v Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle"

Transkriptio

1 v Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle 2014

2 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle Suomen Partiolaiset - Finland Scouter Taitto: Tuomas Sauliala Kuvat: Joonas Salli, Tuomas Sauliala, Suomen Partiolaisten arkisto Toimitus: Saara Heinänen, Tuija Kautto, Jussi Lares, Laura Neira, Mikko Nousiainen; Annika Jouhki ja Tuija Sivonen Hyväksytty partioneuvostossa marraskuussa

3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 Miksi ja kenelle Opus on tehty...4 Opus ja muut partiotoimintaa ohjeistavat asiakirjat...5 Opuksen rakenne...5 Päivitys ja muutokset Lippukunta, piiri, keskusjärjestö... 6 Piirien ja keskusjärjestön rajapinta lippukuntien tukemisessa...6 Lue Opusta näin....7 Yleistä Yhtenevät toiminnanalat... 7 Roolit sisällön omistajana ja välittäjänä....8 (aik. Ohjelma) (aik. Koulutus) Muut toiminnanalat ja muu toiminta Kansainväliset yhteydet ja toimisto Lippukunnan tuen työnjako Lippukunnan toiminnalle annettava tuki...16 n piireille antama tuki...16 n muut tehtävät...16 Taulukko: Lippukunnan toiminnalle annettava tuki Taulukko: n piireille antama tuki Taulukko: n muut tehtävät Piirien ja keskusjärjestön yhteistyö Laajennetut valiokunnat...30 Yhteistyö muussa toiminnassa Toiminnan suunnittelu ja arviointi piireissä ja keskusjärjestössä.. 32 Yleistä...32 Opus toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa...32 n ja piirien yhteinen vuosisuunnittelu...33 Vuosisuunnittelu...34 Toiminnan arviointi Jos toiminta ei saavuta sovittua tasoa Lisätietoja ja lähdeaineistoa... 38

4 1. Johdanto Miksi ja kenelle Opus on tehty Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioonottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. (kirja 2010, partion päämäärä) Partioliikkeen päämäärään päästään käyttämällä partiomenetelmää. Partion tulisi olla samanlaista joka puolella Suomea ja tekijöilleen vaivatonta, siksi toimintaan tulee olla tarjolla materiaaleja ja tukea. Lippukunta on partiotoiminnan sydän. Lapset, nuoret ja aikuiset liittyvät juuri lippukunnan jäseniksi halutessaan toimia partiossa. Lippukuntien menestys on avain koko partioliikkeen menestykseen Suomessa. Partiopiirit ja keskusjärjestö ovat olemassa tukeakseen lippukunnissa tapahtuvaa partiokasvatusta. Opuksessa kuvataan piirien ja keskusjärjestön tuki lippukunnille, niiden keskinäinen työnjako lippukuntien tukemisessa sekä keskusjärjestön tuki piireille. Kuvausten tavoitteena on määritellä lippukuntien tukemisen perustaso sekä yhtenäistää tuen käytäntöjä. Opus on piirihallituksen ja keskusjärjestön hallituksen jäsenen käsikirja toiminnan johtamiseen ja organisoimiseen. Se toimii vuosittaisen toiminnan suunnittelun apuna ja tukena sekä tapahtuneen toiminnan arvioinnin vertailupohjana. Opus on myös keskeinen työkalu uusien luottamus- ja toimihenkilöiden perehdyttämisessä. 4

5 Opus ja muut partiotoimintaa ohjeistavat asiakirjat Opuksen taustadokumenteista tärkeimpiä ovat kirja (Jäsenkokous 2010), tavoitteet (Jäsen kokous 2006), Partio-ohjelma (2008), Koulutusjärjestelmän kuvaus (Koulutusjärjestelmä-vihko 2008), säännöt (PRH ) ja Menettelytapasääntö (PN ). Nämä kannattaa lukea Opuksen tueksi, sillä kaikkea päätösten sisältöä ei ole kopioitu tähän. Tekstiin on merkitty tärkeimmät viittaukset olemassa oleviin päätöksiin ja lähdeluettelo löytyy kokonaisuudessaan lopusta. Opus korvaa vuonna 2007 valmistuneet Piirityön käsikirjan ja työn käsikirjan. Opus yhdistää nämä asiakirjat yhdeksi ja asettaa keskiöön lippukunnan ja sen partiotoiminnan. Lippukuntien toiminnan tukemista piirien ja keskusjärjestön yhteistyönä helpottaa piirien ja keskusjärjestön organisoituminen yhtenevien toiminnanalojen mukaisesti, eli jokaisesta piiristä löytyy vastinpari keskusjärjestön kullekin valiokunnalle. Opuksen rakenne Luvussa 2 käsitellään partion organisoituminen Suomessa. Luvuissa 3 ja 4 kuvataan piirien ja keskusjärjestön työnjako kullakin toiminnanalalla. Luvussa 6 kuvataan piirien ja keskusjärjestön yhteistyön muodot ja merkitys. Luku 7 käsittelee toiminnan suunnittelua ja arviointia. Opuksen keskeisin sisältö löytyy luvun 5 taulukosta, jossa lippukuntien tarvitsema tuki on eritelty ja yksilöity neljän pääotsikon alle. Pääotsikot perustuvat neljään osaamisalueeseen, joita lippukunnissa tarvitaan: Partio-ohjelman toteuttaminen Aikuiset partiossa Lippukunnan hallinnointi Pääotsikoiden alla olevista tukitoimista osa kuuluu piirin vastuulle, osa keskusjärjestön vastuulle. Osa tukitoimista on luonteeltaan sellaisia, että ne edellyttävät sekä piirin että keskusjärjestön vastuunottoa ja toimenpiteitä. Lukuun 5 sisältyvät myös taulukkomuotoiset kuvaukset keskusjärjestön piireille antamasta muusta tuesta sekä keskusjärjestön muista tehtävistä. Päivitys ja muutokset Opus on partioneuvoston hyväksymä asiakirja ja lähtökohtaisesti se päivitetään strategiakausittain. Tämä asiakirja on voimassa strategiakauden Partioneuvosto voi tarpeen mukaan päättää päivityksestä myös kesken strategiakauden. Siirtymäaika Opuksen mukaisiin uusiin tehtäviin on Ensimmäinen laajempi arviointi muutostarpeista tehdään vuoden 2016 toiminnanarvioinnin yhteydessä. Tämän jälkeen laajemmat tarkistukset suoritetaan, kun strategiaa uudistetaan merkittävästi (noin neljän vuoden välein). Laajennetut valiokunnat voivat tehdä toiminnansuunnittelun ja arvioinnin yhteydessä yhteisellä sopimuksella pieniä muutoksia tehtävälistoihin ja työnjakoon. Toiminnanalasta vastaava hallituksen jäsen vastaa siitä, että keskusjärjestön hallitus saa muutokset tiedoksi. Hallitus tekee päätöksen asian viemisestä partioneuvoston käsittelyyn, mikäli se on tarpeellista. 5

6 2. Lippukunta, piiri, keskusjärjestö Suomessa partio organisoituu kolmelle tasolle: lippukuntiin, piireihin ja keskusjärjestöön. Lippukunta on partiotoiminnan paikallinen yksikkö, jossa henkilöjäsenet käyttävät päätösvaltaa. Lippukunta on yhdistys, useimmiten rekisteröitynyt, ja sen toimintaa ohjaavat säännöt ja vuosikokousten ja hallituksen päätökset. Jos yhdistys haluaa olla partiolippukunta, sen toiminnan tarkoituksen tulee noudattaa Suomen Partiolaisten peruskirjan määrittelemää partion päämäärää. Lippukunnan toiminnan tarkoitus tarkistetaan, kun se hakee piirin jäsenyyttä. Piirit ja keskusjärjestö tukevat ja ohjaavat lippukuntien toimintaa: näillä ei kuitenkaan ole suoraa päätösvaltaa lippukuntien toimintaan. Lippukuntien vapaaehtoisvoimin tekemään tärkeään ja haastavaan kasvatustyöhön tulee antaa kaikki mahdollinen tuki. Lippukuntien tulee myös olla tietoisia tarjolla olevasta tuesta, jotta ne voivat sitä parhaiten käyttää. Partiopiirit sekä Finlands Svenska Scouter rf (FiSSc) ovat toiminta-alueensa lippukuntien yhteenliittymiä ja Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n jäseniä. Partiopiireissä ja FiSScissä päätösvaltaa käyttävät niiden jäseninä olevat lippukunnat. Partiopiirien ja FiSScin keskeisin tehtävä on lippukuntien toiminnallinen tukeminen. Piirit ja FiSSc toimivat lippukuntia lähellä. Opuksessa partiopiirillä tai piirillä tarkoitetaan Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n A-jäsentä (partiopiirit sekä FiSSc). FiSScillä on kaksi roolia toimiessaan toisaalta partiopiirinä ja toisaalta valtakunnallisen ruotsinkielisen toiminnan järjestäjänä. Opuksessa käsitellään nimenomaan roolia partiopiirinä eikä FiSSciä siksi erotella muista piireistä tekstissä. FiSScin rooli valtakunnallisen ruotsinkielisen partiotoiminnan järjestäjänä on määritelty erillisessä sopimusasiakirjassa. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry (SP-FS) on Partiotyttöjen Maailmanliiton (World Association of Girl Guides and Girl Scouts, WAGGGS) ja Partioliikkeen Maailmanjärjestön (World Organization of Scout Movement, WOSM) jäsen ja maailman partioliikkeen ainoa edustaja Suomessa. Se vastaa suomen- ja ruotsinkielisestä partiotoiminnasta Suomessa. SP-FS vie WAGGGS:n ja WOSM:n tavoitteita eteenpäin ja huolehtii, että partiotoiminta Suomessa pysyy maailmanjärjestöjen periaatteiden mukaisena. SP-FS:n äänivaltaisina jäseninä ovat partiopiirit ja Finlands Svenska Scouter rf, jotka käyttävät yhdistyksen päätösvaltaa jäsenkokouksessa sekä jäsenkokouksen valitsemassa valtuustossa eli partioneuvostossa. a ja päätöksentekoa määrittää yhdistyslaki sekä SP-FS:n voimassaolevat, Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymät säännöt. Lisäksi keskusjärjestön toimintaa ja osin keskusjärjestön ja piirien yhteistyötä määrittää partioneuvoston hyväksymä menettelytapasääntö. Piirien ja keskusjärjestön rajapinta lippukuntien tukemisessa n tärkein tehtävä on partiotoiminnan edistäminen Suomessa. Partiotoiminnan edistämiseksi keskusjärjestö tukee partiopiirejä erityisesti Opuksen mukaisissa tehtävissä ja tietyissä suoraan lippukunnille tuotettavissa palveluissa. ja piirit mukautuvat lippukuntien muuttuviin palvelutarpeisiin kehittämällä jatkuvasti toimintaansa ja palveluitaan tämän ohjeen suuntaisesti. Partiopiirin keskeisin tehtävä on lippukuntien toiminnallinen tukeminen. Piirit toimivat lippukuntia lähellä ja niissä tunnetaan lippukuntien arki - näin piiri pystyy tukemaan ja auttamaan lippukuntaa hyvän partiotoiminnan järjestämisessä. Jos paikallinen partiotoiminta on joutumassa vaikeuksiin, piiri pystyy reagoimaan siihen ajoissa. 6

7 3. Yhtenevät toiminnanalat Lue Opusta näin Tässä luvussa on kuvattu yleisesti ja ylätasolla toiminnanalojen toimintaa ja tehtäviä. Tarkat kuvaukset tehtävistä löytyvät taulukosta luvusta 5. Kokonaiskuvan toiminnanalasta saa vain lukemalla sekä toiminnanalan kuvauksen että kaikki tehtävät taulukosta. Toiminnanalan rajapinnat voivat olla häilyviä ja ne selviävät vain lukemalla myös muiden toiminnanalojen tehtävät. Yleistä Jotta partiotoimintaa voidaan kehittää ja lippukuntia tukea tasalaatuisesti, on keskusjärjestössä ja pii- reissä käytössä yhtenäinen hallinnollinen rakenne, jota kutsutaan yhteneviksi toiminnanaloiksi. Päätös yhteneviin toiminnanaloihin siirtymisestä on tehty Suomen Partiolaisten jäsenkokouksessa Yhtenevät toiminnanalat muodostavat yhdenmukaisen väylän keskusjärjestöstä piirien kautta lippukuntiin. Tavoitteena on piirien ja keskusjärjestön toiminnan parempi koordinointi ja yhteensovittaminen ja sen kautta lippukuntien parempi tukeminen. Yhteneviä toiminnanaloja ovat alue, kasvatus (aikaisemmin ohjelma), vapaaehtoistuki (aik. koulutus), viestintä ja talous (PN päätökset 2005 ja 2013). Toiminnanalat vastaavat oman toiminnanalansa kehittämisestä jäsenkokouksen hyväksymän strategian ja kaksivuotispainotusten mukaisesti. LIPPUKUNTA PIIRI KESKUS- JÄRJESTÖ PIIRIN TUKEMINEN SUORA LIPPUKUNNAN TUKI: ALUETYÖ PIIRIN TUKEMINEN SUORA LIPPUKUNNAN TUKI: OHJELMATAPAHTUMAT PIIRIN TUKEMINEN SUORA LIPPUKUNNAN TUKI: KOULUTUS PIIRIN TUKEMINEN SUORA LIPPUKUNNAN TUKI: PARTIOMEDIAT PIIRIN TUKEMINEN SUORA LIPPUKUNNAN TUKI SISÄLTÖ SISÄLTÖ SISÄLTÖ SISÄLTÖ Lippukunnan hallinnointi Partio-ohjelman toteuttaminen Aikuiset partiossa ALUE KASVATUS VAPAAEHTOISTUKI VIESTINTÄ TALOUS Yhtenevät toiminnanalat 7

8 Seuraavilla sivuilla on kuvattu toiminnanalan rooli lippukunnan suuntaan kokonaisena toiminnanalana, piirin rooli tukemisessa (piirin rooli sisällön välittäjänä), keskusjärjestön rooli tukemisessa keskusjärjestön rooli sisällön välittäjänä), sekä keskusjärjestön rooli sisällön omistajana. toiminta poikkeaa hieman muista toiminnanaloista, siksi sen kohdalla ei puhuta sisällön omistamisesta vaan toiminnanalan tehtävistä. Kuvattujen tehtävien lisäksi jokainen keskusjärjestön valiokunta tukee toiminnanalansa ryhmiä kaikissa piireissä. Vastaavasti tieto piiristä ja lippukuntien tilanteesta liikkuu toiminnanalan sisällä piiristä keskusjärjestöön. Piiri ohjaa suoraan henkilökohtaisella ohjauksella lippukunnan toimintaa ja lippukunnissa vastuutehtävissä toimivia aikuisia. Roolit sisällön omistajana ja välittäjänä Kullakin toiminnanalalla (pois lukien talous) on kaksi roolia: sisällön omistaja ja välittäjä. Sisällön omistajan tehtävä on arvioida ja kehittää sisältöä. Sisällönomistaja myös tuottaa sisällöstä kertovaa materiaalia. Sisällönomistajuus on aina keskusjärjestötasolla, mutta keskusjärjestö voi pyytää piirejä osallistumaan sisällön tuottamiseen ja arviointiin, ja joskus keskusjärjestö voi ulkoistaa jonkin sisällön tuottamisen yhdelle tai useammalle piirille yhteisen sopimuksen pohjalta. Talouden toiminnanalan vastuulla on ensisijaisesti toimintaedellytysten kehittäminen. Katso kuva yhtenevistä toiminnanaloista sivulta 7. Päävastuun ohjaustoiminnasta alueellaan kantaa alueohjaaja, joka koordinoi ohjaajien toimintaa. ohjaaja ohjaa lippukunnanjohtajaa, erityisesti liittyen lippukunnan hallintaan ja hallintoon. Koulutusohjaaja ohjaa lippukunnan koulutusvastaavaa, erityisesti liittyen lippukunnassa tehtävän vapaaehtoistyön tukemiseen. Ohjelmaohjaaja ohjaa lippukunnan ikäkausivastaavaa (tai -vastaavia), erityisesti liittyen partiokasvatuksen toteuttamiseen lippukunnan toiminnassa. Kaikki ohjaajat ovat suoraan yhteydessä ohjattaviin (sähköposti, puhelut, tapaamiset, koulutusillat jne). Esimerkiksi kasvatus omistaa partio-ohjelman sisällön, mutta sekä kasvatus, vapaaehtoistuki, alue että viestintä välittävät tätä sisältöä lippukuntiin. Sisällön omistajana kasvatus arvioi partio-ohjelman aktiviteetteja ja tarvittaessa muuttaa niitä. myös tuottaa esimerkiksi Sudenpennun jäljet -julkaisun. Sisältöjen omistajat: Partio-ohjelman toteuttaminen Aikuiset partiossa Lippukunnan hallinnointi, osin myös talous ja hallinto 8

9 Jokaisella toiminnanalalla on sisällönomistajuuden lisäksi yhtä tärkeä rooli välittäjänä. Se tarkoittaa velvollisuutta välittää oman sisällön lisäksi myös muiden toiminnanalojen sisältöjä. Pääosa välittämistehtävistä kuuluu piirille, mutta myös keskusjärjestöllä on välittämistehtäviä. Usein ne tarvitsevat piirin tukea, esimerkiksi paikallista markkinointia. Esimerkiksi viestinnän tulee kaikessa toiminnassaan huomioida myös vapaaehtoistuen, kasvatuksen ja aluetyön keskeiset viestit. Vapaaehtoistuen järjestämissä koulutuksissa koulutetaan partio-ohjelmaa ja -menetelmää, vaikka kasvatuksella on niiden sisällönomistajuus, sekä huomioidaan lippukunnan johtajiston tarvitsema tuki lippukunnan hallinnointiin. Kasvatuksen järjestämissä ohjelmatapahtumissa viestitään brändin mukaisesti. työssä seurataan lippukunnan hallinnon lisäksi myös sitä miten partiokasvatus lippukunnassa toteutuu ja miten aikuisia tuetaan heidän tehtävissään. Keskeisimmät välittämisen keinot ja omistajat: Ohjelmatapahtumat Koulutus työ Partiomediat Yleistä toiminnanala vastaa partiokasvatuksen sisällöstä, arvioinnista ja kehittämisestä. Lippukunnan tukeminen partio-ohjelman vaikuttavuuden arvioinnissa (itsearviointi) kuuluu kasvatuksen tehtäviin. Kasvatuksen vastuulla on ohjelmatapahtumien ja partio-ohjelmaan kuuluvien koulutusten järjestäminen. välittää kaikkien toiminnanalojen sisältöjä järjestämiensä tapahtumien kautta. Myös lippukunnissa toimivat aikuiset osallistuvat ohjelmatapahtumiin, joskus osallistujina, useimmiten tapahtumien mahdollistajina. Ohjelmatapahtumat tarjoavat heille esimerkkejä siitä, miten toimintaa voi lippukunnassa järjestää: esimerkiksi kasvatustavoitteiden ja partiomenetelmän huomioiminen, toiminnan suunnittelu ja arvioiminen, aikuisten löytäminen vastuutehtäviin ja heidän tukemisensa, tapahtumasta viestiminen sisäisesti ja ulkoisesti. Näin ohjelmatapahtumat välittävät kaikkien toiminnanalojen sisältöjä lippukuntiin. Piirin tehtävä välittäjänä Piiri välittää suoraan sisältöjä järjestämällä ne ohjelmatapahtumat, jotka partio-ohjelmaan on määritelty piirin järjestettäväksi sekä toteuttamalla toimintaansa partiokasvatuksen toteutumisen näkökulmasta. Ohjelmatapahtumat on määritelty Ohjelmatapahtumat -ohjeessa (2008). Kaikkia ohjelmatapahtumia järjestettäessä pitää muistaa, että ne toimivat esimerkkinä mm. partiopestin, brändin sekä hyvien suunnittelu-, budjetointi-, johtamis- ja hallintotapojen käyttämisestä. Partio-ohjelman taitokoulutus kuuluu kasvatuksen vastuulle. Eräiden keskusjärjestön vastuulla olevien ohjelmatapahtumien käytännön toteutuksesta vastaa piiri, esimerkkinä partiotaidon SM-kilpailut. Piirit järjestävät ne sovitun vuorolistan mukaisesti. Piirien ohjelmaohjaajat tukevat lippukuntien ikäkausivastaavia erityisesti partiokasvatukseen liittyvissä asioissa. Lippukunnat saavat tukea partiotoiminnan laadun ja vaikuttavuuden itsearviointiin. Piiritoimistolla on kasvatuksesta vastaava työntekijä. n tehtävä välittäjänä välittää sisältöjä suoraan järjestämällä partio-ohjelman määrittelemät ohjelmatapahtumat sekä ohjaamalla partiotoimintaa partiomenetelmän monipuoliseen käyttöön. ja piirit yhdessä sopivat siitä, miten tietyt keskusjärjestötasoiset tapahtumat kierrätetään piirien toteutettavina. tukee piirejä ohjelmatapahtumien järjestämisessä ja järjestää piireille tilaisuuksia, joissa he voivat jakaa keskenään osaamistaan ja ajatuksia tapahtumien järjestämisestä. n tehtävä sisällön omistajana vastaa partiokasvatuksen sisällöistä (kasvatustavoitteet, partiomenetelmä ja partio-ohjelma) sekä materiaaleista (esim. johtajankansio, sudenpennun jäljet, kortit, merkit, verkkotyökalut). Kasvatuksen toteutumista ja materiaaleja arvioidaan säännöllisesti, ja sen perusteella kehitetään niitä. Keskeinen osa partiovaikutuksen arviointia on lippukunnille käyttöön tarjottava itsearviointityökalu. 9

10 10

11 Yleistä Vapaaehtoistuen toiminnanalan vastuulla on vapaaehtoisten aikuisten tukemiseen, osaamisen kehittämiseen sekä turvallisuusjohtamiseen liittyvät asiat. Piirin tehtävä välittäjänä Piiri järjestää ne koulutukset, jotka koulutusjärjestelmän mukaan kuuluvat piirin vastuulle. Koulutustapahtumat toimivat esimerkkeinä osallistujille siitä, miten hyvä tapahtuma järjestetään: esimerkiksi miten siitä tiedotetaan ja miten brändi näkyy tapahtumassa. Koulutustapahtumaa järjestäville se toimii myös esimerkkinä mm. siitä miten heidät on pestattu, miten heitä tuetaan ja kiitetään sekä miten tilaisuus suunnitellaan ja arvioidaan. Koulutusohjaajat tukevat lippukuntien koulutusvastaavia vapaaehtoistyöhön eli aikuisiin liittyvissä asioissa. Piirin koulutusohjaajat vastaavat piirin järjestämistä koulutuksista, ja kehittävät niiden sisältöä ja laatua yhdessä keskusjärjestön kanssa vastaamaan lippukuntien tarvetta. Piirin vapaaehtoistuen vastuulla on tukea piirissä toimivia vapaaehtoisia. Tuen muotoina ovat esimerkiksi pestaamisen ja rekrytoinnin käytännöt, pestin aikainen tuki sekä koulutus. Piiritoimistolla on vapaaehtoistuesta vastaava työntekijä n tehtävä välittäjänä vastaa partiossa vapaaehtoistyössä toimivien henkilöiden tukemisesta keskusjärjestössä, tukemisen rakenteista piireissä, turvallisuusjohtamisesta sekä koulutusyhteistyöstä muiden järjestöjen kanssa. järjestää koulutusjärjestelmän mukaan sille kuuluvat koulutukset sekä ylläpitää ja kehittää koulutusjärjestelmää, jossa määritellään koulutusten sisällöt ja järjestämisen vastuut. tukee piirejä koulutusten järjestämiseen liittyvissä asioissa ja osaamisen kehittämisessä, esimerkiksi tarjoamalla kouluttajakoulutusta ja seuraamalla koulutuksen kattavuutta. n tehtävä sisällön omistajana vastaa pestijärjestelmästä eli tuottaa aikuisten rekrytointiin, pestaamiseen, tukemiseen, osaamisen tunnistamiseen sekä kiittämiseen liittyviä materiaaleja ja ohjeistuksia tarpeellisine kieliversioineen. vastaa pestikuvauksista, jotka kuvaavat millaisia pestejä lippukunnassa on ja mitä osaamista näissä pesteissä tarvitaan. Lisäksi keskusjärjestö tuottaa toiminnan turvallisuuteen liittyvät ohjeistukset ja materiaalit. Vapaaehtoistuen toiminnanalan vastuulla on vapaaehtoisten aikuisten tukemiseen, osaamisen kehittämiseen sekä turvallisuusjohtamiseen liittyvät asiat. Yleistä toiminnanala vastaa lippukuntien johtamisen tukemisesta ja lippukunnan perustoiminnan kehittämisen ohjaamisesta. Toiminnanala tukee lippukunnanjohtajaa ja luo puitteet lippukuntien väliselle yhteistyölle ja vertaistuelle. Lisäksi toiminnanala toimii lippukuntien välisenä yhteyslinkkinä. Lippukunta saa aluetyön kautta tilastotietoa toimintansa suunnitteluun ja arviointiin. Lippukunta saa tukea ja apua myös avoimen partiotoiminnan toteuttamiseen, esimerkiksi sisutoimintaan. Piirin tehtävä välittäjänä Piirin tehtävänä on seurata lippukuntien toimintaa sekä vastata lippukunnille tarjottavasta lähituesta. ohjaaja tukee ja ohjaa lippukunnanjohtajaa tehtävässään. ohjaaja myös koordinoi alue-, koulutus- ja ohjelmaohjaajien yhteistyötä lippukuntien tukemisessa. Piirin tehtävänä on vastata, että piirin toiminta-alueella partiotoiminnan tarjonta on riittävää alueen lasten ja nuorten määrään verrattuna. työn tärkeä tehtävä on myös välittää tietoa lippukunnan toiminnasta keskusjärjestöön. Piiritoimistolla on aluetoiminnasta vastaava työntekijä. 11

12 n tehtävä välittäjänä tuottaa lippukunnan johtamiseen ja perustamiseen tarvittavat materiaalit. n tehtävänä on luoda kokonaisnäkemys lippukuntien tilasta valtakunnallisesti sekä luoda puitteet ja toimintamahdollisuudet hyvälle aluetyölle koko maassa. kehittää käytössä olevia materiaaleja ja työkaluja, sekä tuottaa uusia toiminnan tueksi. n aluetyö vastaa lippukuntien toimintaa koskevan tutkimus- ja tilastotiedon keruusta, sen jakamisesta toiminnanalojen käyttöön, analysoinnista ja tietotuotteiden hyödyntämisen edistämisestä. toiminnanala seuraa partion jäsenmäärän kehittymistä, edistää partiotarjonnan kattavuutta ja varmistaa yhdessä piirien kanssa lippukuntien perustamistyön aktiivisen ylläpidon. tukee piirien aluetoiminnanalan toimijoita esimerkiksi järjestämällä heille koulutusta pestinsä tueksi. n tehtävä sisällön omistajana tuottaa lippukunnan johtamiseen ja perustamiseen tarvittavat materiaalit. Se toimittaa tietotuotteita kaikkien toimijoiden käyttöön. Yleistä Viestinnän toiminnanalan vastuulla on partion sisäinen ja ulkoinen viestintä. Tehtävään kuuluu aktiivisesti tukea muita toiminnanaloja viestinnässä ja toteuttaa suunnitellut viestintätoimenpiteet. Lippukunnan lapset, nuoret ja aikuiset seuraavat sekä partiomedioita että yleisiä medioita ja ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa. Heidän haluunsa toimia lippukunnassa vaikuttaa se, mitä partiomedioissa kerrotaan, minkälainen partion julkinen kuva on ja missä valossa partio esiintyy yleisissä medioissa ja sosiaalisessa mediassa. tukee ja ohjaa lippukuntia niiden omassa viestinnässä. Piirin tehtävä välittäjänä Piiri julkaisee lehteä ja ylläpitää verkkosivuja, jotka välittävät kaikkien toiminnanalojen sisältöjä. Piiri vastaa partion ulkoisesta viestinnästä toiminta-alueellaan ja tiedottaa lippukunnille tarjoamistaan palveluista kuten tapahtumista ja kursseista. Piiri tarjoaa lippukunnille koulutusta sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Piirin toimistolla on viestinnästä vastaava työntekijä. n tehtävä välittäjänä julkaisee lehteä ja ylläpitää verkkosivuja, jotka välittävät kaikkien toiminnanalojen sisältöjä. vastaa partion sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä valtakunnallisella tasolla ja kehittää niitä. Viestinnän toiminnanala tukee piirejä viestintään liittyvissä asioissa, mm. koulutuksin. Viestinnän kokonaisuutta käsitellään partioliikkeen ja keskusjärjestön kannalta. n tehtävä sisällön omistajana n tehtävänä on erityisesti partion brändin kehittäminen ja ylläpitäminen niin että se tukee partion vetovoimaisuutta lasten, nuorten ja perheiden sekä keskeisten sidosryhmien keskuudessa. Partion yleisten ja yhteisten markkinointikampanjoiden järjestäminen, partioesitteiden tekeminen sekä nettisivupohjien tarjoaminen kuuluu keskusjärjestön viestinnälle. 12

13 Sisältöjen välittämisestä lippukuntaan vastaa yleensä piiri. Piirin tukea tarvitaan myös silloin, kun keskusjärjestö tai maailmanjärjestö toimivat välittäjänä. Maailmanjärjestöt Piiri LPK Aikuisia, lapsia ja nuoria, ryhmiä Yleistä Talouden toiminnanalan vastuulla on turvata riittävät taloudelliset toimintaedellytykset partiotoiminnalle. Vakaa talous mahdollistaa piirien ja keskusjärjestön toiminnan lippukuntien hyväksi. toiminnanalalle kuuluvat myös kiinteistöihin, leiri- ja retkipaikkoihin, partioaluksiin sekä vakuutuksiin liittyvät asiat sekä partion tietohallinto. Piirin tehtävä Piirin tehtävänä on tukea lippukuntien hallintoa, taloudenhoitoa ja varainhankintaa sekä edistää alueellisesti partion yhteiskunnallisia suhteita ja edunvalvontaa. Piirin tulee huolehtia, että sen taloudenhoito on suunnitelmallista ja asianmukaisesti järjestettyä. Piirin tarjoamat palvelut tulee järjestää siten että ne ovat kustannuksiltaan lippukuntien kannalta kohtuullisia. Piiri edistää partiolaisten yhteisiä varainhankintakampanjoita. Piiri tarjoaa tukea lippukunnille sopivien leiri- ja retkikohteiden löytämiseksi sekä tarjoaa koulutusta, ohjausta ja neuvoja kokoontumistilojen, kämppien ja partioalusten hoitoon liittyen. n tehtävä vastaa järjestön taloudellisesta turvallisuudesta ja riskienhallinnasta. Talouden kokonaisuutta tarkastellaan keskusjärjestön, partiopiirien, lippukuntien, muiden partioyhteisöjen (esim. säätiöt) ja koko partioliikkeen kannalta. valvoo ja kehittää taloudenhoitoa, riskienhallintaa sekä yhteistä varainhankintaa ja tuottaa taloutta koskevaa tietoa päätöksenteon avuksi. vastaa jäsenmaksujen keräämisestä sekä valtionavun hakemisesta. Talouden toiminnanala toimii tiedonvälittäjänä kiinteistöjen ylläpitoon liittyvissä asioissa sekä huolehtii suurleirialueesta. tarjoaa lippukunnille ja piireille tukea ja mahdollisuuksia tietohallintoon liittyen. Toiminnanalalle on vastuutettu myös yhteiskunnalliseen edunvalvontaan liittyvät tehtävät. 13

14 4. Muut toiminnanalat ja muu toiminta Kansainväliset yhteydet Piirin tehtävänä on tukea lippukuntien kansainvälisten leirimatkojen toteutusta, edistää yhteisiä kehitysyhteistyöhankkeita piirin alueella sekä viestiä kansainvälisistä mahdollisuuksista. Piiri voi myös järjestää itse leirimatkoja tai muita kansainvälisiä projekteja. Nämä tehtävät piiri voi toteuttaa haluamallaan toiminnanalalla. Koska tukitoimet useimmiten liittyvät partiokasvatuksen toteuttamiseen, on kasvatus luonteva kansainvälisten asioiden edistämisen vastuutoiminnanala piirissä ja on myös merkitty siten kohdan 5. taulukossa ( (KV)). vastaa suomalaisen partion suhteista ja vaikuttamisesta maailmanjärjestöihin sekä suhteista muiden maiden partiojärjestöihin hallituksen ja partioneuvoston linjausten mukaisesti. Kansainvälisten yhteyksien valiokunta vie hallituksen tuella eteenpäin kansainvälisen partioliikkeen tavoitteita Suomessa ja osallistuu kansainvälisen partioliikkeen linjausten valmisteluun ja niistä päättämiseen. Kansainvälisten yhteyksien toiminnanala varmistaa yhteistyössä muiden toiminnanalojen kanssa, että kansainväliset mahdollisuudet ja palvelut tulevat hyödynnetyiksi mahdollisimman laajasti. n tehtävänä on myös tukea piirejä niiden tehtävien toteuttamisessa. llä on molemmissa maailmanjärjestöissä kansainväliset asiamiehet, jotka partioneuvosto valitsee. Asiamiesjärjestelmä on kansainvälinen ja perustuu maailmanjärjestöjen päätöksiin. Kansainväliset asiamiehet toimivat maailmanjärjestöjen yhteyshenkilöinä Suomessa ja seuraavat, että järjestön toiminta on maailmanjärjestöjen peruskirjojen ja muiden kansainvälisen partioliikkeen jäsenyysvelvoitteiden mukaista. ja toimisto on toiminnanalan kaltainen kokonaisuus, josta vastaavat pääasiassa piirien ja keskusjärjestön puheenjohtajat yhdessä toimiston johdon (mm. toiminnanjohtaja) kanssa. vastaa toimintaedellytysten turvaamisesta, muun muassa laki- ja sääntömääräisten velvoitteiden toteuttamisesta, organisaation ja päätöksenteon rakenteista sekä keskeisistä sidosryhmäsuhteista. Puheenjohtajien tehtäviä on kuvattu piirien mallisäännöissä (2007) ja keskusjärjestön menettelytapasäännössä (2013). Partiotoimistot hoitavat käytännössä melko itsenäisesti hallintoon liittyviä asioita luottamushenkilöiden linjausten pohjalta. Hallinnon tulee olla suunnitelmallista ja asianmukaisesti järjestettyä kaikilla organisaatiotasoilla. tukee lippukuntia pitämällä yllä keskusjärjestö- ja piiriorganisaatioita sekä toimistoja, joissa tuotetaan palveluja lippukunnille, piireille, luottamushenkilöille, partiolaisille ja sidosryhmille. Hallinnon kokonaisuuteen kuuluvat yhteiskunnallisiin yhteyksiin ja vaikuttamiseen liittyvät tehtävät, osa edunvalvonnasta sekä ansiomerkkijärjestelmä. Edunvalvonnalla vaikutetaan partiotoiminnan edellytysten, kuten tilojen riittävyyteen. vastaa strategisesta suunnittelusta ja arvioinnista. 14

15 Useita tai kaikkia toiminnanaloja koskevat projektit ja kehityshankkeet kuuluvat hallinnon vastuualueeseen, esimerkkinä kasvu. Muiden toiminnanalojen toimintaedellytyksistä huolehtiminen on keskeisiä hallinnon tehtäviä. Hallinnon vastuulla on myös yhteistyö partion sisällä, piirien kesken ja piirien ja keskusjärjestön välillä. Toimistot ovat partiotoimintaa mahdollistava resurssi, joihin on palkattava riittävä määrä toimihenkilöitä hoitamaan erillisten toimenkuvien mukaisesti partiotoimintaa, partion edunvalvontaa ja sidosryhmätyötä, viestintää sekä taloutta. Toimistot palvelevat jäsenistöä. Toimihenkilöillä on tärkeä rooli piirien ja keskusjärjestön toiminnassa mm. oman alansa ammattilaisina, asiantuntijoina ja kehittäjinä sekä palvelujen tuottajina. He tuovat toimintaan jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä. n ja piirien toimistot toteuttavat monenlaisia tehtäviä, joiden toteuttamisesta tässä Opus-työnjaossa vastaa jokin toiminnanala tai hallinto, mutta jotka käytännössä ovat toimistojen ja toimihenkilöiden toteutusvastuulla. Lippukuntien kannalta on merkittävää, että piirillä ja keskusjärjestöllä on vakiintuneet toimistot,, jotka tunnetaan ja joihin voi ottaa yhteyttä tarvittaessa. Toimistot palvelevat esimerkiksi tapahtumiin liittyvissä asioissa, ilmoittautumisissa, jäsenrekisterin hoitamisessa ja tarjoamalla vastauksia kysymyksiin nopeasti myös virka-aikaan. Piiritoimiston työntekijät tuntevat lippukunnat ja niiden tilanteen. Toimisto tarjoaa tukea ja apua ongelmatilanteisiin tai ohjaa lippukunnan ottamaan yhteyttä oikeaan tahoon. Toimistojen välinen yhteistyö on tärkeää. n tehtävänä on pitää yllä yhteyksiä piirien työntekijöihin toiminnanalakohtaisesti. järjestää vuosittain piirien ja keskusjärjestön yhteiset toimihenkilöpäivät. Niillä käsitellään ajankohtaisia koulutuksellisia teemoja sekä vahvistetaan toimihenkilötason yhteistyön edellytyksiä keskustoimiston ja piirien välillä sekä piirien keskinäisessä yhteistyössä. Partiopiirien ja keskusjärjestön yhteisen henkilöstöpolitiikan määrittelystä, työnantajakysymyksistä sekä työsopimusneuvotteluista vastaa yhteinen työnantajayhdistys Partiotyönantajat - Scoutarbetsgivarna ry. Yhdistyksen hallituksen muodostavat työnantajan edustajina toimivat toiminnanjohtajat. 15

16 5. Lippukunnan tuen työnjako Piirien ja keskusjärjestön välinen tarkempi työnjako lippukuntien tukemisessa on kuvattu seuraavissa kolmessa taulukossa. Lippukunnan toiminnalle annettava tuki Ensimmäisessä taulukossa on listattu toimenpiteet, joita lippukuntien tukeminen edellyttää piireiltä ja keskusjärjestöltä. Taulukkoon on kirjattu seuraavat asiat Tukitoimi, joka on kuvattu lippukunnan tarpeen näkökulmasta: mitä tukea lippukunnan tulisi saada, jotta se voi toimia menestyksekkäästi. Tukitoimen tärkeys määrittää, onko kyseessä perus- vai lisätason tuki. tason tuki tulee toimittaa kaikissa tilanteissa lippukunnille. Lisätuki voidaan toimittaa, jos tuen tarjoajalla on resursseja sen tekemiseen perustason tukitoimien jälkeen. Taulukossa olevat lisätuen kuvaukset ovat esimerkkejä ja myös muita lisätuen mahdollisuuksia on olemassa. Vastuutaholla tarkoitetaan sitä organisaation tasoa (keskusjärjestö tai piiri), jonka vastuulla on huolehtia tuen olemassaolosta ja toimittamisesta lippukuntien saataville. Tukitoimi voidaan tarjota lippukunnille itse tai se voidaan tilata toiselta tekijältä. Piiri esimerkiksi voi sopia toisen piirin kanssa yhteisistä kurssijärjestelyistä tai ostaa paikkoja toisen piirin kursseilta omille jäsenilleen. Tukitoimia voidaan tilata myös täysin ulkopuoliselta toimittajalta, esimerkkinä ensiapukurssin tilaaminen SPR:ltä. sisällön omistajana voi tehdä sopimuksen jonkun piirin kanssa tietyn asian kehittämisestä tai luomisesta, esimerkkinä FiSSc:n vastuu valtakunnallisen ruotsinkielisen toiminnan järjestämisestä. Järjestämisvastuu tarkoittaa vastuussa olevaa toiminnanalaa. Mikäli vastuutaho on keskusjärjestö, piirin kaikki toiminnanalat välittävät tai tukevat toimintoa. Piiritasolla järjestämisvastuussa olevan toiminnanalan erityistehtävä on toimia palautekanavana keskusjärjestöön. Joissain poikkeuksissa tukitoimi on piireissä ja keskusjärjestössä eri toiminnanalan vastuulla. Tällöin tukitoimea koskevat asiat käsitellään keskusjärjestön vastuutoiminnanalan laajennetussa valiokunnassa. Piirin rooli kuvaa ne toimenpiteet, joita piirin tulee tehdä lippukunnan tukemiseksi kyseessä olevan tarpeen osalta. n rooli kuvaa ne toimenpiteet, joita keskusjärjestön tulee tehdä lippukunnan tukemiseksi kyseessä olevan tarpeen osalta. n piireille antama tuki Toisessa taulukossa (n piireille antama tuki, s.27) on määritelty piirien keskusjärjestöltä tarvitsema tuki. n piireille antama tuki tai apu, joka kohdistuu suoraan lippukuntien tukemiseen, on kirjattu ensimmäisessä taulukossa (Lippukunnan toiminnalle annettava tuki, s. 17). n muut tehtävät Kolmannessa taulukossa (n muut tehtävät, s.29) on listattu ne keskusjärjestön tehtävät, jotka eivät kohdistu suoraan lippukuntien tai piirien tukemiseen, mutta jotka ovat tärkeitä suomalaisen partion toimintaedellytysten kannalta. 16

17 Lippukunnan toiminnalle annettava tuki Tukitoimi - Millaista palvelua lippukunta saa? Tukitoimen tärkeys Vastuutaho Piirin rooli Järjestämisvastuu piirissä n rooli Järjestämisvastuu ssä Mitä tukea lippukunnan tulee saada, jotta se voi toimia menestyksekkäästi. taso tulee toteutua aina. Lisätaso on valinnainen. Kuka toteuttaa tai huolehtii toiminnon lippukunnalle käytettäväksi. Piirin tehtävät, jotka sen tulee hoitaa, jotta lippukunta voi saada kuvatun tuen laadukkaasti. Toiminnanala (piirissä), jonka tehtävänä on huolehtia tuen toteutumisesta ja antaa palautetta lle. Myös muut toiminnanalat tukevat toteutumista. n tehtävät, jotka sen tulee hoitaa, jotta lippukunta voi saada kuvatun tuen laadukkaasti. Toiminnanala (ssä), jonka tehtävänä on huolehtia tuen toteutumisesta ja kehittämisestä. 1. Partio-ohjelman toteuttaminen Ohjeet partiokasvatuksen toteuttamiseksi (esim. johtajankansio, ohjelma.partio.fi) 101. Partio-ohjelma ja ohjeet sen toteuttamiseen ovat olemassa aikuisille ja ryhmien johtajille Partio-ohjelma ja ohjeet sen toteuttamiseen ovat olemassa verkkopalveluna Ikäkausiryhmän johtamiseen on tarjolla tukimateriaalia aikuiselle johtajalle. Ylläpitää ja kehittää suomalaista partioohjelmaa. Tukee partio-ohjelman monipuolista toteutusta. Ohjaa lippukuntia käyttämään verkkopalvelua toiminnassaan. Markkinoi tukimateriaalia ja antaa sitä koskevia kehitysehdotuksia. Tuottaa sisällön. Ylläpitää ja kehittää verkkopalvelua. Kehittää ja ylläpitää tukimateriaalia. Huolehtii saatavuudesta valtakunnallisesti. Ohjelmamateriaalit kohderyhmälle 104. Ohjelman mukaiset ikäkausimateriaalit (esimerkiksi Jäljet, Reppu, aktiviteettikortit, kalenteri) ovat olemassa. Markkinoi materiaalia ja tarjoaa siihen käyttökoulutusta. Kehittää materiaaleja ja huolehtii niiden jakelusta Partio-ohjelman kohderyhmälle suunnattu versio on olemassa verkkopalveluna. Markkinoi materiaalia ja hyödyntää sitä toiminnassaan. Ylläpitää ja kehittää verkkopalvelua. Hyödyntää omassa toiminnassaan Ryhmänohjaajilla on käytössään työkalu partioohjelman aktiviteettien tekemisen seurantaan. Lisä Markkinoi materiaalia ja tarjoaa siihen käyttökoulutusta. Ylläpitää ja kehittää työkalua. Hyödyntää omassa toiminnassaan. Ryhmänohjaaja-, akela-, sampo- ja luotsikoulutus 107. Akela-, sampo- ja luotsikoulutusta on tarjolla kaksi kertaa vuodessa. Piiri Järjestää koulutuksen. Kehittää koulutusta jatkuvan parantamisen periaatteella. Ylläpitää ja kehittää yhtenäisiä koulutussisältöjä Ryhmänohjaajakoulutuksella on yhtenäinen koulutustavoite ja -sisältö. Arvioi ryhmänohjaajakoulutusten toteutumista ja antaa sisällöistä palautetta lle. Ylläpitää ja kehittää koulutuksen sisältöjä Jokaiselle samoajalle on tarjolla ryhmänohjaajakoulutusta. Piiri Seuraa alueellaan toteutettavia ryhmänohjaajakoulutuksia ja tarjoaa niihin tukea aktiivisesti. Kannustaa lippukuntia yhteistyöhön koulutusten järjestämisessä. pitää ryhmänohjaajakoulutusta esillä viestinnässä ja ohjelman tukimateriaaleissa 110. Lippukunnille järjestetään kouluttajakoulutusta. Piiri Piiri järjestää kouluttajakoulutusta. tuottaa ja kehittää kouluttajakoulutuksen materiaalit 17

18 Tukitoimi - Millaista palvelua lippukunta saa? Tukitoimen tärkeys Vastuutaho Piirin rooli Järjestämisvastuu piirissä n rooli Järjestämisvastuu ssä Ikäkausijohtajien tuki 111. Kaikille ikäkausien johtajana toimiville on tarjolla tapaaminen kerran vuodessa Ikäkauden kanssa toimiville johtajille tarjotaan kahdesti vuodessa vertaisryhmän tapaaminen Ikäkausien johtajille järjestetään te toja. Piiri Järjestää tapaamiset. Tarjoaa tapaamisiin ajankohtaisia aiheita ja työkaluja niiden käsittelyyn. Lisä Piiri Kouluttaa ja tukee ikäkausivastaavia aktiivisesti. Tarjoaa koulutusta, jossa on mahdollista saada ohjausta kokeneemmilta johtajilta. Lisä Piiri Järjestää iltoja tai tukee alueita iltojen järjestämisessä esim. tarjoamalla kouluttajia tai rahallista tukea. Tarjoaa viitekehyksen mentorointiin. Tarjoaa tapaamisiin ajankohtaisia aiheita ja työkaluja niiden käsittelyyn. Piirin ja Keskus järjestön vastuulla olevat partio-ohjelman tapahtumat 114. Lippukunnan sudenpennuille järjestetään sudenpentukilpailut kerran vuodessa partio-ohjelman mukaisesti Lippukunnan sudenpennuilla on tarjolla piirin järjestämä sudenpentutapahtuma kerran vuodessa Lippukunnan seikkailijoille järjestetään seikkailijakilpailut kerran vuodessa partio-ohjelman mukaisesti Lippukunnan tarpojilla on mahdollisuus osallistua tarpojien taitopäiviin vuosittain partio-ohjelman mukaisesti Lippukunnan tarpojilla on mahdollisuus osallistua piirimajakkaan kerran vuodessa partio-ohjelman mukaisesti Lippukunnan tarpojilla on mahdollisuus osallistua tarpojien kisoihin partioohjelman mukaisesti Lippukunnan samoajille on tarjolla piirin samoajatapahtuma vuosittain ohjelman mukaisesti Lippukunnan samoajille on tarjolla valtakunnallinen samoajatapahtuma joka kolmas vuosi partioohjelman mukaisesti Lippukunnan vaeltajille on tarjolla piirin vaeltajatapahtuma vuosittain partio-ohjelman mukaisesti Lippukunnan vaeltajille on tarjolla valtakunnallinen vaeltajatapahtuma vuosittain partio-ohjelman mukaisesti. 124 Partiojohtajaperuskoulutus (pjperuskurssi) on tarjolla kaksi kertaa vuodessa. Piiri Järjestää tapahtuman saatujen ohjeiden mukaisesti. Lisä Piiri Järjestää tapahtuman haluamallaan tavalla sudenpennun kasvatustavoitteet huomioiden. Piiri Järjestää tapahtuman saatujen ohjeiden mukaisesti. Piiri Järjestää tapahtuman saatujen ohjeiden mukaisesti. Markkinoi tapahtumaa aktiivisesti. Piiri Järjestää tapahtuman saatujen ohjeiden mukaisesti. Markkinoi tapahtumaa aktiivisesti. Piiri Järjestää tapahtuman saatujen ohjeiden mukaisesti. Markkinoi tapahtumaa aktiivisesti. Piiri Järjestää tapahtuman saatujen ohjeiden mukaisesti. Markkinoi tapahtumaa aktiivisesti. Auttaa markkinoinnissa. Tukee osallistumista. Piiri Järjestää tapahtuman saatujen ohjeiden mukaisesti. Markkinoi tapahtumaa aktiivisesti. Auttaa markkinoinnissa. Tukee osallistumista. Piiri Järjestää pj-peruskursseja ja/tai tarjoaa muun mahdollisuuden kurssille osallistumiseen. Mainostaa ja kehittää pj-kurssia ja edistää partiojohtajuutta. Tuottaa ohjeet tapahtuman järjestämiseksi. Tuottaa tai teettää materiaalin tapahtuman järjestämiseen. Tuottaa markkinointimateriaalia. Valvoo ja ohjaa tapahtumien toteutusta. Tarjoaa tukea piireille partiokasvatuksen toteutumiseksi. Tuottaa ohjeet tapahtuman järjestämiseksi. Tuottaa tai teettää materiaalin tapahtuman järjestämiseen. Tuottaa markkinointimateriaalia. Valvoo ja ohjaa tapahtumien toteutusta. Ylläpitää materiaalipankkia tapahtumien järjestämisen helpottamiseksi. Ylläpitää materiaalipankkia tapahtumien järjestämisen helpottamiseksi. Ylläpitää sääntöjä ja ohjeistuksia. Tuottaa ohjeet tapahtuman järjestämiseksi. Tukee ohjelmaohjaajia samoajatapahtumien sisällön kehittämisessä ja uudistamisessa. Järjestää tapahtuman. Tuottaa ohjeet tapahtuman järjestämiseksi. Tukee tapahtuman järjestäjiä. Järjestää tapahtuman. Määrittelee tavoitteet ja sisällön pj-kurssin järjestämiseksi. Tukee kurssien kehittämistä. Kouluttaa koulutusohjaajat.

19 Tukitoimi - Millaista palvelua lippukunta saa? Tukitoimen tärkeys Vastuutaho Piirin rooli Järjestämisvastuu piirissä n rooli Järjestämisvastuu ssä Partiotaitokilpailut, kilpailutoiminta 125. Partiotaitojen suomenmestaruuskilpailut virallisille sarjoille ovat tarjolla kaksi kertaa vuodessa. Järjestää omalla vastuullaan olevat kilpailut. Tukee aktiivisesti lippukuntien osallistumista suomenmestaruuskilpailuihin. Jakaa suomenmestaruuspartiotaitokilpailuiden järjestämisvuorot. Järjestää kisanjohtajakoulutusta. Tukee ja koordinoi kilpailuiden järjestämistä Piirin partiotaitokilpailut virallisille sarjoille ovat tarjolla vuosittain. Piiri Järjestää kilpailut. Pyrkii aktivoimaan lippukuntia osallistumaan kilpailuihin erityisesti partio-ohjelmaan sisältyvien kisasarjojen osalta. Tukee kilpailuiden järjestämistä tarjoamalla koulutusta ja ohjeistuksia Piirit järjestävät talvikisat vuosittain virallisille sarjoille. Lisä Piiri Järjestää kilpailut. Aktivoi lippukuntia osallistumaan kilpailuihin erityisesti partio-ohjelmaan sisältyvien kisasarjojen osalta. Tukee kilpailuiden järjestämistä tarjoamalla koulutusta ja ohjeistuksia Tarjolla on rentosarjan partiotaitokilpailuja ja muita kilpailuja sekä kohderyhmälle, että aikuisille. Lisä Piiri Koordinoi ja markkinoi rentosarjan kilpailuja omalla toiminta-alueellaan. Viestii rentosarjan kilpailuista osana partiokulttuuria. Partio-ohjelman taitokoulutus 129. Ensiapuosaamisen kehittämiseen (Ensiapu 1 -kurssi tai vastaavat tiedot) mahdollistavaa koulutusta on tarjolla kaksi kertaa vuodessa Meripartiotoimintaa tukevaa taitokoulutusta (veneenohjaajaja kipparikoulutukset, meripelastukoulutus) tarjotaan kerran vuodessa Partiotaitokilpailujen järjestämiseen tarjotaan koulutusta kerran vuodessa Erätaitokursseja tarjotaan kerran vuodessa Tarjotaan muita partiotoimintaa tukevia taitokoulutuksellisia ohjelmatapahtumia. Piiri Järjestää koulutuksen tai tiedottaa kurssin suoritusmahdollisuuksista yhteistyötahojen kanssa. Järjestää veneenohjaajakoulutuksen ja/tai tarjoaa muun mahdollisuuden kurssille osallistumiseen. Tukee kipparikoulutuksen ja pelastautumiskoulutuksen järjestämistä. Tekee kurssien tiimoilta yhteistyötä Suomen Punaisen Ristin kanssa valtakunnallisella tasolla. Ylläpitää ja kehittää veneenohjaajakoulutusten koulutussisältöjä. Järjestää kipparikoulutukset ja pelastautumiskoulutukset. Piiri Järjestää koulutuksen. Laatii kurssisisällön. Laatii ja ylläpitää partiotaitokilpailujen säännöt. Piiri Järjestää erätaitokurssit. Pitää yllä kouluttajapankkia. Lisä Piiri Järjestää lippukuntien tarpeen mukaisia taitokoulutuksia. Tarjoaa eräopaskoulutusta. Ylläpitää ja kehittää erätaitokurssien koulutussisältöjä ja -menetelmiä. Kehittää ja ylläpitää taitokoulutusten koulutuskokonaisuuksien sisältö- ja menetelmäkuvauksia. Ohjeet (verkkomateriaalit, vihkot, muut muodot) leirien ym. tapahtumien järjestämiseksi 134. Lippukunnan tapahtuman järjestämiseen on olemassa opas ja ohjeistusta Retkien ja leirien ohjelmaan tarjotaan toiminnan laadukkuutta ja turvallisuutta tukevia ohjemateriaaleja Lippu kuntia varten on koottu linkkejä toimintaa hyödyttäviin materiaaleihin Lippukunta saa helposti tietoa ja tukea monikulttuurisuuteen, moninaisuuteen ja avoimuuteen liittyvissä asioissa. Lisä Piiri, Piiri, Tarjoaa alueellisia tarkennuksia oppaaseen. Osallistuu ohjeistuksen kehittämiseen. Markkinoi ohjeita lippukunnille. Tekee ohjeisiin alueellisia tarkennuksia ja lisäyksiä. Kehittää ja markkinoi materiaalia. Täydentää listaa alueellisilla materiaaleilla. Markkinoi linkkilistaa. Pitää teemoja esillä. Kannustaa lippukuntia toteuttamaan teemoja omassa toiminnassaan (koulutus, viestintä jne.). Antaa tukea ja ohjausta esim. ongelmatilanteissa. Luo paikallisia yhteyksiä asian edistämiseksi. Ylläpitää opasta, päivittää sitä säännöllisesti ja markkinoi sitä osana lippukuntaviestintää. Tuottaa ohjeet, päivittää ja ylläpitää niitä. Ylläpitää listaa, päivittää sitä säännöllisesti ja markkinoi listaa osana lippukuntaviestintää. Pitää teemoja esillä. Kannustaa lippukuntia toteuttamaan teemoja. Luo valtakunnallisia yhteyksiä asian edistämiseksi. (Laajennettu aluevaliokunta)

20 Tukitoimi - Millaista palvelua lippukunta saa? Tukitoimen tärkeys Vastuutaho Piirin rooli Järjestämisvastuu piirissä n rooli Järjestämisvastuu ssä Lippukuntien toiminnan laadun itsearviointijärjestelmä 138. Laadukkaalle partiotoiminnalle on laadittu kriteeristö. Käyttää kriteeristöä ohjenuorana lippukuntien tukemisessa ja työkalujen kehityksessä. Laatii kriteeristön. Kehittää ja ylläpitää kriteeristöä Lippukuntien käyttöön on tehty itsearviointityökalu, joka on saatavilla myös verkossa. Tukee lippukuntia työkalun käytössä ja hyödyntämisessä. Laatii työkalun. Kehittää ja ylläpitää työkalua Lippukunta saa tukea ja ohjausta toiminnan laadunarviontijärjestelmän käyttöön. Piiri Tarjoaa aktiivisesti käyttötukea koulutuksina ja henkilökohtaisena ohjauksena. Kehittää ja ylläpitää koulutusten ja ohjauksen mallisisältöjä. Tukee piirejä työkalun käytössä. Symboliikan tukeminen lippukunnan toiminnassa 141. Kaikille ikäkausille ja aikuisille on määritelty viralliset partioasut ja niihin kuuluvat merkit. Huolehtii puku- ja merkkiohjeiden huomioinnista omassa toiminnassaan ja viestinnässään. Määrittelee virallisen partioasun. Vastaa vaatteiden tuottamisesta. Laatii puku- ja merkkiohjeistuksen. Hallinnoi tuotteiden omistusoikeuksia Partioasuja ja -merkkejä on saatavilla kaikkialla Suomessa. Varmistaa yhdessä n kanssa, että piirin toiminta-alueella partioasuja ja -merkkejä voidaan hankkia. Edistää partioasujen ja -merkkien käyttöä esimerkiksi viestinnän keinoin. Huolehtii tuottamisesta, jakelusta ja markkinoinnista. Vastaa partioasujen ja -merkkien tuottamisesta sekä valtakunnallisesta jakelusta ja markkinnoinnista siten, että asuja ja merkkejä voidaan vaivatta hankkia kaikkien piirien alueella Epävirallisia ja/tai vapaa-ajan partiotuotteita teetetään tai voi tilata tai ostaa. Varmistaa yhdessä n kanssa, että piirin toiminta-alueella tuotteita voidaan hankkia. Tuottaa halutessaan tuotteita omilla kuvituksillaan ja logoillaan. Markkinoi ja edistää tuotteiden käyttöä esimerkiksi viestinnän keinoin. Huolehtii epävirallisten ja/ tai vapaa-ajan tuotteiden tuottamisesta sekä valtakunnallisesta jakelusta ja markkinoinnista siten, että näitä voidaan hankkia kaikkien piirien alueella. Hallinnoi tuotteiden omistusoikeuksia. Kansainvälisen toiminnan tukeminen ja kehitysyhteistyö 144. Toteutetaan kehitysyhteistyöprojekteja, joihin lippukunnat voivat osallistua. Tarjoaa projekteille näkyvyyttä. Järjestää projekteihin liittyviä tapahtumia ja koulutuksia omalla alueellaan. (KV) Käynnistää, hallinnoi ja arvioi kehitysyhteistyöprojektit. Osallistuu kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen yhteistyöhön kansallisella tasolla. Kansainväliset yhteydet 145. Tarjotaan tukea lippukuntien omien leirimatkojen järjestämiseen, sekä virallisia leirimatkoja ulkomaille. Edistää erityisesti vanhempien ikäkausien mahdollisuutta osallistua ulkomaanmatkoille. Järjestää mahdollisuuksien mukaan omia leirimatkoja ulkomaille. Kannustaa ja tukee lippukuntia omien leirimatkojen järjestämisessä. (KV) Järjestää leirimatkoja. Ylläpitää laajamittaisten ulkomaanmatkojen järjestämiseen tarvittavaa tietotaitoa ja suhdeverkostoa. Pitää yhteyttä piirien kv-toimijoihin, auttaa ja tukee kv-toiminnassa, jakaa tietoa eri mahdollisuuksista Kansainväliset yhteydet 146. Apurahoja kansainväliseen toimintaan tarjotaan lippukuntien jäsenille. Tarjoaa tietoa saatavilla olevista apurahoista. Kartoittaa oman alueensa apurahamahdollisuuksia. Mahdollisuuksien mukaan ylläpitää myös itse omia apurahoja. Hallinnoi apurahoja. Kartoittaa aktiivisesti uusia apurahamahdollisuuksia kansallisesti. Markkinoi apurahoja aktiivisesti erityisesti partio-ohjelman kohderyhmään kuuluville. Kansainväliset yhteydet 147. Välitetään kansainvälisiä kontakteja ulkomaanprojekteja ja leirimatkoja varten. Hyödyntää ja markkinoi olemassaolevia kontakteja käytännönläheisesti. Tarjoaa kontakteja erityisesti piirileirillä. (KV) Ylläpitää ja kasvattaa ulkomaanprojektien ja leirimatkojen toteuttamista helpottavaa kansainvälistä yhteistyöverkostoa. Tarjoaa kontakteja erityisesti Finnjamboreella. Kansainväliset yhteydet 148. Vaeltajien ulkomaanprojekteihin tarjotaan tukea. Piiri Kannustaa lippukuntia aktiivisesti toteuttamaan ja tukemaan vaeltajien ulkomaanprojekteja. Tarjoaa koulutusta ja käytännön apua erityisesti projektien käynnistykseen. (KV) Ylläpitää ja kehittää ulkomaanprojekteihin liittyvää tukimateriaalia. Toimii tavoitteellisesti ulkomaanprojektien yleistymisen puolesta.

21 Tukitoimi - Millaista palvelua lippukunta saa? Tukitoimen tärkeys Vastuutaho Piirin rooli Järjestämisvastuu piirissä n rooli Järjestämisvastuu ssä Partio-ohjelman toteutumisen tukeminen ja arviointi 149. Jokaisen ikäkauden partio-ohjelman toteuttamiseen on tarjolla koulutusta. Piiri Järjestää partio-ohjelman sisältöjä koskevaa täsmäkoulutusta. Vastaa partioohjelmaa koskevan partiokoulutuksen kouluttajakoulutuksesta sekä koulutussisältöjen ylläpitämisestä, arvioinnista ja kehittämisestä Lippukunnalle on nimetty oma ohjelmaohjaaja, joka ohjaa lippukunnan ikäkausivastaavaa (tai vastaavia), erityisesti liittyen partiokasvatuksen toteutumiseen lippukunnassa. Ohjelmaohjaaja on yhteydessä lippukuntaan kahdesti vuodessa. Piiri Nimeää jokaiselle lippukunnalle ohjelmaaohjaajan. Kouluttaa ohjaajaa. Järjestää ohjelmaohjaajakoulutuksen. Laatii pestikuvauksen. Tarjoaa ohjeita ja koulutusta ohjauskeskusteluihin. Seuraa valtakunnallisesti lippukuntien ohjelmatuen tilaa Lippukuntia kannustetaan kokoamaan lippukuntarajat ylittäviä toimintaryhmiä tarpeen mukaan. Lisä Piiri Koordinoi lpk-rajat ylittävien toimintaryhmien syntyä siellä missä tarvetta on. Viestii aktiivisesti tällaisesta toimintamuodosta sekä tarjoaa käytännön ohjeet ryhmien perustamiseen. Suuret leirit 152. Finnjamboree järjestetään säännöllisesti. Markkinoi Finnjamboreeta omalla alueellaan. Kannustaa vapaaehtoisia osallistumaan leiriprojektin toteutukseen. Vastaa suurleiriprojekteista. Ylläpitää niiden toteuttamista tukevaa infrastruktuuria ja osaamista Lippukunnat voivat osallistua piirileirille säännöllisesti. Piiri Järjestää piirileirejä säännöllisesti. Ylläpitää piirileirien järjestämiseen liittyvää osaamista ja tietotaitoa. Tukee piirileirejä mahdollisuuksien mukaan Satahankameripartioleiri järjestetään säännöllisesti. Markkinoi leiriä omalla alueellaan. Käynnistää projektin ja vastaa projektista. 2. Aikuiset partiossa Pestijärjestelmä 201. Lippukunnalla on käytössään materiaali aikuisten löytämiseen, rekrytoimiseen, integrointiin, tukemiseen, johtamiseen ja pestijärjestelmän tehokkaaseen toteuttamiseen. Käyttää malleja omassa toiminnassaan. Tukee niiden käyttöä toimintalueellaan mm. koulutuksen, tapahtumien, ohjaamisen ja viestinnän keinoin. Kehittää ja ylläpitää malleja ja työkaluja. Käyttää malleja omassa toiminnassaan Lippukunnalla on käytössään lippukunnan tärkeimpien pestien mallipestikuvaukset. Mallipestikuvauksissa on määritetty lippukunnan tärkeimmät pestit. Pestien kuvauksessa on esitetty esimerkiksi tehtävä, tehtävän suorittamisen arvioitu työmäärä, tarvittavat taidot ja valmiudet sekä tehtävässä onnistumiseen tarvittava tuki. Varmistaa, että mallipestikuvaukset tunnetaan lippukunnassa. Kannustaa pestikuvausten käyttöön. Käyttää materiaalia ohjaamisessa ja koulutuksessa. Kehittää ja ylläpitää malleja ja työkaluja. Kukin toiminnanala tekee omat mallipestikuvauksensa. 21

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA?

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? PIIRIMATERIAALIPAKETTI 2 TOSUN TUEKSI, lähetetty 7.4.2016 Lippukuntatuen uudistamistyöryhmä Suomen Partiolaiset Finlands Scouter Tulevaisuudessa meillä on vahvempia ja elinvoimaisempia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuva Ismo Kurki: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2015 1 JOHDANTO Etelä-Karjalan Partiolaiset ry on perustettu vuonna 1976 ja se toimii Suomen Partiolaiset Finlands

Lisätiedot

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan.

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää Sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta ylläpitää Sodankyläläistä partiotoimintaa.

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n peruskirja

Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n peruskirja jäsenkokouksessa 15.11.2008 1/6 Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n peruskirja jäsenkokouksessa 15.11.2008 2/6 peruskirja Johdanto...2 Partion päämäärä ja arvopohja...2 Arvopohja...2 Partioliikkeen

Lisätiedot

Lippukunnanjohtajan. Tämän kortin omistaa:

Lippukunnanjohtajan. Tämän kortin omistaa: Lippukunnanjohtajan KOULUTTAUTUMISKORTTI Lippukunnanjohtajana olet vastuullisessa, mutta antoisassa pestissä. Tähän korttiin on koottu asioita, joiden osaaminen helpottaa työtäsi lippukunnanjohtajana.

Lisätiedot

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintakilpailun säännöt Etelä-Karjalan Partiolaiset ry SISÄLLYSLUETTELO Partio-ohjelma Kilpailutoimintaan osallistuminen Koulutukset Kasvu Muut Säännöt astuvat voimaan 1.1.015 alkaen. 1 PARTIO-OHJELMA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT YHTEINEN TEHTÄVÄMME Partiokasvatuksen ansiosta yhä useammat lapset ja nuoret kasvavat tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi, aktiivisiksi ja itsenäisiksi yhteisön jäseniksi SIKSI TAVOITTEENAMME ON: VAHVAT,

Lisätiedot

PARTIO KUULUU KAIKILLE. partio.fi

PARTIO KUULUU KAIKILLE. partio.fi PARTIO KUULUU KAIKILLE partio.fi Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelma 2016 Tervetuloa Roihuvuoteen! Vuonna 2016 partio näkyy enemmän kuin koskaan. Roihu kokoaa kesän suurleirille 15 000 partiolaista,

Lisätiedot

Hyväksytty Pieksämäellä 31.1.2015

Hyväksytty Pieksämäellä 31.1.2015 LIPPUKUNNAN JOHTAMINEN - KOULUTUSKOKONAISUUDEN KUVAUS JA MODUULIKUVAUKSET Lippukunnan hallituksen jäsenet ja näihin pesteihin aikovat vaeltajat ja aikuiset Partiojohtaja-peruskoulutus Osaa johtaa lippukuntaa

Lisätiedot

Mitä partio on? 29.3.2012 2

Mitä partio on? 29.3.2012 2 PARTIO Mitä se on? Mitä partio on? Partio on monipuolinen harrastus lapsille, nuorille ja aikuisille Partio on käytännön toimintaa, jonka takana on kuitenkin arvoja ja ihanteita Viikoittaisissa kokouksissa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Toiminnan kehittäminen 2015-16. RoadTrip-kiertue Syksy 2015

Toiminnan kehittäminen 2015-16. RoadTrip-kiertue Syksy 2015 Toiminnan kehittäminen 2015-16 RoadTrip-kiertue Syksy 2015 Tavoite Jäsenmäärän kasvu 6 000 partiolaista J-SP:ssa 2016 Partiolaisten määrällä on vaikutusta piirin saamaan valtionapuun, joka jaetaan suoraan

Lisätiedot

Tukea ja turvaa Älä jää yksin

Tukea ja turvaa Älä jää yksin Tukea ja turvaa Älä jää yksin 1. ALU EOHJA AJA TUKEE LI PPUKU N NAN JOHTA J I STOA Lippukunnanjohtajan lähin tuki on oma alueohjaaja. Silloin tällöin tulee tilanteita, jolloin oman lippukunnan johtajakollegat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan?

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Roolisi leirilippukunnanjohtajana (LLPKJ) tai leiriluotsina on äärimmäisen tärkeä Roihun onnistumisen kannalta. Näihin tärkeisiin rooleihin kohdistuu

Lisätiedot

Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 ESITYS Syyskokoukselle 26.10.2014 1

Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 ESITYS Syyskokoukselle 26.10.2014 1 Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 1 2 Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 4 2 LAPIN PARTIOLAISTEN STRATEGIA 2015 2018... 4 3 TOIMINTASUUNNITELMA 2015... 6 A) Partio kuuluu kaikille... 7 B) Partio on (nuoria)

Lisätiedot

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20.

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. MALLISÄÄNNÖT PARTIOPIIREJÄ VARTEN (Prh:n 21.3.2007 ennakkotarkastamat, 3 tarkennus 18.4.07) ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö. - koulutuskokonaisuus. Tätä on partio. Turvallisesti partiossa

Koulutuksen sisältö. - koulutuskokonaisuus. Tätä on partio. Turvallisesti partiossa Tervetuloa partioon! - koulutuskokonaisuus Koulutuksen sisältö Tätä on partio Partioliikkeen historia Termit, päämäärä, arvopohja ja perusperiaatteet Organisaatiot Kasvatustavoitteet Partiomenetelmä Materiaalit

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

LIPPUKUNTATUEN UUDISTUKSEN JALKAUTTAMINEN PIIRISTÄ LIPPUKUNTIIN

LIPPUKUNTATUEN UUDISTUKSEN JALKAUTTAMINEN PIIRISTÄ LIPPUKUNTIIN 1.6.2016 LIPPUKUNTATUEN UUDISTUKSEN JALKAUTTAMINEN PIIRISTÄ LIPPUKUNTIIN Hei piireihin! Tämä on Lippukuntatuen uudistuksen materiaalipaketti 3, joka käsittelee uuden työnjaon jalkautusta lippukuntiin.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Perustiedot. Lippukunnanjohtaja. Lippukunnan apulaisjohtaja

Sisällysluettelo. Perustiedot. Lippukunnanjohtaja. Lippukunnan apulaisjohtaja Sisällysluettelo 1. Yleistiedot sivu 2 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu 10 4. Talousarvio sivu 12 Perustiedot on aktiivinen, 70-vuotias poikalippukunta, joka kuuluu Hämeen Partiopiiriin.

Lisätiedot

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. 29.6.2012 Jarno Hakulinen Sisällys 1. Piirikohtaiset tilastot... 3 2. Vuosiselosteen palautuminen... 3 3. Tilastoissa käytettyjä termejä... 4 4. Jäsenistö...

Lisätiedot

Alue Toukokuu 2013. Menneet: Sekalaista: Ohjelma/koulutus/alue yhteinen valiokuntaviikonloppu. Seuraava aluevaliokunta jo elokuussa

Alue Toukokuu 2013. Menneet: Sekalaista: Ohjelma/koulutus/alue yhteinen valiokuntaviikonloppu. Seuraava aluevaliokunta jo elokuussa Alue Toukokuu 2013 Ohjelma/koulutus/alue yhteinen valiokuntaviikonloppu Ohjelman kanssa monimuotoisuudesta Avauksen loppu rutistus Projektin lopetus, ylijäämien käyttäminen yhdessä piirien projektien kanssa.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset ry

Järvi-Suomen Partiolaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 TAPAHTUMAKALENTERI 2009 TALOUSARVIO 2009 Järvi-Suomen Partiolaiset ry Hyväksyttiin Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n syyskokouksessa 26.10.2008 SISÄLLYSLUETTELO Piirijohtajan

Lisätiedot

Hyväksytty 31.1.2015 Pieksämäellä

Hyväksytty 31.1.2015 Pieksämäellä IKÄKAUSIVASTAAVA-KOULUTUSKOKONAISUUDEN KUVAUS JA MODUULIKUVAUKSET Yhdestä tai useammasta Ikäkaudesta vastaavat ikäkausivastaavat, jatkokoulutusta kaipaavat akelat, sammot ja luotsit Partiojohtaja-peruskoulutus

Lisätiedot

Hämeen Partiopiiri ry. Toimintasuunnitelma. ja Talousarvio ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 21.11.2015

Hämeen Partiopiiri ry. Toimintasuunnitelma. ja Talousarvio ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 21.11.2015 Hämeen Partiopiiri ry Toimintasuunnitelma ja Talousarvio 2016 ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 21.11.2015 Sisällys JOHDANTO 3 STRATERGIA 2015-2018 4 5 TAVOITTEET 2015-2016 VAHVA LIPPUKUNTA 6 KAIKKI MUKAAN 7 LOISTAVAA

Lisätiedot

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012 NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA Lätzä ja Petra 19.1.2012 Missä mennään? Partiolaisten jäsenmäärä on laskenut rajusti muutamassa vuodessa Nyt SP:ssä jäseniä n. 55 000 Samanlaisella kehityksellä, 10 vuoden kuluttua

Lisätiedot

Kokouksissa käsiteltäväksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle, kevätkokoukseen 1.1. ja syyskokoukseen 1.8. mennessä.

Kokouksissa käsiteltäväksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle, kevätkokoukseen 1.1. ja syyskokoukseen 1.8. mennessä. TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ 1. JÄSENET :n säännöt, 9. : Piirin henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet sekä sen eri elinten toiminta määritellään toimintaohjesäännössä. Toimintaohjesäännön vahvistaa hallitus, joka

Lisätiedot

Tausta- ja koulutusmateriaaleja: - kasvatustavoitekaavio - Johtajakansio - - toiminta.partio.fi - -

Tausta- ja koulutusmateriaaleja: - kasvatustavoitekaavio - Johtajakansio -  - toiminta.partio.fi -  - LUOTSIKOULUTUS Tarpoja-, samoaja-, vaeltajaluotsit Partiojohtajan peruskoulutus Tuntee 12-22-vuotiaiden nuorten maailmaa ja toimintatapaa Osaa ohjata, tukea ja motivoida 12-22-vuotiaita nuoria Tuntee 12-22-vuotiaiden

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY:N TURVALLISUUSASIAKIRJA

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY:N TURVALLISUUSASIAKIRJA Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n (myöhemmin piiri) turvallisuusasiakirja esittää kuinka partiolaiset toteuttavat turvallisuus näkökohtia toiminnassaan ja kuinka partiolaisia ohjataan turvalliseen toimintaan.

Lisätiedot

I Partiotoiminta: Partion laatulupaus pitää kaikkialla Suomessa

I Partiotoiminta: Partion laatulupaus pitää kaikkialla Suomessa 1 / 5 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N VUOSILLE 2013 ja 2014 YLEISTÄ Vuodet 2013 ja 2014 ovat :n kuudes ja seitsemäs toimintavuosi, joiden aikana on tarkoitus kehittää piirin toimintamalleja edelleen sekä

Lisätiedot

Saatteeksi. Partiotoimintamme sydän on lippukunta. Kotoisessa, omassa lippukunnassa on turvallista HY VÄ LI PPUKU N NANJOHTAJA,

Saatteeksi. Partiotoimintamme sydän on lippukunta. Kotoisessa, omassa lippukunnassa on turvallista HY VÄ LI PPUKU N NANJOHTAJA, Saatteeksi HY VÄ LI PPUKU N NANJOHTAJA, Partiotoimintamme sydän on lippukunta. Kotoisessa, omassa lippukunnassa on turvallista kasvaa ja kokeilla vastuunkantoa omien kykyjen mukaisesti. Vanhemmat luottavat

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry. Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio

Lapin Partiolaiset ry. Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio Lapin Partiolaiset ry Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio Johdanto Lappilaisessa partioliikkeessä pyritään vuoteen 2015 mennessä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Mankkaan Eräsusien seitsemäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään?

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään? Tervetuloa partioon Partio on vastavoima Miks mun pitäis ja Ei kuulu mulle -asenteille. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Tärkeää on se, että saa tehdä itse. Pienimmätkin

Lisätiedot

UUDEN LIPPUKUNTATUEN MALLIN LIPPUKUNTA- JA PIIRIPESTIT SEKÄ KÄYTTÖÖNOTON AIKATAULUA

UUDEN LIPPUKUNTATUEN MALLIN LIPPUKUNTA- JA PIIRIPESTIT SEKÄ KÄYTTÖÖNOTON AIKATAULUA 25.1.2016/AB UUDEN LIPPUKUNTATUEN MALLIN LIPPUKUNTA- JA PIIRIPESTIT SEKÄ KÄYTTÖÖNOTON AIKATAULUA Hei piireihin! Ohjaajapestien päivitystyön tuumailuosuus on loppusuoralla ja nyt alkaa kommmentointi, jalkautus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 21. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2014

Lisätiedot

Akelat ja sammot sekä heidän apulaisensa

Akelat ja sammot sekä heidän apulaisensa AKELA/SAMPOKOULUTUS Akelat ja sammot sekä heidän apulaisensa Terkku / partiotausta Tuntee akelan/sammon pestin ja roolin Tuntee 7-12 vuotiaan kehityksen ja elämänpiirin Tuntee ikäkautensa ohjelman ja osaa

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 TAVOITE Kasvattaa Lounais-Suomen Partiopiirissä toimivien partiolaisten määrää 1.500:lla vuoteen 2015 mennessä. KEINOT Yhdessä lippukuntien kanssa etsitään keinot

Lisätiedot

Toiminnanalojen kuulumiset SP:n hallitus 5/2013 28.4.2013 1

Toiminnanalojen kuulumiset SP:n hallitus 5/2013 28.4.2013 1 Toiminnanalojen kuulumiset SP:n hallitus 5/2013 28.4.2013 1 Alue ALKUVUOSI Aluevaliokunnan huomiota aluetyön tasalaatuisuuteen Suuria vaihteluja piireittäin, aluetapaamisia 0-8 kpl vuodessa, osassa ei

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUS OHJAAJAN OHJE

PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUS OHJAAJAN OHJE PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUS OHJAAJAN OHJE Hämeen Partiopiiri ry 2014 YLEISTÄ PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUKSESTA Partionjohtajan peruskoulutus tukee kaikkia vaeltajan ja aikuisen vastuulla olevia lippukunnan

Lisätiedot

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Kuva: Antti Kurkinen Ei-Vielä-Partiolaiset mukaan Roihuamaan! Lippukunnat saavat Sp:n lippukuntapostin mukana materiaalia Roihun ja partion markkinointitapahtuman

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014. Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry

Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014. Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014 Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja taloudellisen hyödyn lisäksi vapaaehtoistoiminnalla

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS

PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS Osaa perustaidot ja tiedot tapahtuman ja ihmisten johtamisesta partiossa. Moduulit: Johtaminen partiossa 4h Minä partiojohtajana I 4h Tapahtuman johtaminen 4h (sisältää johtamisharjoituksen)

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry

Lapin Partiolaiset ry Lapin Partiolaiset ry Pitkän tähtäimen suunnitelma 2020 Toimintasuunnitelma 2014-15 Tapahtumakalenteri 2014 Latukartta 2020 Organisaatiokaavio Kuva Puuska talvileiriltä, Matti Björninen. Lapin Partiolaiset

Lisätiedot

Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry MENETTELYTAPASÄÄNTÖ

Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry MENETTELYTAPASÄÄNTÖ Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry MENETTELYTAPASÄÄNTÖ Vahvistettu Partioneuvostossa 23.11.2013 1. MENETTELYTAPASÄÄNNÖN TARKOITUS Menettelytapasääntö täydentää yhdistyksen voimassaolevia sääntöjä.

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Finnjamboree 2016. Palvelujohtaja

Finnjamboree 2016. Palvelujohtaja Finnjamboree 2016 Palvelujohtaja Sisältö Finnjamboree lyhyesti Tavoitteet Organisaatio Tehtävänkuvaus Yhteystiedot Finnjamboree on Suomen Partiolaisten suurleiri. - Wikipedia Finnjamboree 2016 on historian

Lisätiedot

Koulutusjärjestelmä muutettiin vuonna 2008 tukemaan

Koulutusjärjestelmä muutettiin vuonna 2008 tukemaan Koulutus Henkilökohtaiseen kasvuun Partiokoulutus tukee partio-ohjelmaa ja on tärkeä osa partion kasvatustoimintaa. Koulutusjärjestelmän tehtävänä on tukea partiokasvatusta varmistamalla, että partiossa

Lisätiedot

Jäsenrekisteri Kuksa toiminnan tueksi

Jäsenrekisteri Kuksa toiminnan tueksi Jäsenrekisteri Kuksa toiminnan tueksi Lounais-Suomen Partiopiiri 20.1.2015 Jyri-Petteri Paloposki ja Leena Hongell jyri-petteri.paloposki@partio.fi leena.hongell@partio.fi Tänään Aloitamme lyhyellä alustuksella,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Mankkaan Eräsusien yhdeksäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä -

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - - Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - 1 Tervetuloa vapaaehtoiseksi partioon! Vaikka partio onkin tarkoitettu lapsille ja nuorille, on partiossa aikuisilla vapaaehtoisilla eli vapareilla

Lisätiedot

KÄPYNEN PUKU- JA MERKKIOPAS. www.käppäräpartio.fi

KÄPYNEN PUKU- JA MERKKIOPAS. www.käppäräpartio.fi KÄPYNEN PUKU- JA MERKKIOPAS www.käppäräpartio.fi 1 Sisällysluettelo o Partiopuku yhdistää............. 2 o Lippukunnan perinteet............. 2 o Helpotusta ahdingon sijaan............. 2 o Sudenpennun

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 1/06 1 piirihallitus aika 6.-8.1.2006 paikka Ojutjärven leirikeskus, Kauhava

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 1/06 1 piirihallitus aika 6.-8.1.2006 paikka Ojutjärven leirikeskus, Kauhava Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 1/06 1 aika 6.-8.1.2006 paikka Ojutjärven leirikeskus, Kauhava poissa: Valtteri Karhu piirinjohtaja/puheenjohtaja Jaana Mäki II-piirinjohtaja Jari Autio Terhi

Lisätiedot

Kouluttajakoulutus Partiokouluttaja -koulutus (PKK) Ryhmänohjaajakouluttaja -koulutus (ROKK) Kisa Rastipäällikkö -koulutus

Kouluttajakoulutus Partiokouluttaja -koulutus (PKK) Ryhmänohjaajakouluttaja -koulutus (ROKK) Kisa Rastipäällikkö -koulutus Viimeksi päivitetty 31.5.2017 PIKAOPAS SUOMEN PARTIOLAISTEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 2017 Koulutusjärjestelmä on päivitetty KoJ-peruskorjausprojektin aikana vuosina 2016-2017. Kaikkia partiokoulutuksen järjestäjiä

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 3 / 2014

HALLITUKSEN KOKOUS 3 / 2014 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(7) HALLITUKSEN KOKOUS 3 / 2014 Aika Keskiviikkona 5.3.2014 klo 17.30 Paikka: Turun partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 3.2.2015 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n jäsenkokouksessa 16.11.2008 sekä 17 toisen kappaleen viimeisen lauseen osalta ylimääräisessä jäsenkokouksessa 7.2.2009 Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty /6 TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ

TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty /6 TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ 1. JÄSENET 2. PIIRIN KOKOUKSET Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n säännöt, 9. : TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ Hyväksytty 15.5.2014 1/6 Piirin henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet sekä sen eri elinten toiminta määritellään

Lisätiedot

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 16/ 2014

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 16/ 2014 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(6) PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 16/ 2014 01.12.2014 Aika 13.12.2014 klo 13.30 - Paikka Turun partiotoimisto, Läntinen Pitkäkatu 13, Turku ->kokouksen jälkeen ruokailu. Läsnä Mari

Lisätiedot

KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ

KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ KOULUTUSJÄRJESTELMÄ Julkaisija: Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry 2008 Teksti: Silja Pietikäinen ja Kaisa Karvonen Koulutusjärjestelmäuudistus-projektin pienryhmät ja workshopit

Lisätiedot

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos TILASTOT 2015 4 Yhteenveto 7 Jäsenistö Suomen Partiolaisten jäsenet Jäsenmäärän muutos edellisvuoteen verrattuna: Jäsenmaksun maksaneet jäsenet Rekisteriin kirjatut jäsenet Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015

PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015 PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015 Par6o on oheiskasva?aja Kaikilla eri kasva?ajilla on samantyyppinen haaste Lapset ja nuoret ovat laajassa mi?akaavassa samanlaisia ja kehitys

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY

LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 Sisältö YLEISTÄ... 2 LAHTELAISTEN LIPPUKUNTIEN TOIMINTA... 2 TOIMINTAA KAIKILLE IKÄKAUSILLE... 3 Muistelemispäivä... 3 Ryhmänohjaajakoulutus...

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

TOIMINTASUUNNITELMA Etelä-Karjalan Partiolaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Etelä-Karjalan Partiolaiset ry 1 JOHDANTO Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n (myöh. piiri) toiminnansuunnittelu vuodelle 2018 koostuu toimintasuunnitelman tekstiosasta, tapahtumakalenterista

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Lippukunnan ohje

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Lippukunnan ohje K l ä v y t t i h e a t n u k u p ip n a n n u k u p p i L e j h o SISÄLLYSLUETTELO Ohjeita lippukunnalle kehittyvä lippukunta -menetelmän käyttämiseen 3 Miten käytän menetelmän työkaluja? 4 Liite 1: Kehittyvä

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Mallia työhön, työn malleja

Mallia työhön, työn malleja Mallia työhön, työn malleja Työllisty järjestöön -hankkeen hankekuvaus vuosille 2011 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

Partiolippukunta Sipoon Hukat ry 24.8.2010 Pestijärjestelmä

Partiolippukunta Sipoon Hukat ry 24.8.2010 Pestijärjestelmä Tästä versiosta Tämä Sipoon Hukkien pestijärjestelmän versio on päivitetty vastaamaan uuden partio-ohjelman pestejä. Vanha pestijärjestelmä on ollut voimakkaasti tämän version kehityksen pohjalla, kiitokset

Lisätiedot

HYVÄKSYTTY PÖYTÄKIRJA PIIRINEUVOSTO IV / 2014

HYVÄKSYTTY PÖYTÄKIRJA PIIRINEUVOSTO IV / 2014 1/3 HYVÄKSYTTY PÖYTÄKIRJA PIIRINEUVOSTO IV / 2014 Aika Lauantai 15.11.2014 Paikka Läsnä Kiljavan leirikeskus, Kassu, Hyvinkää Piirineuvoston talousilta tiistaina 11.11.2014 klo 18.00 Partioasemalla Piirineuvoston

Lisätiedot

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 * Kokoaa iloiset ihmiset tekemään yhdessä elämyksiä * On tarmokasta kulttuuri-, maahanmuuttaja- ja projektitoimintaa * Järjestää kiinnostavia kohtaamisia, joiden

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 Espoon Partiotuki ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 Hallituksen esitys syyskokoukselle 21.10.2015 VISI 16 Jokaisella pestillä on pestikuvaus, pesti- ja palautekeskustelu Tehdään tietoista jäsenhankintaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Olarinmäen Samoojat ry Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 24.11.2013 SISÄLTÖ YLEISTÄ. 3 PARTIO-OHJELMA/TOIMINTA 4 SUDENPENNUT.. 5 SEIKKAILIJAT.. 6 TARPOJAT.. 7 KOULUTUSJOUKKUE.. 8 SAMOAJAT..

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat NAKKILAN PARTIOLAISET RY Noora Heikintalo 13.11.2010 PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 1/3 LIPPUKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika Lauantaina 13.11.2010 klo 16.00-17.20 Paikka Partiomaja, Savikontie

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Kuksa perusteet luottiksen näkökulmasta

Kuksa perusteet luottiksen näkökulmasta Kuksa perusteet luottiksen näkökulmasta Lounais-Suomen Partiopiiri Jyri-Petteri Paloposki jyri-petteri.paloposki@partio.fi Tänään Aloitamme lyhyellä alustuksella, jossa käydään läpi muutamia tärkeitä uusia

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

PUKEUTUMISOHJE JYVE-PARTIOLAISILLE

PUKEUTUMISOHJE JYVE-PARTIOLAISILLE Jyväskylän Versot ry Pukuohje 1(5) PUKEUTUMISOHJE JYVE-PARTIOLAISILLE Kaikki partiolaiset eri puolilla maailmaa pukeutuvat partioasuun. Partiopuku yhdistää partiolaisia ja lippukunnan omat perinteet ovat

Lisätiedot

Finnjamboree Kasvutusjohtaja

Finnjamboree Kasvutusjohtaja Finnjamboree 2016 Kasvutusjohtaja Sisältö Finnjamboree lyhyesti Tavoitteet Organisaatio Tehtävänkuvaus Yhteystiedot Finnjamboree on Suomen Partiolaisten suurleiri. - Wikipedia Finnjamboree 2016 on historian

Lisätiedot

SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER RY:N MENETTELYTAPASÄÄNTÖ Hyväksytty Partioneuvostossa

SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER RY:N MENETTELYTAPASÄÄNTÖ Hyväksytty Partioneuvostossa SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER RY:N MENETTELYTAPASÄÄNTÖ Hyväksytty Partioneuvostossa 27.-28.11.2010 1. MENETTELYTAPASÄÄNNÖN TARKOITUS Menettelytapasääntö täydentää yhdistyksen sääntöjä. Menettelytapasäännön

Lisätiedot