ENONTEKIÖN HYVINVOINTIKERTOMUS - PROJEKTI TYÖKOKOUS Rovaniemi LKS PaKaste: Terve Lappi Tervein Mielin Lapissa, LSHP

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENONTEKIÖN HYVINVOINTIKERTOMUS - PROJEKTI TYÖKOKOUS 17.8.2010 Rovaniemi LKS PaKaste: Terve Lappi Tervein Mielin Lapissa, LSHP"

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN HYVINVOINTIKERTOMUS - PROJEKTI TYÖKOKOUS Rovaniemi LKS PaKaste: Terve Lappi Tervein Mielin Lapissa, LSHP

2 Hyvinvointikertomus Perttilä, Kerttu & Orre Soili & Koskinen Sari & Rimpelä Matti: Kuntien hyvinvointikertomus Hankkeen loppuraportti. Aiheita 7/2004 Kuntien hyvinvointistrategiatyön perustaksi tarvitaan: aikaisemman kehityksen ja nykytilan huolellista tarkastelua. Seurantaa, jonka avulla voidaan arvioida ohjelman toteutumista ja tuloksia ja kehittää ohjelmaa

3 Hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomus on eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhdessä laatima tiivis katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä siihen vaikuttaviin tekijöihin, kuten väestön elinoloihin, kunnan hyvinvointipolitiikkaan ja palvelujärjestelmän toimivuuteen. Kertomus täsmentää väestön hyvinvointitarpeita ja arvioi toteutunutta toimintaa ja voimavaroja suhteessa näihin tarpeisiin (Lähde: Kuntien hyvinvointikertomus, Hankkeen loppuraportti, Stakes Aiheita 7/2004)

4 HOX! Ajankohtaisen tiedon tuottamisen tarve kunnan päätöksenteon ja toiminnan tueksi > indikaattorit Asiakas/kuntalaispalaute ja osallistamismahdollisuuksien tarjoaminen Hallinnonalojen välinen yhteistyö KUNTAKOHTAISET SOVELLUTUKSET

5 Hyvinvointi >< Terveys 1(3) terveys osa hyvinvointia vai päinvastoin hyvinvointi käsite: johon terveys sisältyy tai jossa terveys ymmärretään hyvinvoinnin tilana Ottawa Charter 1986 Terveys ymmärretään laajana yhteisöllisenä käsitteenä, joka sisältää fyys., psyykk., sos., emotion., ja hengell. Hyvinvoinnin sekä yksilön ja rak. Ympäristön vuorovaikutuksen sekä yksilön ja fyys ymp vuorovaikutuksen (Perttilä 1999)

6 Hyvinvointi >< Terveys 2(3) Hyvinvointi objektiivisesti mitattavista elinoloihin liittyvistä asioista, subjektiivisista arvostuksista ja tuntemuksista ja normatiivisesta ulottuvuudesta (lakien, politiikan näkemys) 'uuden hyvinvointitutkimuksen' mukainen käsitys koetusta hyvinvoinnista (hyvinvoinnin ei-materiaaliset ulottuvuudet) (Kinnunen 1998, Kurkinen 2004)

7 TUTKIMUS-JA TIEDONTUOTANTOPROSESSIT TUTKIMUS KOULUTUS TIEDON- TUOTANTO YHT.K. ILMIÖ KÄYTÄNNÖT Kinnunen 1998

8 Hyvinvointi >< Terveys 3(3) Elinolot on materiaalinen perusta, jolle hyvinvointi rakentuu, mutta rakentuminen on yksilöllinen prosessi, johon vaikuttavat lisäksi terveys, sosiaaliset suhteet ja subjektiivinen hyvinvointi (Moisio, Karvonen, Simpura, Heikkilä 2008) tai: Hyvinvointi on näkökulma, josta eri tarkoituksiin kerättyjä aineistoja voidaan tulkita, ei niiden varsinainen kuvauskohde (Sauli & Simpura 2002)

9 Laaja-alainen hyvinvointikäsitys Alkuperäiskansakontekstissa korostuvat perinteisten muuttujien ohella YMPÄRISTÖ (Luonto, lähiympäristö, käyttöalueet, paikka), ELINKEINOTOIMINTA, YHTEISÖ (kuuluminen), KIELI JA KULTTUURI Vähemmistöasemaan liittyen myös: mahdollisuus vaikuttaa elinolosuhteisiin ja tulevaisuuteen (päätöksentekoon), itsehallinto

10 Saamelaisten lainsäädännöllinen asema hyvinvointipalvelujen tuotannossa: Saamen kielilaki, Laki Saamelaiskäräjistä, PL Ihmisoikeudet, ILO 169, KP-oikeudet, TSS-oikeudet, ym. syrjinnän ja rasismin ehkäisy Yhdenvertaisuuslaki KASTE, Sámi Kaste (Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveysohjelma ) PARAS

11 Enontekiön hyvinvointikertomus -projekti TOTEUTUSSUUNNITELMA Henkilöstö: Anne Alatalo, Enontekiön kunta ja Lydia Heikkilä, SámiSoster ry ja Rahoitus: Terveyden edistäminen kunnissa: pilotti hyvinvointikertomuksen/strategian valmistelusta, saamelaisten hyvinvoinnin kysymykset (PaKaste) Perusterveydenhuollon kehittäminen (PaKaste) Tervein Mielin Pohjois-Suomessa, Lapin osa-hanke: mielenterveysja päihdestrategian päivitys (LSHP, Kaste)

12 Tavoitteet laatia Enontekiön hyvinvointikertomus, jossa kootaan yhteen olemassa oleva tieto, nimetään suurimmat voimavarat ja haasteet sekä hahmotellaan pääasialliset toimijaverkostot ja toimintalinjat, joiden pohjalle hyvinvointistrategiatyö rakentuu mielenterveys- ja päihdestrategian päivitys saamelaisnäkökulma hyvinvointiin

13 Osatavoitteet 1 1) kootaan tietoperustaa Enontekiön kuntalaisten hyvinvointia koskevista tekijöistä sekä kartoitetaan pääasialliset tiedonlähteet, joiden perusteella hyvinvointia voidaan seurata - Enontekiön kehittämisstrategia: hyvinvointi osa-alue -erilaiset toteutetut kyselyt (kylien hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmat, )

14 Osatavoitteet 1 (jatk.) - indikaattorit, tilastot (Sotkanet, AVI: tilastokatsaukset, Tilastokeskus, Saamelaiskäräjät) - täydentävä kuntalaiskysely (koettu hyvinvointi) - motivoivat avaintoimijahaastattelut (sitouttaminen, hyvinvointistrategian linjaukset)

15 Osatavoitteet (2) - selvitetään pääpiirteissään hyvinvointipalvelujen tuottamisen ja kuntalaisten hyvinvoinnin seuraamisen säädöspohja (mille rakentuu? ketä velvoittaa?, mihin velvoittaa?), kehittämisstrategiassa sovitetut (arvot, visiot, linjaukset)

16 Osatavoitteet (3-4) selvitetään hyvinvoinnin taloudelliset perusteet ja perustelut (liittymäkohdat) osallistuminen alan koulutus-, tiedotus- ja kehittämistilaisuuksiin ja ajankohtaisten kehityspiirteiden seuraaminen

17 Osatavoitteet (5) keskeiset toimijat ja verkostot: hallintokunnat, viranhaltijat, työtiimit, lautakunnat?, nuorisovaltuusto, vanhustyön forum, työvoimatoimi, kuntayhtymä, kansalaisopisto, Saamelaiskäräjät, tulli, poliisi, pelastuslaitos, Metsähallitus?, srk, järjestöt, kylätoimikunnat/- yhdistykset, Poske, LaY, HY? Thule? (hyvinvoinnin tuottamistoimintoihin sitoutuvat tahot ja verkostomallit, toimijakirjon ja näkökulmien näkyväksi tekeminen)

18 Osatavoitteet (6) valittavista hyvinvoinnin toimintalinjoista (kuka? missä?), niihin osoitettavista konkreettisista toiminnoista, tietopohjasta ja seurannasta päättäminen ja sitouttaminen (indikaattorit)

19 Osatavoitteet (7-8) tiedotetaan, esitellään, sitoutetaan kuntalaisille, viranhaltijoita, hallintokunnille raportointi: hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelman linjaukset sekä perustelut (linjauksia tukevat toimet ja toimijat nimettyinä)

20 Aikataulu: kesäkuu 2.6. terveyden edistämisen työryhmän kokous (ohjausryhmä?) 3.6. työnohjauspalaveri sosiaalitoimen päällikön kanssa 7.6. esittely johtoryhmälle Tervein Mielin Lapissa hankkeen tiedotustilaisuus Rovaniemellä luodaan tiedotussuunnitelma TIEDOTUS ALKAA: Enontekiön Sanomat, kunnantalon kahvitilaisuus, Lapin Radio, Sámi Radio - luodaan arviointisuunnitelma ja päätetään arviointikriteereistä - käynnistetään enontekiöläisten hyvinvointia kuvaavan tietoperustan sekä saamelaiserityisen näkökulman kerääminen: eri yhteyksissä tuotettu kirjallinen materiaali, tilastot ym., kuntalaiskysely (kuntalaisten omia näkemyksiä koetusta hyvinvoinnista), avaintoimijahaastattelut - selvitetään hyvinvointipalvelujen tuottamisen ja kuntalaisten hyvinvoinnin seuraamisen säädöspohja, sopimukset, voimassa olevat strategiset sitoumukset ym. - aletaan hahmottaa keskeistä toimijaverkostoa

21 Aikataulu: syyskuu - käynnistetään mielenterveys- ja päihdesuunnitelman päivitys - analysoidaan kuntalaiskysely ja avaintoimijahaastattelut pääpiirteittäin - aloitetaan hyvinvointikertomuksen kokoaminen ja kirjoittaminen - käynnistetään toimintalinjojen valintaprosessi (tarkoituksena on valita hyvinvointisuunnitelmaan kirjattavat pääpainotukset ja niiden mukaiset linjaukset, joihin tällä valtuustokaudella pyritään, esitellään seuraavalle valtuustolle ja siirretään päivitettäväksi ): luodaan hallinnonalakohtaisia ja rajat ylittäviä työtiimejä: päätetään konkreettisista toiminnoista, joiden kautta toteutetaan ja seurataan kunkin linjauksen toteutumista?. Väliaikatiedotus: Enontekiön sanomat, Enontekiön mökkiläistapahtuma Hyvinvointitapahtuman järjestely

22 Aikataulu: lokakuu Hyvinvointitiimien työskentelyt jatkuvat (yht. 1-3 krt) raporttien kirjoittaminen esittely ja sitouttaminen, jatkotyömentelmistä sopiminen (jory, kunnanhallitus, valtuusto, tulosaluevastaavat, te-työryhmä) TIEDOTUS Täyen kuun taithessa hyvinvointitapahtuma Tunturi-Lapin luontokeskus Skierri

23 KUNTALAISKYSELY Postikysely jokaiseen enontekiöläiseen kotitalouteen webpropol-kysely: Koodaus ja analyysi!!!!

24 AVAINTOIMIJAHAASTATTELUT Tavoitteena tulosaluejohtajien ym. avainasemassa olevien viranhaltijoiden motivoiminen, tiedon keruu, hyvinvointistrategisten toimintalinjojen hahmotus, sitouttaminen työtiimeihin ESIM. Mitä hallinnonalallanne tarkoittaa hyvinvoinnin/ terveyden edistäminen ja miten pyritte osaltanne edistämään väestön hyvinvointia? Sisältyvätkö Terveys kansanterveysohjelman yleiset ja ikäryhmittäiset tavoitteet hallinnonalanne toimintasuunnitelmiin/ kunnan toimintasuunnitelmaan? Miten ne näkyvät hallinnonalanne/kunnan toimenpiteissä? Mitä pidätte kunnan hyvinvoinnin kannalta tärkeimpinä haasteina? Entä omalla hallinnonalallanne? Mainitse kolme tärkeintä? Miten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on huomioitu kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmissa (hyvinvointipoliittinen ohjelma/terveyden edistämisen ohjelma, toimet)?

25 EHDOTUS HYVINVOINTIKERTOMUKSEN SISÄLLÖKSI 1. Johdanto 2. Kunnan hyvinvointipolitiikkaa ohjaavat lähtökohdat ja strategiat 3. Hyvinvointikertomuksen näkökulmat ja niitä kuvaava mittaristo

26 1 Hyvinvointipolitiikan toimintaympäristön kuvaus 2 Väestön terveys ja hyvinvointi 3 Hyvinvointipolitiikan toteutuminen, palvelujärjestelmän toimivuus 4 Talous 5 Arviointi hyvinvointipolitiikan toteutumisesta 6 Johtopäätökset

27 Lähteet: Kinnunen, P 1998: Hyvinvoinnin ruletti. Tutkimus sosiaalisen tuen verkostojen jäsentymisestä 1990-luvun lopun Suomessa. STKL, Helsinki Kurkinen, J 2004: Raahen seudun hyvinvointi. Kansalaisten kokemuksia hyvinvoinnista ja palveluista. Pohjois- Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 11. Oulu. Moisio, Karvonen, Simpura, Heikkilä 2008:Suomalaisten hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan kehittämiskeskus. Helsinki. Perttilä, K 1999: Terveyden edistäminen kunnan tehtävänä. Tutkimuksia 103, Stakes. Gummerus Kirjapaino, Jyväskylä

28 Kuvat: Nilla-Máhtte Magga Goaikkanas - prošeakta Tippa -kehittämishanke

Enontekiön hyvinvointikertomus. - PaKasteen perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen työskentelyjakso 1.6.-31.7.2010 ja 1.9.-31.10.

Enontekiön hyvinvointikertomus. - PaKasteen perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen työskentelyjakso 1.6.-31.7.2010 ja 1.9.-31.10. Enontekiön hyvinvointikertomus - PaKasteen perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen työskentelyjakso 1.6.-31.7.2010 ja 1.9.-31.10.2010 Anne Alatalo ja Lydia Heikkilä 18.10.2010 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ AVAINSANAT: SAAMELAISET, SAAMEN KIELI JA KULTTUURI, TERVEYDEN EDISTÄMINEN, PORONHOITO, TERVEYS- VIESTINTÄMATERIAALI

TIIVISTELMÄ AVAINSANAT: SAAMELAISET, SAAMEN KIELI JA KULTTUURI, TERVEYDEN EDISTÄMINEN, PORONHOITO, TERVEYS- VIESTINTÄMATERIAALI 2 3 TIIVISTELMÄ Dearvasit Eallin Terveempi Elämä oli SámiSoster ry:n terveyden edistämisen hanke, joka toteutettiin vuosina 2007 2009 saamelaisten kotiseutualueella, neljän kunnan alueella. Hanketta rahoitti

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa OPAS Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa Minna Laitila Tiia Järvinen (toim.) 6 Minna Laitila & Tiia Järvinen (toim.) Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Lisätiedot

KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA JA HYVINVOINTIPALVELUISTA UTAJÄRVEN KUNNASSA

KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA JA HYVINVOINTIPALVELUISTA UTAJÄRVEN KUNNASSA Salla Jämsén, Marjo Kortesalmi, Niina-Mari Krook-Ventelä, Katja Rönn, Markku Similä, Tiina Utoslahti & Susanne Vuollet KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA JA HYVINVOINTIPALVELUISTA UTAJÄRVEN KUNNASSA

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

VIII Terve Kunta -päivät 26.-27.1.2005

VIII Terve Kunta -päivät 26.-27.1.2005 Maija Ritamo (toim.) VIII Terve Kunta -päivät 26.-27.1.2005 Aiheita 4/2005 1 VIII Terve Kunta -päivät Paasitorni, Helsinki Keskiviikko 26.1.2005 Puheenjohtaja: Tutkimusprofessori Matti Rimpelä, Stakes

Lisätiedot

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA NUORISOTOIMEN SUHDE LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA KOSKEVAAN OHJELMATYÖHÖN KUNNISSA Pia Tasanko Opinnäytetyö Humanistinen

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

GOAIKKANAS TIPPA Gárrenjuhkama geahpedeapmi Humalajuomisen vähentäminen. 2007-2009 SámiSoster ry Lydia Heikkilä

GOAIKKANAS TIPPA Gárrenjuhkama geahpedeapmi Humalajuomisen vähentäminen. 2007-2009 SámiSoster ry Lydia Heikkilä GOAIKKANAS TIPPA Gárrenjuhkama geahpedeapmi Humalajuomisen vähentäminen 2007-2009 SámiSoster ry Lydia Heikkilä 2 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ...4 ČOAHKKÁIGEASSU...5 1. Johdanto...6 2. Toiminnan tavoitteet...8 MIKÄ

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN SISÄLTÖ JA MERKITYS. Palvelujen tilaajaorganisaation toimijoiden käsityksiä terveyden edistämisestä

TERVEYDEN EDISTÄMISEN SISÄLTÖ JA MERKITYS. Palvelujen tilaajaorganisaation toimijoiden käsityksiä terveyden edistämisestä TERVEYDEN EDISTÄMISEN SISÄLTÖ JA MERKITYS Palvelujen tilaajaorganisaation toimijoiden käsityksiä terveyden edistämisestä Haapala Heli Kuopion yliopisto Hoitotieteen laitos Preventiivinen hoitotiede Pro

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja tarkastusyksikkö toiminnan suunnittelu ja toimintatavat

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 17

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 17 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 17 Mikko Airto & Susanna Helavirta & Jorma Kurkinen & Katriina Loponen & Mervi Uusimäki PREVENTTERI Moniammatillinen yhteistyö lasten ja nuorten

Lisätiedot

VANHUSASIAVALTUUTETTU KESKI-SUOMI

VANHUSASIAVALTUUTETTU KESKI-SUOMI VANHUSASIAVALTUUTETTU KESKI-SUOMI TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 SISÄLTÖ Johdanto 1. Vanhusasiavaltuutetun työtä ohjaavat periaatteet 2. Vanhusasiavaltuutetun toimenkuva

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin 1.3.2011-31.10.2013 TIIVISTELMÄ Hankkeen vastuullinen taho: Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

Marita Husso INNOVAATIOIDEN AIKA

Marita Husso INNOVAATIOIDEN AIKA Marita Husso INNOVAATIOIDEN AIKA Sosiaalialan tutkimus, tieto ja välittämisen taito Tutkimuksia 2 Tutkimuksia 2 Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyntiosoite: Matarankatu 6 (YLEn talo), 4 krs.,

Lisätiedot

ICT-käsikirja Kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 24.10.2014

ICT-käsikirja Kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 24.10.2014 ICT-käsikirja Kunta- ja palvelurakennemuutoksessa 24.10.2014 Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi 09 160 33123 PL 28, 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 Kuvaus kuopiolaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointistrategian tavoitteiden toteutumisesta Tiivistelmä laajemmasta raportista Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu,

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

V ehkäisevän päihdetyön hanke. Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008. Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto

V ehkäisevän päihdetyön hanke. Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008. Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto LOPPURAPORTTI V ALITSEN V ehkäisevän päihdetyön hanke Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008 Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto TEHDÄÄN JA VALITAAN YHDESSÄ! SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot