KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot"

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA klo 17:30-20:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana) Nmi Tehtävä Lisätiedot Pääkkönen Matti puheenjohtaja Nikulainen Kari I varapuheenjohtaja Kampman Helena II varapuheenjohtaja Heikkinen Heikki jäsen Härkönen Riitta-Maria jäsen Komulainen Antti jäsen Komulainen Eija jäsen Virtanen Kirsi jäsen Karjalainen Minna varajäsen Pöllänen Eero varajäsen MUUT Kinnunen Anneli kvalt. puheenjohtaja Tervamäki Aimo kvalt. I varapuheenjohtaja Heikkinen Pekka kvalt. II varapuheenjohtaja Juntunen Juhana vs. kaupunginjohtaja Ylönen Satu va. talousjohtaja Juntunen Jari kaupungininsinööri klo ja 253 :t Määttä Matti tilapalvelupäällikkö klo ja 253 :t POISSA Kyllönen Jaakko jäsen Piirainen Tuomo jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS 231 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t Kaupunginvirastossa klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta-Maria Härkönen ja Helena Kampman Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Juhana Juntunen :ien 239 ja 240 aikana PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mukaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu ni mi kir jaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Matti Pääkkönen Tarkastusaika Allekirjoitukset Satu Ylönen Paikka ja pvm Kaupunginvirastossa klo Virka-asema Allekirjoitus Va. talousjohtaja

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus KOKOUSAI KA klo 17:30-20:50 KOKOUS PAIK KA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 231 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT TOIMINTAKATSAUS OULUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS JUMINKEKO-SÄÄTIÖN OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN 476 PÄÄTÖKSEEN ULLA ALA-HIIRON OIKAISUVAATIMUS HENKILÖSTÖPÄÄTÖKSEEN / 478 KUNTAKOKEILUN TYÖHÖNVALMENTAJAN VALINTA 237 KUHMON KAUPUNKIKONSERNIN STRATEGIAN PERUSASIAKIRJAN LUONNOS 483 Liite 238 KUNTARAKENNESELVITYKSEN KÄYNNISTÄMINEN KAINUUSSA TALOUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 491 Liite 240 VA. TALOUSJOHTAJA SATU YLÖSEN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN LUVAN HAKEMINEN YHDEN TYÖSOPIMUSSUHTEISEN REMONTTIMIEHEN 497 PALKKAAMISEEN 242 JÄSENEN VALITSEMINEN SEPPO VILÉNIN TILALLE TEKNISEN LAUTAKUNNAN 500 VALVONTAJAOSTOON 243 MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTARYHMÄN JÄSENEN NIMEÄMINEN OSTOTARJOUS KÄMÄRÄ-NIMISELLÄ KIINTEISTÖLLÄ OLEVASTA MÄÄRÄALASTA 503 Liite 245 TORNATOR OYJ MAA-AINESLUPAHAKEMUS 507 Liite 246 MAA-AINESLUPAHAKEMUS MORENIA OY 513 Liite 247 PRO ECO -HANKKEEN MAKSATUSPÄÄTÖS VUODELTA ECO TRAINING -HANKKEEN MAKSATUSPÄÄTÖS KONTION KOULUN KEITTIÖTILOJEN VUOKRAAMINEN MUSIIKKIJUHLA 520 SOMMELOLLE ILMOITUSASIAT TILINKÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN VA. TALOUSJOHTAJALLE 524 Liite 252 KAUPUNGINVALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN 525 Liite TÄYTÄNTÖÖNPANO 253 TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖPALVELUJEN TOIMIALAN INVESTOINTIOHJELMAN 526 Liite LISÄTALOUSARVIOESITYS 254 RAKENNUSTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN TERVEYSASEMA/HOIVAKOTI RAKENNUSHANKKEESEEN 529 PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ VÄNÄPITO PUHEENJOH TAJA JULKIPANO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Kaupunginvirastossa klo Merk. MATTI PÄÄKKÖNEN Matti Pääkkönen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 231 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KHALL 232 Pöytäkirjantarkastajat valitaan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Tällä kertaa vuorossa ovat Riitta-Maria Härkönen ja Helena Kampman. Päätös: Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Riitta-Maria Härkösen ja Helena Kampmanin.

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus TOIMINTAKATSAUS KHALL 233 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh ja hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Esittely Toimintakatsauksen kohdalla kaupunginhallituksen jäsenet voivat tuoda keskusteluun ajankohtaisia asioita tai esittää kysymyksiä myös esittelylistan ulkopuolelta. Lisäksi tuodaan esille vielä valmistelussa olevia tai muita ajankohtaisia asioita. Sote-neuvottelu Kuhmon kaupunki neuvotteli ensimmäisen kerran uuden, seitsemän kunnan muodostaman Kainuun sosiaali- ja terveydenhoiton kuntayhtymän kanssa perussopimuksen 14 mukaisista asioista. Neuvottelussa tärkeimpänä muutoksena nousi esiin tänä vuonna laadittava sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, jonka luonnos valmistuu elokuulla. Terveysaseman päivystysvastaanotto palautui sote-kuntayhtymälle, joka panostaa juuri nyt lääkärien rekrytointiin. Hoitohenkilöstön htv-vahvuus saatetaan samalle tasolle Suomussalmen ja Sotkamon kanssa. Kuhmon kaupungin edustajat nostivat esille röntgen- ja laboratoriopalvelut, sillä kuntayhtymä lopetti talvella palvelujen tarjoamisen yksityisille palveluntuottajille. Kuhmossa ei ole korvaavaa yksityistä röntgen- ja laboratoriopalvelua, joten kuntayhtymä lupasi selvittää asiaa. Lisäksi nostettiin esille Suomen Punaisen Ristin paikallisosaston tarjous lahjoittaa kiertävä terveysauto, jonka toimintaa voitaisiin rahoittaa esimerkiksi hankevaroin. Kainuun liiton kanssa neuvotellaan 12.6, ja tämä neuvonpito keskittyy työn alla olevaan Kainuun maakuntasuunnitelmaan. Kuhmon kaupunkikonsernin strategialuonnoksen elinvoimalinjaukset nostetaan esille neuvottelussa. Kuntarakennelaki ja selvitystyöt Kainuun kunnat haluavat pestata yhden selvityshenkilön tulossa olevan kuntarakennelain mukaiseen työhön. Asia tuodaan päätettäväksi kesäkuun aikana. Tavoite on, että selvitys tehdään Kuntaliiton, kuntien, Valtionvarainministeriön ja maakunnan olemassa olevan aineiston perusteella ja selvityshenkilö tekee jatkoesitykset puolueettomasti ja riippumattomasti. Valokuituosuuskunta Kuhmoon

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus Kuhmoon on perustettu laajakaistaosuuskunta Osuuskunnan nimi Kainuun kuituosuuskunta. Osuuskunnan säännöt on hyväksytty kokouksessa ja samoin nimettiin osuuskunnan hallitus. Hallitus myös kokoontui ensimmäisen kerran heti perustamiskokouksen jälkeen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti merkitsi toimintakatsauksen tietoonsa saatetuksi.

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus OULUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 185/8.880/2012 KHALL 234 Hallintojohtaja Valtuusto on päättänyt myydä päätöksellään Kuhmon kaupungin Vieksin kylässä sijaitsevasta kaupungin omistamasta Papinlahden tilasta RN:o 13 :25 noin 20,7 hehtaarin suuruisen määräalan Esa Polviselle euron kauppahinnalla siten, että kaupunki ottaa puuston pois ennen kaupantekoa. Marja-Liisa Heikkinen on vaatinut muutosta päätökseen. Lausuminen valituksessa esitetyistä vaatimuksista raukeaa, koska Heikkinen on hallinto-oikeuteen saapuneella kirjelmällään peruuttanut valituksensa. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää merkitä em. Oulun hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi ja saattaa päätöksen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus JUMINKEKO-SÄÄTIÖN OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN /2.217/2013 KHALL 235 Hallintojohtaja Juminkeko-säätiö on toimittanut Kuhmon kaupunginhallitukselle saapuneen oikaisuvaatimuksen koksien kaupunginhallituksen päätöstä Oikaisuvaatimus kuuluu seuraavasti: Juminkeko-säätiö hakee muutosta kaupunginhallituksen päätökseen 207 / Kielteisen päätöksen perusteluna on käytetty valtuuston hyväksymää talouden tasapainottamissuunnitelmaa, jonka mukaan ei pääsääntöisesti ryhdytä tuottamaan uusia palveluja ja kaupunki pidättäytyy yritystakuista ja lainoituksesta. Mielestämme tämä perustelu ei sovi tähän tapaukseen, koska säätiö ei ole yritys, vaan yleishyödyllinen yhteisö, joka toiminnallaan tukee kaupungin omaa kehittämisstrategiaa. Sitä paitsi perustelu ei edes ole kokonaan poissulkeva, vaan jättää mahdollisuuden tarveharkintaan. Säätiön esittämässä lainantakauksessa ei ole minkäänlaista riskitekijää. Laina käytettäisiin kahden säätiön toteuttaman ENPI -hankkeen viimeisen vuoden toiminnan rahoittamiseen. Osa hankerahoituksesta nimittäin maksetaan vasta jälkikäteen. Kun kyseiset hankkeet ovat rahamääräisesti suuria, niin viimeinen maksueräkin on suuri. Sen eli hieman lainaa suuremman summan säätiö saa hankkeiden loppumaksatuksessa hankkeiden päättymisen jälkeen, jolloin laina voidaan maksaa välittömästi pois. Säätiön talous on hyvässä kunnossa. Samanaikaisesti toteuttavan kahden suuren ENPI -hankkeen viimeisen vuoden toiminnan pyörittämiseen säätiöllä ei kuitenkaan ole ilman lainaa reaaliaikaista maksuvalmiutta, juuri siksi koska loppumaksatus tapahtuu jälkikäteen. Kummankin hankkeen omarahoitusosuus on koossa ja välittömästi käytettävissä. Lainaa tarvitaan vasta vuonna 2014 ja vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana säätiö voi siis maksaa sen kokonaan takaisin saatuaan hankkeiden viimeisen rahoituserän. Kun vielä molempien hankkeiden sisältönä on Kainuuseen ja erityisesti Kuhmoon suuntautuvan kulttuurimatkailun kehittäminen, tuntuu nurinkuriselta, ettei tällaiselle toiminnalle voitaisi myöntää riskitöntä takausta. Hankkeiden toiminta ja niiden tulosten

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus saavuttaminen vaarantuvat vuonna 2014, jos takausta ei myönnetä. Säätiön taloudellisesta merkityksestä paikkakunnalle olemme pyynnöstä antaneet tietoa hallituksen päätökseen liitetyn eriävän mielipiteen tekijälle. Näidenkin tietojen perusteella kaupungille on paljon suurempi hyöty myöntää lainatakaus, kuin evätä se. Pyydämme siis kaupunginhallitusta vielä harkitsemaan asiaa uudelleen ja oikaisemaan kielteisen päätöksen myönteiseksi. Säätiön edustajat ovat valmiita antamaan hallitukselle ja päätöksen valmistelijoille tarvittaessa lisätietoa. JUMINKEKO-SÄÄTIÖ Sirpa Nieminen Toiminnanjohtaja Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää hylätä Juminkeko-säätiön em. oikaisuvaatimuksen. Kaupunginhallitus perustelee oikaisuvaatimuksen hylkäämistä sillä, että valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamissuunnitelman mukaan ei pääsääntöisesti ryhdytä tuottamaan uusia palveluja ja kaupunki pidättäytyy yritystakuista ja lainoituksesta. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen. Kirsi Virtanen esitti takauksen myöntämistä, esitystä ei kannatettu. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Merkitään, että Kirsi Virtanen jätti eriävän mielipiteen kirjallisena.

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus ULLA ALA-HIIRON OIKAISUVAATIMUS HENKILÖSTÖPÄÄTÖKSEEN / KUNTAKOKEILUN TYÖHÖNVALMENTAJAN VALINTA 112/1.120/2013 KHALL 236 Va. talousjohtaja Ulla Ala-Hiiro on toimittanut Kuhmon kaupunginhallitukselle asiamies Hannu Juntusen (varatuomari) välityksellä päivätyn oikaisuvaatimuksen Kuhmon kaupungin hallintojohtajan tekemään henkilöstöpäätökseen Oikaisuvaatimus kuuluu seuraavalla tavalla (suora lainaus): Ulla Ala-Hiiro vaatii, että hallintojohtajan päätös valita työhönvalmentajaksi Maija Leinonen kumotaan ja hänet valitaan tähän tehtävään ja että hänelle korvataan tämän muutoksenhaun johdosta aiheutuvista kuluista tuhat (1000) euroa. Hallintojohtajan tekemän päätöksen mukaisesti työhönvalmentajaksi valittu Janne Pyykkönen on ottanut tehtävän vastaan, mutta koeajan puitteissa purkanut työsuhteen. Hallintojohtajan päätöksen mukaisesti hänen ensimmäiselle varasijalle on valittu Ulla Ala-Hiiro ja toiselle varasijalle Maija Leinonen. Janne Pyykkösen jätettyä tehtävän koeaikana hallintojohtaja on päätöksellään valinnut hänen sijalleen toisella varasijalla olleen Maija Leinosen. Hallintojohtaja on, ohittaessaan ensimmäisellä varasijalla olleen Ulla Ala-Hiiren, toiminut hallintolain hyvän hallinnon oikeusperiaatteiden, yhdenvertaisuus- ja luottamuksensuojaperiaate, vastaisesti. Hallintolain 6 :n mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Luottamuksensuojaperiaate merkitsee sitä, että viranomaisten toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Käytännössä luottamuksen suojaamisen keskeisenä sisältönä on, että yksityisten tulee voida luottaa viranomaisten toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen sekä viranomaisten tekemien hallintopäätösten pysyvyyteen. Periaatteen soveltamisessa on kysymys siitä, millä edellytyksillä yksityinen henkilö voi luottaa julkista valtaa käyttäen tehdyn päätöksen pysyvyyteen ja minkälainen turva tällä on viranomaisten toiminnan odottamattomia muutoksia vastaan.

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus Tullessaan valituksi ensimmäiselle varasijalle Ulla Ala-Hiiro on voinut luottaa siihen, että valituksi tulleen kieltäytyessä vastaanottamasta tehtävää tai hänen esim. päättäessään työsuhteen koeaikana hänet tullaan valitsemaan kieltäytyneen tai työsuhteen purkaneen työntekijän tilalle ensimmäisenä. Hän on voinut luottaa siis siihen, että viranomaisten arvioidessa hakijat, hänet on koulutuksen ja kokemuksen sekä hakemuksen ja haastattelun perusteella todettu olleen selvästi toiseksi paras hakija valituksi tulleen jälkeen. Hallintolain 45 :n mukaan päätös on perusteltava ja perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Perustelu on tehtävä niin, että hakija ymmärtää päätöksestä, minkä johdosta asia on ratkaistu kyseisellä tavalla. Nyt tehdystä hallintojohtajan päätöksestä ei ilmene, millä perusteella jo kerran hakijoista tehtyä pätevyysvertailua on ollut syytä muuttaa ja valita Ulla Ala-Hiiron sijaan haussa heikommaksi arvioitu henkilö. Näin ollen päätös on hallintolain vastaisesti perustelematta. Yhdenvertaisuusperiaate edellyttää, että viranomaisen tulee kohdella hallinnon asiakkaita tasapuolisesti. Yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun vaatimus tarkoittaa mm. sitä, että ratkaisutoiminnan tulisi olla myös johdonmukaista siten, että harkinnan kohteena olevia tosiseikkoja arvioidaan samankaltaisissa tapauksissa samoin perustein. Nyt tehdystä hallintojohtajan päätöksestä on pääteltävissä, että hakijoita ei ole valintatilanteessa kohdeltu yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti. Näin siksi, että työhönvalmentajan paikkaan on valittu koulutuksen ja työkokemuksen sekä hakemuksen ja haastattelun perusteella Ulla Ala-Hiiroa heikommaksi todettu hakija. Maija Leinosen valintakin on perustunut jo aiemmin tehtyyn ansiovertailuun eri hakijoiden välillä, johon päätöksessä on myös viitattu. Syytä, miksi tehdyssä valinnassa on poikettu etusijajärjestyksestä, ei ole perusteltu. Hallintojohtajan tekemän päätöksen Ulla Ala-Hiiro on saanut tiedoksi saantitodistuskirjeellä vasta pyydettyään itse siitä tiedon. Päätöksen tekemisestä ja sen tiedoksiannosta Ulla Ala-Hiirolle on kulunut tarpeettoman pitkä aika. Tältä osinkaan hakijoita ei ole kohdeltu yhdenvertaisesti. Edellä kerrotuilla perusteilla ja perusteluilla Kuhmon kaupunginhallituksen tulee kumota hallintojohtajan päätös. Kajaanissa, toukokuun 16. päivänä 2013 KUHMON KAUPUNGIN VASTINE ASIASTA:

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus Asiasta on pyydetty Kunnallisen työmarkkinalaitoksen näkemys. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen johtava työmarkkinalakimies Lauri Niittylä toteaa, että varasijalle valitsemisesta ei ole säädetty mitään. Kysymyksessä on perinteinen virkavaaliin liittyvä menettelytapa. Vanhojen oppien mukaan varamies tuli valituksi, jos valittu henkilö ei ottanut virkaa vastaan tai vaali muutoin raukesi. Näin ollen tilanteessa, jossa valittu otti viran vastaan ja myöhemmin virkasuhde päättyi esim. koeaikapurkuun tai muutoin irtisanomiseen / irtisanoutumiseen, ei kyse ole siitä, että valittu ei ottanut virkaa vastaan tai se muutoin raukesi. Edellä olevan perusteella työmarkkinalakimies Lauri Niittylä näkee, että varasijoille valinnoilla ei ole ko. tilanteessa merkitystä, vaan kyse on uudesta valinnasta. Niittylän mukaan henkilö voi väittää, että hänelle on luvattu/sovittu työsuhde jos valittu eroaa; tällöin voi korostua se, mitä varalle valinnasta ja sen merkityksestä on mahdollisesti sanottu/luvattu. Lauri Niittylän tulkinnan mukaan Ulla Ala-Hiiroa ei voida enää pitää asianosaisena eikä siis sinänsä hänelle olisi tarvinnut otteitakaan lähettää. Hallintojohtajan tekemässä päätöksessä Ulla Ala-Hiiro on asetettu 1. varasijalle tehtävään valitun henkilön mahdollisen kieltäytymisen varalta. Mikäli tehtävään valittu Janne Pyykönen olisi kieltäytynyt vastaanottamasta työhönvalmentajan tehtävää tai hallintojohtajan tekemä henkilöstöpäätös olisi muutoin rauennut, Ulla Ala-Hiiro olisi tullut valituksi tehtävään suoraan henkilöstöpäätöksen perusteella. Hallintolain 11 :n mukaan hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Kuntalain 92.1 :n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Ulla Ala-Hiiro ei edellä selostetun perusteella ole Hallintolain 11 :ssä tarkoitettu asianosainen. Ulla Ala-Hiiro on ollut asianosainen pelkästään hallintojohtajan tekemän henkilöstöpäätöksen osalta. Tähän päätöksen ei haettu muutosta. Ulla Ala-Hiiron tekemässä oikaisuvaatimuksessa onkin oikein mainittu, että hän on ollut asianosainen henkilöstöpäätöksen osalta. Uudessa tilanteessa kuntakokeilun tavoitteiden kannalta Maija Leinosella on parhaat edellytykset menestyä tehtävässä.

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus Edelleen työhönvalmentajan työsopimussuhteisen paikan täyttäminen uudelleen maaliskuussa 2013 ei ole edellyttänyt julkista hakumenettelyä, koska kyseessä on työsopimussuhde ja määräaikainen tehtävä. Kunnallisen viranhaltijalain 4.1 :n mukaan (Laki kunnallisesta viranhaltijasta) virkasuhteeseen voidaan 1 momentista poiketen ottaa ilman julkista hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, taloudellisista ja tuotannollista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen, 22 :ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen osa-aikaiselle viranhaltijalle, 24 :ssä tarkoitettu tai muussa laissa säädetty viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, muun työnantajan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä taikka muu näihin rinnastettava johtosäännössä määrätty peruste. Kuhmon kaupungin kuntakokeiluhankkeen työhönvalmentajan tehtävän kelpoisuudesta ei ole erikseen määrätty, joten työsuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi yksityisen työnantajan tavoin valita sopivimman. Oikeuskäytännön mukaan kunta ei ole sidottu edes hakuilmoituksessa mainittuihin vaatimuksiin (KHO /981). Työsuhteeseen ottamista ei ole säännelty samalla tavoin muotosidonnaisesti kuin virkasuhteeseen ottamista on säännelty kunnallisessa viranhaltijalaissa. Tämän vuoksi hakumenettelyssä on harvoin sellaisia laillisuusvirheitä, joihin oikaisuvaatimuksessa ja kunnallisvalituksessa voisi menestyksellisesti vedota. Jos kuitenkin esimerkiksi hallintosääntöön on otettu määräyksiä työsuhteeseen ottamisesta noudatettavasta menettelystä, muutoksenhakija voi vedota hallintosäännön vastaiseen menettelyyn (KHO 2006:28). Työsuhteeseen ottamisessa ei ole menetelty hallintosäännön vastaisesti. Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh ja va. talousjohtaja Satu Ylönen Va. talousjohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää hylätä Ulla Ala-Hiiron päivätyn oikaisuvaatimuksen Kuhmon kaupungin hallintojohtajan tekemään henkilöstöpäätökseen em. perusteilla. Edelleen kaupunginhallitus päättää hylätä Ulla Ala-Hiiron vaatimuksen euron korvaamisesta muutoksenhaun johdosta aiheutuneista kuluista. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy va. talousjohtajan esityksen.

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus KUHMON KAUPUNKIKONSERNIN STRATEGIAN PERUSASIAKIRJAN LUONNOS KHALL 237 Kaupunginjohtaja Eila Valtanen Kuhmon kaupunginvaltuusto päätti marraskuulla 2011 talouden tasapainottamissuunnitelman yhteydessä, että Kuhmon kaupunkikonsernille tehdään uusi strategia v.2013 uuden valtuuston voimin tavoitteena työpaikkakehityksen parantaminen. Tavoite on tärkein Kuhmon kaupungin tavoitteista, sillä vain työpaikkatarjontaa parantamalla voidaan Kuhmon palvelutaso, sekä julkisten että yksityisten palvelujen tarjonta, säilyttää tai sitä voidaan jopa parantaa. Kaupungin tuloja voidaan kasvattaa vaikuttamalla työpaikkakehitykseen, sillä suurin osa kaupungin kunnallisverotuloista kertyy palkkaverotuloista. Pitkään jatkunut hyvä työllisyyskehitys on kääntynyt huonoon suuntaan menneen talven aikana, joten voimien kokoaminen on entistäkin tarpeellisempaa. Kuhmon kaupunginvaltuusto työsti arvotuissa ryhmissä uuden konsernistrategian perusasiakirjaa valtuustoseminaarissa Lähestymistapana oli ns arvostava kehittäminen eli ryhmät keskittyivät pääsääntöisesti niihin asioihin, joilla on myönteistä merkitystä kehityksen näkökulmasta. Kielteiset asiat ovat kaikkien tiedossa, ja ne on tunnistettavissa parantamisehdotuksista. Ryhmätöiden koosteet ovat tämän asiakirjan liitteenä. Syksyn ja kevään mittaan koottiin palautteita sekä paperilomakkeilla että verkkokyselynä. Valtuutettujen tekemän työn yhteenveto avattiin asukkaiden ja henkilöstön kommentoitavaksi 3.5, ja kysely oli auki kaupungin verkkosivujen kautta saakka. Ryhmätöiden yhteenveto Valtuustoseminaarissa paneuduttiin erityisesti kehittämisen painoalueisiin. Raikkaana avauksena nousivat esille vesistöt ja vesiluonnon hyödyntäminen. Ryhmien näkemykset olivat varsin samansuuntaisia, mikä heijastelee Kuhmon kaupungin vahvaa ja tunnistettua profiilia metsä- ja kulttuurikaupunkina. Vahvuusalueiksi nousivat ryhmien työn perusteella 1. Vesistöt, vesiluonto 2. Metsäklusteri 3. Vartiuksen rajaliikenneasema 4. Kuhmon Kamarimusiikki, kalevalaisuus ja rajan historia 5. Luonnon virkistyskäyttö, erämatkailu, petojen katselu 6. Uusiutuvan energian käyttö maailman huippua (biotalous) 7. Kivi- ja kaivannaisteollisuuden raaka-ainevarannot 8. Maaseutuyrittäjyys

16 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus Vahvuusalueiden luettelo on vielä pitkä. Luonnokseen alueita on koottu. Valtuutetut tarkastelivat myös niitä asioita, joihin kehittämisvoimaa kannattaisi keskittää. Tärkeimpänä nähtiin yritystoiminnan edellytysten parantaminen ja investointien hankinnan tehostaminen. Kehitettäväksi, työtä vaativiksi asioiksi ja myös eväiksi elinvoimaohjelmaan valtuustoseminaarissa nousivat edellisten perusteella 1. lisää yritystoimintaa, lisää investointeja 2. kulttuuri- ja luontomatkailun edellytykset 3. Kuhmon markkinointi ja edunvalvonta 4. Venäjä-yhteistyö 5. Woodpolis, metsäklusteri Luonnokseen näitä ryhmiteltiin ja lisäksi nostettiin vielä esille erikseen pk-sektorin yritykset, joiden toimintaedellytyksiin koko julkisen vallan tulee kiinnittää aiempaa suurempaa huomiota. Julkista palvelurakennetta tarkastellessaan ryhmät näkivät tärkeimmiksi kehittämisalueiksi seuraavat asiat 1. sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen 2. lapset ja nuoret etusijalle päätöksenteossa 3. kanta kuntarakenneuudistukseen tehdään kuntalaisten näkökulmasta Kaupungin palvelut ovat pääsääntöisesti ihmisten, kaupungin työntekijöiden tuottamia. Yritysten palveluja hyödynnetään erityisesti rakennuttamisessa ja peruskorjauksessa sekä kuljetuksissa. Kaupungin henkilöstön keski-ikä on verrattain korkea, 48,2 v. Tämä tosiasia on nostanut esille ikäjohtamisen eli eri-ikäisten voimavarojen johtamisen heidän ikänsä, taitonsa ja voimansa huomioon ottamalla. Henkilöstöasioissa tärkeimmäksi nähtiin seuraavat tekijät: 1. toimintatapojen uudistaminen 2. riittävät, oikein mitoitetut voimavarat 2. ikäjohtaminen Kysely Kommentteja saatiin kaikkiaan 220, joista 35 paperipalautteina ja 185 verkon kautta. Edellisellä kerralla v.2005, kun palautteita kerättiin paperiversioina, niitä saatiin 98. Edellisen kerran palautteet kerättiin kyläyhdistysten kokouksissa, työyksikköpalavereissa ja yrittäjäjärjestöjen tapaamisissa. Aiemmin tänä vuonna tehty Kainuun maakuntaliiton verkkokysely tuotti 379 vastausta, joten Kuhmon vastausaktiivisuus on ollut kiitettävä asukaslukuun suhteutettuna. Kyselyssä ei pyritty tutkimuksen tarkkuuteen, vaan sen avulla

17 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus kartoittaa asukkaiden näkemyksiä, tarjota asukkaille tai muille asiasta kiinnostuneille tilaisuus viestiä valtuutetuille ja kaupungin työntekijöille sekä ottaa kantaa ryhmätöiden tuloksiin. Kuhmon kaupunki tekee nykyään useita kyselyjä vuosittain, ja niistä saatu palaute on ollut myönteistä. Kyselytekniikkaa tulee kehittää. Kaupungin työntekijöitä tulee osallistaa strategiatyöhön yhteistoimintaneuvottelukunnassa, työyksikkö- ja esimiespalavereissa, erityisesti henkilöstöohjelman päivityksessä. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin asettamalla valtuuston ryhmätöiden löytämät kehittämisen painoalat paremmuusjärjestykseen. Sanallisissa palautteissa oli kiitosta, ja erityisesti toivottiin rohkeita avauksia ja myös rohkeutta toimintatapojen muuttamiseen. Annettiin lisäksi reipasta ja synkähköäkin palautetta sekä yleisestä yhteiskunnallisesta kehityksestä että kaupungin omista palveluista. Sanallisessa palautteessa tuotiin useita kertoja perustellusti esille maatalous- ja maaseutuyrittäjien osuus vahvuutena, joten se palautettiin vahvuuksien luetteloon. Asia oli noussut esille myös valtuustoseminaarityössä. Jatkotyö Kaupunkikonsernin perusasiakirja kootaan vahvuuksista ja kehittämisen painoaloista. Niiden lisäksi asiakirjaan sisällytetään kesän ja alkusyksyn aikana elinvoima-, palvelu- ja henkilöstöohjelman tavoitteet. Talouden tasapainottamissuunnitelma valmistellaan talousarviokokoukseen mennessä. Kaupunginhallituksen kokoukseen 25.6 valmistellaan kaupunginhallituksen tammikuulla hyväksymän askelluksen mukaan työryhmä toimeksiannot kaupungin elinvoimaohjelman, kaupunkikonsernin palveluohjelman ja henkilöstöohjelman laadintaa varten. Ohjelmatyö tulisi saattaa valmiiksi syyskuun loppuun mennessä. Vahvuusalueista, kehittämisen painoalueista ja ohjelmatyössä sovittavista käytännön tavoitteista painetaan tai monistetaan lyhyt strategia-asiakirja, jonka tulee ohjata valtuustokauden työtä tähtäimenä vuosi Ohjelmatyössä tulee vielä pohtia, antaako nyt voimassa oleva linjaus kaupungin perustehtävästä, missio, (luonnoksen alku) riittävästi viestiä asukkaille, luottamushenkilöille ja työntekijöille vai kirkastetaanko nyt voimassa olevaa visioksi. Missio on realistinen, mutta antaako se riittävästi voimaa viedä asioita eteenpäin. Toisaalta sloganit ja visiot

18 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus ovat kuntakentällä kääntyneet yleisesti sarkasmin puolelle. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tehtyjen kyselyjen tulokset, keskustelee työn etenemisestä ja päättää esittää kaupunginvaltuuston alustavasti hyväksyttäväksi ja myös keskusteluin evästettäväksi koosteen valtuuston ryhmätöistä (liite). Lopullinen asiakirja hyväksytään ohjelmien valmistuttua. Tämä pykälä tarkistetaan kokouksessa. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä kokouksessa.

19 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus KUNTARAKENNESELVITYKSEN KÄYNNISTÄMINEN KAINUUSSA KHALL 238 Kaupunginjohtaja, hallintojohtaja Kuntajakolain muuttamisesta annettu hallituksen esitys (HE 31/2013) ja siihen liittyvä täydennys (HE 53/2013) ovat eduskunnan käsiteltävänä. Esitykset ovat valiokuntakäsittelyvaiheessa ja ne on tarkoitus hyväksyä niin, että laki tulee voimaan mahdollisimman pian, kesän 2013 aikana Kuntarakennelakiesityksen mukaan kunnille asetetaan velvollisuus selvittää kuntarakenteen muuttamista vuosina voimassa olevan sääntelyn nojalla. Kunnalla on velvollisuus selvittää kuntien yhdistymistä, jos yksikin seuraavasta kolmesta selvitysperusteesta osoittaa selvitystarvetta: 1. Väestöpohja Kunnan, jossa on alle asukasta tulee yhdessä muiden kanssa selvittää yhdistymistä palveluperusteella alueella, jossa on - palveluiden järjestämisen, rahoittamisen ja kehittämisen kannalta riittävä väestöpohja sekä kyky riittävään omaan palvelutuotantoon - erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kannalta vähintään asukasta - perusopetuksen laadukkaan ja yhdenvertaisen järjestämisen kannalta alle yksivuotiaiden ikäluokan koko vähintään noin Työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti ja yhdyskuntarakenne Kunnan tulee selvittää yhdistymistä, jos - kunnan työssäkäyvästä väestöstä alle 80 %lia on työpaikka kunnan alueella - kunnan työssäkäyvästä väestöstä vähintään 25 % käy työssä työssäkäyntialueen keskuskunnan alueella - kunnan tai siihen rajoittuvan kunnan yhtenäinen keskustaajama tai siihen liittyvä lähitaajama ulottuu kunnan rajan yli tai jos toisen kunnan keskustaajaman kasvupaine kohdistuu kunnan lähitaajamaan 3. Taloudellinen tilanne

20 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus Kunnan tulee selvittää yhdistämistä, jos talouden tunnusluvut täyttävät vähintään yhden seuraavista edellytyksistä - kunnan viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä alittuvat ns. kriisikunnan raja-arvot - kunnan viimeisessä hyväksytyssä ja kahdessa sitä edeltävässä tilinpäätöksessä ns. kriisikunnan kuudesta raja-arvosta ylittyy neljä - kunnan viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä taseen kertynyt alijäämä on asukasta kohti vähintään 500 euroa ja kahdessa sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä taseessa on kertynyttä alijäämää Poikkeaminen Selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta on mahdollista saada lupa poiketa, jos edellytykset täyttävä vaihtoehtoinen toiminnallinen kokonaisuus muodostuu muutoin tai jos poikkeaminen on tarpeen erityisen harvan asutuksen tai kielellisten oikeuksien turvaamiseksi. Poikkeusta ei myönnetä emo edellytysten täyttymisestä huolimatta, jos se estäisi alueen toiminnallisen kokonaisuuden muodostumisen tai selvitykseen on vahva tarve palvelujen järjestämisedellytysten kannalta. Kunta ei voisi jättäytyä selvityksen ulkopuolelle, vaikkei se itse täytä selvitysperusteita, mutta alueella ei muutoin ole saavutettavissa lain edellytykset täyttävää toiminnallista kokonaisuutta. Tehtävä selvitys ja aikataulu Yhdistymisselvityksen tavoitteena on tehdä esitys kuntien yhdistymisestä ja siihen liittyvä yhdistymissopimus. Selvityksen tulee aina sisältää - suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä - suunnitelma palvelujen tuottamisesta - yhdistymisen vaikutukset kuntien yhteistoimintaan - taloudellinen tilanne - arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumisesta - yksityiskohtainen arvio yhdistymisen eduista ja haitoista Kunnilla on velvollisuus ilmoittaa valtiovarainministeriölle

Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013

Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013 Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013 TALOUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 86/3.311/2013 KHALL 168 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 236 04.06.2013 ULLA ALA-HIIRON OIKAISUVAATIMUS HENKILÖSTÖPÄÄTÖKSEEN / KUNTAKOKEILUN TYÖHÖNVALMENTAJAN VALINTA 112/1.120/2013 KHALL 236 Va. talousjohtaja 20.5.2013 Ulla Ala-Hiiro on toimittanut

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013 Kaupunginhallitus 277 09.07.

Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013 Kaupunginhallitus 277 09.07. Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013 Kaupunginhallitus 277 09.07.2013 TALOUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 86/3.311/2013 KHALL 168 Lisätietoja

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 81 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 81 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 17.09.2013 klo 18:00-19:07 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus 140 11.05.2015 Kaupunginhallitus 154 01.06.2015 Kaupunginhallitus 213 17.08.2015 Kaupunginvaltuusto 58 24.08.2015 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 344/01.01.01.00/2015 KH 11.05.2015

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30 Valtuusto 28.4.2015 30 1. MÄÄRÄALAN MYYMINEN RISTO MOISIOLLE Kh. 20.4.2015 35 Esityslistan liite 1 Risto Moisio haluaisi ostaa kunnalta määräalan Konneveden kunnan Siikakosken kylässä sijaitsevasta Simola-nimisestä

Lisätiedot

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015 -3, KH 27.8.2015 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 27.8.2015 Esityslista 15/2015 -2, KH 27.8.2015 18:30 Kokousaika Maanantai 27.8.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA Kunnanhallitus 228 28.10.2013 KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA KHALL 228 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, 79700

Lisätiedot

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015 -3, KH 5.10.2015 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.10.2015 Esityslista 21/2015 -2, KH 5.10.2015 16:00 Kokousaika Maanantai 5.10.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 110 10.03.2014 Kaupunginhallitus 116 25.03.2014 Kaupunginvaltuusto 39 17.06.2014

Kaupunginhallitus 110 10.03.2014 Kaupunginhallitus 116 25.03.2014 Kaupunginvaltuusto 39 17.06.2014 Kaupunginhallitus 110 10.03.2014 Kaupunginhallitus 116 25.03.2014 Kaupunginvaltuusto 39 17.06.2014 LUOTEIS-KUHMON KYLÄVERKKO-OSUUSKUNNAN LAINAHAKEMUS 33/2.216/2014 KHALL 110 Talousjohtaja 5.3.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.4.2015 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012 julistaa hallintojohtajan viran

Lisätiedot

Lausunto Aulikki Imporannan valitukseen Kemijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.3.2015 32

Lausunto Aulikki Imporannan valitukseen Kemijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.3.2015 32 Lausunto Aulikki Imporannan valitukseen Kemijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.3.2015 32 Kemijärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 31.3.2015 32 valinnut kaupunginjohtajan virkaan Atte Rantasen.

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 24.4.2013 Säätytalo Ylijohtaja Päivi Laajala Saadut lausunnot kuntarakennelakiluonnoksesta Lausuntoaika päättyi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 Kaupunginhallitus 95 30.3.2015 29 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 95 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen historia Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI Sivistyslautakunta 8 18.02.2015 Kunnanhallitus 42 16.03.2015 Kunnanhallitus 58 20.04.2015 Kunnanhallitus 65 27.04.2015 REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvosto

Kuhmon vanhusneuvosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2014 11 Kuhmon vanhusneuvosto KOKOUSAIKA 20.02.2014 klo 09:00-11:15 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Suvanto OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015 -3, KH 15.9.2015 17:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2015 Esityslista 19/2015 -2, KH 15.9.2015 17:30 Kokousaika Tiistai 15.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 16.7.2010 kello 13.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 104 Asianro 157/01.00.00/2014 Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa muuttaminen Kaupunginhallitus 27.10.2014 376: Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Kunnanvaltuusto 57 27.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012

Lisätiedot

Hallintojohtajan viran täyttäminen

Hallintojohtajan viran täyttäminen Kunnanhallitus 35 03.02.2015 Kunnanhallitus 70 10.03.2015 Kunnanhallitus 109 12.05.2015 Kunnanvaltuusto 28 20.05.2015 Kunnanhallitus 143 23.06.2015 Hallintojohtajan viran täyttäminen 268/01.01.04/2014

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 10.4.2013 klo 17.00-17.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2009 kello 13.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Rekrytoija 2010 9.-10.11.2010 Oulu henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen PPSHP Kunnan henkilöstö Kuntalaki 44 Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) KOKOUSAIKA Perjantai 29.6.2012 kello 13.00 14.35 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Majasaaren jätekeskus 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.03.2013 klo 17.00 17.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97. 43 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 29.09.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97. 43 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 29.09.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 23.09.2014 klo 18:00-20:02 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio Kunnanhallitus 0.0.04 Kunnanhallitus 56 4.0.04 Kunnanhallitus 4.04.04 Talousjohtajan viran täyttäminen 797/0.0.00/0 Kunnanhallitus 0.0.04 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan 8..0 talousjohtajan viran

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti 7.9.2015 52 perustaa kunnan tekniseen toimeen kehityspäällikön viran.

Kunnanvaltuusto päätti 7.9.2015 52 perustaa kunnan tekniseen toimeen kehityspäällikön viran. Kunnanhallitus 198 05.10.2015 Kunnanhallitus 213 26.10.2015 Kunnanhallitus 249 30.11.2015 Kunnanvaltuusto 81 14.12.2015 Kehityspäällikön virka - virkavaali (ohm. 27) Khall 05.10.2015 198 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Eurajoen kunnan, Harjavallan kaupungin, Kokemäen kaupungin, Luvian kunnan ja Nakkilan kunnan kuntajakoselvitys 29.10.2013 Jarno Moisala Sisältö Kuntarakennelaki osana

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio Kunnanhallitus 0.0.04 Kunnanhallitus 56 4.0.04 Kunnanhallitus 4.04.04 Kunnanhallitus 46 05.06.04 Talousjohtajan viran täyttäminen Kunnanhallitus 0.0.04 797/0.0.00/0 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 25. 12 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 23.02.2015 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 25. 12 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 23.02.2015 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 25 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 17.02.2015 klo 18:00-19:55 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kemin kaupunginvaltuusto on tehnyt kokouksessaan 9.12.2013 ( 159) päätöksen nuoriso- ja liikuntajohtajan viran täyttämisestä.

Kemin kaupunginvaltuusto on tehnyt kokouksessaan 9.12.2013 ( 159) päätöksen nuoriso- ja liikuntajohtajan viran täyttämisestä. Kulttuurilautakunta 24 09.04.2014 Kulttuurilautakunta 30 13.05.2014 Kulttuurilautakunta 34 10.06.2014 Nuoriso- ja liikuntajohtajan viran täyttäminen 114/01.01.01/2014 Kulttuurilautakunta 09.04.2014 24

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvosto

Kuhmon vanhusneuvosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 3/2014 22 Kuhmon vanhusneuvosto KOKOUSAIKA 27.05.2014 klo 09:00-11:00 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa.

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa. Kunnanhallitus 308 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 60 10.11.2014 Kunnanhallitus 333 01.12.2014 Kunnanhallitus 341 08.12.2014 Kunnanhallitus 348 15.12.2014 Kunnanhallitus 26 26.01.2015 Kunnanhallitus 51 09.02.2015

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) 9 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan ottaminen HEL 2013-011522 T 01 01 01 01 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat:

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat: Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus 9 0..05 Henkilöstöjohtajan viran, vakanssinumero 00000089, täyttäminen 68/0.0.00/05 Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan 0.8.05 henkilöstöjohtajan

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN Kunnanhallitus 97 08.05.2006 Kunnanhallitus 99 28.03.2007 Kunnanhallitus 118 16.04.2007 TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN 86//2006 Opistolautakunta

Lisätiedot

-3, KH 25.11.2015 18:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 25.11.2015

-3, KH 25.11.2015 18:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 25.11.2015 -3, KH 25.11.2015 18:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2015 Esityslista 28/2015 -2, KH 25.11.2015 18:00 Kokousaika Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 29.8.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla

Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta Kuntarakennelaki: Kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22

Lisätiedot

Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tarkastuslautakunta 10.10.2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 05.07.2010 klo 17.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 59 88 60 88 61 89

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot