OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ KOKOUS 1/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ KOKOUS 1/2010"

Transkriptio

1 OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ KOKOUS 1/2010 Aika: klo Paikka: HR 144 Läsnä: Riitta Keiski, puheenjohtaja Tytti Tenhula, sihteeri Esa Hohtola Merja Kähkönen Marja Lajunen Jyrki Mäkelä (saapui klo 10.39) Jouni Peltonen Aune Raustia Leila Risteli Jukka Ruopsa Rauni Räsänen Satu Selkala Petri Vuojala Antti Vähäkangas Kari Väyrynen Wille Leppämäki Muistio 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Riitta Keiski avasi kokouksen klo ja pahoitteli, että työryhmä ei ole kokoontunut jälkeen. Syynä pitkään taukoon on muun muassa se, että sihteeri Sirpaliisa Euramaan siirryttyä muihin tehtäviin yliopiston hallinto ei ole nimennyt työryhmälle uutta sihteeriä. Todettiin, että työryhmän sihteerinä toimii tästä kokouksesta alkaen toimikauden 2010 loppuun saakka suunnittelija Tytti Tenhula opetus- ja opiskelijapalveluista. 2. Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 3. Edellisten kokousten muistioiden hyväksyminen Hyväksyttiin Etiikka-työryhmän kokousten ja muistiot muutoksitta. Palautettiin mieleen asioita, mitä vuonna 2009 on tehty ja mitkä ovat jääneet kesken, mutta ovat edelleen ajankohtaisia. 4. Etiikka-työryhmän kokoonpano ja toimiaika. Työryhmän kokoonpanoon on rehtorin päätöksellä tehty seuraavat muutokset: Humanistisen tiedekunnan edustajan professori Irma Sorvalin tilalle on nimetty lehtori Satu Selkälä. Taloustieteiden tiedekunnan edustajien assistentti Maarit Heikkisen ja prosessori Tuomo Peltosen tilalle on nimetty lehtori Jukka Ruopsa ja tohtorikoulutettava Antti Vähäkangas. (Liite 1) Puheenjohtaja muistutti, että Etiikka-työryhmän toimikausi päättyy Päätettiin, että työryhmän sihteeri ja puheenjohtaja ovat yhteydessä rehtoriin uuden työryhmän nimittämiseksi. Puheenjohtaja esitti, että Etiikka-työryhmän ja Tasa-arvotoimikunnan yhdistäminen voisi olla yksi pohtimisen arvioinen vaihtoehto. Pentti Kaiteran katu 1 Puh. (08) PL 8000 Faksi: (08) OULUN YLIOPISTO

2 2(4) 5. Ajankohtaista ja ilmoitusasioita Puheenjohtaja tiedotti Singaporessa järjestetystä II maailmankonferenssista 2nd World Conference on Research Integrity. Oulun yliopiston edustajana konferenssissa on ollut lehtori Ilkka Marjomaa Humanistisesta tiedekunnasta. Puheenjohtaja siteerasi Tampereen yliopiston kanslerin Krista Varantolan Singaporen kokouksesta tekemää matkaraporttia, jonka mukaan epäeettinen toiminta tutkimuksessa on moninkertaistunut viimeisten 10 vuoden aikana kansainvälisesti. Myös Suomessa plagiointitapausten määrä on ollut kasvussa. Kansainvälisesti plagiointia on havaittu olevan jopa 23 prosentissa julkaistavaksi tarjotuista artikkeleista. Puheenjohtaja pyytää Krista Varantolalta lupaa, voiko hänen matkaraporttinsa liittää kokonaisuudessaan Etiikka-työryhmän kokousmuistion liitteeksi. Singaporen konferenssi on laatinut ns. Singaporen julkilausuman, joka löytyy osoitteesta (Liite 2). Sovittiin, että Esa Hohtola linkittää Singaporen julkilausuman Etiikka-työryhmän sivuille. Lisäksi sovittiin, että Tytti Tenhula ottaa yhteyttä Tutkimus- ja innovaatiopalveluiden johtajaan Leila Risteliin ja tiedustelee, voisiko julkilausuman lisätä myös Tutkimuksen työkalupakki -sivustolle. Esa ottaa yhteyttä Ilkka Marjomaahan ja pyytää häntä esittelemään Singaporen kokouksen antia Etikka-työryhmän jäsenille marras- tai joulukuun kokoukseen. Puheenjohtaja tiedotti Tutkimuseettisen neuvottelukunnan eettistä ennakkoarviointia käsittelevästä seminaarista Tieteiden talossa Helsingissä (Liite 3). Puheenjohtaja tiedotti Tutkimuseettisen neuvottelukunnan järjestämästä tilaisuudesta Etiikka ihmisen arjessa Tieteen päivillä klo (Liite 4) Puheenjohtaja tiedotti, että Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) pääsihteeri on vaihtunut. Uutena pääsihteerinä on aloittanut Sanna Kaisa Spoof Puheenjohtaja tiedotti, että hän on pitänyt luennon otsikolla How to Get a PhD? Research Ethics INFOTECH Oulu -tutkijakoulussa Ihmistieteisiin luettavan tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestäminen Oulun yliopistossa ja Pohjois-Suomessa Puheenjohtaja kertoi, että Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on laatinut vuonna 2009 dokumentin Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi (Liite 5). Dokumentissa Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) ehdottaa, että tiedeyhteisö sitoutuisi järjestämään tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin ihmistieteisiin luettavilla aloilla tutkimuseettisen neuvottelukunnan ehdottamalla tavalla ja sen laatimia eettisiä periaatteita soveltaen. TENK:n mukaan ohjeisiin sitoutuneet yliopistot ja tutkimusorganisaatiot voivat järjestää eettisen arvioinnin parhaaksi katsomallaan tavalla. Mikäli eettisten kysymysten käsittelyyn ei ole olemassa elimiä, eettisiä toimikuntia voitaisiin perustaa organisaatiokohtaisesti tai alueellisesti yhteistyössä. Puheenjohtaja kertoi, että Helsingin yliopistoon on perustettu työryhmä, jonka tehtäväksi on annettu ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toteutuksen suunnittelu. Puheenjohtaja lupasi selvittää, voidaanko Helsingin yliopiston työryhmän toimeksiantoa käyttää mallina/esimerkkinä Oulun yliopistossa. Jyrki Mäkelä kertoi, että lääketieteen alalla toimii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta (ks. Toimikunta ohjaa, tukee sekä auttaa tutkijoita ja tutkijayhteisöjä tekemään eettisen arvioinnin kestävää tutkimusta lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja asetuksen, sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ja eettisten toimikuntien työskentelyä ohjaavien muiden säädösten mukaan. Eettisen toimikunnan tehtävänä on arvioida ennakolta tutkimushankkeet ja antaa niistä lausunto. Eettinen toimikunta selvittää lausuntoaan varten, onko tutkimussuunnitelmassa otettu huomioon tutkimuslain säännökset, tietosuojasäännökset, tutkittavien asemaa koskevat kansainväliset velvoitteet sekä lääketieteellistä tutkimusta koskevat määräykset ja ohjeet. Esa Hohtola kertoi, että koe-eläin puolella toimii valtakunnallinen ELLA - Eläinkoelautakunta (ks. joka antaa eläinkokeiden tekemiseen luvan, ja tarkistaa tässä yhteydessä suoritettavien toimenpiteiden asianmukaisuuden.

3 3(4) Etiikka-työryhmä pitää tärkeänä, että Oulun yliopisto sitoutuu eettisten ohjeiden noudattamiseen ja että yliopistossa on selkeät menettelytavat, joissa tutkimuksen eettisiä asioita arvioidaan etukäteen. Työryhmän näkemyksen mukaan TENK:n ehdotuksen tavoitteena on synnyttää ihmistieteisiin samantapaisia eettisen ennakkoarvioinnin menettelyitä kuin lääketieteessä ja eläinkoetoiminnassa on käytössä. Tästä syystä PPSHP:n eettisen toimikunnan ja Eläinkoelautakunnan menettelyitä voisi käyttää mallina mietittäessä Oulun yliopiston ratkaisua TENK:n ehdotukseen. Vaihtoehtoina on, että Oulun yliopistoon nimetään Helsingin yliopiston tapaan oma sisäinen työryhmä valmistelemaan asiaa, mutta myös alueellisen työryhmän perustaminen on mahdollista. Sovittiin, että lähetetään Oulun yliopiston edustaja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan järjestämään eettistä ennakkoarviointia käsittelevään seminaariin Helsinkiin (ks. liite 3). Riitta Keiski kertoi, että hallintopäällikkö Hannu Pietilä on luvannut, että seminaarista aiheutuvat matkakustannukset korvataan yliopiston budjetista 500 euroon saakka. Sovittiin, että Jouni Peltonen tiedustelee Rauni Räsäseltä, voisiko hän perehtyä em. ennakkoarviointiin ja osallistua Helsingin kokoukseen. Pyydetään seminaariin osallistunutta henkilöä (Raunia) esittelemään seminaarin antia seuraavassa kokouksessa. Päätettiin, että Etiikka-työryhmä valmistelee asiaa ja tekee rehtorille esityksen arvioinnin toteuttamisesta. 7. Studia Ethica X -seminaarin suunnittelu ja toteutus Kari Väyrynen kertoi, että Studia Ethica -seminaarin suunnittelu on aloitettu vuonna 2009 ja työnimenä seminaarille on ollut Uuden yliopiston eettinen tarkastelu. Ajatuksena on, että seminaarissa tarkasteltaisiin uuden yliopistolain vaikutuksia yliopistoon ja sen henkilöstöön ja opiskelijoihin. Mukana voisi olla myös lakiuudistuksesta mahdollisesti aiheutuneiden eettisten ongelmien tarkastelu. Aikaisempiin Studia Ethica -tilaisuuksiin on osallistunut noin osallistujaa ja mukana on ollut myös opiskelijoita. Edellisessä kokouksessa puhujiksi on ehdotettu seuraavia henkilöitä: Kari Väyrynen, Esko Riepula, Erkki Pulliainen, Heikki Patomäki, Jaakko Ignatius, Salla Lötjönen ja Mikko Salmi. Keskusteltiin siitä, onko Etiikka-työryhmällä resursseja kutsua seminaariin Oulun yliopiston ulkopuolisia puhujia. Kari Väyrynen ehdotti, että sosiaalipolitiikan professori J-P Roos Helsingin yliopistosta voisi olla yksi varteenotettava puhuja. Todettiin, että seminaarin järjestäminen vuonna 2010 ei aikataulusyistä enää onnistu ja se siirtyy vuodelle Ehdotettiin, että mikäli rehtori nimittää uuden Etiikka-työryhmän, sille voisi samalla esittää budjettia, joka mahdollistaisi Studia Ethica -seminaarin järjestämisen. Valtuutettiin Kari Väyrynen kokoamaan tiimi, joka jatkaa tilaisuuden suunnittelua. 8. Toiminnan suunnittelu ja toimenpiteet vuoden 2010 lopussa Puheenjohtaja muistutti, että Oulun yliopiston hallituksen päätöksen (HA 53/1997) mukaan Etiikka-työryhmän tehtävänä on: 1. Herättää ja jatkaa keskustelua yliopiston arvoista ja eettisistä kysymyksistä. 2. Miettiä keinoja, miten nämä arvot saadaan näkyviksi yliopiston työssä: tutkimuksessa, opetuksessa, opiskelussa ja hallinnossa, ja tukea niiden toteuttamisessa. 3. Osallistua keskusteluun yliopiston eri tiedekuntien etiikan opetuksen järjestämistä. 4. Tukea tiedekuntia eettisten toimikuntien perustamisessa ja niiden työssä. 5. Eettisiä asioita pohtivien kokousten ja tilaisuuksien järjestäminen omassa yliopistossa sekä osallistuminen vastaaviin hankkeisiin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Puheenjohtaja kertasi asioita, joita Etiikka-työryhmä on toimikautensa aikana saanut aikaan. Työryhmä on mm. tehnyt opetuksen eettiset ohjeet ja edistänyt eettisten asioiden lisäämistä Tutkimuksen työkalupakkiin. Puheenjohtaja totesi, että Oulun yliopiston tiedekunnissa ei edelleenkään ole etiikkatyöryhmiä, Lääketieteellisen tiedekunnan eettistä toimikuntaa lukuun ottamatta. Puheenjohtaja ehdotti, että tiedekuntatasolla eettiset asiat ja tasa-arvoasiat voitaisiin yhdistää niin, että ne olisivat yhden työryhmän vastuulla. Esa Hohtola esitti, että Urgund - plagioinnintunnistusohjelman käytön kartoitus voisi olla Etiikkatyöryhmän tehtävänä.

4 4(4) Kari Väyrynen kertoi, että Humanistisen tiedekunnan tutkijakoulussa (Kulttuurin ja vuorovaikutuksen tutkijakoulu) on suunniteltu tieteen etiikan opintojakson järjestämistä. Etiikka-työryhmä voisi olla aktiivinen ja edistää yhteisen tieteen etiikan opintokokonaisuuden toteuttamista Oulun yliopiston tutkijakouluun. Sovittiin, että Kari Väyrynen asian tiimoilta yhteydessä koulutusrehtoriin ja tutkimusrehtoriin. Sovittiin, että työryhmä pitää sille annetut tehtävät mielessään. Tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan rehtorille toimikauden lopuksi. 9. Etiikka-työryhmän www-sivut Esa Hohtola muistutti, että Etiikka-työryhmän www-sivut löytyvät osoitteesta Sivuilta löytyvät työryhmän tehtävät ja jäsenet, työryhmän järjestämiä tapahtumia, etiikka-aiheisia linkkejä sekä linkit Oodista löytyviin Oulun yliopiston etiikka-aiheisiin opintoihin. Sivujen päivittämisestä vastaa Esa Hohtola. Päätettiin, että työryhmän kokousmuistiot lisätään www-sivuille. Sovittiin, että sihteeri tarkistaa työryhmän kokoonpanon ja lähettää muutokset tiedoksi Esalle, joka tekee tarvittavat päivitykset työryhmän kokoonpanoon. Sovittiin, että kaikki työryhmän jäsenet käyvät tutustumassa www-sivuihin ja tuovat mahdolliset kehittämisehdotuksensa seuraavaan kokoukseen. Keskusteltiin, että Etiikka-työryhmän sivuilla voisi olla kuvattuna menettelyohjeet yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille, ts. ohjeet, miten menetellään, mikäli joku henkilö on joutunut epäeettisen toiminnan kohteeksi. 10. Muut mahdolliset asiat Ei muita asioita. 11. Seuraava kokous Seuraava kokous päätettiin pitää perjantaina klo Sovittiin, että sihteeri muistuttaa puheenjohtajaa ja jäseniä viikkoa ennen seuraavaa kokousta tehtävistä, mitä on sovittu tässä kokouksessa. 12. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Muistion vakuudeksi Tytti Tenhula

5

6

7 Singapore Statement on Research Integrity Preamble. The value and benefits of research are vitally dependent on the integrity of research. While there can be and are national and disciplinary differences in the way research is organized and conducted, there are also principles and professional responsibilities that are fundamental to the integrity of research wherever it is undertaken. PRINCIPLES Honesty in all aspects of research Accountability in the conduct of research Professional courtesy and fairness in working with others Good stewardship of research on behalf of others RESPONSIBILITIES 1. Integrity: Researchers should take responsibility for the trustworthiness of their research. 2. Adherence to Regulations: Researchers should be aware of and adhere to regulations and policies related to research. 3. Research Methods: Researchers should employ appropriate research methods, base conclusions on critical analysis of the evidence and report findings and interpretations fully and objectively. 4. Research Records: Researchers should keep clear, accurate records of all research in ways that will allow verification and replication of their work by others. 5. Research Findings: Researchers should share data and findings openly and promptly, as soon as they have had an opportunity to establish priority and ownership claims. 6. Authorship: Researchers should take responsibility for their contributions to all publications, funding applications, reports and other representations of their research. Lists of authors should include all those and only those who meet applicable authorship criteria. 7. Publication Acknowledgement: Researchers should acknowledge in publications the names and roles of those who made significant contributions to the research, including writers, funders, sponsors, and others, but do not meet authorship criteria. 8. Peer Review: Researchers should provide fair, prompt and rigorous evaluations and respect confidentiality when reviewing others' work. 9. Conflict of Interest: Researchers should disclose financial and other conflicts of interest that could compromise the trustworthiness of their work in research proposals, publications and public communications as well as in all review activities. 10. Public Communication: Researchers should limit professional comments to their recognized expertise when engaged in public discussions about the application and importance of research findings and clearly distinguish professional comments from opinions based on personal views. 11. Reporting Irresponsible Research Practices: Researchers should report to the appropriate authorities any suspected research misconduct, including fabrication, falsification or plagiarism, and other irresponsible research practices that undermine the trustworthiness of research, such as carelessness, improperly listing authors, failing to report conflicting data, or the use of misleading analytical methods. 12. Responding to Irresponsible Research Practices: Research institutions, as well as journals, professional organizations and agencies that have commitments to research, should have procedures for responding to allegations of misconduct and other irresponsible research practices and for protecting those who report such behavior in good faith. When misconduct or other irresponsible research practice is confirmed, appropriate actions should be taken promptly, including correcting the research record. 13. Research Environments: Research institutions should create and sustain environments that encourage integrity through education, clear policies, and reasonable standards for advancement, while fostering work environments that support research integrity. 14. Societal Considerations: Researchers and research institutions should recognize that they have an ethical obligation to weigh societal benefits against risks inherent in their work. The Singapore Statement on Research Integrity was developed as part of the 2nd World Conference on Research Integrity, July 2010, in Singapore, as a global guide to the responsible conduct of research. It is not a regulatory document and does not represent the official policies of the countries and organizations that funded and/or participated in the Conference. For official policies, guidance, and regulations relating to research integrity, appropriate national bodies and organizations should be consulted. Available at:

8 EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI IHMISTIETEISSÄ Koulutustilaisuus yliopistojen ja tutkimuslaitosten eettisille toimikunnille ja muille kiinnostuneille klo 12-16, Tieteiden talo, sali 104, Helsinki (Kirkkokatu 6) OHJELMA: klo Tilaisuuden avaus -Tutkimuseettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansleri Krista Varantola (TaY) klo Ihmistieteiden eettisten periaatteiden esittely -Eettiset periaatteet valmistelleen työryhmän pj, kehittämispäällikkö Arja Kuula (TaY) klo Mitä eettinen ennakkoarviointi on? -Tutkimuseettisen neuvottelukunnan varapuheenjohtaja, professori Veikko Launis (TY) klo kahvitauko klo Sosiaalityön tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi -Yliopistonlehtori Elina Virokannas (HY) klo Eettisen toimikunnan työskentely -Eettisen toimikunnan puheenjohtaja, professori Aila Virtanen (JY) -Kommenttipuheenvuorot: eettisen toimikunnan puheenjohtaja, dosentti Laura Hokkanen (HY) ja eettisen toimikunnan puheenjohtaja, professori emeritus Markku Ojanen (TaY) klo Keskustelua klo Tilaisuuden päättäminen Lisätietoja antaa tutkimuseettisen neuvottelukunnan pääsihteeri, puh Ilmoittautumiset viimeistään osoitteeseen Tarkempia tietoja ihmistieteiden eettisistä periaatteista ja eettisestä ennakkoarvioinnista saa neuvottelukunnan kotisivulta (www.tenk.fi). TERVETULOA!

9

10 Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi Tutkimuseettinen neuvottelukunta Helsinki 2009

11 1 Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ehdotukset 1 Ihmistieteisiin luettavien alojen 1 eettinen ennakkoarviointi ja organisatorinen viitekehys Tieteen tekemisen tulee tapahtua ensisijaisesti tiedeyhteisön itsensä harjoittaman kritiikin ja yhteisten eettisten pelisääntöjen avulla. Tutkimuseettinen neuvottelukunta ehdottaa ihmistieteisiin luettaville aloille eettistä ennakkoarviointijärjestelmää, jonka periaate on sama kuin nykyisissä tutkimuseettisen neuvottelukunnan vuodelta 2002 olevissa ohjeissa Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen. Tiedeyhteisö (yliopistot, tutkimuslaitokset, ammattikorkeakoulut ja rahoittajat) on kattavasti sitoutunut noihin ohjeisiin. Ehdotetun uudistuksen myötä sitoutumiseen sisältyisi myös velvollisuus järjestää tutkimuksen ennakkoarviointi tutkimuseettisen neuvottelukunnan ehdottamalla tavalla ja sen laatimia eettisiä periaatteita soveltaen. Sitouttamismalli antaa joustavan mahdollisuuden tarvittaessa korjata ennakkoarviointijärjestelmää ja eettistä ohjeistusta niistä saatavan kokemuksen perusteella. 2 Eettisten toimikuntien perustaminen Tutkimuseettinen neuvottelukunta ehdottaa, että ohjeisiin sitoutuneet yliopistot ja tutkimusorganisaatiot järjestävät eettisen arvioinnin parhaaksi katsomallaan tavalla. Mikäli eettisten kysymysten käsittelyyn ei ole olemassa elimiä, eettisiä toimikuntia voidaan perustaa organisaatiokohtaisesti tai alueellisesti yhteistyössä. Yhteistyö voi nojautua myös kieleen. Tutkimuseettinen neuvottelukunta suosittelee alueellisten toimikuntien perustamista erityisesti, jos alueella toimii yliopiston lisäksi pieniä tutkimusorganisaatioita tai ammattikorkeakouluja. Aloite alueellisten eettisten toimikuntien perustamiseksi kuuluu yliopistojen rehtoreille. Koska eettisessä ennakkoarvioinnissa tarkastellaan tutkimuksen toteutustapaa, tulee toimikuntien kokoonpanossa varmistaa tutkimusalojen sisällöllinen perehtyneisyys ja tutkimusmenetelmällisen osaamisen kirjo sen sijaan että toimikuntiin valittaisiin aina kaikkien mahdollisten ihmistieteen alaan luettavien oppiaineiden edustajat. Tarpeen vaatiessa toimikunta voi pyytää kuultavakseen käsiteltävän lausuntohakemuksen tieteenalan asiantuntijan, jos toimikunnan oma asiantuntemus ei riitä suunnitellun tutkimuksen riskien arviointiin. Tutkimuseettinen neuvottelukunta pitää tärkeänä, että annettavista lausunnoista ei pyydetä erillistä korvausta. Toimikuntien työskentely vaatii kuitenkin työaikaa ja rahallisia resursseja. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan tehtävänä ei kuitenkaan ole esittää järjestelmälle rahoitusratkaisua. Esimerkiksi lääketieteellistä tutkimusta koskevan lain nojalla perustettujen eettisten toimikuntien sihteereistä osa on päätoimisesti tehtävään palkattuja. Eettinen toimikunta voi tarvittaessa pyytää lausunnon ulkopuoliselta asiantuntijalta, jos suunnitellussa tutkimuksessa puututaan tutkittavan fyysiseen koskemattomuuteen eikä toimikunnan oma asiantuntemus riitä mahdollisten riskien arviointiin. 3 Eettisen arvioinnin kattavuus Tutkimuseettinen neuvottelukunta katsoo, että ennakkoon on arvioitava seuraavan kaltaiset tutkimusasetelmat, jotka sisältävät seuraavin tavoin vuorovaikutusta tutkittavien ihmisten kanssa: 1 Ihmistieteisiin luetaan tässä yhteydessä humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen lisäksi käyttäytymistieteet, hoitotiede, terveystiede sekä muu yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisiä metodeja käyttävä tutkimus tieteenalasta riippumatta.

12 2 1. Tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen, 2. Tutkimuksessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta (arviointia ei kuitenkaan edellytetä julkisten ja julkistettujen tietojen, rekisteri- ja asiakirja-aineistojen ja arkistoaineistojen tutkimukseen), 3. Tutkimusta ei toteuteta osana varhaiskasvatuksen toimintayksikön tai koulun normaalitoimintaa ja se kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, jonka perusteella huoltajalla on mahdollisuus kieltää lasta osallistumasta tutkimukseen, 4. Tutkimukset, joissa tutkittaville esitetään poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä, joiden mahdollisten haittojen arviointi edellyttää erityisasiantuntemusta (esim. väkivaltaa tai pornografiaa sisältävät tutkimukset), 5. Tutkimukset, joissa on riski aiheuttaa tutkittaville normaalin arkielämän rajat ylittävää pitkäaikaista henkistä haittaa (trauma, masennus, unettomuus). 6. Tutkimukset, joiden toteuttaminen voi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittaville (esim. perheväkivaltaa koskevat tutkimukset). Lisäksi tutkija voi pyytää eettisen toimikunnan lausuntoa, jos tutkimuskohde, tutkimuksen rahoittaja tai yhteistyökumppani sitä edellyttää tai jos tutkimustuloksia suunnitellaan julkaistavan tiedelehdessä, joka edellyttää eettistä ennakkoarviointia. Eettinen ennakkoarviointi ei siirrä tutkijan vastuuta omasta tutkimuksestaan ja sen ratkaisuista eettiselle toimikunnalle. Eettinen toimikunta määräytyy tutkijalle hänen toimipaikkansa mukaan. Tutkimuseettinen neuvottelukunta ehdottaa, että nyt perustettavat ihmistieteiden eettiset toimikunnat arvioisivat myös ne terveydenhuollon toimintayksiköissä tehtävät ne ihmistieteiden tutkimukset, jotka eivät lukeudu tutkimuslaissa määritellyn lääketieteellisen tutkimuksen piiriin. Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi on tarkoitettu perustutkinnon jälkeiseen tutkimustyöhön. Perustutkintojen opinnäytteiden ohjaajat vastaavat siitä, että opinnäytetöissä noudatetaan eettisiä periaatteita. Mikäli perustutkinnon opinnäyte suunnitellaan toteutettavaksi tavalla, joka kuuluu ennakkoarviointia edellyttävien tutkimusasetelmien ryhmään, opiskelijan tulee hakea ennakkoarviointia eettiseltä toimikunnalta yhdessä ohjaajansa kanssa. 4 Eettisten toimikuntien työskentely Ihmistieteellisten toimikuntien toteuttaman arvioinnin ohjeellisena lähtökohtana ovat tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimat eettiset periaatteet. Eettiset toimikunnat antavat lausunnon suunnitellun tutkimuksen eettisestä hyväksyttävyydestä. Varsinaisen luvan tutkimuksen toteuttamiselle antaa kohdeorganisaatio, suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta antavat yksittäiset tutkittavat. Tutkijalla on mahdollisuus pyytää lausuntoa tutkimuseettiseltä neuvottelukunnalta toimikuntansa lausunnosta, mikäli hän ei hyväksy toimikunnan antaman lausunnon sisältämiä muutosehdotuksia. Tutkimuseettinen neuvottelukunta pitää tärkeänä, että perustettavien toimikuntien työskentely on mahdollisimman avointa julkisuuslain sallimissa puitteissa. Näin vältytään myös suurilta linjaeroilta alueellisten toimikuntien välillä. Neuvottelukunta suosittaa, että toimikuntien saamat lausuntopyynnöt ja niiden antamat lausunnot julkistetaan toimikuntien omilla verkkosivuilla. Tutkimuseettinen neuvottelukunta laatii toimikuntia varten lausuntokaavakkeen mallipohjan.

13 3 Toimikunnat voivat sisällyttää toimenkuvaansa eettisen ennakkoarvioinnin lisäksi myös muita tarpeellisiksi katsomiaan tehtäviä, esimerkiksi tutkimusetiikan koulutuksen koordinointia. 5 Tutkimuseettisen neuvottelukunnan muut ehdotukset 1. Ehdotus ryhtyä toimenpiteisiin muutoksen valmistelemiseksi lakiin lääketieteellisestä tutkimuksesta niin, että laki koskisi kaikkea ihmisen fyysiseen koskemattomuuteen puuttumista merkitsevää terveystieteellistä tutkimusta ja että tutkimuksesta vastaava henkilö voisi olla myös muun alan kuin lääketieteen tai hammaslääketieteen tieteellisesti pätevä asiantuntija. 2. Ehdotus ryhtyä toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi siten, että lapsille sekä Suomen perustuslaissa että YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa turvattu oikeus saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti toteutuu myös lapsen tutkimukseen osallistumista koskevissa asioissa Tutkimuseettinen neuvottelukunta suosittelee tutkimusetiikan koulutuksen vahvistamista ja vakiinnuttamista perusopetuksessa ja tutkijakoulutuksessa. Etiikan koulutuksen tärkeys on noussut toistuvasti esille neuvottelukunnan omissa keskusteluissa, neuvottelukunnalle toimitetussa tiedeyhteisön palautteessa, eettistä ennakkoarviointia koskeneissa tutkijoiden seminaariesityksissä ja lehtikirjoituksissa. Ihmistieteiden eettiset kysymykset koskevat kuitenkin olennaisesti myös tutkimussuhdetta ja tutkimusjulkaisujen mahdollisia seurauksia. Tämän vuoksi erillisten kurssien lisäksi - näiden alojen etiikan opetus olisi syytä sisällyttää luontevaksi osaksi metodiopetusta ja tutkielmien ohjausta. Koska eettiset kysymykset ihmistieteellisessä tutkimuksessa ovat ennakoimattomia ja tilannesidonnaisia, erityisesti tutkijakouluissa tulisi huolehtia siitä, että tutkijoille järjestetään mahdollisuuksia keskustellen käsitellä eettisiä ongelmatilanteita sekä kokeneiden tutkijoiden että toisten tutkijakoulutettavien kanssa. 4. Tutkimuseettinen neuvottelukunta pitää tärkeänä, että nyt ehdotetun järjestelmän ja eettisen arvioinnin ohjeistuksen toimivuus ja mahdolliset ongelmat arvioidaan erikseen vuoden 2011 lopussa. Arviointia varten tulee kerätä tiedot toimikuntien kokoonpanoista ja toiminnasta. Lausuntopyynnöistä tulee kerätä perustiedot 1) tieteenaloittain, 2) lausuntopyynnön perusteen mukaan, 3) pääasiallisen aineistonkeruutavan mukaan ja 4) tiedot uusintakäsittelyyn ohjatuista hakemuksista ja toimikunnan niille esittämistä muutosehdotuksista perusteluineen. Tutkimuseettinen neuvottelukunta luonnostelee tiedonkeruuta varten lomakkeen. 2 Ks. myös Liisa Nieminen, Lapset tutkimuskohteena: Kuka päättää lapsen osallistumisesta tutkimukseen? Lakimies 2/2009, s

14 4 Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimat eettiset periaatteet IHMISTIETEISIIN LUETTAVIEN TUTKIMUSALOJEN EETTISET PERIAATTEET Kaikessa tutkimuksessa tulee noudattaa tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia ohjeita Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen (2002). Ihmistieteisiin luettavaa tutkimusta koskevat eettiset periaatteet jaetaan kolmeen osa-alueeseen: 1. Tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, 2. Vahingoittamisen välttäminen ja 3. Yksityisyys ja tietosuoja. 1 TUTKITTAVIEN ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS 1.1 Osallistumisen vapaaehtoisuus Tutkimukseen osallistumisen tulee olla vapaaehtoista ja perustua riittävään tietoon. Vapaaehtoisen suostumuksen periaatteesta voidaan poiketa tutkittaessa julkistettuja ja julkisia tietoja sekä arkistoaineistoja. Ilman tutkittavien suostumusta tehtävää viranomaisen rekisteri- ja asiakirjaaineistojen tutkimista ohjataan lainsäädännöllä. Tutkittava voi antaa suostumuksensa suullisesti tai kirjallisesti, tai hänen käyttäytymisestään voi olla muutoin tulkittavissa hänen ilmaisseen suostuneensa tutkimukseen. Esimerkiksi kohteliaaseen haastattelupyyntöön myöntyminen taikka kyselyyn tai kirjoituspyyntöön vastaaminen osoittavat tutkittavan suostuneen tutkittavaksi. Laitosoloissa (vankilat, lastensuojelulaitokset, sairaalat, vanhainkodit ym.) on tärkeää, että suostumuksen vapaaehtoisuus toteutuu jokaisen tutkittavan kohdalla. Asiaa arvioitaessa huomiota on kiinnitettävä myös tutkimuksen luonteeseen: miten henkilökohtaisiin asioihin tutkimuksessa mennään (yksityisyyden suojan tarve). Jos tutkimuksella puututaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, on suostumuksen aitouden varmistaminen erityisen tärkeää. Ylipäätään jokaiselle yksilölle turvattujen perusoikeuksien huomioon ottaminen on tärkeää. Kun tutkimus puuttuu tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen, suostumus on aina pyydettävä kirjallisesti tai muulla todistettavissa olevalla tavalla, ellei se ole tutkittavien etujen vastaista. Esimerkiksi aidsia sairastava henkilö ei välttämättä aina halua, että hänen nimensä rekisteröidään kirjalliseen suostumukseen. Suostumus voi olla yksilöity tai yleinen. Yleinen suostumus koskee yleisesti tutkimuskäyttöä. Yleiseen suostumukseen voidaan liittää ehtoja siitä, missä muodossa aineisto tallennetaan ja arkistoidaan ja millä ehdoin sitä saadaan käyttää tulevissa tutkimuksissa. Yhdistettäessä tutkittavilta saatuja tietoja viranomaisilta saataviin rekisteritietoihin tulee tutkittaville antaa yksilöity tieto tutkimuksessa käytettävistä rekistereistä. Yksilöity suostumus koskee tietojen käyttöä nimetyssä tutkimuksessa. Käyttötarkoituksen osalta yksilöivä suostumus on perusteltavissa sillä, että aineistoa ei pystytä anonymisoimaan ja tunnisteellisen aineiston arkistointi jatkotutkimuksia varten olisi mitä ilmeisimmin haitallista tutkittaville.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Tutkimuseettinen neuvottelukunta Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi Tutkimuseettinen neuvottelukunta Helsinki 2009 1

Lisätiedot

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ 4/2011 Aika: Ma 12.12.2011 klo 14.00 16.00 Paikka: Linnanmaa, päärakennuksen sali HR 142 (Pentti Kaiteran katu 1) Läsnä: Keiski Riitta, pj Abuzaid Nuha Estola Eila Hohtola

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012)

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012) Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012) Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama (asetus 1347/1991) tutkimuseettinen neuvottelukunta

Lisätiedot

Raportti lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -verkkokyselystä

Raportti lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -verkkokyselystä Raportti lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -verkkokyselystä Jenni Nurmenniemi nuorisotutkimusverkosto verkkojulkaisusarja Raportti lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka - verkkokyselystä Raportti

Lisätiedot

Sisällys. Inna Sorvali: Tekijänoikeudet ja arkeologia: Tutkimuseettisiä kysymyksiä 2

Sisällys. Inna Sorvali: Tekijänoikeudet ja arkeologia: Tutkimuseettisiä kysymyksiä 2 Sisällys Vastaava toimittaja: Hanna-Maria Pellinen, Lanatie 5 C 82 20540 Turku p. 02-2422 777 hanna-maria. pellinen @archaeologist.com Toimituskunta: Miikka Haimila, miikka.haimila@iki.fi Pirjo Hamari,

Lisätiedot

OHJEET EETTISEN TOIMIKUNNAN JÄSENILLE LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSEETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ versio 18.6.2013

OHJEET EETTISEN TOIMIKUNNAN JÄSENILLE LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSEETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ versio 18.6.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ OHJEET EETTISEN TOIMIKUNNAN JÄSENILLE LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSEETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ versio 18.6.2013 Sisällysluettelo: 1. LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ

TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Konsernihallinto Tutkimus- ja opetusryhmä Tutkimuseettiset toimikunnat TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN

Lisätiedot

Eettinen ennakkoarviointi Helsingin yliopistossa TENK seminaari 20.3.2012

Eettinen ennakkoarviointi Helsingin yliopistossa TENK seminaari 20.3.2012 Eettinen ennakkoarviointi Helsingin yliopistossa TENK seminaari 20.3.2012 Laura Hokkanen, dos Käyttäytymistieteiden laitos Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta, pj

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Helsingin vammaisten sosiaalityön palvelusuunnitelmien sisältö ja laatimisprosessi

Helsingin vammaisten sosiaalityön palvelusuunnitelmien sisältö ja laatimisprosessi Helsingin vammaisten sosiaalityön palvelusuunnitelmien sisältö ja laatimisprosessi Anu Autio 013246657 anu.autio@iki.fi S24 Sosiaalityön käytäntötutkimus Kevät syksy 2013 ohjaaja: Mirja Satka Sosiaalityö

Lisätiedot

REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE

REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

YKSITYISYYDEN SUOJA TYÖELÄMÄSSÄ

YKSITYISYYDEN SUOJA TYÖELÄMÄSSÄ Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalous Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Kaisa Korttinen YKSITYISYYDEN SUOJA TYÖELÄMÄSSÄ Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ Kaisa Korttinen Yksityisyyden

Lisätiedot

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012)

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012) Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012) Pia Mäenpää Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Lukujen sisältö ja viittaukset... 4 1.2. Ajantasainen lainsäädäntö... 4 2. Termit

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

IHMISTIETEELLISTEN TUTKIMUSAINEISTOJEN JATKOKÄYTTÖ JA TIETOSUOJA

IHMISTIETEELLISTEN TUTKIMUSAINEISTOJEN JATKOKÄYTTÖ JA TIETOSUOJA IHMISTIETEELLISTEN TUTKIMUSAINEISTOJEN JATKOKÄYTTÖ JA TIETOSUOJA H E L S I N G F O R S U N I V E R S I T E T J U R I D I S K A FA K U LT E T E N Toimittaneet Antti Ketola ja Raimo Lahti H e l s i n g i

Lisätiedot

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT SUOMEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN KESKUSLIITTO 20.12.1999 VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 2 1. JOHDANTO...4 2. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT...5 2.1 MILLOIN

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen 2002 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA FORSKNINGSETISKA DELEGATIONEN NATIONAL ADVISORY BOARD ON RESEARCH ETHICS Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen God vetenskaplig praxis och handläggning

Lisätiedot

Tutkimuseettinen neuvottelukunta Toimintakertomus 2012. www.tenk.fi. Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 1

Tutkimuseettinen neuvottelukunta Toimintakertomus 2012. www.tenk.fi. Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 1 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA FORSKNINGSETISKA DELEGATIONEN Tutkimuseettinen neuvottelukunta Toimintakertomus 2012 www.tenk.fi Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 1 Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 10/2004 ISBN 951-53-2676-1 (nid) ISBN 951-53-2677-X

Lisätiedot

ACTA HOITOON JA KOHTELUUN KOHDISTUVA TYYTYMÄTTÖMYYS POTILASLAIN MUKAISET MUISTUTUKSET UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1301. Mailis Mäkelä MEDICA OULU 2015

ACTA HOITOON JA KOHTELUUN KOHDISTUVA TYYTYMÄTTÖMYYS POTILASLAIN MUKAISET MUISTUTUKSET UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1301. Mailis Mäkelä MEDICA OULU 2015 OULU 2015 D 1301 ACTA Mailis Mäkelä UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA HOITOON JA KOHTELUUN KOHDISTUVA TYYTYMÄTTÖMYYS POTILASLAIN MUKAISET MUISTUTUKSET OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU; OULUN YLIOPISTO, LÄÄKETIETEELLINEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 TUTKIMUSEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN TEHTÄVÄT Opetusministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan tehtävänä on siitä annetun asetuksen (1347/1991) mukaan: 1) 2) 3) 4) 5) tehdä

Lisätiedot

SOSIAALITURVA Tietosuoja on ihmisen yksityisyyden suojaamista

SOSIAALITURVA Tietosuoja on ihmisen yksityisyyden suojaamista Elokuu 12/01 SOSIAALITURVA Tietosuoja on ihmisen yksityisyyden suojaamista Sosiaaliasiamies on sovittelija Keskustelu asiakkaan ja palvelujärjestelmän suhteesta jatkuu Ruotsin sosiaalilainsäädäntö uudistuu

Lisätiedot

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta ICH E 6 OHJE HYVÄN KLIINISEN TUTKIMUSTAVAN NOUDATTAMISESTA Step 4, konsolidoitu ohje 1.5.96 Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta (CPMP/ICH/135/95) Siirto CPMP:lle heinäkuussa 1996 CPMP:n

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen

TOIMINTAOHJE. Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen TOIMINTAOHJE Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen Sisällys 1 Taustaa...3 1.1 Yleistä...3 1.2 Toimintaohjeen tarkoitus...4 2 Lasten turvallisuutta edistäviä

Lisätiedot