PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT ALKAEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT 1.8.2016 ALKAEN"

Transkriptio

1 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT ALKAEN Kieliohjelma Puumalan yhtenäiskoulussa englannin opetus aloitetaan ensimmäisellä vuosiluokalla. Englannin opiskelu jatkuu koko perusopetuksen ajan. Ruotsin opiskelu alkaa kuudennella vuosiluokalla ja jatkuu perusopetuksen loppuun saakka. Kahdeksannelle vuosiluokalle oppilailla on mahdollisuus valita valinnainen saksan tai venäjän kieli. Valinnaisainevalinta on sitova myös yhdeksännelle vuosiluokalle. Yhdeksännelle vuosiluokalle oppilailla on mahdollisuus valita valinnaisaineeksi jatko-opintokielet, joka koostuu yhdestä ruotsin ja yhdestä englannin kurssista. Opetuksen mahdolliset painotukset Puumalan yhtenäiskoulussa painotetaan luokilla englannin opetusta. Molemmilla vuosiluokilla englantia on yksi vuosiviikkotunti vuosiluokilla opetusta painotetaan käsitöissä yhden vuosiviikkotunnin verran: jokaisella vuosiluokalla käsitöitä on kaksi vuosiviikkotuntia vuosiluokilla painotetaan valinnaisaineita yhden vuosiviikkotunnin verran. Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri Puumalan yhtenäiskoulussa toimintakulttuuri perustuu avoimuuteen, toisten ihmisten huomioimiseen sekä kohtaamiseen. Tämä näkyy mm. hyvien tapojen arvostamisena ja noudattamisena. Koulun ilmapiiri on myönteinen ja kannustava. Ilo ja nauru kuuluvat hyvään koulupäivään. Kouluyhteisö on tiivis ja jokaisesta sen jäsenestä pidetään huolta. Kouluyhteisön jäsenten välinen vuorovaikutus on luontevaa ja välitöntä. Asioista keskustellaan ennakkoluulottomasti ja avoimesti. Asioista sovitaan yhdessä ja niihin sitoudutaan. Kouluyhteisössä kunnioitetaan jokaisen vahvuuksia ja omalla persoonalla toimimista. Omia tietoja ja taitoja jaetaan toisille. Henkilökunnan toiminta on ammatillista ja osaamista kehitetään säännöllisen täydennyskoulutuksen avulla. Toimintakulttuurissa painotetaan toiminnallisuutta, liikunnallisuutta ja fyysistä aktiivisuutta. Tämä näkyy mm. erilaisten ja monipuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämisessä. Tärkeä osa toimintakulttuuria on myös oman kotiseudun tuntemus ja arvostaminen. Koulun toimintaan kuuluu erilaiset juhlat ja yhteiset tapahtumat esim. päivänavaukset, auditoriolaulut, retket, teemapäivät ja urheilutapahtumat. Elsa-kulttuurikilpailu ja -juhla voidaan järjestää 5. ja 6. luokkalaisille Kalevalan päivän aikoihin. Siirtymävaiheisiin liittyvä yhteistyö on kuvattu Puumalan yhtenäiskoulun ohjaussuunnitelmassa. Lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan mahdollinen vuosittainen painopistealue. Koulun toimintakulttuuria arvioidaan, edistetään ja kehitetään päivittäisessä työskentelyssä sekä väli- ja lukuvuosiarvioinnin yhteydessä.

2 Puumalassa opetus toteutetaan monipuolisissa oppimisympäristöissä oppilaiden tarpeet ja toiveet huomioiden. Opettaja varmistaa, että oppimisympäristö on turvallinen, terveellinen ja asianmukainen. Yhtenäiskoulu sijaitsee metsäluonnon ja Saimaan vesistöalueen välittömässä läheisyydessä. Lähiympäristöä ja luontoa hyödynnetään opetuksessa monipuolisesti ja aktiivisesti. Oppimisympäristöjen kehittämisessä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan oppilaiden sekä henkilökunnan toiveet ja tarpeet. Puumalassa opettaja ja oppilaat valitsevat yhdessä opittavaan asiaan sopivat työtavat Opetuksessa käytetään monipuolisia työskentelytapoja oppilaiden tarpeet ja toiveet huomioiden. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaissa rooleissa ja jakamaan tehtäviä keskenään ja olemaan vastuussa yhteisistä tavoitteista. Työtapojen kehittämisessä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan oppilaiden sekä henkilökunnan toiveet ja tarpeet. Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet Puumalassa opetuksen eheyttämistä toteutetaan henkilökunnan ja tarvittaessa eri sidosryhmien välisellä yhteistyöllä. Eheyttämisen tapa ja kesto vaihtelee oppilaiden tarpeista ja opetuksen tavoitteista riippuen. Puumalassa monialaiset oppimiskokonaisuudet suunnitellaan yhteistyössä oppilaiden kanssa ja kirjataan vuosittain lukuvuosisuunnitelmaan. Lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteet, sisällöt, laajuus ja toteuttamistavat. Oppimiskokonaisuuksien toteutumista seurataan pitkin lukuvuotta ja arvioidaan tarkemmin lukuvuosiarvioinnin yhteydessä. Opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat ja ohjelmat Puumalan yhtenäiskoulun perusopetuksen opetussuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu Puumalan kunnan yhtenäiskoulun esiopetuksen opetussuunnitelma, Puumalan kunnan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja Puumalan yhtenäiskoulun ja varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen suunnitelma. Opetussuunnitelman seuranta, arviointi ja kehittäminen Opetussuunnitelmaa ja lukuvuosisuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään arvioinnin pohjalta säännöllisesti: lukuvuosittain tehdään väliarviointi marras-joulukuussa sekä lukuvuoden arviointi toukokuussa. Arviointiin osallistuu koko yhtenäiskoulun henkilökunta. Oppilashuoltosuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään arvioinnin pohjalta säännöllisesti: lukuvuosittain tehdään väliarviointi marras-joulukuussa sekä lukuvuoden arviointi toukokuussa. Arviointia suorittaa koulukohtainen oppilashuoltoryhmä sekä oppilashuollon ohjausryhmä. Oppilaiden oppimista seurataan valtakunnallisin kriteerein osallistumalla valtakunnallisiin kokeisiin. Kuudennen luokan oppilaat osallistuvat vuosittain matematiikan ja englannin valtakunnalliseen kokeeseen. Äidinkielen osaamisen tasoa arvioidaan erityisopettajan teettämillä valtakunnallisiin normiarvoihin perustuvilla testeillä. Yhdeksännen luokan oppilaat osallistuvat äidinkielen, matematiikan ja englannin valtakunnalliseen kokeeseen. Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä organisoi vuosittain oppilaille ja huoltajille suunnatun asiakastyytyväisyyskyselyn. Asiakastyytyväisyyskyselyn painopistealueet sovitaan oppilashuoltoryhmässä. Lisäksi koulu osallistuu mahdollisuuksien mukaan erilaisiin kansallisiin arviointeihin.

3 Yhteinen vastuu koulupäivästä ja yhteistyö Puumalassa painotamme oppimisympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Huolehdimme siitä, että koulussamme on kiireetön ja toiset huomioiva ilmapiiri. Koulun henkilökunta toimii johdonmukaisesti ja sitoutuu yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin. Oppilaiden poissaoloja seurataan päivittäin. Huoltajat ilmoittavat oppilaan poissaolon syyn koulupäivän aamuna. Mikäli ilmoitusta ei tule, oppilaan poissaolon syyn selvittää luokanopettaja/luokanohjaaja. Oppilaan poissaolo selvitetään saman päivän aikana, kun poissaolo ilmenee. Luvattomasta poissaolosta tehdään ilmoitus kotiin. Poissaolot kirjataan Wilmaan. Koulunkäyntiin liittyvissä ongelma- ja kurinpitotilanteissa yhteydenotosta kotiin vastaavat alaluokilla luokanopettaja ja erityisopettaja sekä yläluokilla opinto-ohjaaja, luokanohjaaja ja erityisopettaja. Ongelmatilanteisiin puututaan mahdollisimman nopeasti. Asia voidaan viedä tarvittaessa oppilashuollon yksilökohtaiseen asiantuntijaryhmään. Oppilaiden osallisuus Jokainen oppilas pääsee toimimaan yhteisön jäsenenä ja osallistumaan päätöksen tekoon. Oppilaat ovat mukana opetuksen suunnittelussa ja mm. työtapoihin kerätään heiltä ideoita. Jokaisen omia erityistaitoja hyödynnetään yhteisön hyväksi. Oppilaille annetaan omia pieniä vastuualueita/-tehtäviä. Puumalassa kaikki yhtenäiskoulun oppilaat muodostavat oppilaskunnan. Oppilaskunta järjestäytyy ohjaavan opettajan johdolla sääntöjen mukaisesti. Oppilaskunta valitsee luokkalaisten keskuudesta vuosittain heti syksyllä hallituksen, jonka tehtävänä on yhdessä koulun muiden tahojen kanssa ideoida, suunnitella ja toteuttaa teemapäiviä, juhlia, retkiä ym. oppituntien ulkopuolista ohjelmaa. Oppilaskunta osallistuu myös koulun toiminnan kehittämiseen ja arviointiin. Oppilaskunnan hallitus toimii oppilaskunnan ohjaavan opettajan johdolla. Oppilaskunnan ohjaava opettaja antaa ohjeet oppilaskunnan ja hallituksen kokousten järjestämiseksi. Ohjaava opettaja kannustaa ja ohjaa oppilaita aktiiviseen ja koulun toiminta-ajatuksen mukaiseen toimintaan. Koulussamme toimii luokkien oppilaista muodostettu tukioppilasryhmä. Tukioppilaat ovat mukana mm. 7-luokan ryhmäyttämisessä, päivänavausten ja välituntiradion pitämisessä. Tukioppilastoiminnalla on ohjaava opettaja. Oppilasmäärän vähenemisen vuoksi tukioppilas- ja oppilaskuntatoimintaa voidaan tarvittaessa yhdistää. Koulussamme on aktiivista kummioppilastoimintaa. 4.-luokkalaiset toimivat 1.-luokkalaisten kummeina. Kummin tehtäviä jatketaan ainakin alaluokkien loppuun asti. Kodin ja koulun yhteistyö Puumalassa kodin ja koulun välistä yhteistyötä koskeva opetussuunnitelman osuus on laadittu yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Puumalassa kodin ja koulun välinen yhteistyö on luontaista jatkumoa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen aikana alkaneelle yhteistyölle. Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteena on tukea oppilaan oppimista ja hyvinvointia sekä varmistaa tiedonkulku kodin ja koulun välillä. Huoltajien kanssa ollaan tiiviissä yhteistyössä kaikissa oppilasta koskevissa asioissa. Yhteistyön merkitys korostuu oppilaan koulupolun nivelvaiheissa.

4 Käytännön toimintatapoja ovat vanhempainvartit, vanhempainillat, arviointikeskustelut, Wilma, lukuvuosioppaat ja muut tiedotteet. Vanhempainilloista vastaavat luokanopettaja/luokanohjaaja ja yläluokilla opinto-ohjaaja tarvittaessa yhdessä rehtorin ja erityisopettajien kanssa. Kodin ja koulun välisen yhteistyön vastuut, tehtävänjako ja sisältöjä on esitelty tarkemmin ohjaussuunnitelmassa. Kodin ja koulun välistä yhteistyön toteutumista arvioidaan lukuvuosittain koulun vuosiarvioinnissa. Yhteistyön toteutumista arvioidaan lisäksi kodeille suunnatuissa kyselyissä, joita järjestetään vähintään joka kolmas vuosi. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö Puumalan kasvatuskeskusteluja ja kurinpidollisia keinoja koskeva suunnitelma Kasvatuskeskustelu Kasvatuskeskusteluja käytetään Perusopetuslain 36 mukaisesti tilanteissa, joissa oppilas häiritsee opetusta tai rikkoo muuten koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee epäkunnioittavasti koulun henkilökuntaa tai muita oppilaita. Kasvatuskeskustelut ovat ensisijainen tapa puuttua oppilaan eitoivottuun käyttäytymiseen. Kasvatuskeskustelu voi kestää enintään kaksi tuntia ja sen voi suorittaa kerralla tai osissa koulupäivän aikana tai ulkopuolella. Koulupäivän ulkopuolella järjestettävän kasvatuskeskustelun jälkeen koulu järjestää tarvittaessa kuljetuksen. Kasvatuskeskusteluun oppilaan määrää joko opettaja tai rehtori. Määräys ja sen toteuttaminen kirjataan rangaistuskirjaan. Huoltajille ilmoitetaan tapahtuneesta ja sitä seuraavasta kasvatuskeskustelusta mahdollisimman pian. Huoltajille tarjotaan mahdollisuus osallistua keskusteluun. Keskustelu pyritään järjestämään välittömästi samana päivänä kuin rike on tapahtunut. Koulun rangaistuskansiossa on ohjeet opettajalle kasvatuskeskustelun pitämiseen. Kasvatuskeskustelulla ennaltaehkäistään kurinpidollisten keinojen tarvetta ja käyttöä. Kurinpidolliset keinot ja niiden käyttö Oppilasta, joka rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan rangaista kurinpidollisesti. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja oppilaan erottaminen enintään kolmeksi kuukaudeksi. Ennen kurinpitorangaistuksen antamista oppilaan huoltajalle on varattava mahdollisuus tulla kuulluksi. Myös oppilasta on kuultava ja tapaus selvitettävä ennen kurinpitorangaistuspäätöksen tekoa. Kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epäämisen yhteydessä oppilaalle järjestetään tarvittava oppilashuollon tuki. Oppilas voidaan poistaa luokasta, jos hän häiritsee tunnin kulkua. Jos oppilas poistetaan luokasta, häntä ei saa jättää ilman valvontaa. Oppilasta valvoo kyseisen tunnin opettaja, koulunkäynninohjaaja, erityisopettaja, rehtori tai joku muu vapaana oleva opettaja. Kyseessä olevan tunnin opettaja on vastuussa siitä, ettei oppilas jää jälkeen opetuksesta. Luokasta poistaminen kirjataan rangaistuskansioon ja huoltajalle ilmoitetaan asiasta.

5 Oppilas, joka häiritsee opetusta tai rikkoo muuten koulun järjestyssääntöjä, voidaan määrätä jälkiistuntoon. Jälki-istuntoa voi määrätä enintään kaksi tuntia. Jälki-istunnosta lähetetään huoltajalle tiedote, joka palautetaan huoltajan allekirjoituksella varustettuna kouluun. Istunto suoritetaan ilmoitettuna päivänä ja kirjataan rangaistuskirjaan. Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä. Tehtävien tulee olla osa kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia ja oikeassa suhteessa oppilaan tekoon ja ikään. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan jättää työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvotusti tekemään tehtäviään. Oppilaalle järjestetään tarvittaessa kuljetus kotiin. Mikäli toisen oppilaan tai koulussa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai muuten uhkaavan käytöksen vuoksi, tältä voidaan evätä oikeus osallistua opetukseen loppupäivän ajaksi. Päätöksen tekee rehtori. Huoltajaan otetaan välittömästi yhteys ja pyydetään hakemaan oppilas kotiin. Oppilaalle järjestetään valvonta, kunnes huoltaja saapuu paikalle. Loppupäivän tuntien opettajat huolehtivat siitä, ettei oppilas jää jälkeen opetuksesta. Tapahtunut kirjataan rangaistuskirjaan. Kirjallisen varoituksen antaa yhtenäiskoulun rehtori. Rehtori tekee asiasta viranhaltijapäätöksen. Kirjallisen varoituksen yhteydessä kutsutaan tarvittaessa koolle yksilökohtainen asiantuntijaryhmä. Oppilas ohjataan tarvittaessa koulukuraattorin, -psykologin tai -terveydenhoitajan luokse. Määräaikaisesta erottamisesta enintään kolmeksi kuukaudeksi päättää yhtenäiskoulun rehtori. Rehtori tekee asiasta viranhaltijapäätöksen. Ennen erottamisprosessin alullepanoa oppilasta ja huoltajaa kuullaan. Samassa yhteydessä kutsutaan koolle yksilökohtainen asiantuntijaryhmä ja aloitetaan yhteistyö lastensuojeluviranomaisten ja/tai poliisin kanssa. Oppilaalle laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opetus toteutetaan ja oppimista seurataan, jotta oppilas ei jää opinnoissaan jälkeen. Poliisiin ollaan tarvittaessa yhteydessä. Tiedottaminen ja perehdyttäminen Menettelyohjeet kurinpidollisissa tilanteissa käydään yhdessä henkilökunnan kanssa läpi. Rehtori perehdyttää uudet henkilökunnan jäsenet ohjeisiin. Jos ohjeisiin tulee muutoksia, niihin perehdytään yhtenäiskoulun kokouksissa. Menettelyohjeet ovat yhdenmukaiset kaikille oppilaille ja koko henkilökunnan tulee noudattaa niitä. Luokanopettajat ja -ohjaajat selvittävät ja kertaavat lukuvuoden alussa oppilaiden kanssa koulun järjestyssäännöt ja koulun järjestyshäiriöitä hoitamista koskevan suunnitelman. Huoltajia tiedotetaan lukuvuosioppaassa, Wilman kautta sekä vanhempainilloissa. Järjestyssääntöjä laadittaessa kuullaan oppilaskuntaa sekä huoltajia. Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä seuraa ja arvioi lukuvuosittain suunnitelman toteutumista sekä vaikuttavuutta. Mittareina käytetään mm. Wilman tuntimerkintojä sekä rangaistuskirjan merkintöjä. Kasvatuskeskustelukäytänteitä mietitään, arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti yhdessä koko henkilökunnan kanssa. Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta Koulun kerhotoiminta Puumalan perusopetuksen valinnaisuus pienenee ikäluokkien ja niitä vastaavien resurssien myötä. Puumala on varsin rikkonainen saaristokunta ja etäisyydet pitkiä. Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopoliittisen

6 ohjelman mukaan kaikilla lapsilla ja nuorilla tulisi olla tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua kerhotoimintaan. Puumalan kunnan kerhotoiminnan tavoitteena on järjestää monipuolista ja laadukasta kerhotoimintaa yhdessä nuorisotoimen ja paikallisten yhdistysten kanssa. Kerhotoiminta pyrkii tavoittamaan kaikki oppilaat pitkistä välimatkoista huolimatta. Kerhotoiminnalla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja itsetuntoa sekä ehkäistään syrjäytymistä. Koulu vastaa lähinnä musiikin, ilmaisun ja käden taitojen kerhoista. Koulun kerhotoimintaa tarjotaan kaikille ikäluokille esikoululaisista yhdeksäsluokkalaisiin. Koulun ja muiden kerhoja järjestävien toimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä suunnittelussa, tiedottamisessa ja toteuttamisessa. Koulun toiminnan yhteydessä järjestään koululaisten iltapäivätoimintaa. Iltapäivätoiminnassa noudatetaan koulun arvomaailmaa ja sääntöjä. Iltapäivätoimintaan laaditaan vuosittainen toimintasuunnitelma, joka kirjataan yhtenäiskoulun lukuvuosioppaaseen. Toimintaa arvioidaan lukuvuoden lopussa. Kouluruokailu Kouluruokailu on osa opetusta ja oppilaat ovat velvollisia osallistumaan ruokailuun. Periaatteena on, että kaikkea ruokaa maistetaan. Ennen ruokailua pestään kädet, ruokalassa käyttäydytään rauhallisesti ja ruokaillessa noudatetaan hyviä tapoja. Lukuvuoden ruokalista julkaistaan lukuvuosioppaassa. Oppilaat ruokailevat porrastetusti. Kello 15 asti koulussa olevilla oppilailla on mahdollisuus välipalaan klo 13:n välitunnilla ( ). Erikoisruokavaliot tulee ilmoittaa kirjallisella todistuksella ruokahuoltopäällikölle tai koulun keittiön henkilökunnalle. Erikoisruokavalion tulee olla kouluterveydenhoitajan tai lääkärin toteama. Koulussamme on säännöllisesti kokoontuva ruokatoimikunta, jossa on edustettuna opetus- ja ruokapalveluhenkilöstö sekä oppilaat. Ruokatoimikunta suunnittelee, kehittää ja arvioi kouluruokailua. Opintojen aikaisen arvioinnin toteuttaminen Oppimistilanteissa harjoitellaan ja vahvistetaan oppilaiden itse- ja vertaisarviointitaitoja. Opettaja huolehtii, että luokan ilmapiiri on arviointitilanteissa kannustava ja myönteinen. Itse- ja vertaisarvioinnissa käytetään monipuolisia ja vaihtelevia menetelmiä. Opettaja antaa oppilaalle riittävästi ja monipuolisesti oppimista edistävää palautetta Puumalassa luokanopettajat käyvät huoltajien ja oppilaan kanssa arviointikeskustelun nivelkohdissa eli toisen ja kuudennen luokan keväällä. Keskustelu käydään opetussuunnitelmassa kuvattujen arvioinnin painopisteiden pohjalta. Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Vuosiluokat 1-2 Vuosiluokilla 1-2 luokanopettajat käyvät huoltajien ja oppilaan kanssa väliarviointikeskustelun joulutammikuussa. Keskustelun pohjana toimii arviointikaavake, jossa oppiminen on kuvattu tavoitelausein. Lukuvuoden päätteeksi oppilaalle annetaan kirjallinen lukuvuositodistus, jossa oppiminen on kuvattu samoin tavoitelausein kuin väliarvioinnissa.

7 Vuosiluokat 3-6 Vuosiluokilla 3-4 luokanopettajat käyvät huoltajien ja oppilaan kanssa väliarviointikeskustelun joulutammikuussa. Keskustelun pohjana toimii arviointikaavake, jossa oppiminen on kuvattu tavoitelausein. Lukuvuoden päätteeksi oppilaalle annetaan kirjallinen lukuvuositodistus, jossa oppiminen on kuvattu samoin tavoitelausein kuin väliarvioinnissa. Vuosiluokilla 5-6 oppilaalle annetaan väli- ja lukuvuositodistus. Todistuksissa käytetään numeroarviointia, jota voidaan täydentää sanallisesti. Vuosiluokat 7-9 Vuosiluokilla 7-8 oppilaalle annetaan väli- ja lukuvuositodistus. Todistuksissa käytetään numeroarviointia, jota voidaan täydentää sanallisesti. Vuosiluokalla 9 oppilaalle annetaan väli- ja päättötodistus. Todistuksissa käytetään numeroarviointia, väliarviointia voidaan täydentää sanallisesti. Päättötodistukseen voidaan liittää opetussuunnitelman perusteiden mukaisia liitteitä. Käyttäytymisen arviointi Puumalan yhtenäiskoulussa oppilaan käyttäytyminen arvioidaan vuosiluokilla 1-9 kaksi kertaa vuodessa. Oppilaan käyttäytymisen arviointiin osallistuvat kaikki häntä opettavat opettajat. Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit:

8 erinomainen kiitettävä hyvä tyydyttävä välttävä heikko Noudattaa hyviä tapoja käyttäytyy moitteettomasti ja kohteliaasti, on huomaavainen kaikkia kohtaan, tervehtii ystävällisesti ja omaaloitteisesti käyttäytyy kohteliaasti, on huomaavainen kaikkia kohtaan, tervehtii ystävällisesti käyttäytyy hyvin ja kohteliaasti, tervehtii ystävällisesti halutessaan käyttäytyy asiallisesti käyttäytymiseen joudutaan usein puuttumaan käyttäytymiseen joudutaan hyvin usein puuttumaan Noudattaa koulun sääntöjä ja sopimuksia noudattaa tunnollisesti yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia noudattaa yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia noudattaa lähes aina yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia noudattaa usein yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia noudattaa osittain yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia, suhtautuminen koulutyöhön on enimmäkseen kielteistä jättää noudattamatta yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia, suhtautuminen koulutyöhön on kielteistä Antaa työrauhan vaikuttaa myönteisesti ja rakentavasti luokan työrauhaan vaikuttaa myönteisesti luokan työrauhaan antaa työrauhan häiritsee ajoittain tahallisesti omaa ja/tai muiden oppimista häiritsee usein tahallisesti omaa ja / tai muiden oppimista häiritsee jatkuvasti tahallisesti omaa ja / tai muiden oppimista Kohtelee toisia kunnioittavasti ja huomioon ottaen puhuu ja käyttäytyy ystävällisesti ja tasaarvoisesti kaikkia kohtaan, arvostaa itseään ja muita puhuu ja käyttäytyy ystävällisesti toisia kohtaan, arvostaa itseään ja muita puhuu ja käyttäytyy pääsääntöisesti ystävällisesti, hyväksyy toiset ihmiset ottaa toiset huomioon vaihtelevasti, toisinaan sopimatonta kielenkäyttöä aiheuttaa joskus ongelma- ja vaaratilanteita, kohtelee toisia huonosti, kielenkäyttö sopimatonta aiheuttaa usein ongelma- ja vaaratilanteita, kohtelee toisia huonosti, kielenkäyttö sopimatonta Toimii yhteisvastuullisesti kouluyhteisössä uskaltaa rakentavasti puuttua epäkohtiin, joita huomaa ympärillään, auttaa apua tarvitsevia, arvostaa ympäristöään ja huolehtii siitä, toimii yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi on auttavainen, arvostaa ympäristöään ja huolehtii siitä arvostaa oppimisympäristöää n ja huolehtii siitä halutessaan huolehtii oppimisympäristöst ään on piittaamaton oppimisympäristöst ään, vahingoittaa toisinaan toiminnallaan muita ja ympäristöä vahingoittaa toiminnallaan muita ja ympäristöään

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Koulurauhaasiakirja Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Seuraavassa lain täsmennyksiä 1.1.14 alk. 35 a Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 2016. Sisällysluettelo

Sivistyspalvelukeskus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 2016. Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 2 1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen... 2 1.2 Hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen... 2 1.3 Eettisen kasvun tukeminen...

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveydenhoito Oppilashuoltoon osallistuminen terveydenhoitaja osallistuu oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveystarkastus kaikille vuosiluokille Toteutuu vuosittain Laaja terveystarkastus

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Perusopetuslain 35 mukaan oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Perusopetuslain 35 mukaan oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. OJENTAMIS- JA KURINPITOTILANTEISSA TOIMIMINEN JA OPPILASHUOLLOLLINEN TUKI KURINPITORANGAISTUKSEN YHTEYDESSÄ TAI SILLOIN, KUN OPETUKSEEN OSALLISTUMINEN ON EVÄTTY 1. TAUSTAA Perusopetuslain 29 mukaan jokaisella

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

KUIVANIEMEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

KUIVANIEMEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA SISALTÖ 1 Toiminnan tavoitteet ja laajuus 2 Toiminnan järjestämisen periaatteet 3 Hakeminen 4 Maksut 5 Tilat 6 Henkilöstö 7 Sisältö 8 Yhteistyö ö 8.1. Yhteistyö kotien kanssa 8.2. Yhteistyö koulun kanssa

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

LAUSUNTO PERUSOPETUKSEN YLEISTEN VALTAKUNNALLISTEN TAVOITTEIDEN SEKÄ PERUSOPE- TUKSEN TUNTIJAON UUDISTAMISTA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA

LAUSUNTO PERUSOPETUKSEN YLEISTEN VALTAKUNNALLISTEN TAVOITTEIDEN SEKÄ PERUSOPE- TUKSEN TUNTIJAON UUDISTAMISTA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA 1 (5) 27.8.2010 Opetusministeriölle LAUSUNTO PERUSOPETUKSEN YLEISTEN VALTAKUNNALLISTEN TAVOITTEIDEN SEKÄ PERUSOPE- TUKSEN TUNTIJAON UUDISTAMISTA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003).

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). 1 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lainsäädäntö Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa säädetyn

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2016

NURMIJÄRVEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2016 NURMIJÄRVEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2016 (Sivistyslautakunta 26.4.2016, 31 ) SISÄLLYSLUETTELO 1 PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMATYÖ... 3 1.1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN...

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen opetus. Lisäopetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen opetus. Lisäopetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen opetus Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sisällys LUKU 1 LISÄOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Lisäopetuksen järjestäminen ja tehtävä... 2 1.2 Opetuksen arvoperusta... 2

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 0 Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Wiitaunioni Sivistystoimi 2011 1 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet Ai- toiminta tarjoaa lapselle tutun ja turvallisen aikuisen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET 2014 2015 LIITE 1 Joensuun koulutustoimen yleissivistävien oppilaitosten järjestyssäännöt Koulutuslautakunta 15.6.2006, 66 Joensuun kaupungin perusasteen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2014-15 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 Alakoulujen rehtorit ENSIMMÄISEN VIERAAN KIELEN VALINTA JA MUSIIKKILUOKALLE PYRKIMINEN Tämän kirjeen liitteenä on 2. luokkalaisten vanhemmille jaettava

Lisätiedot

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt.

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Liit 6 Mäntyharjun lukion järjstyssääntö Lukion työskntlyä ohjaavat lukiolaki, lukioastus, optushallituksn ohjt, koulutoimn toimintasääntö ja järjstyssäännöt. Järjstyssääntöjn tavoittna on turvata kouluyhtisön

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin kriteerit Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Arviointi oppimisen edellytyksenä ja tukena

Arviointi oppimisen edellytyksenä ja tukena Arviointi oppimisen edellytyksenä ja tukena 1 Kolme päivää, kolme teemaa 1. Oppimisen arviointi ja tavoitteellinen oppiminen 2. Kohti yhtenäisiä arviointimenetelmiä ja oppimisen tuen ratkaisuja 3. Sähköisen

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Koulu Kuulammen koulu Lukuvuosi 2014-2015 Oppilashuollon palvelujen järjestäminen ja oppilashuollon toimintatavat Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän Kokoonpano

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016. Luvut 1-12 sekä lukujen13-15 yleiset osat

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016. Luvut 1-12 sekä lukujen13-15 yleiset osat Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016 Luvut 1-12 sekä lukujen13-15 yleiset osat Luku 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 5 1.4 Paikallisen opetussuunnitelman

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN OHJAUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

AKAAN KAUPUNGIN OHJAUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 AKAAN KAUPUNGIN OHJAUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 SISÄLLYS 1. OHJAUSTYÖN TAVOITTEET 1.1. Mitä ohjaus on? 1.2. Hyvän ohjauksen kriteerit 1.3. Ohjaustyön tavoitteet vuosiluokilla 1-2: Koululaiseksi kasvaminen

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Korkeakosken koulun opetussuunnitelman täydennysosa (2010 perusteiden mukaan) Muilta osin opetussuunnitelma on hyväksytty 30.11.2010 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Oppilas elää samanaikaisesti

Lisätiedot

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

Mitä arvioidaan ja milloin?

Mitä arvioidaan ja milloin? Koulun nimi: Ahtialan koulu Mitä arvioidaan ja milloin? Arviointi on monialaista ja jatkuvaa, sanallista arviointia ja arvosanoja annetaan lukukausittain. OPPIMINEN > välitön palaute onnistumisista ja

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen tulosalueen taustatietoja Perustehtävä: perusopetuslain mukaisen

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opetussuunnitelman kuntakohtainen osa Kotkan lukiokoulutuksessa opiskelijahuollon osalta 1.8.2014 lukien. LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opiskeluhuolto sisältää lain mukaan koulutuksen järjestäjän hyväksymän

Lisätiedot

Espoon suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman luvut 1-5, 8 ja 9

Espoon suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman luvut 1-5, 8 ja 9 Espoon suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman luvut 1-5, 8 ja 9 Sisällys 1. PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 1 2. PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA... 3 2.2 Perusopetuksen

Lisätiedot

Turun perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016

Turun perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016 Kuva: Ilkka Kaljonen Turun perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016 Sisältö LUKU 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 LUKU 2 Perusopetukseen valmistavan opetuksen

Lisätiedot

Opettajan vastuu ja velvollisuudet 16.4.2014. Markku Pyysiäinen Helsingin normaalilyseo Helsingin yliopisto

Opettajan vastuu ja velvollisuudet 16.4.2014. Markku Pyysiäinen Helsingin normaalilyseo Helsingin yliopisto Opettajan vastuu ja velvollisuudet 16.4.2014 Markku Pyysiäinen Helsingin normaalilyseo Helsingin yliopisto Opetushallinto - Eduskunta: lait (mm. oppiaineluettelo) - OKM: asetukset ja määrärahat - OPH:

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta.

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta. JYVÄSKYLÄN STEINERKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUOKAT 1-8 Tehtävä ja tavoitteet Järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelmaa täydentäviä käytännön toimintaohjeita, joilla pyritään takaamaan kaikkien turvallisuus,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

Perkkaanpuiston koulun ops

Perkkaanpuiston koulun ops Perkkaanpuiston koulun ops Tämä asiakirja sisältää koulun omat OPS tarkennukset. Koulun koko OPS dokumentaatio löytyy osoitteesta https://webfronter.com/espoo/perkkaanpuistonkoulunops/. Asiakirja generoitu

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 http://www.oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset Tavoitteet Aikataulu Työryhmät Paikallisen työn tuki Luonnokset Blogi

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ. Yläkoulu

OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ. Yläkoulu 1 OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ Yläkoulu 2 OPINTOJEN OHJAUKSEN ARVIOINTI- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄ SIDOSRYHMÄ- PALAUTE OPISKELIJA- PALAUTE OPPILAAN OHJAUKSEN POLKU HENKILÖSTÖ- PALAUTE MÄÄRÄLLISET

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625 LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2015 2016 1 Oppilaan nimi: luokka: KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://info.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä Ohjaus esiopetuksessa Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Koulumaiseen toimintaan perehtyminen Erityisen tuen tarpeiden kartoitus Yhteistyö

Lisätiedot