FCG Finnish Consulting Group Oy. Jyväskylän kaupunki HULEVESIOHJELMA P15244

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FCG Finnish Consulting Group Oy. Jyväskylän kaupunki HULEVESIOHJELMA P15244"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy Jyväskylän kaupunki HULEVESIOHJELMA P15244

2 FCG Finnish Consulting Group Oy Jyväskylän kaupunki I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO TARPEET HULEVESIEN HALLINNAN KEHITTÄMISELLE JYVÄSKYLÄSSÄ Vastuunjakoasiat Kaupungin kehittyminen JYVÄSKYLÄN HULEVESIOHJELMA Päätavoitteet Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet Toimenpidetaulukko HULEVESIOHJELMAN VAIKUTUKSET JA TULEVAISUUS Lainsäädännön muutokset Hulevesien hallinnan rahoittaminen Ohjelman vaikutuksien arviointi Jyväskylän toimintamallin kehittäminen Seuranta... 8 LIITTEET Liite 1 Yleistietoa hulevesistä

3 FCG Finnish Consulting Group Oy Jyväskylän kaupunki 1 (8) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HULEVESIOHJELMA 1 JOHDANTO Jyväskylän kaupunki on ilmaissut tahtotilansa hulevesien hallinnan kehittämiseen käynnistämällä hulevesiohjelman laatimisen. Hulevesiohjelman tavoitteena on parantaa Jyväskylän kaupungissa hulevesien hallintaa ja tätä kautta poistaa kaupungille ja kaupungin asukkaille hulevesistä aiheutuvia haittoja. Ohjelmalla halutaan edistää tarkoituksenmukaisten, kustannustehokkaiden ja ympäristöön sopivien ratkaisujen käyttöönottoa sekä tehostaa ja selkeyttää hulevesiin liittyviä toimintoja eri hallintokuntien kesken. Hulevesiohjelman laatiminen kuuluu Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalvelujen strategian toimenpiteisiin sekä kaupungin ilmasto-ohjelmaan. Hulevesiohjelman laatimisesta on vastannut vuonna 2009 perustettu hulevesityöryhmä, jossa ovat olleet mukana Jyväskylän kaupungilta ja Jyväskylän Energia Oy:stä seuraavat henkilöt: Tuija Solin, asemakaavapäällikkö Taru Heikkinen, kaavoitusbiologi Mervi Vallinkoski, maisema-arkkitehti Jari Lohi, rakennuttajapäällikkö Mika Koliseva, yleissuunnitteluinsinööri Pasi Huotari, ympäristösuojelupäällikkö Heikki Lehtonen, lvi-insinööri Ora Nuutinen, tonttipäällikkö Jukka Tyrväinen, vesihuoltopäällikkö Juha Kettunen, vesihuoltoinsinööri Kaavoitus Kaavoitus Kaavoitus Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntatekniikka Ympäristötoimi Rakennusvalvonta Tonttipalvelut Jyväskylän Energia Oy Jyväskylän Energia Oy Hulevesiohjelman kokoamisen konsulttina toimi FCG Finnish Consulting Group Oy. Taustatietoa hulevesistä ja niiden vaikutuksista on esitetty liitteessä 1.

4 FCG Finnish Consulting Group Oy Jyväskylän kaupunki 2 (8) 2 TARPEET HULEVESIEN HALLINNAN KEHITTÄMISELLE JYVÄSKYLÄSSÄ 2.1 Vastuunjakoasiat 2.2 Kaupungin kehittyminen Jyväskylässä kaupungin hallintokunnat ovat katsoneet hulevesiä omista lähtökohdistaan, eikä päävastuuta hulevesistä ja niiden hallinnasta ole määritetty. Nykytilanteessa Jyväskylän kaupungin alueella hulevesiviemärin runkoverkostoa hallinnoi Jyväskylän Energia Oy. Hulevesiverkostoa on myös Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalvelujen (yhdyskuntatekniikan vastuualue) hallinnassa. Olemassa olevan hulevesiverkoston hallinta jakautuu pääasiallisesti siten, että Jyväskylän Energia Oy vastaa toiminta-alueellaan hulevesiviemärin runkoverkostosta. Toiminta-alueiden ulkopuolella alueiden kuivatus on toteutettu pääasiassa avo-ojajärjestelmin. Myös toiminta-alueen sisällä on alueita, joissa on käytössä avo-ojakuivatus. Kaupunkirakennepalvelujen yhdyskuntatekniikan vastuualue vastaa runkoverkon ulkopuolisista osista, kuten ns. viiksijohdoista, ritiläkaivoista ja hulevesipumppaamoista sekä yleisille alueille toteutettavista tasaus- ja viivytysrakenteista. Lisäksi hulevesijärjestelmään kuuluu useita erilaisia ojia, joiden kunnossapitovastuu on epäselvä. Jyväskylässä on lisäksi vanhoja sekaviemäröityjä alueita, joiden hulevedet johdetaan jätevesien kanssa samaan järjestelmään ja johdetaan jätevedenpuhdistamolle. Sekaviemäröinnistä tulisi pyrkiä eroon, mutta kohteissa, joissa viemärit on eriytetty, kiinteistöjen saaminen erottelemaan hule- ja jätevetensä on koettu hankalaksi. Jyväskylän kaupungin kehittämisen lähtökohtana on yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja täydentäminen. Vuonna 2009 on käynnistetty Jyväskylän kaupungin yleiskaavan laatiminen, jonka yhteydessä laaditaan keskustaajamaalueiden täydennysrakentamisselvitys. Asuin- ja toimitila-alueita täydennysrakennetaan ja myös uusia alueita otetaan käyttöön. Kaikki tämä aiheuttaa haasteita hulevesien hallinnalle. Jyväskylässä on 2000-luvulle saakka rakennettu laajoja putkiviemäreihin perustuvia hulevesijärjestelmiä, joiden suunnittelussa ei ole huomioitu tulvariskejä eikä mitoituksessa ole varauduttu täydennysrakentamisen aiheuttamaan hulevesivalunnan lisääntymiseen ja nopeutumiseen. Täydennysrakentamisessa paikalliset olosuhteet voivat muuttua merkittävästi alkuperäiseen tilanteeseen verrattuna, mikä voi näkyä etenkin lisääntyneenä tulvariskinä. Täydennysrakentaminen lisää myös hulevesien aiheuttamaa ympäristökuormitusta, joka voi kasvaa lähes huomaamatta tasolle, josta on selvää haittaa. Uusia alueita käyttöön otettaessa muutokset kohteen hydrologiassa ovat suuria ja osin välittömiä, mutta mahdollisuudet niiden hallintaan ovat täydennyskohteita paremmat. Erityistä huomiota tulee kiinnittää suurten yksiköiden, kuten laajojen kauppa- tai logistiikkakohteiden vaikutuksiin, oli sitten kyse uudis- tai täydennysrakentamisesta.

5 FCG Finnish Consulting Group Oy Jyväskylän kaupunki 3 (8) 3 JYVÄSKYLÄN HULEVESIOHJELMA 3.1 Päätavoitteet Jyväskylän hulevesiohjelman päätavoitteena on hulevesien hallinnan parantaminen kokonaisuutena. Hulevesiohjelma määrittelee yhteisen tahtotilan, johon kaikki hallintokunnat sitoutuvat. Tavoitteina on hulevesien luonnonmukaisen hallinnan edistäminen, tulvahaittojen ehkäisy sekä hulevesien aiheuttamien ympäristöhaittojen hallitseminen. Tehtävillä toimenpiteillä turvataan kaupunkiluonnon monimuotoisuutta sekä parannetaan pohjaveden laatua ja varmistetaan sen riittävä muodostuminen. Hulevedet nähdään resurssina ja mahdollisuutena luoda kestävämpää ja parempaa ympäristöä. Tavoitteena on, että kaupungin hallintokunnissa hulevesien hallinnan vastuut ja toiminnan rahoitus ovat selkeät ja jokainen taho tuntee ja sisäistää tehtävänsä sekä kantaa vastuunsa oman alueensa toimenpiteistä. Hulevesien hallinnalle on olemassa selkeä toimintamalli, jolla tehtävät ja vastuut on määritetty sekä tietotaito, tiedonkulku ja yhteistyö varmistettu. 3.2 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet Hulevesien hallinnan ensisijaisena tavoitteena on hulevesien muodostumisen ehkäisy, jolla voidaan parhaiten estää hulevesistä aiheutuvia haittoja. Tämä tarkoittaa käytännössä läpäisemättömien pintojen vähentämistä paremman suunnittelun keinoin. Muodostuneiden hulevesien hallinnassa painopiste tulee olla syntypaikalla tehtävissä toimenpiteissä. Hulevettä tulee ensisijaisesti hyödyntää kasteluun tai muuhun käyttöön tai imeyttää maaperään yleisillä alueilla ja tonteilla ja vasta sitten johtaa vesiä keskitettyihin järjestelmiin, joihin hulevedet johdetaan laajemmilta alueilta. Hulevesien määrällisessä hallinnassa tulee ratkaista hulevesien suuresta määrästä aiheutuvien ongelmien hallinta viivyttämällä sekä huleveden imeyttäminen pohjaveden pinnan alenemisen estämiseksi. Hyvässä ratkaisussa molemmat tekijät ovat huomioitu. Luontoarvoiltaan herkissä kohteissa sekä pohjavesialueilla imeyttämisen merkitys korostuu. Hulevesien laadullisen hallinnan tärkeimpänä tavoitteena on hulevesiin kohdistuvien laatuhaittojen ennaltaehkäisy, johon voidaan vaikuttaa ohjeistuksilla ja toimintatavoilla. Epäpuhtauksien pääsemistä hulevesiin voidaan ennaltaehkäistä mm. kattamalla riskitoimintoja ja johtamalla haitallisimmat vedet jätevesiviemäriin hulevesijärjestelmän sijasta. Laadulliseen hallintaan käytettävät rakenteelliset menetelmät tulisi toteuttaa syntypaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä. Laadullisessa hallinnassa tärkeintä on ehkäistä pitkäaikaisia, kroonisia vaikutuksia. Hulevesien hallinnan toteuttaminen noudattaa pääsääntöisesti kuvassa 1 esitettyä periaatetta ja siinä esitetään noudatettavaksi taulukossa 1 esitettyä tärkeysjärjestystä, jota kaikkien hallintokuntien tulee sitoutua soveltamaan. Uudenlaiset hulevesien hallintaratkaisut otetaan käyttöön ensisijaisesti uusilla sekä täydennysrakennettavilla alueilla. Vanhoilla alueilla ratkaisuja sovelletaan lähinnä mahdollisten tulva- tai ympäristöhaittojen poistamiseksi.

6 FCG Finnish Consulting Group Oy Jyväskylän kaupunki 4 (8) Kuva 1. Hulevesien hallinnan prosessikaavio Taulukko 1. Hulevesien hallinnan tärkeysjärjestys Prioriteettijärjestys I Ehkäistään hulevesien muodostumista ja niihin kohdistuvaa laatuhaittaa II Hulevedet käsitellään ja hyödynnetään syntypaikallaan III Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan suodattavalla ja viivyttävällä järjestelmällä IV Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hulevesiviemärissä yleisille alueille viivytettäväksi ja puhdistettavaksi ennen vesistöön johtamista. V Hulevedet johdetaan viemärissä suoraan vastaanottavaan vesistöön. Selitys Ympäristöä rakennetaan ja ylläpidetään siten, että runsaasti hulevesiä muodostavia pintoja sekä laatuhaittaa aiheuttavia tekijöitä olisi mahdollisimman vähän. Sade- ja sulamisvedet hyödynnetään kasteluun tai muuhun käyttöön tai imeytetään tonteilla ja yleisillä alueilla, jos maaperän laatu ja muut olosuhteet sallivat. Vedet johdetaan syntypaikaltaan painanteiden ja ojien kautta puhdistaen ja viivyttäen. Ratkaisuilla pyritään edistämään imeytymistä. Vedet johdetaan putkitetusta järjestelmästä viivyttäviin ja puhdistaviin avouomiin, painanteisiin, lammikoihin tai kosteikkoihin ennen johtamista purkuvesistöön. Jos muut hulevesien hallintatoimenpiteet eivät ole mahdollisia, johdetaan hulevedet putkitettuna suoraan vesistöön. Menettelyllä ei saa aiheuttaa tulva- ja eroosiohaittoja tai muuta haittaa ympäristölle. Poikkeuksen muodostavat erityisen likaiset hulevedet, jotka voidaan esimerkiksi haittaa aiheuttavan toiminnan ympäristöluvassa tai vastaavassa määräyksessä edellyttää esikäsiteltäväksi ennen hulevesijärjestelmään johtamista tai johdettavaksi jätevesiviemäriin ja edelleen jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Luvan jätevesiviemäriin johtamiselle antaa vesihuoltolaitos ja siitä on sovittava kirjallisesti.

7 FCG Finnish Consulting Group Oy Jyväskylän kaupunki 5 (8) 3.3 Toimenpidetaulukko Jyväskylän kaupungin hulevesien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet on esitetty alla olevassa taulukossa ja siinä on käytetty seuraavia lyhenteitä: Ytek = Yhdyskuntatekniikan vastuualue Kaava = Yleis- ja asemakaavoitus Rakval = Rakennusvalvonta Yto = Ympäristötoimi JE = Jyväskylän Energia Oy Taulukko 2. Hulevesien hallinnan tavoitteet, toimenpiteet ja vastuutahot Toimenpide/tavoite Tarkempi kuvaus Vastuutaho Aikataulu Päätöksenteko: Hulevesiohjelman käsittely ja hyväksyminen Kaupunkirakennelautakunnan käsittely ja hyväksyntä hulevesiohjelmalle Hulevesityöryhmä 2011 Toimintaohjeet ja tietopaketti yksityisille toimijoille Hallintokunnat, hulevesityöryhmä ohjaa toteutusta 2013 Koulutus / ohjeistus yksityisille Hulevesien hallinnan rakentamistapaohjeiden laatiminen Rakval Info- ja keskustelutilaisuudet sidosryhmille Hulevesityöryhmä alkaen 2011 Resurssitarpeiden kartoitus yksikkökohtaisesti Hallintokunnat, hulevesityöryhmä 2012 Riittävien henkilöresurssien ja määrärahojen osoittaminen Päätökset tarvittavien henkilöresurssien hankkimisesta Hallintokunnat 2012 Määrärahat hulevesijärjestelmien toteuttamiseen ja ylläpitoon omana talousarviokohtanaan Ytek, JE alkaen 2012 Koulutustarpeen kartoitus yksikkökohtaisesti. Hallintokunnat, hulevesityöryhmä ohjaa toteutusta alkaen 2011 Kaupungin ja Jyväskylän Energian osaamisen kehittäminen Koulutustilaisuuksien järjestäminen Hulevesityöryhmä alkaen 2011 Info- ja keskustelutilaisuudet ao. lautakunnille sekä virkamiehille Hulevesityöryhmä alkaen 2011 Hallintokuntien toimintaohjeet valtakunnallisen hulevesioppaan pohjalta. Hulevesityöryhmä ja hallintokunnat 2012 Yleiset periaatteet / toimintatavat Vaihtoehtoisten ratkaisumallien etsiminen hulevesijärjestelmien hallinnoinnille; esim. palveluyhtiöt, kiinteistöjen yhteiset ratkaisut Hulevesityöryhmä

8 FCG Finnish Consulting Group Oy Jyväskylän kaupunki 6 (8) Tallennetaan webmappiin tietoa hulevesialtaista, ojista ja tulvareiteistä Esitetään hulevesiverkoston osat sekä avojärjestelmät kartalla Hulevesityöryhmä ja hallintokunnat Ytek, JE alkaen 2012 alkaen 2012 Suunnittelutarpeet Toimenpideohjelman laatiminen purkuvesistöihin päätyvien hulevesien laadun parantamistoimista Osoitetaan tärkeimmät tulvareitit ja kootaan tiedot hulevesitulvakohteista Yto, Ytek, JE Ytek Tehdään valuma-aluetasoiset virtaamaselvitykset tärkeimpien virtausreittien osalta hulevesisuunnitelmien laatimisen yhteydessä Ytek, JE Selvitys Jyväskylän keskeisten järvien (Palokka-, Alva- ja Tuomio-) tilasta Yto Yleis- ja asemakaavojen yhteydessä tehdään tarvittaessa hulevesiselvityksiä ja -suunnitelmia Ytek, Kaava

9 FCG Finnish Consulting Group Oy Jyväskylän kaupunki 7 (8) 4 HULEVESIOHJELMAN VAIKUTUKSET JA TULEVAISUUS 4.1 Lainsäädännön muutokset Hulevesien hallinnan kehittymiseen tulee eniten vaikuttamaan valmisteilla oleva vesihuoltolain (119/2001) muutos. Vesihuoltolain ja siitä aiheutuva maankäyttö- ja rakennuslain muutosten tarkka sisältö ei ole vielä varmistunut ja uusien lakien voimaan tulo on todennäköistä vasta muutaman vuoden päästä. Koska vasta nämä lakimuutokset todella selkeyttävät vastuunjakokysymykset, tulee ennen niiden voimaantuloa pystyä toimintaa kehittämään myös nykyisten lakien mukaisesti. Tässä ohjelmassa ehdotettua toimintamallia voidaan käyttää myös nykytilanteessa, mutta on erityisen tärkeää, että Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän Energia Oy näkevät kumpikin asetetut hulevesien hallinnan tavoitteet mielekkäänä ja pyrkivät niitä edistämään, vaikka uudet toimintatavat eivät istuisi nykyisiin tehtäviin täysin. 4.2 Hulevesien hallinnan rahoittaminen Lainsäädännön muuttumiseen sisältyy myös kysymys hulevesimaksun uudistamisesta. Voimassa olevan vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitos voi periä huleveden liittymis- ja perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen toimittamista palveluista. Yleistä hulevesimaksua laitos ei voi periä. Nykytilanteessa Jyväskylän Energia kattaa keräämillään liittymis- ja perusmaksuilla vain noin neljänneksen hulevesiverkoston investointi- ja käyttökustannuksista. Ilman tulopohjan laajentamista hulevesien hallinnan kehittäminen ei ole mahdollista, oli toimija sitten vesihuoltolaitos tai kaupunki. 4.3 Ohjelman vaikutuksien arviointi Esitetty toimintamalli lisää hallintokuntien, etenkin yhdyskuntatekniikan vastuualueen tehtäviä nykytilanteeseen nähden, mutta tehtävien luonne ei muutu. Tärkeintä on eri hallintokuntien välinen yhteistyö ja hulevesikysymysten tarkastelu riittävän laajoina kokonaisuuksina niin alueellisesti (valumaaluetaso) kuin kronologisesti (suunnittelu, rakentaminen, ylläpito). Hulevesien hallinnan suunnittelu tulee liittää maankäytön suunnitteluun ja riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta asioita voidaan tarkastella ajoissa ja tarvittavassa mittakaavassa. Maankäytön suunnittelu kytkee muutenkin yhteen eri yksiköiden toiminnan, joten se on oikea ympäristö myös hulevesien hallinnan suunnittelulle. Hulevesien hallinnan uudet ratkaisut lisäävät kustannuksia. Uusien järjestelmien myötä investointikustannukset lisääntyvät jonkin verran, mutta osana muun infrastruktuurin toteuttamiskustannuksia kokonaisuus ei merkittävästi muutu. Kunnossapitokustannukset sen sijaan lisääntyvät. Hulevesien hallinnan kehittyminen tarkoittaa, että jatkossa kiinteistöjen alueella tehtävien toimenpiteiden merkitys ja kiinteistönomistajien vastuu omista vesistään tulee huomioida paremmin. Tärkeä tekijä kiinteistökohtaisen hulevesien hallinnan toteutumisessa sekä yhteensovituksessa kokonaisuuteen on riittävät resurssit toimenpiteiden valvonnassa sekä kaupungin eri hallintokuntien välinen koordinoitu yhteistyö. Toimintamallin hyväksyminen tarkoittaa myös hulevesien luonteen muuttumisen hyväksymistä. On todettava, että hulevesistä voi aiheutua ympäristölle ja yhdyskuntarakenteelle haittaa eikä niitä voi enää pitää vapaasti purettavina puhtaina sadevesinä.

10 FCG Finnish Consulting Group Oy Jyväskylän kaupunki 8 (8) 4.4 Jyväskylän toimintamallin kehittäminen 4.5 Seuranta Hulevesien hallinnan toimintamallin kehittämisestä Jyväskylässä vastaa hulevesityöryhmä, joka koostuu asiaan liittyvien hallintokuntien ja vesihuoltolaitoksen edustajista. Hulevesityöryhmän edustajat toimivat oman yksikkönsä yhteyshenkilönä ja oman alueensa asiantuntijoina. Työryhmä ei päätä hulevesiin liittyvistä asioista vaan valvoo edustajiensa kautta, että eri hallintokunnille vastuutetut toimenpiteet toteutuvat ja hulevesiohjelman tavoitteet huomioidaan hallintokuntien työssä. Työryhmä seuraa ohjelman toteutumista vuosittain ja raportoi tilanteesta kaupunkirakennepalveluiden johdolle. Työryhmä huolehtii myös ohjelman päivittämisestä tai täydentämisestä tarvittaessa. Toimintamallin rakentaminen ja kehittäminen edellyttää useiden eritasoisten ohjeiden laatimista alkaen hallintokuntien toimintaohjeista. Lisäksi tarvitaan ohjeet itse hulevesien hallintajärjestelmien suunnittelulle, toteutukselle sekä käytölle ja kunnossapidolle eri toimijoiden kannalta. Hulevesien hallinnasta ollaan laatimassa yleistä ohjeistusta (valtakunnallinen hulevesiopas, julkaisu syksyllä 2011), joka vastaa suurimpaan osaan tästä tiedontarpeesta. Näiden ohjeiden lisäksi hulevesien hallinnan tavoitteita tulee Jyväskylän kaupungin alueella tarkentaa valuma-alueittain ominaispiirteiden ja ympäristön tarpeiden mukaisesti, mikä edellyttää jonkinlaisen tietokannan luomista hulevesien hallintaan vaikuttavista tekijöistä, kuten valuma-alueen rakentuneisuudesta, herkistä vesistöistä ja tiedostetuista tulvakohteista. Hulevesitietokannan perusteella voidaan laatia kaupunkitason suunnitelma siitä, missä ja minkälainen hulevesien hallinta on tarpeen. Hulevesiohjelman toteuttaminen vaatii a seurantaa, jota hoitaa hulevesityöryhmä. Seurannan tuloksena ohjelmaa päivitetään niiltä osin kun tarve ilmenee mm. lainsäädännön muutoksien, toteutuneiden hankkeiden ja tehtyjen selvityksien johdosta. FCG Finnish Consulting Group Oy Hyväksynyt: Jari Elo toimialajohtaja Laatinut: Perttu Hyöty toimialajohtaja

11 LIITE 1 YLEISTIETOA HULEVESISTÄ

12 FCG Finnish Consulting Group Oy Jyväskylän kaupunki 1 (4) Liite 1 LIITE 1: Yleistietoa hulevesistä ja termien selitykset Yleistä Veden normaali kiertokulku häiriintyy, kun rakennetaan luonnontilaisille alueille. Veden haihdunta- ja imeytymismahdollisuudet heikentyvät ja pintavalunta lisääntyy, kun poistetaan vettä pidättävää maan pintakerrosta ja luontaista kasvillisuutta, tasataan painanteita sekä rakennetaan heikosti vettä läpäiseviä pintoja. Tasaiset pinnat ja tehokas kuivatus puolestaan lisäävät virtausnopeutta. Lisääntynyt ja nopeutunut pintavalunta huuhtoo valumapinnoilta mukaansa enemmän erilaisia epäpuhtauksia kuten kiintoainesta, ravinteita, bakteereita ja muita haitta-aineita. Perinteisesti hulevedet ja muu pintavalunta on koottu ojilla ja sadevesiviemäreillä ja johdettu pois rakennetuilta alueilta kosteuden aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Tästä voi seurata useita ongelmia kuten vesistöihin kohdistuvan kuormituksen kasvua, eroosiota purkuuomissa, pohjavedenpinnan alenemista, kasvien ja eläinten elinolojen huononemista sekä virtaamien äärevöitymistä eli ylivirtaamien kasvua ja alivirtaamien laskua. Yhdyskuntarakenteen tiivistymisestä johtuva vettä läpäisemättömien pintojen lisääntyminen sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset sadetapahtumiin kasvattavat hallittavien hulevesien määrää. Hulevesimäärän kasvusta johtuen nykyisten hulevesijärjestelmien kapasiteetti ei ole riittävä, eikä hulevesien viemäröintiin perustuvien järjestelmien johtokykyä ole teknistaloudellisesti järkevää kasvattaa kaikilla alueilla lisääntyneitä hulevesimääriä vastaavaksi. Tästä johtuen kaupunkitulvat ja muut hulevesien aiheuttamat haittavaikutukset tulevat yleistymään ilman uudenlaisia toimenpiteitä. Kaupunkitulvien aiheuttamat vahingot voivat olla useita miljoonia euroja, minkä lisäksi puutteellisella hulevesien hallinnalla voidaan aiheuttaa vaikeammin arvotettavia haittoja mm. luonnolle ja vesistöille. Yksittäisillä korjaustoimenpiteillä haittoja voidaan tahattomasti jopa pahentaa tai siirtää muualle, mistä johtuen hulevesien hallintaa tulisi tarkastella ja toteuttaa kokonaisuutena. Tärkeää on ymmärtää valuma-alueella tehtävien ratkaisujen merkitys kokonaisuuden kannalta, huomioida hulevedet riittävän aikaisessa vaiheessa ennen muuta suunnittelua ja rakentamista ja toimia tarvittaessa kuntarajat ylittäen. Hulevesimäärien kasvu ja kaupunkitulvien yleistyminen Ilmastonmuutoksen on ennustettu lisäävän Suomessa yksittäisten sateiden rankkuutta sekä kasvattavan keskimääräistä sademäärää. Samaan aikaan luonnontilaisten alueiden rakentaminen ja taajama-alueiden täydennysrakentaminen lisäävät vettä läpäisemättömien pintojen määrää. Tästä aiheutuu hulevesimäärien kasvua, eikä nykyisten hulevesiviemäreiden kapasiteetti riitä johtamaan vesiä hallitusti purkuvesistöihin. Putkitetun hulevesiviemäriverkoston mitoituksena on totuttu käyttämään muutaman vuoden välein toistuvaa sadetta. Tämä tarkoittaa sitä, että hyväksytään järjestelmän tulviminen mitoituksen ylittävien rankkasateiden aikana esimerkiksi puistoalueille ja kaduille. Rankkojen sateiden yleistyminen merkitsee sitä, että hulevesiviemäreiden mitoituksessa käytetyt sadetapahtumat toistuvat useammin, jolloin myös verkoston kapasiteetin ylittymisestä aiheutuvaa tulvimista tapahtuu enemmän. Tulvatilanteissa hulevesiä päätyy myös jätevesiviemäreihin, jolloin jätevesipumppaamoilta ja jätevedenpuhdistamoilta joudutaan ohjaamaan puhdistamatonta asumisjätevettä ympäristöön. Taajamien täydennysrakentaminen ja laajentaminen lisäävät entisestään hulevesien määrää ja todennäköisesti vähentävät alueita, joille hetkelliset hulevesiviemäreiden tulvat on voitu hallitusti ohjata. Nykyiset hulevesijärjestelmät eivät riitä johtamaan hulevesiä hallitusti purkuvesistöihin, vaan kaupunkitulvat lisääntyvät ilman hallittuja toimenpiteitä.

13 FCG Finnish Consulting Group Oy Jyväskylän kaupunki 2 (4) Liite 1 Vaikutukset ympäristössä Kasvavien hulevesimäärien hallitsemiseksi tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja. Olemassa olevien sadevesiviemäreiden saneeraaminen suuremmaksi ei ole teknisesti mahdollista, eikä taloudellisesti järkevää. Toteutusmenetelmät ovat mm. maanpäällisiä rakenteita kuten avouomia, hulevesien pidättämis- ja imeytysalueita sekä maaston mukaisia valumavesien reittejä. Hulevesien ympäristövaikutukset liittyvät vesistöjen ja pohjavesien suojeluun sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Ympäristövaikutukset voivat olla hulevesien laatuun liittyviä, kuten purkuvesistön rehevöityminen tai hygieenisen tilan huononeminen, tai sitten määrän aiheuttamia, kuten suuren virtaaman aiheuttama uomien tai niiden reuna-alueiden kuluminen. Hulevesien määrä ja niiden aiheuttama laadullinen kuormitus ovat osittain riippuvaisia toisistaan. Hulevesivirtaaman kasvu ja suuremmat virtausnopeudet aiheuttavat eroosiota valumapinnoilla ja purku-uomissa. Tämän seurauksena vesistöihin kulkeutuvan kiintoaineksen määrä lisääntyy. Suuremmat hulevesimäärät kuljettavat myös mukanaan enemmän muita epäpuhtauksia, kuten metalleja ja ravinteita aiheuttaen lisääntyviä laatuhaittoja sekä muutoksia purkuvesistöiden tilaan. Hulevedet voivat myös nostaa purkuvesistöjen lämpötilaa kesäisin, mikä heikentää kylmän veden lajien, kuten jalokalojen, elinoloja. Hulevesien laatu voi valuma-alueen maankäytöstä riippuen olla huono ja aiheuttaa merkittävää kuormitusta ympäristössä ja purkuvesistöissä. Merkittävimpiä hulevesien laatua heikentäviä tekijöitä ovat liikenteen vaikutukset sekä rakennusmateriaalien kuluminen. Ravinteita huuhtoutuu ilmalaskeumasta johtuen käytännössä kaikilta pinnoilta ja runsaammin lannoitetuilta alueilta. Hygieenistä laatua heikentävät rankkasateista johtuvat jätevesiviemäritulvat ja eläinten ulosteiden huuhtoutuminen pinnoilta. Hulevesien laatu vaihtelee merkittävästi sadetapahtumien ja vuodenaikojen välillä, eikä yksittäinen korkea pitoisuus välttämättä tarkoita suurta ongelmaa. Ympäristön ja purkuvesistöjen tilan kannalta oleellisinta on pitkäkestoinen ja kuormitus, eivätkä esimerkiksi tulvatilanteista johtuvat akuutit vaikutukset. Läpäisemättömän pinnan lisääntyminen vähentää maan pintakerrokseen ja syvemmälle pohjavedeksi imeytyvän veden määrää. Tästä aiheutuu pohjaveden pinnan laskua eli pohjavesimäärän ja myös virtaaman vähenemistä. Pohjaveden määrän väheneminen on selvä haitta sellaisenaan yhdyskuntien vedenhankintaa ajatellen, mutta voi aiheuttaa myös geoteknisiä ongelmia maaperän painumisen muodossa. Pohjavesivirtaaman väheneminen on haitallista etenkin luonnontilaisille virtavesille, joiden tila on siitä riippuvainen. Hulevedet voivat olla laadullinen uhka pohjavesille välillisesti pohjaveden muodostumisen vähenemisestä johtuvan epäpuhtauksien konsentroitumisen kautta tai sitten suoraan, huleveden sisältämien haitta-aineiden johdosta. Riskikohteissa, kuten teollisuusalueilla ja merkittävillä liikennealueilla, hulevesien hallitsematon imeytyminen voidaan joutua estämään laatuhaittojen ehkäisemiseksi. Toisaalta tärkeillä pohjavesialueilla pohjaveden muodostumisen varmistamiseksi pitää miettiä ratkaisuja, joilla myös em. kohteissa muodostuvia hulevesiä voitaisiin imeyttää ilman merkittäviä riskejä. FCG Finnish Consulting Group Oy

14 FCG Finnish Consulting Group Oy Jyväskylän kaupunki 3 (4) Liite 1 Terminologiaa 1 Akuutti vaikutus Alivirtaama (l/s) Avo-oja Erillisviemäröinti Eroosio Hulevesi Hulevesien hallinta Hulevesijärjestelmä Hulevesikaivo Hulevesimaksu Hulevesistrategia- tai ohjelma Hulevesiverkosto, hulevesiviemäriverkosto Hulevesiviemäri Hydrologia Imeyttäminen Kattovesi Liittämiskohta Lyhytkestoinen vaikutus (joka kestää muutamasta tunnista päiviin) Tietyn ajanjakson pienin virtaama Maahan kaivettu, peittämätön uoma, jonka tarkoituksena on johtaa vettä paikasta toiseen Putkijärjestelmä, jossa jätevedet ja hulevedet johdetaan erillään toisistaan Kallioperän, maaperän ja maa-aineksen kuluminen tuulen, veden taikka muun mekaanisen kuluttavan tekijän vaikutuksesta Rakennetuilta alueilta poisjohdettava sade- ja sulamisvesi Hulevesien kertymiseen vaikuttavat ja niiden johtamiseen ja käsittelyyn liittyvät toimenpiteet Hulevesien hallintaan tarkoitettujen rakenteiden kokonaisuus Hulevesien kokoamiseen tarkoitettu kaivo, jossa on yleensä ritiläkansi ja sakkapesä Hulevesien johtamisesta viemäriin perittävä maksu. Nykytilanteessa liittymis- ja perusmaksu. Päämäärät, keinot ja linjaukset hulevesien hallinnan järjestämiseksi Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtamiseen tarkoitettu verkosto kaivoineen ja mahdollisine pumppaamoineen; joka voi koostua putkiviemäreistä ja mahdollisesti näihin välittömästi yhdistyvistä avoviemäreistä Avo-oja tai viemäri, joka on tarkoitettu pelkästään hulevesien johtamiseen Tieteenala, joka tutkii veden esiintymistä, ominaisuuksia ja kiertokulkua maapallolla, veteen liittyviä ilmiöitä ja veden vuorovaikutuksia muun ympäristön kanssa (Huleveden) tarkoituksellinen imeyttäminen maaperään Rakennusten katoilta valuva sade- ja sulamisvesi Tonttijohtojen ja yleisten johtojen liittämiskohta, jossa katsotaan laitoksen vesijohto- ja viemäriverkoston (jäte- ja hulevesiverkosto) kunnossapitovelvollisuus päättyväksi ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (kvv-laitteisto) kunnossapitovelvollisuus alkavaksi. Luonnonmukainen hulevesien hallinta Luonnon omien veden kiertoon ja veden laatuun vaikuttavien tekijöiden hyödyntäminen ja tukeminen taajamien hulevesien hallinnassa Läpäisemätön pinta Tiivis pinta, joka ehkäisee huleveden imeytymisen maaperään ja lisää pintavaluntaa Läpäisevä pinta Rakentamaton tai rakennettu pinta, missä hulevesien imeytymistä tapahtuu Mitoitussade (l/s*ha) Mitoitussade määritetään valuma-alueen kertymisajan (mitoitussateen kesto), todennäköisyyden (toistuvuuden ja rankkuuden) sademäärän avulla Mitoitustapahtuma Padotuskorkeus Painannesäilyntä (mm) Perusvesikaivo Pidättäminen Pienvedet Pintavalunta (mm) Pohjavesi Mitoituksen lähtökohta, jonka tulisi perustua mieluiten paikallisiin sadetilastoihin ja jossa on syytä ottaa huomioon myös tapahtumien välisen keskimääräisen kuivan ajan pituus, jotta rakenteet ehtivät riittävästi tyhjentyä ennen seuraavaa tapahtumaa Taso, jolle veden on sallittua nousta verkostossa. Se osa sadannasta tai sulannasta, joka kastelee maan pinnan ja lätäköityy painanteisiin Kiinteistöllä sijaitseva kaivo, johon kerätään salaojien vedet ennen niiden johtamista yleiseen viemäriin Valuma-alueelta purkautuvan huleveden määrän vähentäminen ja varastointi imeyttämällä ja säännöstelytilavuutta kasvattamalla (engl. retention) Ojat, purot, norot, lammet ja lähteet Maan pinnalla valuva sadannan osa Maanalainen vesikerros, jossa kaikki maa- ja kallioperän huokoset ovat veden kyllästämiä 1 Kuntaliitto Hulevesiopas. Luonnos.

15 FCG Finnish Consulting Group Oy Jyväskylän kaupunki 4 (4) Liite 1 Purkureitti Sadanta (mm) Sateen intensiteetti (mm/h, l/s*ha) Sekaviemäröinti Sulanta (mm) Taajamahydrologia (kaupunkihydrologia) Taajamatulva Tarkastuskaivo Toistuvuus Tulvareitti Tulvariski Tulvauoma Valuma (mm/ha, l/s*ha) Valuma-alue Valumiskerroin Valunta (mm) Vesihuolto Vesihuoltolaitos Viemäritulva Viheralue Viiksijohto Viivyttäminen, viivytys Yleinen alue Kaavassa osoitettu tai muuten tarkoitukseen varattu luonnontilainen tai rakennettu reitti, joka mahdollistaa tulvivien hulevesien johtamisen vesistöön tai muuhun tarkoitukseen soveltuvaan paikkaan mahdollisimman vähäistä haittaa aiheuttaen Tietylle alueelle tiettynä aikana sataneen vesimäärän paksuus Tietyn aikavälin (esimerkiksi minuutin) keskimääräinen sadanta Putkijärjestelmä, jossa sekä jätevedet että hulevedet johdetaan samassa viemärissä; järjestelmä on mitoitettu molemmille vesille Sen vesikerroksen paksuus, joka tietyssä ajassa vapautuu lumipeitteestä Sovelletun hydrologian osa-alue, joka keskittyy rakennetun ympäristön ominaispiirteisiin Taajamatulva syntyy, kun vettä kasautuu kaduille ja pihoille tai muille alueille, mistä se purkautuu hallitsemattomasti aiheuttaen vahinkoja Tarkastukseen ja huoltoon tarkoitettu kaivo Aikaväli, jonka aikana tietty ilmiö, esimerkiksi tulva, keskimäärin toistuu (toistuvuuden arviointi perustuu pitkän aikavälin havaintoihin ja niistä johdettuihin tilastollisiin todennäköisyyksiin) Maanpinnalla oleva huleveden virtausreitti, johon hulevedet johdetaan hallitusti silloin, kun hulevesiviemäröinnin kapasiteetti ylittyy Tulvan todennäköisyyden ja tulvasta mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen yhdistelmä (riski = tulvan todennäköisyys x mahdollinen vahinko) Luonnon- tai keinotekoinen uoma, jossa vettä virtaa tai virtautetaan tulvan aikana. Alueelta aikayksikössä purkautuva vesimäärä pinta-alayksikköä kohden Maaston korkeimpien kohtien (vedenjakajien) rajaama alue, jolta (hule)vedet virtaavat samaan puroon, jokeen, järveen tai mereen (taajamissa hulevesiverkostolla valuma-alueiden rajoja on voitu muuttaa maaston muodosta poikkeaviksi) Suhdeluku, joka kuvaa valuma-alueelta pintavaluntana välittömästi purkautuvan veden osuuden alueelle satavasta kokonaisvesimäärästä erilaisten häviöiden kuten haihtumisen, pintavarastoitumisen, imeytymisen ja pidättymisen jälkeen Se sadannan osa, joka valuu kohti uomaa maan pinnalla tai sisällä Vedenhankinta eli veden johtaminen, käsittely ja toimittaminen talousvetenä käytettäväksi sekä viemäröinti eli jäteveden, huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtaminen ja käsittely Laitos, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta Tulva, joka syntyy sen jälkeen, kun padotuskorkeus ylittyy Julkiset ja yksityiset kasvulliset alueet, kuten puistot, rannat, pellot, golfkentät (ei tarkoita pienialaisia tonttien kasvullisia osia) Runkoverkkoa ja hulevesikaivoja yhdistävä hulevesiviemärin osa Pintavalunnan jakaminen pitkälle ajanjaksolle (engl. detention) Asemakaavassa katualueeksi, toriksi, liikennealueeksi, virkistysalueeksi tai näihin verrattavaksi alueeksi osoitettu kunnan, valtion tai muun julkisyhteisön toteutettavaksi tarkoitettu alue Yleiset toimitusehdot Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisestä sekä laitoksen palvelujen toimittamisesta ja käyttämisestä tehtäviin sopimuksiin liitettävät yleiset ehdot

Espoon hulevesiohjelma. - Pienvesi tapaaminen - Helsingin kaupungin ympäristökeskus Eeva Nuotio

Espoon hulevesiohjelma. - Pienvesi tapaaminen - Helsingin kaupungin ympäristökeskus Eeva Nuotio Espoon hulevesiohjelma - Pienvesi tapaaminen - Helsingin kaupungin ympäristökeskus Eeva Nuotio eeva.k.nuotio@espoo.fi Hulevesiohjelman laatimisen taustaa Hulevesillä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennuksen

Lisätiedot

HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan

HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan Ilmastonmuutos ja kulttuuriympäristö II Mistä tarvitsemme tietoa? 25.11.2009 HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan Hannu Vikman, Hannu Vikman Consulting Termejä Hulevesi: Rakennetuilla

Lisätiedot

Hulevesiasiat kunnassa Vesihuollon kehittämispäivä Seinäjoki VesitalousasiantuntijaJenny Skuthälla, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Hulevesiasiat kunnassa Vesihuollon kehittämispäivä Seinäjoki VesitalousasiantuntijaJenny Skuthälla, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Hulevesiasiat kunnassa Vesihuollon kehittämispäivä Seinäjoki 14.03.2016 VesitalousasiantuntijaJenny Skuthälla, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 14.3.2016 Yleistä lakimuutoksista Sekä Vesihuoltolaki (119/2001)

Lisätiedot

Rankkasateiden vaikutus hulevesiverkostoon -haasteita ja ratkaisuehdotuksia. MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2010 Perttu Hyöty, FCG

Rankkasateiden vaikutus hulevesiverkostoon -haasteita ja ratkaisuehdotuksia. MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2010 Perttu Hyöty, FCG Rankkasateiden vaikutus hulevesiverkostoon -haasteita ja ratkaisuehdotuksia MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2010 Perttu Hyöty, FCG Hulevesien määrä tulee kasvamaan Syitä on kaksi: kaupunkirakenteen

Lisätiedot

Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy

Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Pöyry Finland Oy 2.4.2014, Pöyry Finland Oy 1 Perinteinen Kokonaisvaltainen Tavoitteet Menetelmät Tulvasuojelu Kuivatus Esteettisyys Maankäytön tehostaminen

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA KAAVOITUS, RAKENTEET, TOIMIVUUS JA HUOLTO

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin hulevesien hallinnan järjestäminen ja rahoittaminen Infotilaisuus

Jyväskylän kaupungin hulevesien hallinnan järjestäminen ja rahoittaminen Infotilaisuus Jyväskylän kaupungin hulevesien hallinnan järjestäminen ja rahoittaminen Infotilaisuus 15.2.2017 Määritelmiä Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettava

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIA

HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIA HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIA Jouko Kettunen 15.4.2010 http://www.hameenlinna.fi/pages/21158/hulevesistrategia.pdf LÄHTÖKOHDAT HULEVESISTRATEGIALLE Moreenin elinkeinoalueelle oli syntynyt suuri logistiikan

Lisätiedot

Turun kaupungin hulevesiohjelman ja hulevesityöryhmän esittely Olli-Pekka Mäki 1

Turun kaupungin hulevesiohjelman ja hulevesityöryhmän esittely Olli-Pekka Mäki 1 Turun kaupungin hulevesiohjelman ja hulevesityöryhmän esittely 3.4.2014 Olli-Pekka Mäki 1 Hulevesiohjelman taustaa Hulevesiohjelman laatiminen perustuu Turun ja Helsingin Itämerihaasteen toimenpideohjelmaan

Lisätiedot

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Viheralan hulevesipäivä 6.11.2012 Lahti, FCG 6.11.2012 Page 1 Hulevesien viivyttäminen keskitetyillä ratkaisuilla 6.11.2012 Page 2 Hulevesien viivytystarve Rakentaminen

Lisätiedot

Hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa x.x Voimassa alkaen.

Hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa x.x Voimassa alkaen. Hulevesimääräykset Hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa x.x.2017. Voimassa 1.1.2018 alkaen. Sisältö Yleinen osa 1. Hulevesien hallinnasta yleisesti 2. Hulevesien hallinnan järjestäminen asemakaava-alueilla

Lisätiedot

Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella

Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella Rakennetun, vettä läpäisemättömän pinnan lisääntyminen muuttaa sadevesien luontaista kiertoa ja äärevöittää hydrologisia olosuhteita. Se kasvattaa pintavalunnan

Lisätiedot

Espoon hulevesiohjelma. Katariina Peltola

Espoon hulevesiohjelma. Katariina Peltola Espoon hulevesiohjelma Katariina Peltola 7.11.2017 Hulevesiohjelma Valtuuston ohjeellisena hyväksymä hulevesiohjelma valmistui vuonna 2011. Päivitystyö käynnissä syksyllä 2017 Löytyy Espoon Internet sivuilta:

Lisätiedot

Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen hulevesisuunnittelu

Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen hulevesisuunnittelu Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen hulevesisuunnittelu POSELY 26.11.2015 Pia Kinnunen, Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät Maankäyttö aiheuttaa huleveden muodostumisen Hulevesien hallinnan suunnittelu

Lisätiedot

Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39

Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39 Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39 Raportti ID 1 599 179 9.5.2016 9.5.2016 1 (7) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID 1 327 102 Sivu 1 (5) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2 Topografia

Lisätiedot

Tammelan hulevesiselvitys

Tammelan hulevesiselvitys Tammelan hulevesiselvitys Puhutaan Tammelan pihoista ja vesistä tilaisuus 13.6.2016 Perttu Hyöty, Sito Oy When infrastructure counts. Selvitysalue ja lähtökohtia työlle 2 Selvitysalueen muodostaa Tammelan

Lisätiedot

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Luonnos 14.8.2013 Viite 1510006406 VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA, VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

Lisätiedot

RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID

RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID 1559459 Sivu 1 (5) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2 Topografia ja

Lisätiedot

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Kuntien 7. ilmastokonferenssi, 8.5.2014 Jaana Suur-Askola Uponor infra Oy Tuotehallintapäällikkö Hulevesien muodostuminen Hulevesi on erilaisilta pinnoilta valuvaa

Lisätiedot

Hulevesien hallintamenetelmien toimivuus vihreänä infrastruktuurina

Hulevesien hallintamenetelmien toimivuus vihreänä infrastruktuurina Hulevesien hallintamenetelmien toimivuus vihreänä infrastruktuurina Maisema-arkkitehti Jukka Jormola Suomen ympäristökeskus, HULEGREEN-hanke Hulevedet haltuun Lounais-Suomessa -seminaari 17.9.2015 Turku

Lisätiedot

hule-esitetään aatteita sekä käytäntöö kentamisessa. osavaluma-- pintojen tössä. noudattamaan.

hule-esitetään aatteita sekä käytäntöö kentamisessa. osavaluma-- pintojen tössä. noudattamaan. KOKKOLAN HULEVESIOHJELMA Kokkolan kaupungissa on ryhdyttyy hulevesien hallinnan kehittämiseen laatimalla hule-esitetään vesiohjelma. Hulevesiohjelmassa Kokkolan kaupungin tavoitetila siitä, s miten hulevedet

Lisätiedot

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma Alueen nykytila Suunnittelualue on Sulan osayleiskaava-alue, joka on pinta-alaltaan n. 510 hehtaaria. Alueesta noin hieman alle 200 ha on asemakaavoitettu asumisen ja työpaikkojen alueiksi. Kaavoittamattomat

Lisätiedot

Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8

Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 Asemakaavan 8648 muutos Elina Teuho 1.0 19.6.2017 Tarkistanut ja hyväksynyt: Perttu Hyöty 19.6.2017 YKK62642 Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 19.6.2017 1 (4) SISÄLTÖ

Lisätiedot

Hulevedet ja maankäytön suunnittelu

Hulevedet ja maankäytön suunnittelu Hulevedet ja maankäytön suunnittelu Riitta Tornivaara Ruikka Hulevesifoorumi/ SYKE, Helsinki 1 Verkkojulkaisuna http://www.ymparisto.fi/uus/julkaisut Painettuna Edita Publishing Oy, www.edita.fi/netmarket

Lisätiedot

Lahden kaupungin hulevesiohjelma

Lahden kaupungin hulevesiohjelma Lahden kaupungin hulevesiohjelma Ismo Malin Lahden seudun ympäristöpalvelut Viheralan Hulevesipäivä Sibelius-talo 06.11.2012 Lahden kaupungin visio: Lahti on houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki

Lisätiedot

IHANAISTENRINTEEN HULEVESISUUNNITELMA

IHANAISTENRINTEEN HULEVESISUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy NASTOLAN KUNTA IHANAISTENRINTEEN HULEVESISUUNNITELMA Raportti 0521-P10495 7.9.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI PIETILÄN SVENGIPUISTON HULEVESIALLAS

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI PIETILÄN SVENGIPUISTON HULEVESIALLAS JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 20601255 22.9.2017 1 JOHDANTO Kaava-alueelta hulevesiä puretaan Komppikujaa pitkin koilliseen, Hakiantieltä länteen ja Svengipuiston viivytysrakenteen kautta etelään. Tässä tarkastelussa

Lisätiedot

Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy

Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy 2.4.2014 Leena Sänkiaho, Pöyry Finland Oy 1 Suunnittelun lähtökohdat Valuma-aluelähtöinen selvitys Yleiskaavataso Asemakaavatasoisissa

Lisätiedot

HULEVEDET MÄÄRÄYSTEN NÄKÖKULMASTA Viheralan hulevesipäivä 6.11.2012 Sibeliustalo, Lahti

HULEVEDET MÄÄRÄYSTEN NÄKÖKULMASTA Viheralan hulevesipäivä 6.11.2012 Sibeliustalo, Lahti HULEVEDET MÄÄRÄYSTEN NÄKÖKULMASTA Viheralan hulevesipäivä 6.11.2012 Sibeliustalo, Lahti Kirsi Rontu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Suomen Kuntaliitto VESIHUOLTOLAIN UUDISTUS TARKISTAMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Hulevedet hallintaan Lahdessa

Hulevedet hallintaan Lahdessa Hulevedet hallintaan Lahdessa Hulevedet hallintaan Lahdessa KILPAILUN TAVOITTEET Löytää uusia hulevesien hallinnan ja käsittelyn ratkaisuja, jotka sopivat Lahden kaupungin ja rakennusyritysten käyttöön.

Lisätiedot

ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS

ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 28.6.2012 Viite 82143065 ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS HOLLOLAN PORTTI, ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.6.2012, päivitetty

Lisätiedot

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki Vesihuoltolain tarkistaminen Alueellinen vesihuoltopäivä Kouvola 19.3.2015 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja

Lisätiedot

IGS-FIN allasseminaari Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola

IGS-FIN allasseminaari Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola IGS-FIN allasseminaari 11.10.2016 Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola 1 Hulevedet Hulevesi on rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle pinnalle kertyviä sade-

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa

Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa Hulevedet haltuun Lounais-Suomessa - seminaari Turku 17.9.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Hulevesien hallinta lainsäädännössä Hulevesien hallinnasta

Lisätiedot

Työpaketti 5: Taajamien rankkasadetulvien hallinnan parantaminen

Työpaketti 5: Taajamien rankkasadetulvien hallinnan parantaminen Työpaketti 5: Taajamien rankkasadetulvien hallinnan parantaminen VERTI - Vesihuoltoverkostojen tila ja riskienhallinta Outi Raudaskoski, Nora Sillanpää, Harri Koivusalo Rakennetun ympäristön laitos Vesi-

Lisätiedot

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki Porttipuiston kauppakeskuksen tontin alustava hulevesiselvitys Vantaa, Helsinki Maaliskuu 2008 Porttipuiston kauppakeskus, Vantaa, Helsinki 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 HULEVESIMÄÄRÄT...

Lisätiedot

TYÖKALUJEN KEHITTÄMINEN HULEVEDEN VIEMÄRÖINNISTÄ PERITTÄVÄN KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMISEEN JA KOHDENTAMISEEN

TYÖKALUJEN KEHITTÄMINEN HULEVEDEN VIEMÄRÖINNISTÄ PERITTÄVÄN KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMISEEN JA KOHDENTAMISEEN TYÖKALUJEN KEHITTÄMINEN HULEVEDEN VIEMÄRÖINNISTÄ PERITTÄVÄN KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMISEEN JA KOHDENTAMISEEN VESIHUOLTO 2015 Turku Leena Sänkiaho SISÄLTÖ Työn tausta ja tavoitteet Määritelmät Pilot-kunnat ja

Lisätiedot

Hulevesien hallinta Vantaalla

Hulevesien hallinta Vantaalla Hulevesien hallinta Vantaalla yhteistyö ja hulevesiratkaisujen valintaperusteita 25.11.2014 Marika rava vesihuollon suunnittelupäällikkö Vantaan hulevesityöryhmä Maankäytön, ympäristön ja rakentamisen

Lisätiedot

HULEVESIEN KESTÄVÄ HALLINTA

HULEVESIEN KESTÄVÄ HALLINTA HULEVESIEN KESTÄVÄ HALLINTA Vesihuolto 2015 2040 seminaari Tampere 22.10.2015 Teija Hakalahti Sirén Erityisasiantuntija, FT Vapo Oy Clean Waters teija.hakalahti siren@vapo.fi Vankka kokemus hajautetun

Lisätiedot

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys TOIVAKAN KUNTA Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28204 Raportti 1 (5) Saviranta Sonja Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Valuma-alueet ja -reitit... 1

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin Vesialan sopeutuminen ilmastonmuutokseen kustannuksia vai liiketoimintaa Tekes seminaari 23.11.2009 Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin Markku Maunula Suomen Ympäristökeskus Havaitut

Lisätiedot

Hulevesien hallinta. esiselvitys organisointimalleista. Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy

Hulevesien hallinta. esiselvitys organisointimalleista. Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy Hulevesien hallinta esiselvitys organisointimalleista Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy Työn tarkoitus Työ on esiselvitys tausta aineistoksi vesihuoltolain muutostyöhön Tavoitteet tunnistaa nykyiset

Lisätiedot

HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan

HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan Oppaan tarve (1/2) Laajojen vettä läpäisemättömien pintojen kasvu lisää ja nopeuttaa pintavaluntaa ja voimistaa äärevöitymistä. Hulevesien

Lisätiedot

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Vesihuolto 2015-2040 seminaari Pirkanmaan ELY-keskus 22.10.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Vesihuollon kehittämisvelvollisuus Kunnan on

Lisätiedot

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet VESIHUOLTOSANASTOA Asemapiirustus Asiakas Asukasvastineluku (AVL) Haja-asutusalue Hulevesi Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet Kiinteistön omistaja, kiinteistön

Lisätiedot

Hulevesien luonnonmukainen käsittely

Hulevesien luonnonmukainen käsittely 1 Hulevesien luonnonmukainen käsittely Hulevesien hallinta maankäytön suunnittelussa 27.2.2013 OULU MAISEMA-ARKKITEHTI ANTTI-JAAKKO KOSKENNIEMI 2 HULEVESIEN HALLINTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA Esityksen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin julkisoikeudellinen hulevesimaksu. Esiselvitys ja työryhmän esitys hulevesimaksun määräytymisperusteista

Tampereen kaupungin julkisoikeudellinen hulevesimaksu. Esiselvitys ja työryhmän esitys hulevesimaksun määräytymisperusteista Tampereen kaupungin julkisoikeudellinen hulevesimaksu Esiselvitys ja työryhmän esitys hulevesimaksun määräytymisperusteista 5.9.2017 Sisällys 1 Tampereen kaupungin hulevesijärjestelmä... 2 2 Tampereen

Lisätiedot

Vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset VVY:n suosituksiin

Vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset VVY:n suosituksiin Vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset VVY:n suosituksiin POHJOIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. -20.11. 2014 Oulu Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolain ja

Lisätiedot

Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma. Suunnittelupalvelut

Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma. Suunnittelupalvelut Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro. 8528 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma Donna id: 1435805 Infran hankenumero: 4044918 Tampereen Infra Pekka Heinonen Tampereen Infra

Lisätiedot

Espoon hulevesiohjelma

Espoon hulevesiohjelma Espoon hulevesiohjelma Espoon hulevesiohjelma 13.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 3 Hulevesisanasto 4 1. Johdanto 5 1.1 Yleistietoa hulevesistä 5 1.2 Hulevesien hallinnan kehittäminen Espoon kaupungissa

Lisätiedot

Espoon hulevesien hallinta

Espoon hulevesien hallinta Espoon hulevesien hallinta Kuntaliitto 4.9.2007 Rakennusjärjestys 17 Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä rakennettuun

Lisätiedot

Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari Helsinki Vesihuoltolainsäädännön muutokset

Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari Helsinki Vesihuoltolainsäädännön muutokset Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2014 Helsinki Vesihuoltolainsäädännön muutokset Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Lainsäädännön muutoksen keskeiset tavoitteet (VHL,

Lisätiedot

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus.

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus. Hulevesitarkastelu Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus talvi 2015 v.2 SISÄLLYS Hulevesien hallinta 2 Kaavoitettavan alueen sijainti 2 Valuma-alue 3 Hulevedet kaava-alueella 4 Hulevesimäärät 5-6 1 HULEVESIEN

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Kunnat yhteistyössä Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Anna Räisänen / Turun kaupunki / kaupunkisuunnittelu / 30.9.2015 Kuvat: Anna Räisänen ja Tuuli Vesanto Kuvaa ei voi näyttää nyt. Taustaa

Lisätiedot

Hulevesien hallintaratkaisut tänään mitoitus ja menetelmät

Hulevesien hallintaratkaisut tänään mitoitus ja menetelmät Hulevesien hallintaratkaisut tänään mitoitus ja menetelmät SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA Perttu Hyöty, Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät Sadannasta valunnaksi Interseptio

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA Kirsi Järvinen ympäristötarkastaja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Tahvolan Omakotiyhdistys ry:n vuosikokous 15.2.2012 VESIHUOLTOLAKI (119/2001)

Lisätiedot

PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA

PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA Clean Watersin tarina alkaa Vapo Oy:n turvetuotannosta, jonka myötä on suunniteltu ja toteutettu suuri määrä vesienkäsittelyratkaisuja: noin 1000 laskeutusallasta

Lisätiedot

Kyselyn loppuun on koottu ne vesihuoltolain pykälät, joihin kyselyssä on viitattu. Hulevesien viemäröinnistä vastaa, kpl

Kyselyn loppuun on koottu ne vesihuoltolain pykälät, joihin kyselyssä on viitattu. Hulevesien viemäröinnistä vastaa, kpl Hulevesikysely 2017 on selvittänyt elokuussa 2015 ja keväällä 2016 hulevesien järjestämisen tilannetta kuntien ja vesihuoltolaitosten välillä. Kysely tehtiin myös keväällä 2017, koska asiaan liittyen on

Lisätiedot

KORTTELI 25155: STARKKI/LAHTI HULEVESISUUNNITELMA

KORTTELI 25155: STARKKI/LAHTI HULEVESISUUNNITELMA KORTTELI 25155: STARKKI/LAHTI HULEVESISUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILA 2.1 Maankäyttö 2.2 Valuma-alueet ja virtausreitit 2.3 Maaperä ja pohjavedet 3 SUUNNITELLUN MAANKÄYTÖN

Lisätiedot

Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö

Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö Hulevesitarkastelu 20.12.2016 20.12.2016 Page 1 Valuma-alue Päivi Määttä Suunnittelualue sijoittuu Perämeren rannikkoalueen valuma-alueelle (84), missä edelleen Kuivasojan

Lisätiedot

Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma

Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma ISONKYRÖN KUNTA Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26653 Raportti 1 (12) Krankkala Emmaleena Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hulevesiviemäröinnin vastuut vesihuoltolainsäädännön uudistuksessa

Hulevesiviemäröinnin vastuut vesihuoltolainsäädännön uudistuksessa Hulevesiviemäröinnin vastuut vesihuoltolainsäädännön uudistuksessa - Hulevedet eivät ole enää vesihuoltoa Seinäjoki 23.10.2014 Kirsi Rontu Lait vesihuoltolain sekä maankäyttöja rakennuslain muuttamisesta

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Kunnat yhteistyössä Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Tuuli Vesanto / Turun kaupunki / kaupunkisuunnittelu / 17.9.2015 Kuvat: Anna Räisänen ja Tuuli Vesanto Taustaa Turun kaupungin hulevesiohjelma

Lisätiedot

Päijänrannan asemakaava

Päijänrannan asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JÄMSÄN KAUPUNKI Päijänrannan asemakaava Hulevesiselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.6.2014 P17610 Hulevesiselvitys 1 (8) Antti Smolander 2.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vesi asema- ja rantaasemakaavassa

Vesi asema- ja rantaasemakaavassa Vesi asema- ja rantaasemakaavassa Vantaanjoki-neuvottelukunnan seminaari Etelä-Suomen lääninhallituksen auditorio Yliarkkitehti Anne Jarva 1 Vesi asema- ja ranta-asemakaavassa Asemakaavan ja ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut

Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI Donna id: 1616211 Infran hankenumero: 4050406 Tampereen Infra Pekka Heinonen 24.8.2016 Tampereen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER 16WWE1027.B711 11.5.2011 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER Kirstulan alueen asemakaavan muutokseen liittyvä Rautamonojan hulevesimitoitus 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS

MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS SALON KAUPUNKI MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29948 Raportti 1 (12) Syvälä Riitta/ Pekka Raukola Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

Stena Recycling Oy Vantaan terminaali

Stena Recycling Oy Vantaan terminaali Alustava hulevesien käsittely- ja johtamissuunnitelma Pailamo & Nikulainen Liite 1 13.11.2013 13.11.2013 1 (7) SISÄLTÖ 1 TAUSTAA... 2 2 ÖLJYNEROTUSJÄRJESTELMÄN RAKENTEELLINEN KUVAUS... 2 3 SADEVESIVIEMÄRIN

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Utajärven kunnassa

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Utajärven kunnassa LIITE 1/22.3.2012. Hulevesitulvariskien alustava arviointi Utajärven kunnassa Aihe: Hulevesitulvariskien alustava arviointi Alue: Utajärven kunta Tekijä: Jouni Jurva Pvm: 20.01.2012 Tunnus ja diaarinumero:

Lisätiedot

Mitä hulevesi on? - hulevesien vaikutus pinta- ja pohjavesiin. Limnologi Eeva Nuotio Espoon ympäristökeskus

Mitä hulevesi on? - hulevesien vaikutus pinta- ja pohjavesiin. Limnologi Eeva Nuotio Espoon ympäristökeskus Mitä hulevesi on? - hulevesien vaikutus pinta- ja pohjavesiin Limnologi Eeva Nuotio Espoon ympäristökeskus eeva.k.nuotio@espoo.fi Sisältö Mitä hulevedet ovat? Miksi hulevesien hallintaa? - Pohjavedet -

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21350 Loppuraportti 1 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

KUNTALIITON HULEVESIOPPAAN PÄIVITYSTILANNE Hulevesien hallinta Vantaanjoen valuma-alueella haasteita ja ratkaisuja Vantaa,

KUNTALIITON HULEVESIOPPAAN PÄIVITYSTILANNE Hulevesien hallinta Vantaanjoen valuma-alueella haasteita ja ratkaisuja Vantaa, KUNTALIITON HULEVESIOPPAAN PÄIVITYSTILANNE Hulevesien hallinta Vantaanjoen valuma-alueella haasteita ja ratkaisuja Vantaa, Henna Luukkonen Pöyry Finland Oy HULEVESIOPPAAN SISÄLTÖ Hulevesiopas julkaistiin

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

Esittelypaja: Ratko ristiriitoja eri intressit kohtaavat hulevesisuunnittelussa

Esittelypaja: Ratko ristiriitoja eri intressit kohtaavat hulevesisuunnittelussa Esittelypaja: Ratko ristiriitoja eri intressit kohtaavat hulevesisuunnittelussa Kuvitteellisessa Purola kaupungissa on hyvin monenlaista maankäyttöä. Kaupungista löytyy asuinalueita, teollisuusaluetta,

Lisätiedot

KYSELY HULEVESITULVISTA Yhteenveto hulevesitulvariskien alustavaa arviointia varten kunnille tehtävän kyselyn vastauksista Vastausajankohta 26.11.2010 13:53:34 Yhteystietolomake 2) Kunnan nimi? 1. Imatra

Lisätiedot

Tammelan hulevesiselvitys

Tammelan hulevesiselvitys Tammelan hulevesiselvitys Tammelan kaupunkisuunnittelukahvila 2.2.2017 Perttu Hyöty, Sito Oy When infrastructure counts. Selvityksen tarkoitus ja selvitysalue 2 Tarkoituksena selvittää nykyisen hulevesijärjestelmän

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O TYÖ: TARATEST OY

HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O TYÖ: TARATEST OY TYÖ: 12235 1.2.2017 HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O 837 325 6525 0001 TARATEST OY Turkkirata 9 A 33960 Pirkkala p. 03 368 3322 www.taratest.fi Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Suunnittelualueen

Lisätiedot

LIITE ESPOON KAUPUNKI. Keran osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys

LIITE ESPOON KAUPUNKI. Keran osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys LIITE 2 26.5.2014 ESPOON KAUPUNKI Keran osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys Sisältö 2 1 JOHDANTO 3 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet 3 2 SUUNNITTELUALUE 3 2.1 Pinnanmuodot ja maaperä 4 3 VALUMA-ALUEET

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Lisätiedot

Tervajoen keskustan asemakaavamuutoksen hulevesisuunnitelma

Tervajoen keskustan asemakaavamuutoksen hulevesisuunnitelma TERVAJOEN KUNTA Tervajoen keskustan asemakaavamuutoksen hulevesisuunnitelma Raportti, LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25776 Raportti, LUONNOS 1 (14) Havulinna Ella Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE

HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 08/2013 HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE HANNUSJÄRVEN VALUMA-ALUE SELVITYS, NYKYTILANNE Tarkastus Hanna-Leena Ventin

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan organisointi

Hulevesien hallinnan organisointi Hulevesien hallinnan organisointi Keskeiset ongelmat ja hallintomallit Versio 1.0 Jukka Meriluoto 4.9.2007 2007 Hulevesien hallinnan osapuolet kunnissa Kunta Kaavoitus Rakennusvalvonta Tekninen toimi (kadut

Lisätiedot

Veden hinnan määräytymisperusteet

Veden hinnan määräytymisperusteet Veden hinnan määräytymisperusteet Seminaari 5.11.2015 Säätytalo, Helsinki Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolain muutoksista 1.9.2014 Muutoksia maksuja ja taloutta koskeviin

Lisätiedot

Niemenrannan ja Sellupuiston hulevesien hallintasuunnitelma

Niemenrannan ja Sellupuiston hulevesien hallintasuunnitelma Niemenrannan ja Sellupuiston hulevesien hallintasuunnitelma 20.11.2012 Hulevesien hallinta SUUNNITTELUN AIKAINEN ORGANISAATIO: Tilaaja: Konsultti: WSP Finland Oy Petri Saarikoski (projektipäällikkö Niemenranta2)

Lisätiedot

HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI HELSINGIN KAUPUNGISSA. Selostus arviointiaineiston nähtävillä oloa varten

HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI HELSINGIN KAUPUNGISSA. Selostus arviointiaineiston nähtävillä oloa varten FCG Finnish Consulting Group Oy HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI HELSINGIN KAUPUNGISSA Selostus arviointiaineiston nähtävillä oloa varten FCG Finnish Consulting Group Oy Hulevesitulvariskien alustava

Lisätiedot

Hulevesien hallinta Lahden kaupungissa ja hallintokoneistossa Ismo Malin Lahden seudun ympäristöpalvelut

Hulevesien hallinta Lahden kaupungissa ja hallintokoneistossa Ismo Malin Lahden seudun ympäristöpalvelut Hulevesien hallinta Lahden kaupungissa ja hallintokoneistossa Ismo Malin Lahden seudun ympäristöpalvelut Kuntien 7. ilmastokonferenssi 8.-9.5.2014 Tampere-talo Hulevesi on rakennetulla alueella maan pinnalta,

Lisätiedot

HULEVESIEN HALLINNAN ESIMERKKISUUNNITELMAT

HULEVESIEN HALLINNAN ESIMERKKISUUNNITELMAT FCG Finnish Consulting Group Oy VANTAAN KAUPUNKI HULEVESIEN HALLINNAN ESIMERKKISUUNNITELMAT PÄHKINÄRINNE 4 Suunnitelmaselostus 0225-P11790 7.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

LIITTEET YMPÄRISTÖSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA JA TEKNISTEN VERKOS- TOJEN YLEISSUUNNITELMA -RAPORTTI

LIITTEET YMPÄRISTÖSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA JA TEKNISTEN VERKOS- TOJEN YLEISSUUNNITELMA -RAPORTTI LIITTEET LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 YMPÄRISTÖSUUNNITELMA KATUKARTTA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA JA TEKNISTEN VERKOS- TOJEN YLEISSUUNNITELMA -RAPORTTI 19 LIITE 1 Ympäristön yleissuunnitelma: - Yleissuunnitelma

Lisätiedot

Lappeenranta HULEVESISUUNNITELMA

Lappeenranta HULEVESISUUNNITELMA Lappeenranta HULEVESISUUNNITELMA Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi / Palvelutuotanto Syyskuu 2012 1 ESIPUHE Kaupunginvaltuuston 31.8.2009 hyväksymässä vesihuollon kehittämissuunnitelmassa todetaan,

Lisätiedot

Sopimusluonnoksen tausta, tavoitteet ja toteutustapa Aninka Urho, ympäristöasiantuntija, HSY Espoon kaupungin hulevesi-info 7.11.

Sopimusluonnoksen tausta, tavoitteet ja toteutustapa Aninka Urho, ympäristöasiantuntija, HSY Espoon kaupungin hulevesi-info 7.11. Sopimusluonnoksen tausta, tavoitteet ja toteutustapa Aninka Urho, ympäristöasiantuntija, HSY Espoon kaupungin hulevesi-info 7.11.2017 Lainsäädäntö Maankäyttö- ja rakennuslaki Vesihuoltolaki HSY:n ja jäsenkaupunkien

Lisätiedot

Järvenpään hulevesisuunnitelma 1.11.2013

Järvenpään hulevesisuunnitelma 1.11.2013 Järvenpään hulevesisuunnitelma Järvenpään hulevesisuunnitelma P21001 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Yleistietoa hulevesistä... 1 1.2 Hulevesisuunnitelman laatiminen Järvenpäässä... 2 2

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5315/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5315/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (1) 109 Asianro 5315/10.03.02.02/2017 Hulevesien hallinnan järjestäminen ja rahoittaminen Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

Lisätiedot

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto 82139565 NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO Johdanto Nurmijärven Viirinlaaksossa on tarkoitus maankäytön kehittymisen myötä putkittaa nykyinen oja taajama-alueen läpi.

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 LIITE 7 12552 YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Vastine Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamispäätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle jätettyihin

Lisätiedot

Vesi kaavassa, yleiskaava

Vesi kaavassa, yleiskaava FCG Suunnittelukeskus Oy Vesi kaavassa, yleiskaava Etelä-Suomen lääninhallitus 25.9 klo 9.00-12.00 Versio 1.0 Lauri Solin 24.9.2007 2007 Vesi kaavassa, yleiskaava Mustionjoen osayleiskaavat, Karjaan kaupunki

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu

LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu RAPORTTI 4.6.2014 LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry

Lisätiedot