TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät ja menekit Lokakuu Pystytystä ylläpitävät. työnaikaiset siirrot työnaikainen suojaus työnaikainen siivous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät ja menekit Lokakuu 2012. Pystytystä ylläpitävät. työnaikaiset siirrot työnaikainen suojaus työnaikainen siivous"

Transkriptio

1 TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät ja menekit Lokakuu (22) Ratu 040X Talo 2000 TUO X.X HAN X.X Telinetyö Tämä ohjekortti sisältää ulkona pystytettäviin julkisivu-, muuraus- sekä räystästelineisiin kuuluvat aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Ohjekortissa on myös esitetty telinekulkutien rakentaminen sekä sääsuojaus. Sisällysluettelo Työkokonaisuus 1 Tarvittavat asiakirjat ja suunnitelmat 2 Tehtäväkohtaiset asiakirjat ja suunnitelmat 3 Työmenekit 4 Työmenetelmä 5 Materiaalit 15 Työvälineet, koneet ja kalusto 16 Työturvallisuus 17 Laadunvarmistus 18 Käyttöesimerkit 20 Kirjallisuus 22 Työkokonaisuus Telineiden kokoaminen Osat toimitettu työmaalle, lähelle telineiden pystytyspaikkaa. Eri telineosat ja niiden määrä, kunto ja toimivuus sekä soveltuvuus kohteeseen on tarkastettu. Telineiden pystytyspaikka on raivattu ylimääräisistä/tarpeettomista tavaroista ja alusta tasattu. Telineet käyttövalmiit Telineet on pystytetty. Telineet on tarkastettu sekä telineurakoitsijan että tilaajan toimesta. Urakoitsija on katsonut telineet turvallisiksi ja tilaaja tarkoituksenmukaiseksi. Telinekortti on merkkinä telineiden käyttöluvasta. Ylimääräiset osat on laitettu siististi nippuihin ja varastoitu asianmukaiseen paikkaan. Telineiden purkaminen Telineet on puhtaat roiskeista, liasta ja pölystä. Tyhjät häkit/kuormalavat on toimitettu telineiden läheisyyteen. Telinekortti on poistettu, telineet poissa käytöstä, telineille kulku on suljettu muilta kuin teline-asentajilta. Telineet purettu Osat on siististi nipuissa. Ympäristö on siivottu roskista. TELINETYÖN vaiheet Kuvassa asennustyön vaiheet etenevät ylhäältä alaspäin. Pystytystä ylläpitävät työt työnaikaiset siirrot työnaikainen suojaus työnaikainen siivous Purkamisen ylläpitävät työt työnaikaiset siirrot työnaikainen suojaus työnaikainen siivous Pystyttämisen aloittavat työt aloituspalaveri ja työkohteen vastaanotto materiaalien ja suunnitelmien tarkastukset nosturille tehtyjen tarkastusten ja käyttökokeiden voimassaolon varmistukset Telineiden pystytys Telineiden perustaminen Telineiden ankkurointi Telinekulkutiet Esivalmistetut osat Telineisiin liittyvät sääsuojat Telineiden peittäminen Telineiden talvipeittäminen Sääsuojat Pystyttämisen lopettavat työt työvälineiden huolto, kaluston siirrot ja varastointi siivous ja jätteiden lajittelu Telineiden käyttö telineiden tarkastaminen lisä- ja muutostyöt Purkamisen aloittavat työt telineiden käytöstä poistaminen Telineiden purkaminen Telinepeitteiden purkaminen Telineosien purkaminen Purkamisen lopettavat työt työvälineiden huolto, kaluston siirrot ja varastointi siivous ja jätteiden lajittelu Työryhmä Perustuselementtiasennuksen työryhmä on X telineasentajaa sekä nostoissa nostokoneen kuljettaja.

2 Menekit ja menetelmät 2 Tarvittavat asiakirjat ja suunnitelmat Työmaan laatusuunnitelma Työmaan aluesuunnitelma Työmaapäiväkirja Yleisaikataulu Hankinta-aikataulu Putoamissuojaussuunnitelma Työselostus Tulitöiden valvontasuunnitelma Työmaan laatusuunnitelmassa esitetään mm. työmaan ajallinen ja taloudellinen tavoite ja ohjaus, riskien kartoitus, laadunvarmistus- sekä työturvallisuustoimet ja -vastuut. Ks. Ratu-ohjekortti 1180-S Työmaan laatusuunnitelma. Mittakaavaan laadittu suunnitelma, josta ilmenee kuhunkin rakentamisvaiheeseen liittyvät, työmaajärjestyksen kannalta oleelliset seikat kuten kulkutiet ja ajoväylät, työmaatilat, nostokaluston sijainti ja ulottumat, läjitysalueet, varastoalueet, ensiaputarvikkeet sekä sähköistys. Ks. Ratu-ohjekortti C Rakennustyömaan aluesuunnittelu. Asiakirja, johon päivittäin merkitään työmaata koskevat tiedot ja tapahtumat mm. käynnistyneet, käynnissä olevat ja päättyvät työt, työmaan työntekijävahvuus ja säätila. Työmaapäiväkirjaan tulee pyydettäessä lisätä viranomaisen, tilaajan, urakoitsijan, asiantuntijoiden tai tavarantoimittajien huomautuksia. Tuotannon aikataulu esimerkiksi jana-aikataulu tai paikka-aikakaavio, jossa on kuvattu viikon tarkkuudella työmaan ajallisesti ja taloudellisesti merkittävät tehtävät. Työmaan materiaalien tilaus- ja saapumisajankohdan sekä siirtojen ja välivarastoinnin optimointiin tähtäävä suunnitelma. Suunnitelman avulla ehkäistään toimitusajoista johtuvia ongelmia. Putoamissuojaussuunnitelma on kirjallinen esitys siitä, miten rakennuskohteessa on mietitty ja ajateltu toteuttaa kohteen putoamissuojaus. Suunnitelmassa huomioidaan kohteen erikoispiirteet ja rakennusvaiheet sekä suojaamisessa käytettävät menetelmät ja periaatteet. Työmaan putoamissuojaussuunnitelmaa sovelletaan kussakin tehtävässä ja putoamissuojaussuunnitelman tietoja täydennetään tehtäväsuunnitelmassa. Työselostus on hankekohtainen, tekninen asiakirja, jossa kuvataan käytettävät materiaalit ja aineet, niiden laatu, kerrospaksuudet, työmenetelmät ja rakenteet. Tulityöpaikalla tulee olla tulitöiden valvontasuunnitelma, jossa annetaan ohjeet tulitöiden sekä katto- ja vedeneristystöiden tulitöiden turvallisesta tekemisestä.

3 Menekit ja menetelmät 3 Tehtäväkohtaiset asiakirjat ja suunnitelmat Aloituspalaverin muistio Telinesuunnitelma Tehtäväsuunnitelma Rakennepiirustukset Pystytyssuunitelma Purkusuunnitelma Käyttösuunnitelma Asennussuunnitelma Vastaanottopöytäkirja Valmistajakohtaiset ohjeet Ennen työn aloitusta järjestetään aloituspalaveri, johon osallistuvat työntekijät ja työnjohto. Aloituspalaverissa käydään läpi mm. työn aikataulu, suunnitelmat, laadunvarmistus ja turvallisuusasiat. Palaverista laaditaan muistio. Taso- ja leikkauspiirustuksissa esitetään rakenteet ja niiden sijainti, rakennusosien tunnukset, mitat sallittuine vaihteluväleineen ja yksityiskohdat, kuten raudoitus, erilaiset kiinnitys- ja liitostavat, sekä rakenteissa olevat aukot. Kantavuudelle, äänen, lämpöenergian ja kosteuden ja pohjaveden eristämiselle sekä tulipalon kestävyydelle asetettujen vaatimusten täyttyminen tulee voida todeta piirustuksista. Rakennepiirustuksista tulee selvitä työvaiheet ja niissä vaadittavat erikoistoimenpiteet sekä työvaiheiden henkilöturvallisuuteen liittyvät tekijät kuten väliaikaisten tuentojen, suojakaiteiden, kulkuteiden ja vastaavien tarve ja niiden rakenteelliset ratkaisut. Vastaanottopöytäkirjaan merkitään mm. suoritetut tarkastukset, vastaanotettavan työn hyväksyminen tai puutteet, virheet ja jälkitarkastukset. Valmistajakohtaisia ohjeita ovat käyttöturvallisuustiedotteet ja käyttöohjeet. Näissä annetaan ohjeita mm. tuotteiden varastoinnista, ominaisuuksista, työn suorituksesta ja turvallisesta käyttötavasta.

4 Menekit ja menetelmät 4 Työmenekit Työnosa Työmenekki Telinetyön menekit julkaistaan kesän tutkimuksen jälkeen. Suoritemäärän vaikutus Suoritemääräkerroin MUUTTUJIEN VAIKUTUS Oheisen taulukon muuttujien vaikutus työmenekkiin on otettava huomioon työnosittain. Oheisen taulukon muuttujien vaikutus työmenekkiin on otettava huomioon kaikkien työnosien osalta. Materiaalimenekit Työnosa Muuttuja Vaikutus työmenekkiin Suurentaa Pienentää Telineiden Varastointipaikka Osat kaukana Osat lähellä pystytys Rakennuspaikka Ahdas Vaikeakulkuinen maasto Pohja Maan epätasaisuus Asfaltti/betoni pohja Telinetyyppi Paljon ankkuroitavaa Matalat (< 6m) telineet Telineiden peittäminen Telineiden purku Telinetyyppi Telinetyyppi Vaikea teline, paljon eri lohkokokoja, paljon kulmia, poikkeava tasokorkeus, paljon erilaisia telineosia, lyhyet lohkovälit ja lyhyet telineosat, paljon telineosia Vaikea teline, paljon eri lohkokokoja, paljon kulmia, poikkeava tasokorkeus Yksinkertainen teline, pitkät lohkovälit ja telineosat Suorat pinnat, sama lohkojako Matalat (< 6mtelineet Rakennuspaikka Ahdas Tilaa lajitella osat omiin nippuihin Muuttuja Vaikutus työmenekkiin Suurentaa Pienentää Työnjohto ja työryhmä Kokemattomia Kokeneita Työmaa Ahdas Toimiva aluesuunnitelma, tilava Ulkopuolisten kulkijoiden suojaus Telinetyyppi Erikoinen, spesiaali Normaali, tavanomainen Valmistajan asennusohjeen mukainen usein paikalla Materiaali Menekki Hukka Telinepeite 1,3 m²/teline-m² 30 % Kumilenkki/nippuside 1 3 kpl/m²

5 Työmenetelmä Menekit ja menetelmät 5 Aloittavat työt 1. Ennen työn aloittamista sovitaan työn toteutukseen liittyvät asiat aloituspalaverissa, johon osallistuvat työntekijät ja nokkamies/työnjohtaja. Palaverissa käydään läpi telineiden rakentamisen aikataulu, kalusto, suunnitelmat, laadunvarmistus, työturvallisuus ja työmenetelmä sekä sovitaan mallityökäytännöstä. Varmistetaan, että työssä on käytössä tarvittavat uusimmat suunnitelma-asiakirjat, kuten urakkaohjelma, telinesuunnitelmat, rakennepiirustukset ja käydään suunnitelmat läpi. Käydään läpi mm. kohteen esittely, työn opastus, käytettävät työmenetelmät ja -järjestys, koneet ja laitteet, runkorakenteiden työnaikaiset tuennat ja vahvistustyöt, työturvallisuusasiat, kuten henkilökohtaiset suojaimet ja toiminta vaaran tai onnettomuuden sattuessa. Varmistetaan telineosien hankinnan ja vastaanoton aikataulujen paikkansapitävyys. Verrataan eri menetelmävaihtoehtoja ja tarkistetaan telineen laatuvaatimukset. 2. Työmaan johdon kanssa sovitaan ennen telineiden purkua aikataulu, kuka vastaa telineiden siivouksesta. 3. Varmistetaan, että telineasennuksen ja sen aputöiden yhteydessä ei ole päällekkäisiä työturvallisuutta ja työterveyttä haittaavaa tai vaarantavaa työvaihetta. Asennustyön eteneminen ja limitys muuhun työhön suunnitellaan mahdollisimman keskeytymättömäksi. Kaluston siirrot pidetään vähäisinä. Tarpeeton kulku työkohteessa estetään. Aloituspalaverin asialista työturvallisuus työkohteen valmius ja korjattavat asiat aikataulu, liittyminen muihin töihin ja välitavoitteet työmenetelmien ja suunnitelmien toteutuskelpoisuus mallityökäytännöstä sopiminen telineosat ja kalusto laatuvaatimukset ja laadunvarmistustoimet olosuhde- ja suojausvaatimukset uusimmat suunnitelma-asiakirjat työkohteen rauhoitus Työntekijöiden perehdyttäminen 4. Tarkistetaan henkilökohtaisten suojavarusteiden saatavuus ja varmistetaan niiden käyttö. Rakennustyömaalla käytetään kypärää, työolosuhteiden edellyttämiä silmiensuojaimia ja huomiovaatetusta. Koneellinen työstö vaatii lisäksi kuulonsuojaimia. Korkealla tapahtuvassa työssä käytetään henkilökohtaista putoamissuojausta, jos rakenteellista putoamissuojausto ei ole vielä ehditty rakentamaan. 5. Työntekijät perehdytetään työhön, työkohteeseen sekä työmaan olosuhteisiin, esimerkiksi työkohteen välittömässä läheisyydessä käynnissä oleviin töihin, työturvallisuustoimiin, nousuteiden, nostolaitteiden ja henkilönostimien käyttöön. Telinetöiden työntekijöille (telineasentajat ja nosturinkuljettaja) selvitetään työvaiheiden laatuvaatimukset ja laadunvarmistusmenetelmät sekä menetelmä-, kohde- ja tuotekohtaiset työturvallisuustoimet. Telineasentajilla ja nosturikuljettajalla tulee olla yhtenevä käsitys työn kulusta. Tarvittaessa käytetään radiopuhelimia ja käsimerkkejä viestintään. henkilökohtaiset suojavarusteet työntekijöiden perehdytys 5.

6 Menekit ja menetelmät 6 Olosuhteet 6. Olosuhteet asennuspaikalla tulee järjestää sellaisiksi, että työssä saavutetaan vaadittu laatutaso. Vallitsevien sääolosuhteiden vaikutus asennukseen ja nostotyöhön selvitetään ennen töiden aloittamista. Nostoja ei vo tehdä, mikäli tuulen voimakkuus on yli 15 m/s. Kulkutiet, telineet, tikkaat ja elementit saattavat olla liukkaita lumen ja jään vaikutuksesta, telineet on pidettävä puhtaana lumesta ja jäästä. Varmistetaan sähkön saatavuus, riittävä valaistus sekä työkohteen siisteys. Nosto- ja asennusalueella ulkopuolisten liikkuminen estetään erottamalla se muusta työmaasta suoja- aitojen, pukkien tai lippusiiman avulla. 6. valaistus alueen rajaus ulkopuolisilta 7. Kaluston ja työvälineiden tarkastus 7. Työssä tarvittavat koneet, kalusto ja materiaalit siirretään työkohteeseen. Tarkistetaan, että koneet, laitteet, työtelineet ja siirtovälineet ovat kohteeseen sopivia, tarkastettuja, toimivia ja turvallisia. Nosturille tehdään tarvittavat käyttöönotto-, vastaanotto- ja toimintatarkastukset ennen nosturin käyttöä ja tarkastuksista toimitetaan tieto päätoteuttajalle. Koneet sijoitetaan siten, että niistä ei aiheudu vaaraa käyttäjälle ja muille työntekijöille. 8. kaluston sopivuus ja kunto työvälineet Työkohteen valmistelu 8. Työkohde otetaan vastaan. Työkohdetta vastaanotettaessa tarkastetaan, että edeltävät työvaiheet ovat telineen rakentamisen edellyttämässä valmiudessa ja täyttävät suunnitelmien vaatimukset. Tarkistetaan asennussuunnitelmista telineiden paikka, lohkojaot ja ankkurointipisteet. Tarkistetaan suunnitelmien oikeellisuus. Kohteen vastaanottotarkastuksesta kirjoitetaan muistio, johon merkitään ylös havaitut virheet ja puutteet. Virheet ja puutteet korjataan ja tarkastetaan ennen töiden aloittamista. 9. Siirretään työssä tarvittavat koneet, kalusto ja materiaalit työkohteeseen, siten että ne ovat helposti saatavilla asennuksen edetessä ja telineen ja varastointipaikan ympäristössä on riittävästi tilaa työskentelyyn. 9. osien määrä, tyypit ja kunto tarkastettu ennen aloitusta TELINEIDEN PYSTYTYS 10. Telineet voidaan jakaa julkisivu-, räystäs- ja muuraustelineisiin sekä sääsuojiin. Telineen osien liittämisessä käytetään telinevalmistajan ohjetta. Telineiden jäädessä keskeneräisiksi työrupeamien välillä on huolehdittava, että telineille pääsy on estetty, eikä telineet keskeneräisenä aiheuta vaaraa sivullisille Telineiden perustaminen 10. Arvioidaan tai mitataan telineen säätöjalkojen paikat. Säätöjalkojen alle jäävä maapohja tarkistetaan, tasoitetaan ja tarvittaessa tiivistetään. Maa ei saa olla jäätynyttä, ja muodostaa telineiden kaatumisriskiä sulaessaan. Sijoitetaan aluslankut säätöjalkojen alle jakamaan maahan kohdistuva paine ja tasoittamaan maan epätasaisuus. 11. Aloituskappaleet liitetään toisiinsa juoksuilla ja jokilla. Telineen alimman kerroksen vaakaosien vaakasuoruus tarkistetaan käyttämällä vesivaakaa. Pystysuoruus tarkistetaan silmämääräisesti. 11. maapohjan kantavuus teline-suunnitelmat: telineiden oikea sijainti

7 Menekit ja menetelmät 7 Telineiden seuraavat kerrokset 12. Aloituskappaleisiin asetetaan pystyputket, jotka liitetään toisiinsa juoksuilla, jokilla ja työtasoilla. Juoksut ja jokat, jotka sitovat pystyputkia, on asennettava enintään kahden metrin välein. Tasokorossa ei tarvita juoksuja telineen ulkopinnalla, vaan kaiteet sitovat ja jäykistävät telineen ulkopinnalla. 13. Sivuvinositeet on tehtävä vähintään joka viidenteen lohkoon. Sivuvinositeet asennetaan pystysuuntaan kahden metrin välein ja niiden tulee kulkea vaakavinositeiden ja pystytukien liitoskohdan kautta. 14. Päätyvinositeet asennetaan telineen päätyihin mikäli teline on yli kaksikymmentämetriä korkea, peitetty tai reunimmaisia pystytukia ei ankkuroida joka nurkasta. 15. Vaakavinositeiden määrä riippuu telineen korkeudesta, pituudesta, kuormista sekä ankkuroinnista. Vaakavinositeitä ei tarvita telineen muodostuessa jäykistästä kehistä. Vaakavinositeitä ei myöskään tarvita käytettäessä elementtityötasoja. 16. Telineet pystytetään kerros kerrallaan valmiiksi, jonka jälkeen noustaan ylemmäksi. Kolmiosaiset kaiteet ja työtasot rakennetaan sitä mukaan valmiiksi, kun teline etenee. Tällöin suojataan myös asentajan työturvallisuus kiilat on lyöty kiinni työturvallisuus: ylämiehellä turvavaljaat ja turvaköysi Telineiden ankkurointi Telineen ankkurointi määrä riippuu telineen koosta. Telineen peittäminen lisää ankkurointitarvetta. Ankkurointimäärät ja pisteet on määrätty telinesuunnitelmissa. 17. Teline ankkuroidaan seinään tai muuhun kiinteään rakenteeseen. Ankkuroinnit asennetaan telineen pystytyksen yhteydessä osana telinekerroksen muiden osien asentamista. Tällä varmistetaan että teline ei kaadu kesken rakentamisen

8 Menekit ja menetelmät Ankkurointi tapahtuu betoniseinään tulpalla ja ankkurointiruuvilla. HötöHötöseinässä voidaan käyttää kemiallista ankkuriruuvia. Jos ei ole mahdollista porata seinään ankkuriruuvia, voidaan käyttää telineputkia ja säätöjalkoja jolla torpataan teline kiinteään rakenteeseen kiinni. 18. ankkurointi keskeneräiset telineet: riittävä ankkurointi, sivullisten pääsy telineille estetty TELINEKULKUTIEN PYSTYTTÄMINEN Suunnitelmissa on valmiiksi katsottu paikka telineille kululle, mutta asentajien on varmistettava että se on sopivassa paikassa ja turvallinen. Yhdistelmätaso Yhdistelmätasolla oleva kulkuluukku on suljettuna kun teline on normaalikäytössä, mutta luukun voi sulkea ja tikkaat ottaa käyttöön kun on tarvetta, jolloin teline on täydessä käytössä, kuten normaalilla työtasolla. Tällä ratkaisulla ei tarvitse porraskulkuun erikseen tilaa, vaan sen voi sisällyttää työskentelytelineen sisään, jolloin telineiden kaiteet toimii nousun suojana. 19. Kombitason asennus tapahtuu kuten normaalin työtason asennus, luukkutason ollessa tuplasti työtasoa leveämpi Porraskulku Telineille kulku on mahdollista tehdä myös porraskulkuna, jossa on porraselementit asennettu telineen ulkopuolelle porraskuluksi. Porraskulkua rakennetaan muun telineen kanssa samaa tahtia eli kerroksittain. Asentajien kulku telineille on näin turvallista. Porraskulun voi valmistaa kahdella tapaa. A) Porraselementin lisääminen ylös 20. Uusi elementti nostetaan ylimmäiseksi, jolloin tulee yksi iso nosto/kerros. Toimiva systeemi matalissa kohteissa. B) Porraselementin lisääminen alhaalta 21. Jokaista porraselementtiä nostetaan yksi kerros ylöspäin alkaen ylimmäisestä kerroksesta, jolloin alimmaiseen kerrokseen lisätään uusi elementti, tällöin nostoja tulee monta pientä nostoa. Kevyempää nostelua, mutta enemmän juoksua ylösalas. 22. Porraskulun nousun suojana on käytettävä kaiteita joko elementtikaide tai juoksuja koko nousun matkalta, siten että millään kohdalla ei synny vaarallista aukkoa tippumiselle. 23. Porraskulun purku tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä kuin pystytys telineiden purun edetessä kaiteet suojaamassa nousua joka paikassa 23.

9 Menekit ja menetelmät 9 Telineosien nostopaikka 24. Osat nostetaan mahdollisuuksien mukaan käsin telineen vierestä. Nostoapuvälineitä, lokipyörää tai telinenostinta, käytetään kun osat nostetaan korkeammalle. 25. Nostopaikka sijoitetaan telineiden ylimmälle tasolle siten, että ylä- tai alamies joutuu liikkumaan mahdollisimman vähän osien siirtämisen vuoksi. Usein ylämiehen on helpompi liikkua osien kanssa; erityisesti jos maasto on vaikeakulkuinen tai työmaa ahdas. Nostopaikka pyritään kuitenkin sijoittamaan keskelle telinettä, jolloin välimatka ylhäällä pysyy pienempänä. 26. Nostopaikka sijoitetaan siten, että sen toiminta ei aiheuta vaaraa asentajille tai muille työntekijöille. Lokipyörän tai telinenostimen kuorma ei saa tippua tai luistaa/liikkua. Nostopaikkaa ei saa sijoittaa kulkutien yhteyteen ja nostopaikka on rajattava siten, että kukaan ei joudu tahattomasti kuorman alle. Nostoapuvälineistä telinenostin soveltuu osamäärältään suuriin ja korkeisiin kohteisiin ja lokipyörä pienempiin kohteisiin. Telinenostin 27. Telinenostimelle on oltava tehtynä määräaikaistarkastukset sekä käyttöönottotarkastus ennen tehtävän aloittamista. 28. Telinenostimen vaijerin ja koukun on oltava ehjiä. Telinenostimen moottori on sijoitettu telineiden alapäähän ja vaijeri kiertää ylhäällä olevan yläkolmion kautta takaisin alas. Alamies ohjaa nostoja. Telinenostimessa on käytössä joko yksi koukku tai nostoapuväline, johon on sijoitettu 5 koukkua. Nostot voi tapahtua myös liinoilla, jolloin osat sidotaan liinalla molemmista päistä tasapainoon ja koukkuun kiinni Lokipyörä 29. Tarkistetaan, että lokipyörän naru ja koukku ovat ehjiä. Lokipyörä on asennettu ylös ja alamies ohjaa käsivoimin narulla nostoja

10 Menekit ja menetelmät 10 Nostoapuvälineiden siirto 30. Osa uuden telinekerroksen telineosista nostetaan aiempaa nostoapuvälinetasoa käyttämällä tai käsin alimpaan valmiiseen kerrokseen. Osat nostetaan tasojen väliin pystyyn siten, että alkavasta ylimmästä kerroksesta voidaan nostaa ne käsin ylös ja asentaa paikoilleen. Osien asennuksen jälkeen voidaan asentaa lokipyörä tai yläkolmio paikoilleen. 31. Telinenostimen tai lokipyörän siirto aloitetaan laskelmalla koukku alas. Vaijeri tai köysi jätetään löysäksi. Ylämies irrottaa ylhäällä lokipyörän tai yläkolmion ja siirtää sen ylemmälle valmiille tasolle. Lokipyörä tai yläkolmio asennetaan paikoilleen. telinenostimen toimivuus koukkujen toimivuus, esim. koukun lukitus on ehjä liinojen, narujen ja vaijerin kunto, riispaantunutta ei saa käyttää kuorman nosto oikeaoppisesti Telineiden esivalmistus ja siirto Telineet voidaan rakentaa valmiiksi kokonaan tai osittain etukäteen ja nostaa nosturilla valmiina käyttöpaikalle. Työ voidaan myös suunnitella siten, että sama teline siirretään sellaisenaan rakennuksen eri osiin aina edellisen osan valmistuttua. Nostot tulee huomioida jo alue-, teline- ja nostosuunnitelmissa mm. telineen riittävällä jäykistämisellä ja soveltuvien nostopisteiden valinnalla. 32. Telineet kootaan telinesuuunnitelman mukaan kohtien esittämällä tavalla. Huomioidaan erityisesti telineen jäykistykset. Varmistetaan työmaalla, että teline mahdutaan kokoamaan ja siirtämään. 33. Telineen nosto valmistellaan vastaamaan nostosuunnitelman asettamia vaatimuksia. Telineen nostopisteet on esitetty telinesuunnitelmassa ja asennussuunnitelmassa. Teline on jäykistetty vinositein nostokohtien ympäriltä telinesuunitelmissa esitetyin tavoin. 34. Telineen nostaminen on tehtävä suunnitelman esittämissä osioissa. Osioiden koko riippuu työmaan nostokapasiteetista ja kohteen ominaisuuksista. 35. Telineen osat on oltava kiinnitetty huolellisesti toisiinsa, kiilat lyöty kiinni ja pystytuet kiinnitetty suunnitelman mukaisesti pulteilla ja muttereilla tai sokilla

11 Menekit ja menetelmät Sääsuojat (katot) rakennetaan usein maassa valmiiksi, jonka jälkeen ne nostetaan nosturilla rungon päälle paikoilleen. 37. Telineiden noston aikana kuorman alle ei saa mennä. Telineiden peittäminen Telineiden peittäminen telinepeitolla on oltava tiedossa jo suunnittelu vaiheessa, jolloin voidaan ottaa huomioon telineeseen kohdistuva tuulikuorma. Tuulikuorma lisää telineen ankkurointitarvetta sekä jäykistystä on lisättävä. 38. Kun teline on muutoin valmis, ylimpään kerrokseen rakennetaan kattorakennelmat, estämään veden vuotaminen telineen sisään. Vesi ohjataan joko telineen katolle, ulospäin rakenteesta tai rakennuksen ränniin. 39. Telineen peittäminen tapahtuu yhtenäisellä muovilla katolta alas asti, jos se on mahdollista. Muovissa olevista vahvistetuista kohdista kiinnitetään muovi kumilenkeillä telineen juoksuihin ja pystyihin kiinni. Muovin saumakohdat limitetään siten, että vesi ei ohjaudu telineen sisälle ja että peitteeseen ei jää isoja aukkokohtia. Talvipeitteissä saumojen limittäminen on tehtävä huolellisesti, että lämpö ei pääse karkaamaan. 40. Telineen peittäminen pyritään tehdä valmiiksi työpäivän aikana. Telineen yhden sivun auki jättäminen muodostaa pussin, jolloin tuuli saa helpommin revittyät peitteen tai jopa telineen irti seinästä. Talvipeittäminen Telineiden peittäminen talvisin tapahtuu talvipeitteellä, joka on eristetty. Toinen vaihtoehto on laittaa kaksi kesäpeitettä, joiden väliin jätetään riittävän suuri, eristävä ilmarako. 41. Talvipeite asennetaan kuten tavallinen peite

12 Menekit ja menetelmät Kahta tavallista peitettä käytettäessä asennetaan ensimmäinen normaalisti telineeseen kiinni. Toinen peite kiinnitetään lankkuun, joka asennetaan telineeseen telineputkella halutun etäisyyden päähän. 43. Talvipeitteen saumakohdat on limitettävä huolellisesti, että lämpö ei pääse karkaamaan peitteen sisältä. Peiteen saumat on tilkittävä huolellisesti varsinkin katolla. 42. peitteiden riittävä kiinnitys, saumojen tiiveys ja katon toimivuus ankkuroinnin riittävyys Sääsuojaus Sääsuoja voidaan rakennetaan maassa, josta se nostetaan valmiin telinerungon päälle tai katolle. Sääsuojaa ei ole suuniteltu kestämään lumikuormaa, joten katolle kertynyt lumi on poistettava. 44. Sääsuojan kiskoristikot liitetään toisiinsa kiinni. 45. Valmiit kiskorakennelmat nostetaan pystyyn yksi kerrallaan, jonka jälkeen ne sidotaan toisiinsa jokilla ja jokkaristikoilla. Sääsuojissakin vinojäykistys tehdään joka viidenteen lohkoon. 46. Sääsuojan rungon valmistuttua sääsuojan oma peite pujotetaan kiskoon. Peite vedetään kahdella narulla peitteen molemmissa reunoissa olevista koukuista rungon yli koko pituudelle sääsuojan riittävä kiinnitys Telineiden pystytyksen lopettavat työt 47. Töitä lopetettaessa on siivottava telineet ja ympäristö. Ylimääräiset osat on poistettava telineiltä ja ympäristöstä, kerättävä nipuiksi ja varastoitava asianmukaisille paikoille tai toimitettava pois työmaalta

13 Telineiden tarkastus 48. Valmiit telineet tarkastetaan sekä telineurakoitsijan (rakenteellinen tarkastus) ja tilaajan (käyttötarkoitukseen soveltuvuuden tarkastus) toimesta ja tehdään telinekortti osoittamaan telineiden olevan turvalliset ja valmiina käyttöön. kaiteiden asetuksenmukaisuus: yläjohde, keskijohde, jalkalista telineen tuenta ja alustan painumattomuus telineiden asianmukaisuus ja toimivuus 48. Menekit ja menetelmät 13 Lisä- ja muutostyöt 49. Telineiden lisä- ja muutostyöt on aina tilattava erikseen. Töitä saa suorittaa vain koulutuksen saanut telineasentaja. TELINEIDEN KÄYTTÖ 50. Telineiden käytön aikana noudatetaan telinevalmistajan käyttö-, tarkastus- ja huolto-ohjeita telineiden kantavuuden ja turvallisuuden säilyttämiseksi. Telineiden osittainen purkaminen tai muuttaminen vaatii telinesuunnittelijan luvan ja ammattitaitoisen telineasentajan. 51. Telineille on tehtävä viikkotarkastukset. Kuormituksen aiheuttamat muodonmuutokset, rikkoutuneet tai vääntyneet telineosat ja muut havaittavat putteet on korjattava välittömästi. Työturvallisuuden vaarantavia telineitä ei saa käyttää ja ne on korjattava asianmukaisiksi tai purettava. 52. Telinekortti toimii telineiden käyttölupana, johon on merkittävä telineisiin tehdyt tarkastukset ja muutokset viikkotarkastukset telineiden turvallisuus TELINEIDEN KÄYTÖSTÄ POISTO Siivous 53. Käytön jälkeen telineet on oltava puhtaat työkaluista, liasta, pölystä sekä muista tarvikkeista. Tyhjät häkit, lavat, ym. telineosien varastointi tarvikkeet sijoitetaan lähelle telineitä tai mahdollisimman lähelle työpistettä, jotta alamiehen on helppo pakata osat asianmukaisesti. Telineet on poistettu käytöstä poistamalla telinekortti telineistä. Telineiden käytöstä poistamisesta on kuitenkin hyvä tiedottaa kaikkia työmaalla työskenteleviä jo hyvissä ajoin ennen purkua. Telinepeitteiden purku 54. Muovit irroitettaan ensin telineistä, lasketaan alas ja varastoidaan asianmukaisesti tai siirretään jätteisiin. Kattorakenteet puretaan. Tämän jälkeen voidaan vähentää ankkuroinnin määrää.

14 Menekit ja menetelmät 14 Telineiden purku 55. Telineiden purku tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä kuin pystytys. Aloitetaan ylhäältä ja puretaan telinekerros kerrallaan. Samaan tahtiin puretaan porraskulkua sekä ankkurointia irroitetaan. Varmistetaan kuitenkin, että ankkurointi on tehty alemmissa kerroksissa asianmukaisesti. 56. Telineiden vakaus ei saa häiriintyä missään vaiheessa. 57. Ankkuroinnista aiheutuneet jäljet korjataan tilaajan kanssa sovitulla tavalla. Yleensä jäljet korjataan joko purkamisen yhteydessä tai jälkikäteen. 58. Osat lasketaan alas käsin siirtämällä, lokipyörällä tai telinenostimella siten, että osat eivät vaurioidu, eivätkä aiheuta vaaraa alamiehelle tai muille työntekijöille. Lopettavat työt 59. Osat lajitellaan omiin nippuihin tai häkkeihin. Rikkoutuneet sekä taipuneet telineosat merkitään ja erotellaan muista osista. Ympäristö siivotaan kumilenkeistä, nippusiteistä sekä muoveista. 60. Osat toimitetaan varastolle tai välivarastoidaan työmaalle. telineet poistettu käytöstä riittävät varastointivälineet (lavat ja häkit) ankkurointi riittävä jäteastiat muoveille ja kiinnikkeille

15 Menekit ja menetelmät 15 Materiaalit Aluslankku Säätöjalka Aloituskappale Pystytuki Noin mm² kokoinen lankku, joka tasaa maaston epätasaisuudet. Jalka, jolla hienosäädetään telineet vaakatasoon Ensimmäinen osa, johon kiinitetään jokat ja juoksut, ja jotka sitovat jalat toisiinsa Pystyyn asennettava putki, jossa on kiinnikkeet määrävälein. Pituudet 0,5m-3m; k500 jaolla. Juoksu Sitoo pystyt toisiinsa kiinni. Toimii myös kaiteena. Pituudet 0,73 m, 1,09 m, 1,4 m, 2,07 m, 2,57 m, 3,07 m, 4,14 m. Jokka Vinoside Jalkalista Työtaso Luukkutaso Ankkuri Liittimet Porraselementti Porraskaide Lokipyörä Sääsuojat Sitoo pystyt toisiinsa kiinni. Työtason asennus tapahtuu näiden varaan. Toimii myös kaiteena. Pituudet 0,45 m, 0,73 m, 1,09 m, 1,40 m. Vinoside jäykistää rakenteen pystysuunnassa, joko telineen päädyssä tai sivulla. Vaakavinoside jäykistää vaakasuunnassa. Vaakavinoja ei tarvita jos käytetään elementtityötasoja. Teline on vinotuettava joka 5. lohkossa. Puuta, estää tavaroiden tippumisen telineiltä ja on osa pakollista putoamissuojausta. Elementtityötaso, terästä, alumiinia, puuta, vaneria. Teräs ja alumiinitasot rei itettyjä liukkaden estämiseksi. Yleensä vaneria, jossa tikkaat ja luukku. Toimivat kulkuna ahtaissa telineissä. Kaksi kertaa työtasoa leveämpi. Ankkuriputkilla tuetaan telineet kiinteään rakenteeseen kaatumisen estämiseksi. Liittimiä käytetään yleensä liittämään telineputket toisiinsa, kuten ankkurointi tai kaiteet. Esim. kiinteä-, pyörivä- tai kiila-kiila-liitin. Porraselementti on alumiininen ja kevyempi käsitellä. Mitat 2,57 m tai 3,07 m lohkoon sopiva. Porraskaide terästä, voidaan korvata kahdella vinotuella Köyden, koukun, pyörän ja kolmion muodostama vinssi, jolla nostetaan lihasvoimin telineosia ylös telineille. Osat alumiinia. Kattoristikot liitetään toisiinsa pultein ja sokin. Juoksut, vino- ja ristikkojäykisteet kiinnitetään pikalukoin kattoristikoihin. Telineosat ovat tyypillisesti terästä, joille on laskettu kestävyydet. Osat on saatavana myös alumiinisina. Alumiiniosien kuormituskestävyys on teräksisiin verrattuna huomattavasti pienempi. Alumiiniosia käytetään usein työskentelytelineisiin, jotka ovat hankalassa paikassa tai käsin liikuteltaviin telineisiin. Telineiden kuormitus Telineiden yksittäiset osat kestävät eri tavalla kuormituksia. SFS-EN mukaisesti: Kuormaluokka Pintakuorma kn/m² Pistekuorma 0,5 0,5m kn Suoritettavat työt 1 0,75 1,5 työt kevyillä työvälineillä tehtynä, ilman rakennusmateriaalien varastointia 2 1,5 1,5 kevyt teline, jota käytetään työhön kevyillä työvälineillä ja välittömästi käytettävillä rakennusaineilla esim. maalaus-, saumaus- ja asennustyö sekä näihin verrattava työ 3 2,0 1,5 kevyt teline, jota käytetään työhön kevyillä työvälineillä ja välittömästi käytettävillä rakennusaineilla esim. maalaus-, saumaus- ja asennustyö sekä näihin verrattava työ 4 3,0 3,0 raskas teline, jota käytetään esim. muuraustyöhön, valmiiden elementtien asennukseen, rappaamiseen jne. 5 4,5 3,0 raskas teline, jota käytetään esim. muuraustyöhön, valmiiden elementtien asennukseen, rappaamiseen jne. 6 6,0 3,0 raskas teline, jota käytetään esim. muuraustyöhön tai vastaavaan, ja jossa telineillä kerrallaan olevien materiaalien paino on suuri Lumikuormaa ei oteta huomioon telineitä suunnitellessa, koska telineet pidetään puhtaana lumesta ja jäästä. Telineeseen aiheutuvat vaakakuormat otetaan huomioon telineen vinojäykisteissä ja ankkuroinnissa. Tuulikuormituksen laskee telinesuunnittelija voimassa olevien rakentamismääräyskokoelmien mukaisesti. Telineosat jotka täyttää vaaditut kuormat jokka 0,73 m terästaso, luukkutaso jokka 0,73 m terästaso, luukkutaso jokka 0,73 m terästaso, luukkutaso jokka 1,09 m ja 1,40 m alle 4 m terästasot jokka 1,09 m ja 1,40 m alle 4 m terästasot jokka 1,09 m ja 1,40 m alle 4 m terästasot

16 Menekit ja menetelmät 16 KUVA TELINEESTÄ JA TELINEOSISTA Työvälineet, koneet ja kalusto Paikalleenmittaus Nostokone, telinenostin, lokipyörä, vasara, hylsyavain, vesivaaka, rullamitta, iskuporakone, saha, putkikatkaisin. Henkilökohtainen suojavarustus aloittavat työt lopettavat työt työkoneiden käyttö polvillaan tehtävä työ putoamisvaarallinen työ

17 Menekit ja menetelmät 17 Työturvallisuus Henkilökohtaiset suojaimet Olosuhteet Työasennot Työhön opastus Työkoneet Ensiapu Siisteys, tarkastukset Työmaan ajotiet, purku- ja lastauspaikat Työmaalla käytetään aina suojakypärää, näkyvää vaatetusta ja silmiensuojaimia. Pölyävissä työvaiheissa hengityksensuojaimet. Tulityössä palamattomat suojavaatteet, tummennetut suojalasit, kuulonsuojaimet sekä tarvittaessa raitisilmanaamari. Työkoneiden käyttö edellyttää kuulonsuojaimia. Telineasennustyössä käytetään henkilökohtaisia suojaimia: kypärää, turvajalkineita, suojavaatetusta ja tarvittaessa suojakäsineitä sekä silmien- ja kuulonsuojaimia. Lumen ja jään aiheuttama liukkaus kulkuteillä, telineillä ja tikkailla on aina otettava huomioon ja pyrittävä poistamaan aina kun se on mahdollista. Telinetyötä ja nostoja ei tehdä liian kovalla tuulella. Huolehditaan oikeista työasennoista nostoissa. Pukkeja, jatkovarsia ja muita vastaavia työskentelyä helpottavia apuvälineitä käytetään tarvittaessa. Varmistetaan, että työntekijä on perehtynyt työhön, työolosuhteisiin ja työturvallisuuteen. Työhön opastuksesta vastaa työnjohtaja. Varmistetaan että telinenostimille ja lokipyörille on tehty käyttöönottotarkistus ja nostovaijeri ja nostokoukku apuvälineineen ovat ehjät. Työmaalla tulee olla vähintään yksi ensiavun antamiseen perehdytetty henkilö, paarit mahdollisen tapaturman uhrin siirtoa varten sekä ensiapuvälineet ja hoitoon sopiva huonetila. Huolehditaan asennuspaikan yleisestä järjestyksestä, ylimääräisten rakennusaineiden ja työkalujen poistamisesta ja rakennusjätteiden siivoamisesta asennuspaikalta. Huolehditaan työkohteen siisteydestä ja turvallisuusvaatimusten täyttämisestä sekä työmaatarkastuksista ja vikojen korjaamisesta. Varmistetaan, että rakennustyömaan ajotiet, purkaus- ja lastauspaikat ovat kantavuudeltaan ja leveydeltään käytettävän kuljetuskaluston vaatimusten mukaisia. Ajotiet järjestetään siten, että ne eivät tarpeettomasti risteä työmaan kulkureittien kanssa. Yleiset työturvallisuusriskit Työnosa Riskitekijä Seuraus Varautuminen Kaikki työvaiheet Pöly, roskat Silmätapaturmat Käytetään kevyitä suojalaseja tai kasvovisiiriä aina työmaalla. Huono ergonomia Työntekijän nivelten ylirasittuminen Työasennot pyritään pitämään mahdollisimman vähän selkää, polvia ja ranteita rasittavana. Työkoneet Työnteko työtelineillä Melu Sormien leikkautuminen, nirhaumat, haavat Putoamisvaara, putoavien esineiden alle jääminen Kuulon heikkeneminen, tinnitus Huolehditaan nostinten, porakoneiden, leikkureiden ym. työkoneiden käytössä turvallisista työmenetelmistä. Käytetään suojakäsineitä Huolehditaan kaiteiden, nousuteiden ja tasojen kiinnityksestä ja kunnosta. Telineillä ei säilytetä työvälineitä tai materiaaleja. Käytetään suojakypärää. Käytetään kuulonsuojaimia

18 Menekit ja menetelmät 18 Telineasennuksen Laadunvarmistus Tarkastukset ja palaverit Ennen telineasennusta Aloituspalaveri Aloituspalaverissa sovitaan telinetyön toteutukseen liittyvät asiat, kuten asennussuunnitelma, telineosien varastoinnin, säilytyksen ja suojausten hoitaminen, vastuuhenkilöt, laadunvarmistus- ja työturvallisuusasiat, aikataulu sekä työajat. Varmistetaan telineiden suunnitelmienmukaisuus ja soveltuvuus kohteeseen. Aloituspalaverista tehdään muistio, johon kirjataan mahdolliset muutokset. Muistio liitetään työmaa-asiakirjoihin. Työmaatarkastukset Telineasennuksessa käytettävien koneiden ja laitteiden yms. kunto ja toimivuus tarkastetaan ja varmistetaan niiden sopivuus tehtävään työhön ja työkohteeseen. Tarkastukset tehdään ennen koneiden ja laitteiden käyttöönottoa. Kirjataan tiedot työmaapäiväkirjaan. Työkohteen vastaanottotarkastus Tarkistetaan työkohteen valmius. Varmistutaan, että telineasennus voidaan suorittaa suunnitelmien mukaisesti. Varmistetaan maapohjan kantavuus ja riittävä tasaisuus. Varmistetaan julkisivun tai muun pystyrakenteen pinnan soveltuvuus suunniteltuun ankkurointitapaan. Vastaanottotarkastuksesta kirjoitetaan muistio. Telineosien vastaanottotarkastus Ajoitetaan telineosien toimitukset työkohteeseen siten, että varastoinnin määrä työmaalla minimoidaan. Varataan telineosien varastoinnille sekä siirroille ja nostoille tarvittava tila ja nosto- ja siirtokalusto. Tarkastetaan telineosien määrä, kunto ja suunnitelmien mukaisuus vastaanoton yhteydessä. Vauriotuneet osat poistetaan työmaalta joko kunnostettaviksi tai hävitettäviksi asianmukaisesti.. Mallityö Tarkistetaan ensimmäinen telineosio tai -kerros mallityönä. Mallityön tekevät samat henkilöt samoilla menetelmillä, välineillä ja telineosilla, joilla varsinainen työ tullaan tekemään. Mallityö tehdään riittävän laajaksi niin, että työmenetelmä vastaa varsinaisessa työssä käytettävää menetelmää. Mallityölle tehdään suunnitelmien mukaiset laadunvarmistuskokeet ja tarkistusmittaukset sekä tarkistetaan työmenetelmän ja telineosien soveltuvuus kohteeseen. Työn tulee täyttää laatuvaatimukset. Rakennuttaja, suunnittelija ja urakoitsija tarkastavat ja hyväksyvät mallityöt. Puutteet ja virheet korjataan ennen seuraavaan kohteeseen tai työvaiheeseen siirtymistä. Mallitöiden tarkastamisesta kirjoitetaan muistio, joka liitetään työmaaasiakirjoihin. Aikana Työn tarkastus Kaikki työn laatuun vaikuttavat asiat ja laadunvarmistuksen edellyttämät toimenpiteet kirjataan esim. työmaapäiväkirjaan. Laadunvalvontakokeet tehdään suunnitteluasiakirjojen mukaisesti. Työn aikana seurataan toteutuvan asennuksen laatua ja verrataan sitä hyväksyttyyn malliin. Poikkeamien syyt selvitetään ja korjataan välittömästi. Huolehditaan ankkurointien, suojakaiteiden ja kulkuteiden asentamisesta työnedetessä. Telineasennuksen Jälkeen Työn päätyttyä arkistoidaan asiakirjat ja tarkistetaan valmis työ ennen työn luovutusta rakennuttajalle. Valmiin työn luovutus Rakennuttaja, suunnittelija ja urakoitsija tarkastavat valmiin työn, vertaavat tuloksia asiakirjoihin ja hyväksyvät valmiin työn. Työn tarkastamisesta, mahdollisista huomautuksista, puutteista ja korjausehdotuksista kirjoitetaan tarkastuspöytäkirja.. Käyttöönottotarkastus Valmiille telineille tehdään luovutuksen yhteydessä käyttöönottotarkastus. Hyväksytty teline otetaan käyttöön lisäämällä telineeseen telinekortti asianmukaisine merkintöineen. Telineiden käytön aikana Viikkotarkastus Jokainen työntekijä on velvollinen jatkuvasti tarkkailemaan silmämääräisesti työtelineen turvallisuustekijöiden kuten suojakaiteiden, kulkuteiden esteettömyyden ja ankkurointien tukevuuden sekä pohjan painumien osalta. Teline tarkastetaan yksityiskohteisesti viikoittain, hyväksytysti suoritettu tarkastus ja tarkastuksen jälkeiset korjaukset merkitään telinekorttiin. telinekorti.

19 Menekit ja menetelmät 19 Telineiden purkamisen Laadunvarmistus Tarkastukset ja palaverit Ennen telineiden purkamista Ilmoitukset Työmaalla työskenteleville ilmoitetaan telineiden käytöstäpoistamisesta hyvissä ajoin. Työmaatarkastukset Koneiden ja laitteiden yms. kunto ja toimivuus tarkastetaan ja varmistetaan niiden sopivuus tehtävään työhön ja työkohteeseen. Tarkastukset tehdään ennen koneiden ja laitteiden käyttöönottoa. Kirjataan tiedot työmaapäiväkirjaan. Työkohteen vastaanottotarkastus Tarkistetaan työkohteen valmius. Varmistutaan, että telineet voidaan purkaa suunnitellussa järjestyksessä. Varmistetaan telineosien kunto taipumien ja vaurioiden varalta ja varmistetaan että telineiden purku voidaan suorittaa suunnitelmien mukaisesti. Varmistetaan ette telineiden läheisyydessä ole käynnissä töitä, jotka estävät telineiden purkamisen. Varmistetaan, että telineet ovat aiemmin sovitulla tavalla joko siivottu aiempien työvaiheiden jätteistä ja työtasot ovat tyhjät tai telineet siivotaan ja työtasot tyhjennetään asennusryhmän toimesta... Telineiden käytöstäpoisto Telinekortti poistetaan telineestä ja tahaton kulku telineille estetään kulkuestein.. Telineiden purkamisen Aikana Työn tarkastus Kaikki työn laatuun vaikuttavat asiat ja laadunvarmistuksen edellyttämät toimenpiteet kirjataan esim. työmaapäiväkirjaan. Laadunvalvontakokeet tehdään suunnitteluasiakirjojen mukaisesti. Työn aikana seurataan toteutuvan asennuksen laatua ja verrataan sitä hyväksyttyyn malliin. Poikkeamien syyt selvitetään ja korjataan välittömästi. Varmistetaan turvallinen telineosien alaslaskeminen. Poistetaan ankkuroinnit järjestyksessä. Telineiden purkamisen Jälkeen Työn päätyttyä arkistoidaan asiakirjat ja tarkistetaan valmis työ ennen työn luovutusta rakennuttajalle. Valmiin työn luovutus Rakennuttaja, suunnittelija ja urakoitsija tarkastavat valmiin työn, vertaavat tuloksia asiakirjoihin ja hyväksyvät valmiin työn. Työn tarkastamisesta, mahdollisista huomautuksista, puutteista ja korjausehdotuksista kirjoitetaan tarkastuspöytäkirja. Työn luovutuksen yhteydessä luovutetaan rakennuttajalle vahvistetun perustuksen tuoteselosteet, aineenkoetustodistukset, mahdolliset valvontapöytäkirjat yms.

20 Menekit ja menetelmät 20 Käyttöesimerkki 1: Julkisivuteline Työnsuunnittelua varten on laskettava työmenekit, työnosien kestot sekä materiaalimenekit. Suuniteltava kohde on kerrostalon julkisivusaneerausta varten pystytettävä julkisivuteline joka peitetään koko alaltaan. Telineet suunitellaan yhdelle seinälle, siten että kulmat tulevat peitetyksi. Kerrostalon pituus on kaksikymmentä metriä ja korkeus on kolmekymmentä metriä. Telineiden pituudeksi tulee 25 metriä ja korkeudeksi 31 metriä. Telineen leveys on yksi metri. Yhteensä on [(25+1+1) 31] 837 teline-m². Materiaalimenekit Työnosa Määrä hukkaprosentti Materiaalimenekki Yhteensä Telinepeite 837 m² 1,3 1 m²/m² = 1088 m² Kiinnikkeet 837 m² 1 kpl/m² = 1100 kpl Työmenekit ja kestot Työnosa Määrä Työnosan työmenekki Yhteensä Pystytys 837 m² 0,10 tth/ m² = 84 tth Peittäminen 837 m² 0,04 tth/ m² = 34 tth Purku 837 m² 0,08 tth/ m² = 67 tth = 185 tth Suoritemääräkerroin ± 0 % 185 tth 0 = 0 tth Kokonaistyömenekki = 185 tth Työnkesto, 2 telineasentajaa 185 tth/ 8 tth/tv /2 RM = 4 tv Yhteensä Työtunnit = 185 tth Kesto = 12 tv Käyttöesimerkki 2: Muurausteline Työnsuunnittelua varten on laskettava työmenekit, työnosien kestot sekä materiaalimenekit. Suuniteltava kohde on kerrostalon muurausta varten pystytettävä muurausteline. Muuraustelineet suunitellaan yhdelle seinälle, siten että kulmat tulevat peitetyksi. Kerrostalon pituus on kaksikymmentä metriä ja korkeus on kolmekymmentä metriä. Telineiden pituudeksi tulee 25 metriä ja korkeudeksi 30 metriä. Muuraustelineen leveys on 1,4 metriä. Yhteensä on [(25+1,4+1,4) 30] 834 teline-m².metri. Yhteensä on [(25+1+1) 31] 837 teline-m². Työmenekit ja kestot Työnosa Määrä Työnosan työmenekki Yhteensä Pystytys 834 m² 0,14 tth/ m² = 117 tth Purku 834 m² 0,11 tth/ m² = 92 tth = 209 tth Suoritemääräkerroin ± 0 % 209 tth 0 = 0 tth Kokonaistyömenekki = 209 tth Työnkesto, 2 telineasentajaa 209 tth/ 8 tth/tv /2 RM = 4 tv Yhteensä Työtunnit = 209 tth Kesto = 13 tv

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu 2014 1(19) Ratu 0434 korvaa 58-0268 Talo 2000 TUO 7.3, 7.5, 11.2 HAN 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5.3 Saunan puutyöt Tämä ohje sisältää saunan katon ja seinien puuverhouksen,

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015 1(26) Ratu 0412 korvaa 32-0244 Talo 2000 TUO työlajin mukaan HAN 3.4.2.2 Ohutlevytyö, kate Tämä ohjekortti sisältää katteen ohutlevytyön levytyksen

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät. Liittyminen muihin töihin. Väliaikainen tuentatyö. Purkutyö. Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT

1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät. Liittyminen muihin töihin. Väliaikainen tuentatyö. Purkutyö. Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT 1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0129 Syyskuu 1998 1 (12) PURKUTYÖ Demontering Demolition Work RL/1/Syyskuu 1998/2000/Vla Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö 1998 Laadinta:

Lisätiedot

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007. Putoamissuojaus pientalorakentamisessa. Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen

TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007. Putoamissuojaus pientalorakentamisessa. Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007 Putoamissuojaus pientalorakentamisessa Kirjoittajat Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen Raportin nimi Putoamissuojaus pientalorakentamisessa Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

Layher AllrouNd-teline Asennus- ja käyttöohje

Layher AllrouNd-teline Asennus- ja käyttöohje Layher AllrouNd-teline Asennus- ja käyttöohje Painos 05.2013 Laadunhallinta sertifioitu standardin DIN EN ISO 9001:2008 mukaantüv-certin toimesta www.ramirent.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Putoamisen

Lisätiedot

Sääsuojauksen ohjekirja

Sääsuojauksen ohjekirja Sääsuojauksen ohjekirja www.ramirent.fi 1 Sisällysluettelo Sääsuojamallit ja käyttötarkoitukset...3 Suojauskohteen suunnitteluvaihe...10 Turvallisuus- ja nostosuunnitelma...10 Ankkurointi... 11 Siirrot

Lisätiedot

Rakennuskonepäälliköt ry RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennuskonepäälliköt ry RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS Rakennuskonepäälliköt ry RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS RAKENNUSKONEPÄÄLLIKÖT RY RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY, HELSINKI RAKENNUSTUOTANTO-KIRJASARJA

Lisätiedot

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa)

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAATIMUKSET TYÖTURVALLISUUDESTA JA YMPÄRISTÖSTÄ... 2 Työn vaarojen arviointi ja hallinta...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

OMAKOTITALON VESIVAHINGON KORJAUS

OMAKOTITALON VESIVAHINGON KORJAUS Opinnäytetyö (AMK) Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Rakennusmestari (AMK) 2014 Teemu Saarinen OMAKOTITALON VESIVAHINGON KORJAUS OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennusalan

Lisätiedot

Rengasalan ergonomiaselvitys

Rengasalan ergonomiaselvitys Rengasalan ergonomiaselvitys Loppuraportti Mika Nyberg & Vuokko Puro Työterveyslaitos Tampere 2 (37) Esipuhe ja kiitokset Tämä rengasalan ergonomiaselvitys on tehty Työturvallisuuskeskuksen ja kumiteollisuuden

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOITUNEIDEN RAKENTEIDEN PURKU Rivning

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt.

Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt. Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt.fi Eristerappaus on korjausrakentamisessa käytetty vanhojen julkisivujen

Lisätiedot

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Valtakunnallista Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995, jonakin vuoden perjantaina 13. päivä. Tapaturmapäivä

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10.

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 1/2009 15.11.2012 Korvaa: 8.10.2009 Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Sähkön jakelu Energian tuotanto Sähköasennus Liittyvä

Lisätiedot

Hirsirakennusten siirto

Hirsirakennusten siirto Museovirasto KORJAUSKORTISTO Hirsirakennusten siirto Sisältö: Yleistä... 2 Käsitteitä... 2 Yleistä... 3 Erilaiset siirtotavat... 4 Kokonaisena siirto... 4 Elementteinä siirto... 5 Siirto osina... 5 Siirtokelpoisuuden

Lisätiedot

TALVIRAKENTAMINEN Dipl.ins. Anssi Koskenvesa

TALVIRAKENTAMINEN Dipl.ins. Anssi Koskenvesa 697 TALVIRAKENTAMINEN Dipl.ins. Anssi Koskenvesa TALVIOLOSUHTEET Talvikausi on se aika vuodesta, jolloin vuorokautinen keskilämpötila on nollan alapuolella. Etelä-Suomessa talven pituus on keskimäärin

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot