2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi."

Transkriptio

1 OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ 4/2011 Aika: Ma klo Paikka: Linnanmaa, päärakennuksen sali HR 142 (Pentti Kaiteran katu 1) Läsnä: Keiski Riitta, pj Abuzaid Nuha Estola Eila Hohtola Esa Lajunen Marja Mäkelä Jyrki Pekkarinen Saara Peltonen Jouni Raustia Aune Rossi Liisa Salomaa Suvi Selkälä Satu Vainio Kaisa Vuojala Petri Vähäkangas Antti Väyrynen Kari, varapj. Tenhula Tytti, siht. Muistio 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista muutoksitta. 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin edellisen kokouksen ( ) pöytäkirja muutoksitta. 5. Ajankohtaista ja ilmoitusasioita Puheenjohtaja kertoi, että rehtorin asettaman työryhmän muistio Ihmistieteisiin liittyvän tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestäminen Oulun yliopistossa ja Pohjois-Suomessa on valmistunut (Liite 1). Sovittiin, että puheenjohtaja on yhteydessä tutkimuspalveluiden johtajaan Sinikka Eskeliseen ja tiedustelee, miten Pentti Kaiteran katu 1 Puh. (08) PL 8000 Faksi: (08) OULUN YLIOPISTO

2 2(13) yliopisto aikoo jatkossa edetä asiassa ja miten perustettavaksi ehdotetun toimikunnan toimintamenot on otettu huomioon hallintopalveluiden tulosneuvotteluissa. Puheenjohtaja tiedotti, että nk. Malli-CV -työryhmä aloittanut työskentelyn TENKin koolle kutsumana. Työryhmän tavoitteena on saada aikaan yksinkertainen, tiedeyhteisön käyttöön soveltuva CV-malli, jossa otetaan huomioon hyvä tieteellinen käytäntö. Puheenjohtaja tiedotti, että TENKin, TJNKn ja ETENEn yhteinen Etiikan päivä 2011 on järjestetty Helsingissä Tieteiden talolla. Teemana Etiikan päivässä oli Tiedon hyvä käyttö. Oulun yliopistosta päivään osallistui ainakin professori Erkki Karvonen Humanistisesta tiedekunnasta. (Liite 2) Puheenjohtaja tiedotti, että Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen -ohjeen uudistusta koskeva TENKin seminaari järjestettäneen Päivämäärä ei ole vielä varmistunut. Puheenjohtaja tiedotti, että TENK ja TUKIJA järjestävät yhteisseminaarin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja alueellisten eettisten toimikuntien jäsenille. Puheenjohtaja tiedotti, että The World Conference on Research Integrity järjestetään Montrealissa Etiikka-työryhmän toiminta- ja taloussuunnitelma toimikaudelle Jatkettiin edellisessä kokouksessa aloitetun toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyä (liite 3). Todettiin, että Etiikka-työryhmälle annetut tehtävät kaipaavat päivittämistä erityisesti kohdan 4 osalta. Etiikka-työryhmä näkee, että tiedekuntakohtaisten eettisten toimikuntien perustaminen ei nykytilanteessa ole tavoiteltavaa, vaan etiikkaan liittyvät asiat voitaisiin vastuuttaa ja käsitellä tiedekuntien koulutus- ja tutkimustoimikunnissa tai koulutusohjelmatoimikunnissa. Muutos työryhmän tehtäviin ehdotetaan tehtäväksi viimeistään seuraavaa Etiikka-työryhmää nimitettäessä. Sihteeri kertoi, että hallintopalveluiden tulosneuvottelut käydään ja Etiikka-työryhmän budjetti varmistuu vasta niiden jälkeen. Päätettiin hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavin muutoksin ja täydennyksin (tehdyt korjaukset ja lisäykset on merkitty liitteeseen 3 punaisella): Kohdassa 3. Studia Ethica X -seminaarin suunnittelu ja toteutus seminaarin teeman kohdalla todetaan, että Syksyllä 2012 järjestetään Studia Ethica X -seminaari jostakin yleisestä etiikkaan liittyvästä aiheesta. Seminaari suunnataan esimerkiksi Oulun yliopiston tutkijakoulun (UniOGS) opiskelijoille. Kohtaan 4. Etiikan opetuksen kehittäminen Oulun yliopiston kandidaatti-, maisteri- ja tohtorikoulutuksessa lisätään Aikataulu: Kevät 2012 Kohtaan 5. Etiikka-työryhmän www-sivujen ylläpitäminen ja päivittäminen lisätään Aikataulu: Kevät 2012 Kohtaan 6. Opetuksen eettisten ohjeiden päivittäminen lisätään Aikataulu: Kevät 2012 Kohtaan 7. Plagiointitapausten ennaltaehkäiseminen lisätään lause Etiikka-työryhmä selvittää yhteistyössä kirjaston kanssa, miten ja missä laajuudessa Urkund-järjestelmää käytetään Oulun yliopiston tiedekunnissa. Kohtiin 8 ja 9 lisätään Vastuut: Etiikka-työryhmä kokonaisuudessaan

3 3(13) 7. Muut mahdolliset asiat Muita asioita ei ollut. 8. Seuraavan kokouksen sopiminen Päätettiin, että seuraava kokous pidetään ma klo Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Muistion vakuudeksi Riitta Keiski puheenjohtaja Tytti Tenhula sihteeri

4 4(13) Liite 1 Ihmistieteisiin liittyvän tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestäminen Oulun yliopistossa ja Pohjois-Suomessa Rehtorin asettaman työryhmän muistio

5 5(13) Oulun yliopiston Etiikka-työryhmä esitti rehtorille , että ihmistieteisiin liittyvän tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin suunnittelua varten nimitettäisiin työryhmä. Työryhmän tehtävänä oli suunnitella eettisen ennakkoarvioinnin toteuttamista sekä arvioida, onko alueellisen työryhmän perustaminen tarpeellista. Työryhmään nimettiin seuraavat henkilöt: professori Matti Lehtihalmes, puheenjohtaja, humanistinen tiedekunta professori Tapio Seppänen, tietotekniikan laboratorio, tekninen tiedekunta professori Matti Weckström, fysiikan laitos, luonnontieteellinen tiedekunta tutkimusprofessori Arja Rautio, Thule instituutti dosentti Vappu Sunnari, naistutkimus, kasvatustieteiden tiedekunta Lisäksi työryhmä on ollut yhteydessä alueen korkeakouluihin seuraavasti: Lapin yliopisto (vararehtori Suvi Ronkainen) Oulun seudun ammattikorkeakoulu (tutkimus- ja kehitysjohtaja Irene Isohanni) Kajaanin ammattikorkeakoulu (rehtori Turo Kilpeläinen) Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu (rehtori Reijo Tolppi) Tehtävänannon lähtökohta Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) asettama työryhmä on laatinut ohjeet ihmistieteitä koskevan eettisen ennakkoarvioinnin luomiseksi suomalaiseen tiedemaailmaan (http://www.tenk.fi/ennakkoarviointi/eettisetperiaatteet.pdf). Työryhmä esittää, että yliopistoihin ja tutkimusorganisaatioihin perustettaisiin eettiset toimikunnat. Maamme yliopistoista 12/17, ammattikorkeakouluista 19/27 ja tutkimuslaitoksista 16/33 on sitoutunut tutkimuseettisen neuvottelukunnan Ihmistieteisiin luettavien tutkimusalojen eettisiin periaatteisiin. Eettisen toimikunnan tehtävänä on antaa lausuntoja ihmistieteisiin liittyvästä tutkimuksesta. Näiden periaatteiden mukaisesti eettinen ennakkoarviointi on suoritettava, mikäli 1. Tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen, 2. Tutkimuksessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta (arviointia ei kuitenkaan edellytetä julkisten ja julkistettujen tietojen, rekisteri ja asiakirja aineistojen ja arkistoaineistojen tutkimukseen), 3. Tutkimusta ei toteuteta osana varhaiskasvatuksen toimintayksikön tai koulun normaalitoimintaa ja se kohdistuu alle 15 vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, jonka perusteella huoltajalla on mahdollisuus kieltää lasta osallistumasta tutkimukseen, 4. Tutkimukset, joissa tutkittaville esitetään poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä, joiden mahdollisten haittojen arviointi edellyttää erityisasiantuntemusta (esim. väkivaltaa tai pornografiaa sisältävät tutkimukset), 5. Tutkimukset, joissa on riski aiheuttaa tutkittaville normaalin arkielämän rajat ylittävää pitkäaikaista henkistä haittaa (trauma, masennus, unettomuus). 6. Tutkimukset, joiden toteuttaminen voi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittaville (esim. perheväkivaltaa koskevat tutkimukset). Lisäksi tutkija voi pyytää eettisen toimikunnan lausuntoa, jos tutkimuskohde, tutkimuksen rahoittaja tai yhteistyökumppani sitä edellyttää tai jos tutkimustuloksia suunnitellaan julkaistavan tiedelehdessä, joka edellyttää eettistä ennakkoarviointia. Nykyinen tutkimuseettisen arvioinnin tilanne Oulun yliopistossa tutkimuseettisiä lausuntoja antaa tällä hetkellä lakisääteisesti lääketieteellisistä tutkimuksista Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta (http://www.ppshp.fi/eettinen_toimikunta). Tutkimuslaissa (794/2010) tämän toimikunnan tehtävä on kuvattu seuraavasti: Sairaanhoitopiirillä, jonka alueella on lääkärikoulutusta antava yliopisto, tulee olla vähintään yksi eettinen toimikunta (alueellinen eettinen toimikunta). Alueellisen eettisen toimikunnan tulee seurata,

6 6(13) ohjata ja arvioida tutkimuseettisten kysymysten käsittelyä alueellaan. Alueellisen eettisen toimikunnan asettaa sairaanhoitopiirin hallitus. Alueelliseen eettiseen toimikuntaan sovelletaan, mitä kuntalaissa (365/1995) säädetään toimikunnista. Lääketieteellisellä tutkimuksella tarkoitetaan sellaista tutkimusta, jossa puututaan ihmisen tai ihmisen alkion taikka sikiön koskemattomuuteen ja jonka tarkoituksena on lisätä tietoa terveydestä, sairauksien syistä, oireista, diagnostiikasta, hoidosta, ehkäisystä tai tautien olemuksesta yleensä. Sosiaali- ja terveysministeriön muistion mukaan eettisistä syistä, ja myös sen varmistamiseksi, että tutkimussuunnitelmat tulevat laajasti eettisten toimikuntien käsittelyyn, on tärkeää, että 2 :n 1 kohdassa esiintyvät käsitteet koskemattomuus ja sairauksien syyt, oireet diagnostiikka, hoito, ehkäisy ja tautien olemus yleensä määritellään laajasti. Tällöin muun muassa kuntoutus tulee useissa tapauksissa otetuksi lääketieteellisen tutkimuksen piiriin (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintokeskuksen tiedote ). Käytännössä lääketieteellisiksi tutkimuksiksi katsotaan: Kaikki lääkäri- ja / tai lääketeollisuuslähtöiset tutkimukset, joissa puututaan ihmisen koskemattomuuteen joillakin seuraavista tavoista: - Mikä tahansa aktiivinen interventio, joka tehdään tutkimuksen vuoksi (lääkitys, hoito- tai kuntoutustoimenpide) - Mikä tahansa näytteenotto tutkimuksen vuoksi - Syvällinen haastattelu (esim. psykiatriset ja/tai intiimit kyselytutkimukset). Toimikunta kokoontuu kerran kuukaudessa. Huomattavasta uusien lausuntohakemusten määrästä huolimatta toimikunnassa on käsitelty pyynnöstä myös humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä tutkimuksia. Eettisestä keskustelusta Oulun yliopistossa vastaa etiikka-työryhmä, jonka tehtävänä on: 1. Herättää ja jatkaa keskustelua yliopiston arvoista ja eettisistä kysymyksistä. 2. Miettiä keinoja, miten nämä arvot saadaan näkyviksi yliopiston työssä: tutkimuksessa, opetuksessa, opiskelussa ja hallinnossa, ja tukea niiden toteuttamisessa. 3. Osallistua keskusteluun yliopiston eri tiedekuntien etiikan opetuksen järjestämisestä. 4. Tukea tiedekuntia eettisten toimikuntien perustamisessa ja niiden työssä. 5. Eettisiä asioita pohtivien kokousten ja tilaisuuksien järjestäminen omassa yliopistossa sekä osallistuminen vastaaviin hankkeisiin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Oulun yliopiston tiedekunnissa tutkimustoimikunnat ovat käsitelleet joitakin tutkimuseettisiä lausuntopyyntöjä, mutta järjestelmälliset ohjeistukset lausuntojen pyytämisestä ja lausuntomenettelystä puuttuvat. Lapin yliopistossa lausuntopyynnöt käsitellään kutakin lausuntoa varten erikseen kootussa toimikunnassa. Ihmistieteiden eettinen toimikunta täydentäisi tutkimuseettisten aiheiden käsittelyä merkittävästi. Yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan kanssa tulee sopia millaiset tieteenalasta riippumattomat humanistisia, yhteiskuntatieteellisiä ja käyttäytymistieteellisiä menetelmiä käyttävät tutkimukset tulisi silti käsitellä sairaanhoitopiirin eettisessä toimikunnassa. Esitys Pohjois-Suomen ihmistieteisiin liittyvän tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia toteuttavasta toimikunnasta (Pohjois-Suomen ihmistieteiden eettinen toimikunta) Toimikunnan tehtävänä on huolehtia ihmistieteisiin liittyvän ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisestä ennakkoarvioinnista tutkimuseettisen neuvottelukunnan esittämien periaatteiden mukaisesti: tutkittavien vahingoittamisen välttäminen, tutkittavien itsemääräämisoikeus, yksityisyys ja tietosuoja. Erityisenä arviointikohteena ovat aineistonkeruu, tutkimuksen toteutustapa, tutkittavien informointi ja vapaaehtoisuuden selvittäminen sekä aineiston käsittelyn ja säilyttäminen. Lisäksi tarkastellaan tutkittaville tutkimukseen osallistumisesta mahdollisesti koituvia haittoja, kuitenkin suhteessa tutkimuksen oletettuun hyötyyn. Tässä tehtävässään toimikunta ei seuraa tieteenalaluokitusta, vaan esitettyjen periaatteiden mukaisesti ennakkoarviointi tulee tehdä tieteenalasta riippumatta kuitenkin niin, että lääketieteellinen tutkimus sekä hoitoja terveystieteellinen tutkimus kuten myös liikuntatieteellinen ja ravitsemustieteellinen tutkimus arvioidaan lakisääteisesti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueellisessa toimikunnassa

7 7(13) (http://www.ppshp.fi/eettinen_toimikunta). Ihmistieteiden eettisen toimikunnan on tarpeen sopia tarkemmasta tehtävänjaosta sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan kanssa, sillä esimerkiksi pelkästään rekistereihin ja asiakirjoihin perustuvat tutkimukset sekä kysely- ja haastattelututkimukset eivät kuulu sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan alaan, mutta niihin saattaa silti liittyä ihmistieteiden kannalta merkittäviä eettistä keskustelua edellyttäviä seikkoja. Perustutkintoon kuuluvien opinnäytetöiden kohdalla opiskelija hakee lausuntoa yhdessä ohjaajansa kanssa. Lapin yliopisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ja Kajaanin ammattikorkeakoulu ovat esittäneet kiinnostuksensa yhteistä Pohjois-Suomen alueella toimivaa eettistä toimikuntaa kohtaan. Näiden tahojen kanssa tulee solmia asiaa koskeva yhteistyösopimus. Näissä sopimuksissa tulee myös määritellä toimikunnan päätösten julkisuustaso ja ne kriteerit, joiden perusteella tutkimuksen tietoja tulee salata, esimerkiksi yhteistyösopimusten perusteella. Toimikunnan jäsenten tulisi edustaa laajasti ihmistieteiden alan tutkimusta, kuitenkin siten, että valtaosa jäsenistä tulisi niiltä aloilta, joilla tehdään eniten toimikunnan toimialaan kuuluvaa tutkimusta. Tämän lisäksi kukin toimikunnan työskentelyyn osallistuva alueella toimiva korkeakoulu esittäisi edustajansa toimikuntaan. Jäsenistön kokoonpanossa tulisi olla myös juridiikan asiantuntemusta sekä maallikkoedustaja, joka voisi olla myös jatko-opiskelija. On myös mahdollista pyytää kuultavaksi asiantuntijoita, jos toimikunnan asiantuntemuksen ei katsota riittävän käsiteltävänä olevan suunnitelman arviointiin. Työryhmän koon tulisi olla riittävä, jotta asiantuntemus ja päätösvaltaisuus saadaan turvattua. Työryhmä esittää, että toimikuntaan valitaan rehtorin päätöksellä puheenjohtaja sekä kahdeksan muuta Oulun yliopiston jäsentä, joille nimettäisiin henkilökohtaiset varajäsenet. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka puheenjohtajan ollessa estynyt toimii hänen tilallaan. Tutkimuseettisen tietotaidon kehittyminen on pitkäjänteistä työtä, joten toimikunnan jäsenten toimikauden on oltava riittävän pitkä, jotta kokemusta erilaisista eettisistä kysymyksistä ja niiden ratkaisuista pääsisi kehittymään. Toimikunnan jäsenten kouluttautumisesta tutkimuseettiseen arviointiin tulee myös huolehtia. Työryhmä esittää toimikunnan jäsenten toimikauden pituudeksi kolmea vuotta. Tutkimuspalvelut olisi luontevin toimintaympäristö ihmistieteiden eettiselle toimikunnalle, jolloin tutkimuspalvelut voisi järjestää toimikunnalle sihteeri. Tehtävä sisältää paljon tutkimuseettistä neuvontaa, joten sihteerillä tulisi olla tutkijakoulutus. Hänen tehtävänään olisi perustaa toimikunnalle verkkosivut, jossa esitettäisiin tutkijoille kaikki tarvittava tieto lausuntohakemuksen laatimista sekä siihen liitettäviä asiakirjoja varten. Tähän on annettu ohjeistus Tutkimuseettisen neuvottelukunnan materiaaleissa. Samoin esimerkiksi Tampereen yliopiston ihmistieteiden eettisen toimikunnan ja PPSHP:n eettisen toimikunnan sivut voivat toimia hyvänä mallina laadittaessa toimikunnan verkkosivuja. Samalle verkkosivulle voitaisiin koota myös muu opiskelu- ja tutkimusetiikkaa koskeva materiaali. Sihteerin tehtävänä olisi ylläpitää tutkimusdiaarijärjestelmää, vastaanottaa lausuntohakemukset, neuvoa tutkijoita lausuntohakemuksiin liittyvissä kysymyksissä, laatia kokousasiakirjat ja toimittaa ne toimikunnan jäsenille, laatia kokouspöytäkirjat ja tiedottaa päätöksistä tutkijoille. Koska osa toimikunnan jäsenistä työskentelee hyvinkin etäällä Oulusta, on syytä järjestää sähköinen toiminta-alusta toimikunnan työskentelyä ja materiaalin jakoa varten, jotta kaikkea materiaalia ei tarvitse kopioida ja lähettää postitse jäsenille. Varsinkin toiminnan alkuvaiheessa on laaja tiedottaminen ihmistieteisiin liittyvästä tutkimusetiikasta ja tutkimusten ennakkoarvioinnista hyvin tarpeen yhteistyössä Oulun yliopiston etiikkatyöryhmän ja Oulun yliopiston tutkijakoulun (UniOGS) kanssa. Ihmistieteiden eettinen toimikunta voisi myös levittää tietoisuutta näistä kysymyksistä myös pitämällä kokouksiaan eri toimipisteissä. Oulun yliopiston ja yhteistyökumppaneiden tulee järjestää toimikunnalle myös taloudelliset resurssit toimia. Erityisesti taloudellisia resursseja tarvitaan toimikunnan sihteerin palkkaan, tarvittavien tietojärjestelmien perustamiseen ja ylläpitoon sekä toimikunnan jäsenten kouluttautumiseen. Toimikunta raportoi toiminnastaan Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle. Esitämme, että ihmistieteisiin liittyvän tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia varten perustettaisiin toimikunta, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja toimialaansa liittyvistä tutkimuksista, edistää toiminnallaan tutkimuseettistä keskustelua ja toimia yhteistyössä Oulun yliopiston etiikka-työryhmän ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan kanssa. Oulussa

8 8(13) Matti Lehtihalmes (puheejohtaja) Arja Rautio Tapio Seppänen Vappu Sunnari Matti Weckström

9 TIEDONJULKISTAMISEN NEUVOTTELUKUNTA TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta, ETENE ETIIKAN PÄIVÄ TIEDON HYVÄ KÄYTTÖ OHJELMA Aika: Keskiviikkona klo Paikka: Tieteiden talo Kirkkokatu 6, Helsinki Ohjelma: 9.30 Kahvitarjoilu MITEN TIETOA KÄYTETÄÄN? (Erillissessiot) Ammattitiedon hyvä käyttö (sali 104) Tilaisuuden avaus ETENEn pj, VTT Markku Lehto Käypähoito-suositusten soveltaminen arkkiatri Risto Pelkonen Professionaalisen tiedon käytön vaarat ETENEn pj. Markku Lehto Keskustelu Tiedeviestinnän triple-helix. Tutkijan viesti tutkimuksen, asiantuntijuuden ja elinkeinoelämän kehyksissä (sali 505) Tutkiva työpaja puheenjohtaja: TJNKn jäsen, professori (Oulun yliopisto) Erkki Karvonen alustajat: Satu Lipponen, viestintäpäällikkö (Syöpäjärjestöt) Juha Tuunanen, tutkimuskoordinaattori (Helsingin yliopisto) Tutkimusvilpin torjunnan uudet haasteet. Harmaan alueen tutkimuseettisten laiminlyöntien tunnistaminen ja torjunta (sali 309) Tutkiva työpaja puheenjohtaja: TENKin vpj, professori (Turun yliopisto) Veikko Launis Lounas TIETO JA ETIIKKA ERI YHTEYKSISSÄ (Yhteissessio, sali 104) Kahvitarjoilu Tervetuloa TENKin pj. kansleri (Tampereen yliopisto) Krista Varantola Paneeli aamupäivän teemoista puheenjohtajana TENKin pj. Krista Varantola panelisteina TJNKn pj, professori (Aalto-yliopisto) Risto Nieminen, TENKin vpj. Veikko Launis ja ETENEn pj. Markku Lehto Tutkimustiedon hyvä käyttö osana poliittista päätöksentekoa johtava tietoasiaintuntija (Eduskunnan kirjasto) Timo Turja Kansainvälisiä esimerkkejä eettisestä yhteistyöstä Etiikan toimijoiden organisointi Pohjoismaissa tutkija (Helsingin yliopisto) Aaro Tupasela Etiikan toimijoiden organisointi Kanadassa ETENEn jäsen, ylilääkäri (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri) Päivi Rautava Eettisten toimijoiden kirjava kenttä Suomessa: keskustelu eettisten toimijoiden yhteistyöstä puheenjohtajana TENKin vpj. Veikko Launis

10 9(13) Liite 3 Oulun yliopiston etiikka-työryhmän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Työryhmän tehtävät Etiikka-työryhmän tehtävänä on: 1. herättää ja jatkaa keskustelua yliopiston arvoista ja eettisistä kysymyksistä. 2. miettiä keinoja, miten nämä arvot saadaan näkyviksi yliopiston työssä: tutkimuksessa, opetuksessa, opiskelussa ja hallinnossa, ja tukea niiden toteuttamisessa. 3. osallistua keskusteluun yliopiston eri tiedekuntien etiikan opetuksen järjestämisestä. 4. tukea tiedekuntia eettisten toimikuntien perustamisessa ja niiden työssä. 5. eettisiä asioita pohtivien kokousten ja tilaisuuksien järjestäminen omassa yliopistossa sekä osallistuminen vastaaviin hankkeisiin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Toimikausi Oulun yliopiston rehtori Lauri Lajunen on asettanut Etiikka-työryhmän toimikaudelle Työryhmän toimikausi alkaa ja päättyy Kokoonpano Työryhmän puheenjohtajana toimii professori Riitta Keiski teknillisestä tiedekunnasta ja varapuheenjohtajana yliopistonlehtori Kari Väyrynen humanistisesta tiedekunnasta. Sihteerinä toimii suunnittelija Tytti Tenhula opetus- ja opiskelijapalveluista. Etiikka-työryhmän jäsenet ja varajäsenet kaudella ovat seuraavat: Abuzaid, Nuha Filosofian yo Jäsen OYY Estola, Eila Erikoistutkija Jäsen KTK Hohtola, Esa Professori Jäsen LuTK Lajunen, Marja Professori Jäsen LuTK Mäkelä, Jyrki Professori Jäsen LTK Pekkarinen, Saara Yliopistotutkija Jäsen TaTK Peltonen, Jouni Yliopistonlehtori Jäsen KTK Raustia, Aune Professori Jäsen LTK Rossi, Liisa Henkilöstöjohtaja Jäsen Henkilöstöpalv. Salomaa, Suvi Filosofian yo Varajäsen OYY Selkälä, Satu Lehtori Jäsen HuTK Seppänen, Samu Kauppatieteiden yo Varajäsen OYY Vainio, Kaisa Filosofian yo Jäsen OYY Vuojala, Petri Yliopistonlehtori Jäsen TTK Vähäkangas, Antti Tohtorikoulutettava Jäsen TaTK

11 10(13) Etiikka-työryhmän kokoukset Etiikka-työryhmä kokoontuu keskimäärin kuusi kertaa vuodessa. Työryhmä voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita sekä nimittää pienempiä alatyöryhmiä valmistelemaan ajankohtaisia asioita. Työryhmän voimavarat Aiempina toimikausina Etiikka-työryhmän suunnitelmallista toimintaa on vaikeuttanut sille kohdennettujen resurssien puuttuminen. Kustannuksia aiheutuu muun muassa seminaarien ja koulutusten järjestämisestä, kokouskuluista sekä kansallisiin ja kansainvälisiin seminaareihin osallistumisesta. Työryhmä laatii toiminnastaan aiheutuvista kustannuksista taloussuunnitelman kaudelle ja toimittaa sen käsiteltäväksi Oulun yliopiston hallintopalveluiden tulosneuvotteluihin. Toimintasuunnitelma vuosille Etiikka-työryhmän tehtävien päivittäminen Toimintasuunnitelman alussa esitetyt Etiikka-työryhmän tehtävät on laadittu vuonna Etiikka-työryhmä tarkistaa nykyiset tavoitteet ja tekee tarvittaessa esityksen niiden päivittämisestä rehtorille. 2. Eettisen ennakkoarvioinnin menettelyiden valmistelu ja vakiinnuttaminen Tutkimuseettinen neuvottelukunta on asettanut työryhmän pohtimaan humanististen ja yhteiskuntatieteellisten tieteenalojen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämistä. Työryhmän mietintö Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi on valmistunut vuonna Mietintö löytyy TENK:n verkkosivuilta osoitteesta Oulun yliopisto on useimpien muiden Suomen yliopistojen tavoin sitoutunut noudattamaan toiminnassaan TENK:n mietinnössä esitettyjä periaatteita. Rehtori Lajunen on nimittänyt Etiikka-työryhmän esityksestä erillisen työryhmän valmistelemaan ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin järjestämistä Oulun yliopistossa. Työryhmän puheenjohtajaksi on nimetty professori Matti Lehtihalmes ja jäseniksi professori Tapio Seppänen, professori Matti Weckström, tutkimusprofessori Arja Rautio ja yliopistonlehtori Vappu Sunnari. Työryhmä jättää loka-marraskuussa 2011 rehtori Lajuselle ehdotuksensa, miten eettinen ennakkoarviointi tulisi järjestä Oulun yliopistossa. Etiikka-työryhmä tekee yhteistyötä ja omalta osaltaan edistää ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin menettelyiden vakiinnuttamista Oulun yliopistossa. 3. Studia Ethica X -seminaarin suunnittelu ja toteutus Etiikka-työryhmän tehtävänä on herättää keskustelua yliopiston arvoista ja eettisistä kysymyksistä. Etiikkatyöryhmä on aiemmilla toimikausillaan järjestänyt etiikkaan keskittyviä niin kutsuttuja Studia Ethica - seminaareja. Seminaarien ohjelmat löytyvät Etiikka-työryhmän verkkosivuilta osoitteesta Syksyllä 2012 järjestetään Studia Ethica X -seminaari jostakin yleisestä etiikkaan liittyvästä aiheesta. Seminaari suunnataan esimerkiksi Oulun yliopiston tutkijakoulun (UniOGS) opiskelijoille. Seminaariin kutsutaan alustajaksi esimerkiksi tieteen etiikan professori Veikko Launis Turun yliopistosta. Vastuuhenkilöt: Riitta Keiski ja Kari Väyrynen Aikataulu: Syksy 2012

12 11(13) 4. Etiikan opetuksen kehittäminen Oulun yliopiston kandidaatti-, maisteri- ja tohtorikoulutuksessa Etiikka-työryhmä pitää tutkimusetiikan koulutuksen kehittämistä erittäin tärkeänä niin kandidaatti-, maisterikuin tohtorivaihteessakin. Etiikka-työryhmä tekee työtä sen puolesta, että Oulun yliopistossa on tarjolla etiikan opetusta kaikilla koulutustasoilla. Etiikka-työryhmä valmistelee yhdessä Oulun yliopiston tutkijakoulun (UniOGS) kanssa kaikille tutkijakoulutettaville pakollista Tieteen etiikka -opintojaksoa (2 op). Opintojakson opettajana tullee toimimaan dosentti Jarmo Pulkkinen. Etiikan opetuksen suunnitteluun ja järjestämiseen UNIOGSissa ja tiedekunnissa haetaan rahoitusta EU:n Tiede yhteiskunnassa -ohjelmasta. Ohjelman kautta on mahdollista hakea rahoitusta erityisesti tiedeopetukseen ja vastuullisen tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan mallin kehittämiseen. Hakukuulutus on ollut suuressa jakelussa 8.8. ja hakuaika päättyy Etiikka-työryhmän sivuilla oleva luettelo Etiikka-aiheiset opinnot Oulun yliopistossa päivitetään. Koulutusohjelmavastaaville tehdään kysely, jolla selvitetään, mitä etiikan opintojaksoja Oulun yliopistossa tällä hetkellä on ja miten etiikan opetus on hoidettu vastaajan edustamassa koulutusohjelmassa. Vastuuhenkilöt: Kari Väyrynen, Esa Hohtola ja Tytti Tenhula Aikataulu: Kevät Etiikka-työryhmän www-sivujen ylläpitäminen ja päivittäminen Etiikka-työryhmän www-sivuille (http://www.oulu.fi/etiikka/) kootaan työryhmän kokousmuistiot ja muita etiikkaan liittyviä ohjeita ja tiedotteita. Verkkosivuille on päivitetty muun muassa ESF:n laatima eurooppalainen eettinen ohjeisto European Code of Conduct for Research Integrity (http://www.esf.org/publications) ja tutkimusetiikan maailmankongressissa Singaporessa kesällä 2010 laadittu ns. Singaporen julistus (http://www.singaporestatement.org). Lukuvuoden aikana työryhmän verkkosivut päivitetään Oulun yliopiston uuden verkkosivuulkoasun mukaisiksi. Samalla tarkistetaan verkkosivujen sisällölliset kehittämistarpeet. Vastuuhenkilöt: Esa Hohtola ja Tytti Tenhula Aikataulu: Kevät Opetuksen eettisten ohjeiden päivittäminen Etiikka-työryhmä on laatinut vuonna 2005 yhdessä Korkeakouluopetuksen kehittämistoimikunnan kanssa opettajille ja opiskelijoille suunnatut Opetuksen eettiset ohjeet. Ohjeet on päivitetty Oulun yliopiston uuden verkkosivuilmeen mukaisiksi vuonna 2011 ja ne löytyvät osoitteesta Etiikka-työryhmä tarkistaa ja tarvittaessa päivittää Opetuksen eettiset ohjeet lukuvuoden aikana. Vastuuhenkilöt: Satu Selkälä, Kaisa Vainio ja Nuha Abuzaid. Aikataulu: Kevät Plagiointitapausten ennaltaehkäiseminen

13 12(13) Oulun yliopisto on ottanut syksyllä 2009 käyttöön Urkund-järjestelmän, joka on lähdeviitemerkintöjen tarkistamiseen ja plagioinnin ehkäisemiseen tarkoitettu tietojärjestelmä. Urkundin verkkosivut löytyvät osoitteesta Järjestelmän omistajuus on siirtynyt opetus- ja opiskelijapalveluilta Oulun yliopiston kirjastolle vuonna Syksyllä 2009 on laadittu plagiointitapausten käsittelyohje, joka koskee Oulun yliopiston opintosuorituksia ja opinnäytetöitä. Plagiointitapausten käsittelyohje löytyy verkko-osoitteesta Etiikka-työryhmä edistää Urkund-järjestelmän mahdollisimman systemaattista käyttöä yhteistyössä kirjaston kanssa ja huolehtii, että järjestelmän käyttöön järjestetään koulutusta yliopiston henkilökunnalle. Työryhmä myös tarkistaa ja tarvittaessa päivittää yhteistyössä kirjaston kanssa plagiointitapausten käsittelyohjeen lukuvuoden 2012 aikana. Etiikka-työryhmä pyytää kirjastosta vieraakseen kirjastonhoitaja Irene Salomäen ja tietojärjestelmäsuunnittelija Kai Skiftesvikin esittelemän Urkund-järjestelmän käyttöä ja sen kytkeytymisestä egradu-hankkeeseen. Etiikka-työryhmä selvittää yhteistyössä kirjaston kanssa, miten ja missä laajuudessa Urkund-järjestelmää käytetään Oulun yliopiston tiedekunnissa. 8. Verkottuminen kansallisesti ja kansainvälisesti Etiikka-työryhmän puheenjohtaja Riitta Keiski toimii valtakunnallisen Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) jäsenenä. Etiikka-työryhmä kannustaa ja resurssien puitteissa myös tukee rahallisesti työryhmän jäsenien ja Oulun yliopiston henkilökunnan osallistumista tutkimusetiikkaa käsitteleviin konferensseihin ja seminaareihin. Oulun yliopiston ulkopuolella järjestettävistä kansallisista ja kansainvälisistä etiikan seminaareista ja konferensseista tiedotetaan Etiikka-työryhmän verkkosivujen kautta yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille. Vastuut: Etiikka-työryhmä kokonaisuudessaan 9. Viestintä ja tunnettavuuden lisääminen Työryhmä edistää eettisten periaatteiden juurtumista opetukseen, tutkimukseen ja muuhun toimintaan Oulun yliopiston tiedekunnissa. Työryhmä selkeyttää, mitkä ovat etiikka-työryhmän jäsenten tehtävät tiedekuntatasolla. Vastuut: Etiikka-työryhmä kokonaisuudessaan

14 13(13) Etiikka-työryhmän taloussuunnitelma vuosille Kokoustarjoilut - 18 hlöä x 4 x 6 kokousta vuodessa Eettisen ennakkoarvioinnin menettelyiden valmistelu ja vakiinnuttaminen - Tutkimuspalveluiden taloussuunnitelmassa? Studia Ethica -seminaarien järjestelykustannukset (1 seminaari vuodessa) - Ulkopuolisten luennoitsijoiden palkkiot ja matkakustannukset (2 luennoitsijaa/ seminaari x 700 ) - Kahvitarjoilut (70 hlöä x 4 x 2 seminaaria) Työryhmän jäsenten osallistumis- ja matkakustannukset etiikkaa käsitteleviin konferensseihin ja seminaareihin - Keskimäärin 3 seminaaria vuodessa x 1 hlö/seminaari x Yhteensä

1. Kokouksen avaus Varapuheenjohtaja Kari Väyrynen avasi kokouksen klo

1. Kokouksen avaus Varapuheenjohtaja Kari Väyrynen avasi kokouksen klo OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ 3/2011 Aika: Ma 31.10.2011 klo 14.00 16.00 Paikka: Linnanmaa, päärakennuksen sali HR 142 (Pentti Kaiteran katu 1) Läsnä: Keiski Riitta, pj Abuzaid Nuha Estola Eila Hohtola

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkimusetiikasta

Ajankohtaista tutkimusetiikasta Terveiset Helsingissä 2.11.2010 järjestetystä Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä -seminaarista Professori Matti Lehtihalmes Etiikka-työryhmän kokous 21.12.2010 klo 13.15 Ajankohtaista tutkimusetiikasta

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari 21.3.2011 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT TUTKIMUSEETTINEN TOIMIKUNTA (http://www.uef.fi/uef/tutkimusetiikka) professori Risto

Lisätiedot

Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin periaatteet

Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin periaatteet Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin periaatteet Arja Kuula, kehittämispäällikkö Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto 21.03.2011 Itä-Suomen yliopiston tutkimusetiikan seminaari Tarpeet

Lisätiedot

Ihmistieteisiin luettavan tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestäminen Tampereen yliopistossa

Ihmistieteisiin luettavan tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestäminen Tampereen yliopistossa TYÖRYHMÄN ESITYS Ihmistieteisiin luettavan tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestäminen Tampereen yliopistossa Eettistä ennakkoarviointia valmistelevan työryhmän asettaminen ja työryhmän toiminta

Lisätiedot

Ihmistieteiden eettiset periaatteet

Ihmistieteiden eettiset periaatteet Ihmistieteiden eettiset periaatteet Arja Kuula, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan seminaari 2.11.2010, Tieteiden talo, Helsinki.

Lisätiedot

Ihmistiede, hoitotiede, lääketiede; rajanvetoa tutkimusasetelmien välillä lääketieteellistä tutkimusta koskeneen

Ihmistiede, hoitotiede, lääketiede; rajanvetoa tutkimusasetelmien välillä lääketieteellistä tutkimusta koskeneen Ihmistiede, hoitotiede, lääketiede; rajanvetoa tutkimusasetelmien välillä lääketieteellistä tutkimusta koskeneen lainsäädäntöuudistuksen valossa TENK:n kevätseminaari 17.5.2011 Ylitarkastaja Outi Konttinen

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Lakiperustaisen vs. vapaaehtoisen mallin erot ja kirot. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) Eero Vuorio 09.06.2008

Lakiperustaisen vs. vapaaehtoisen mallin erot ja kirot. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) Eero Vuorio 09.06.2008 Lakiperustaisen vs. vapaaehtoisen mallin erot ja kirot Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) Eero Vuorio 09.06.2008 TAUSTA Ihmiseen sekä ihmisen alkioon ja sikiöön kohdistuvaa lääketieteellistä tutkimusta

Lisätiedot

HYMY II -työryhmän puheenjohtaja, kehittämispäällikkö Arja Kuula, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, tutkimuseettinen neuvottelukunta

HYMY II -työryhmän puheenjohtaja, kehittämispäällikkö Arja Kuula, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, tutkimuseettinen neuvottelukunta Eettinen kipu ja riski Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen riskit, ennakkoarvioinnin tarpeellisuus sekä ohjeistaminen Tieteiden talo, Helsinki 6.10.2008 HYMY II -työryhmän puheenjohtaja, kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Ei-lääketieteellisen ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettinen arviointi ajankohtainen tilanne ja ongelmat

Ei-lääketieteellisen ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettinen arviointi ajankohtainen tilanne ja ongelmat Ei-lääketieteellisen ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettinen arviointi ajankohtainen tilanne ja ongelmat Teologian tohtori Simo Ylikarjula Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Tieteenalojen tutkimuseettisiä

Lisätiedot

Tutkimuslain keskeiset muutokset

Tutkimuslain keskeiset muutokset Tutkimuslain keskeiset muutokset Outi Konttinen 19.10.2010 Valtakunnallinen eettisten toimikuntien seminaari 28.9.2010 Säätytalo Muutosten perusteluja Tutkimuslain alkuperäinen sovellusalue koettu ongelmallisena

Lisätiedot

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ 1/2011 Aika: Ma 20.6.2011 klo 9.00 11.00 Paikka: Linnanmaa, päärakennuksen sali HR 142 (Pentti Kaiteran katu 1) Läsnä: Keiski Riitta, pj Abuzaid Nuha Estola Eila Hohtola

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE LAUSUNTOPYYNTÖÖN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ ENNAKKOARVIOINNISTA

TÄYTTÖOHJE LAUSUNTOPYYNTÖÖN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ ENNAKKOARVIOINNISTA TÄYTTÖOHJE LAUSUNTOPYYNTÖÖN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ ENNAKKOARVIOINNISTA Lausuntopyyntölomake liitteineen toimitetaan yhtenä pdf-dokumenttina toimikunnan sihteerille () kaksi viikkoa ennen Tutkimuseettisen

Lisätiedot

IHMISTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI SUOMESSA

IHMISTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI SUOMESSA IHMISTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI SUOMESSA Tutkimuseettisen neuvottelukunnan vuosiraportti 2014 19.5.2015 Terhi Tarkiainen RAPORTTI 19.5.2015 Ihmistieteellisen tutkimuksen eettinen

Lisätiedot

TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA. Toimintasuunnitelma kaudelle 1.2.2016 31.1.2019

TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA. Toimintasuunnitelma kaudelle 1.2.2016 31.1.2019 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA Toimintasuunnitelma kaudelle 1.2.2016 31.1.2019 Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) perustettiin vuonna 1991 käsittelemään tieteelliseen tutkimukseen liittyviä eettisiä

Lisätiedot

Ihmistieteellisen tutkimuksen eettisen arvioinnin kehittäminen ja ohjeistaminen

Ihmistieteellisen tutkimuksen eettisen arvioinnin kehittäminen ja ohjeistaminen Ihmistieteellisen tutkimuksen eettisen arvioinnin kehittäminen ja ohjeistaminen Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) Eero Vuorio 16.10.2007 TAUSTA Ihmiseen sekä ihmisen alkioon ja sikiöön kohdistuvaa

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 KOKOUSAIKA 17.2.2015 klo 19 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 21. elokuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 3/12 2.10.2012 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 7/12 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/12 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 9/12 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo 13.00-15.58 Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori, ylilääkäri

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/10 PÖYTÄKIRJA

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/10 PÖYTÄKIRJA Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

HYVÄ TIETEELLINEN KÄYTÄNTÖ JA SEN LOUKKAUSTEN KÄSITTELEMINEN. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2011

HYVÄ TIETEELLINEN KÄYTÄNTÖ JA SEN LOUKKAUSTEN KÄSITTELEMINEN. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2011 HYVÄ TIETEELLINEN KÄYTÄNTÖ JA SEN LOUKKAUSTEN KÄSITTELEMINEN Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2011 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA (TENK) Perustettu vuonna 1991 (Asetus tutkimuseettisestä neuvottelukunnasta

Lisätiedot

Eettinen tutkimus mitä se on?

Eettinen tutkimus mitä se on? Mihin ennakkoarviointia tarvitaan Kirsti Uusi-Rasi 18.11.2015 Eettinen tutkimus mitä se on? Noudattaa lakia, määräyksiä ja suosituksia On laadultaan hyvää (täyttää hyvän tieteellisen tutkimuksen kriteerit)

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Ajankohtaiset

Lisätiedot

Kansainvälisten tutkimushankkeiden eettisen ennakkoarvioinnin haasteita

Kansainvälisten tutkimushankkeiden eettisen ennakkoarvioinnin haasteita Kansainvälisten tutkimushankkeiden eettisen ennakkoarvioinnin haasteita Eettinen toimikunta Hannakaisa Isomäki, FT, dosentti puheenjohtaja 2015 2016 hannakaisa.isomaki@jyu.fi Tiedekunnat 31.12.2016 saakka

Lisätiedot

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011. Aika Tiistai kello Hallituksen kokoushuone HR144

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011. Aika Tiistai kello Hallituksen kokoushuone HR144 YLIOPISTOKOLLEGIO Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011 Aika Tiistai 13.12.2011 kello 13.00 Paikka Hallituksen kokoushuone HR144 Asialistat 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Yliopistokollegion

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

Paikka Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Paikka Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 2/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 23.09.2014 klo 09:30-11:15 Paikka Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt

Lisätiedot

19.8.2010. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.18. Myönnettiin David Hauserille läsnäolo- ja puheoikeus.

19.8.2010. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.18. Myönnettiin David Hauserille läsnäolo- ja puheoikeus. PÖYTÄKIRJA 12 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2010 Aika: 17.8.2010 kello 16.00 Paikka: Saikolo, Kimpisen kampus, Lappeenranta Kutsutut: Räsänen Joona puheenjohtaja läsnä Oksanen Riku varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Etiikan tekemistä vanhustyössä

Etiikan tekemistä vanhustyössä Petri Raasakka Rauni Väänänen-Sainio Pentti Koistinen (toim.) Etiikan tekemistä vanhustyössä Eettisiä näkökulmia vanhustyön kehittämiseen Oulussa 4 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. PÖYTÄKIRJA 02/2012 Aika: Tiistai 23.10.2012 klo 16 18 Paikka: Veturitallit, nuortentila Vaihde Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2013 1/14

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2013 1/14 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2013 1/14 Nuorisovaltuusto Aika 0 klo 17:00-18:00 Paikka Vääksyn nuorisotalo Käsitellyt asiat Asia Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 106 Sihteerin

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005 1(6) Aika 3.2.2005 Paikka Läsnä Poissa Ravintola Teatteri, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Suvi Hirvonen, hallituksen jäsen

Lisätiedot

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ 2/2011 Aika: 26.9.2011 klo 14.00 16.00 Paikka: Linnanmaa, päärakennuksen sali HR 142 (Pentti Kaiteran katu 1) Läsnä: Keiski Riitta, pj Abuzaid Nuha Estola Eila Hohtola

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien alueelliset eettiset toimikunnat ja niiden tehtävät

Sairaanhoitopiirien alueelliset eettiset toimikunnat ja niiden tehtävät HALLITUS 100 03.06.2013 EETTISET TOIMIKUNNAT 2013-2017 304/13/03/2013 HALL 100 Sairaanhoitopiirien alueelliset eettiset toimikunnat ja niiden tehtävät HUS:n eettisten toimikuntien toiminta Lääketieteellisestä

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Aineistonhallinta ARJA KUULA-LUUMI ALAIKÄISIIN KOHDISTUVAN TUTKIMUKSEN ETIIKKAA -SEMINAARI 11.11.2014 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA, HELSINKI

Aineistonhallinta ARJA KUULA-LUUMI ALAIKÄISIIN KOHDISTUVAN TUTKIMUKSEN ETIIKKAA -SEMINAARI 11.11.2014 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA, HELSINKI Aineistonhallinta ARJA KUULA-LUUMI ALAIKÄISIIN KOHDISTUVAN TUTKIMUKSEN ETIIKKAA -SEMINAARI 11.11.2014 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA, HELSINKI 2 Sisältö Aineiston elinkaari Aineistonkeruuvaihe Tutkimusluvat,

Lisätiedot

Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska

Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 2/2013 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 19.11.2013 klo 09:30-11:00 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Eero Vuorio 10.4.2006 TUTKIMUSETIIKKAA KOULUTTAJILLE: TUTKIMUSEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN (TENK) TOIMINTA VUONNA 2006

Eero Vuorio 10.4.2006 TUTKIMUSETIIKKAA KOULUTTAJILLE: TUTKIMUSEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN (TENK) TOIMINTA VUONNA 2006 Eero Vuorio 10.4.2006 TUTKIMUSETIIKKAA KOULUTTAJILLE: TUTKIMUSEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN (TENK) TOIMINTA VUONNA 2006 TUTKIMUSETIIKKAA KOULUTTAJILLE Tavoite: avoin keskustelu siitä miten tutkimusetiikkaa

Lisätiedot

HYVÄ TIETEELLINEN KÄYTÄNTÖ

HYVÄ TIETEELLINEN KÄYTÄNTÖ Ihmiseen kohdistuva tutkimus Eettiset perusvalmiudet tutkimustyössä sekä lupa- ja lausuntomenettely Matti Lehtihalmes Logopedia Humanistinen tiedekunta Oulun yliopisto Tutkimuksen eettinen arviointi Tutkimuseettinen

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TUTKIMUS IHMISILLÄ

LÄÄKETIETEELLINEN TUTKIMUS IHMISILLÄ LÄÄKETIETEELLINEN TUTKIMUS IHMISILLÄ Dos., OTT, MA, Salla LötjL tjönen Tutkimuseettinen neuvottelukunta perusteet 1 Pääasialliset oikeuslähteet Kansalliset L lääl ääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston tutkimuseettisen toimikunnan toimintakertomus vuodelta

Itä-Suomen yliopiston tutkimuseettisen toimikunnan toimintakertomus vuodelta Tutkimuseettinen toimikunta Toimintakertomus 2015 1 (5) Itä-Suomen yliopiston tutkimuseettisen toimikunnan toimintakertomus vuodelta 2015 1. Tutkimuseettisen toimikunnan toimintaperiaatteet Itä-Suomen

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tampereen alueen ihmistieteiden eettinen toimikunta Alueellista yhteistyötä jo vuodesta 2010

Tampereen alueen ihmistieteiden eettinen toimikunta Alueellista yhteistyötä jo vuodesta 2010 Tampereen alueen ihmistieteiden eettinen toimikunta Alueellista yhteistyötä jo vuodesta 2010 2 Historia TENK työryhmäraportti 9/2009 > rehtori nimitti suunnitteluryhmän 10/2009 PJ Arja Kuula, siht. Wahlfors,

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 11.5.2015 klo 17:00 1/5 Paikka Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto, Tuijussuontie 10, Raisio LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

13.9.2012. Varaedustajat: 21 Tino Valo 22 Kari Katajainen 23 Yrjö Kärkkäinen 24 Saara Asikainen

13.9.2012. Varaedustajat: 21 Tino Valo 22 Kari Katajainen 23 Yrjö Kärkkäinen 24 Saara Asikainen ESITYSLISTA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA 13.9..2012 Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1010 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki EPJ 2 Eetu Salminen EVPJ 3 Salla Korhonen este

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston kokous 7.4.2015. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 2 KOKOUKSEN AVAUS 65

Nuorisovaltuuston kokous 7.4.2015. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 2 KOKOUKSEN AVAUS 65 64 Nuorisovaltuuston kokous 7.4.2015 AIKA 7.4.2015 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 2 KOKOUKSEN AVAUS 65 3

Lisätiedot

Aika: 18.10.2006, kello 18:00-21:22 Paikka: Lahdesjärven ABC Liikenneaseman kokoustilat, Tampere

Aika: 18.10.2006, kello 18:00-21:22 Paikka: Lahdesjärven ABC Liikenneaseman kokoustilat, Tampere Suomen Paaritaksit ry Perustamiskokous Aika: 18.10.2006, kello 18:00-21:22 Paikka: Lahdesjärven ABC Liikenneaseman kokoustilat, Tampere Läsnä: Tarmo Vuorinen, Tampere Markku Tuulinen, Pori Lauri Savolainen,

Lisätiedot

TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA. Toimintasuunnitelma kaudelle 1.2.2013 31.1.2016

TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA. Toimintasuunnitelma kaudelle 1.2.2013 31.1.2016 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA Toimintasuunnitelma kaudelle 1.2.2013 31.1.2016 Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) perustettiin vuonna 1991 käsittelemään tieteelliseen tutkimukseen liittyviä eettisiä

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla:

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla: Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu Paikalla: Buket Yüksel Tuulia

Lisätiedot

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa:

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyspalveluosasto Terveyspalveluryhmä PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 19.12.2003 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriölle ASIA Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Hallituksen kokous 1/2012

Hallituksen kokous 1/2012 Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2012 Aika: Lauantaina 14.1.2012 9.00 19.30 Paikka: Risteily

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PYKÄLÄ RY. Opintovaliokunnan kokous 1/2013 AIKA: 17.01.2013. Pykälän pieni sali Sörnäisten rantatie 33 B, Helsinki

PYKÄLÄ RY. Opintovaliokunnan kokous 1/2013 AIKA: 17.01.2013. Pykälän pieni sali Sörnäisten rantatie 33 B, Helsinki PYKÄLÄ RY Opintovaliokunnan kokous 1/2013 AIKA: 17.01.2013 PAIKKA: LÄSNÄ: Pykälän pieni sali Sörnäisten rantatie 33 B, Helsinki Niina Karjunen, puheenjohtaja Heini Wiik, varapuheenjohtaja Katariina Vuorela,

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17. ESITYSLISTA 1(6) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA 7.5..2012 Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 2002 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj myöhässä 3 Salla

Lisätiedot

Eettinen ennakkoarviointi Helsingin yliopistossa TENK seminaari 20.3.2012

Eettinen ennakkoarviointi Helsingin yliopistossa TENK seminaari 20.3.2012 Eettinen ennakkoarviointi Helsingin yliopistossa TENK seminaari 20.3.2012 Laura Hokkanen, dos Käyttäytymistieteiden laitos Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta, pj

Lisätiedot

eettinen neuvottelukunta (ETENE) ja ETENE:n lääketieteellinen tutkimuseettinen jaosto (TUKIJA) ETENE-julkaisuja 2005:12

eettinen neuvottelukunta (ETENE) ja ETENE:n lääketieteellinen tutkimuseettinen jaosto (TUKIJA) ETENE-julkaisuja 2005:12 Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) ja ETENE:n lääketieteellinen tutkimuseettinen jaosto (TUKIJA) ETENE-julkaisuja 2005:12 ISBN 952-00-1815-8 (nid.) ISBN 952-00-1816-6 (PDF)

Lisätiedot

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Aika: 20.10.2011 klo. 8.30 15.15 Paikka: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö, Kotkantie 1 (Auditoriot

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 10/2016 1 (1) 148 428/13.02.00/2016 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle 1.1.2017-31.12.2020 Kuntayhtymän hallitus

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Aika: 25.10.2016 klo 13.00 15.30 (kokouslounas klo 12 13) Paikka: Ravintola Makun pieni kabinetti, Ratamestarinkatu 11, Helsinki Päätösluettelo 1 Kokouksen

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry Pöytäkirja 1. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja Hannu Karttunen avasi kokouksen klo 19.15.

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry Pöytäkirja 1. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja Hannu Karttunen avasi kokouksen klo 19.15. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry Pöytäkirja 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2013 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 5.11.2013 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 08.09.2014 klo 09:00-11:45 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 61 EDELLISEN

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ KOKOUS 1/2010

OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ KOKOUS 1/2010 OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ KOKOUS 1/2010 Aika: 8.10.2010 klo 10.00-12.00 Paikka: HR 144 Läsnä: Riitta Keiski, puheenjohtaja Tytti Tenhula, sihteeri Esa Hohtola Merja Kähkönen Marja Lajunen Jyrki

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Idnet-verkoston

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 1/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 2.1.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 1/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 2.1.2006 1(6) Aika 2.1.2006 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliitto Finlands Juristförbund ry:n (SLML) Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 11.3.2014 klo 18:00 Paikka Cumulus Rauma, Aittakarinkatu 9 1/5 LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg Harri Haapala Heikki

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 8/2012 KIRKKONEUVOSTO

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 8/2012 KIRKKONEUVOSTO LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 8/2012 KIRKKONEUVOSTO Kokousaika Kokouspaikka Tiistai 25.9.2012 kello 17.00 Huom! Aika Papinniemen leirikeskus (Hartaus Kasvunkappelissa, jonka jälkeen siirtyminen päärakennukseen)

Lisätiedot

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat:

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika Tiistai 10.2.2015 klo 17.00 18.38 Paikka Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta Käsiteltävät asiat: 16 KOKOUKSEN AVAUS 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2).

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2). 1 Selkämeren kansallispuiston ystävät yhdistys Yhdistyksen ensimmäinen kokous Aika: 28.8.2013 klo 19-20 Paikka: Luontotalo Arkki, Pori Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Lasse Lovén avasi kokouksen ja totesi,

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 20.4.2010 klo 9.00 9.40 Paikka: Nivala, Sapuskan kabinetti 1 Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 7/11 27.9.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 15/11 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 16/11 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 17/11 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Vanhusneuvosto Aika 06.05.2015 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnantalo, 2krs. Akseli-niminen kokoushuone Ervastintie 2 Läsnäolijat Niemeläinen Ismo puheenjohtaja Tammi

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/14 PÖYTÄKIRJA. dekaani Jouko Väänänen johtaja Juha Äystö hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/14 PÖYTÄKIRJA. dekaani Jouko Väänänen johtaja Juha Äystö hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot