TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Toukokuu Ylläpitävät työt mittaukset materiaali- ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Toukokuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali- ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot"

Transkriptio

1 TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Toukokuu (20) Ratu 0427 korvaa Talo 2000 TUO 7.5 HAN , , Puupintarakentaminen, sisäpuolinen puuverhous Ohje sisältää sisätilojen paneeliverhouksen ja koolauksen niihin kuuluvine avustavine töineen sekä työkunnan tekemän mittauksen, telinetyön ja siivouksen. Sisällysluettelo Puupintarakentaminen, sisäpuolinen puuverhous Työkokonaisuus 1 Tarvittavat asiakirjat ja suunnitelmat 2 Tehtäväkohtaiset asiakirjat ja suunnitelmat 3 Työmenekit 4 Materiaalimenekit 5 Työmenetelmä 6 Käsitteitä ja määritelmiä 14 Materiaalit 14 Työvälineet, koneet ja kalusto 15 Työturvallisuus 16 Sisäpuolisen puuverhouksen asennuksen laadunvarmistus 18 Käyttöesimerkki 19 Kirjallisuus 20 Liittyvät työt Listoitus-, sähkö- ja putkityöt sekä lämmöneristystyö. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali- ja suunnitelmatarkastukset työnaikaiset materiaalisiirrot työnaikainen siivous työturvallisuustoimet Aloittavat työt suunnitelmien tarkastukset aloituspalaveri ja työkohteen vastaanotto materiaalien vastaanotto, tarkastukset ja välivarastointi materiaalien ja koneiden siirrot kiinnitysalustan tarkistus ja mittaus työnaikaiset suojaukset Puupintarakentaminen, sisäpuolinen puuverhous Alustan koolaus Verhouksen asennus ja kiinnitys Lopettavat työt asennustyön jälkisuojaus työvälineiden huolto kaluston siirrot ja varastointi jätteiden lajittelu ja siivous työkohteen luovutus Työkokonaisuus Alkutila Sisäpuolista puuverhousta edeltävät rakenteet ovat suunnitelmien mukaiset, tarkistetut ja hyväksytyt. Työn vaatimat materiaalit, tarvikkeet, koneet ja kalusto ovat työmaalla asianmukaisesti varastoituina. Lopputila Sisäpuolinen puuverhous on tehty suunnitelmien mukaisesti. Työ on tarkastettu ja hyväksytty suunnitelmien mukaisena. Ei sisällä Heloitusta, listoitusta, parkettityötä, lämmön- tai kosteudeneristystä, pintakäsittely. Sisäpuolisen puuverhouksen työvaiheet yksinkertainen koolaus seinän verhous. Karkeutettu työmenekki T3 T4 Alustan koolaus 0,16 tth/m² 0,19 tth/m² Verhouksen asennus ja kiinnitys 0,50 tth/m² 0,60 tth/m² Karkeutettu työsaavutus (työryhmänä 1 työntekijä) T3 T4 Alustan koolaus 50 m²/tv 42 m²/tv Verhouksen asennus ja kiinnitys 16 m²/tv 13 m²/tv Karkeutetut työmenekit ja -saavutukset sisältävät yllä olevan kuvan mukaiset työvaiheet. Varsinaisen sisäpuolisen puuverhouksen lisäksi työmenekissä ja -saavutuksessa on huomioitu vastaanotto, käsinsiirrot, mittaukset, yksinkertaisen koolauksen tekeminen, suojaukset ja siivous. Työmenekkejä on avattu enemmän työmenekkisivulla. TL3-kertoimena on käytetty 1,2. Työryhmä 1-2 työntekijää.

2 Menekit ja menetelmät 2 Tarvittavat asiakirjat ja suunnitelmat Työmaan laatusuunnitelma Työmaan aluesuunnitelma Työmaapäiväkirja Yleisaikataulu Hankinta-aikataulu Putoamissuojaussuunnitelma Työselostus Kosteudenhallintasuunnitelma Purku- ja suojaussuunnitelma Tulitöiden valvontasuunnitelma Työmaan laatusuunnitelmassa esitetään mm. työmaan ajallinen ja taloudellinen tavoite ja ohjaus, riskien kartoitus, laadunvarmistus- sekä työturvallisuustoimet ja -vastuut. Ks. Ratu-suunnitteluohje 1180-S Työmaan laatusuunnitelma. Mittakaavaan laadittu suunnitelma, josta ilmenee kuhunkin rakentamisvaiheeseen liittyvät, työmaajärjestyksen kannalta oleelliset seikat kuten kulkutiet ja ajoväylät, työmaatilat, nostokaluston sijainti ja ulottumat, läjitysalueet, varastoalueet, ensiaputarvikkeet sekä sähköistys. Ks. Ratu-ohje C Rakennustyömaan aluesuunnittelu. Asiakirja, johon päivittäin merkitään työmaata koskevat tiedot ja tapahtumat mm. käynnistyneet, käynnissä olevat ja päättyvät työt, työmaan työntekijävahvuus ja säätila. Työmaapäiväkirjaan tulee pyydettäessä lisätä viranomaisen, tilaajan, urakoitsijan, asiantuntijoiden tai tavarantoimittajien huomautuksia. Tuotannon aikataulu esimerkiksi jana-aikataulu tai paikka-aikakaavio, jossa on kuvattu viikon tarkkuudella työmaan ajallisesti ja taloudellisesti merkittävät tehtävät. Työmaan materiaalien tilaus- ja saapumisajankohdan sekä siirtojen ja välivarastoinnin optimointiin tähtäävä suunnitelma. Suunnitelman avulla ehkäistään toimitusajoista johtuvia ongelmia. Putoamissuojaussuunnitelma on kirjallinen ja kuvin täydennetty esitys siitä, miten rakennuskohteessa on mietitty ja ajateltu toteuttaa kohteen putoamissuojaus. Suunnitelmassa huomioidaan kohteen erikoispiirteet ja rakennusvaiheet sekä suojaamisessa käytettävät menetelmät ja periaatteet. Työmaan putoamissuojaussuunnitelmaa sovelletaan kussakin tehtävässä ja putoamissuojaussuunnitelman tietoja täydennetään tehtäväsuunnitelmassa. Työselostus on hankekohtainen, tekninen asiakirja, jossa kuvataan käytettävät materiaalit ja aineet, niiden laatu, kerrospaksuudet, työmenetelmät ja rakenteet. Kosteudenhallintasuunnitelmassa määritetään mm. puurakenteiden tavoitekosteudet rakentamisen eri vaiheissa sekä keinot ja tarkastukset tämän varmistamiseksi. Kosteudenhallintasuunnitelman laadinta aloitetaan hankesuunnitteluvaiheessa, jossa rakennushankkeeseen ryhtyvä tekee päätöksen vaaditusta kuivanapidon tasosta. Työmaavaiheessa kosteudenhallintasuunnitelmaa täydennetään ja tarkennetaan urakoitsijan menettely- ja työtavoilla. Purku- ja suojaussuunnitelma liittyy työmaajärjestelyihin ja työmaan aikaiseen kosteudenhallintaan sekä säilyviksi tarkoitettujen rakennusosien suojaamiseen niin, että ne ovat käyttökelpoisia rakennustyön jälkeen. Maankäyttö- ja rakennuslain 134 a ehdotetaan täydennettäväksi siten, että laissa nimenomaisesti mainittaisiin purku- ja suojaussuunnitelma. Rakennusvalvontaviranomainen voisi rakennusluvassa, aloituskokouksessa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana määrätä purku- ja suojaussuunnitelman laatimisesta ja toimittamisesta. HE 147/2013 Tulityöpaikalla tulee olla tulitöiden valvontasuunnitelma, jossa annetaan ohjeet tulitöiden sekä katto- ja vedeneristystöiden tulitöiden turvallisesta tekemisestä.

3 Menekit ja menetelmät 3 Tehtäväkohtaiset asiakirjat ja suunnitelmat Aloituspalaverin muistio Rakennepiirustukset Nostosuunnitelma Vastaanottopöytäkirja Tehtäväsuunnitelma Valmistajakohtaiset ohjeet Ennen työn aloitusta järjestetään aloituspalaveri, johon osallistuvat työntekijät ja työnjohto. Aloituspalaverissa käydään läpi mm. työn aikataulu, suunnitelmat, laadunvarmistus ja turvallisuusasiat. Palaverista laaditaan muistio. Taso- ja leikkauspiirustuksissa esitetään rakenteet ja niiden sijainti, rakennusosien tunnukset, mitat sallittuine vaihteluväleineen ja yksityiskohdat, kuten tartunnat, erilaiset kiinnitys- ja liitostavat sekä rakenteissa olevat aukot. Kantavuudelle, tulipalon kestävyydelle sekä äänen, lämpöenergian, kosteuden ja pohjaveden eristämiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen tulee voida todeta piirustuksista. Rakennepiirustuksista tulee selvitä työvaiheet ja niissä vaadittavat erikoistoimenpiteet sekä työvaiheiden henkilöturvallisuuteen liittyvät tekijät kuten väliaikaisten tuentojen, suojakaiteiden, kulkuteiden ja vastaavien tarve ja niiden rakenteelliset ratkaisut. Rakenne- ja pohjarakennesuunnitelmissa esitetään suunnittelutehtävään soveltuvassa laajuudessa yleensä vähintään seuraavat asiat: 1) rakennejärjestelmän staattista toimintaa ja jäykistämistä kuvaavat rakennemallit; 2) seuraamusluokka, toteutusluokka ja ympäristöolosuhteiden rasitusta kuvaava luokka sekä tarvittaessa toleranssiluokka; 3) kuormat ja kuormien yhdistelyt; 4) voimasuureet; 5) rakennustarvikkeiden ja -tuotteiden tiedot sekä niiden mekaaniset ominaisuudet; murtorajatila - ja käyttörajatilatarkastelut sekä kyseeseen tulevat onnettomuusmitoitustarkastelut sekä mitoitus palotilanteessa; 6) rakenteiden ja rakenteiden toiminnallisten osien ja kiinnitysten sekä liitosten mitat sekä nostettavien elementtien painopisteen paikka; 7) säilyvyys- ja käyttöikätarkastelut; 8) toteutuksenaikaisen ja valmiin rakenteen jäykistys- ja vakavuustarkastelu; 9) käyttöön ja huoltoon vaikuttavat tiedot. Erillinen nostosuunnitelma tehdään kohteissa, joissa nostoja vaativia työvaiheita on samaan aikaan käynnissä useita tai, jos nostot ovat erityisen vaativia, esim. nostopaikat eivät ole nostokoneen kuljettajan suorassa näköyhteydessä, nostettavat taakat ovat suuria tai taakat ovat tuulelle alttiita. Vastaanottopöytäkirjaan merkitään mm. suoritetut tarkastukset, vastaanotettavan työn hyväksyminen tai puutteet, virheet ja jälkitarkastukset. Tehtäväsuunnitelma laaditaan hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Siinä esitetään mm. tehtävän aikataulu, laatuvaatimukset, työturvallisuusasiat, potentiaalisten ongelmien analyysi, materiaalit ja työryhmä. Valmistajakohtaisia ohjeita ovat käyttöturvallisuustiedotteet ja käyttöohjeet. Näissä annetaan ohjeita mm. tuotteiden varastoinnista, ominaisuuksista, työn suorituksesta ja turvallisesta käyttötavasta.

4 Menekit ja menetelmät 4 Työmenekit Aloittavat työt Työnosa Työmenekki (T3) Tavaran vastaanotto ja välivarastointi puuverhous 0,04 tth/m² Siirrot nosturin valmistelu 16 tth/kerta nosturi, nosto krs. 0,20 tth/siirtokerta traktori, alle 50 m 0,25 tth/siirtokerta käsinsiirrot, m 0,04 tth/verhous-m² 0,08 tth/siirtokerta Sisäpuolinen puuverhous Työnosa Työmenekki (T3) Verhousalustan koolaus yksinkertainen koolaus 0,06 tth/m² kaksinkertainen koolaus 0,10 tth/m² Puuverhous katon puuverhous 0,45 tth/m² seinän puuverhous lattian puupäällystys 0,40 tth/m² 0,55 tth/m² Liittyvät työt Työnosa Työmenekki (T3) Lämmöneristys lämmöneriste 50 mm k 600 0,04 tth/m² lämmöneriste 100 mm k 600 0,05 tth/m² Höyrynsulku höyrynsulku 0,02 tth/m² Lopettavat työt Työnosa Työmenekki (T3) Suojaus ja siivous puuverhous 0,02 tth/m 2 Suoritemäärän vaikutus Suoritemäärä (m²) Kerroin 1,15 1,05 1,00 0,90 0,80 Työmenekit on esitetty yllä olevassa taulukossa työvuoroaikoina (T3). Työvuoroaika eli tehollinen aika (T3) on tavoitteellinen työmenekki, joka ei sisällä yli tunnin kestäviä häiriöitä tai keskeytyksiä. Työvuoroaikaa käytetään rakentamisvaiheaikataulujen, viikkoaikataulujen ja tehtäväsuunnitelmien tehtävien kestojen laskentaan. Kokonaisaika eli työvaiheaika (T4) saadaan kertomalla työvuoroaika työvaiheen lisäkertoimella TL3. Lisäaikojen määrää riippuu työnsuunnittelun ja työjärjestelyjen onnistumisesta sekä työolosuhteista. Sisäpuolisen puuverhoustyön TL3-lisäaikakerroin on 1,1 1,2. Kokonaisaikaa eli työvaiheaikaa (T4) käytetään kustannusten arvioimisessa ja alustavan yleisaikataulun laadinnassa.

5 Menekit ja menetelmät 5 MUUTTUJIEN VAIKUTUS Työnosittain Oheisen taulukon muuttujien vaikutus työmenekkiin on otettava huomioon työnosittain. Työnosa Muuttuja Vaikutus työmenekkiin Suurentaa Pienentää Varastointi Rakennuspaikka Ahdas Toimiva aluesuunnitelma, tilava Nostot ja Tuulen voimakkuus Voimakas tai Tyyni ilma asennus puuskittainen tuuli Rakennuspaikka Ahdas Toimiva aluesuunnitelma, tilava Kaikki työnosat Oheisen taulukon muuttujien vaikutus työmenekkiin on otettava huomioon kaikkien työnosien osalta. Muuttuja Vaikutus työmenekkiin Suurentaa Pienentää Sääsuojat Huonot suojat Hyvät suojat Siirtomatkat Pitkät siirtomatkat Lyhyet siirtomatkat Sääolosuhteet Huonot, sääsuojien tarve Hyvät, ei erillisiä sääsuojia Työmaajärjestelyt Ahtaat ja sekavat työmaatilat yms. Suunnittelemattomuus Siistit työkentely- ja varastointitilat Hyvä logistiikka ja asennussuunnitelma, ennalta suunniteltu Välivarastointi Nostokone/-laite Työvälineet Suunnittelemattomuus, asennettavan materiaalin puute Hidas, kohteeseen tai työvaiheeseen sopimaton Vääränläiset työvälineet, tehottomuus Asennusjärjestyksen huomiointi varastoinnissa Hyvä, tehokas ja työhön soveltuva nostokone Tarkka nostokoneen kuljettaja Työtehtävien mukaiset työvälineet, tehokkuus ja turvallisuus Verhouslaudan leveys Kapea lauta Leveä lauta Aukkojen lukumäärä Paljon aukkoja Ei aukkoja Yhtenäiset pinnat Nurkkien lukumäärä Paljon nurkkia Vähän nurkkia Työnjohto ja työryhmä Kokemattomuus Uusi ryhmä Ammattitaito Tuttu työryhmä Materiaalimenekit Materiaalien teoreettinen menekki on suunnitelmien mukainen menekki. Sisäpuolisen puuverhouksen materiaalilisä eli kokonaishukka muodostuu menetelmä- (ML2), työnvaihe- (ML3) ja työmaalisästä (ML4). Kokonaishukka lasketaan teoreettisesta materiaalimenekistä. Teoreettinen ML2 + ML3 ML4 Yhteensä menekki Naulaus- ja tuuletusrimat 2 3,5 jm/m² 5 7 % 0 3 % 5 10 % Verhouslauta 8,5 12 jm /m² % 0 10 % %

6 Menekit ja menetelmät 6 Työmenetelmä Aloittavat työt Aloitusedellytysten varmistaminen 1. Ennen työn aloittamista järjestetään aloituspalaveri, jossa sovitaan työn toteutukseen liittyvät asiat. Aloituspalaverissa käydään läpi sisäpuolisen puuverhouksen asennuksen aikataulu, kaluston, työvoiman, materiaalien ja tarvikkeiden saatavuus, suunnitelmat, asennusohjeet ja -järjestys, laatuvaatimukset ja työturvallisuus. Tarkistetaan suunnitelmien toteutuskelpoisuus. Erityisesti kiinnitetään huomiota liitosdetaljeihin. Tarkistetaan suojausta ja asennustyötä koskevat viranomaismääräykset ja paikalliset järjestyssäännöt Aloituspalaverin asialista työturvallisuus työkohteen valmius ja korjattavat asiat aikataulu, liittyminen muihin töihin ja välitavoitteet suojaustoimenpiteet työmenetelmien ja suunnitelmien toteutuskelpoisuus mallityökäytännöstä sopiminen 3. Tarvittavat asiakirjat tasojen mittapiirustukset reikäpiirustukset leikkauspiirustukset purku- ja suojaussuunnitelma kosteudenhallintasuunnitelma asennussuunnitelma Työntekijän perehdyttäminen 2. Työryhmä perehdytetään työkohteeseen ja työmenetelmiin. Työryhmälle selvitetään työvaiheiden laatuvaatimukset ja niiden varmistamismenetelmät sekä menetelmä-, kohde- ja tuotekohtaiset työturvallisuustoimet. Samalla käydään läpi suunnitelmien mukainen työntoteutus, esim. lautajako, verhoussuunta ja kiinnitystapa. Työryhmän tulee tietää myös asennusjärjestys ja aikataulu. 3. Tarkistetaan henkilökohtaisten suojavarusteiden saatavuus ja varmistetaan niiden käyttö. Rakennustyömaalla käytetään kypärää, turvajalkineita, työolosuhteiden vaatimia silmiensuojaimia sekä kuulonsuojaimia. Putoamissuojaus järjestetään ensisijaisesti rakenteellisesti eli suojakaitein ja -verkoin. Nostokorissa tai ilman rakenteellista putoamissuojausta korkealla työskenneltäessä putoamissuojaus varmistetaan käyttämällä turvavaljaita ja turvaköyttä. Tarvittaessa käytetään radiopuhelimia ja käsimerkkejä viestintään Tarkista henkilökohtaiset suojavarusteet työntekijöiden perehdytys ja tarvittava työnopastus vaadittavat pätevyydet Työkohteen vastaanotto 4. Työkohdetta vastaanotettaessa tarkistetaan, että edeltävät työvaiheet ovat valmiit asennustyötä varten ja täyttävät suunnitelmien vaatimukset. Peittyvien rakenteiden tulee olla valmiina tarkastettuina ja hyväksyttyinä. Asennuspohjan pysty- ja vaakasuoruus tarkistetaan. Kohteen vastaanottotarkastuksessa merkitään muistiin mahdolliset virheet ja puutteet, jotka korjataan ennen töiden aloittamista. Olosuhteet 5. Asennuspaikan olosuhteet tulee järjestää sellaisiksi, että puuverhoustyössä saavutetaan vaadittu laatutaso. Sisäilmaolosuhteiden vaikutus asennukseen selvitetään ennen töiden aloittamista. Varmistetaan, että asennusolosuhteet vastaavat puumateriaalien vaatimuksia (lämpö, kosteus) sekä turvallisuusvaatimuksia (sähkö, valaistus, siisteys).

7 Menekit ja menetelmät 7 Kaluston ja koneiden tarkastus 6. Koneiden ja laitteiden kunto, toimivuus ja soveltuvuus asennustyöhön ja kohteeseen tarkistetaan ennen niiden siirtoa ja käyttöönottoa työkohteeseen. Asennusmateriaalit, koneet ja laitteet siirretään työkohteeseen. Nosturin ja muiden nostolaitteiden käyttöönottotarkastusten voimassaolo, enimmäiskuorma ja soveltuvuus tarkistetaan ennen siirtoihin ja nostoihin ryhtymistä. Nostoapuvälineet 7. Nostovaijerit, -ketjut ja muut nostoapulaitteet kiinnitetään nostokorvakkeisiin tai muihin valmistajan osoittamiin nostokohtiin. Tarvittaessa käytetään nostotukia. Nostovaijereiden, -ketjujen ja muiden nostoapulaitteiden kuntoa ja toimintaa seurataan koko nosto- ja siirtotyön ajan. Nostoalue 8. Nostojen ja asennuksen aikana on nostoalueella liikkuminen kielletty. Nostoalue erotetaan muusta työmaasta suoja-aitojen, pukkien tai lippusiiman avulla. Nostokorissa tai korkealla työskenneltäessä putoamissuojauksena käytetään turvavaljaita ja -köyttä. Putoamissuojauksien paikoillaan olosta ja turvallisuudesta huolehditaan koko puuverhoustyön ajan. Nostot 9. Työryhmällä ja nosturin kuljettajalla tulee olla esteetön näköyhteys tai häiriötön puheyhteys nostotyön aikana. Jos nosturin tai muun nostolaitteen käyttäjä ei pysty jatkuvasti valvomaan taakan liikkumista, on käyttäjän apuna oltava merkinantaja. 10. Nostoissa otetaan huomioon nostohetkellä vallitsevat sääolosuhteet esim. tuuli-, lumi-, lämpötila-, sade- yms. olosuhteet. Kovalla tuulella (> 10 m/s) nostoissa noudatetaan erityistä varovaisuutta ja erittäin kovalla tuulella (> 15 m/ s) työskentely keskeytetään. Noudatetaan nostolaitekohtaisia ohjeita ja määräyksiä; esim. muutamilla saksilavoilla työskenneltäessä tuulen enimmäisnopeus on 12,5 m/s. Puutavaran vastaanotto 11. Puutavaraa vastaanotettaessa tarkistetaan toimituksen sisältö, puutavaran kunto sekä suunnitelmien- ja sopimuksenmukaisuus. Tarkistetaan, että puutavara on myös tilauksen mukainen. Puuverhouksen puutavaran toimitukset sekä asennusaikataulu ja -järjestys suunnitellaan siten, että puutavaraa ei tarpeettomasti välivarastoida työmaalla Puutavaran siirrot ja varastointi 12. Työmaa-alueelta varataan riittävästi tilaa puutavaran nostoa, siirtoa ja välivarastointia varten. Välivaraston tulee olla riittävän iso ja sijaita työmaalla niin, että puutavara ei vaurioidu välivarastoinnin aikana. Puutavara sijoitetaan välivarastoon asennusjärjestys huomioon ottaen. Tarkista suunnitelmien toteutuskelpoisuus asennus- ja nostosuunnitelma vastaanottotarkastukset välivarastointi ja suojaukset 10. CE-merkintä Rakennustuotteille pakollisen CE-merkinnän suoritustasoilmoituksen tulee vastata suunnitelmien materiaalivalintoja, asennus tulee tehdä käyttö- tai asennus- ohjeiden mukaisesti ja toteutus tarkastaa rakennusvalvonnan edellyttämällä tavalla. Materiaalit -kohdassa on esitetty tarkemmin puutavaran käyttö rakennustuotteiden CE- merkinnän suoritustasoilmoituksen osalta

8 Menekit ja menetelmät 8 Sisäpuolinen verhous 13. Tarkastukset 13. Ennen koolausta tai verhouksen asennusta tarkistetaan alustan kunto ja suunnitelma-asiakirjojen mukaisuus. Samalla tarkistetaan erilaisten läpivientien ja valaisinpohjien paikat. Materiaalin työstö 14. Mitataan ja katkaistaan seinien tai katon verhouslaudat koko alueelle valmiiksi ennen työn aloitusta. Huomioidaan nurkkien tekotavat ja liittyminen oviaukkoihin. Verhouksen ja rajoittavan pinnan väliin jätetään n. 10 mm rako puun elämistä varten. Työstettäessä verhousmateriaalia sirkkelillä käytetään kuulo- ja silmä-suojaimia. Verhouslaudat on hyvä maalata tai lakata kertaalleen ennen kiinnitystä Seinän puuverhous Alustan koolaus 15. Saunan ja kosteiden tilojen vaakaverhouksen taakse jätetään aina tuuletusrako. Seinän runkorakenteen ja höyrynsulun päälle kiinnitetään pystyrimat tätä varten. Ennen verhouksen asentamista tarkistetaan vielä, että verhouksen takainen tuuletusrako toimii koko sen pinnalla ja, että höyrynsulku on ehjä. Seinän runkorakenne tai tuuletusrimat toimivat kiinnitysalustana koolaukselle. 16. Pystyverhouksessa seinän runkorakenteeseen kiinnitetään pystyrimat tuuletusrakoa varten ja vaakasuuntaiset rimat verhouksen kiinnitystä varten. Seinään kiinnitettäviä lauteita ja muita ripustuksia varten asennetaan kiinnitysalustat. 17. Verhouksen kiinnityksen helpottamiseksi voidaan aluskoolaukseen mitata ja merkitä jokaisen verhouslaudan mittamerkki. Verhous aloitetaan yleensä aukottomalta tai näkyvimmällä paikalla olevalta seinältä. Verhous asennetaan suunnitelmien mukaisesti. Laudat olisi hyvä käsitellä kertaallaan ennen asennusta esim. maalilla tai lakalla

9 Menekit ja menetelmät 9 Pystyverhous 18. Seinän pystyverhousta varten asetetaan paneelin alareunaan tukilauta. Tarkistetaan tukilaudan vaakasuoruus ja korkeusmitta lattiasta. Pystyverhouksen ensimmäinen lauta asetetaan tukilaudan varaan nurkkaan. Lauta kiinnitetään ensin alustavasti kahdella naulalla. 19. Tarkistetaan, että lauta on pystysuorassa, jonka jälkeen se kiinnitetään lopullisesti. Pystyverhouksen lauta asennetaan pääsääntöisesti sydänpuoli ulospäin. Lisäksi otetaan huomioon myös oikea lustosuunta (lustokuvio alaspäin kuten myös mahdollinen sahauksessa muodostunut nukka). Lämpökäsitelty puu voidaan kiinnittää puulajista ja käyttökohteesta riippuen myös siten, että puun pintapuoli jää näkyviin. Vaakaverhous 20. Seinän vaakaverhous aloitetaan alhaalta päin. Ensimmäiseksi verhouslaudaksi valitaan mahdollisimman suora lauta. Lauta kiinnitetään ensin alustavasti kahdella naulalla. Tarkistetaan, että lauta on vaakasuorassa, jonka jälkeen se kiinnitetään lopullisesti. Verhouksen kiinnitys 21. Verhouslaudat kiinnitetään täyskantaisilla lankanauloilla tai ruuveilla. Mikäli käytetään paineilmanaulainta, on huolehdittava, ettei naula uppoa liiaksi puuhun eikä siten riko laudan pintaa. Naulan kanta ei saa jäädä koholle, vaan sen tulee upota hieman laudan pintaa syvemmälle. Verhouksen jatkokset 22. Pysty- ja vaakaverhouslautojen jatkoksia tulee välttää. Jatkoksilta voidaan välttyä käyttämällä sormijatkettua verhouslautaa. Jos sormijatketun verhouslaudan liimasaumassa käytetty liima ei ole läpinäkyvää, kannattaa verhous peittomaalata tai suojata lautojen päät peittämällä saumakohta laudalla tai peltilistalla. Vaakaverhouslautojen päittäisjatkokset tehdään huomaamattomasti ja siten, että saumasta saadaan tiivis. Jatkos joudutaan usein naulaamaan hyvin läheltä laudan päätä, ja halkeamisen ehkäisemiseksi tehdään naulan reiät poralla. Lautojen katkaisupinnat pohjustetaan ennen asennusta

10 Menekit ja menetelmät 10 Katon puuverhous Alustan koolaus 23. Ennen katon koolauksen tekoa tarkistetaan kattopinnan, kulmien ja nurkkien suoruudet. Kiinnitetään alusrimoitus yläpohjapalkkeihin. Alusrimoitus on kohtisuorassa verhouksen suuntaan nähden ja rimojen keskinäinen etäisyys on enintään 600 mm. Verhouksen asennus 24. Ensimmäisen kattolaudan reuna muotoillaan seinälinjan mukaiseksi, jos katon ja seinän liittymäkohtaan tulee avosauma. Lauta kiinnitetään alustavasti oikealle paikalleen kattoon ja piirretään siihen kynän ja rimankappaleen avulla seinälinja Verhouksen työstö 25. Työstetään lauta seinälinjan mukaiseksi ja kiinnitetään se kattoon. Tarkistetaan laudan oikea suunta ja sijainti. Verhouksen kiinnitys 26. Kattoverhous kiinnitetään lopullisesti vasta, kun kaikki laudat ovat paikallaan. Kiinnitys tehdään jokaisen naulauspuun kohdalta, esim. linjalankaa apuna käyttäen. Kiinnitys voidaan tehdä päältänaulauksena tai piilokiinnityksenä pontista

11 Menekit ja menetelmät 11 Lattian puupäällystys Tarkastukset 27. Ennen asennusta tarkistetaan lattian alusrakenteen vaakasuoruus ja ristimitta. Ennen ensimmäisen laudan asennusta verrataan huoneen leveyttä lattialautojen hyötyleveyteen huomioiden 10 mm:n asennusvara seinän vierillä. Mikäli viimeinen lauta on jäämässä kovin kapeaksi (noin 20 mm tai vähemmän), voidaan jo ensimmäistä lautaa kaventaa urapuolelta, jotta myös viimeiselle laudalle (ns. tukkolaudalle) jäisi riittävästi leveyttä. Sisäilman kosteus 28. Lautalattian asennusvaiheessa tulee rakennuksen lämpötilan ja ilman kosteuden olla likimain lopullista käyttötilannetta vastaava. Huoneilman suhteellisen kosteuden tulee olla % ja lämpötilan vähintään + 15 C niin kauan, että myös lattian alusrakenteet ovat ehtineet saavuttaa kutakuinkin lopullisen kosteuspitoisuuden. Lattian asennuksen jälkeen sisätiloissa ei tehdä sellaisia rakennustöitä, joista aiheutuu olennaisia muutoksia sisäilman kosteuspitoisuuteen. Lattialautojen asennus 29. Ensimmäinen lauta asennetaan kiilojen avulla noin 10 mm irti seinästä urapuoli seinää päin. Lauta kiinnitetään seinän puoleisesta reunasta läpinaulauksella ja piiloon jäävällä vinonaulauksella kielipontin kulmasta. Seuraavat laudat kiinnitetään vain vinonaulauksella kielipontin kulmasta. 30. Mikäli laudoitettava lattia on kiilamainen, ensimmäinen lauta työstetään siten, että laudan etureunasta tulee vastakkaisen seinän suuntainen tai lattian keskiviivan suuntainen. Lattialaudoituksen kiinnitys 31. Käsinnaulauksessa käytetään apuna tuurnaa, jotta naulan kanta saadaan uppoamaan puun sisään laudan särmiä vaurioittamatta. Näin naulan kanta ei estä seuraavan laudan asennusta. Kiinnityksessä käytetään täyskantaisia kampa- tai kierrenauloja, kuumasinkittyjä nauloja tai ruuveja. Naulojen ja ruuvien pituus tulee olla sellainen, että niiden tunkeuma kiinnitysalustaan riittää pitämään verhouslaudat ja -rimat tulevasti kiinni alustassa. Naulat ja ruuvit eivät kuitenkaan saa olla niin pitkiä, että ne vaurioittavat taustan rakenteita. Naulan pituus on yleensä riittävä, kun se lävistää verhouksen kiinnitystuen. Liittimen kannan tulee olla tasan puun pinnan kanssa. Liittimien päätyetäisyyden tulee olla vähintään 70 mm ja reunaetäisyyden vähintään mm. Mikäli liitin täytyy kiinnittää lähemmäs reunaa tai päätyä kuin edellä mainitut etäisyydet sallivat, tulee liittimille esiporata reiät verhouslautaan laudan halkeamisen ehkäisemiseksi. 32. Käsinnaulauksen sijasta voidaan käyttää myös paineilmanaulainta. Naulaintyypistä riippuen saatetaan joutua käyttämään vasaraa ja tuurnaa naulan kannan upottamiseen

12 Menekit ja menetelmät Kiinnityksessä laudat kiristetään mahdollisimman tiiviisti kiinni toisiinsa varoen, etteivät lautojen näkyvät särmät tai pontit vaurioidu. Kiristämisessä käytetään apuna lattialaudan pätkästä tehtyä lyöntikapulaa, kiristysrautaa tai talttaa. Kiinnitystyön aikana huolehditaan lisäksi, että laudoituksen etureuna pysyy suorana. 34. Piilokiinnitys voidaan tehdä itseporautuvilla ruuveilla. Jos laudat joudutaan piilokiinnityksen sijasta kiinnittämään laudan läpi, on suositeltavaa litistää naulan kanta, jotta se uppoaa riittävästi puuhun. Tämän jälkeen naulan kanta voidaan peittää puun värisellä kitillä. Lattialautojen jatkokset 35. Koska lattialautojen jatkoksia pyritään välttämään, tulee huoneen koko ottaa huomioon jo lattialautoja tilattaessa. Jatkokset tehdään siten, että saumasta saadaan tiivis ja huomaamaton. Vierekkäisten lautojen jatkoskohdat eivät saa olla samalla kiinnitystuella. Suositeltavaa on jättää samalle kiinnitystuelle sijoittuvien jatkosten väliin vähintään kaksi ehjää lautaa Liikuntasauma 36. Lattia erotetaan ympäröivistä ja läpäisevistä rakennusosista noin 10 mm:n raolla. Tehtäessä lautalattiaa useisiin eri huonetiloihin jätetään vastaava liikuntasauma myös kynnyksen alle. Lattian suojaus 37. Työn edistyessä huolehditaan jo asennetun lattian suojaamisesta kolhiintumista ja likaantumista vastaan Verhoustyön eteneminen 38. Verhous etenee urospontti edellä, paitsi paneelikiinnikkeitä käytettäessä naaraspontti edellä. Piilokiinnityksessä lauta naulataan alustaan vinosti uurteesta tai ruoteesta. Aina ennen lopullista kiinnitystä varmistetaan, että verhouslaudat ovat suorassa ja tiukasti pontissaan

13 Menekit ja menetelmät Naulan loppukiinnitys tehdään tuurnan avulla, jotta paneelin pinta ei vahingoitu. Laudan reuna voidaan suojata kulmasuojalla naulauksen ajaksi. Varotaan rikkomasta laudan ponttia naulauksen yhteydessä tai iskemästä vasaralla naulan ohi. 40. Verhouksen suoruus korjataan tarvittaessa kiristämällä (lyöntikapulan ja taltan avulla) tai löysäämällä panelointia. 41. Verhouksen läpäiseville putkille jätetään mm laajenemisvara. Laudan reunaan jäävään kiilamaiseen koloon liimataan takaisin siitä sahattu kappale. Tarvittaessa putken läpimenokohta peitetään peiterenkaalla. Tarkista asennuksen mittatarkkuus nurkkaliitosten detaljit höyrynsulun eheys ja tuuletusraon toimivuus verhouksen suunta, vaaka- ja pystysuoruus liikkumavarat rakenteiden liittymiskohdissa Lopettavat työt Suojaukset, pintojen puhdistus ja jätteiden lajittelu 42. Työnaikaiset suojaukset poistetaan. Ympäristö, kulkutiet, liittyvät rakennusosat ja varusteet puhdistetaan ja kunnostetaan työtä edeltävään kuntoon. Työvälineet ja koneet puhdistetaan, huolletaan ja varastoidaan seuraavaa käyttökertaa varten. Työkohde siivotaan ja jätteet lajitellaan niille varatuille paikoille poiskuljetusta varten. Tarvittaessa puuverhous suojataan asentamisen jälkeen ja maalataan tai lakataan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Lopputarkistukset 43. Puuverhous tarkistetaan itselleluovutuksen yhteydessä ennen tilaajan vastaanottotarkastusta ja kohteen luovutusta. Puuverhouspintojen tulee olla luovutettaessa ehjiä ja puhtaita sekä sopimusasiakirjojen mukaisia. Luovutus 44. Valvontapöytäkirjat luovutetaan puuverhouksen asennuksen vastaanottotarkastuksessa. Sisäpuolista puuverhousta koskevat huolto- ja kunnossapito-ohjeet luovutetaan. Tarkista jätteiden lajittelu ympäristön vauriot siisteys

14 Menekit ja menetelmät 14 Käsitteitä ja määritelmiä Muotoon höylätyn verhouslaudan nimikkeen muodostus [RT Puutavara. Sahattu, höylätty ja jatkojalosteet.] 1. kirjain eli käyttötarkoitus S = sisäverhouslauta U = ulkoverhouslauta 2. kirjain eli ponttimuodot T = täysipontti Y = yksinkertainen pontti/puolipontti 3. kirjain eli pontin ylähuulen ja ylävasteen reunan muoto eli sauman tai profiilin muoto S = suora V = viisto K = koriste P = pyöristetty L = limi H = hirsi Esim. Sisäverhous ponttilaudasta: STS = sisäverhouslauta, täysipontti, suora Materiaalit Puulajit Lattiat Seinät Katot Koolaus Puuverhous Lattia Seinän pystyverhous Seinän vaakaverhous Katto Toimituskosteus Kiinnitystarvikkeet Muuta CE-merkintä mänty, kuusi, lehtikuusi, koivu, tiikki, pyökki, tammi mänty, leppä, tervaleppä, harmaaleppä (seinäpaneelit) mänty, leppä sahatavara lautalattiat ja lankkulattiat ovat täyspuuta peiterimalaudoitus tehdään kapeasta rimasta, lomalaudoitus sahatusta laudasta limilaudoitus tehdään UVL-verhouslaudasta tai tavallisesta sahatusta laudasta rimakatto rimalaudoista, puupaneelikatto höylätystä, pontatusta sisäverhouslaudasta Vaatimuksena sisäverhouslaudoissa enintään 16 % puun kuivapainosta ja lattialaudoissa enintään 8 %, ellei asiakirjoissa toisin määrätä. pienikantaisia nauloja, ruuveja, kiinnitystulppia, peltikiinnikkeitä hiomapaperia, liimaa Sisäpuolisten puuverhousmateriaalien tulee olla CE-merkittyjä. Merkinnässä tulee ilmoittaa tuotteen perusominaisuudet. Sisäverhouslautoja [lähde: puuinfo] STS, STV, STP STK STH, SYH höylätty lattialauta, HLL paksuus 13,5 21 mm, leveys mm paksuus mm, leveys mm paksuus mm, leveys mm paksuus mm, leveys mm Muita lautaprofiilimuotoja [lähde: puuinfo] raakaponttilauta, RPL höylätty ponttilauta, HPL sileäksi höylätty pyöreäkulmainen lauta, SHP karkeaksi höylätty pyöreäkulmainen lauta, KHP / hienosahattu pyöreäkulmainen lauta HSP paksuus mm, leveys 95 mm paksuus mm, leveys mm paksuus mm, leveys mm paksuus mm, leveys mm

15 Menekit ja menetelmät 15 Materiaalit Sisäverhouslautojen suositeltavat paksuudet leveydestä riippuen [SisäRYL 2013, taulukko 751:T1] Leveys Vähimmäispaksuus Suosituspaksuus < 95 mm 12 mm 15 mm mm 15 mm 18 mm > 145 mm 18 mm 21 mm Lattialautojen suositeltavat paksuudet eri tukiväleillä [SisäRYL 2013, taulukko 751:T2] Tukiväli Vähimmäispaksuus Suosituspaksuus k mm 28 mm k mm 33 mm Sisäverhouslautojen laatuluokat Oksakuva Puulaji E = erikoisluokka, lähes oksaton (vain männyn tyvitukkien pintalaudoista) V = vähäoksainen T = terveoksainen (männyn latvatukeista / iso-oksainen, kuusen sydäntavarasta) O = oksainen M = mänty K = kuusi Työvälineet, koneet ja kalusto Suojaus Mittaus Nosto- ja siirtokalusto Sisäpuolinen puuverhous Muuta Siivous Muovit, pahvit ja suojapeitteet sekä palamaton suojamateriaali. Elektroniset tai optiset mittauskojeet, vesivaaka, linjalanka ja (pitkä) mitta. Auto- tai torninosturi, traktori, kurottaja ja siirrettävät asennustelineet sekä valjaat ja turvaköydet. Nostokoukuissa on lukituslaitteet. Pyörösaha, hienohampainen saha, katkaisusirkkeli, sähköpora, ruuvinväännin, naulain, taltta, tuurna, kulmasuoja, kirvesmiehen normaali varustus. Alkusammutuskalusto. Jätteiden keräys- ja kierrätysastiat.

16 Menekit ja menetelmät 16 Työturvallisuus Henkilökohtaiset suojaimet Olosuhteet Putoamisturvallisuus Työasennot Työhön opastus Työkoneet Ensiapu Siisteys, tarkastukset Työmaan ajotiet, purku- ja lastauspaikat Työmaalla käytetään aina suojakypärää, turvakenkiä, näkyvää vaatetusta ja silmiensuojaimia. Pölyävissä työvaiheissa hengityksensuojaimet. Tulityössä palamattomat suojavaatteet, tummennetut suojalasit, kuulonsuojaimet sekä tarvittaessa raitisilmanaamari. Työkoneiden käyttö edellyttää kuulonsuojaimia. Asennuksessa käytetään henkilökohtaisia suojaimia: kypärää, turvajalkineita, suojavaatetusta ja suojakäsineitä, silmien- ja kuulonsuojaimia. Putoaminen on estettävä ensisijaisesti rakenteellisilla esteillä: kaiteilla tai kaide-elementeillä ja suojaverkoilla. Ellei rakenteellinen putoamissuojaus ole mahdollista, käytetään henkilökohtaisena putoamissuojaimena turvavaljaita ja itsetoimivalla pituuden säätimellä varustettua varmistusköyttä, joka on kiinnitetty esim. nostokorin varmistuspisteeseen tai muuhun kiinteään rakenteeseen. Turvavaljaita on saatavilla myös huomioliivillä sekä integroiduilla työkaluliiveillä varustettuna. Seuraavien laitteiden ja työvaiheiden yhteydessä tulee käyttää alla mainittuja suojaimia: paineilmakäsityökoneet: silmä- ja kuulosuojaimet oikohöylä: kuulosuojaimet, työntökahva käsipyörösaha: silmä- ja kuulosuojaimet kovapuu ja painekyllästetty puutavara: hengityssuojaimet, ei saa työstää sisällä puutavaran, levyjen työstö: hengityssuojaimet. Lumen ja jään aiheuttama liukkaus kulkuteillä, telineillä ja henkilönostimissa on aina otettava huomioon ja pyrittävä poistamaan aina, kun se on mahdollista. Telinetyötä ja nostoja ei tehdä liian kovalla tuulella. Sääsuojien ja katosten peitteet pidetään lumettomina ja huolehditaan, että peitteisiin ei synny vettä kerääviä alueita. Putoaminen estetään ensisijaisesti rakenteellisesti kaitein. Jos rakenteellinen putoamissuojaus ei ole mahdollista tai työ on lyhytaikaista, käytetään turvavaljaita ja turvaköyttä soveltuvalla tarraimella. Turvavaljaita on saatavilla myös huomioliivillä sekä integroiduilla työkaluliiveillä varustettuna. Henkilökohtaista putoamissuojainta käytetään myös kun työtä tehdään henkilönostimen nostokorista. Telineissä tulee käyttää kaiteita, kun putoamiskorkeus työtasolta on 2 metriä tai enemmän. Myös tätä alempana tulee käyttää kaiteita, jos putoamisesta aiheutuu erityinen tapaturman tai hukkumisen vaara. Kiinteän rakenteen ja kaiteettoman työtason väliin jäävän aukon koko saa olla enintään 0,25 m, suuremmat aukot on suojattava kaitein. Kaiteen korkeuden on oltava vähintään 1 metri ja kaiteessa on oltava välijohde ja jalkalista. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös esim. kaide-elementtiä, verkkoja ja levyjä. Minkään johteen alapuolinen vapaa tila ei saa ylittää 0,5 metriä. Huolehditaan oikeista työasennoista. Pyritään työskentelemään selkä suorana ja pitämään kädet hartiatason alapuolella. Työtasoja käytettäessä niiden tulisi olla oikean korkuisia ja tukevia. Nostoissa ja siirroissa käytetään apuna nostokoukkuja ja -hihnoja sekä muita nostoapuvälineitä. Pukkeja, jatkovarsia ja muita vastaavia työskentelyä helpottavia apuvälineitä käytetään tarvittaessa. Varmistetaan, että työntekijä on perehtynyt työhön, työolosuhteisiin ja työturvallisuuteen. Työhönopastuksen antaa työnjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö. Tutustutaan puutavaratoimittajien ohjeisiin. Varmistetaan, että työkoneille on tehty käyttöönottotarkastus ja vaaditut määräaikaistarkastukset. Lisäksi koneille ja laitteille tulee tehdä vastaanottotarkastus työmaalla mm. kuljetusten aikaisten vaurioiden varalta. Työskentelyn aikana noudatetaan laitteiston käyttöohjetta. Koneiden turvallisuusominaisuuksien, kuten turvakytkinten, hätäkatkaisijoiden ja estolaitteiden toimintaa ei saa kytkeä pois päältä tai vahingoittaa. Työmaalla tulee olla vähintään yksi ensiavun antamiseen perehdytetty henkilö, paarit mahdollisen tapaturman uhrin siirtoa varten sekä ensiapuvälineet ja hoitoon sopiva huonetila. Huolehditaan asennuspaikan yleisestä järjestyksestä, ylimääräisten rakennusaineiden ja työvälineiden poistamisesta ja rakennusjätteiden siivoamisesta asennuspaikalta. Huolehditaan työkohteen siisteydestä ja turvallisuusvaatimusten täyttämisestä sekä työmaatarkastuksista ja vikojen korjaamisesta. Varmistetaan, että rakennustyömaan ajotiet, purkaus- ja lastauspaikat ovat kantavuudeltaan ja leveydeltään käytettävän kuljetuskaluston vaatimusten mukaisia. Ajotiet järjestetään siten, että ne eivät tarpeettomasti risteä työmaan kulkureittien kanssa.

17 Menekit ja menetelmät 17 Yleiset työturvallisuusriskit Työnosa Riskitekijä Seuraus Varautuminen Kaikki työvaiheet Pöly, roskat Silmätapaturmat Käytetään kevyitä suojalaseja tai kasvovisiiriä aina työmaalla. Pöly Herkistyminen pölylle Työkoneissa konekohtainen pölynpoisto. Suojaus tuoteselosteen mukaan. Huono ergonomia Työkoneet Työntekijän nivelten ylirasittuminen Sormien leikkautuminen, nirhaumat, haavat Työasennot pyritään pitämään mahdollisimman vähän selkää, polvia ja ranteita rasittavana. Huolehditaan nostinten, porakoneiden, ym. työkoneiden käytössä turvallisista työmenetelmistä. Käytetään suojakäsineitä. Tulityöt Tulipalo Tulityölle hankitaan tulityölupa ja noudatetaan sen asettamia vaatimuksia. Lämpötila Melu Paleltumat, putoamisvaara Kuulon heikkeneminen, tinnitus Kylmällä ilmalla huomioidaan myös vähäisen tuulen vaikutus ja pukeudutaan säätilaa vastaavalla tavalla. Voimakas tuuli ja tuulenpuuskat vaarantavat nostot. Käytetään kuulonsuojaimia. Henkilökohtainen suojavarustus aloittavat työt asennustyö lopettavat työt työkoneiden käyttö

18 Menekit ja menetelmät 18 Sisäpuolisen puuverhouksen asennuksen laadunvarmistus Tarkastukset ja palaverit Ennen Työhön opastus Aloituspalaveri Työmaatarkastukset Työkohteen vastaanottotarkastus Aineiden, tarvikkeiden ja valmisosien vastaanottotarkastus Mallityö / koeasennus Aikana Työn tarkastus Jälkeen Itselleluovutus Valmiin työn luovutus Varmistetaan, että työnsuorittaja on työhönsä ja työkohteeseen perehtynyt. Materiaalitoimittajien ohjeisiin on tutustuttava. Työntekijöille annetaan tarvittava työnopastus. Aloituspalaverissa sovitaan työn toteutukseen liittyvät asiat, kuten asennus- ja laatusuunnitelmat; varastoinnin, säilytyksen ja suojausten hoitaminen; vastuuhenkilöt, laadunvarmistus- ja työturvallisuusasiat, aikataulu sekä työajat. Aloituspalaverista tehdään muistio, johon kirjataan mahdolliset muutokset. Muistio liitetään työmaa-asiakirjoihin. Käytettävien koneiden ja laitteiden yms. kunto ja toimivuus tarkastetaan ja varmistetaan niiden sopivuus tehtävään työhön ja työkohteeseen. Tarkastukset tehdään ennen koneiden ja laitteiden käyttöönottoa. Kirjataan tiedot työmaapäiväkirjaan. Tarkistetaan työkohteen valmius. Varmistutaan, että työ voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaisesti. Varmistetaan nostokoneiden alustan kantavuus ja riittävä tasaisuus. Vastaanottotarkastuksesta kirjoitetaan muistio. Tarkistetaan rahti- ja kuljetuskirjojen paikkansapitävyys sekä tarkastetaan mahdolliset kuljetus- ja käsittelyvauriot. Tarkastetaan vastaanotettavan puutavaran asiakirjojen mukaisuus. Rakennusrunkoon käytettävillä rakennustuotteilla tulee olla CE-merkintä. Tuotteen suoritustasoilmoitusten (DoP) tulee vastata CE-merkintätietoja. Käytettyjen rakennustuotteiden suoritustasoilmoitukset tulee arkistoida. Rakennustuotteiden käytössä on noudatettava asennusohjeita ja niiden toteutus on tarkastettava. Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksiin kuuluu huolehtia mm. 1. Suunnitteluasiakirjoissa on rakennustuotteilta vaadittavat ominaisuudet ja vaatimustasot esitetty siten, että valittaessa suunnitelmien mukainen tuote rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset (viranomaisvaatimukset) täyttyvät MRL 152 :n mukaisesti 2. Rakennustuotteiden suoritustasoilmoitukset (DoP:it) osoittavat rakennukseen kiinnitettävien rakennustuotteiden olevan suunnitelmien mukaisia 3. Rakennustuotteiden ilmoitettuja ominaisuuksia osoittavat suoritustasoilmoitukset (DoP:it) arkistoidaan ja käytettyjen tuotteiden jäljitettävyys varmistetaan (mm. CE-merkintätiedot) 4. Rakennustuotteet on kiinnitetty/asennettu rakennukseen suunnitelmien ja tuotetta koskevien asennusohjeiden mukaisesti ja toteutuksen tarkastus on suoritettu. Mallityö tehdään ennalta sovitusta alueesta. Mallityön tekevät samat henkilöt samoilla menetelmillä, välineillä ja tuotteilla, joilla varsinainen työ tullaan tekemään. Mallityö tehdään riittävän suurelle alueelle niin, että työmenetelmä vastaa varsinaisessa työssä käytettävää menetelmää. Mallissa tehdään suunnitelmien mukaiset laadunvarmistuskokeet sekä tarkistetaan työmenetelmän ja tuotteiden soveltuvuus kohteeseen. Työn tulee täyttää myös esteettiset laatuvaatimukset. Rakennuttaja, suunnittelija ja urakoitsija tarkastavat ja hyväksyvät mallityön. Mahdolliset muutokset ja korjaukset tulee tehdä ja hyväksyä ennen seuraavaan työvaiheeseen siirtymistä. Mallitöiden tarkastamisesta kirjoitetaan muistio, joka liitetään työmaa-asiakirjoihin. Kaikki työn laatuun vaikuttavat asiat ja laadunvarmistuksen edellyttämät toimenpiteet kirjataan esim. työmaapäiväkirjaan. Kirjattavia asioita ovat esim. sää, ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus, tehdyt laadunvalvontakokeet ja -mittaukset ja niiden tulokset. Laadunvalvontakokeet tehdään suunnitteluasiakirjojen mukaisesti. Työn aikana seurataan toteutuvan asennuksen laatua ja verrataan sitä hyväksyttyyn malliin. Poikkeamien syyt selvitetään ja korjataan välittömästi. Puuverhouksen asennuksen aikana jatkuvasti valvottavia asioita ovat mm. mittatarkkuus (saumat, hammastus, pysty- ja vaakasuoruus) aineiden, tarvikkeiden, kaluston ja valmisosien kuljetukset, nostot ja varastointi telineet ja nostolaitteet asennusolosuhteet (lämpötila, tuuli, kosteus, valaistus ja kohteen siisteys) väliaikaiset tuennat, suojaukset ja kiinnitykset materiaalien yhteensopivuus ja kunto peittyvien työsuorituksien asianmukaisuus. Ennen pääurakoitsijan vastaanottotarkastusta ja työn luovutusta rakennuttajalle pidetään itselleluovutus. Tarkistetaan luovutussuunnitelman mukaisen tarkistuslistan avulla työ. Puutteet ja virheet korjataan ennen pääurakoitsijan vastaanottotarkastusta. Työn päätyttyä kootaan luovutusasiakirjat ja mahdolliset käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka luovutetaan rakennuttajalle. Samalla tarkistetaan valmis työ ennen työn luovutusta rakennuttajalle. Rakennuttaja, suunnittelija ja urakoitsija tarkastavat valmiin työn, vertaavat tuloksia asiakirjoihin ja hyväksyvät valmiin työn. Työn tarkastamisesta, mahdollisista huomautuksista ja korjausehdotuksista kirjoitetaan tarkastuspöytäkirja. Katselmusten tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali kootaan työmaalla ylläpidettäviin laadunvalvonta-asiakirjoihin, jotka luovutetaan tilaajalle vastaanottotarkastuksessa.

19 Menekit ja menetelmät 19 Käyttöesimerkki Työnsuunnittelua varten on laskettava sisäpuolisen puuverhouksen työmenekit, työnosien kestot ja materiaalimenekit. Kohde: Kohteena on rivitalo, johon kuuluu 4 asuntoa. Kohteeseen tulee kylpyhuoneiden ja saunojen kattoihin yhteensä 65 m² puuverhousta ja saunojen seiniin 67 m² puuverhousta. Toteutus: Siirrot kohteessa tehdään käsinsiirtoina. Siirtoja on yhteensä 80. Materiaalit: Verhousalustan koolaus on yksinkertainen. Naulaus- ja tuuletusrimojen kokonaishukkaprosentiksi arvioidaan 7,5% ja verhouslaudan 20%. Suoritemääräkerroin: Suoritemääräkerroin voidaan laskea lineaarisella interpoloinnilla tai siinä voidaan käyttää kerrointa, joka on lähimpänä suoritemäärää. Materiaalimenekit Työnosa Määrä Teoreettinen menekki Kokonaishukkaprosentti Yhteensä (rimat 7,5%, verhouslauta 20%) Naulaus- ja tuuletusrimat 67 seinä-m² 3 jm/ seinä-m² 1, jm 65 katto-m² 3 jm/ katto-m² 1, jm = 426 jm Verhouslaudat 67 seinä-m² 10,5 jm/ seinä-m² 1, jm 65 katto-m² 10,5 jm/ katto-m² 1,20 = 819 jm = jm Työmenekit ja kestot Työnosa Määrä Työmenekki (T3) Yhteensä Tavaran vastaanotto ja välivarastointi 132 m² 0,04 tth/m² 5 tth Siirrot, käsinsiirrot 80 kpl 0,08 tth/kpl 6 tth Sisäpuolinen puuverhous - koolaus 132 m² 0,06 tth/m² 8 tth - katon puuverhous 65 m² 0,45 tth/m² 29 tth - seinien puuverhous 67 m² 0,40 tth/m² 27 tth Suojaus ja siivous 132 m² 0,02 tth/m² 3 tth = 78 tth Suoritemääräkerroin (132 m²) Suoritemäärä osuu kahden raja-arvon väliin, joten kerroin saadaan interpoloimalla 1, tth 1, tth Kokonaistyömenekki, puupintarakentaminen, sisäpuolinen puuverhous = 81 tth Työn kesto, 2 asentajaa 81 tth 5 tv 8 tth/tv 2 RAM

20 Menekit ja menetelmät 20 Kirjallisuus Viranomaismääräyksiä ja -ohjeita RatuTT Valtioneuvoston asetus rakennustyön työturvallisuudesta (205/2009) RatuTT Valtioneuvoston päätös henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993) RatuTT Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) RT RakMK Ohjeet B10 Puurakenteet. Ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2001). + lisälehti. (2005) RT RakMK-21183_L. Lisälehti B10 Puurakenteet. Ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2001). - lisälehti. (2005) Valtioneuvoston asetus eräiden kemikaaleja koskevista kielloista ja rajoituksista annettujen valtioneuvoston päätösten ja asetusten kumoamisesta (415/2009) Ohjeita ja standardeja RT RunkoRYL 2010 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen runkotyöt. Rakennustieto Oy. Helsinki RT SisäRYL Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen sisätyöt. Rakennustieto Oy. Helsinki RT Puutavara. Sahattu, höylätty ja jatkojalosteet. Rakennustieto Oy. Helsinki RT Teollisesti maalatut sisäverhouslaudat ja puulistat. Rakennustieto Oy. Helsinki RT Puun käyttö sisätiloissa. Rakennustieto Oy. Helsinki RT Puiset sisäverhoukset. Rakennustieto Oy. Helsinki RT Puulattiat. Rakennustieto Oy. Helsinki RT Kyllästetty puutavara. Rakennustieto Oy. Helsinki RT Avoin puurakennusjärjestelmä, runkorakenteet. Rakennustieto Oy. Helsinki RT Pientalon puurakenteet. Avoin puurakennusjärjestelmä. Rakennustieto Oy. Helsinki RT Puukerrostalon rakenteet. Avoin puurakennusjärjestelmä. Rakennustieto Oy. Helsinki RT Suuret puurakennukset. Puiset suurten jännevälien rakennukset. Rakennustieto Oy. Helsinki RT Puurakenteinen pienkerrostalo. Avoin puurakennusjärjestelmä. Rakennustieto Oy. Helsinki RT Lämpökäsitelty puu. Rakennustieto Oy. Helsinki RT Tiiviin puutaloalueen suunnittelu, moderni puukaupunki. Rakennustieto Oy. Helsinki RatuTT Tulityöt suojeluohje Finanssialan Keskusliitto ry. Helsinki Rakennusmateriaalien suojaus työmaalla, Koski Hannu, Kauranen Hannu, VTT Rakennustekniikka Työsuojeluoppaita ja ohjeita 32. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet. Työsuojeluhallinto. Tampere RIL Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. Helsinki RIL Puurakenteiden suunnitteluohje. Eurokoodi EN Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. Helsinki RIL Puurakenteiden laadunvarmistus. Suunnittelu - valmistus - työmaatoteutus - käyttö. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. Helsinki RIL Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. Helsinki SFS-EN 1995 Eurokoodi 5: Puurakenteiden suunnittelu. Osat 1-1 ja 1-2 ja niiden kansalliset liitteet. 2008/2004. Ratu-kirjallisuus Ratu KI-6018 Rakennustöiden turvallisuusohjeet. Raturva 2. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu KI-6025 Rakennustöiden laatu Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu KI-6024 Rakennushankkeen työturvallisuus. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu KI-6022 Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus. Rakennustieto Oy. Helsinki RatuTT kysymystä. Omaksi ja kaverin turvaksi (Telinetorstai 2009). Sisältää myös kieliversiot sv, en, et, ru. Ratu C Rakennustyömaan aluesuunnittelu. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1180 Työmaan laatusuunnitelma. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1211 Työmaatekniikka, nostot ja siirrot. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1218 Rakennustöiden putoamissuojaus. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1214 Työmaan aputyöt ja huolto. Työmaatekniikka - Rakennusten suojaus, työmaatilojen huolto, työmaakuljetukset, työnaikainen siivous, loppusiivous. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1215 Työmaan laadunvarmistus, tarkastukset ja mittaukset. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1223 Rakennustöiden putoamissuojaussuunnitelma. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1225 Pölyntorjunta rakennustyössä. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1232 Rakennustyömaan sääsuojaus. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu 0416 Puurunkorakentaminen, paikalla rakennettu puurunko. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu 0417 Puurunkorakentaminen, platform-menetelmä. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu 0418 Puurunkorakentaminen, ulkopuolinen puuverhous. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu 0420 Levyrakentaminen, levytys. Menekit ja menetelmät. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu 0422 Kiintokalustaminen, kalustepuusepäntyö. Menekit ja menetelmät. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu 0426 Levyrakentaminen, väliseinät. Menekit ja menetelmät. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu 0428 Listoitus. Menekit ja menetelmät. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu 0429 Vakiovarustaminen, heloitus ja lukitus. Menekit ja menetelmät. Rakennustieto Oy. Helsinki Muita julkaisuja Hietavirta, et al. Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen Rakennusalan kustantajat RAK. Helsinki Materiaalivalmistajien ja -toimittajien ohjeet.

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu 2014 1(19) Ratu 0434 korvaa 58-0268 Talo 2000 TUO 7.3, 7.5, 11.2 HAN 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5.3 Saunan puutyöt Tämä ohje sisältää saunan katon ja seinien puuverhouksen,

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Kalusteasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Kalusteasennus Sisävaiheen kirvestyöt Erilaisia lähdemateriaaleja Ratu - kortit 54-0263, s-1204 rt- kortit Eikä sovi unohtaa ehtymätöntä ja helppokäyttöistä internetiä. Erilaisia hakukoneita käyttämällä löydät reaaliaikaista

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita

Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita Sisältö Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita... 1 Yleistä... 2 Pystyverhoukset... 3 Vaakaverhoukset... 5 Verhouksen alareuna ja sokkeli... 6 Verhouksen yläreuna ja räystäs...

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:38

7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:38 RunkoRYL 2010 712 Puujulkisivutyö Sivu: 1 7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:38 71 Puurunkorakentaminen 712 Puujulkisivutyö Sisältö julkisivun puuverhoukset ja räystäiden laudoitukset verhouksen kiinnitystuet

Lisätiedot

PUULATTIAN ASENNUS. [ Puu tekee kodin ]

PUULATTIAN ASENNUS. [ Puu tekee kodin ] PUULATTIAN ASENNUS [ Puu tekee kodin ] MASSIIVIPUULATTIAT Tämä esite koskee massiivipuusta (männystä tai kuusesta) tehtyjä lattioita. Lattialaudat ovat pontatut eli niissä on uros- ja naaraspontit. Nykyään

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Helmikuu 2015. Ylläpitävät työt materiaali ja suunnitelmatarkastukset

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Helmikuu 2015. Ylläpitävät työt materiaali ja suunnitelmatarkastukset TALO-RATU-OHJE Helmikuu 2015 1(16) Ratu 0433 korvaa 63-0303 Talo 2000 TUO 9.2 HAN 1.3.2.2, 1.3.2.6 Vedeneristys, sisäpuolinen vedeneristys Tämä ohjekortti sisältää rakennuksen sisäpuolisen vedeneristyksen

Lisätiedot

TEHTÄVÄSUUNNITELMAN AIHE. Sisältö 1. Kohdetiedot. 2. Työsisältö. 3. Aikataulu. 4. Kustannukset. 5. Laatuvaatimukset. 6. Usein esiintyviä ongelmia, POA

TEHTÄVÄSUUNNITELMAN AIHE. Sisältö 1. Kohdetiedot. 2. Työsisältö. 3. Aikataulu. 4. Kustannukset. 5. Laatuvaatimukset. 6. Usein esiintyviä ongelmia, POA TEHTÄVÄSUUNNITELMA 1(22) TEHTÄVÄSUUNNITELMAN AIHE Sisältö 1. Kohdetiedot 2. Työsisältö 3. Aikataulu 4. Kustannukset 5. Laatuvaatimukset 6. Usein esiintyviä ongelmia, POA 7. Logistiikka 8. Koneet, kalusto,

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

18" 16" 14" 11" 8" 8" Metalli-Ratu Eriste-Ratu. Kesä 2014

18 16 14 11 8 8 Metalli-Ratu Eriste-Ratu. Kesä 2014 Metalli-Ratu Eriste-Ratu Kesä 2014 24" 20" 16" Metallirakennetyö" Ohutlevytyö" Lämmöneristys" Sisäpuolinen"vedeneristys" Ulkopuolinen"vedeneristys" Ääneneristys" Palosuojaustyö" 12" 300" 8" 250" 200" 150"

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Panelointi

Sisävaiheen kirvestyöt Panelointi Sisävaiheen kirvestyöt Panelointi Erilaisia lähdemateriaaleja Ratu - kortit 54-0263, s-1204 rt- kortit Eikä sovi unohtaa ehtymätöntä ja helppokäyttöistä internetiä. Erilaisia hakukoneita käyttämällä löydät

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät ja menekit Lokakuu 2012. Pystytystä ylläpitävät. työnaikaiset siirrot työnaikainen suojaus työnaikainen siivous

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät ja menekit Lokakuu 2012. Pystytystä ylläpitävät. työnaikaiset siirrot työnaikainen suojaus työnaikainen siivous TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät ja menekit Lokakuu 2012 1(22) Ratu 040X Talo 2000 TUO X.X HAN X.X Telinetyö Tämä ohjekortti sisältää ulkona pystytettäviin julkisivu-, muuraus- sekä räystästelineisiin kuuluvat

Lisätiedot

BETONIVALMISOSIEN ASENNUSSUUNNITELMA

BETONIVALMISOSIEN ASENNUSSUUNNITELMA BETONIVALMISOSIEN ASENNUSSUUNNITELMA Ohjeellinen malli, jonka sisältöä voidaan muokata projektikohtaisesti. Suunnitelma suositellaan laadittavaksi siten, että osan A lähtötiedot tulevat päätoteuttajalta,

Lisätiedot

Laminaatti 2-lock ja T-lock

Laminaatti 2-lock ja T-lock Asennusohje Laminaatti 2-lock ja T-lock 2014 EDELLYTYKSET Uiva asennus tarkoittaa, että lattiaa ei kiinnitetä (ei naulata eikä liimata) alustaan. Lattian pitää päästä liikkumaan vapaasti sisäilman muutosten

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

Saunan rakentaminen ja remontointi

Saunan rakentaminen ja remontointi Saunan rakentaminen ja remontointi Suomessa saunan rakentamisen tapoja on todennäköisesti yhtä monta kuin on tekijöitäkin. Seuraavat saunan rakennusohjeet perustuvat 20 vuoden kokemukseemme saunojen rakentamisesta

Lisätiedot

Puurakentamisen RoadShow 2012

Puurakentamisen RoadShow 2012 Puurakentamisen RoadShow 2012 Puujulkisivujen pitkäaikaiskestävyys ja paloturvallisuus Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F

Lisätiedot

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS Asennusohje 1 (6) ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa kerros kerrallaan asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Ylläpitävät työt työnaikaiset materiaalisiirrot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Ylläpitävät työt työnaikaiset materiaalisiirrot TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015 1(19) Ratu 0430 korvaa 63-0302 Talo 2000 TUO 9.2 HAN 1.2.1., 1.2.2, 1.2.3 Vedeneristys, ulkopuolinen vedeneristys Tämä ohjekortti esittää perustusten,

Lisätiedot

Puurakentamisen toteuttaminen standardi. Tomi Toratti RTT Puutuoteteollisuus

Puurakentamisen toteuttaminen standardi. Tomi Toratti RTT Puutuoteteollisuus Puurakentamisen toteuttaminen standardi Tomi Toratti RTT Puutuoteteollisuus Lähtökohta Tutkimushanke VTT vuosina 2004-2006 Puurakenteiden laadunvarmistus, - Suunnittelu, valmistus, työmaatoteutus ja käyttö

Lisätiedot

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta.

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta. Asennusohjeet Asennustyön voi suorittaa yksi henkilö mutta työskentely pareittain on suositeltavaa. Elementit toimitetaan muovilla päällystetyllä paketilla, paketti on varastoitava ilmavasti maasta irti

Lisätiedot

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.5.2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito...

Lisätiedot

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015 Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 Turvallisuusasiakirja laadittu suunnittelua varten 2/6 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

KEVYIDEN VÄLISEINIEN TEKO

KEVYIDEN VÄLISEINIEN TEKO TEHTÄVÄSUUNNITELMA KEVYIDEN VÄLISEINIEN TEKO OMATYÖ ALIURAKKA TYÖKAUPPA Kohde ja tehtävä Työmaa As Oy Väliseinä Tehtävä, 649 m2 Vastuuhenkilöt Vastaava mestari puh. Työryhmän nokkamies puh. Tehtäväsuunnitelman

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje :: Suunnittelu- ja asennusohje 1 2 :: Suunnittelu- ja asennusohje Muunto-järjestelmällä voit toteuttaa mitä erilaisimpia säilytysratkaisuja kodin eri tiloihin. Muunto perustuu seinäpanelointiin ja monipuoliseen

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin

Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin 2014 Ramirent Sääsuoja = usein telineiden varaan rakennettu väliaikainen katto. Runko alumiinia PVC -peite Ei pressuista

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mikä rakennustuotteiden CE-merkintä on? Rakennustuotedirektiiviin / -asetukseen perustuva vaatimustenmukaisuusmerkintä,

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

AMTICO CLICK SMART DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE

AMTICO CLICK SMART DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE Sivu 1 / 7 Yleistä Amtico Click Smart on integroidulla askeläänenvaimennuskerroksella varustettu M1-luokiteltu, irtoasennettava lukkopontillinen vinyylilaatta. Tuote soveltuu käytettäväksi asunnoissa sekä

Lisätiedot

PIIRUSTUSLUETTELO: Piir. no. Valmistaja Tuote Kaide

PIIRUSTUSLUETTELO: Piir. no. Valmistaja Tuote Kaide PIIRUSTUSLUETTELO: Piir. no. Valmistaja Tuote Kaide 1-01 Vepe Palkit verkkoelementtikaide 1-02 Vepe Palkit puukaide 1-03 Vepe Sandwich-elementit verkkoelementtikaide 1-04 Vepe Sandwich-elementit puukaide

Lisätiedot

Saunaremontti ja uuden saunan rakentaminen yhdistelmäsauna ja infrasauna

Saunaremontti ja uuden saunan rakentaminen yhdistelmäsauna ja infrasauna Saunaremontti ja uuden saunan rakentaminen yhdistelmäsauna ja infrasauna Kun kiuassaunaan asennetaan myös infrapunalämpö, tulee ottaa huomioon muutamia näissä ohjeissa olevia tärkeitä seikkoja. Seuraavat

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma

Rakentamismääräyskokoelma Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA Aluslattian tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Alustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Huomio että laminaattilattian pitää

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MASSIIVIPUULATTIAT JA HEAVY DUTY YLEISTÄ

ASENNUSOHJE MASSIIVIPUULATTIAT JA HEAVY DUTY YLEISTÄ ASENNUSOHJE MASSIIVIPUULATTIAT JA HEAVY DUTY YLEISTÄ Ennen kuin aloitat asennuksen lue asennusohje huolellisesti. Puu on elävä luonnonmateriaali ja jokainen lattialauta on oma yksilönsä. Massiivipuulattiat

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 29.2.2016, Janne

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla)

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 3 / 2 / 2015 Hyvän sisäilman osatekijät Estetään ulkoa

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 19.3.2015 KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖ 1611 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 2 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

PILHA PAVILJONKI ASENNUSOHJEET

PILHA PAVILJONKI ASENNUSOHJEET PILHA PAVILJONKI ASENNUSOHJEET Innoros Oy :: Paanakedonkatu 20 :: 28100 Pori :: Puh. 0424-852200 :: www.ultimatemarket.com Perustuksen teko Perustussuositus: Sorapatja, vähintään 20 cm paksu ja halkaisijaltaan

Lisätiedot

Effex. Design Sisustuspaneeli. Stora Enso. b a. Stora Enso Effex an Eye for Wood. Asennus: Lisätietoja: www.storaenso.com/effex

Effex. Design Sisustuspaneeli. Stora Enso. b a. Stora Enso Effex an Eye for Wood. Asennus: Lisätietoja: www.storaenso.com/effex Effex Stora Enso Design Sisustuspaneeli Effex on 100 % kierrätettävää luonnonmateriaalia Tarvittavat työkalut: Suositeltavat turvavarusteet: + Vasara + tuurna Naulapyssy Nauloja (1,2x30 mm) Sirkkeli (tai

Lisätiedot

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen Itä-Suomen työturvallisuuskilpailu 2017 Kuopio Iso-Valkeinen 30.3.2016 Työturvallisuusjohtaminen Kimmo Anttonen Työmaan perustiedot Työmaan vaihe ja perustiedot Vaikuttaa työmaan kokonaisarviointiin 3

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 ISS Proko Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.3.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Urjalan kunta PL 33 31761 URJALA Hanke: Urjalan yhtenäiskoulu TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 6.3.2015 luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

Kuormien purku ja turvalliset elementtien asennukset

Kuormien purku ja turvalliset elementtien asennukset Kuormien purku ja turvalliset elementtien asennukset AJANKOHTAISTA 2017 ESITYS 1. Turvallisuuskehitys Parmassa 2. Parman projektinhallinta numeroina 3. Parman ajankohtaiset turvallisuutta parantavat tuoteratkaisut

Lisätiedot

PANELOINTI. [ Puu tekee kodin ]

PANELOINTI. [ Puu tekee kodin ] PANELOINTI [ Puu tekee kodin ] SUUNNITTELE ENNEN KUIN ALOITAT Huone näyttää vaakapaneloituna leveämmältä ja matalammalta, kun taas pystypaneloituna se näyttää korkeammalta ja kapeammalta. Puolipaneeli,

Lisätiedot

IDEOITA JA VINKKEJÄ SEINÄT KATOT LATTIAT LISTAT PINTAKÄSITTELYT

IDEOITA JA VINKKEJÄ SEINÄT KATOT LATTIAT LISTAT PINTAKÄSITTELYT [ Puu tekee kodin] IDEOITA JA VINKKEJÄ SEINÄT KATOT LATTIAT LISTAT PINTAKÄSITTELYT Sisällysluettelo Luo puupinnoilla asuntoosi lämpöä ja viihtyisyyttä. Lohikäärmepaneeli 4-5 Hienosahattu puuseinä 6-7

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

Laminaatti 2-lock ja T-lock

Laminaatti 2-lock ja T-lock Asennusohje Laminaatti 2-lock ja T-lock 2016 EDELLYTYKSET Uiva asennus tarkoittaa, että lattiaa ei kiinnitetä (ei naulata eikä liimata) alustaan. Lattian pitää päästä liikkumaan vapaasti sisäilman muutosten

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti

Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti Tampereen ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Lehtola Veikko Takala Markku Kehittämishanke Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti Työn ohjaaja Annukka Tapani Tampere 10/2011 Tampereen

Lisätiedot

Toteutusstandardien käyttöönotto - Puurakenteet. EUROKOODI 2011 SEMINAARI Ari Kevarinmäki VTT Expert Services Oy

Toteutusstandardien käyttöönotto - Puurakenteet. EUROKOODI 2011 SEMINAARI Ari Kevarinmäki VTT Expert Services Oy Toteutusstandardien käyttöönotto - Puurakenteet EUROKOODI 2011 SEMINAARI Ari Kevarinmäki VTT Expert Services Oy 9.12.2011 2 prsfs 5978:2010 Puurakenteiden toteuttaminen Rakennuksien kantavia rakenneosia

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

Ratu-FLoW. Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön

Ratu-FLoW. Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön Ratu-FLoW Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön Jump to first page Miksi Ratu? Tuotannonsuunnittelun lähtöaineistoa

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 18.3.2015 Sivu 1/8 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan

Lisätiedot

Rakennusohjeet. Tee koti, jossa mieli lepää.

Rakennusohjeet. Tee koti, jossa mieli lepää. Rakennusohjeet Tee koti, jossa mieli lepää. Hyvä Cello-saunan rakentaja Onnea hyvästä saunavalinnasta. Olemme koonneet ohjeita ja neuvoja, joiden avulla Cello-saunan rakentaminen onnistuu helposti. Näin

Lisätiedot

Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje. Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi

Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje. Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi Yleisesti Sääsuoja on tilapäiseen suojaukseen tehty rakenne, jota ei ole mitoitettu täysille tuuli ja lumikuormille.

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

Muurauspukin käyttöohje

Muurauspukin käyttöohje Muurauspukin käyttöohje Muurauspukin käyttöohje SISÄLTÖ 1. Alkusanat ja ehdot. 2. Turvallisuus vaatimukset. 3. Muurauspukin pystytys. 4. Korotuskehän asennus. 5. Alumiinitason asennus. 6. Seinäkiinnikkeen

Lisätiedot

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

PUTOAMISSUOJAUKSEN SUUNNITTELU

PUTOAMISSUOJAUKSEN SUUNNITTELU PUTOAMISSUOJAUKSEN SUUNNITTELU LAINSÄÄDÄNTÖ - Putoamissuojausta koskeva lainsäädäntö edellyttää työnantajalta toimenpiteitä putoamistapaturmien estämiseksi, jos työntekijä työskentelee yli 2 metrin korkeudella

Lisätiedot

Kuljetuskalusto ja sidonta Arto Suikka Betoniteollisuus ry

Kuljetuskalusto ja sidonta Arto Suikka Betoniteollisuus ry Kuljetuskalusto ja sidonta Yli 2m korkea kuorma Betonielementtien vastaanottotarkastus Välivarastointi Kävelytaso, yli 2metrin korkeus, kaiteiden esiasennus Suojakaiteet Suojakaiteen on kestettävä putoamista

Lisätiedot

Tehdasmaalattu lista nopeuttaa työtä. Mutta silloin ei ole tapana peittää maalilla tiivisteitä ja liitoksia.

Tehdasmaalattu lista nopeuttaa työtä. Mutta silloin ei ole tapana peittää maalilla tiivisteitä ja liitoksia. 1. Listat asennetaan rakentamisen ja korjaamisen loppuvaiheessa. Yleensä listojen asennusjärjestys on kattolistat, vuorauslaudat ja jalkalistat. Käsittelemättömät listat kiinnitetään, tiivistetään ja maalataan

Lisätiedot

IDEOITA JA VINKKEJÄ SEINÄT KATOT LATTIAT PUUTUOTTEET

IDEOITA JA VINKKEJÄ SEINÄT KATOT LATTIAT PUUTUOTTEET [ Puu tekee kodin] IDEOITA JA VINKKEJÄ SEINÄT KATOT LATTIAT PUUTUOTTEET Sisällysluettelo Puu tekee tyylikkään ja nuorekkaan kodin Paneeliseinä 4-5 Lastenhuone 6-7 Raitapaneeli 8-9 Listapaneeli 10-11 Kirstu

Lisätiedot

MDF-JA PUULISTOJEN ASENNUSOHJE

MDF-JA PUULISTOJEN ASENNUSOHJE MDF-JA PUULISTOJEN ASENNUSOHJE Aloita asennus katkaisemalla listat sopivaan mittaan. Tee tarvittavat jiiraukset valmiiksi. JIIRAUS: MDF-ja puulistat voit jiirata sahaamalla. NAULAUS: käytä viimeistelynaulainta,

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORXruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja 3 kpl

Lisätiedot

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Sopivan puun valitseminen Valitse muodoltaan ja rakenteeltaan sopiva puu ja varmista, että se on terve. Tämä on erittäin tärkeää, jotta majalla on tukeva

Lisätiedot

Nivan yritysalueen pihan saneeraus

Nivan yritysalueen pihan saneeraus Nivan yritysalueen pihan saneeraus Sisällys 0.1 RAKENNUTTAJA... 3 0.2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIJA... 3 0.3 KOHDE... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus... 4 1.2 Toteutusmuoto ja päätoteuttajan

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot