PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT ALKAEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT 1.8.2016 ALKAEN"

Transkriptio

1 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT ALKAEN Kieliohjelma Puumalan yhtenäiskoulussa englannin opetus aloitetaan ensimmäisellä vuosiluokalla. Englannin opiskelu jatkuu koko perusopetuksen ajan. Ruotsin opiskelu alkaa kuudennella vuosiluokalla ja jatkuu perusopetuksen loppuun saakka. Kahdeksannelle vuosiluokalle oppilailla on mahdollisuus valita valinnainen saksan tai venäjän kieli. Valinnaisainevalinta on sitova myös yhdeksännelle vuosiluokalle. Yhdeksännelle vuosiluokalle oppilailla on mahdollisuus valita valinnaisaineeksi jatko-opintokielet, joka koostuu yhdestä ruotsin ja yhdestä englannin kurssista. Opetuksen mahdolliset painotukset Puumalan yhtenäiskoulussa painotetaan luokilla englannin opetusta. Molemmilla vuosiluokilla englantia on yksi vuosiviikkotunti vuosiluokilla opetusta painotetaan käsitöissä yhden vuosiviikkotunnin verran: jokaisella vuosiluokalla käsitöitä on kaksi vuosiviikkotuntia vuosiluokilla painotetaan valinnaisaineita yhden vuosiviikkotunnin verran. Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri Puumalan yhtenäiskoulussa toimintakulttuuri perustuu avoimuuteen, toisten ihmisten huomioimiseen sekä kohtaamiseen. Tämä näkyy mm. hyvien tapojen arvostamisena ja noudattamisena. Koulun ilmapiiri on myönteinen ja kannustava. Ilo ja nauru kuuluvat hyvään koulupäivään. Kouluyhteisö on tiivis ja jokaisesta sen jäsenestä pidetään huolta. Kouluyhteisön jäsenten välinen vuorovaikutus on luontevaa ja välitöntä. Asioista keskustellaan ennakkoluulottomasti ja avoimesti. Asioista sovitaan yhdessä ja niihin sitoudutaan. Kouluyhteisössä kunnioitetaan jokaisen vahvuuksia ja omalla persoonalla toimimista. Omia tietoja ja taitoja jaetaan toisille. Henkilökunnan toiminta on ammatillista ja osaamista kehitetään säännöllisen täydennyskoulutuksen avulla. Toimintakulttuurissa painotetaan toiminnallisuutta, liikunnallisuutta ja fyysistä aktiivisuutta. Tämä näkyy mm. erilaisten ja monipuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämisessä. Tärkeä osa toimintakulttuuria on myös oman kotiseudun tuntemus ja arvostaminen. Koulun toimintaan kuuluu erilaiset juhlat ja yhteiset tapahtumat esim. päivänavaukset, auditoriolaulut, retket, teemapäivät ja urheilutapahtumat. Elsa-kulttuurikilpailu ja -juhla voidaan järjestää 5. ja 6. luokkalaisille Kalevalan päivän aikoihin. Siirtymävaiheisiin liittyvä yhteistyö on kuvattu Puumalan yhtenäiskoulun ohjaussuunnitelmassa. Lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan mahdollinen vuosittainen painopistealue. Koulun toimintakulttuuria arvioidaan, edistetään ja kehitetään päivittäisessä työskentelyssä sekä väli- ja lukuvuosiarvioinnin yhteydessä.

2 Puumalassa opetus toteutetaan monipuolisissa oppimisympäristöissä oppilaiden tarpeet ja toiveet huomioiden. Opettaja varmistaa, että oppimisympäristö on turvallinen, terveellinen ja asianmukainen. Yhtenäiskoulu sijaitsee metsäluonnon ja Saimaan vesistöalueen välittömässä läheisyydessä. Lähiympäristöä ja luontoa hyödynnetään opetuksessa monipuolisesti ja aktiivisesti. Oppimisympäristöjen kehittämisessä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan oppilaiden sekä henkilökunnan toiveet ja tarpeet. Puumalassa opettaja ja oppilaat valitsevat yhdessä opittavaan asiaan sopivat työtavat Opetuksessa käytetään monipuolisia työskentelytapoja oppilaiden tarpeet ja toiveet huomioiden. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaissa rooleissa ja jakamaan tehtäviä keskenään ja olemaan vastuussa yhteisistä tavoitteista. Työtapojen kehittämisessä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan oppilaiden sekä henkilökunnan toiveet ja tarpeet. Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet Puumalassa opetuksen eheyttämistä toteutetaan henkilökunnan ja tarvittaessa eri sidosryhmien välisellä yhteistyöllä. Eheyttämisen tapa ja kesto vaihtelee oppilaiden tarpeista ja opetuksen tavoitteista riippuen. Puumalassa monialaiset oppimiskokonaisuudet suunnitellaan yhteistyössä oppilaiden kanssa ja kirjataan vuosittain lukuvuosisuunnitelmaan. Lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteet, sisällöt, laajuus ja toteuttamistavat. Oppimiskokonaisuuksien toteutumista seurataan pitkin lukuvuotta ja arvioidaan tarkemmin lukuvuosiarvioinnin yhteydessä. Opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat ja ohjelmat Puumalan yhtenäiskoulun perusopetuksen opetussuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu Puumalan kunnan yhtenäiskoulun esiopetuksen opetussuunnitelma, Puumalan kunnan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja Puumalan yhtenäiskoulun ja varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen suunnitelma. Opetussuunnitelman seuranta, arviointi ja kehittäminen Opetussuunnitelmaa ja lukuvuosisuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään arvioinnin pohjalta säännöllisesti: lukuvuosittain tehdään väliarviointi marras-joulukuussa sekä lukuvuoden arviointi toukokuussa. Arviointiin osallistuu koko yhtenäiskoulun henkilökunta. Oppilashuoltosuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään arvioinnin pohjalta säännöllisesti: lukuvuosittain tehdään väliarviointi marras-joulukuussa sekä lukuvuoden arviointi toukokuussa. Arviointia suorittaa koulukohtainen oppilashuoltoryhmä sekä oppilashuollon ohjausryhmä. Oppilaiden oppimista seurataan valtakunnallisin kriteerein osallistumalla valtakunnallisiin kokeisiin. Kuudennen luokan oppilaat osallistuvat vuosittain matematiikan ja englannin valtakunnalliseen kokeeseen. Äidinkielen osaamisen tasoa arvioidaan erityisopettajan teettämillä valtakunnallisiin normiarvoihin perustuvilla testeillä. Yhdeksännen luokan oppilaat osallistuvat äidinkielen, matematiikan ja englannin valtakunnalliseen kokeeseen. Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä organisoi vuosittain oppilaille ja huoltajille suunnatun asiakastyytyväisyyskyselyn. Asiakastyytyväisyyskyselyn painopistealueet sovitaan oppilashuoltoryhmässä. Lisäksi koulu osallistuu mahdollisuuksien mukaan erilaisiin kansallisiin arviointeihin.

3 Yhteinen vastuu koulupäivästä ja yhteistyö Puumalassa painotamme oppimisympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Huolehdimme siitä, että koulussamme on kiireetön ja toiset huomioiva ilmapiiri. Koulun henkilökunta toimii johdonmukaisesti ja sitoutuu yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin. Oppilaiden poissaoloja seurataan päivittäin. Huoltajat ilmoittavat oppilaan poissaolon syyn koulupäivän aamuna. Mikäli ilmoitusta ei tule, oppilaan poissaolon syyn selvittää luokanopettaja/luokanohjaaja. Oppilaan poissaolo selvitetään saman päivän aikana, kun poissaolo ilmenee. Luvattomasta poissaolosta tehdään ilmoitus kotiin. Poissaolot kirjataan Wilmaan. Koulunkäyntiin liittyvissä ongelma- ja kurinpitotilanteissa yhteydenotosta kotiin vastaavat alaluokilla luokanopettaja ja erityisopettaja sekä yläluokilla opinto-ohjaaja, luokanohjaaja ja erityisopettaja. Ongelmatilanteisiin puututaan mahdollisimman nopeasti. Asia voidaan viedä tarvittaessa oppilashuollon yksilökohtaiseen asiantuntijaryhmään. Oppilaiden osallisuus Jokainen oppilas pääsee toimimaan yhteisön jäsenenä ja osallistumaan päätöksen tekoon. Oppilaat ovat mukana opetuksen suunnittelussa ja mm. työtapoihin kerätään heiltä ideoita. Jokaisen omia erityistaitoja hyödynnetään yhteisön hyväksi. Oppilaille annetaan omia pieniä vastuualueita/-tehtäviä. Puumalassa kaikki yhtenäiskoulun oppilaat muodostavat oppilaskunnan. Oppilaskunta järjestäytyy ohjaavan opettajan johdolla sääntöjen mukaisesti. Oppilaskunta valitsee luokkalaisten keskuudesta vuosittain heti syksyllä hallituksen, jonka tehtävänä on yhdessä koulun muiden tahojen kanssa ideoida, suunnitella ja toteuttaa teemapäiviä, juhlia, retkiä ym. oppituntien ulkopuolista ohjelmaa. Oppilaskunta osallistuu myös koulun toiminnan kehittämiseen ja arviointiin. Oppilaskunnan hallitus toimii oppilaskunnan ohjaavan opettajan johdolla. Oppilaskunnan ohjaava opettaja antaa ohjeet oppilaskunnan ja hallituksen kokousten järjestämiseksi. Ohjaava opettaja kannustaa ja ohjaa oppilaita aktiiviseen ja koulun toiminta-ajatuksen mukaiseen toimintaan. Koulussamme toimii luokkien oppilaista muodostettu tukioppilasryhmä. Tukioppilaat ovat mukana mm. 7-luokan ryhmäyttämisessä, päivänavausten ja välituntiradion pitämisessä. Tukioppilastoiminnalla on ohjaava opettaja. Oppilasmäärän vähenemisen vuoksi tukioppilas- ja oppilaskuntatoimintaa voidaan tarvittaessa yhdistää. Koulussamme on aktiivista kummioppilastoimintaa. 4.-luokkalaiset toimivat 1.-luokkalaisten kummeina. Kummin tehtäviä jatketaan ainakin alaluokkien loppuun asti. Kodin ja koulun yhteistyö Puumalassa kodin ja koulun välistä yhteistyötä koskeva opetussuunnitelman osuus on laadittu yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Puumalassa kodin ja koulun välinen yhteistyö on luontaista jatkumoa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen aikana alkaneelle yhteistyölle. Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteena on tukea oppilaan oppimista ja hyvinvointia sekä varmistaa tiedonkulku kodin ja koulun välillä. Huoltajien kanssa ollaan tiiviissä yhteistyössä kaikissa oppilasta koskevissa asioissa. Yhteistyön merkitys korostuu oppilaan koulupolun nivelvaiheissa.

4 Käytännön toimintatapoja ovat vanhempainvartit, vanhempainillat, arviointikeskustelut, Wilma, lukuvuosioppaat ja muut tiedotteet. Vanhempainilloista vastaavat luokanopettaja/luokanohjaaja ja yläluokilla opinto-ohjaaja tarvittaessa yhdessä rehtorin ja erityisopettajien kanssa. Kodin ja koulun välisen yhteistyön vastuut, tehtävänjako ja sisältöjä on esitelty tarkemmin ohjaussuunnitelmassa. Kodin ja koulun välistä yhteistyön toteutumista arvioidaan lukuvuosittain koulun vuosiarvioinnissa. Yhteistyön toteutumista arvioidaan lisäksi kodeille suunnatuissa kyselyissä, joita järjestetään vähintään joka kolmas vuosi. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö Puumalan kasvatuskeskusteluja ja kurinpidollisia keinoja koskeva suunnitelma Kasvatuskeskustelu Kasvatuskeskusteluja käytetään Perusopetuslain 36 mukaisesti tilanteissa, joissa oppilas häiritsee opetusta tai rikkoo muuten koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee epäkunnioittavasti koulun henkilökuntaa tai muita oppilaita. Kasvatuskeskustelut ovat ensisijainen tapa puuttua oppilaan eitoivottuun käyttäytymiseen. Kasvatuskeskustelu voi kestää enintään kaksi tuntia ja sen voi suorittaa kerralla tai osissa koulupäivän aikana tai ulkopuolella. Koulupäivän ulkopuolella järjestettävän kasvatuskeskustelun jälkeen koulu järjestää tarvittaessa kuljetuksen. Kasvatuskeskusteluun oppilaan määrää joko opettaja tai rehtori. Määräys ja sen toteuttaminen kirjataan rangaistuskirjaan. Huoltajille ilmoitetaan tapahtuneesta ja sitä seuraavasta kasvatuskeskustelusta mahdollisimman pian. Huoltajille tarjotaan mahdollisuus osallistua keskusteluun. Keskustelu pyritään järjestämään välittömästi samana päivänä kuin rike on tapahtunut. Koulun rangaistuskansiossa on ohjeet opettajalle kasvatuskeskustelun pitämiseen. Kasvatuskeskustelulla ennaltaehkäistään kurinpidollisten keinojen tarvetta ja käyttöä. Kurinpidolliset keinot ja niiden käyttö Oppilasta, joka rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan rangaista kurinpidollisesti. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja oppilaan erottaminen enintään kolmeksi kuukaudeksi. Ennen kurinpitorangaistuksen antamista oppilaan huoltajalle on varattava mahdollisuus tulla kuulluksi. Myös oppilasta on kuultava ja tapaus selvitettävä ennen kurinpitorangaistuspäätöksen tekoa. Kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epäämisen yhteydessä oppilaalle järjestetään tarvittava oppilashuollon tuki. Oppilas voidaan poistaa luokasta, jos hän häiritsee tunnin kulkua. Jos oppilas poistetaan luokasta, häntä ei saa jättää ilman valvontaa. Oppilasta valvoo kyseisen tunnin opettaja, koulunkäynninohjaaja, erityisopettaja, rehtori tai joku muu vapaana oleva opettaja. Kyseessä olevan tunnin opettaja on vastuussa siitä, ettei oppilas jää jälkeen opetuksesta. Luokasta poistaminen kirjataan rangaistuskansioon ja huoltajalle ilmoitetaan asiasta.

5 Oppilas, joka häiritsee opetusta tai rikkoo muuten koulun järjestyssääntöjä, voidaan määrätä jälkiistuntoon. Jälki-istuntoa voi määrätä enintään kaksi tuntia. Jälki-istunnosta lähetetään huoltajalle tiedote, joka palautetaan huoltajan allekirjoituksella varustettuna kouluun. Istunto suoritetaan ilmoitettuna päivänä ja kirjataan rangaistuskirjaan. Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä. Tehtävien tulee olla osa kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia ja oikeassa suhteessa oppilaan tekoon ja ikään. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan jättää työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvotusti tekemään tehtäviään. Oppilaalle järjestetään tarvittaessa kuljetus kotiin. Mikäli toisen oppilaan tai koulussa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai muuten uhkaavan käytöksen vuoksi, tältä voidaan evätä oikeus osallistua opetukseen loppupäivän ajaksi. Päätöksen tekee rehtori. Huoltajaan otetaan välittömästi yhteys ja pyydetään hakemaan oppilas kotiin. Oppilaalle järjestetään valvonta, kunnes huoltaja saapuu paikalle. Loppupäivän tuntien opettajat huolehtivat siitä, ettei oppilas jää jälkeen opetuksesta. Tapahtunut kirjataan rangaistuskirjaan. Kirjallisen varoituksen antaa yhtenäiskoulun rehtori. Rehtori tekee asiasta viranhaltijapäätöksen. Kirjallisen varoituksen yhteydessä kutsutaan tarvittaessa koolle yksilökohtainen asiantuntijaryhmä. Oppilas ohjataan tarvittaessa koulukuraattorin, -psykologin tai -terveydenhoitajan luokse. Määräaikaisesta erottamisesta enintään kolmeksi kuukaudeksi päättää yhtenäiskoulun rehtori. Rehtori tekee asiasta viranhaltijapäätöksen. Ennen erottamisprosessin alullepanoa oppilasta ja huoltajaa kuullaan. Samassa yhteydessä kutsutaan koolle yksilökohtainen asiantuntijaryhmä ja aloitetaan yhteistyö lastensuojeluviranomaisten ja/tai poliisin kanssa. Oppilaalle laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opetus toteutetaan ja oppimista seurataan, jotta oppilas ei jää opinnoissaan jälkeen. Poliisiin ollaan tarvittaessa yhteydessä. Tiedottaminen ja perehdyttäminen Menettelyohjeet kurinpidollisissa tilanteissa käydään yhdessä henkilökunnan kanssa läpi. Rehtori perehdyttää uudet henkilökunnan jäsenet ohjeisiin. Jos ohjeisiin tulee muutoksia, niihin perehdytään yhtenäiskoulun kokouksissa. Menettelyohjeet ovat yhdenmukaiset kaikille oppilaille ja koko henkilökunnan tulee noudattaa niitä. Luokanopettajat ja -ohjaajat selvittävät ja kertaavat lukuvuoden alussa oppilaiden kanssa koulun järjestyssäännöt ja koulun järjestyshäiriöitä hoitamista koskevan suunnitelman. Huoltajia tiedotetaan lukuvuosioppaassa, Wilman kautta sekä vanhempainilloissa. Järjestyssääntöjä laadittaessa kuullaan oppilaskuntaa sekä huoltajia. Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä seuraa ja arvioi lukuvuosittain suunnitelman toteutumista sekä vaikuttavuutta. Mittareina käytetään mm. Wilman tuntimerkintojä sekä rangaistuskirjan merkintöjä. Kasvatuskeskustelukäytänteitä mietitään, arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti yhdessä koko henkilökunnan kanssa. Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta Koulun kerhotoiminta Puumalan perusopetuksen valinnaisuus pienenee ikäluokkien ja niitä vastaavien resurssien myötä. Puumala on varsin rikkonainen saaristokunta ja etäisyydet pitkiä. Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopoliittisen

6 ohjelman mukaan kaikilla lapsilla ja nuorilla tulisi olla tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua kerhotoimintaan. Puumalan kunnan kerhotoiminnan tavoitteena on järjestää monipuolista ja laadukasta kerhotoimintaa yhdessä nuorisotoimen ja paikallisten yhdistysten kanssa. Kerhotoiminta pyrkii tavoittamaan kaikki oppilaat pitkistä välimatkoista huolimatta. Kerhotoiminnalla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja itsetuntoa sekä ehkäistään syrjäytymistä. Koulu vastaa lähinnä musiikin, ilmaisun ja käden taitojen kerhoista. Koulun kerhotoimintaa tarjotaan kaikille ikäluokille esikoululaisista yhdeksäsluokkalaisiin. Koulun ja muiden kerhoja järjestävien toimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä suunnittelussa, tiedottamisessa ja toteuttamisessa. Koulun toiminnan yhteydessä järjestään koululaisten iltapäivätoimintaa. Iltapäivätoiminnassa noudatetaan koulun arvomaailmaa ja sääntöjä. Iltapäivätoimintaan laaditaan vuosittainen toimintasuunnitelma, joka kirjataan yhtenäiskoulun lukuvuosioppaaseen. Toimintaa arvioidaan lukuvuoden lopussa. Kouluruokailu Kouluruokailu on osa opetusta ja oppilaat ovat velvollisia osallistumaan ruokailuun. Periaatteena on, että kaikkea ruokaa maistetaan. Ennen ruokailua pestään kädet, ruokalassa käyttäydytään rauhallisesti ja ruokaillessa noudatetaan hyviä tapoja. Lukuvuoden ruokalista julkaistaan lukuvuosioppaassa. Oppilaat ruokailevat porrastetusti. Kello 15 asti koulussa olevilla oppilailla on mahdollisuus välipalaan klo 13:n välitunnilla ( ). Erikoisruokavaliot tulee ilmoittaa kirjallisella todistuksella ruokahuoltopäällikölle tai koulun keittiön henkilökunnalle. Erikoisruokavalion tulee olla kouluterveydenhoitajan tai lääkärin toteama. Koulussamme on säännöllisesti kokoontuva ruokatoimikunta, jossa on edustettuna opetus- ja ruokapalveluhenkilöstö sekä oppilaat. Ruokatoimikunta suunnittelee, kehittää ja arvioi kouluruokailua. Opintojen aikaisen arvioinnin toteuttaminen Oppimistilanteissa harjoitellaan ja vahvistetaan oppilaiden itse- ja vertaisarviointitaitoja. Opettaja huolehtii, että luokan ilmapiiri on arviointitilanteissa kannustava ja myönteinen. Itse- ja vertaisarvioinnissa käytetään monipuolisia ja vaihtelevia menetelmiä. Opettaja antaa oppilaalle riittävästi ja monipuolisesti oppimista edistävää palautetta Puumalassa luokanopettajat käyvät huoltajien ja oppilaan kanssa arviointikeskustelun nivelkohdissa eli toisen ja kuudennen luokan keväällä. Keskustelu käydään opetussuunnitelmassa kuvattujen arvioinnin painopisteiden pohjalta. Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Vuosiluokat 1-2 Vuosiluokilla 1-2 luokanopettajat käyvät huoltajien ja oppilaan kanssa väliarviointikeskustelun joulutammikuussa. Keskustelun pohjana toimii arviointikaavake, jossa oppiminen on kuvattu tavoitelausein. Lukuvuoden päätteeksi oppilaalle annetaan kirjallinen lukuvuositodistus, jossa oppiminen on kuvattu samoin tavoitelausein kuin väliarvioinnissa.

7 Vuosiluokat 3-6 Vuosiluokilla 3-4 luokanopettajat käyvät huoltajien ja oppilaan kanssa väliarviointikeskustelun joulutammikuussa. Keskustelun pohjana toimii arviointikaavake, jossa oppiminen on kuvattu tavoitelausein. Lukuvuoden päätteeksi oppilaalle annetaan kirjallinen lukuvuositodistus, jossa oppiminen on kuvattu samoin tavoitelausein kuin väliarvioinnissa. Vuosiluokilla 5-6 oppilaalle annetaan väli- ja lukuvuositodistus. Todistuksissa käytetään numeroarviointia, jota voidaan täydentää sanallisesti. Vuosiluokat 7-9 Vuosiluokilla 7-8 oppilaalle annetaan väli- ja lukuvuositodistus. Todistuksissa käytetään numeroarviointia, jota voidaan täydentää sanallisesti. Vuosiluokalla 9 oppilaalle annetaan väli- ja päättötodistus. Todistuksissa käytetään numeroarviointia, väliarviointia voidaan täydentää sanallisesti. Päättötodistukseen voidaan liittää opetussuunnitelman perusteiden mukaisia liitteitä. Käyttäytymisen arviointi Puumalan yhtenäiskoulussa oppilaan käyttäytyminen arvioidaan vuosiluokilla 1-9 kaksi kertaa vuodessa. Oppilaan käyttäytymisen arviointiin osallistuvat kaikki häntä opettavat opettajat. Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit:

8 erinomainen kiitettävä hyvä tyydyttävä välttävä heikko Noudattaa hyviä tapoja käyttäytyy moitteettomasti ja kohteliaasti, on huomaavainen kaikkia kohtaan, tervehtii ystävällisesti ja omaaloitteisesti käyttäytyy kohteliaasti, on huomaavainen kaikkia kohtaan, tervehtii ystävällisesti käyttäytyy hyvin ja kohteliaasti, tervehtii ystävällisesti halutessaan käyttäytyy asiallisesti käyttäytymiseen joudutaan usein puuttumaan käyttäytymiseen joudutaan hyvin usein puuttumaan Noudattaa koulun sääntöjä ja sopimuksia noudattaa tunnollisesti yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia noudattaa yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia noudattaa lähes aina yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia noudattaa usein yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia noudattaa osittain yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia, suhtautuminen koulutyöhön on enimmäkseen kielteistä jättää noudattamatta yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia, suhtautuminen koulutyöhön on kielteistä Antaa työrauhan vaikuttaa myönteisesti ja rakentavasti luokan työrauhaan vaikuttaa myönteisesti luokan työrauhaan antaa työrauhan häiritsee ajoittain tahallisesti omaa ja/tai muiden oppimista häiritsee usein tahallisesti omaa ja / tai muiden oppimista häiritsee jatkuvasti tahallisesti omaa ja / tai muiden oppimista Kohtelee toisia kunnioittavasti ja huomioon ottaen puhuu ja käyttäytyy ystävällisesti ja tasaarvoisesti kaikkia kohtaan, arvostaa itseään ja muita puhuu ja käyttäytyy ystävällisesti toisia kohtaan, arvostaa itseään ja muita puhuu ja käyttäytyy pääsääntöisesti ystävällisesti, hyväksyy toiset ihmiset ottaa toiset huomioon vaihtelevasti, toisinaan sopimatonta kielenkäyttöä aiheuttaa joskus ongelma- ja vaaratilanteita, kohtelee toisia huonosti, kielenkäyttö sopimatonta aiheuttaa usein ongelma- ja vaaratilanteita, kohtelee toisia huonosti, kielenkäyttö sopimatonta Toimii yhteisvastuullisesti kouluyhteisössä uskaltaa rakentavasti puuttua epäkohtiin, joita huomaa ympärillään, auttaa apua tarvitsevia, arvostaa ympäristöään ja huolehtii siitä, toimii yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi on auttavainen, arvostaa ympäristöään ja huolehtii siitä arvostaa oppimisympäristöää n ja huolehtii siitä halutessaan huolehtii oppimisympäristöst ään on piittaamaton oppimisympäristöst ään, vahingoittaa toisinaan toiminnallaan muita ja ympäristöä vahingoittaa toiminnallaan muita ja ympäristöään

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Koulurauhaasiakirja Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Seuraavassa lain täsmennyksiä 1.1.14 alk. 35 a Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset Joensuun seudun opetussuunnitelma Keskeiset uudistukset Opetussuunnitelman käyttöönotto Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus alkaa kaikissa kouluissa 1.8.2016 Luokissa 1-6 uusi opetussuunnitelma kokonaisuudessaan

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 2016. Sisällysluettelo

Sivistyspalvelukeskus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 2016. Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 2 1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen... 2 1.2 Hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen... 2 1.3 Eettisen kasvun tukeminen...

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Luku 16.21 Valinnaisaineet Valinnaisaineiden vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt, työtavat ja oppimisympäristö sekä arviointi Valmistelijat: Pasi Jolanki,

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Toivalan koulun opetussuunnitelma

Toivalan koulun opetussuunnitelma Toivalan koulun opetussuunnitelma 1. ARVOT JA TOIMINTAKULTTUURI Toivalan koulun arvoja ovat yhteisöllisyys, yhteistyö ja turvallisuus. Koulun toiminnan tavoitteena on luoda turvallinen ja virikkeellinen

Lisätiedot

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu.

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu. Koulu Hyrylän yläaste Hyökkälän koulu Jokelan yläaste Kellokosken koulu Kirkonkylän koulu Klemetskogin koulu Kolsan koulu Lepolan koulu Mikkolan koulu Nahkelan koulu Paijalan koulu Pertun koulu Riihikallion

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Arvoja vahvistavista toimintamuodoista päätetään vuosittain ja ne kirjataan koulun lukuvuosisuunnitelmaan.

Arvoja vahvistavista toimintamuodoista päätetään vuosittain ja ne kirjataan koulun lukuvuosisuunnitelmaan. RUUTANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2016 Luku 2 RUUTANAN KOULUN ARVOPERUSTA Ruutanan koulussa vaalitaan yhteisöllisyyttä, jota koko koulun yhteiset tuokiot tukevat. Näitä tilaisuuksia voivat olla esimerkiksi

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Yläkoulujen lukkarityöpaja

Yläkoulujen lukkarityöpaja Yläkoulujen lukkarityöpaja 14.11.2017 Uuden opsin mukainen arviointikulttuuri Arviointisykli sama kaikille oppilaille, syksyllä kirjallinen väliarviointi ja lukuvuosiarviointi (sama pohja molemmissa).

Lisätiedot

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta.

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö LIITE 18 KOLA 11.4.2017 Kurinpitomenettely Toimintatapa ja kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta ja muuta Kasvatuskeskustelu PoL 35 a (Kurinpitotoimet)

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveydenhoito Oppilashuoltoon osallistuminen terveydenhoitaja osallistuu oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveystarkastus kaikille vuosiluokille Toteutuu vuosittain Laaja terveystarkastus

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu 20.9.2017 Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Uudistuneen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden taustalla

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetusta koskevat

Lisätiedot

Tervetuloa! Sivistystoimi. Arviointikulttuurin paikalliset painotukset. Kietäväinen, Kari Leskinen, Aappo Laitinen ja Velimatti Salmi.

Tervetuloa! Sivistystoimi. Arviointikulttuurin paikalliset painotukset. Kietäväinen, Kari Leskinen, Aappo Laitinen ja Velimatti Salmi. PS-2016 kevät Pedagogiset iltapäivät johtajat ja koordinaattorit Ma 21.3. klo 14.00-16.20 kokoushuone 301 Paikalla: Hannele Penttinen, Minna Partonen, Anni Koivunen, Teemu Ihalainen, Kirsi Pyykkö, Päivi

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

Perusopetuslain 35 mukaan oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Perusopetuslain 35 mukaan oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. OJENTAMIS- JA KURINPITOTILANTEISSA TOIMIMINEN JA OPPILASHUOLLOLLINEN TUKI KURINPITORANGAISTUKSEN YHTEYDESSÄ TAI SILLOIN, KUN OPETUKSEEN OSALLISTUMINEN ON EVÄTTY 1. TAUSTAA Perusopetuslain 29 mukaan jokaisella

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelma laaditaan opetussuunnitelman perusteiden ja kunnan opetussuunnitelman sisälle siten, että koulukohtaisia

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Koulun täsmennykset OPSssa tai LVSssa. suoraan valtakunnallisista. perusteista

Koulun täsmennykset OPSssa tai LVSssa. suoraan valtakunnallisista. perusteista Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2016 määritellyt asiat, jotka opetuksen järjestäjän tulee kuvata kunnan opetussuunnitelmassa, koulun opetussuunnitelmassa ja/tai lukuvuosisuunnitelmassa (LVS)

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN OPETUSSUUNNITELMATYÖ

SIILINJÄRVEN OPETUSSUUNNITELMATYÖ Siilinjärven ops-veso / Marja Rytivaara SIILINJÄRVEN OPETUSSUUNNITELMATYÖ Siilinjärven opettajien veso-päivä Huhtikuu 2016 13.4.2016 tai 18.4.2016 Siilinjärven ops-veso / Marja Rytivaara 2 Opetussuunnitelmatyön

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2016

NURMIJÄRVEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2016 NURMIJÄRVEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2016 (Sivistyslautakunta 26.4.2016, 31 ) SISÄLLYSLUETTELO 1 PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMATYÖ... 3 1.1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN...

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003).

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). 1 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lainsäädäntö Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa säädetyn

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

KUIVANIEMEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

KUIVANIEMEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA SISALTÖ 1 Toiminnan tavoitteet ja laajuus 2 Toiminnan järjestämisen periaatteet 3 Hakeminen 4 Maksut 5 Tilat 6 Henkilöstö 7 Sisältö 8 Yhteistyö ö 8.1. Yhteistyö kotien kanssa 8.2. Yhteistyö koulun kanssa

Lisätiedot

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaisuus 5.-6. luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaiset aineet alakoulussa Oppilaalla on yhteensä 2 vvt (vuosiviikkotuntia) valinnaisia aineita sekä 5. luokalla että 6.luokalla. Oppilas

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelma laaditaan opetussuunnitelman perusteiden ja kunnan opetussuunnitelman sisälle siten, että koulukohtaisia

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelma laaditaan opetussuunnitelman perusteiden ja kunnan opetussuunnitelman sisälle siten, että koulukohtaisia

Lisätiedot

Osaamisen arviointi taito- ja taideaineissa KÄSITYÖ Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija

Osaamisen arviointi taito- ja taideaineissa KÄSITYÖ Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Osaamisen arviointi taito- ja taideaineissa KÄSITYÖ 13.3.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Taustaa Perusopetuslain 1998/628 11 mukaan peruskoulussa opetetaan kaikille yhteisenä aineena käsityötä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

pedagogisen tuen ryhmä

pedagogisen tuen ryhmä Kasvatuskeskustelut ja muut kurinpitomenettelyt Kasvatuskeskustelun tavoitteena on - pysäyttää oppilas miettimään omaa käytöstään - antaa konkreettisia kasvatus- ja ratkaisumalleja oppilaalle - rauhoittaa

Lisätiedot

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 0 Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Wiitaunioni Sivistystoimi 2011 1 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet Ai- toiminta tarjoaa lapselle tutun ja turvallisen aikuisen

Lisätiedot

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA LUOKKATUNNIT OPS2016 - YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA H A N N A G U S TA F S S O N O S A L L I S U U S - KO O R D I NA AT TO R I Miksi? Miten? Mitä? MIKSI LUOKKATUNTEJA? - Turun opetussuunnitelmassa 2016 paikallisena

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely Kirkkonummen kunta Sivistyspalvelut LUKUVUOSISUUNNITELMA 20-20 Koulun nimi Yhteystiedot Koulun osoite ja rehtorin yhteystiedot Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

LAUSUNTO PERUSOPETUKSEN YLEISTEN VALTAKUNNALLISTEN TAVOITTEIDEN SEKÄ PERUSOPE- TUKSEN TUNTIJAON UUDISTAMISTA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA

LAUSUNTO PERUSOPETUKSEN YLEISTEN VALTAKUNNALLISTEN TAVOITTEIDEN SEKÄ PERUSOPE- TUKSEN TUNTIJAON UUDISTAMISTA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA 1 (5) 27.8.2010 Opetusministeriölle LAUSUNTO PERUSOPETUKSEN YLEISTEN VALTAKUNNALLISTEN TAVOITTEIDEN SEKÄ PERUSOPE- TUKSEN TUNTIJAON UUDISTAMISTA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot