hule-esitetään aatteita sekä käytäntöö kentamisessa. osavaluma-- pintojen tössä. noudattamaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "hule-esitetään aatteita sekä käytäntöö kentamisessa. osavaluma-- pintojen tössä. noudattamaan."

Transkriptio

1 KOKKOLAN HULEVESIOHJELMA Kokkolan kaupungissa on ryhdyttyy hulevesien hallinnan kehittämiseen laatimalla hule-esitetään vesiohjelma. Hulevesiohjelmassa Kokkolan kaupungin tavoitetila siitä, s miten hulevedet tulee huomioida kaikessa suunnit-- vastuu telussa ja rakentamisessa ja miten jaetaan kaupungin eri organisaatioiden välillä. Tavoitteenaa on selkeyttää yleisiä toimintaperi-- käytäntöö suunnittelussa, rakennusvalvonnassa ja ra-- kentamisessa. Hulevesiohjelmassa tarkastellaan osavaluma-- aluekohtaisesti hulevesien hallintaan liittyviää ominaispiirteitä huomioiden alueiden kehitys-- näkymät. Hulevesien kokonaisvaltainen hal-- linta on tärkeää, koska hulevesien valuma-- alueet eivät noudata kuntien, kaupunginosienn tai tonttienn rajoja, ja yksittäisillä paikallisrat-- kaisuilla voidaan ongelmaa siirtää tahatto-- masti eteenpäin. Ilmastonmuutoksen myötä sateet lisääntyvätt ja yksittäisten sateiden intensiteetti kasvaa. aatteita sekä luoda yhtenäinenn Samaan aikaan kaupunkirakennetta tiiviste-- pintojen tään ja vettä läpäisemättömien määrä lisääntyy. Tulvien lisäksi myös hule-- aset-- taa uudenlaisia haasteita kaupunkiympäris-- tössä. vesien aiheuttama kuormitus vesistöille Hulevesien hallinta ja hulevesitulviin varautu-asettaa vainn yhden tahon vastuulle. Hulevesien hallintaaa tulisi kehittää siten, että mukanaa ovat kau-- punki, vesihuoltolaitos sekä kiinteistönomis-- tajat yhdessä. Hulevesiohjelman tavoitteeseen päästään, kun päätöksentekijät, virkamiehet,, minen on haaste, jota ei voida kaupungin työntekijät sekä asukkaat saavatt tarvittavat tiedot ja ohjeet omassa toimin-- niitää noudattamaan. nassa tehtäville ratkaisuille, ja sitoutuvat

2 Hulevesiin liittyvä lainsäädäntö Tärkeimmät lait, jotka koskevat hulevesien hallinnan järjestämistä, ovat maankäyttö ja rakennuslaki (132/1999, MRL), vesihuoltolaki (119/2001, VHL), vesilaki (587/2011, VL) ja laki tulvariskien hallinnasta eli turvariskilaki (620/2010). Vireillä on vesihuoltolainsäädännön muuttaminen, joka toisi muutoksia vesihuoltolakiin, maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä maankäyttö- ja rakennusasetukseen. Muutoksen keskeinen asia on hulevesien ja perustusten kuivatusvesien viemäröinnin erottaminen vesihuoltolain mukaisesta vesihuollosta, sekä kunnalle säädettävä velvollisuus huolehtia hulevesien hallinnasta asemakaava-alueilla. Lakimuutoksen tavoitteena on myös saada rahoitus hulevesien hallinnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Hallituksen esitys muutoksista on ollut lausunnoilla keväällä 2013 ja se etenee eduskunnan esittelyyn aikaisintaan vuoden 2013 loppupuolella. Nykytilanteessa Kunnalla on vesihuoltolain mukaan yleinen huolehtimisvelvollisuus vesihuollon järjestämisessä, joka koskee myös hulevesiviemäröintiä. Vesihuoltolaitos vastaa hulevesien poisjohtamisesta määritellyllä toiminta-alueella Vesihuoltolakia sovelletaan huleveden poisjohtamiseen kiinteistöltä viemäröintijärjestelmiin. Maanpäälliset hulevesien hallinnan ratkaisut eivät kuulu vesihuoltolain soveltamisalan piiriin. Lainsäädännön muutos (VHL, MRL, MRA) Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien viemäröinti erotettaisiin vesihuoltolain mukaisesta vesihuollosta Hulevesien kokonaishallinnasta säädettäisiin maankäyttö- ja rakennuslaissa, kunta vastaa hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella Kunta voisi hyödyntää vesihuoltolaitoksen toteuttamaa huleveden viemäröintiä osana järjestelmäänsä Kunta/vesihuoltolaitos voisi periä maksua hulevesiin liittyen, jotta vesihuoltomaksuilla ei katettaisi hulevesiin liittyviä kustannuksia

3 Hulevesiohjelman tavoitteet Päätavoitteet 1) Selkeä vastuunjako ja menettelytavat sekä sitoutuminen toimintaan 2) Toimiva hulevesitalous; riittävät resurssit ja kustannukset tasapainossa 3) Hyvä ohjeistus ja tiedotus sekä kattavat taustaselvitykset 4) Teknisesti toimiva, joustava ja eri hallintamenetelmiä hyödyntävä hulevesijärjestelmä Hulevesien hallinnan toteuttaminen noudattaa pääsääntöisesti viereisessä kaaviossa ja alla olevassa taulukossa esitettyä periaatetta ja tärkeysjärjestystä. Hulevesiohjelman tavoitteisiin kuuluu hulevesiin liittyviä kaavamääräyksien kehittäminen. Hulevesien hallinnan suunnittelu huomioidaan maankäytön suunnittelun jokaisella tasolla ja kaavamääräykset hulevesiin liittyen johtavat todellisiin hyötyihin kustannustehokkaasti ja järkeenkäyvästi. Hulevesien hallinnan suunnitteluun on käytettävissä riittävät taustaselvitykset liittyen muun muassa valuma-aluejakoihin ja hulevesimääriin ja erilaisille alueille mukaan lukien pohjavesialueet saadaan kohdistettua niille sopivat, toimivat menetelmät. Rakennuslupakäytäntöön liittyen tavoitteena on, että luvan saaminen edellyttää hulevesien hallintasuunnitelmaa. Prioriteettijärjestys I Ehkäistään hulevesien muodostumista ja niihin kohdistuvaa laatuhaittaa II Hulevedet käsitellään ja hyödynnetään syntypaikallaan III Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan suodattavalla ja viivyttävällä järjestelmällä IV Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hulevesiviemärissä yleisille alueille viivytettäväksi ja puhdistettavaksi ennen vesistöön johtamista. V Haitalliset hulevesivaikutukset kompensoidaan toisaalla tehtävillä toimenpiteillä VI Hulevedet johdetaan viemärissä suoraan vastaanottavaan vesistöön. Selitys Ympäristöä rakennetaan ja ylläpidetään siten, että runsaasti hulevesiä muodostavia pintoja sekä laatuhaittaa aiheuttavia tekijöitä olisi mahdollisimman vähän. Sade- ja sulamisvedet hyödynnetään kasteluun tai muuhun käyttöön tai imeytetään tonteilla ja yleisillä alueilla, jos maaperän laatu ja muut olosuhteet sallivat. Vedet johdetaan syntypaikaltaan painanteiden ja ojien kautta puhdistaen ja viivyttäen. Ratkaisuilla pyritään edistämään imeytymistä. Vedet johdetaan putkitetusta järjestelmästä viivyttäviin ja puhdistaviin avouomiin, painanteisiin, lammikoihin tai kosteikkoihin ennen johtamista purkuvesistöön. Mikäli kohtien I-IV toimenpiteet eivät kohteena olevalla valuma alueella ole mahdollista, voidaan haitallisia vaikutuksi kompensoida toteuttamalla toimenpiteitä muualla, esimerkiks toisella samaan vesistöön laskevalla alueella. Jos muut hulevesien hallintatoimenpiteet eivät ole mahdollisia, johdetaan hulevedet putkitettuna suoraan vesistöön. Menettelyllä ei saa aiheuttaa tulva- ja eroosiohaittoja tai muuta haittaa ympäristölle. Poikkeuksen muodostavat erityisen likaiset hulevedet, jotka voidaan esimerkiksi haittaa aiheuttavan toiminnan ympäristöluvassa tai vastaavassa määräyksessä edellyttää esikäsiteltäväksi ennen hulevesijärjestelmään johtamista tai johdettavaksi jätevesiviemäriin ja edelleen jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Luvan jätevesiviemäriin johtamiselle antaa vesihuoltolaitos ja siitä on sovittava kirjallisesti.

4 Hulevesien hallinnan vastuunjako Ennen lakimuutosten voimaantuloa Kokkolassa jatketaan nykyisellä vastuunjaolla, ja hulevesisuunnittelua tehdään osana vesihuollon suunnittelua sekä vanhoilla että uusilla alueilla. Hulevesijärjestelmän rakentaminen toteutetaan osana vesihuollon rakentamista ja/tai kunnallistekniikan rakentamista. Hulevesijärjestelmien kunnossapidon osalta vastuu jakautuu vesihuoltolaitoksen ja kaupungin välille. Lähtökohtaisesti vesihuoltolaitos vastaa putkiviemäriverkostosta ja kaupunki maanpäällisistä järjestelmistä ja avo-ojista. Tekninen palvelukeskus päävastuussa muusta kuin vesihuoltolain mukaisesta hulevesiviemäröinnistä Suunnitteluvaiheessa vastuutahot ovat yhdyskuntatekniset palvelut, ympäristöpalvelut ja kaavoituspalvelut sekä maa- ja vesialueiden hallintapalvelut Hulevesijärjestelmien (pois lukien huleveden runkoviemärit) toteutuksessa, käytössä ja kunnossapidossa päävastuussa ovat teknisen palvelukeskuksen yhdyskuntatekniset palvelut ja ympäristöpalvelut Kiinteistön omistaja vastaa omista järjestelmistään, rajapinnassa kuitenkin rakennusvalvonta Kokkolan Vesi vastaa hulevesiviemäriverkostosta Kun vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain muutokset astuvat voimaan, tulee vastuut määritellä uudelleen ja valita hulevesien hallinnan päävastuutaho kaupungin hallintokunnista. Myös hulevesien toimintaaluemääritys on päivitettävä ja samassa yhteydessä esitetään kartalla kaikki yleiseen hulevesijärjestelmään kuuluvat rakenteet ja kumpi taho, kaupunki vai vesihuoltolaitos vastaa niiden kunnossapidosta. Tärkeimmät toimenpiteet ja aikataulu Hulevesiohjelman hyväksyttäminen kaupunkirakennelautakunnassa 2013 Hulevesivastaavan nimeäminen 2014 Perustettavan hulevesityöryhmän kokous kahdesti vuodessa tai tarvittaessa useammin 2014 Hulevesiprosessin ja vastuiden määrittäminen, omistus- ja ylläpitovastuut kartalle Vastuunjaon uudelleen määrittely lakimuutosten jälkeen Resurssitarpeiden kartoitus yksikkökohtaisesti hulevesiohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja laadittavien toimintaohjeiden perusteella 2014 Hulevesikustannusten kattamisen määrittely; hulevesimaksu vai verovarat (lakimuutosten jälkeen) 2015 Hulevesien hallinnan tiedotussuunnitelma Lisäksi : ohjeistus, koulutus, tiedotus > hulevesien hallintajärjestelmän kehittämistoimenpiteitä >, muun muassa: hulevesimallinnukset, koko kaupungin kattava tekninen hulevesisuunnitelma selvitys ja suunnitelma maatalouden ja haja-asutuksen kuormituksen vähentämisestä

5 Lopuksi Hulevesiohjelmalla toteutetaan kaupunginn strategiaa terveellisestä, turvallisesta ja viih-- ver-- rattuna kaupungin hulevesien hallintaan liitty-- vät tehtävät lisääntyvät. Tärkein tekijä hule-- vesisuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksii on saada poliittisessa käsittelyssä hulevesiasiaa ymmärretyksi ja päätöksentekijät edistämäänn hulevesien kokonaishallintaa siihen liittyvillää tyisästä ympäristöstä. Nykytilanteeseen päätöksillä. Asenteissa tarvitaan muutosta sekä kaupungin organisaatiossa että asukkaiden keskuudessa. Asukkaiden ja kaupungin eri toimijoiden on hyväksyttävä, että maanpäälliset hulevesijär-- jestelmät kuuluvat kaupungin yhdyskuntara-- suunnit-- telun ja rakentamisenn kokonaishallintaa jaa huoltoa. Ratkaisut löytyvät, kun hulevesienn hallinta nähdään myönteisenä kaupunkikuvaaa elävöittävänä ja virkistysarvoa lisäävänä jaa monipuolistavana asiana. kenteeseen, joka vaatii uudenlaista Vanhojen kiinteistöjen velvoittaminen toimen-- tie-- don jakamisella voidaan vaikuttaaa asenteisiin piteisiin on haastavaa, mutta myönteisellä ja mielipiteisiin. Hulevesien hallinnan kehittä-- jaa suuria kustannuksia, vaan pienilläkin tontti-- kohtaisilla toimenpiteillä voidaan ottaa oike-- anlaisia askeleita oikeaan suuntaan. Kiinteis-- töjä kannustetaan parhaiten, jos hulevesimak-- suja voitaisiin kompensoida tai niistä saisi va-- pautuksen tai muuta selvää hyötyä, mikälii hulevesien hallinnastaa huolehditaan tontti-- kohtaisilla menetelmillä ja ratkaisuilla. minen ei aina edellytä mittavia ratkaisuja Hulevesiohjelma on vasta yhteinen näkemyss tulevasta tilanteesta. Jatkossa tavoitteita tuleee vielä kehittää käytännön toiminnaksi. Tämää vaatii paljon yhteistyötä ja lisäksi sekä s rahalli-- hoidonn kustannukset aiheuttavat oman haasteensa sia että henkilöresursseja. Kasvavat tavoitteiden saavuttamiselle. Kuitenkin luon-on usein ko-- konaistaloudellisin ratkaisu, jos ympäristön nonmukainen hulevesien hallinta viihtyisyydelle ja luonnon monimuotoisuudellee annetaan sille kuuluva arvo kehittyvässä kau-- punginrakenteessa.

Sisällys. Esipuhe 4. 1 Alkusanat 6. 2 Määritelmiä 9. 3 Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät 18. 4 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 20

Sisällys. Esipuhe 4. 1 Alkusanat 6. 2 Määritelmiä 9. 3 Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät 18. 4 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 20 Hulevesiopas 1 Sisällys Esipuhe 4 1 Alkusanat 6 Määritelmiä 9 3 Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät 18 4 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 0 5 Hulevesien hallinnan suunnitteluprosessi 6 Hulevesien

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS

PIEKSÄMÄKI, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Marraskuu 2013 PIEKSÄMÄKI, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS Tarkastus

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitoksen toimintaalue Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Toiminta-alueen vahvistaminen Toiminta-alueen aiheuttamat velvoitteet Toiminta-alueen rajaamisen

Lisätiedot

Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken

Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken 1 Osapuolet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY PL 100, 00066 HSY Y-tunnus 2274241-9 Espoon kaupunki Helsingin

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen 1(10) KTY-toiminta-alueen määritys, liite Kaupunkisuunnittelu Asianumero 1506/11.04.00/2014 Vesihuoltotyöryhmän vastine Salon kaupunki Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys

Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further Riihimäen kaupunki Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys 82120257 7.11.2008 Riihimäen kaupunki Kalmun osayleiskaavaalueen hulevesiselvitys Viite

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Energiatehokkuustoimikunnan mietinnön erillinen liite (julkaistu vain sähköisesti) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto

Lisätiedot