Teema III Metsien ei-puuaineisiin tuotteisiin ja aineettomiin arvoihin perustuvat palvelut. NEW -ohjelman ohjausryhmä Tuija Sievänen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teema III Metsien ei-puuaineisiin tuotteisiin ja aineettomiin arvoihin perustuvat palvelut. NEW -ohjelman ohjausryhmä 15.12.2014 Tuija Sievänen"

Transkriptio

1 Teema III Metsien ei-puuaineisiin tuotteisiin ja aineettomiin arvoihin perustuvat palvelut NEW -ohjelman ohjausryhmä Tuija Sievänen

2 Teeman tavoite: tutkimus- ja kehittämistoiminta keskittyy tutkimustiedonsiirtoon ja liiketoimintamallien kehittämiseen Aihepiirejä ovat mm. virkistyskäyttö ja ulkoilu, luontomatkailu, ympäristöön ja luonnonvarojen käyttöön liittyvien konfliktien hallinta, kansalaisten ympäristöarvostukset, ei-puuaineiset metsän tuotteet, metsien hyvinvointi- ja terveysvaikutukset Hyödynnetään MMK tutkimusohjelmassa, Hyvinvointia metsästä (HYV) tutkimusohjelmassa sekä ei-puuaineisia tuotteita koskevissa Metlan hankkeissa tuotettua tietoa

3 Ketä varten tarvitaan Aineettomiin arvoihin perustuvia palveluita kehittävät Matkailu- ja virkistyspalvelujen suunnittelijat ja tuottajat, luontomatkailuyritykset Yrittäjät, mm. luonnontuotealalla, puuntuotannossa Metsähallituksen luontopalvelu ja metsätalousalueiden monikäytöstä vastaavat toimijat Kuntien metsistä ja virkistyspalveluista vastaavat toimijat Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat, jotka hyödyntävät ulkoilun tarjoamia terveyshyötyjä toiminnassaan Oppilaitokset, joiden toiminnassa luontomatkailu ja virkistyskäytön opetusta, tms. sekä kansalaisjärjestöt, jotka edistävät ulkoilua ja luonnon tarjoamien terveyshyötyjen käyttöä kansalaisten keskuudessa

4 Hanke 3622: Monikäytön tietopalvelujen kehittäminen Hankkeen tavoite on tuottaa uudenlaisia tietopalveluja metsien monikäytön aihealueille Esimerkiksi: metsäalueen tai virkistysalueen virkistyskäyttöpaineen arviointityökalu luonnonvarojen käyttöön ja hoitoon liittyvien konfliktien hallinta ja ratkaisukeinot -työkaluja mobiilisovellus suo- ja turvekangastyyppien tunnistamiseen

5 Hanke 3622: Monikäytön tietopalvelujen kehittäminen Toimintasuunnitelma - jalostaa tietoa esimerkiksi maankäytön ja luonnonvarasuunnittelun ja -hoidon käytännön toimijoiden tietotarpeisiin - tuo tiedon esiin helposti ja tehokkaasti löydettäväksi internetpohjaiseen tietokantaan - Tutkimusta tehdään pääosin MMK - ohjelmassa, ja tuloksia sovelletaan tässä

6 Hanke 3622:Osahanke 1 Monikäytön toimijoiden tietotarpeiden ja palvelun teknisen toteutuksen kartoitus sekä palvelun toteuttaminen Tekijät: Tuija Sievänen, Eero Mikkola, Irja Löfström + muut Tavoitteena on kartoittaa tietopalvelun asiakastarpeet ja selvittää erilaiset tekniset toteuttamisvaihtoehdot sekä mahdollisuudet tietopalvelun tekniseksi alustaksi 2014 tehty: tietotarpeiden kartoitus webpropol -kyselyllä sekä asiantuntijahaastatteluja 2015 suunniteltu: 1) työpaja tietotarpeiden selkeyttämiseksi 2) tietopalvelun tekninen toteuttaminen Lukessa

7 Hanke 3622:Osahanke 2 Virkistyskäytön ja luontomatkailun kysyntätiedon soveltaminen metsäsuunnitteluun, maankäytön suunnitteluun ja luonnonvarasuunnitteluun Tekijät: Tuija Sievänen, Marjo Neuvonen Tavoitteena on mm. jatkojalostaa tietopalvelun käyttöön erilaisia indikaattoreita, joilla arvioidaan virkistyskäyttöpainetta 2014 tehty: kartoitettu erilaisia indikaattoreita ja haettu sopivia tapaustutkimuskohteita 2015 suunniteltu: tietotarpeiden tarkastelu ja raportointi työpajan pohjalta, tapaustutkimusten valinta

8 Hanke 3622:Osahanke 3 Luonnonvarojen käytön ja konfliktin hallinnan tietopalvelu Tekijät: Irja Löfström, Seija Tuulentie, Anne Tolvanen, Mikko Jokinen, Ari Nikula, Arto Naskali Tavoitteena on tuottaa käytäntöön sovellettavia työkaluja luonnonvarojen käytön hallintaan; ristiriitojen tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja sovitteluun; yleistietoa konfliktityypeistä ja konfliktien vaiheista Tehtävänä on tuottaa välineitä eri käyttömuotojen ja arvojen yhteensovittamiseen myös kaupunkimetsissä ja matkailualueilla tehty: esitelmiä, tapaustutkimuskohteiden ja rahoituslähteiden kartoitusta 2015 suunniteltu: rahoituksen haku, tapaustutkimukset (MMK)

9 Hanke 3622:Osahanke 4 Turvemaiden kasvupaikkatyyppien mobiilisovelluksen kehittäminen Tekijät: Juha-Pekka Hotanen, Hannu Nousiainen Tavoitteena on tuottaa mobiilisovellukset suo- ja turvekangastyypeistä lajistoineen pilottina Android- ja ios-alustoille 2014 tehty: haettu rahoitusta, ei vielä saatu 2015 suunniteltu: rahoituksen haku; jos onnistuu, työ käynnistyy

10 Metsien monikäyttöä vahvistavat uudet liiketoimintamallit (Hujala) Tutkimuskohteina metsien luontoarvojen, talousmetsien ja eipuuaineisten metsätuotteiden hyödyntämiseen perustuvat elinkeinot ja niiden kehittämistä palvelevat toimintamallit ja karttapalvelut palvelumalleja, käyttäjäpalautetta sekä uutta paikkatietoa tukemaan metsien monipuolisen käytön liiketoiminnan kehittämistä (esim. marjakartat, metsänvuokrausmallit, maisema- ja virkistysarvokauppa); vuonna 2014 valmistuivat: visuaalisen metsämaiseman herkkyysluokitus Kainuun ja Kuusamon vaaramaan maisemamaakuntaan (250 m ruudukko) paikkatietojärjestelmäpohjainen laskentatapa marjakarttojen tuottamiseksi ensimmäiset koko Pohjois-Karjalan peittävät demoluonteiset marjakartat tietoa metsiin pohjautuvista maaseudun elinkeinoista ja niiden kehittämispotentiaalista luonnonvarojen hallinnan ja käyttömuotojen yhteensovittamisen avuksi tuotetun tietämyksen jalostamista soveltuvin osin Luonnonvarakeskuksen tietopalveluiksi

11 Metsien monikäyttöä vahvistavat uudet liiketoimintamallit (Hujala) Osaprojektit ja tekemiset vuonna Metsien monikäytön karttapalvelut (Store) Marjakarttojen pilottilaskennat puolukalle ja mustikalle valmistuvat sekä aineistojen, mallien ja paikkatietojärjestelmäpohjaisen laskentatavan arviointi aloitetaan Pyritään hankkimaan ulkopuolista rahoitusta, toteuttamaan marjaan.fi-mobiilisovelluksen demoversio ja käynnistämään käyttäjätestaukset palvelumuotoilun menetelmin 2. Maisema- ja virkistysarvokauppa (Tyrväinen) Tutkimusjulkaisuja: maisema- ja virkistysarvokaupan kysyntä, tarjonta ja toteutuksen edellytykset ja haasteet (empiiriset aineistot NEWFOREX-n ja MoTaSu-hankkeista) Ulkopuolisen rahoituksen hankinta maisema- ja virkistysarvokaupan pilotin käynnistämiseksi Ruka-Kuusamon matkailukeskittymän alueella

12 Metsien monikäyttöä vahvistavat uudet liiketoimintamallit (Hujala) Osaprojektit ja tekemiset vuonna 2015 (jatkuu) 3. Palveluliiketoiminnan arvoinnovaatiot (Hujala) VERNE-hanke (Teeman II alainen): muotoillaan vertaisneuvonnan malleja ja käynnistetään hankkeen pilotit Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa sekä PK-seudulla projektisuunnitelman mukaisesti yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen kanssa METSÄVUO-hanke (Teeman II alainen): eritellään rahoittajan kanssa täsmennettävän projektisuunnitelman mukaisesti metsänvuokraukseen tmv. kokonaispalveluun pohjautuvan verkostomaisen liiketoiminnan toteutusvaihtoehtoja, joita havainnollistetaan esimerkkilaskelmin; jos hanketta ei rahoiteta, laaditaan suppeampi esiselvitysraportti budjettirahoituksella

13 Metsien monikäyttöä vahvistavat uudet liiketoimintamallit (Hujala) Osaprojektit ja tekemiset vuonna 2015 (jatkuu) 4. Metsiin perustuvat maaseutuelinkeinot (M. Hytönen) Luontomatkailu hanke: liiketoiminnan kehittäminen, arvoverkot, pohjoismainen vertailu; kerätään ja analysoidaan luontomatkailuyrittäjille suunnattu verkkokyselyaineisto (Leena Petäjistö, Liisa Tyrväinen, Sinikka Rovanperä). Maaseutuelinkeinot hanke: Selvitetään metsien hyödyntämisen merkitystä ja kehittämismahdollisuuksia mikro- ja pienyrityksissä sekä metsiin perustuvien elinkeinojen roolia osana laajempaa maatilojen ja maaseudun elinkeinotoiminnan kokonaisuutta. (Marjatta Hytönen).

14 STARTREE: Multipurpose trees and non-wood forest products a challenge and opportunity (Kurttila, Miina, Salo, Tahvanainen) EU 7PO:n projekti, 11/ /2016, EFI koordinoi Yhteensä 24 partneria sisältäen 9 SME:tä Metla mukana WP 2: Forest management IDCS: North Karelia osallistuu ainakin aineistonkeruun osalta kaikkiin työpaketteihin

15 VUOSI 2015 STARTREE: Multipurpose trees and non-wood forest products a challenge and opportunity (Kurttila, Miina, Salo, Tahvanainen) Veera Tahvanainen työskentelee hankkeessa 12 kk Järjestetään hankekokous ja sidosryhmäretkeily Joensuussa toukokuussa Metsänomistajakysely (N=2000) marjojen ja sienten kaupallisesta hyödyntämisestä pohjois-karjalaisille ja kainuulaisille yksityismetsänomistajille Päätetään (pääosin) aineistonkeruu Raportoidaan (runsaasti) erilaisia tuloksia State-of-sector -raportti suomeksi Sienten tarjontaketjut Pohjois-Karjalassa Männikön optimikäsittely kun huomioidaan puusta ja puolukasta saatavat tulot Itä-suomalaisten kuusikoiden kauppasienisatomalli Osallistutaan työpakettien vetäjien johtamiin kirjoitusprosesseihin, joissa työpakettien tuloksia raportoidaan kootusti

16 Kiitos

Biolaakso - esiselvityshanke

Biolaakso - esiselvityshanke 1 Biolaakso - esiselvityshanke Taustaraportti 2/2014 2 Biolaakso - esiselvityshanke Taustaraportti Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. JOHDANTO 6 2.1. LUONNONVARAKESKUKSEN STRATEGINEN TOIMIPAIKKA JA

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA. Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2(42) Julkaisu: B:10 Julkaisija: Kainuun maakunta - kuntayhtymä Kauppakatu 1, 87100 Kajaani Puhelin/vaihde 08-615541 Fax. 08-61554260

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. 10.4.2015 31.3.2019 Matti Seppälä

Suomen metsäkeskus Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. 10.4.2015 31.3.2019 Matti Seppälä 1 Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma 10.4.2015 31.3.2019 Matti Seppälä 2 Sisällys Ohjelman tavoitteet ja painopisteet....................... 3 1 METSO-ohjelman toteuttamis palvelut, metsätalouden ympäristö

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare

JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare CHT, Oulun Yliopisto: Jarmo Pääkkönen, Maritta Perälä-Heape, Anna Sachinopoulou, Veera Virta, Kalevi Virta

Lisätiedot

Kunta luontomatkailun kehittäjänä

Kunta luontomatkailun kehittäjänä ISBN 978-951-40-2454-2 (PDF) ISSN 1795-150X Kunta luontomatkailun kehittäjänä Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

Matkailututkimuksen tila ja tulevaisuus Suomessa Selvitys valtakunnallisen matkailun tutkimusstrategian taustaksi

Matkailututkimuksen tila ja tulevaisuus Suomessa Selvitys valtakunnallisen matkailun tutkimusstrategian taustaksi 1 JOENSUUN YLIOPISTO, MATKAILUALAN OPETUS- JA TUTKIMUSLAITOS Matkailututkimuksen tila ja tulevaisuus Suomessa Selvitys valtakunnallisen matkailun tutkimusstrategian taustaksi Antti Honkanen & Raija Komppula

Lisätiedot

Metsät parantavat elämänlaatua

Metsät parantavat elämänlaatua Kansallinen metsäohjelma Metsät parantavat elämänlaatua Työryhmän loppuraportti 29.11.2012 Metsäneuvostolle Kansallisen metsäneuvoston määräaikainen Metsät parantavat elämänlaatua -työryhmä on tarkastellut

Lisätiedot

METSO-yhteistutkimushankkeiden (2009 2012) yhteenveto

METSO-yhteistutkimushankkeiden (2009 2012) yhteenveto 4.4.2013 METSO-yhteistutkimushankkeiden (2009 2012) yhteenveto Saija Sirkiä Maa- ja metsätalousministeriön yhteistutkimusvaroista rahoitetut METSO-tutkimushankkeet tuottivat uutta tietoa METSO-ohjelman

Lisätiedot

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 6/2013

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 6/2013 MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 6/2013 MAAKUNNALLISET JA YLIMAAKUNNALLISET HANKKEET 1. MATKO3 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla 1.11.2011 31.12.2014 Hankkeen tehtävänä on

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO 1/00.01.05.20/2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH 24.11.2014 1/00.01.05.

POHJOIS-SAVON LIITTO 1/00.01.05.20/2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH 24.11.2014 1/00.01.05. POHJOIS-SAVON LIITTO 1/00.01.05.20/2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH 24.11.2014 1/00.01.05.20/2014 EU:n RAKENNERAHASTOHANKKEET: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 23.3.2010 PÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.3.2010 klo 9.05-11.00 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen

Lisätiedot

SELVITYS YHDYSKUNTARAKENTEEN JA PALVELUVERKON YHTEENSOVITTAMISESTA - tilannekatsaus

SELVITYS YHDYSKUNTARAKENTEEN JA PALVELUVERKON YHTEENSOVITTAMISESTA - tilannekatsaus SELVITYS YHDYSKUNTARAKENTEEN JA PALVELUVERKON YHTEENSOVITTAMISESTA - tilannekatsaus 6.6.2012, MAL-hanketapaaminen Kimmo Vähäjylkkä, AIRIX Ympäristö Oy Selvitys yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamisesta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry Merikotka-tutkimuskeskus 11.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto vuodesta 2012... 4 2. Järjestötoiminta... 6 2.1 Yhdistys...

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla hankkeen MMM29:00/2003 loppuraportti Helsinki 2005 Maa- ja metsätalousministeriölle

Lisätiedot

Metsien eri käyttömuodoista saatavien hyötyjen taloudellinen arvo ja niihin liittyvä yritystoiminta Suomessa

Metsien eri käyttömuodoista saatavien hyötyjen taloudellinen arvo ja niihin liittyvä yritystoiminta Suomessa Metsätieteen aikakauskirja k a t s a u s Katja Lähtinen Katja Lähtinen Metsien eri käyttömuodoista saatavien hyötyjen taloudellinen arvo ja niihin liittyvä yritystoiminta Suomessa Lähtinen, K. 2010. Metsien

Lisätiedot

KUNTAMETSIEN SUUNNITTELUN TIEKARTTA. Toimintasuunnitelma 2006-2007. Jouni Pykäläinen jouni.pykalainen@metla.fi p. 010 211 3178, 050 391 3178

KUNTAMETSIEN SUUNNITTELUN TIEKARTTA. Toimintasuunnitelma 2006-2007. Jouni Pykäläinen jouni.pykalainen@metla.fi p. 010 211 3178, 050 391 3178 KUNTAMETSIEN SUUNNITTELUN TIEKARTTA Toimintasuunnitelma 2006-2007 Jouni Pykäläinen jouni.pykalainen@metla.fi p. 010 211 3178, 050 391 3178 Hankkeen tausta Kunnat omistavat n. 400 000 ha metsää Kuntametsissä

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014. TKI-johtaja Markku Huhtinen ja TKI-suunnittelija Anne Jääsmaa 27.11.

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014. TKI-johtaja Markku Huhtinen ja TKI-suunnittelija Anne Jääsmaa 27.11. Sivu 1 / 6 TKI-johtaja Markku Huhtinen ja TKI-suunnittelija Anne Jääsmaa 27.11.2013 KAUPUNGIN TAVOITTEET Kaikessa toiminnassa huomioidaan elinkeinoohjelman läpäisevät teemat painotuksineen: kansainvälisyys,

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

RKTL:n asiakkuus- ja palvelukartoituksen

RKTL:n asiakkuus- ja palvelukartoituksen RKTL:n asiakkuus- ja palvelukartoituksen konsultointi Versio 1.0 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sivu 1/32 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 6 3 Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset...

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Loppuraportti 9.12.2013 HMV Service Economy Oy i Esipuhe Etäpalvelun kotikäytön esiselvityksen tavoite oli tehdä hallinnon nykytilaa ja valmiuksia yhteen kokoava kartoitus

Lisätiedot