KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot"

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA klo 17:30-20:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana) Nmi Tehtävä Lisätiedot Pääkkönen Matti puheenjohtaja Nikulainen Kari I varapuheenjohtaja Kampman Helena II varapuheenjohtaja Heikkinen Heikki jäsen Härkönen Riitta-Maria jäsen Komulainen Antti jäsen Komulainen Eija jäsen Virtanen Kirsi jäsen Karjalainen Minna varajäsen Pöllänen Eero varajäsen MUUT Kinnunen Anneli kvalt. puheenjohtaja Tervamäki Aimo kvalt. I varapuheenjohtaja Heikkinen Pekka kvalt. II varapuheenjohtaja Juntunen Juhana vs. kaupunginjohtaja Ylönen Satu va. talousjohtaja Juntunen Jari kaupungininsinööri klo ja 253 :t Määttä Matti tilapalvelupäällikkö klo ja 253 :t POISSA Kyllönen Jaakko jäsen Piirainen Tuomo jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS 231 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t Kaupunginvirastossa klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta-Maria Härkönen ja Helena Kampman Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Juhana Juntunen :ien 239 ja 240 aikana PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mukaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu ni mi kir jaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Matti Pääkkönen Tarkastusaika Allekirjoitukset Satu Ylönen Paikka ja pvm Kaupunginvirastossa klo Virka-asema Allekirjoitus Va. talousjohtaja

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus KOKOUSAI KA klo 17:30-20:50 KOKOUS PAIK KA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 231 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT TOIMINTAKATSAUS OULUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS JUMINKEKO-SÄÄTIÖN OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN 476 PÄÄTÖKSEEN ULLA ALA-HIIRON OIKAISUVAATIMUS HENKILÖSTÖPÄÄTÖKSEEN / 478 KUNTAKOKEILUN TYÖHÖNVALMENTAJAN VALINTA 237 KUHMON KAUPUNKIKONSERNIN STRATEGIAN PERUSASIAKIRJAN LUONNOS 483 Liite 238 KUNTARAKENNESELVITYKSEN KÄYNNISTÄMINEN KAINUUSSA TALOUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 491 Liite 240 VA. TALOUSJOHTAJA SATU YLÖSEN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN LUVAN HAKEMINEN YHDEN TYÖSOPIMUSSUHTEISEN REMONTTIMIEHEN 497 PALKKAAMISEEN 242 JÄSENEN VALITSEMINEN SEPPO VILÉNIN TILALLE TEKNISEN LAUTAKUNNAN 500 VALVONTAJAOSTOON 243 MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTARYHMÄN JÄSENEN NIMEÄMINEN OSTOTARJOUS KÄMÄRÄ-NIMISELLÄ KIINTEISTÖLLÄ OLEVASTA MÄÄRÄALASTA 503 Liite 245 TORNATOR OYJ MAA-AINESLUPAHAKEMUS 507 Liite 246 MAA-AINESLUPAHAKEMUS MORENIA OY 513 Liite 247 PRO ECO -HANKKEEN MAKSATUSPÄÄTÖS VUODELTA ECO TRAINING -HANKKEEN MAKSATUSPÄÄTÖS KONTION KOULUN KEITTIÖTILOJEN VUOKRAAMINEN MUSIIKKIJUHLA 520 SOMMELOLLE ILMOITUSASIAT TILINKÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN VA. TALOUSJOHTAJALLE 524 Liite 252 KAUPUNGINVALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN 525 Liite TÄYTÄNTÖÖNPANO 253 TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖPALVELUJEN TOIMIALAN INVESTOINTIOHJELMAN 526 Liite LISÄTALOUSARVIOESITYS 254 RAKENNUSTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN TERVEYSASEMA/HOIVAKOTI RAKENNUSHANKKEESEEN 529 PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ VÄNÄPITO PUHEENJOH TAJA JULKIPANO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Kaupunginvirastossa klo Merk. MATTI PÄÄKKÖNEN Matti Pääkkönen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 231 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KHALL 232 Pöytäkirjantarkastajat valitaan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Tällä kertaa vuorossa ovat Riitta-Maria Härkönen ja Helena Kampman. Päätös: Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Riitta-Maria Härkösen ja Helena Kampmanin.

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus TOIMINTAKATSAUS KHALL 233 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh ja hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Esittely Toimintakatsauksen kohdalla kaupunginhallituksen jäsenet voivat tuoda keskusteluun ajankohtaisia asioita tai esittää kysymyksiä myös esittelylistan ulkopuolelta. Lisäksi tuodaan esille vielä valmistelussa olevia tai muita ajankohtaisia asioita. Sote-neuvottelu Kuhmon kaupunki neuvotteli ensimmäisen kerran uuden, seitsemän kunnan muodostaman Kainuun sosiaali- ja terveydenhoiton kuntayhtymän kanssa perussopimuksen 14 mukaisista asioista. Neuvottelussa tärkeimpänä muutoksena nousi esiin tänä vuonna laadittava sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, jonka luonnos valmistuu elokuulla. Terveysaseman päivystysvastaanotto palautui sote-kuntayhtymälle, joka panostaa juuri nyt lääkärien rekrytointiin. Hoitohenkilöstön htv-vahvuus saatetaan samalle tasolle Suomussalmen ja Sotkamon kanssa. Kuhmon kaupungin edustajat nostivat esille röntgen- ja laboratoriopalvelut, sillä kuntayhtymä lopetti talvella palvelujen tarjoamisen yksityisille palveluntuottajille. Kuhmossa ei ole korvaavaa yksityistä röntgen- ja laboratoriopalvelua, joten kuntayhtymä lupasi selvittää asiaa. Lisäksi nostettiin esille Suomen Punaisen Ristin paikallisosaston tarjous lahjoittaa kiertävä terveysauto, jonka toimintaa voitaisiin rahoittaa esimerkiksi hankevaroin. Kainuun liiton kanssa neuvotellaan 12.6, ja tämä neuvonpito keskittyy työn alla olevaan Kainuun maakuntasuunnitelmaan. Kuhmon kaupunkikonsernin strategialuonnoksen elinvoimalinjaukset nostetaan esille neuvottelussa. Kuntarakennelaki ja selvitystyöt Kainuun kunnat haluavat pestata yhden selvityshenkilön tulossa olevan kuntarakennelain mukaiseen työhön. Asia tuodaan päätettäväksi kesäkuun aikana. Tavoite on, että selvitys tehdään Kuntaliiton, kuntien, Valtionvarainministeriön ja maakunnan olemassa olevan aineiston perusteella ja selvityshenkilö tekee jatkoesitykset puolueettomasti ja riippumattomasti. Valokuituosuuskunta Kuhmoon

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus Kuhmoon on perustettu laajakaistaosuuskunta Osuuskunnan nimi Kainuun kuituosuuskunta. Osuuskunnan säännöt on hyväksytty kokouksessa ja samoin nimettiin osuuskunnan hallitus. Hallitus myös kokoontui ensimmäisen kerran heti perustamiskokouksen jälkeen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti merkitsi toimintakatsauksen tietoonsa saatetuksi.

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus OULUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 185/8.880/2012 KHALL 234 Hallintojohtaja Valtuusto on päättänyt myydä päätöksellään Kuhmon kaupungin Vieksin kylässä sijaitsevasta kaupungin omistamasta Papinlahden tilasta RN:o 13 :25 noin 20,7 hehtaarin suuruisen määräalan Esa Polviselle euron kauppahinnalla siten, että kaupunki ottaa puuston pois ennen kaupantekoa. Marja-Liisa Heikkinen on vaatinut muutosta päätökseen. Lausuminen valituksessa esitetyistä vaatimuksista raukeaa, koska Heikkinen on hallinto-oikeuteen saapuneella kirjelmällään peruuttanut valituksensa. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää merkitä em. Oulun hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi ja saattaa päätöksen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus JUMINKEKO-SÄÄTIÖN OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN /2.217/2013 KHALL 235 Hallintojohtaja Juminkeko-säätiö on toimittanut Kuhmon kaupunginhallitukselle saapuneen oikaisuvaatimuksen koksien kaupunginhallituksen päätöstä Oikaisuvaatimus kuuluu seuraavasti: Juminkeko-säätiö hakee muutosta kaupunginhallituksen päätökseen 207 / Kielteisen päätöksen perusteluna on käytetty valtuuston hyväksymää talouden tasapainottamissuunnitelmaa, jonka mukaan ei pääsääntöisesti ryhdytä tuottamaan uusia palveluja ja kaupunki pidättäytyy yritystakuista ja lainoituksesta. Mielestämme tämä perustelu ei sovi tähän tapaukseen, koska säätiö ei ole yritys, vaan yleishyödyllinen yhteisö, joka toiminnallaan tukee kaupungin omaa kehittämisstrategiaa. Sitä paitsi perustelu ei edes ole kokonaan poissulkeva, vaan jättää mahdollisuuden tarveharkintaan. Säätiön esittämässä lainantakauksessa ei ole minkäänlaista riskitekijää. Laina käytettäisiin kahden säätiön toteuttaman ENPI -hankkeen viimeisen vuoden toiminnan rahoittamiseen. Osa hankerahoituksesta nimittäin maksetaan vasta jälkikäteen. Kun kyseiset hankkeet ovat rahamääräisesti suuria, niin viimeinen maksueräkin on suuri. Sen eli hieman lainaa suuremman summan säätiö saa hankkeiden loppumaksatuksessa hankkeiden päättymisen jälkeen, jolloin laina voidaan maksaa välittömästi pois. Säätiön talous on hyvässä kunnossa. Samanaikaisesti toteuttavan kahden suuren ENPI -hankkeen viimeisen vuoden toiminnan pyörittämiseen säätiöllä ei kuitenkaan ole ilman lainaa reaaliaikaista maksuvalmiutta, juuri siksi koska loppumaksatus tapahtuu jälkikäteen. Kummankin hankkeen omarahoitusosuus on koossa ja välittömästi käytettävissä. Lainaa tarvitaan vasta vuonna 2014 ja vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana säätiö voi siis maksaa sen kokonaan takaisin saatuaan hankkeiden viimeisen rahoituserän. Kun vielä molempien hankkeiden sisältönä on Kainuuseen ja erityisesti Kuhmoon suuntautuvan kulttuurimatkailun kehittäminen, tuntuu nurinkuriselta, ettei tällaiselle toiminnalle voitaisi myöntää riskitöntä takausta. Hankkeiden toiminta ja niiden tulosten

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus saavuttaminen vaarantuvat vuonna 2014, jos takausta ei myönnetä. Säätiön taloudellisesta merkityksestä paikkakunnalle olemme pyynnöstä antaneet tietoa hallituksen päätökseen liitetyn eriävän mielipiteen tekijälle. Näidenkin tietojen perusteella kaupungille on paljon suurempi hyöty myöntää lainatakaus, kuin evätä se. Pyydämme siis kaupunginhallitusta vielä harkitsemaan asiaa uudelleen ja oikaisemaan kielteisen päätöksen myönteiseksi. Säätiön edustajat ovat valmiita antamaan hallitukselle ja päätöksen valmistelijoille tarvittaessa lisätietoa. JUMINKEKO-SÄÄTIÖ Sirpa Nieminen Toiminnanjohtaja Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää hylätä Juminkeko-säätiön em. oikaisuvaatimuksen. Kaupunginhallitus perustelee oikaisuvaatimuksen hylkäämistä sillä, että valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamissuunnitelman mukaan ei pääsääntöisesti ryhdytä tuottamaan uusia palveluja ja kaupunki pidättäytyy yritystakuista ja lainoituksesta. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen. Kirsi Virtanen esitti takauksen myöntämistä, esitystä ei kannatettu. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Merkitään, että Kirsi Virtanen jätti eriävän mielipiteen kirjallisena.

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus ULLA ALA-HIIRON OIKAISUVAATIMUS HENKILÖSTÖPÄÄTÖKSEEN / KUNTAKOKEILUN TYÖHÖNVALMENTAJAN VALINTA 112/1.120/2013 KHALL 236 Va. talousjohtaja Ulla Ala-Hiiro on toimittanut Kuhmon kaupunginhallitukselle asiamies Hannu Juntusen (varatuomari) välityksellä päivätyn oikaisuvaatimuksen Kuhmon kaupungin hallintojohtajan tekemään henkilöstöpäätökseen Oikaisuvaatimus kuuluu seuraavalla tavalla (suora lainaus): Ulla Ala-Hiiro vaatii, että hallintojohtajan päätös valita työhönvalmentajaksi Maija Leinonen kumotaan ja hänet valitaan tähän tehtävään ja että hänelle korvataan tämän muutoksenhaun johdosta aiheutuvista kuluista tuhat (1000) euroa. Hallintojohtajan tekemän päätöksen mukaisesti työhönvalmentajaksi valittu Janne Pyykkönen on ottanut tehtävän vastaan, mutta koeajan puitteissa purkanut työsuhteen. Hallintojohtajan päätöksen mukaisesti hänen ensimmäiselle varasijalle on valittu Ulla Ala-Hiiro ja toiselle varasijalle Maija Leinonen. Janne Pyykkösen jätettyä tehtävän koeaikana hallintojohtaja on päätöksellään valinnut hänen sijalleen toisella varasijalla olleen Maija Leinosen. Hallintojohtaja on, ohittaessaan ensimmäisellä varasijalla olleen Ulla Ala-Hiiren, toiminut hallintolain hyvän hallinnon oikeusperiaatteiden, yhdenvertaisuus- ja luottamuksensuojaperiaate, vastaisesti. Hallintolain 6 :n mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Luottamuksensuojaperiaate merkitsee sitä, että viranomaisten toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Käytännössä luottamuksen suojaamisen keskeisenä sisältönä on, että yksityisten tulee voida luottaa viranomaisten toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen sekä viranomaisten tekemien hallintopäätösten pysyvyyteen. Periaatteen soveltamisessa on kysymys siitä, millä edellytyksillä yksityinen henkilö voi luottaa julkista valtaa käyttäen tehdyn päätöksen pysyvyyteen ja minkälainen turva tällä on viranomaisten toiminnan odottamattomia muutoksia vastaan.

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus Tullessaan valituksi ensimmäiselle varasijalle Ulla Ala-Hiiro on voinut luottaa siihen, että valituksi tulleen kieltäytyessä vastaanottamasta tehtävää tai hänen esim. päättäessään työsuhteen koeaikana hänet tullaan valitsemaan kieltäytyneen tai työsuhteen purkaneen työntekijän tilalle ensimmäisenä. Hän on voinut luottaa siis siihen, että viranomaisten arvioidessa hakijat, hänet on koulutuksen ja kokemuksen sekä hakemuksen ja haastattelun perusteella todettu olleen selvästi toiseksi paras hakija valituksi tulleen jälkeen. Hallintolain 45 :n mukaan päätös on perusteltava ja perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Perustelu on tehtävä niin, että hakija ymmärtää päätöksestä, minkä johdosta asia on ratkaistu kyseisellä tavalla. Nyt tehdystä hallintojohtajan päätöksestä ei ilmene, millä perusteella jo kerran hakijoista tehtyä pätevyysvertailua on ollut syytä muuttaa ja valita Ulla Ala-Hiiron sijaan haussa heikommaksi arvioitu henkilö. Näin ollen päätös on hallintolain vastaisesti perustelematta. Yhdenvertaisuusperiaate edellyttää, että viranomaisen tulee kohdella hallinnon asiakkaita tasapuolisesti. Yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun vaatimus tarkoittaa mm. sitä, että ratkaisutoiminnan tulisi olla myös johdonmukaista siten, että harkinnan kohteena olevia tosiseikkoja arvioidaan samankaltaisissa tapauksissa samoin perustein. Nyt tehdystä hallintojohtajan päätöksestä on pääteltävissä, että hakijoita ei ole valintatilanteessa kohdeltu yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti. Näin siksi, että työhönvalmentajan paikkaan on valittu koulutuksen ja työkokemuksen sekä hakemuksen ja haastattelun perusteella Ulla Ala-Hiiroa heikommaksi todettu hakija. Maija Leinosen valintakin on perustunut jo aiemmin tehtyyn ansiovertailuun eri hakijoiden välillä, johon päätöksessä on myös viitattu. Syytä, miksi tehdyssä valinnassa on poikettu etusijajärjestyksestä, ei ole perusteltu. Hallintojohtajan tekemän päätöksen Ulla Ala-Hiiro on saanut tiedoksi saantitodistuskirjeellä vasta pyydettyään itse siitä tiedon. Päätöksen tekemisestä ja sen tiedoksiannosta Ulla Ala-Hiirolle on kulunut tarpeettoman pitkä aika. Tältä osinkaan hakijoita ei ole kohdeltu yhdenvertaisesti. Edellä kerrotuilla perusteilla ja perusteluilla Kuhmon kaupunginhallituksen tulee kumota hallintojohtajan päätös. Kajaanissa, toukokuun 16. päivänä 2013 KUHMON KAUPUNGIN VASTINE ASIASTA:

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus Asiasta on pyydetty Kunnallisen työmarkkinalaitoksen näkemys. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen johtava työmarkkinalakimies Lauri Niittylä toteaa, että varasijalle valitsemisesta ei ole säädetty mitään. Kysymyksessä on perinteinen virkavaaliin liittyvä menettelytapa. Vanhojen oppien mukaan varamies tuli valituksi, jos valittu henkilö ei ottanut virkaa vastaan tai vaali muutoin raukesi. Näin ollen tilanteessa, jossa valittu otti viran vastaan ja myöhemmin virkasuhde päättyi esim. koeaikapurkuun tai muutoin irtisanomiseen / irtisanoutumiseen, ei kyse ole siitä, että valittu ei ottanut virkaa vastaan tai se muutoin raukesi. Edellä olevan perusteella työmarkkinalakimies Lauri Niittylä näkee, että varasijoille valinnoilla ei ole ko. tilanteessa merkitystä, vaan kyse on uudesta valinnasta. Niittylän mukaan henkilö voi väittää, että hänelle on luvattu/sovittu työsuhde jos valittu eroaa; tällöin voi korostua se, mitä varalle valinnasta ja sen merkityksestä on mahdollisesti sanottu/luvattu. Lauri Niittylän tulkinnan mukaan Ulla Ala-Hiiroa ei voida enää pitää asianosaisena eikä siis sinänsä hänelle olisi tarvinnut otteitakaan lähettää. Hallintojohtajan tekemässä päätöksessä Ulla Ala-Hiiro on asetettu 1. varasijalle tehtävään valitun henkilön mahdollisen kieltäytymisen varalta. Mikäli tehtävään valittu Janne Pyykönen olisi kieltäytynyt vastaanottamasta työhönvalmentajan tehtävää tai hallintojohtajan tekemä henkilöstöpäätös olisi muutoin rauennut, Ulla Ala-Hiiro olisi tullut valituksi tehtävään suoraan henkilöstöpäätöksen perusteella. Hallintolain 11 :n mukaan hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Kuntalain 92.1 :n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Ulla Ala-Hiiro ei edellä selostetun perusteella ole Hallintolain 11 :ssä tarkoitettu asianosainen. Ulla Ala-Hiiro on ollut asianosainen pelkästään hallintojohtajan tekemän henkilöstöpäätöksen osalta. Tähän päätöksen ei haettu muutosta. Ulla Ala-Hiiron tekemässä oikaisuvaatimuksessa onkin oikein mainittu, että hän on ollut asianosainen henkilöstöpäätöksen osalta. Uudessa tilanteessa kuntakokeilun tavoitteiden kannalta Maija Leinosella on parhaat edellytykset menestyä tehtävässä.

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus Edelleen työhönvalmentajan työsopimussuhteisen paikan täyttäminen uudelleen maaliskuussa 2013 ei ole edellyttänyt julkista hakumenettelyä, koska kyseessä on työsopimussuhde ja määräaikainen tehtävä. Kunnallisen viranhaltijalain 4.1 :n mukaan (Laki kunnallisesta viranhaltijasta) virkasuhteeseen voidaan 1 momentista poiketen ottaa ilman julkista hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, taloudellisista ja tuotannollista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen, 22 :ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen osa-aikaiselle viranhaltijalle, 24 :ssä tarkoitettu tai muussa laissa säädetty viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, muun työnantajan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä taikka muu näihin rinnastettava johtosäännössä määrätty peruste. Kuhmon kaupungin kuntakokeiluhankkeen työhönvalmentajan tehtävän kelpoisuudesta ei ole erikseen määrätty, joten työsuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi yksityisen työnantajan tavoin valita sopivimman. Oikeuskäytännön mukaan kunta ei ole sidottu edes hakuilmoituksessa mainittuihin vaatimuksiin (KHO /981). Työsuhteeseen ottamista ei ole säännelty samalla tavoin muotosidonnaisesti kuin virkasuhteeseen ottamista on säännelty kunnallisessa viranhaltijalaissa. Tämän vuoksi hakumenettelyssä on harvoin sellaisia laillisuusvirheitä, joihin oikaisuvaatimuksessa ja kunnallisvalituksessa voisi menestyksellisesti vedota. Jos kuitenkin esimerkiksi hallintosääntöön on otettu määräyksiä työsuhteeseen ottamisesta noudatettavasta menettelystä, muutoksenhakija voi vedota hallintosäännön vastaiseen menettelyyn (KHO 2006:28). Työsuhteeseen ottamisessa ei ole menetelty hallintosäännön vastaisesti. Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh ja va. talousjohtaja Satu Ylönen Va. talousjohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää hylätä Ulla Ala-Hiiron päivätyn oikaisuvaatimuksen Kuhmon kaupungin hallintojohtajan tekemään henkilöstöpäätökseen em. perusteilla. Edelleen kaupunginhallitus päättää hylätä Ulla Ala-Hiiron vaatimuksen euron korvaamisesta muutoksenhaun johdosta aiheutuneista kuluista. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy va. talousjohtajan esityksen.

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus KUHMON KAUPUNKIKONSERNIN STRATEGIAN PERUSASIAKIRJAN LUONNOS KHALL 237 Kaupunginjohtaja Eila Valtanen Kuhmon kaupunginvaltuusto päätti marraskuulla 2011 talouden tasapainottamissuunnitelman yhteydessä, että Kuhmon kaupunkikonsernille tehdään uusi strategia v.2013 uuden valtuuston voimin tavoitteena työpaikkakehityksen parantaminen. Tavoite on tärkein Kuhmon kaupungin tavoitteista, sillä vain työpaikkatarjontaa parantamalla voidaan Kuhmon palvelutaso, sekä julkisten että yksityisten palvelujen tarjonta, säilyttää tai sitä voidaan jopa parantaa. Kaupungin tuloja voidaan kasvattaa vaikuttamalla työpaikkakehitykseen, sillä suurin osa kaupungin kunnallisverotuloista kertyy palkkaverotuloista. Pitkään jatkunut hyvä työllisyyskehitys on kääntynyt huonoon suuntaan menneen talven aikana, joten voimien kokoaminen on entistäkin tarpeellisempaa. Kuhmon kaupunginvaltuusto työsti arvotuissa ryhmissä uuden konsernistrategian perusasiakirjaa valtuustoseminaarissa Lähestymistapana oli ns arvostava kehittäminen eli ryhmät keskittyivät pääsääntöisesti niihin asioihin, joilla on myönteistä merkitystä kehityksen näkökulmasta. Kielteiset asiat ovat kaikkien tiedossa, ja ne on tunnistettavissa parantamisehdotuksista. Ryhmätöiden koosteet ovat tämän asiakirjan liitteenä. Syksyn ja kevään mittaan koottiin palautteita sekä paperilomakkeilla että verkkokyselynä. Valtuutettujen tekemän työn yhteenveto avattiin asukkaiden ja henkilöstön kommentoitavaksi 3.5, ja kysely oli auki kaupungin verkkosivujen kautta saakka. Ryhmätöiden yhteenveto Valtuustoseminaarissa paneuduttiin erityisesti kehittämisen painoalueisiin. Raikkaana avauksena nousivat esille vesistöt ja vesiluonnon hyödyntäminen. Ryhmien näkemykset olivat varsin samansuuntaisia, mikä heijastelee Kuhmon kaupungin vahvaa ja tunnistettua profiilia metsä- ja kulttuurikaupunkina. Vahvuusalueiksi nousivat ryhmien työn perusteella 1. Vesistöt, vesiluonto 2. Metsäklusteri 3. Vartiuksen rajaliikenneasema 4. Kuhmon Kamarimusiikki, kalevalaisuus ja rajan historia 5. Luonnon virkistyskäyttö, erämatkailu, petojen katselu 6. Uusiutuvan energian käyttö maailman huippua (biotalous) 7. Kivi- ja kaivannaisteollisuuden raaka-ainevarannot 8. Maaseutuyrittäjyys

16 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus Vahvuusalueiden luettelo on vielä pitkä. Luonnokseen alueita on koottu. Valtuutetut tarkastelivat myös niitä asioita, joihin kehittämisvoimaa kannattaisi keskittää. Tärkeimpänä nähtiin yritystoiminnan edellytysten parantaminen ja investointien hankinnan tehostaminen. Kehitettäväksi, työtä vaativiksi asioiksi ja myös eväiksi elinvoimaohjelmaan valtuustoseminaarissa nousivat edellisten perusteella 1. lisää yritystoimintaa, lisää investointeja 2. kulttuuri- ja luontomatkailun edellytykset 3. Kuhmon markkinointi ja edunvalvonta 4. Venäjä-yhteistyö 5. Woodpolis, metsäklusteri Luonnokseen näitä ryhmiteltiin ja lisäksi nostettiin vielä esille erikseen pk-sektorin yritykset, joiden toimintaedellytyksiin koko julkisen vallan tulee kiinnittää aiempaa suurempaa huomiota. Julkista palvelurakennetta tarkastellessaan ryhmät näkivät tärkeimmiksi kehittämisalueiksi seuraavat asiat 1. sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen 2. lapset ja nuoret etusijalle päätöksenteossa 3. kanta kuntarakenneuudistukseen tehdään kuntalaisten näkökulmasta Kaupungin palvelut ovat pääsääntöisesti ihmisten, kaupungin työntekijöiden tuottamia. Yritysten palveluja hyödynnetään erityisesti rakennuttamisessa ja peruskorjauksessa sekä kuljetuksissa. Kaupungin henkilöstön keski-ikä on verrattain korkea, 48,2 v. Tämä tosiasia on nostanut esille ikäjohtamisen eli eri-ikäisten voimavarojen johtamisen heidän ikänsä, taitonsa ja voimansa huomioon ottamalla. Henkilöstöasioissa tärkeimmäksi nähtiin seuraavat tekijät: 1. toimintatapojen uudistaminen 2. riittävät, oikein mitoitetut voimavarat 2. ikäjohtaminen Kysely Kommentteja saatiin kaikkiaan 220, joista 35 paperipalautteina ja 185 verkon kautta. Edellisellä kerralla v.2005, kun palautteita kerättiin paperiversioina, niitä saatiin 98. Edellisen kerran palautteet kerättiin kyläyhdistysten kokouksissa, työyksikköpalavereissa ja yrittäjäjärjestöjen tapaamisissa. Aiemmin tänä vuonna tehty Kainuun maakuntaliiton verkkokysely tuotti 379 vastausta, joten Kuhmon vastausaktiivisuus on ollut kiitettävä asukaslukuun suhteutettuna. Kyselyssä ei pyritty tutkimuksen tarkkuuteen, vaan sen avulla

17 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus kartoittaa asukkaiden näkemyksiä, tarjota asukkaille tai muille asiasta kiinnostuneille tilaisuus viestiä valtuutetuille ja kaupungin työntekijöille sekä ottaa kantaa ryhmätöiden tuloksiin. Kuhmon kaupunki tekee nykyään useita kyselyjä vuosittain, ja niistä saatu palaute on ollut myönteistä. Kyselytekniikkaa tulee kehittää. Kaupungin työntekijöitä tulee osallistaa strategiatyöhön yhteistoimintaneuvottelukunnassa, työyksikkö- ja esimiespalavereissa, erityisesti henkilöstöohjelman päivityksessä. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin asettamalla valtuuston ryhmätöiden löytämät kehittämisen painoalat paremmuusjärjestykseen. Sanallisissa palautteissa oli kiitosta, ja erityisesti toivottiin rohkeita avauksia ja myös rohkeutta toimintatapojen muuttamiseen. Annettiin lisäksi reipasta ja synkähköäkin palautetta sekä yleisestä yhteiskunnallisesta kehityksestä että kaupungin omista palveluista. Sanallisessa palautteessa tuotiin useita kertoja perustellusti esille maatalous- ja maaseutuyrittäjien osuus vahvuutena, joten se palautettiin vahvuuksien luetteloon. Asia oli noussut esille myös valtuustoseminaarityössä. Jatkotyö Kaupunkikonsernin perusasiakirja kootaan vahvuuksista ja kehittämisen painoaloista. Niiden lisäksi asiakirjaan sisällytetään kesän ja alkusyksyn aikana elinvoima-, palvelu- ja henkilöstöohjelman tavoitteet. Talouden tasapainottamissuunnitelma valmistellaan talousarviokokoukseen mennessä. Kaupunginhallituksen kokoukseen 25.6 valmistellaan kaupunginhallituksen tammikuulla hyväksymän askelluksen mukaan työryhmä toimeksiannot kaupungin elinvoimaohjelman, kaupunkikonsernin palveluohjelman ja henkilöstöohjelman laadintaa varten. Ohjelmatyö tulisi saattaa valmiiksi syyskuun loppuun mennessä. Vahvuusalueista, kehittämisen painoalueista ja ohjelmatyössä sovittavista käytännön tavoitteista painetaan tai monistetaan lyhyt strategia-asiakirja, jonka tulee ohjata valtuustokauden työtä tähtäimenä vuosi Ohjelmatyössä tulee vielä pohtia, antaako nyt voimassa oleva linjaus kaupungin perustehtävästä, missio, (luonnoksen alku) riittävästi viestiä asukkaille, luottamushenkilöille ja työntekijöille vai kirkastetaanko nyt voimassa olevaa visioksi. Missio on realistinen, mutta antaako se riittävästi voimaa viedä asioita eteenpäin. Toisaalta sloganit ja visiot

18 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus ovat kuntakentällä kääntyneet yleisesti sarkasmin puolelle. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tehtyjen kyselyjen tulokset, keskustelee työn etenemisestä ja päättää esittää kaupunginvaltuuston alustavasti hyväksyttäväksi ja myös keskusteluin evästettäväksi koosteen valtuuston ryhmätöistä (liite). Lopullinen asiakirja hyväksytään ohjelmien valmistuttua. Tämä pykälä tarkistetaan kokouksessa. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä kokouksessa.

19 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus KUNTARAKENNESELVITYKSEN KÄYNNISTÄMINEN KAINUUSSA KHALL 238 Kaupunginjohtaja, hallintojohtaja Kuntajakolain muuttamisesta annettu hallituksen esitys (HE 31/2013) ja siihen liittyvä täydennys (HE 53/2013) ovat eduskunnan käsiteltävänä. Esitykset ovat valiokuntakäsittelyvaiheessa ja ne on tarkoitus hyväksyä niin, että laki tulee voimaan mahdollisimman pian, kesän 2013 aikana Kuntarakennelakiesityksen mukaan kunnille asetetaan velvollisuus selvittää kuntarakenteen muuttamista vuosina voimassa olevan sääntelyn nojalla. Kunnalla on velvollisuus selvittää kuntien yhdistymistä, jos yksikin seuraavasta kolmesta selvitysperusteesta osoittaa selvitystarvetta: 1. Väestöpohja Kunnan, jossa on alle asukasta tulee yhdessä muiden kanssa selvittää yhdistymistä palveluperusteella alueella, jossa on - palveluiden järjestämisen, rahoittamisen ja kehittämisen kannalta riittävä väestöpohja sekä kyky riittävään omaan palvelutuotantoon - erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kannalta vähintään asukasta - perusopetuksen laadukkaan ja yhdenvertaisen järjestämisen kannalta alle yksivuotiaiden ikäluokan koko vähintään noin Työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti ja yhdyskuntarakenne Kunnan tulee selvittää yhdistymistä, jos - kunnan työssäkäyvästä väestöstä alle 80 %lia on työpaikka kunnan alueella - kunnan työssäkäyvästä väestöstä vähintään 25 % käy työssä työssäkäyntialueen keskuskunnan alueella - kunnan tai siihen rajoittuvan kunnan yhtenäinen keskustaajama tai siihen liittyvä lähitaajama ulottuu kunnan rajan yli tai jos toisen kunnan keskustaajaman kasvupaine kohdistuu kunnan lähitaajamaan 3. Taloudellinen tilanne

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA 01.12.2011 klo 16:00-17:45 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 07/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 ) Kaupunginhallitus 12.01.2015 AIKA 12.01.2015 klo 14:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot