kustannuksiin vaikuttavat tekijät (esim. alat, erityinen tuki, majoitus, koulutuksen järjestämismuoto), mutta karkeammalla tasolla kuin nykyisissä rahoitusjärjestelmissä. Lisäksi porrastustekijöillä voitaisiin kohdentaa rahoitusta tarvittaessa myös kohderyhmien perusteella (esim. perusasteen jälkeistä ammatillisesti suuntautunutta tutkintoa suorittamattomat). 6

7 Rahoituksessa ohjattaisiin ja kannustettaisiin tulokselliseen ja tehokkaaseen toimintaan suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen avulla. Suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta olisi siksi korkea (+- 50 %). Rahoitus kannustaisi lisäksi oppisopimuskoulutuksen ja muun työpaikalla tapahtuvan opiskelun järjestämiseen Rahoitus olisi riittävän ennakoitavaa ottaen huomioon suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen osuuden. Rahoitus myönnettäisiin ja maksettaisiin koulutuksen järjestäjille Rahoitus olisi laskennallista ja yleiskatteellista Perusrahoitus Talousarviossa päätetystä kokonaisrahoituksesta tietty osuus kohdennettaisiin perusrahoitukseen laskennallisen opiskelijavuosien mukaisesti. Perusrahoituksen suoritteena käytettäisiin opiskelijavuotta. Opiskelijavuoden arvoon vaikuttaisivat porrastavina tekijöinä alat, koulutuksen järjestämismuoto, erityinen tuki, majoitus ja kohderyhmätekijät (esim. perusasteen jälkeistä ammatillisesti suuntautunutta tutkintoa suorittamattomat) Opiskelijavuosien vuotuinen arvo määräytyy perusrahoituselementtiin osoitetun rahamäärän ja suoritteiden kokonaismäärän suhteena. Koulutuksen järjestäjäkohtaiseen opiskelijavuosirahoitukseen vaikuttavat lisäksi porrastustekijät (esim. alat, mahdolliset kohderyhmät, järjestämismuoto) Koulutuksen järjestäjälle myönnettäisiin tuloskeskusteluprosessin pohjalta tietty opiskelijavuosimäärä vuotuisella rahoituspäätöksellä. Rahoituspäätös toimisi näin määrällisen sääntelyn välineenä. Koulutuksen järjestäjä päättäisi opiskelijavuosien käytöstä ja kohdentamisesta järjestämisluvassa määritellyn koulutustehtävän puitteissa (mm. tutkinnot, järjestämismuodot) poislukien TE-hallinon asiakkaille varattu opiskelijavuosiresurssi, mikäli sellainen on järjestäjälle määritelty Suoritusrahoitus Talousarviossa päätetystä kokonaisrahoituksesta tietty osuus kohdennettaisiin suoritusrahoitukseen. Suoritteina käytettäisiin tutkintoja ja tutkintojen osia. Tutkintojen ja niiden osien laajuus otettaisiin huomioon osaamispisteillä. Tutkintotyyppi ei vaikuttaisi suoritteiden arvoon. Suoritteiden määrää ei säänneltäisi Suoritusrahoituksessa otettaisiin porrastavina tekijöinä huomioon alat ja tarvittaessa kohderyhmätekijät (esim. aikaisempi tutkinto tutkintoihin perustuvassa rahoituksessa) Tutkintojen ja niiden osien arvo olisi sama koulutuksen järjestämismuodosta riippumatta. Suoritteen arvo määrittyisi vuosittain niiden määrän, porrastustekijöiden ja talousarviossa osoitetun rahamäärän perusteella. Järjestäjän rahoitus määräytyisi aikaansaatujen tutkintojen ja niiden osien suhteellisen osuuden perusteella. Vaikuttavuusrahoitus Talousarviossa päätetystä kokonaisrahoituksesta tietty osuus kohdennettaisiin vaikuttavuusrahoitukseen. Vaikuttavuusrahoituksen kriteeripohja kattaisi koko ammatillisen koulutuksen (työllistyminen, jatko-opinnot, muuta?) 7

8 Tuloksellisuuden kriteereille voitaisiin asettaa eri painoarvoja porrastamalla esim. kohderyhmittäin, mikäli se on tarpeen (esim. perusasteen jälkeistä ammatillisesti suuntautunutta tutkintoa suorittamattomat, TE-hallinnon asiakkaat) Strategiarahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriölle varattaisiin ohjausvaikutusten aikaansaamiseksi, esim. fuusioiden tukemiseen, valtakunnallisiin kokeiluihin tai laajoihin kehittämishankkeisiin sekä äkillisiin rakennemuutostilanteisiin varautumiseen osa (esim. 3-5 %) kokonaisrahoituksesta. Ohjaus- ja säätelyjärjestelmä Uudistetaan ammatillisen koulutuksen säätely- ja ohjausjärjestelmää siten, että kaikkea ammatillista koulutusta säädellään jatkossa yhdellä järjestämisluvalla. Uudistetaan ohjausjärjestelmää tuloksellisuuteen, laatuun ja vaikuttavuuteen painottuvaksi ja virtaviivaistetaan koulutuksen järjestäjien toiminnan ohjausta. Osana ammatillisen koulutuksen sääntely- ja ohjausjärjestelmäuudistusta turvataan ilman toisen asteen tutkintoa olevien aikuisten ammatillisen koulutuksen saatavuus myös erityisissä oppimisympäristöissä, kuten vankilassa. Vahvistetaan tulosohjauksen roolia koulutuksen järjestäjien ohjauksessa ottamalla käyttöön tulosohjausmekanismi. Uusi ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja sääntelyjärjestelmäkokonaisuus muodostuisi kolmesta elementistä: järjestämisluvat, rahoituspäätökset, tulosohjausmekanismi. (järjestäjien kanssa käytävät alueelliset/järjestäjäkohtaiset keskustelut). Järjestämisluvissa määritellään kullekin järjestäjälle kaikki se toiminta, johon järjestäjällä on oikeus ja kaikki ne velvollisuudet, joita järjestäjälle on asetettu. Järjestämislupiin liittyvä asiointi ja päätöksenteko toteutetaan sähköisessä järjestelmässä o Luvassa lueteltavat oikeudet: o Tutkinnot ja näyttötilaisuudet, joita järjestäjällä on lupa järjestää (tutkinnonantooikeus riippuen tätä koskevasta ratkaisusta) Oikeus tutkintoon johtamattoman koulutuksen järjestämiseen Järjestämismuodot (oppilaitosmuotoinen, oppisopimus, [koulutussopimus]) Oikeus valmentavan koulutuksen järjestämiseen (VALMA) Vieraskielinen koulutus Kuljettajien ammattipätevyys Kokeilut Luvassa lueteltavat velvollisuudet: Erityistehtävänä toteutettava erityisopetus TELMA Vankien koulutus Työhallintoa palveleva koulutus Kansallisesti tärkeiden /harvinaisten tutkintojen järjestäminen Mahdollisesti koulutuksen järjestäjälle määriteltävä vastuualue, jolla järjestäjän on huolehdittava esim. perusasteen päättäneiden koulutuksesta sekä työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin vastaamisesta. Järjestäjä voisi muutoin lupansa puitteissa toimia myös muilla alueilla. 8

9 Tulosohjausmenettelyssä päätetään koulutuksen järjestäjien kanssa käytävien tuloskeskustelujen pohjalta toiminnan tavoitteista ja mitoitetaan resurssit sovitun tavoitteen pohjalta. Tulosohjausmenettelyllä määritetään koulutuksen järjestäjän toiminnalle pidemmän aikajänteen puitteet, jolla luodaan riittävää vakautta ja ennakoitavuutta toiminnalle Vuotuisella rahoituspäätöksellä OKM myöntää käydyn tuloskeskustelun pohjalta resurssit koulutuksen järjestäjälle. Toiminnan volyymin sääntely tapahtuu rahoituspäätöksen avulla. Koulutuksen järjestäjien ohjausta varten otetaan käyttöön sähköinen järjestämislupa ja siihen kytkeytyvä asiointi- ja päätöksentekojärjestelmä Käynnistetään tulosohjauksen kehittäminen OKM:n ja koulutuksen järjestäjien yhteistyönä. Lisätään oppisopimuskoulutuksen ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen houkuttelevuutta työnantajan, koulutuksen järjestäjän ja opiskelijan näkökulmista. 9

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 6.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 6.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto 6.4.2016 Miksi ammatillisen koulutuksen reformi tarvitaan? Toimintaympäristön nopea ja laajamittainen muutos teknologinen kehitys: digitalisaatio,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.1.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.1.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.1.2016 Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin 2. Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari 21.3.2016 yksikön päällikkö, opetusneuvos Kati Lounema, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi - keskeisiä ehdotuksia. Ylijohtaja Mika Tammilehto 10.6.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi - keskeisiä ehdotuksia. Ylijohtaja Mika Tammilehto 10.6.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi - keskeisiä ehdotuksia Ylijohtaja Mika Tammilehto 10.6.2016 Toimintasuunnitelman linjaukset Uudistetaan ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta koskeva toimintalainsäädäntö:

Lisätiedot

Hyvinvointipäivät Elise Virnes Ammatillisen koulutuksen osasto

Hyvinvointipäivät Elise Virnes Ammatillisen koulutuksen osasto Hyvinvointipäivät 10.12.2015 Elise Virnes Ammatillisen koulutuksen osasto Osaaminen ja koulutus: kymmenen vuoden tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Suomalaisten osaamis- ja

Lisätiedot

Mitä ammatillisen koulutuksen reformi muuttaa? Muutoksen tuomat vai viemät mahdollisuudet työpajayhteistyössä? Elise Virnes 27.4.

Mitä ammatillisen koulutuksen reformi muuttaa? Muutoksen tuomat vai viemät mahdollisuudet työpajayhteistyössä? Elise Virnes 27.4. Mitä ammatillisen koulutuksen reformi muuttaa? Muutoksen tuomat vai viemät mahdollisuudet työpajayhteistyössä? Elise Virnes 27.4.2016 Osaaminen ja koulutus hallitusohjelmassa Kymmenen vuoden tavoitteet

Lisätiedot

Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos

Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari 2.5.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos Mitä tapahtuu tai on tapahtumassa? Muutokset tutkintojen perusteissa Ammatillisen koulutuksen reformi Tutkintotoimikuntakauden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Anna-Leena Kivipuro

Ammatillisen koulutuksen reformi. Anna-Leena Kivipuro Ammatillisen koulutuksen reformi Anna-Leena Kivipuro 9.2.2017 13.2.2017 2 Miksi reformi tarvitaan? Toimintaympäristö muuttuu nopeasti ja laajamittaisesti. Osaamistarpeet muuttuvat, kasvavat ja moninaistuvat.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi (tässä diakokonaisuudessa ei ole reformiin sisältyvää koulutusviennin edistämistä)

Ammatillisen koulutuksen reformi (tässä diakokonaisuudessa ei ole reformiin sisältyvää koulutusviennin edistämistä) Ammatillisen koulutuksen reformi (tässä diakokonaisuudessa ei ole reformiin sisältyvää koulutusviennin edistämistä) Kommenttipuheenvuoro Naisvankien opiskelumahdollisuudet puheenvuoroon Naisvankiseminaarissa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen uudistuminen, keskeisiä ehdotuksia. Yli-insinööri Timo Repo

Ammatillisen koulutuksen uudistuminen, keskeisiä ehdotuksia. Yli-insinööri Timo Repo Ammatillisen koulutuksen uudistuminen, keskeisiä ehdotuksia Yli-insinööri Timo Repo Hallituksen toimintasuunnitelman linjaukset Uudistetaan ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta koskeva toimintalainsäädäntö:

Lisätiedot

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Sipilän hallituksen osaamisen ja koulutuksen tavoitteet Oppimisympäristöjä on modernisoitu,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi mistä uudistuksessa on kyse?

Ammatillisen koulutuksen reformi mistä uudistuksessa on kyse? Ammatillisen koulutuksen reformi mistä uudistuksessa on kyse? OAJ / Pohjois-Savo Kuopio 13.11.2015 Esa Karvinen Opetusneuvos Yksikön päällikkö Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 8.4.2016 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto Laatupalkintokilpailu Laatupalkinnolla tuetaan ja kannustetaan

Lisätiedot

SASKY koulutuskuntayhtymä. Ammatillisen koulutuksen reformi

SASKY koulutuskuntayhtymä. Ammatillisen koulutuksen reformi SASKY koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen reformi A.Kakkuri 8.5.2017 Yksi lainsäädäntö - Nykyiset lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta yhdistetään uudeksi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Mirja Hannula 20.4.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi - hallitusohjelman kirjaukset Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Ajankohtaista Tredu

Mielenterveys- ja päihdetyön tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Ajankohtaista Tredu Mielenterveys- ja päihdetyön tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 23.2.2017 Ajankohtaista Tredu Aira Rajamäki, opetusneuvos Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen reformi - lähtökohtia Poistetaan nuorten

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat OKM:n tavoitteet ja toteutusmallit Kuopio 14.10.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus Messukeskus

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus Messukeskus Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus 11.11.2016 Messukeskus Ammatillinen koulutus uudistuu ajankohtaista reformista Opetusneuvos Erja Kärnä, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen reformi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi - tilannekatsaus

Ammatillisen koulutuksen reformi - tilannekatsaus Ammatillisen koulutuksen reformi - tilannekatsaus Liikunta-alan tutkintojen kehittämispäivät 30.1.2017 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen reformin lähtökohtia

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Anne Liimatainen anne.liimatainen@oph.fi Esitys pohjautuu OKM:n materiaaleihin, www.minedu.fi Ammatillinen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin polut ammatillisen koulutuksen reformissa. Elise Virnes

Hyvinvoinnin polut ammatillisen koulutuksen reformissa. Elise Virnes Hyvinvoinnin polut ammatillisen koulutuksen reformissa Elise Virnes 24.5.2016 Osaaminen ja koulutus hallitusohjelmassa Kymmenen vuoden tavoitteet (10 20 vuotta) Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko

Lisätiedot

Kirje 26.05.2016. Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma

Kirje 26.05.2016. Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma Kirje OKM/41/592/2016 26.05.2016 Jakelussa mainituille Viite Asia Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma 1. Johdanto Osana pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategista hallitusohjelmaa,

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Ylijohtaja Mika Tammilehto 16.2.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi Poistetaan koulutuksen päällekkäisyyksiä. Poistetaan nuorten ja aikuisten

Lisätiedot

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa EK-foorumi, Oulu Satu Ågren Esityksen sisältö Oppisopimuskoulutusta yksilöllistyviin ja eriytyviin tarpeisiin Oppisopimuksen kehittäminen ammatillisen koulutuksen reformissa

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI. PKKY:n tulevaisuuspäivät Tahko

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI. PKKY:n tulevaisuuspäivät Tahko KOULUTUKSEN REFORMI PKKY:n tulevaisuuspäivät 27. 28.2.2017 Tahko Ammatillinen koulutus tänään - ammatillinen peruskoulutus - ammatillinen lisäkoulutus - molempia voidaan järjestää oppilaitosmuotoisena

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja digitaaliset ratkaisut

Ammatillisen koulutuksen reformi ja digitaaliset ratkaisut Ammatillisen koulutuksen reformi ja digitaaliset ratkaisut Yhteentoimivuusfoorumi 6.9.2016 Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen reformin lähtökohtia Poistetaan

Lisätiedot

Opiskelijan hyvinvointi ja ammatillisen koulutuksen reformi. Elise Virnes

Opiskelijan hyvinvointi ja ammatillisen koulutuksen reformi. Elise Virnes Opiskelijan hyvinvointi ja ammatillisen koulutuksen reformi Elise Virnes 8.6.2016 Osaaminen ja koulutus hallitusohjelmassa Kymmenen vuoden tavoitteet (10 20 vuotta) Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen Ylijohtaja Mika Tammilehto 12.12.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Uusi ammatillinen koulutus 1.1.2018 alkaen Henkilökohtaistaminen VANKILAOPETUS

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutus. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutus. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutus Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.3.2017 Keskeiset uudistukset Yksi laki ammatillisesta koulutuksesta: osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja elinikäinen

Lisätiedot

Sipilän hallituksen visio: Suomi 2025

Sipilän hallituksen visio: Suomi 2025 Tilaisuuden avaus ECVT Round Table 2015 Helsinki 10.12.2015 opetusneuvos Seija Rasku opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen osasto AMOS seija.rasku@minedu.fi Sipilän hallituksen visio:

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto Laatupalkintokilpailu Laatupalkinnolla tuetaan ja kannustetaan

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivät Helsinki 3.11.2015 opetusneuvos Seija Rasku opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen

Lisätiedot

Opinnollistaminen nuorten työpajatoiminnassa ja ammatillisen koulutuksen reformi. Elise Virnes

Opinnollistaminen nuorten työpajatoiminnassa ja ammatillisen koulutuksen reformi. Elise Virnes Opinnollistaminen nuorten työpajatoiminnassa ja ammatillisen koulutuksen reformi Elise Virnes 17.5.2016 Osaaminen ja koulutus hallitusohjelmassa Kymmenen vuoden tavoitteet (10 20 vuotta) Suomi on maa,

Lisätiedot

Kuinka reformi muuttaa sote-opettajan työtä? SOTE-PEDA WEBINAARI Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kuinka reformi muuttaa sote-opettajan työtä? SOTE-PEDA WEBINAARI Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Kuinka reformi muuttaa sote-opettajan työtä? SOTE-PEDA WEBINAARI 3.2.2017 Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Onko ammatillisen koulutuksen reformi sinulle tuttu? Vastaa käyttämällä

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi keskeiset uudistukset

Ammatillisen koulutuksen reformi keskeiset uudistukset Ammatillisen koulutuksen reformi keskeiset uudistukset 16.11.2016 Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto 2 Ammatillisia tutkintoja ja ammatillista koulutusta säädellään yhdellä lailla

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. Ennakointiseminaari Helsinki, Johtaja Esa Karvinen

Tilaisuuden avaus. Ennakointiseminaari Helsinki, Johtaja Esa Karvinen Tilaisuuden avaus Ennakointiseminaari Helsinki, 16.2.2016 Johtaja Esa Karvinen Koulutus ja inhimillinen pääoma ovat keskeisiä työn ja hyvinvoinnin turvaamisen kannalta Suomi elää monin tavoin haasteellisessa

Lisätiedot

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan kehittämispäivät 20.-21.11.2014 Axxell Överby Anne Liimatainen, Opetushallitus Aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan tutkintojen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan koulutusta ennen, nyt ja. Merja Lahdenkauppi

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan koulutusta ennen, nyt ja. Merja Lahdenkauppi Hotelli-, ravintola- ja cateringalan koulutusta ennen, nyt ja tulevaisuudessaennakoiden kohti reformia Merja Lahdenkauppi 1.2.2017 Hotelli-, ravintola- ja catering-alan koulutus 1980 1990 Keskiaste 1995

Lisätiedot

Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto. Yli-insinööri Timo Repo

Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto. Yli-insinööri Timo Repo Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto Yli-insinööri Timo Repo Näyttötutkinnon suorittaminen Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuuksissa

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja työpajatoiminta. Synergiaseminaari, Hämeenlinna Ulla-Jill Karlsson, OKM

Ammatillisen koulutuksen reformi ja työpajatoiminta. Synergiaseminaari, Hämeenlinna Ulla-Jill Karlsson, OKM Ammatillisen koulutuksen reformi ja työpajatoiminta Synergiaseminaari, 10.10.2017 Hämeenlinna Ulla-Jill Karlsson, OKM Uusi ammatillinen koulutus 1.1.2018 alkaen Hakeutuminen ja opiskelijaksi ottaminen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA Amkesu Antti Markkanen Opetushallitus Rahoitus-yksikkö - Rahoitustaso ja sen muutokset - Uudet rahoitusperusteet - Kehittämishaasteita/keskustelun

Lisätiedot

AJANKOHTAISKATSAUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN

AJANKOHTAISKATSAUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AJANKOHTAISKATSAUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN Sujuvat siirtymät teemaseminaari Paasitorni 27.9.2016 Johtaja Esa Karvinen Ammattikoulutus toimintayksikkö, OPH AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI - etenee suunnitelmien

Lisätiedot

Uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö monipuolistaa osaamisen hankkimista. Opetusneuvos Elise Virnes Kuhmo-talo

Uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö monipuolistaa osaamisen hankkimista. Opetusneuvos Elise Virnes Kuhmo-talo Uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö monipuolistaa osaamisen hankkimista Opetusneuvos Elise Virnes Kuhmo-talo 18.9.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta,

Lisätiedot

AMMATILLISEN ERITYISOPETUKSEN JA AMMATILLISEN ERITYISOPETTAJAN TULEVAISUUDENKUVIA. Ylijohtaja Mika Tammilehto

AMMATILLISEN ERITYISOPETUKSEN JA AMMATILLISEN ERITYISOPETTAJAN TULEVAISUUDENKUVIA. Ylijohtaja Mika Tammilehto AMMATILLISEN ERITYISOPETUKSEN JA AMMATILLISEN ERITYISOPETTAJAN TULEVAISUUDENKUVIA Ylijohtaja Mika Tammilehto 5.10.2018 Uusi ammatillinen koulutus 1.1.2018 alkaen Uusia mahdollisuuksia Joustava palvelutarjonta:

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano ammatillisen koulutuksen keskeiset toimet

Nuorisotakuun toimeenpano ammatillisen koulutuksen keskeiset toimet Nuorisotakuun toimeenpano ammatillisen koulutuksen keskeiset toimet Ammatillisen peruskoulutuksen riittävän tarjonnan turvaaminen Opiskelijavalintojen ja sähköisten hakupalveluiden uudistaminen Nuorten

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat VALMA-muutokset Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat 5.11.2014 VALMA MUUTOSTEN TUULISSA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavien koulutusten kehittämisseminaari Hallitusneuvos Piritta Sirvio Opetus-

Lisätiedot

Satu Neuvonen Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Satu Neuvonen Tampereen Aikuiskoulutuskeskus AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI Satu Neuvonen 6.6.2017 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus www.takk.fi 1 SISÄLTÖ 1. Yleistä 2. Tutkintojärjestelmä 3. Yksilöllinen opintopolku 4. Tutkintojen perusteet 5. Hakeutuminen

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ja tutkinnoista

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ja tutkinnoista Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ja tutkinnoista Puutarha-alan tutkintotoimikunnan infopäivä 23.3.2017 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ammatillisen koulutuksen reformi Tutkintorakenteen muutokset

Lisätiedot

Tutkintorakenteen kehittäminen osana ammatillisen koulutuksen reformia - Tutkintojen uudistaminen

Tutkintorakenteen kehittäminen osana ammatillisen koulutuksen reformia - Tutkintojen uudistaminen Tutkintorakenteen kehittäminen osana ammatillisen koulutuksen reformia - Tutkintojen uudistaminen Välinehuoltoalan jaosto 24.11.2016 Soila Nordström OPH/ Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillinen koulutus Ammatillisten tutkintojen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen - osaamisperusteisuutta vahvistetaan

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI

TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI KESKEISET EHDOTUKSET Oppisopimuskoulutuksen tulevaisuuden näkymiä, Rauma 15.6.2016 Johtaja Esa Karvinen Ammattikoulutus toimintayksikkö, OPH Ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja ohjaus

Ammatillisen koulutuksen reformi ja ohjaus Ammatillisen koulutuksen reformi ja ohjaus Etelä-Karjalan ELO-ohjausryhmän kokous 24.10.2016 Neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson Osaaminen ja koulutus: Ammatillisen koulutuksen reformi 2015-2018

Lisätiedot

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 11.12.2012 Nuorisotakuu käynnistyy

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

AMMATILLINEN KOULUTUS. Työelämän näkökulma 03/2018

AMMATILLINEN KOULUTUS. Työelämän näkökulma 03/2018 AMMATILLINEN KOULUTUS Työelämän näkökulma 03/2018 Vastaus työelämän ja opiskelijoiden tarpeisiin Ammatillinen koulutus tarjoaa osaamista, jota tarvitaan tulevaisuuden työelämässä. Koulutuspalvelut rakennetaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja laadunhallinta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja laadunhallinta Ammatillisen koulutuksen reformi ja laadunhallinta Laatua laineilla seminaari 1.9.2016 Vierumäki Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen reformin lähtökohtia

Lisätiedot

20. (29.60) Ammatillinen koulutus

20. (29.60) Ammatillinen koulutus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. (29.6) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sivistysfoorumi 27.10.2014

Etelä-Pohjanmaan sivistysfoorumi 27.10.2014 Toisen asteen koulutuksen suuntaviivoja Etelä-Pohjanmaan sivistysfoorumi 27.10.2014 Reija Lepola, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä kuntayhtymän johtaja, rehtori Reija.lepola@sedu.fi 040 830 4256 KEHYSPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi - keskeisiä ehdotuksia. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi - keskeisiä ehdotuksia. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi - keskeisiä ehdotuksia Ylijohtaja Mika Tammilehto 13.6.2016 Toimintasuunnitelman linjaukset Uudistetaan ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta koskeva toimintalainsäädäntö:

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset

Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset Opetusneuvos Tarja Riihimäki KEHYSPÄÄTÖS 2015-2018 Keskeiset sopeutustoimet Ammatillinen

Lisätiedot

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen Verkostoista voimaa -seminaari 9.10.2017, Amiedu Sisältö Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen henkilökohtaistaminen (Laki 531/2017) Pohdinta ryhmissä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformin pääperiaatteet. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ammatillisen koulutuksen reformin pääperiaatteet. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen reformin pääperiaatteet Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto 26.1.2017 Mitä tavoitellaan? Ketterämpää, oikea-aikaisempaa ja joustavampaa vastaamista työ-

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus muutospyörteessä

Ammatillinen koulutus muutospyörteessä Ammatillinen koulutus muutospyörteessä Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 18.11.2016 Soila Nordström OPH/ Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Ammatillisen koulutuksen reformi Tutkintorakenteen

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämispäivät , Helsinki Ulla-Jill Karlsson

Ohjauksen kehittämispäivät , Helsinki Ulla-Jill Karlsson Ammatillisen koulutuksen reformi ja vaikutus ohjaukseen Ohjauksen kehittämispäivät 20-21.4.2017, Helsinki Ulla-Jill Karlsson 20.4.2017 Osaaminen ja koulutus: Ammatillisen koulutuksen reformi 2015-2018

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja työpaikoilla oppiminen

Ammatillinen koulutus ja työpaikoilla oppiminen Ammatillinen koulutus ja työpaikoilla oppiminen EK-Foorumi, Vaasa 13.9.2016 Johtaja Riikka Heikinheimo Työelämän uudistuminen haastaa myös ammatillisen koulutuksen uudistumaan 2 6.9.2016 Esimerkkejä digimurroksesta

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI - TILANNEKATSAUS. Ammatillinen koulutus ajassa -seminaari Helsinki Opetusneuvos Seija Rasku

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI - TILANNEKATSAUS. Ammatillinen koulutus ajassa -seminaari Helsinki Opetusneuvos Seija Rasku AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI - TILANNEKATSAUS Ammatillinen koulutus ajassa -seminaari Helsinki 5.4.2017 Opetusneuvos Seija Rasku Miksi ammatillinen koulutus uudistetaan? Työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeet

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta: Ammatillisen koulutuksen reformi

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta: Ammatillisen koulutuksen reformi Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta: Ammatillisen koulutuksen reformi Lähteet Opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivut http://www.okm.fi/osaaminenjakoulutus/ammattikoulutusref ormi/index.html Opetushallituksen

Lisätiedot

Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittäminen kokonaisuutena

Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittäminen kokonaisuutena Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittäminen kokonaisuutena Keskeiset kehittämishaasteet 1. tutkintorakenteen ja tutkintojen työelämävastaavuus ja kyky reagoida muutoksiin 2. tutkintojärjestelmän kokonaisuus

Lisätiedot

Muutokset ammatillisessa koulutuksessa

Muutokset ammatillisessa koulutuksessa Muutokset ammatillisessa koulutuksessa Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (532/2017) muuttamisesta Valtioneuvoston asetus ammatillisesta

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja ohjaus ELO

Ammatillisen koulutuksen reformi ja ohjaus ELO Ammatillisen koulutuksen reformi ja ohjaus ELO 18.10.2016 Osaaminen ja koulutus: Ammatillisen koulutuksen reformi 2015-2018 Ammatillinen koulutus uudistetaan osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Ammattikoulutuksessa tekemisen meininki jatkuu. ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ammattikoulutuksessa tekemisen meininki jatkuu. ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ammattikoulutuksessa tekemisen meininki jatkuu ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA Jukka Lehtinen Opetusneuvos OKM/Ammatillisen koulutuksen vastuualue AMKEn laivaseminaari 24. 26.3.2015 Agendalla Uudistuvat valmentavat koulutukset Koulutukseen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 20.10.2015. Elise Virnes Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaiskatsaus 20.10.2015. Elise Virnes Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaiskatsaus 20.10.2015 Elise Virnes Ammatillisen koulutuksen osasto Osaaminen ja koulutus: hallituskauden tavoitteet Oppimisympäristöjä on modernisoitu, digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksia

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.4.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi (1) Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä. Uudistetaan koulutuksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tilannekatsaus valmistelun etenemisestä

Ammatillisen koulutuksen reformi tilannekatsaus valmistelun etenemisestä Ammatillisen koulutuksen reformi tilannekatsaus valmistelun etenemisestä 28.9.2016 Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Hallituksen toimintasuunnitelman linjaukset Uudistetaan ammatillisen

Lisätiedot

VALMA - säädösmuutokset

VALMA - säädösmuutokset VALMA - säädösmuutokset Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten aseman ja sisällön selkiyttäminen 16.1.2014, Opetushallitus Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Itä-Suomen ohjaushenkilöstön koulutuspäivät 3.-4.11.2016 Koli Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen reformi, esityksen sisältö

Lisätiedot