2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi."

Transkriptio

1 OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ 4/2011 Aika: Ma klo Paikka: Linnanmaa, päärakennuksen sali HR 142 (Pentti Kaiteran katu 1) Läsnä: Keiski Riitta, pj Abuzaid Nuha Estola Eila Hohtola Esa Lajunen Marja Mäkelä Jyrki Pekkarinen Saara Peltonen Jouni Raustia Aune Rossi Liisa Salomaa Suvi Selkälä Satu Vainio Kaisa Vuojala Petri Vähäkangas Antti Väyrynen Kari, varapj. Tenhula Tytti, siht. Muistio 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista muutoksitta. 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin edellisen kokouksen ( ) pöytäkirja muutoksitta. 5. Ajankohtaista ja ilmoitusasioita Puheenjohtaja kertoi, että rehtorin asettaman työryhmän muistio Ihmistieteisiin liittyvän tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestäminen Oulun yliopistossa ja Pohjois-Suomessa on valmistunut (Liite 1). Sovittiin, että puheenjohtaja on yhteydessä tutkimuspalveluiden johtajaan Sinikka Eskeliseen ja tiedustelee, miten Pentti Kaiteran katu 1 Puh. (08) PL 8000 Faksi: (08) OULUN YLIOPISTO

2 2(13) yliopisto aikoo jatkossa edetä asiassa ja miten perustettavaksi ehdotetun toimikunnan toimintamenot on otettu huomioon hallintopalveluiden tulosneuvotteluissa. Puheenjohtaja tiedotti, että nk. Malli-CV -työryhmä aloittanut työskentelyn TENKin koolle kutsumana. Työryhmän tavoitteena on saada aikaan yksinkertainen, tiedeyhteisön käyttöön soveltuva CV-malli, jossa otetaan huomioon hyvä tieteellinen käytäntö. Puheenjohtaja tiedotti, että TENKin, TJNKn ja ETENEn yhteinen Etiikan päivä 2011 on järjestetty Helsingissä Tieteiden talolla. Teemana Etiikan päivässä oli Tiedon hyvä käyttö. Oulun yliopistosta päivään osallistui ainakin professori Erkki Karvonen Humanistisesta tiedekunnasta. (Liite 2) Puheenjohtaja tiedotti, että Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen -ohjeen uudistusta koskeva TENKin seminaari järjestettäneen Päivämäärä ei ole vielä varmistunut. Puheenjohtaja tiedotti, että TENK ja TUKIJA järjestävät yhteisseminaarin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja alueellisten eettisten toimikuntien jäsenille. Puheenjohtaja tiedotti, että The World Conference on Research Integrity järjestetään Montrealissa Etiikka-työryhmän toiminta- ja taloussuunnitelma toimikaudelle Jatkettiin edellisessä kokouksessa aloitetun toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyä (liite 3). Todettiin, että Etiikka-työryhmälle annetut tehtävät kaipaavat päivittämistä erityisesti kohdan 4 osalta. Etiikka-työryhmä näkee, että tiedekuntakohtaisten eettisten toimikuntien perustaminen ei nykytilanteessa ole tavoiteltavaa, vaan etiikkaan liittyvät asiat voitaisiin vastuuttaa ja käsitellä tiedekuntien koulutus- ja tutkimustoimikunnissa tai koulutusohjelmatoimikunnissa. Muutos työryhmän tehtäviin ehdotetaan tehtäväksi viimeistään seuraavaa Etiikka-työryhmää nimitettäessä. Sihteeri kertoi, että hallintopalveluiden tulosneuvottelut käydään ja Etiikka-työryhmän budjetti varmistuu vasta niiden jälkeen. Päätettiin hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavin muutoksin ja täydennyksin (tehdyt korjaukset ja lisäykset on merkitty liitteeseen 3 punaisella): Kohdassa 3. Studia Ethica X -seminaarin suunnittelu ja toteutus seminaarin teeman kohdalla todetaan, että Syksyllä 2012 järjestetään Studia Ethica X -seminaari jostakin yleisestä etiikkaan liittyvästä aiheesta. Seminaari suunnataan esimerkiksi Oulun yliopiston tutkijakoulun (UniOGS) opiskelijoille. Kohtaan 4. Etiikan opetuksen kehittäminen Oulun yliopiston kandidaatti-, maisteri- ja tohtorikoulutuksessa lisätään Aikataulu: Kevät 2012 Kohtaan 5. Etiikka-työryhmän www-sivujen ylläpitäminen ja päivittäminen lisätään Aikataulu: Kevät 2012 Kohtaan 6. Opetuksen eettisten ohjeiden päivittäminen lisätään Aikataulu: Kevät 2012 Kohtaan 7. Plagiointitapausten ennaltaehkäiseminen lisätään lause Etiikka-työryhmä selvittää yhteistyössä kirjaston kanssa, miten ja missä laajuudessa Urkund-järjestelmää käytetään Oulun yliopiston tiedekunnissa. Kohtiin 8 ja 9 lisätään Vastuut: Etiikka-työryhmä kokonaisuudessaan

3 3(13) 7. Muut mahdolliset asiat Muita asioita ei ollut. 8. Seuraavan kokouksen sopiminen Päätettiin, että seuraava kokous pidetään ma klo Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Muistion vakuudeksi Riitta Keiski puheenjohtaja Tytti Tenhula sihteeri

4 4(13) Liite 1 Ihmistieteisiin liittyvän tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestäminen Oulun yliopistossa ja Pohjois-Suomessa Rehtorin asettaman työryhmän muistio

5 5(13) Oulun yliopiston Etiikka-työryhmä esitti rehtorille , että ihmistieteisiin liittyvän tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin suunnittelua varten nimitettäisiin työryhmä. Työryhmän tehtävänä oli suunnitella eettisen ennakkoarvioinnin toteuttamista sekä arvioida, onko alueellisen työryhmän perustaminen tarpeellista. Työryhmään nimettiin seuraavat henkilöt: professori Matti Lehtihalmes, puheenjohtaja, humanistinen tiedekunta professori Tapio Seppänen, tietotekniikan laboratorio, tekninen tiedekunta professori Matti Weckström, fysiikan laitos, luonnontieteellinen tiedekunta tutkimusprofessori Arja Rautio, Thule instituutti dosentti Vappu Sunnari, naistutkimus, kasvatustieteiden tiedekunta Lisäksi työryhmä on ollut yhteydessä alueen korkeakouluihin seuraavasti: Lapin yliopisto (vararehtori Suvi Ronkainen) Oulun seudun ammattikorkeakoulu (tutkimus- ja kehitysjohtaja Irene Isohanni) Kajaanin ammattikorkeakoulu (rehtori Turo Kilpeläinen) Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu (rehtori Reijo Tolppi) Tehtävänannon lähtökohta Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) asettama työryhmä on laatinut ohjeet ihmistieteitä koskevan eettisen ennakkoarvioinnin luomiseksi suomalaiseen tiedemaailmaan (http://www.tenk.fi/ennakkoarviointi/eettisetperiaatteet.pdf). Työryhmä esittää, että yliopistoihin ja tutkimusorganisaatioihin perustettaisiin eettiset toimikunnat. Maamme yliopistoista 12/17, ammattikorkeakouluista 19/27 ja tutkimuslaitoksista 16/33 on sitoutunut tutkimuseettisen neuvottelukunnan Ihmistieteisiin luettavien tutkimusalojen eettisiin periaatteisiin. Eettisen toimikunnan tehtävänä on antaa lausuntoja ihmistieteisiin liittyvästä tutkimuksesta. Näiden periaatteiden mukaisesti eettinen ennakkoarviointi on suoritettava, mikäli 1. Tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen, 2. Tutkimuksessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta (arviointia ei kuitenkaan edellytetä julkisten ja julkistettujen tietojen, rekisteri ja asiakirja aineistojen ja arkistoaineistojen tutkimukseen), 3. Tutkimusta ei toteuteta osana varhaiskasvatuksen toimintayksikön tai koulun normaalitoimintaa ja se kohdistuu alle 15 vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, jonka perusteella huoltajalla on mahdollisuus kieltää lasta osallistumasta tutkimukseen, 4. Tutkimukset, joissa tutkittaville esitetään poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä, joiden mahdollisten haittojen arviointi edellyttää erityisasiantuntemusta (esim. väkivaltaa tai pornografiaa sisältävät tutkimukset), 5. Tutkimukset, joissa on riski aiheuttaa tutkittaville normaalin arkielämän rajat ylittävää pitkäaikaista henkistä haittaa (trauma, masennus, unettomuus). 6. Tutkimukset, joiden toteuttaminen voi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittaville (esim. perheväkivaltaa koskevat tutkimukset). Lisäksi tutkija voi pyytää eettisen toimikunnan lausuntoa, jos tutkimuskohde, tutkimuksen rahoittaja tai yhteistyökumppani sitä edellyttää tai jos tutkimustuloksia suunnitellaan julkaistavan tiedelehdessä, joka edellyttää eettistä ennakkoarviointia. Nykyinen tutkimuseettisen arvioinnin tilanne Oulun yliopistossa tutkimuseettisiä lausuntoja antaa tällä hetkellä lakisääteisesti lääketieteellisistä tutkimuksista Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta (http://www.ppshp.fi/eettinen_toimikunta). Tutkimuslaissa (794/2010) tämän toimikunnan tehtävä on kuvattu seuraavasti: Sairaanhoitopiirillä, jonka alueella on lääkärikoulutusta antava yliopisto, tulee olla vähintään yksi eettinen toimikunta (alueellinen eettinen toimikunta). Alueellisen eettisen toimikunnan tulee seurata,

6 6(13) ohjata ja arvioida tutkimuseettisten kysymysten käsittelyä alueellaan. Alueellisen eettisen toimikunnan asettaa sairaanhoitopiirin hallitus. Alueelliseen eettiseen toimikuntaan sovelletaan, mitä kuntalaissa (365/1995) säädetään toimikunnista. Lääketieteellisellä tutkimuksella tarkoitetaan sellaista tutkimusta, jossa puututaan ihmisen tai ihmisen alkion taikka sikiön koskemattomuuteen ja jonka tarkoituksena on lisätä tietoa terveydestä, sairauksien syistä, oireista, diagnostiikasta, hoidosta, ehkäisystä tai tautien olemuksesta yleensä. Sosiaali- ja terveysministeriön muistion mukaan eettisistä syistä, ja myös sen varmistamiseksi, että tutkimussuunnitelmat tulevat laajasti eettisten toimikuntien käsittelyyn, on tärkeää, että 2 :n 1 kohdassa esiintyvät käsitteet koskemattomuus ja sairauksien syyt, oireet diagnostiikka, hoito, ehkäisy ja tautien olemus yleensä määritellään laajasti. Tällöin muun muassa kuntoutus tulee useissa tapauksissa otetuksi lääketieteellisen tutkimuksen piiriin (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintokeskuksen tiedote ). Käytännössä lääketieteellisiksi tutkimuksiksi katsotaan: Kaikki lääkäri- ja / tai lääketeollisuuslähtöiset tutkimukset, joissa puututaan ihmisen koskemattomuuteen joillakin seuraavista tavoista: - Mikä tahansa aktiivinen interventio, joka tehdään tutkimuksen vuoksi (lääkitys, hoito- tai kuntoutustoimenpide) - Mikä tahansa näytteenotto tutkimuksen vuoksi - Syvällinen haastattelu (esim. psykiatriset ja/tai intiimit kyselytutkimukset). Toimikunta kokoontuu kerran kuukaudessa. Huomattavasta uusien lausuntohakemusten määrästä huolimatta toimikunnassa on käsitelty pyynnöstä myös humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä tutkimuksia. Eettisestä keskustelusta Oulun yliopistossa vastaa etiikka-työryhmä, jonka tehtävänä on: 1. Herättää ja jatkaa keskustelua yliopiston arvoista ja eettisistä kysymyksistä. 2. Miettiä keinoja, miten nämä arvot saadaan näkyviksi yliopiston työssä: tutkimuksessa, opetuksessa, opiskelussa ja hallinnossa, ja tukea niiden toteuttamisessa. 3. Osallistua keskusteluun yliopiston eri tiedekuntien etiikan opetuksen järjestämisestä. 4. Tukea tiedekuntia eettisten toimikuntien perustamisessa ja niiden työssä. 5. Eettisiä asioita pohtivien kokousten ja tilaisuuksien järjestäminen omassa yliopistossa sekä osallistuminen vastaaviin hankkeisiin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Oulun yliopiston tiedekunnissa tutkimustoimikunnat ovat käsitelleet joitakin tutkimuseettisiä lausuntopyyntöjä, mutta järjestelmälliset ohjeistukset lausuntojen pyytämisestä ja lausuntomenettelystä puuttuvat. Lapin yliopistossa lausuntopyynnöt käsitellään kutakin lausuntoa varten erikseen kootussa toimikunnassa. Ihmistieteiden eettinen toimikunta täydentäisi tutkimuseettisten aiheiden käsittelyä merkittävästi. Yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan kanssa tulee sopia millaiset tieteenalasta riippumattomat humanistisia, yhteiskuntatieteellisiä ja käyttäytymistieteellisiä menetelmiä käyttävät tutkimukset tulisi silti käsitellä sairaanhoitopiirin eettisessä toimikunnassa. Esitys Pohjois-Suomen ihmistieteisiin liittyvän tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia toteuttavasta toimikunnasta (Pohjois-Suomen ihmistieteiden eettinen toimikunta) Toimikunnan tehtävänä on huolehtia ihmistieteisiin liittyvän ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisestä ennakkoarvioinnista tutkimuseettisen neuvottelukunnan esittämien periaatteiden mukaisesti: tutkittavien vahingoittamisen välttäminen, tutkittavien itsemääräämisoikeus, yksityisyys ja tietosuoja. Erityisenä arviointikohteena ovat aineistonkeruu, tutkimuksen toteutustapa, tutkittavien informointi ja vapaaehtoisuuden selvittäminen sekä aineiston käsittelyn ja säilyttäminen. Lisäksi tarkastellaan tutkittaville tutkimukseen osallistumisesta mahdollisesti koituvia haittoja, kuitenkin suhteessa tutkimuksen oletettuun hyötyyn. Tässä tehtävässään toimikunta ei seuraa tieteenalaluokitusta, vaan esitettyjen periaatteiden mukaisesti ennakkoarviointi tulee tehdä tieteenalasta riippumatta kuitenkin niin, että lääketieteellinen tutkimus sekä hoitoja terveystieteellinen tutkimus kuten myös liikuntatieteellinen ja ravitsemustieteellinen tutkimus arvioidaan lakisääteisesti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueellisessa toimikunnassa

7 7(13) (http://www.ppshp.fi/eettinen_toimikunta). Ihmistieteiden eettisen toimikunnan on tarpeen sopia tarkemmasta tehtävänjaosta sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan kanssa, sillä esimerkiksi pelkästään rekistereihin ja asiakirjoihin perustuvat tutkimukset sekä kysely- ja haastattelututkimukset eivät kuulu sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan alaan, mutta niihin saattaa silti liittyä ihmistieteiden kannalta merkittäviä eettistä keskustelua edellyttäviä seikkoja. Perustutkintoon kuuluvien opinnäytetöiden kohdalla opiskelija hakee lausuntoa yhdessä ohjaajansa kanssa. Lapin yliopisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ja Kajaanin ammattikorkeakoulu ovat esittäneet kiinnostuksensa yhteistä Pohjois-Suomen alueella toimivaa eettistä toimikuntaa kohtaan. Näiden tahojen kanssa tulee solmia asiaa koskeva yhteistyösopimus. Näissä sopimuksissa tulee myös määritellä toimikunnan päätösten julkisuustaso ja ne kriteerit, joiden perusteella tutkimuksen tietoja tulee salata, esimerkiksi yhteistyösopimusten perusteella. Toimikunnan jäsenten tulisi edustaa laajasti ihmistieteiden alan tutkimusta, kuitenkin siten, että valtaosa jäsenistä tulisi niiltä aloilta, joilla tehdään eniten toimikunnan toimialaan kuuluvaa tutkimusta. Tämän lisäksi kukin toimikunnan työskentelyyn osallistuva alueella toimiva korkeakoulu esittäisi edustajansa toimikuntaan. Jäsenistön kokoonpanossa tulisi olla myös juridiikan asiantuntemusta sekä maallikkoedustaja, joka voisi olla myös jatko-opiskelija. On myös mahdollista pyytää kuultavaksi asiantuntijoita, jos toimikunnan asiantuntemuksen ei katsota riittävän käsiteltävänä olevan suunnitelman arviointiin. Työryhmän koon tulisi olla riittävä, jotta asiantuntemus ja päätösvaltaisuus saadaan turvattua. Työryhmä esittää, että toimikuntaan valitaan rehtorin päätöksellä puheenjohtaja sekä kahdeksan muuta Oulun yliopiston jäsentä, joille nimettäisiin henkilökohtaiset varajäsenet. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka puheenjohtajan ollessa estynyt toimii hänen tilallaan. Tutkimuseettisen tietotaidon kehittyminen on pitkäjänteistä työtä, joten toimikunnan jäsenten toimikauden on oltava riittävän pitkä, jotta kokemusta erilaisista eettisistä kysymyksistä ja niiden ratkaisuista pääsisi kehittymään. Toimikunnan jäsenten kouluttautumisesta tutkimuseettiseen arviointiin tulee myös huolehtia. Työryhmä esittää toimikunnan jäsenten toimikauden pituudeksi kolmea vuotta. Tutkimuspalvelut olisi luontevin toimintaympäristö ihmistieteiden eettiselle toimikunnalle, jolloin tutkimuspalvelut voisi järjestää toimikunnalle sihteeri. Tehtävä sisältää paljon tutkimuseettistä neuvontaa, joten sihteerillä tulisi olla tutkijakoulutus. Hänen tehtävänään olisi perustaa toimikunnalle verkkosivut, jossa esitettäisiin tutkijoille kaikki tarvittava tieto lausuntohakemuksen laatimista sekä siihen liitettäviä asiakirjoja varten. Tähän on annettu ohjeistus Tutkimuseettisen neuvottelukunnan materiaaleissa. Samoin esimerkiksi Tampereen yliopiston ihmistieteiden eettisen toimikunnan ja PPSHP:n eettisen toimikunnan sivut voivat toimia hyvänä mallina laadittaessa toimikunnan verkkosivuja. Samalle verkkosivulle voitaisiin koota myös muu opiskelu- ja tutkimusetiikkaa koskeva materiaali. Sihteerin tehtävänä olisi ylläpitää tutkimusdiaarijärjestelmää, vastaanottaa lausuntohakemukset, neuvoa tutkijoita lausuntohakemuksiin liittyvissä kysymyksissä, laatia kokousasiakirjat ja toimittaa ne toimikunnan jäsenille, laatia kokouspöytäkirjat ja tiedottaa päätöksistä tutkijoille. Koska osa toimikunnan jäsenistä työskentelee hyvinkin etäällä Oulusta, on syytä järjestää sähköinen toiminta-alusta toimikunnan työskentelyä ja materiaalin jakoa varten, jotta kaikkea materiaalia ei tarvitse kopioida ja lähettää postitse jäsenille. Varsinkin toiminnan alkuvaiheessa on laaja tiedottaminen ihmistieteisiin liittyvästä tutkimusetiikasta ja tutkimusten ennakkoarvioinnista hyvin tarpeen yhteistyössä Oulun yliopiston etiikkatyöryhmän ja Oulun yliopiston tutkijakoulun (UniOGS) kanssa. Ihmistieteiden eettinen toimikunta voisi myös levittää tietoisuutta näistä kysymyksistä myös pitämällä kokouksiaan eri toimipisteissä. Oulun yliopiston ja yhteistyökumppaneiden tulee järjestää toimikunnalle myös taloudelliset resurssit toimia. Erityisesti taloudellisia resursseja tarvitaan toimikunnan sihteerin palkkaan, tarvittavien tietojärjestelmien perustamiseen ja ylläpitoon sekä toimikunnan jäsenten kouluttautumiseen. Toimikunta raportoi toiminnastaan Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle. Esitämme, että ihmistieteisiin liittyvän tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia varten perustettaisiin toimikunta, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja toimialaansa liittyvistä tutkimuksista, edistää toiminnallaan tutkimuseettistä keskustelua ja toimia yhteistyössä Oulun yliopiston etiikka-työryhmän ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan kanssa. Oulussa

8 8(13) Matti Lehtihalmes (puheejohtaja) Arja Rautio Tapio Seppänen Vappu Sunnari Matti Weckström

9 TIEDONJULKISTAMISEN NEUVOTTELUKUNTA TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta, ETENE ETIIKAN PÄIVÄ TIEDON HYVÄ KÄYTTÖ OHJELMA Aika: Keskiviikkona klo Paikka: Tieteiden talo Kirkkokatu 6, Helsinki Ohjelma: 9.30 Kahvitarjoilu MITEN TIETOA KÄYTETÄÄN? (Erillissessiot) Ammattitiedon hyvä käyttö (sali 104) Tilaisuuden avaus ETENEn pj, VTT Markku Lehto Käypähoito-suositusten soveltaminen arkkiatri Risto Pelkonen Professionaalisen tiedon käytön vaarat ETENEn pj. Markku Lehto Keskustelu Tiedeviestinnän triple-helix. Tutkijan viesti tutkimuksen, asiantuntijuuden ja elinkeinoelämän kehyksissä (sali 505) Tutkiva työpaja puheenjohtaja: TJNKn jäsen, professori (Oulun yliopisto) Erkki Karvonen alustajat: Satu Lipponen, viestintäpäällikkö (Syöpäjärjestöt) Juha Tuunanen, tutkimuskoordinaattori (Helsingin yliopisto) Tutkimusvilpin torjunnan uudet haasteet. Harmaan alueen tutkimuseettisten laiminlyöntien tunnistaminen ja torjunta (sali 309) Tutkiva työpaja puheenjohtaja: TENKin vpj, professori (Turun yliopisto) Veikko Launis Lounas TIETO JA ETIIKKA ERI YHTEYKSISSÄ (Yhteissessio, sali 104) Kahvitarjoilu Tervetuloa TENKin pj. kansleri (Tampereen yliopisto) Krista Varantola Paneeli aamupäivän teemoista puheenjohtajana TENKin pj. Krista Varantola panelisteina TJNKn pj, professori (Aalto-yliopisto) Risto Nieminen, TENKin vpj. Veikko Launis ja ETENEn pj. Markku Lehto Tutkimustiedon hyvä käyttö osana poliittista päätöksentekoa johtava tietoasiaintuntija (Eduskunnan kirjasto) Timo Turja Kansainvälisiä esimerkkejä eettisestä yhteistyöstä Etiikan toimijoiden organisointi Pohjoismaissa tutkija (Helsingin yliopisto) Aaro Tupasela Etiikan toimijoiden organisointi Kanadassa ETENEn jäsen, ylilääkäri (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri) Päivi Rautava Eettisten toimijoiden kirjava kenttä Suomessa: keskustelu eettisten toimijoiden yhteistyöstä puheenjohtajana TENKin vpj. Veikko Launis

10 9(13) Liite 3 Oulun yliopiston etiikka-työryhmän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Työryhmän tehtävät Etiikka-työryhmän tehtävänä on: 1. herättää ja jatkaa keskustelua yliopiston arvoista ja eettisistä kysymyksistä. 2. miettiä keinoja, miten nämä arvot saadaan näkyviksi yliopiston työssä: tutkimuksessa, opetuksessa, opiskelussa ja hallinnossa, ja tukea niiden toteuttamisessa. 3. osallistua keskusteluun yliopiston eri tiedekuntien etiikan opetuksen järjestämisestä. 4. tukea tiedekuntia eettisten toimikuntien perustamisessa ja niiden työssä. 5. eettisiä asioita pohtivien kokousten ja tilaisuuksien järjestäminen omassa yliopistossa sekä osallistuminen vastaaviin hankkeisiin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Toimikausi Oulun yliopiston rehtori Lauri Lajunen on asettanut Etiikka-työryhmän toimikaudelle Työryhmän toimikausi alkaa ja päättyy Kokoonpano Työryhmän puheenjohtajana toimii professori Riitta Keiski teknillisestä tiedekunnasta ja varapuheenjohtajana yliopistonlehtori Kari Väyrynen humanistisesta tiedekunnasta. Sihteerinä toimii suunnittelija Tytti Tenhula opetus- ja opiskelijapalveluista. Etiikka-työryhmän jäsenet ja varajäsenet kaudella ovat seuraavat: Abuzaid, Nuha Filosofian yo Jäsen OYY Estola, Eila Erikoistutkija Jäsen KTK Hohtola, Esa Professori Jäsen LuTK Lajunen, Marja Professori Jäsen LuTK Mäkelä, Jyrki Professori Jäsen LTK Pekkarinen, Saara Yliopistotutkija Jäsen TaTK Peltonen, Jouni Yliopistonlehtori Jäsen KTK Raustia, Aune Professori Jäsen LTK Rossi, Liisa Henkilöstöjohtaja Jäsen Henkilöstöpalv. Salomaa, Suvi Filosofian yo Varajäsen OYY Selkälä, Satu Lehtori Jäsen HuTK Seppänen, Samu Kauppatieteiden yo Varajäsen OYY Vainio, Kaisa Filosofian yo Jäsen OYY Vuojala, Petri Yliopistonlehtori Jäsen TTK Vähäkangas, Antti Tohtorikoulutettava Jäsen TaTK

11 10(13) Etiikka-työryhmän kokoukset Etiikka-työryhmä kokoontuu keskimäärin kuusi kertaa vuodessa. Työryhmä voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita sekä nimittää pienempiä alatyöryhmiä valmistelemaan ajankohtaisia asioita. Työryhmän voimavarat Aiempina toimikausina Etiikka-työryhmän suunnitelmallista toimintaa on vaikeuttanut sille kohdennettujen resurssien puuttuminen. Kustannuksia aiheutuu muun muassa seminaarien ja koulutusten järjestämisestä, kokouskuluista sekä kansallisiin ja kansainvälisiin seminaareihin osallistumisesta. Työryhmä laatii toiminnastaan aiheutuvista kustannuksista taloussuunnitelman kaudelle ja toimittaa sen käsiteltäväksi Oulun yliopiston hallintopalveluiden tulosneuvotteluihin. Toimintasuunnitelma vuosille Etiikka-työryhmän tehtävien päivittäminen Toimintasuunnitelman alussa esitetyt Etiikka-työryhmän tehtävät on laadittu vuonna Etiikka-työryhmä tarkistaa nykyiset tavoitteet ja tekee tarvittaessa esityksen niiden päivittämisestä rehtorille. 2. Eettisen ennakkoarvioinnin menettelyiden valmistelu ja vakiinnuttaminen Tutkimuseettinen neuvottelukunta on asettanut työryhmän pohtimaan humanististen ja yhteiskuntatieteellisten tieteenalojen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämistä. Työryhmän mietintö Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi on valmistunut vuonna Mietintö löytyy TENK:n verkkosivuilta osoitteesta Oulun yliopisto on useimpien muiden Suomen yliopistojen tavoin sitoutunut noudattamaan toiminnassaan TENK:n mietinnössä esitettyjä periaatteita. Rehtori Lajunen on nimittänyt Etiikka-työryhmän esityksestä erillisen työryhmän valmistelemaan ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin järjestämistä Oulun yliopistossa. Työryhmän puheenjohtajaksi on nimetty professori Matti Lehtihalmes ja jäseniksi professori Tapio Seppänen, professori Matti Weckström, tutkimusprofessori Arja Rautio ja yliopistonlehtori Vappu Sunnari. Työryhmä jättää loka-marraskuussa 2011 rehtori Lajuselle ehdotuksensa, miten eettinen ennakkoarviointi tulisi järjestä Oulun yliopistossa. Etiikka-työryhmä tekee yhteistyötä ja omalta osaltaan edistää ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin menettelyiden vakiinnuttamista Oulun yliopistossa. 3. Studia Ethica X -seminaarin suunnittelu ja toteutus Etiikka-työryhmän tehtävänä on herättää keskustelua yliopiston arvoista ja eettisistä kysymyksistä. Etiikkatyöryhmä on aiemmilla toimikausillaan järjestänyt etiikkaan keskittyviä niin kutsuttuja Studia Ethica - seminaareja. Seminaarien ohjelmat löytyvät Etiikka-työryhmän verkkosivuilta osoitteesta Syksyllä 2012 järjestetään Studia Ethica X -seminaari jostakin yleisestä etiikkaan liittyvästä aiheesta. Seminaari suunnataan esimerkiksi Oulun yliopiston tutkijakoulun (UniOGS) opiskelijoille. Seminaariin kutsutaan alustajaksi esimerkiksi tieteen etiikan professori Veikko Launis Turun yliopistosta. Vastuuhenkilöt: Riitta Keiski ja Kari Väyrynen Aikataulu: Syksy 2012

12 11(13) 4. Etiikan opetuksen kehittäminen Oulun yliopiston kandidaatti-, maisteri- ja tohtorikoulutuksessa Etiikka-työryhmä pitää tutkimusetiikan koulutuksen kehittämistä erittäin tärkeänä niin kandidaatti-, maisterikuin tohtorivaihteessakin. Etiikka-työryhmä tekee työtä sen puolesta, että Oulun yliopistossa on tarjolla etiikan opetusta kaikilla koulutustasoilla. Etiikka-työryhmä valmistelee yhdessä Oulun yliopiston tutkijakoulun (UniOGS) kanssa kaikille tutkijakoulutettaville pakollista Tieteen etiikka -opintojaksoa (2 op). Opintojakson opettajana tullee toimimaan dosentti Jarmo Pulkkinen. Etiikan opetuksen suunnitteluun ja järjestämiseen UNIOGSissa ja tiedekunnissa haetaan rahoitusta EU:n Tiede yhteiskunnassa -ohjelmasta. Ohjelman kautta on mahdollista hakea rahoitusta erityisesti tiedeopetukseen ja vastuullisen tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan mallin kehittämiseen. Hakukuulutus on ollut suuressa jakelussa 8.8. ja hakuaika päättyy Etiikka-työryhmän sivuilla oleva luettelo Etiikka-aiheiset opinnot Oulun yliopistossa päivitetään. Koulutusohjelmavastaaville tehdään kysely, jolla selvitetään, mitä etiikan opintojaksoja Oulun yliopistossa tällä hetkellä on ja miten etiikan opetus on hoidettu vastaajan edustamassa koulutusohjelmassa. Vastuuhenkilöt: Kari Väyrynen, Esa Hohtola ja Tytti Tenhula Aikataulu: Kevät Etiikka-työryhmän www-sivujen ylläpitäminen ja päivittäminen Etiikka-työryhmän www-sivuille (http://www.oulu.fi/etiikka/) kootaan työryhmän kokousmuistiot ja muita etiikkaan liittyviä ohjeita ja tiedotteita. Verkkosivuille on päivitetty muun muassa ESF:n laatima eurooppalainen eettinen ohjeisto European Code of Conduct for Research Integrity (http://www.esf.org/publications) ja tutkimusetiikan maailmankongressissa Singaporessa kesällä 2010 laadittu ns. Singaporen julistus (http://www.singaporestatement.org). Lukuvuoden aikana työryhmän verkkosivut päivitetään Oulun yliopiston uuden verkkosivuulkoasun mukaisiksi. Samalla tarkistetaan verkkosivujen sisällölliset kehittämistarpeet. Vastuuhenkilöt: Esa Hohtola ja Tytti Tenhula Aikataulu: Kevät Opetuksen eettisten ohjeiden päivittäminen Etiikka-työryhmä on laatinut vuonna 2005 yhdessä Korkeakouluopetuksen kehittämistoimikunnan kanssa opettajille ja opiskelijoille suunnatut Opetuksen eettiset ohjeet. Ohjeet on päivitetty Oulun yliopiston uuden verkkosivuilmeen mukaisiksi vuonna 2011 ja ne löytyvät osoitteesta Etiikka-työryhmä tarkistaa ja tarvittaessa päivittää Opetuksen eettiset ohjeet lukuvuoden aikana. Vastuuhenkilöt: Satu Selkälä, Kaisa Vainio ja Nuha Abuzaid. Aikataulu: Kevät Plagiointitapausten ennaltaehkäiseminen

13 12(13) Oulun yliopisto on ottanut syksyllä 2009 käyttöön Urkund-järjestelmän, joka on lähdeviitemerkintöjen tarkistamiseen ja plagioinnin ehkäisemiseen tarkoitettu tietojärjestelmä. Urkundin verkkosivut löytyvät osoitteesta Järjestelmän omistajuus on siirtynyt opetus- ja opiskelijapalveluilta Oulun yliopiston kirjastolle vuonna Syksyllä 2009 on laadittu plagiointitapausten käsittelyohje, joka koskee Oulun yliopiston opintosuorituksia ja opinnäytetöitä. Plagiointitapausten käsittelyohje löytyy verkko-osoitteesta Etiikka-työryhmä edistää Urkund-järjestelmän mahdollisimman systemaattista käyttöä yhteistyössä kirjaston kanssa ja huolehtii, että järjestelmän käyttöön järjestetään koulutusta yliopiston henkilökunnalle. Työryhmä myös tarkistaa ja tarvittaessa päivittää yhteistyössä kirjaston kanssa plagiointitapausten käsittelyohjeen lukuvuoden 2012 aikana. Etiikka-työryhmä pyytää kirjastosta vieraakseen kirjastonhoitaja Irene Salomäen ja tietojärjestelmäsuunnittelija Kai Skiftesvikin esittelemän Urkund-järjestelmän käyttöä ja sen kytkeytymisestä egradu-hankkeeseen. Etiikka-työryhmä selvittää yhteistyössä kirjaston kanssa, miten ja missä laajuudessa Urkund-järjestelmää käytetään Oulun yliopiston tiedekunnissa. 8. Verkottuminen kansallisesti ja kansainvälisesti Etiikka-työryhmän puheenjohtaja Riitta Keiski toimii valtakunnallisen Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) jäsenenä. Etiikka-työryhmä kannustaa ja resurssien puitteissa myös tukee rahallisesti työryhmän jäsenien ja Oulun yliopiston henkilökunnan osallistumista tutkimusetiikkaa käsitteleviin konferensseihin ja seminaareihin. Oulun yliopiston ulkopuolella järjestettävistä kansallisista ja kansainvälisistä etiikan seminaareista ja konferensseista tiedotetaan Etiikka-työryhmän verkkosivujen kautta yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille. Vastuut: Etiikka-työryhmä kokonaisuudessaan 9. Viestintä ja tunnettavuuden lisääminen Työryhmä edistää eettisten periaatteiden juurtumista opetukseen, tutkimukseen ja muuhun toimintaan Oulun yliopiston tiedekunnissa. Työryhmä selkeyttää, mitkä ovat etiikka-työryhmän jäsenten tehtävät tiedekuntatasolla. Vastuut: Etiikka-työryhmä kokonaisuudessaan

14 13(13) Etiikka-työryhmän taloussuunnitelma vuosille Kokoustarjoilut - 18 hlöä x 4 x 6 kokousta vuodessa Eettisen ennakkoarvioinnin menettelyiden valmistelu ja vakiinnuttaminen - Tutkimuspalveluiden taloussuunnitelmassa? Studia Ethica -seminaarien järjestelykustannukset (1 seminaari vuodessa) - Ulkopuolisten luennoitsijoiden palkkiot ja matkakustannukset (2 luennoitsijaa/ seminaari x 700 ) - Kahvitarjoilut (70 hlöä x 4 x 2 seminaaria) Työryhmän jäsenten osallistumis- ja matkakustannukset etiikkaa käsitteleviin konferensseihin ja seminaareihin - Keskimäärin 3 seminaaria vuodessa x 1 hlö/seminaari x Yhteensä

Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Tutkimuseettinen neuvottelukunta Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi Tutkimuseettinen neuvottelukunta Helsinki 2009 1

Lisätiedot

TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA. Toimintasuunnitelma kaudelle 1.2.2013 31.1.2016

TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA. Toimintasuunnitelma kaudelle 1.2.2013 31.1.2016 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA Toimintasuunnitelma kaudelle 1.2.2013 31.1.2016 Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) perustettiin vuonna 1991 käsittelemään tieteelliseen tutkimukseen liittyviä eettisiä

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012)

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012) Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012) Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama (asetus 1347/1991) tutkimuseettinen neuvottelukunta

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:5 Harvinaisten sairauksien KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Ohjausryhmän raportti Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt Pirjo-Liisa Omar (toim.) Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 952-206-038-0 (painettu) ISBN 952-206-039-9 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija: Korkeakoulujen

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA Sarja B. Projektiraportit ja selvitykset 21, 2011 Riikka Jalonen LAPSEN oikeuksien SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lapsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Turo Virtanen Helena Ahonen Henna Ahonen Pirkko Koski Jyrki Lähteenmäki Kirsi Mustonen Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 978-952-206-142-3

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö Oppilashuoltohenkilöstön opas Päivähoito- ja koulutusvirasto 2011 2 Sisältö 1. Mitä oppilashuolto on?... 5 1.1 Oppilashuoltotyön viisi osaamisalaa...

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014 Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelmatyö 2 1.1 TUTKINTOVAATIMUKSET, OPETUSOHJELMA

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT Tieteellisten seurain valtuuskunta Helsinki 2011 Tieteellisten seurain valtuuskunta Mariankatu 5 00170 Helsinki Puhelin *(09) 228 691 Sähköposti: tsv@tsv.fi

Lisätiedot