KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot"

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA klo 17:30-20:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana) Nmi Tehtävä Lisätiedot Pääkkönen Matti puheenjohtaja Nikulainen Kari I varapuheenjohtaja Kampman Helena II varapuheenjohtaja Heikkinen Heikki jäsen Härkönen Riitta-Maria jäsen Komulainen Antti jäsen Komulainen Eija jäsen Virtanen Kirsi jäsen Karjalainen Minna varajäsen Pöllänen Eero varajäsen MUUT Kinnunen Anneli kvalt. puheenjohtaja Tervamäki Aimo kvalt. I varapuheenjohtaja Heikkinen Pekka kvalt. II varapuheenjohtaja Juntunen Juhana vs. kaupunginjohtaja Ylönen Satu va. talousjohtaja Juntunen Jari kaupungininsinööri klo ja 253 :t Määttä Matti tilapalvelupäällikkö klo ja 253 :t POISSA Kyllönen Jaakko jäsen Piirainen Tuomo jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS 231 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t Kaupunginvirastossa klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta-Maria Härkönen ja Helena Kampman Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Juhana Juntunen :ien 239 ja 240 aikana PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mukaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu ni mi kir jaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Matti Pääkkönen Tarkastusaika Allekirjoitukset Satu Ylönen Paikka ja pvm Kaupunginvirastossa klo Virka-asema Allekirjoitus Va. talousjohtaja

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus KOKOUSAI KA klo 17:30-20:50 KOKOUS PAIK KA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 231 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT TOIMINTAKATSAUS OULUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS JUMINKEKO-SÄÄTIÖN OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN 476 PÄÄTÖKSEEN ULLA ALA-HIIRON OIKAISUVAATIMUS HENKILÖSTÖPÄÄTÖKSEEN / 478 KUNTAKOKEILUN TYÖHÖNVALMENTAJAN VALINTA 237 KUHMON KAUPUNKIKONSERNIN STRATEGIAN PERUSASIAKIRJAN LUONNOS 483 Liite 238 KUNTARAKENNESELVITYKSEN KÄYNNISTÄMINEN KAINUUSSA TALOUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 491 Liite 240 VA. TALOUSJOHTAJA SATU YLÖSEN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN LUVAN HAKEMINEN YHDEN TYÖSOPIMUSSUHTEISEN REMONTTIMIEHEN 497 PALKKAAMISEEN 242 JÄSENEN VALITSEMINEN SEPPO VILÉNIN TILALLE TEKNISEN LAUTAKUNNAN 500 VALVONTAJAOSTOON 243 MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTARYHMÄN JÄSENEN NIMEÄMINEN OSTOTARJOUS KÄMÄRÄ-NIMISELLÄ KIINTEISTÖLLÄ OLEVASTA MÄÄRÄALASTA 503 Liite 245 TORNATOR OYJ MAA-AINESLUPAHAKEMUS 507 Liite 246 MAA-AINESLUPAHAKEMUS MORENIA OY 513 Liite 247 PRO ECO -HANKKEEN MAKSATUSPÄÄTÖS VUODELTA ECO TRAINING -HANKKEEN MAKSATUSPÄÄTÖS KONTION KOULUN KEITTIÖTILOJEN VUOKRAAMINEN MUSIIKKIJUHLA 520 SOMMELOLLE ILMOITUSASIAT TILINKÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN VA. TALOUSJOHTAJALLE 524 Liite 252 KAUPUNGINVALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN 525 Liite TÄYTÄNTÖÖNPANO 253 TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖPALVELUJEN TOIMIALAN INVESTOINTIOHJELMAN 526 Liite LISÄTALOUSARVIOESITYS 254 RAKENNUSTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN TERVEYSASEMA/HOIVAKOTI RAKENNUSHANKKEESEEN 529 PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ VÄNÄPITO PUHEENJOH TAJA JULKIPANO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Kaupunginvirastossa klo Merk. MATTI PÄÄKKÖNEN Matti Pääkkönen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 231 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KHALL 232 Pöytäkirjantarkastajat valitaan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Tällä kertaa vuorossa ovat Riitta-Maria Härkönen ja Helena Kampman. Päätös: Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Riitta-Maria Härkösen ja Helena Kampmanin.

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus TOIMINTAKATSAUS KHALL 233 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh ja hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Esittely Toimintakatsauksen kohdalla kaupunginhallituksen jäsenet voivat tuoda keskusteluun ajankohtaisia asioita tai esittää kysymyksiä myös esittelylistan ulkopuolelta. Lisäksi tuodaan esille vielä valmistelussa olevia tai muita ajankohtaisia asioita. Sote-neuvottelu Kuhmon kaupunki neuvotteli ensimmäisen kerran uuden, seitsemän kunnan muodostaman Kainuun sosiaali- ja terveydenhoiton kuntayhtymän kanssa perussopimuksen 14 mukaisista asioista. Neuvottelussa tärkeimpänä muutoksena nousi esiin tänä vuonna laadittava sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, jonka luonnos valmistuu elokuulla. Terveysaseman päivystysvastaanotto palautui sote-kuntayhtymälle, joka panostaa juuri nyt lääkärien rekrytointiin. Hoitohenkilöstön htv-vahvuus saatetaan samalle tasolle Suomussalmen ja Sotkamon kanssa. Kuhmon kaupungin edustajat nostivat esille röntgen- ja laboratoriopalvelut, sillä kuntayhtymä lopetti talvella palvelujen tarjoamisen yksityisille palveluntuottajille. Kuhmossa ei ole korvaavaa yksityistä röntgen- ja laboratoriopalvelua, joten kuntayhtymä lupasi selvittää asiaa. Lisäksi nostettiin esille Suomen Punaisen Ristin paikallisosaston tarjous lahjoittaa kiertävä terveysauto, jonka toimintaa voitaisiin rahoittaa esimerkiksi hankevaroin. Kainuun liiton kanssa neuvotellaan 12.6, ja tämä neuvonpito keskittyy työn alla olevaan Kainuun maakuntasuunnitelmaan. Kuhmon kaupunkikonsernin strategialuonnoksen elinvoimalinjaukset nostetaan esille neuvottelussa. Kuntarakennelaki ja selvitystyöt Kainuun kunnat haluavat pestata yhden selvityshenkilön tulossa olevan kuntarakennelain mukaiseen työhön. Asia tuodaan päätettäväksi kesäkuun aikana. Tavoite on, että selvitys tehdään Kuntaliiton, kuntien, Valtionvarainministeriön ja maakunnan olemassa olevan aineiston perusteella ja selvityshenkilö tekee jatkoesitykset puolueettomasti ja riippumattomasti. Valokuituosuuskunta Kuhmoon

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus Kuhmoon on perustettu laajakaistaosuuskunta Osuuskunnan nimi Kainuun kuituosuuskunta. Osuuskunnan säännöt on hyväksytty kokouksessa ja samoin nimettiin osuuskunnan hallitus. Hallitus myös kokoontui ensimmäisen kerran heti perustamiskokouksen jälkeen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti merkitsi toimintakatsauksen tietoonsa saatetuksi.

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus OULUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 185/8.880/2012 KHALL 234 Hallintojohtaja Valtuusto on päättänyt myydä päätöksellään Kuhmon kaupungin Vieksin kylässä sijaitsevasta kaupungin omistamasta Papinlahden tilasta RN:o 13 :25 noin 20,7 hehtaarin suuruisen määräalan Esa Polviselle euron kauppahinnalla siten, että kaupunki ottaa puuston pois ennen kaupantekoa. Marja-Liisa Heikkinen on vaatinut muutosta päätökseen. Lausuminen valituksessa esitetyistä vaatimuksista raukeaa, koska Heikkinen on hallinto-oikeuteen saapuneella kirjelmällään peruuttanut valituksensa. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää merkitä em. Oulun hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi ja saattaa päätöksen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus JUMINKEKO-SÄÄTIÖN OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN /2.217/2013 KHALL 235 Hallintojohtaja Juminkeko-säätiö on toimittanut Kuhmon kaupunginhallitukselle saapuneen oikaisuvaatimuksen koksien kaupunginhallituksen päätöstä Oikaisuvaatimus kuuluu seuraavasti: Juminkeko-säätiö hakee muutosta kaupunginhallituksen päätökseen 207 / Kielteisen päätöksen perusteluna on käytetty valtuuston hyväksymää talouden tasapainottamissuunnitelmaa, jonka mukaan ei pääsääntöisesti ryhdytä tuottamaan uusia palveluja ja kaupunki pidättäytyy yritystakuista ja lainoituksesta. Mielestämme tämä perustelu ei sovi tähän tapaukseen, koska säätiö ei ole yritys, vaan yleishyödyllinen yhteisö, joka toiminnallaan tukee kaupungin omaa kehittämisstrategiaa. Sitä paitsi perustelu ei edes ole kokonaan poissulkeva, vaan jättää mahdollisuuden tarveharkintaan. Säätiön esittämässä lainantakauksessa ei ole minkäänlaista riskitekijää. Laina käytettäisiin kahden säätiön toteuttaman ENPI -hankkeen viimeisen vuoden toiminnan rahoittamiseen. Osa hankerahoituksesta nimittäin maksetaan vasta jälkikäteen. Kun kyseiset hankkeet ovat rahamääräisesti suuria, niin viimeinen maksueräkin on suuri. Sen eli hieman lainaa suuremman summan säätiö saa hankkeiden loppumaksatuksessa hankkeiden päättymisen jälkeen, jolloin laina voidaan maksaa välittömästi pois. Säätiön talous on hyvässä kunnossa. Samanaikaisesti toteuttavan kahden suuren ENPI -hankkeen viimeisen vuoden toiminnan pyörittämiseen säätiöllä ei kuitenkaan ole ilman lainaa reaaliaikaista maksuvalmiutta, juuri siksi koska loppumaksatus tapahtuu jälkikäteen. Kummankin hankkeen omarahoitusosuus on koossa ja välittömästi käytettävissä. Lainaa tarvitaan vasta vuonna 2014 ja vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana säätiö voi siis maksaa sen kokonaan takaisin saatuaan hankkeiden viimeisen rahoituserän. Kun vielä molempien hankkeiden sisältönä on Kainuuseen ja erityisesti Kuhmoon suuntautuvan kulttuurimatkailun kehittäminen, tuntuu nurinkuriselta, ettei tällaiselle toiminnalle voitaisi myöntää riskitöntä takausta. Hankkeiden toiminta ja niiden tulosten

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus saavuttaminen vaarantuvat vuonna 2014, jos takausta ei myönnetä. Säätiön taloudellisesta merkityksestä paikkakunnalle olemme pyynnöstä antaneet tietoa hallituksen päätökseen liitetyn eriävän mielipiteen tekijälle. Näidenkin tietojen perusteella kaupungille on paljon suurempi hyöty myöntää lainatakaus, kuin evätä se. Pyydämme siis kaupunginhallitusta vielä harkitsemaan asiaa uudelleen ja oikaisemaan kielteisen päätöksen myönteiseksi. Säätiön edustajat ovat valmiita antamaan hallitukselle ja päätöksen valmistelijoille tarvittaessa lisätietoa. JUMINKEKO-SÄÄTIÖ Sirpa Nieminen Toiminnanjohtaja Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää hylätä Juminkeko-säätiön em. oikaisuvaatimuksen. Kaupunginhallitus perustelee oikaisuvaatimuksen hylkäämistä sillä, että valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamissuunnitelman mukaan ei pääsääntöisesti ryhdytä tuottamaan uusia palveluja ja kaupunki pidättäytyy yritystakuista ja lainoituksesta. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen. Kirsi Virtanen esitti takauksen myöntämistä, esitystä ei kannatettu. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Merkitään, että Kirsi Virtanen jätti eriävän mielipiteen kirjallisena.

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus ULLA ALA-HIIRON OIKAISUVAATIMUS HENKILÖSTÖPÄÄTÖKSEEN / KUNTAKOKEILUN TYÖHÖNVALMENTAJAN VALINTA 112/1.120/2013 KHALL 236 Va. talousjohtaja Ulla Ala-Hiiro on toimittanut Kuhmon kaupunginhallitukselle asiamies Hannu Juntusen (varatuomari) välityksellä päivätyn oikaisuvaatimuksen Kuhmon kaupungin hallintojohtajan tekemään henkilöstöpäätökseen Oikaisuvaatimus kuuluu seuraavalla tavalla (suora lainaus): Ulla Ala-Hiiro vaatii, että hallintojohtajan päätös valita työhönvalmentajaksi Maija Leinonen kumotaan ja hänet valitaan tähän tehtävään ja että hänelle korvataan tämän muutoksenhaun johdosta aiheutuvista kuluista tuhat (1000) euroa. Hallintojohtajan tekemän päätöksen mukaisesti työhönvalmentajaksi valittu Janne Pyykkönen on ottanut tehtävän vastaan, mutta koeajan puitteissa purkanut työsuhteen. Hallintojohtajan päätöksen mukaisesti hänen ensimmäiselle varasijalle on valittu Ulla Ala-Hiiro ja toiselle varasijalle Maija Leinonen. Janne Pyykkösen jätettyä tehtävän koeaikana hallintojohtaja on päätöksellään valinnut hänen sijalleen toisella varasijalla olleen Maija Leinosen. Hallintojohtaja on, ohittaessaan ensimmäisellä varasijalla olleen Ulla Ala-Hiiren, toiminut hallintolain hyvän hallinnon oikeusperiaatteiden, yhdenvertaisuus- ja luottamuksensuojaperiaate, vastaisesti. Hallintolain 6 :n mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Luottamuksensuojaperiaate merkitsee sitä, että viranomaisten toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Käytännössä luottamuksen suojaamisen keskeisenä sisältönä on, että yksityisten tulee voida luottaa viranomaisten toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen sekä viranomaisten tekemien hallintopäätösten pysyvyyteen. Periaatteen soveltamisessa on kysymys siitä, millä edellytyksillä yksityinen henkilö voi luottaa julkista valtaa käyttäen tehdyn päätöksen pysyvyyteen ja minkälainen turva tällä on viranomaisten toiminnan odottamattomia muutoksia vastaan.

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus Tullessaan valituksi ensimmäiselle varasijalle Ulla Ala-Hiiro on voinut luottaa siihen, että valituksi tulleen kieltäytyessä vastaanottamasta tehtävää tai hänen esim. päättäessään työsuhteen koeaikana hänet tullaan valitsemaan kieltäytyneen tai työsuhteen purkaneen työntekijän tilalle ensimmäisenä. Hän on voinut luottaa siis siihen, että viranomaisten arvioidessa hakijat, hänet on koulutuksen ja kokemuksen sekä hakemuksen ja haastattelun perusteella todettu olleen selvästi toiseksi paras hakija valituksi tulleen jälkeen. Hallintolain 45 :n mukaan päätös on perusteltava ja perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Perustelu on tehtävä niin, että hakija ymmärtää päätöksestä, minkä johdosta asia on ratkaistu kyseisellä tavalla. Nyt tehdystä hallintojohtajan päätöksestä ei ilmene, millä perusteella jo kerran hakijoista tehtyä pätevyysvertailua on ollut syytä muuttaa ja valita Ulla Ala-Hiiron sijaan haussa heikommaksi arvioitu henkilö. Näin ollen päätös on hallintolain vastaisesti perustelematta. Yhdenvertaisuusperiaate edellyttää, että viranomaisen tulee kohdella hallinnon asiakkaita tasapuolisesti. Yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun vaatimus tarkoittaa mm. sitä, että ratkaisutoiminnan tulisi olla myös johdonmukaista siten, että harkinnan kohteena olevia tosiseikkoja arvioidaan samankaltaisissa tapauksissa samoin perustein. Nyt tehdystä hallintojohtajan päätöksestä on pääteltävissä, että hakijoita ei ole valintatilanteessa kohdeltu yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti. Näin siksi, että työhönvalmentajan paikkaan on valittu koulutuksen ja työkokemuksen sekä hakemuksen ja haastattelun perusteella Ulla Ala-Hiiroa heikommaksi todettu hakija. Maija Leinosen valintakin on perustunut jo aiemmin tehtyyn ansiovertailuun eri hakijoiden välillä, johon päätöksessä on myös viitattu. Syytä, miksi tehdyssä valinnassa on poikettu etusijajärjestyksestä, ei ole perusteltu. Hallintojohtajan tekemän päätöksen Ulla Ala-Hiiro on saanut tiedoksi saantitodistuskirjeellä vasta pyydettyään itse siitä tiedon. Päätöksen tekemisestä ja sen tiedoksiannosta Ulla Ala-Hiirolle on kulunut tarpeettoman pitkä aika. Tältä osinkaan hakijoita ei ole kohdeltu yhdenvertaisesti. Edellä kerrotuilla perusteilla ja perusteluilla Kuhmon kaupunginhallituksen tulee kumota hallintojohtajan päätös. Kajaanissa, toukokuun 16. päivänä 2013 KUHMON KAUPUNGIN VASTINE ASIASTA:

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus Asiasta on pyydetty Kunnallisen työmarkkinalaitoksen näkemys. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen johtava työmarkkinalakimies Lauri Niittylä toteaa, että varasijalle valitsemisesta ei ole säädetty mitään. Kysymyksessä on perinteinen virkavaaliin liittyvä menettelytapa. Vanhojen oppien mukaan varamies tuli valituksi, jos valittu henkilö ei ottanut virkaa vastaan tai vaali muutoin raukesi. Näin ollen tilanteessa, jossa valittu otti viran vastaan ja myöhemmin virkasuhde päättyi esim. koeaikapurkuun tai muutoin irtisanomiseen / irtisanoutumiseen, ei kyse ole siitä, että valittu ei ottanut virkaa vastaan tai se muutoin raukesi. Edellä olevan perusteella työmarkkinalakimies Lauri Niittylä näkee, että varasijoille valinnoilla ei ole ko. tilanteessa merkitystä, vaan kyse on uudesta valinnasta. Niittylän mukaan henkilö voi väittää, että hänelle on luvattu/sovittu työsuhde jos valittu eroaa; tällöin voi korostua se, mitä varalle valinnasta ja sen merkityksestä on mahdollisesti sanottu/luvattu. Lauri Niittylän tulkinnan mukaan Ulla Ala-Hiiroa ei voida enää pitää asianosaisena eikä siis sinänsä hänelle olisi tarvinnut otteitakaan lähettää. Hallintojohtajan tekemässä päätöksessä Ulla Ala-Hiiro on asetettu 1. varasijalle tehtävään valitun henkilön mahdollisen kieltäytymisen varalta. Mikäli tehtävään valittu Janne Pyykönen olisi kieltäytynyt vastaanottamasta työhönvalmentajan tehtävää tai hallintojohtajan tekemä henkilöstöpäätös olisi muutoin rauennut, Ulla Ala-Hiiro olisi tullut valituksi tehtävään suoraan henkilöstöpäätöksen perusteella. Hallintolain 11 :n mukaan hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Kuntalain 92.1 :n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Ulla Ala-Hiiro ei edellä selostetun perusteella ole Hallintolain 11 :ssä tarkoitettu asianosainen. Ulla Ala-Hiiro on ollut asianosainen pelkästään hallintojohtajan tekemän henkilöstöpäätöksen osalta. Tähän päätöksen ei haettu muutosta. Ulla Ala-Hiiron tekemässä oikaisuvaatimuksessa onkin oikein mainittu, että hän on ollut asianosainen henkilöstöpäätöksen osalta. Uudessa tilanteessa kuntakokeilun tavoitteiden kannalta Maija Leinosella on parhaat edellytykset menestyä tehtävässä.

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus Edelleen työhönvalmentajan työsopimussuhteisen paikan täyttäminen uudelleen maaliskuussa 2013 ei ole edellyttänyt julkista hakumenettelyä, koska kyseessä on työsopimussuhde ja määräaikainen tehtävä. Kunnallisen viranhaltijalain 4.1 :n mukaan (Laki kunnallisesta viranhaltijasta) virkasuhteeseen voidaan 1 momentista poiketen ottaa ilman julkista hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, taloudellisista ja tuotannollista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen, 22 :ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen osa-aikaiselle viranhaltijalle, 24 :ssä tarkoitettu tai muussa laissa säädetty viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, muun työnantajan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä taikka muu näihin rinnastettava johtosäännössä määrätty peruste. Kuhmon kaupungin kuntakokeiluhankkeen työhönvalmentajan tehtävän kelpoisuudesta ei ole erikseen määrätty, joten työsuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi yksityisen työnantajan tavoin valita sopivimman. Oikeuskäytännön mukaan kunta ei ole sidottu edes hakuilmoituksessa mainittuihin vaatimuksiin (KHO /981). Työsuhteeseen ottamista ei ole säännelty samalla tavoin muotosidonnaisesti kuin virkasuhteeseen ottamista on säännelty kunnallisessa viranhaltijalaissa. Tämän vuoksi hakumenettelyssä on harvoin sellaisia laillisuusvirheitä, joihin oikaisuvaatimuksessa ja kunnallisvalituksessa voisi menestyksellisesti vedota. Jos kuitenkin esimerkiksi hallintosääntöön on otettu määräyksiä työsuhteeseen ottamisesta noudatettavasta menettelystä, muutoksenhakija voi vedota hallintosäännön vastaiseen menettelyyn (KHO 2006:28). Työsuhteeseen ottamisessa ei ole menetelty hallintosäännön vastaisesti. Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh ja va. talousjohtaja Satu Ylönen Va. talousjohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää hylätä Ulla Ala-Hiiron päivätyn oikaisuvaatimuksen Kuhmon kaupungin hallintojohtajan tekemään henkilöstöpäätökseen em. perusteilla. Edelleen kaupunginhallitus päättää hylätä Ulla Ala-Hiiron vaatimuksen euron korvaamisesta muutoksenhaun johdosta aiheutuneista kuluista. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy va. talousjohtajan esityksen.

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus KUHMON KAUPUNKIKONSERNIN STRATEGIAN PERUSASIAKIRJAN LUONNOS KHALL 237 Kaupunginjohtaja Eila Valtanen Kuhmon kaupunginvaltuusto päätti marraskuulla 2011 talouden tasapainottamissuunnitelman yhteydessä, että Kuhmon kaupunkikonsernille tehdään uusi strategia v.2013 uuden valtuuston voimin tavoitteena työpaikkakehityksen parantaminen. Tavoite on tärkein Kuhmon kaupungin tavoitteista, sillä vain työpaikkatarjontaa parantamalla voidaan Kuhmon palvelutaso, sekä julkisten että yksityisten palvelujen tarjonta, säilyttää tai sitä voidaan jopa parantaa. Kaupungin tuloja voidaan kasvattaa vaikuttamalla työpaikkakehitykseen, sillä suurin osa kaupungin kunnallisverotuloista kertyy palkkaverotuloista. Pitkään jatkunut hyvä työllisyyskehitys on kääntynyt huonoon suuntaan menneen talven aikana, joten voimien kokoaminen on entistäkin tarpeellisempaa. Kuhmon kaupunginvaltuusto työsti arvotuissa ryhmissä uuden konsernistrategian perusasiakirjaa valtuustoseminaarissa Lähestymistapana oli ns arvostava kehittäminen eli ryhmät keskittyivät pääsääntöisesti niihin asioihin, joilla on myönteistä merkitystä kehityksen näkökulmasta. Kielteiset asiat ovat kaikkien tiedossa, ja ne on tunnistettavissa parantamisehdotuksista. Ryhmätöiden koosteet ovat tämän asiakirjan liitteenä. Syksyn ja kevään mittaan koottiin palautteita sekä paperilomakkeilla että verkkokyselynä. Valtuutettujen tekemän työn yhteenveto avattiin asukkaiden ja henkilöstön kommentoitavaksi 3.5, ja kysely oli auki kaupungin verkkosivujen kautta saakka. Ryhmätöiden yhteenveto Valtuustoseminaarissa paneuduttiin erityisesti kehittämisen painoalueisiin. Raikkaana avauksena nousivat esille vesistöt ja vesiluonnon hyödyntäminen. Ryhmien näkemykset olivat varsin samansuuntaisia, mikä heijastelee Kuhmon kaupungin vahvaa ja tunnistettua profiilia metsä- ja kulttuurikaupunkina. Vahvuusalueiksi nousivat ryhmien työn perusteella 1. Vesistöt, vesiluonto 2. Metsäklusteri 3. Vartiuksen rajaliikenneasema 4. Kuhmon Kamarimusiikki, kalevalaisuus ja rajan historia 5. Luonnon virkistyskäyttö, erämatkailu, petojen katselu 6. Uusiutuvan energian käyttö maailman huippua (biotalous) 7. Kivi- ja kaivannaisteollisuuden raaka-ainevarannot 8. Maaseutuyrittäjyys

16 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus Vahvuusalueiden luettelo on vielä pitkä. Luonnokseen alueita on koottu. Valtuutetut tarkastelivat myös niitä asioita, joihin kehittämisvoimaa kannattaisi keskittää. Tärkeimpänä nähtiin yritystoiminnan edellytysten parantaminen ja investointien hankinnan tehostaminen. Kehitettäväksi, työtä vaativiksi asioiksi ja myös eväiksi elinvoimaohjelmaan valtuustoseminaarissa nousivat edellisten perusteella 1. lisää yritystoimintaa, lisää investointeja 2. kulttuuri- ja luontomatkailun edellytykset 3. Kuhmon markkinointi ja edunvalvonta 4. Venäjä-yhteistyö 5. Woodpolis, metsäklusteri Luonnokseen näitä ryhmiteltiin ja lisäksi nostettiin vielä esille erikseen pk-sektorin yritykset, joiden toimintaedellytyksiin koko julkisen vallan tulee kiinnittää aiempaa suurempaa huomiota. Julkista palvelurakennetta tarkastellessaan ryhmät näkivät tärkeimmiksi kehittämisalueiksi seuraavat asiat 1. sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen 2. lapset ja nuoret etusijalle päätöksenteossa 3. kanta kuntarakenneuudistukseen tehdään kuntalaisten näkökulmasta Kaupungin palvelut ovat pääsääntöisesti ihmisten, kaupungin työntekijöiden tuottamia. Yritysten palveluja hyödynnetään erityisesti rakennuttamisessa ja peruskorjauksessa sekä kuljetuksissa. Kaupungin henkilöstön keski-ikä on verrattain korkea, 48,2 v. Tämä tosiasia on nostanut esille ikäjohtamisen eli eri-ikäisten voimavarojen johtamisen heidän ikänsä, taitonsa ja voimansa huomioon ottamalla. Henkilöstöasioissa tärkeimmäksi nähtiin seuraavat tekijät: 1. toimintatapojen uudistaminen 2. riittävät, oikein mitoitetut voimavarat 2. ikäjohtaminen Kysely Kommentteja saatiin kaikkiaan 220, joista 35 paperipalautteina ja 185 verkon kautta. Edellisellä kerralla v.2005, kun palautteita kerättiin paperiversioina, niitä saatiin 98. Edellisen kerran palautteet kerättiin kyläyhdistysten kokouksissa, työyksikköpalavereissa ja yrittäjäjärjestöjen tapaamisissa. Aiemmin tänä vuonna tehty Kainuun maakuntaliiton verkkokysely tuotti 379 vastausta, joten Kuhmon vastausaktiivisuus on ollut kiitettävä asukaslukuun suhteutettuna. Kyselyssä ei pyritty tutkimuksen tarkkuuteen, vaan sen avulla

17 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus kartoittaa asukkaiden näkemyksiä, tarjota asukkaille tai muille asiasta kiinnostuneille tilaisuus viestiä valtuutetuille ja kaupungin työntekijöille sekä ottaa kantaa ryhmätöiden tuloksiin. Kuhmon kaupunki tekee nykyään useita kyselyjä vuosittain, ja niistä saatu palaute on ollut myönteistä. Kyselytekniikkaa tulee kehittää. Kaupungin työntekijöitä tulee osallistaa strategiatyöhön yhteistoimintaneuvottelukunnassa, työyksikkö- ja esimiespalavereissa, erityisesti henkilöstöohjelman päivityksessä. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin asettamalla valtuuston ryhmätöiden löytämät kehittämisen painoalat paremmuusjärjestykseen. Sanallisissa palautteissa oli kiitosta, ja erityisesti toivottiin rohkeita avauksia ja myös rohkeutta toimintatapojen muuttamiseen. Annettiin lisäksi reipasta ja synkähköäkin palautetta sekä yleisestä yhteiskunnallisesta kehityksestä että kaupungin omista palveluista. Sanallisessa palautteessa tuotiin useita kertoja perustellusti esille maatalous- ja maaseutuyrittäjien osuus vahvuutena, joten se palautettiin vahvuuksien luetteloon. Asia oli noussut esille myös valtuustoseminaarityössä. Jatkotyö Kaupunkikonsernin perusasiakirja kootaan vahvuuksista ja kehittämisen painoaloista. Niiden lisäksi asiakirjaan sisällytetään kesän ja alkusyksyn aikana elinvoima-, palvelu- ja henkilöstöohjelman tavoitteet. Talouden tasapainottamissuunnitelma valmistellaan talousarviokokoukseen mennessä. Kaupunginhallituksen kokoukseen 25.6 valmistellaan kaupunginhallituksen tammikuulla hyväksymän askelluksen mukaan työryhmä toimeksiannot kaupungin elinvoimaohjelman, kaupunkikonsernin palveluohjelman ja henkilöstöohjelman laadintaa varten. Ohjelmatyö tulisi saattaa valmiiksi syyskuun loppuun mennessä. Vahvuusalueista, kehittämisen painoalueista ja ohjelmatyössä sovittavista käytännön tavoitteista painetaan tai monistetaan lyhyt strategia-asiakirja, jonka tulee ohjata valtuustokauden työtä tähtäimenä vuosi Ohjelmatyössä tulee vielä pohtia, antaako nyt voimassa oleva linjaus kaupungin perustehtävästä, missio, (luonnoksen alku) riittävästi viestiä asukkaille, luottamushenkilöille ja työntekijöille vai kirkastetaanko nyt voimassa olevaa visioksi. Missio on realistinen, mutta antaako se riittävästi voimaa viedä asioita eteenpäin. Toisaalta sloganit ja visiot

18 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus ovat kuntakentällä kääntyneet yleisesti sarkasmin puolelle. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tehtyjen kyselyjen tulokset, keskustelee työn etenemisestä ja päättää esittää kaupunginvaltuuston alustavasti hyväksyttäväksi ja myös keskusteluin evästettäväksi koosteen valtuuston ryhmätöistä (liite). Lopullinen asiakirja hyväksytään ohjelmien valmistuttua. Tämä pykälä tarkistetaan kokouksessa. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä kokouksessa.

19 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus KUNTARAKENNESELVITYKSEN KÄYNNISTÄMINEN KAINUUSSA KHALL 238 Kaupunginjohtaja, hallintojohtaja Kuntajakolain muuttamisesta annettu hallituksen esitys (HE 31/2013) ja siihen liittyvä täydennys (HE 53/2013) ovat eduskunnan käsiteltävänä. Esitykset ovat valiokuntakäsittelyvaiheessa ja ne on tarkoitus hyväksyä niin, että laki tulee voimaan mahdollisimman pian, kesän 2013 aikana Kuntarakennelakiesityksen mukaan kunnille asetetaan velvollisuus selvittää kuntarakenteen muuttamista vuosina voimassa olevan sääntelyn nojalla. Kunnalla on velvollisuus selvittää kuntien yhdistymistä, jos yksikin seuraavasta kolmesta selvitysperusteesta osoittaa selvitystarvetta: 1. Väestöpohja Kunnan, jossa on alle asukasta tulee yhdessä muiden kanssa selvittää yhdistymistä palveluperusteella alueella, jossa on - palveluiden järjestämisen, rahoittamisen ja kehittämisen kannalta riittävä väestöpohja sekä kyky riittävään omaan palvelutuotantoon - erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kannalta vähintään asukasta - perusopetuksen laadukkaan ja yhdenvertaisen järjestämisen kannalta alle yksivuotiaiden ikäluokan koko vähintään noin Työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti ja yhdyskuntarakenne Kunnan tulee selvittää yhdistymistä, jos - kunnan työssäkäyvästä väestöstä alle 80 %lia on työpaikka kunnan alueella - kunnan työssäkäyvästä väestöstä vähintään 25 % käy työssä työssäkäyntialueen keskuskunnan alueella - kunnan tai siihen rajoittuvan kunnan yhtenäinen keskustaajama tai siihen liittyvä lähitaajama ulottuu kunnan rajan yli tai jos toisen kunnan keskustaajaman kasvupaine kohdistuu kunnan lähitaajamaan 3. Taloudellinen tilanne

20 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus Kunnan tulee selvittää yhdistämistä, jos talouden tunnusluvut täyttävät vähintään yhden seuraavista edellytyksistä - kunnan viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä alittuvat ns. kriisikunnan raja-arvot - kunnan viimeisessä hyväksytyssä ja kahdessa sitä edeltävässä tilinpäätöksessä ns. kriisikunnan kuudesta raja-arvosta ylittyy neljä - kunnan viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä taseen kertynyt alijäämä on asukasta kohti vähintään 500 euroa ja kahdessa sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä taseessa on kertynyttä alijäämää Poikkeaminen Selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta on mahdollista saada lupa poiketa, jos edellytykset täyttävä vaihtoehtoinen toiminnallinen kokonaisuus muodostuu muutoin tai jos poikkeaminen on tarpeen erityisen harvan asutuksen tai kielellisten oikeuksien turvaamiseksi. Poikkeusta ei myönnetä emo edellytysten täyttymisestä huolimatta, jos se estäisi alueen toiminnallisen kokonaisuuden muodostumisen tai selvitykseen on vahva tarve palvelujen järjestämisedellytysten kannalta. Kunta ei voisi jättäytyä selvityksen ulkopuolelle, vaikkei se itse täytä selvitysperusteita, mutta alueella ei muutoin ole saavutettavissa lain edellytykset täyttävää toiminnallista kokonaisuutta. Tehtävä selvitys ja aikataulu Yhdistymisselvityksen tavoitteena on tehdä esitys kuntien yhdistymisestä ja siihen liittyvä yhdistymissopimus. Selvityksen tulee aina sisältää - suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä - suunnitelma palvelujen tuottamisesta - yhdistymisen vaikutukset kuntien yhteistoimintaan - taloudellinen tilanne - arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumisesta - yksityiskohtainen arvio yhdistymisen eduista ja haitoista Kunnilla on velvollisuus ilmoittaa valtiovarainministeriölle

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 236 04.06.2013 ULLA ALA-HIIRON OIKAISUVAATIMUS HENKILÖSTÖPÄÄTÖKSEEN / KUNTAKOKEILUN TYÖHÖNVALMENTAJAN VALINTA 112/1.120/2013 KHALL 236 Va. talousjohtaja 20.5.2013 Ulla Ala-Hiiro on toimittanut

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 21/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 21/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 21/2013 883 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 12.11.2013 klo 15:15-15:25 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

Sotkamon kunnan vastaus Kajaanin kaupungille koskien yhteistä kuntajakoselvitystä

Sotkamon kunnan vastaus Kajaanin kaupungille koskien yhteistä kuntajakoselvitystä Kunnanhallitus 290 19.11.2013 Kunnanvaltuusto 111 25.11.2013 Kunnanhallitus 78 31.03.2014 Sotkamon kunnan vastaus Kajaanin kaupungille koskien yhteistä kuntajakoselvitystä KHALL 290 Av. hallintojohtaja

Lisätiedot

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA Kunnanhallitus 228 28.10.2013 KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA KHALL 228 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, 79700

Lisätiedot

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kuntauudistus ja Kittilä Kuntalaisinfo 22.10.2013 Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kaikki mitä olet halunnut kysyä! Mikä on kuntauudistus ja mihin sitä tarvitaan? Miksi Kittilän kunta on mukana kuntauudistuksessa?

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.4.2015 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 24.4.2013 Säätytalo Ylijohtaja Päivi Laajala Saadut lausunnot kuntarakennelakiluonnoksesta Lausuntoaika päättyi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 Kaupunginhallitus 95 30.3.2015 29 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 95 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen historia Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto

Teknisen lautakunnan valvontajaosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/2015 1 Teknisen lautakunnan valvontajaosto KOKOUSAIKA 28.01.2015 klo 16:00-16:23 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Rekrytoija 2010 9.-10.11.2010 Oulu henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen PPSHP Kunnan henkilöstö Kuntalaki 44 Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa

Lisätiedot

Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla

Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 134/00.04.00/2012 360 Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla Tiivistelmä 1.7.2013 voimaan tullut kuntarakennelaki edellyttää

Lisätiedot

Asianro 134/ / Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla

Asianro 134/ / Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 134/00.04.00/2012 127 Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla Tiivistelmä 1.7.2013 voimaan tullut kuntarakennelaki edellyttää

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 56 21.11.2016 41 Asianro 6592/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti 7.9.2015 52 perustaa kunnan tekniseen toimeen kehityspäällikön viran.

Kunnanvaltuusto päätti 7.9.2015 52 perustaa kunnan tekniseen toimeen kehityspäällikön viran. Kunnanhallitus 198 05.10.2015 Kunnanhallitus 213 26.10.2015 Kunnanhallitus 249 30.11.2015 Kunnanvaltuusto 81 14.12.2015 Kehityspäällikön virka - virkavaali (ohm. 27) Khall 05.10.2015 198 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Eurajoen kunnan, Harjavallan kaupungin, Kokemäen kaupungin, Luvian kunnan ja Nakkilan kunnan kuntajakoselvitys 29.10.2013 Jarno Moisala Sisältö Kuntarakennelaki osana

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvosto

Kuhmon vanhusneuvosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 74 Kuhmon vanhusneuvosto KOKOUSAIKA 11.11.2014 klo 09:00-10:43 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvirasto, kokoushuone Suvanto OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kemin kaupunginvaltuusto on tehnyt kokouksessaan 9.12.2013 ( 159) päätöksen nuoriso- ja liikuntajohtajan viran täyttämisestä.

Kemin kaupunginvaltuusto on tehnyt kokouksessaan 9.12.2013 ( 159) päätöksen nuoriso- ja liikuntajohtajan viran täyttämisestä. Kulttuurilautakunta 24 09.04.2014 Kulttuurilautakunta 30 13.05.2014 Kulttuurilautakunta 34 10.06.2014 Nuoriso- ja liikuntajohtajan viran täyttäminen 114/01.01.01/2014 Kulttuurilautakunta 09.04.2014 24

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT 2/2012 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN Kokousaika klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 4 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 )

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 ) ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Hallitus Laatimispäivämäärä 27.5.2016 1 ( 4 ) KOKOUSAIKA Torstai 2.6.2016 klo10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA Luontokeskus Naava / kokoustila Kuukkeli, Luontotie 1,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Aika 19.04.2016, klo 16:30-17:09 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Rakennustarkastajan

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 29.8.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 16

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 16 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 16 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 14.11.2016 klo 16.30 17.05 Puumilan Taitotalo Törmä Tapani Alkkiomäki Jari Annala Tarmo Koivistoinen Hannu

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

-3, KH 25.11.2015 18:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 25.11.2015

-3, KH 25.11.2015 18:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 25.11.2015 -3, KH 25.11.2015 18:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2015 Esityslista 28/2015 -2, KH 25.11.2015 18:00 Kokousaika Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 25. 12 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 23.02.2015 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 25. 12 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 23.02.2015 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 25 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 17.02.2015 klo 18:00-19:55 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 6.6.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe 1 rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS jklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklö

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 14.5.2014 klo 18-19.20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 05.07.2010 klo 17.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 59 88 60 88 61 89

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00 Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Torstaina 24.11.2011 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone

Torstaina 24.11.2011 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 10/2011 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Torstaina 24.11.2011 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. liite 1 6. liite 2 7. liite 3 8.. Kokouksen

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2010 Kokousaika 4.10.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2010 Kokousaika 4.10.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 5/2010 Kokousaika 4.10.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 Kokousaika 20.01.2016 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot