HUS:n lasten ja nuorten sairaalassa on käytetty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS:n lasten ja nuorten sairaalassa on käytetty"

Transkriptio

1 Tutkimus ja opetus Taisto Sarkola, Taneli raivio, Martti A. Siimes, Jussi Mertsola ja Markku Heikinheimo Kokemuksia lastentautien verkko opetuksesta Internet välitteisessä verkko opetuksessa erikoistuvat lääkärit pohtivat eri tietolähteiden avulla laajasti potilastapauksen diagnostiikkaa ja hoitoa kokeneen erikoislääkärin ohjauksessa. Kyselytutkimuksen perusteella opetusmuodon etuja ovat ongelmalähtöisyys, käytännönläheisyys sekä riippumattomuus kellonajasta ja paikasta. Uusi opiskelumuoto vaatii opettajilta perehtyneisyyttä tutoroinnin sisältöön ja opiskelijoilta totuttelemista keskustelun rakenteeseen. HUS:n lasten ja nuorten sairaalassa on käytetty verkko opetusta erikoislääkärikoulutuksessa vuoden 2004 helmikuusta lähtien. Opetuksen perusidea on erikoistuvien lääkäreiden interaktiivinen keskinäinen potilastapausten käsittely. Tämä tapahtuu erikoislääkärin ohjauksessa Internetin välityksellä. Opetuksessa käytettiin Turun yliopistossa kehitettyä Work Mates ohjelmaa. Osallistumismahdollisuutta tarjottiin kaikille 24:lle lastentauteihin erikoistuvalle lääkärille. Toiminnassa käytettiin Medica portaalia (www.medica.utu.fi), jonne osallistujat saivat omat tunnukset. Tunnukset lähetettiin sähköpostitse yhdessä sivuston käyttöohjeiden kanssa. Sivujen käyttö on helppoa ja vaatii vain pientä perehtymistä. Sivusto mahdollistaa pelkän tekstin lisäksi myös erilaisten tiedostojen (esim. julkaisut, valo ja röntgenkuvat, Powerpoint esitykset, kasvukäyrät, video ja ääninäytteet) sekä Internet linkkien julkaisemisen. Erityistä tietotekniikan osaamista ei tarvita. Keskustelu sivustolla noudattaa hierarkkista järjestystä. Kommentit ovat sivustolla aikajärjestyksessä, ja jokaista viestiä on mahdollista kommentoida. Tällöin kannanotto Duodecim 2006;122:813 7 ilmaantuu välittömästi kommentoitavan tekstin alle. Kommenttien luonteen selventämiseksi niissä käytetään värikoodia: kommentti voi olla neutraali, kannanotto puolesta tai vastaan, kysely tai keskusteluun uutta tietoa tuova mielipide (kuva). Potilastapauksia on julkaistu verkossa kerran kuukaudessa, ja keskustelua on käyty maanantaista perjantaihin kokeneiden erikoislääkärien (tutorien) ohjauksessa. Alussa tutor esittää lyhyesti potilaan esitietoja ja kliinisen tutkimuksen tuloksia. Tiedot ovat tässä vaiheessa puutteelliset, ja tarkoitus onkin jäljitellä lääkärin ja potilaan todellista alkuvaiheen kohtaamista. Potilastapauksen julkaisemisen jälkeen erikoistuvat lääkärit ryhtyvät keskustelemaan, pyytävät tarkentavia kliinisiä ja esitietoja ja lisätutkimuksia sekä esittävät työ ja erotusdiagnooseja ja hoitoehdotuksia. Ehdotusten perusteleminen on suotavaa, ja tarvittaessa on hyvä viitata lähteisiin (esim. nettilinkit, tiivistelmät, julkaisut, oppikirjat). Viikon päätteeksi tutor julkaisee potilastapauksen lopputiivistelmän. Vuoden aikana on käsitelty kymmenen potilastapausta 12 tutorin vetämänä. Vuoden päät 813

2 Kuva. Esimerkki verkko opetuksen keskustelun rakenteesta. teeksi teimme verkko opetusta koskevan kyselyn kaikille sairaalan lastentauteihin erikoistuville lääkäreille ja tutorina toimineille senioreille. Kyselyn tarkoituksena oli selventää tällaisen verkko opetuksen vahvuuksia ja heikkouksia, jotta opetusmuotoa voitaisiin kehittää edelleen. Lisäksi teimme analyysin potilastapauskeskustelujen rakenteesta. Tulokset Erikoistuvien lääkärien kokemukset. Kahdestakymmenestäneljästä erikoistuvasta lääkäristä keskimäärin 15 kävi sivulla opetusviikon aikana ja heistä kuusi osallistui keskusteluun toistuvasti samana aikana. Kyselyymme vastasi 13 erikoistujaa (taulukko 1). Vastanneista kaikki olivat osallistuneet keskusteluun vähintään kerran vuoden aikana. Noin puolet ilmoittautui pääosin»kurkkijoiksi», jotka kävivät sivulla mutta eivät osallistuneet keskusteluun. Syinä olivat»kaikki on jo sanottu»,»ei aikaa»,»kynnys osallistua liian korkea enkä uskaltanut» ja»ei kiinnostanutkaan». Palautteen mukaan parasta opetuksessa oli ongelmalähtöisyys (5/13), käytännönläheisyys (4/13) ja riippumattomuus tietyistä kellonajoista (3/13). Ongelmat liittyivät tutoroinnin sisältöön (4/13) ja keskustelun rakenteeseen (3/13). Kahdeksalle potilastapaukselle sai antaa arvosanan asteikolla Arvosanaksi vuoden aikana tuli 9. Kaikki vastanneet halusivat tulevaisuudessakin osallistua verkko opetukseen. Tutorien näkemykset. Opetukseen osallistuneista 12 tutorista 11 vastasi kyselyyn (taulukko 2). Kaikkien mielestä sivuston käyttö oli helppoa ja perehdytys riittävää, mutta osa tarvitsi neuvoja liitetiedostojen ja linkkien liittämisessä. Ennalta asetetut oppimistavoitteet toteutuivat pääosan (7/11) mielestä osittain tai kokonaan. Valtaosa piti työtä kevyenä tai tavanomaisena, vaikka tutorointi hoidettiin pääosin muun työn ohessa tai iltaisin. Useiden tutorei 814 T. Sarkola ym.

3 den mielestä opetukseen osallistuvien erikoistuvien lääkärien kokonaismäärää oli liian pieni (7/11), kommentit olivat laadultaan vähintään hyviä (10/11) ja niiden määrä riittävä (6/11) mutta oppimistavoitteiden kannalta aktiivisuus erikoistuvaa lääkäriä kohden oli riittämätön (6/11). Opetuksessa kehitettäviä asioita olivat erikoistujien aktiivisuuden lisääminen eri tavoin (esim. nimettömyys, koulutuspisteet, osallistujamäärän rajoittaminen), tavoitteiden ja ohjeiden selkeyttäminen, nettipohjaisten lähteiden tehokkaampi hyödyntäminen sekä tasoryhmien luominen. Parasta opetuksessa oli sitoutumattomuus aikaan ja paikkaan (3/11), ja suurin osa piti opetusmuotoa antoisana ja kiinnostavana (9/13). Tutoreiden keskimääräinen arvosana opetukselle oli 8+ ja lähes kaikki (10/11) halusivat jatkaa tutorina. Keskustelujen rakenne. Kommenttien määrä potilastapausta kohden vaihteli paljon (taulukko 3). Valtaosa kommenteista oli erikoistujalta tutorille suuntautuvaa viestintää. Erikoistujien keskinäinen keskustelu muodosti vain kuudenneksen kommenttien kokonaismäärästä. Laadultaan kommentit olivat etupäässä neutraaleja. Myös tutorille kohdistetuissa kysymyksissä erikoistujat valitsivat usein neutraalin sävyn. Tämä johtunee siitä, että kommentissa kysymystä edelsi usein pidempi pohdinta tai vastaus johonkin edeltävään kysymykseen. Vastaväitteeseen tarkoitetun punaisen värin käyttö oli harvinaista. Pohdinta Kokemuksia lastentautien verkko opetuksesta Taulukko 1. Kolmentoista erikoistuvan lääkärin erilaisten vastausten määrät kyselyssä. Keskimääräinen osallistumistapa Keskustelija 6»Kurkkija» 7»Kurkkimisen» syyt Kaikki on jo sanottu 10 Aikapula 9 Korkea kynnys /en uskaltanut 4 Ei kiinnostanut 1 Taulukko 2. Yhdentoista tutorin vastaukset kyselyyn (kyseisen mielipiteen ilmaisseiden määrä tai keskiarvo ja vaihteluväli). Internet sivuston käyttö Helppoa ja perehdytys riittävä 11 ATK tuki tarpeen 6 Tutoroinnin rasittavuus Esi ja loppuyhteenvedon valmistelu (h) 4 (1 10) Käyntikertoja sivustolla vrk:ssa 3,8 (1 10) Opetukseen kuluva aika vrk:ssa (h) 1,6 (0,5 2,5) Tutorointi muun työn ohessa tai illalla 9 Rasitus kevyt tai tavanomainen 8 Taulukko 3. Kymmenestä potilastapauksesta käytyjen keskustelujen rakenne (kaikista tapauksista laskettu keskiarvo ja vaihteluväli). Kommenttien kokonaismäärä 45 (23 75) Erikoistujat 30 (16 60) Tutor 15 (4 32) Kommenttien kohdistus Erikoistujalta tutorille 22 (12 35) Erikoistujalta erikoistujalle 8 (0 25) Kommenttien laatu (tutor ja erikoistujat) Neutraali 24 (16 37) Kysely 6 (0 19) Tietoa 6 (0 15) Puolesta 6 (0 14) Vastaan 1 (0 8) Kuvaamamme verkko opetusmuoto edustaa interaktiivista ongelmalähtöistä ryhmäopetusta. Erikoistuvat lääkärit hakevat eri tietolähteistä virtuaalipotilaalle mahdollisimman tarkkaa diagnoosia ja perusteltua hoitoa. Oleellista ei ole oikean diagnoosin tai hoidon keksiminen vaan ongelmapotilaaseen paneutuminen ja tähän liittyvä erotusdiagnostinen keskustelu ja puntarointi. Keskustelun aikana erikoistujien kommentit täydentävät toinen toistaan ja vähitellen tutorin ohjaamassa prosessissa muodostuu kuva potilaan ongelmasta ja tarvittavasta hoidosta. Potilastapausten käsittelyssä olemme käyttäneet sovellettua tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen (Computer Supported Collaborative Learning, CSCL) menetelmää (Lehtinen ym. 2000). Tässä toiminnassa tietotekniikkaa käytetään tukemaan osallistujien keskinäistä työskentelyä oppimisen edistämiseksi. Yksin puurtamisen tilalle on muotoutunut ongelmien laajempi yhteinen pohdinta verkossa avoimen vuorovaikutuksen avulla (Lindh ja Parkkonen 2001). 815

4 Uudessa yhteisöllisessä CSCL toimintamallissa korostuu myös opiskelijoiden sitoutuminen yhteiseen oppimispyrkimykseen. Uutta tietoa ei hankita pelkästään valmiiksi tehdyistä verkkoaineistoista vaan myös verkkokurssin ulkopuolelta, esimerkiksi sähköisistä kirjastoista tai luotettavista linkeistä. CSCL toiminta lisää sekä oppilaiden keskinäisen että oppilaiden ja opettajan välisen vuorovaikutuksen määrää ja laatua, ja opinnoissa korostuu opiskelijalähtöisempi näkökulma (Nurmela ja Suominen 2005). Tekninen oppimisympäristö tekee aktiivisuuden ja vuorovaikutustapahtumat näkyviksi osallistujille. Tämä näkyvyys lisää asian ymmärtämistä mutta voi toisaalta muodostua joillekin aktiivisen toiminnan esteeksi. Lähes kaikkeen verkko opetukseen liittyy»kurkkimisilmiö» (lurking): osa opiskelijoista käy aktiivisesti oppimisympäristössä mutta ei halua tuoda siihen aktiivisesti omaa panostaan. Tämä kuvastaa mitä ilmeisimmin verkko opetuksen käytön uutuutta ja sitä, ettei avoimeen argumentointiin ole vielä totuttu. On korostettava sitä, että yhteisöllisyyden tukemisessa tekninen ympäristö ei ole ratkaisevaa vaan koko työskentelyn pedagoginen organisointi vaatii koulutusta ja totuttelemista niin opiskelijoilta kuin tutoreiltakin. Opetusmuodon keskeiset ongelmakohdat. On ilmeistä, ettei tämä verkko opetusmuoto sovi kaikille. Keskusteluun osallistui alle puolet opetuksesta kiinnostuneista ja sivulla käyneistä erikoistujista. Kokemustemme mukaan opetusmuodon pääongelma liittyy keskustelun rakenteeseen. Useat erikoistuvat lääkärit kokivat kaiken jo sanotuksi. Monien mielestä keskustelu ja potilastapauksen punainen lanka etenee usein niin nopeasti, että myöhemmin kyytiin pääseminen on hankalaa. Osin nämä pulmat saattavat myös liittyä nykyisin vallalla olevaan lääketieteelliseen ajatteluun; ratkaisut on tehtävä nopeasti ja tehokkaasti. Asioiden monipuolinen puntarointi ryhmässä voi tuntua vieraalta. Aikaa vievä pohdinta voi myös nostaa osallistumiskynnyksen liian korkeaksi. Omien potilastapaustemme yhteydessä keskustelu on etupäässä ollut tutorin ja erikoistujan välistä dialogia, mutta parhaimmillaan keskustelua on virinnyt myös erikoistujien kesken. Ongelmana on myös erikoistujien aikapula, sillä aktiiviseen osallistumiseen saattaa kulua 1 3 tuntia päivässä. Opetukselle ei ole varattu työaikana erillistä aikaa, ja vaikka opetukseen voi osallistu esimerkiksi kotitietokoneen Internet yhteyden välityksellä, ei siihen muun työn (päivystys, tutkimus, harrastukset, perhe) ohessa usein jää riittävästi aikaa. Ongelmalähtöisyyden vuoksi verkko opetukseen kuluu myös huomattavasti enemmän aikaa kuin tavanomaiseen ryhmä tai luento opetukseen. Osallistumiseen vaikuttavat luonnollisesti myös potilastapauksen valinta ja verkko opetuksen viritystaso eli kommenttien tasovaatimus. Kehittämistavoitteet. Verkko opetusta tulisi hyödyntää erityisesti yliopistosairaaloiden ulkopuolella erikoistuvien lääkäreiden opetuksessa. Pienemmissä yksiköissä tavanomaisen ryhmäopetuksen järjestäminen on käytännössä mahdotonta. Verkkotoiminnassa nämä lääkärit pääsisivät yhteistoimintaan yliopistosairaaloissa toimivien kollegojen kanssa. Verkko opetuksen selkeä etu perinteiseen ryhmäopetukseen verrattuna on myös se, ettei varsinaisia opetustiloja tarvita ja opetukseen voi osallistua kotoa työajan jälkeenkin. Seuraavassa vaiheessa suunnittelemme verkko opetuksen yhdistämistä luento opetukseen. Verkko opetus tarjoaisi myös mahdollisuuden kehittää opetusta yksilöllisemmäksi. Tällöin tutor voisi kohdentaa tehtäviä ja kysymyksiä eri osallistujille. Tämä mahdollistaisi myös eri erikoistumisvaiheessa olevien huomioimisen mutta vaatisi tutorilta entistä perusteellisempaa paneutumista osallistujien koulutusvaiheeseen. Lopuksi Kokemuksemme verkko opetuksesta ovat myönteiset, ja aiomme kehittää tätä opetusmuotoa vastaamaan entistä paremmin erikoislääkärikoulutuksen haasteita. Mielestämme tämänkaltainen verkko opetus tarjoaa sähköpostia selvästi monipuolisemman keskustelufoorumin harvinaisten ongelmatapausten käsittelyyn jopa kansainvälisesti. 816 T. Sarkola ym.

5 Kirjallisuutta Lehtinen E, Hakkarainen K, Lipponen L, ym. Katsaus tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen mahdollisuuksiin. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja A13:2000. Lindh K, Parkkonen M. Oppimateriaali verkossa. Kirjassa: Matikainen J, Manninen J, toim. Aikuiskoulutus verkossa. 2. uud. painos. Helsinki: Palmenia kustannus, 2001, s Nurmela S, Suominen R. Verkko opettajaksi viikossa. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A90:2005. Taisto Sarkola, LT, lastentautien sairaalalääkäri Taneli Raivio, LT, lastentautien sairaalalääkäri Helsingin yliopisto, lasten ja nuorten klinikka ja HUS:n lasten ja nuorten sairaala PL 281, HUS Martti A. Siimes, professori Markku Heikinheimo, professori Helsingin yliopisto, lasten ja nuorten klinikka PL 281, HUS Jussi Mertsola, professori Turun yliopisto, lastenklinikka PL 52, Turku Kokemuksia lastentautien verkko opetuksesta

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Pia Pitkänen KKAS3007 Työharjoittelu Kasvatustieteiden tiedekunta, mediakasvatus Harjoittelua ohjaava opettaja: Leo Pekkala Sisällys

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena

Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena Oulun yliopisto Koulutusteknologia Projektiopintojen loppuraportti 24.4.2011 Saarijärvi Pauliina, Suominen Riikka, Tikkanen Saara ja Vuoma Heidi 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA?

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 94 TUTKIMUKSIA Marko Kortetmäki LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? Opetuskokeilu Turun ammattikorkeakoulussa TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 94 Turun

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Ajatuksia ja työkaluja opetukseen Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Mika Koivu Henriikka Laiho Sari Piisi Tuure Puurunen Minna Seppä Maria Älli Esipuhe Tämä teos on omistettu hankkeemme sielun ja

Lisätiedot

A2-KIELTEN ETÄOPETUS TURUN OPETUSTOIMEN VIRTA-HANKKEESSA OPPILAIDEN JA OPETTAJIEN KOKEMANA

A2-KIELTEN ETÄOPETUS TURUN OPETUSTOIMEN VIRTA-HANKKEESSA OPPILAIDEN JA OPETTAJIEN KOKEMANA A2-KIELTEN ETÄOPETUS TURUN OPETUSTOIMEN VIRTA-HANKKEESSA OPPILAIDEN JA OPETTAJIEN KOKEMANA Turun yliopisto Opettajankoulutuslaitos, Turku Kasvatustiede Pro gradu -tutkielma Helmikuu 2011 Mäki Katriina

Lisätiedot

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö Eija Kalliala Joulukuu 2003 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Ammattikorkeakoulut Suomessa... 2 2.1 Ammattikorkeakouluopiskelun luonteesta... 3 2.2 Tietie-yhteistyö...

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sekä työelämän osaamistarpeiden kartoitus

Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sekä työelämän osaamistarpeiden kartoitus Kaija Saranto, Noora von Fieandt, Päivi Klami, Jaana Luostarinen, Hanna Sulonen, Leena Nissilä (toim.) Tilausnro A229 Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen

Lisätiedot

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa Reeta Tenhola Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa 2011 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

Kehittämisestä käytäntöön

Kehittämisestä käytäntöön Kehittämisestä käytäntöön tekoja aikuisopiskelijan oppimisen edistämiseksi Leena Koivumäki & Tuija Strandén-Mahlamäki HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 5 Leena Koivumäki

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

VERKKOKOKOUSJÄRJESTELMÄ ALAKOULUN ETÄOPETUKSESSA. Case: VIRTA-hanke, Turun opetuspalvelukeskus

VERKKOKOKOUSJÄRJESTELMÄ ALAKOULUN ETÄOPETUKSESSA. Case: VIRTA-hanke, Turun opetuspalvelukeskus VERKKOKOKOUSJÄRJESTELMÄ ALAKOULUN ETÄOPETUKSESSA Case: VIRTA-hanke, Turun opetuspalvelukeskus TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Turun opettajankoulutuslaitos Antti Huttunen, 72820 27.10.2009

Lisätiedot

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Sisältö Alkusanat... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Opetuksen ja oppimisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

Saari Päivi. VALMISTUMISTA VAUHDITTAMASSA ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa C 24

Saari Päivi. VALMISTUMISTA VAUHDITTAMASSA ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa C 24 Saari Päivi VALMISTUMISTA VAUHDITTAMASSA ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa C 24 Valmistumista vauhdittamassa - ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa

Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa This document is downloaded from HELDA - The Digital Repository of University of Helsinki. Title Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

ELearning ei ole ratkaisu koulutuksen ongelmiin

ELearning ei ole ratkaisu koulutuksen ongelmiin ELearning ei ole ratkaisu koulutuksen ongelmiin verkko voi olla työkalu kätevämpään viestintään. eli miten suunnitella verkko-opetusta, miten arvioida opetuksen verkkotyökalujen kustannus- ja resurssivaikutuksia,

Lisätiedot