TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Helmikuu Ylläpitävät työt materiaali ja suunnitelmatarkastukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Helmikuu 2015. Ylläpitävät työt materiaali ja suunnitelmatarkastukset"

Transkriptio

1 TALO-RATU-OHJE Helmikuu (16) Ratu 0433 korvaa Talo 2000 TUO 9.2 HAN , Vedeneristys, sisäpuolinen vedeneristys Tämä ohjekortti sisältää rakennuksen sisäpuolisen vedeneristyksen vedeneristysmassoilla, kermieristeillä ja siveltävillä bitumieristeillä sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Sisällysluettelo Sisäpuolisen vedeneristämisen VAIHEET Työkokonaisuus 1 Tarvittavat asiakirjat ja suunnitelmat 2 Tehtäväkohtaiset asiakirjat ja suunnitelmat 3 Työmenekit 4 Materiaalimenekit 5 Työmenetelmä 6 Materiaalikäsitteitä ja -määritelmiä 14 Materiaalit 14 Työvälineet, koneet ja kalusto 16 Työturvallisuus 17 Vesikaton puurunkorakentamisen laadunvarmistus 19 Käyttöesimerkki 20 Kirjallisuus 21 Työkokonaisuus. Ylläpitävät työt materiaali ja suunnitelmatarkastukset suojaukset työnaikainen siivous työturvallisuustoimet Aloittavat työt aloituspalaveri ja työkohteen vastaanotto materiaalien vastaanotto, tarkistukset ja välivarastointi alustan kosteuden mittaus eristettävien pintojen puhdistus materiaalien siirrot koneiden ja kaluston valmistelu mittaus Sisäpuolinen vedeneristys Telattava vedeneriste Lopettavat työt asennustyön jälkisuojaus kaluston siirrot ja varastointi jätteiden lajittelu ja siivous työkohteen luovutus Alkutila Vedeneristystä edeltävät työvaiheet ja rakenteet ovat valmiit, tarkastetut ja hyväksytyt sekä vastaavat tehtyjä suunnitelmia ennen vedeneristyksen aloittamista. Vedeneristyksen tarvikkeet, koneet, kalusto ja materiaalit ovat työmaalla käytettävissä ja asianmukaisesti varastoituina. Lopputila Vedeneristys on valmis. Työ on tarkastettu ja suunnitelmien mukaisena hyväksytty ennen rakenteiden peittämistä. Ohjeessa ei ole esitetty Mattotyötä kosteissa tiloissa, ks. Ratu 0314 Mattotyö, märkätilat. Epoksihartsi-, polyuretaani- ja akryylimassapäällystystä ks. Ratu 0315 Massapäällystystyö. Rakennusvaipan vedeneristystöitö on esitetty mm. ohjekorteissa Ratu 0430 Perustusten vedeneristys ja Ratu 0431 Vedeneristys, vesikaton vedeneristys. Liittyvät työt Laatoitus ks. Ratu 0312 Laatoitus. Työryhmä 1 työntekijä (RAM). Karkeutettu työmenekki Sisäpuolinen vedeneristys, jossa on 25 m² eristettävää pinta-alaa, 8 kpl läpivientejä, ja 18,5 jm vahvikenauhaa. Karkeutettu työsaavutus 2 tt työryhmällä Sisäpuolinen vedeneristys, jossa on 25 m² eristettävää pinta-alaa, 8 kpl läpivientejä, ja 18,5 jm vahvikenauhaa. T3 T4 0,11 tth/m² 0,13 tth/m² T3 T4 148 m²/tv 123 jm/tv

2 2 Tarvittavat asiakirjat ja suunnitelmat Työmaan laatusuunnitelma Työmaan aluesuunnitelma Työmaapäiväkirja Yleisaikataulu Hankinta-aikataulu Työselostus Tulitöiden valvontasuunnitelma Työmaan laatusuunnitelmassa esitetään mm. työmaan ajallinen ja taloudellinen tavoite ja ohjaus, riskien kartoitus, laadunvarmistus- sekä työturvallisuustoimet ja -vastuut. Ks. Ratu-suunnitteluohje 1180-S Työmaan laatusuunnitelma. Mittakaavaan laadittu suunnitelma, josta ilmenee kuhunkin rakentamisvaiheeseen liittyvät, työmaajärjestyksen kannalta oleelliset seikat kuten kulkutiet ja ajoväylät, työmaatilat, nostokaluston sijainti ja ulottumat, läjitysalueet, varastoalueet, ensiaputarvikkeet sekä sähköistys. Ks. Ratu-ohje C Rakennustyömaan aluesuunnittelu. Asiakirja, johon päivittäin merkitään työmaata koskevat tiedot ja tapahtumat mm. käynnistyneet, käynnissä olevat ja päättyvät työt, työmaan työntekijävahvuus ja säätila. Työmaapäiväkirjaan tulee pyydettäessä lisätä viranomaisen, tilaajan, urakoitsijan, asiantuntijoiden tai tavarantoimittajien huomautuksia. Tuotannon aikataulu esimerkiksi jana-aikataulu tai paikka-aikakaavio, jossa on kuvattu viikon tarkkuudella työmaan ajallisesti ja taloudellisesti merkittävät tehtävät. Työmaan materiaalien tilaus- ja saapumisajankohdan sekä siirtojen ja välivarastoinnin optimointiin tähtäävä suunnitelma. Suunnitelman avulla ehkäistään toimitusajoista johtuvia ongelmia. Työselostus on hankekohtainen, tekninen asiakirja, jossa kuvataan käytettävät materiaalit ja aineet, niiden laatu, kerrospaksuudet, työmenetelmät ja rakenteet. Tulityöpaikalla tulee olla tulitöiden valvontasuunnitelma, jossa annetaan ohjeet tulitöiden sekä katto- ja vedeneristystöiden tulitöiden turvallisesta tekemisestä.

3 3 Tehtäväkohtaiset asiakirjat ja suunnitelmat Aloituspalaverin muistio Tehtäväsuunnitelma Ennen työn aloitusta järjestetään aloituspalaveri, johon osallistuvat työntekijät ja työnjohto. Aloituspalaverissa käydään läpi mm. työn aikataulu, suunnitelmat, laadunvarmistus ja turvallisuusasiat. Palaverista laaditaan muistio. Tehtäväsuunnitelma laaditaan hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Siinä esitetään mm. tehtävän aikataulu, laatuvaatimukset, työturvallisuusasiat, potentiaalisten ongelmien analyysi, materiaalit ja työryhmä. Pohjapiirustukset Huoneselostus Nostosuunnitelma Vastaanottopöytäkirja Valmistajakohtaiset ohjeet Työmaan vaaralliset kemikaalit Suoritustasoilmoitukset (CE-merkintä) Sisäpuolisen vedeneristämisen tehtäväsuunnittelun ohjeet löytyvät suunnitteluohjeesta Ratu S-1200 Märkätilat. Tehtäväsuunnittelu - aliurakka, työkauppa. Pohjapiirustuksessa on esitetty kerroksittain rakenteet ja rakennusosat sekä niiden päämitat, ovet aukeamissuuntineen, tilojen käyttötarkoitukset, kiinteät kalusteet ja varusteet sekä vesipisteet ja lattiakaivot. Huoneselostus on työselostuksen liite tai erillinen asiakirja, jossa määritetty huoneistokohtaiset pintamateriaalit. Erillinen nostosuunnitelma tehdään kohteissa, joissa nostoja vaativia työvaiheita on samaan aikaan käynnissä useita tai jos nostot ovat erityisen vaativia, esim. nostopaikat eivät ole nostokoneen kuljettajan suorassa näköyhteydessä, nostettavat taakat ovat suuria tai taakat ovat tuulelle alttiita. Vastaanottopöytäkirjaan merkitään mm. suoritetut tarkastukset, vastaanotettavan työn hyväksyminen tai puutteet, virheet ja jälkitarkastukset. Valmistajakohtaisia ohjeita ovat käyttöturvallisuustiedotteet ja käyttöohjeet. Näissä annetaan ohjeita mm. tuotteiden varastoinnista, ominaisuuksista, työn suorituksesta ja turvallisesta käyttötavasta. Luettelo työmaalla käytössä olevista vaarallisista kemikaaleista. Maalauksen osalta listaan lisätään syttyvät, helposti syttyvät, haitalliset, ärsyttävät, syövyttävät ja ympäristölle vaaralliset maalit, lakat, ohenteet ym. tuotteet. Luetteloon lisätään liitteeksi vaarallisten maalaustuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet. Luetteloa päivitetään suunnitelmien mahdollisesti muuttuessa. Asiakirja toimitetaan työmaan työsuojeluvaltuutetulle. Käyttöturvallisuustiedotteiden tulee olla kaikkien työntekijöiden saatavilla. Rakennusrunkoon käytettävillä rakennustuotteilla tulee olla jälkeen CEmerkintä. Tuotteen suoritustasoilmoitusten (DoP) tulee vastata CE-merkintätietoja. Käytettyjen rakennustuotteiden suoritustasoilmoitukset tulee arkistoida, rakennustuotteiden käytössä on noudatettava asennusohjeita ja rakennustuotteiden toteutus (asennus) on tarkastettava.

4 4 Työmenekit Aloittavat työt Työnosa Työmenekki aloittavat työt ja materiaalien siirrot 0,008 tth/m² Sisäpuolinen vedeneristys Työnosa Työmenekki Pohjustusaineen levitys Vedeneristysmassan levitys, kaksinkertainen sively Vahvikenauhan asennus Läpivientien määrän vaikutus Nurkkien määrän vaikutus Liikkuminen ja materiaalisiirrot työkohteesta toiseen 0,013 tth/m² 0,04 tth/m² 0,036 tth/jm 0,04 tth/kpl 0,01 tth/kpl 0,1 tth/työkohde Asunto, jossa vedeneristettävät tilat sijaitsevat lähekkäin katsotaan yhdeksi työkohteeksi. Sisäpuolinen vedeneristys Työnosa Työmenekki kaksinkertainen sively 0,095 tth/m² Työmenekki on voimassa tilassa, jossa on 25 m² eristettävää pinta-alaa, 8 kpl läpivientejä, ja 18,5 jm vahvikenauhaa. Lopettavat työt Työnosa Työmenekki siivous, suojaus ja jätteiden lajittelu 0,005 tth/m² Suoritemäärän vaikutus Tilojen keskimääräinen koko (m²) Kerroin 1,1 1,05 1,0 0,95 0,9 MUUTTUJIEN VAIKUTUS Oheisen taulukon muuttujien vaikutus työmenekkiin on otettava huomioon työnosittain. Työnosa Muuttuja Vaikutus työmenekkiin Suurentaa Pienentää Sisäpuolinen Materiaalit Kuivumisajat vedeneristys Työkohteen yhtenäisyys Suuri tila Useita pieniä tiloja Kulmien, nurkkien Paljon Vähän lkm Läpivientien lkm Paljon Vähän Siirtomatkat Pitkät Lyhyet Suojausten tarve Suuri Pieni Suunnitelmat Monimutkaiset Yksinkertaiset Työn etukäteissuunnittelu Suojausten tarve Hyvä yhteistyö, oikea ajoitus, työn järjestelmällisyys Lämpötila Kylmä

5 5 Oheisen taulukon muuttujien vaikutus työmenekkiin on otettava huomioon kaikkien työnosien osalta. Muuttuja Vaikutus työmenekkiin Suurentaa Pienentää Sääsuojat Huonot suojat Hyvät suojat Siirtomatkat Pitkät siirtomatkat Lyhyet siirtomatkat Sääolosuhteet Huonot, sääsuojien tarve Hyvät, ei erillisiä sääsuojia Työmaajärjestelyt Ahtaat ja sekavat työmaatilat yms. Suunnittelemattomuus Siistit työkentely- ja varastointitilat Hyvä logistiikka ja asennussuunnitelma, ennalta suunniteltu Välivarastointi Nostokone/-laite Työvälineet Seinäkorkeus Suunnittelemattomuus, asennettavan materiaalin puute Hidas, kohteeseen tai työvaiheeseen sopimaton Vääränläiset työvälineet, tehottomuus Jatkosten tarve Telineiden tarve Asennusjärjestyksen huomiointi varastoinnissa Hyvä, tehokas ja työhön soveltuva nostokone Tarkka nostokoneen kuljettaja Työtehtävien mukaiset työvälineet, tehokkuus ja turvallisuus Ei jatkoksia Ei telineitä Pohjatyyppi Väli- tai yläpohja Alapohja Aukkojen lukumäärä Paljon aukkoja Ei aukkoja Yhtenäiset pinnat Nurkkien lukumäärä Paljon nurkkia Vähän nurkkia Koolaus (vaakarakenne) Korokekoolaus Ei korokekoolausta Koolaus (seinät) Lisäkoolaus Ei lisäkoolausta Työnjohto ja työryhmä Kokemattomuus Uusi ryhmä Ammattitaito Tuttu työryhmä Materiaalimenekit Materiaalien teoreettinen menekki on suunnitelmien mukainen menekki. Puurunkotyön materiaalilisä eli kokonaishukka muodostuu menetelmä- (ML2), työnvaihe- (ML3) ja työmaalisästä (ML4). Kokonaishukka lasketaan teoreettisesta materiaalimenekistä. Vesikattorakenteet Teoreettinen menekki Kokonaislisämenekki Kermieristys 1,15 m²/m² % Siveltävä vedeneriste ks. käyttöseloste 5 10 % Vahvikenauha 1,1 jm/jm 6 12 % Vahvikekangas 1,3 m²/m² Siveltävien vedeneristeiden kuivumisajat vaihtelevat valmistajakohtaisesti. Oheiset arvot ovat viitteelliset. Kuivumisaikaan vaikuttaa hidastavasti huono ilmanvaihto ja huonelämpötilaa matalampi lämpötila. Materiaali Seuraava käsittely Kuivumisaika Märkätilatasoite kosteussulku h Kosteussulku kosteussulku (2. kerros), 0,5 2 h siveltävä vedeneriste Pohjusteaine siveltävä vedeneriste 1 2 h Siveltävä vedeneriste siveltävä vedeneriste (2. kerros) pinnoitus (laatoitus) 2 3 h 6 12 h Vedeneristykseen tulee käyttää saman valmistajan yhteensopivia eristystuotteita.

6 Työmenetelmä 6 Aloittavat työt Aloitusedellytysten varmistaminen 1. Aloituspalaverissa käydään läpi sisäpuolisen vedeneristystyön aikataulu, kalusto, suunnitelmat, laadunvarmistus, työturvallisuus, työmenetelmä sekä vedeneristystyön mallityökäytäntö esim. kohde, laajuus, tarkastus. Aloituspalaveriin osallistuvat työtekijät ja työnjohtajat. Vedeneristystyön eteneminen suunnitellaan siten, että sisäpuolinen vedeneristys pystytään tekemään yhtäjaksoisesti valmiiksi. Suunnittelussa tulee huomioida, että rakenteissa olevan tai sinne työn aikana joutuvan kosteuden tulee päästä poistumaan. 2. Varmistetaan, että vedeneristämisen ja sen aputöiden yhteydessä ei ole päällekkäisiä työturvallisuutta ja työterveyttä haittaavaa tai vaarantavaa työvaihetta. Asennustyön eteneminen ja limitys muuhun työhön suunnitellaan mahdollisimman keskeytymättömäksi. Kaluston siirrot pidetään vähäisinä. Tarpeeton kulku työkohteessa estetään. Aloituspalaverin asialista työturvallisuus työkohteen valmius ja korjattavat asiat aikataulu, liittyminen muihin töihin ja välitavoitteet materiaalit ja kalusto laatuvaatimukset ja laadunvarmistustoimet olosuhde- ja suojausvaatimukset Työntekijöiden perehdyttäminen 3. Varmistetaan henkilökohtaisten suojavarusteiden saatavuus ja varmistetaan niiden käyttö. Rakennustyömaalla käytetään kypärää, turvajalkineita, työolosuhteiden edellyttämiä silmiensuojaimia ja huomiovaatetusta. Vedeneristystyössä käytetään suojavaatetusta ja -käsineitä sekä turvakenkiä. Tarvittaessa käytetään polviensuojaimia. Käsisiirroissa ja -nostoissa kiinnitetään huomiota oikeisiin työasentoihin. 4. Työntekijät perehdytetään työhön, työkohteeseen sekä olosuhteisiin, esimerkiksi työkohteen välittömässä läheisyydessä käynnissä oleviin töihin, työturvallisuustoimiin, nousuteiden, nostolaitteiden ja henkilönostimien käyttöön. Eristäjällä tulee olla vaadittu märkätilojen vedeneristäjän henkilösertifikaatti Tarkista henkilökohtaiset suojavarusteet tulityöluvat ja -valvonta työntekijöiden perehdytys ja tarvittava työnopastus Olosuhteet 5. Olosuhteet asennuspaikalla tulee järjestää sellaisiksi, että työssä saavutetaan vaadittu laatutaso ja työ pystytään tekemään turvallisesti. Varmistetaan, että olosuhteet vastaavat turvallisuusvaatimuksia (sähkö, valaistus, siisteys) sekä materiaalien vaatimuksia (lämpö, kosteus). Työnaikaisen kosteuden tulee päästä poistumaan rakenteesta. Puualustan kosteuden tulee yleensä olla alle 20 % puun kuivapainosta ja betonialustan kosteuden tulee yleensä olla alle 85 % suhteellisesta kosteudesta (vrt. tuotevalmistajan ohjeet). Lämpötilan tulee olla materiaalivalmistajan ohjeiden mukainen. Vältetään siveltävien ja telattavien vedeneristysmateriaalien liian nopeaa kuivumista. Työkohteeseen järjestetään riittävä tuuletus terveydelle vaarallisten höyryjen ja kaasujen poistamiseksi. Varmistetaan, ettei lattialämmitys ole ollut päällä muutamaan vuorokauteen ennen vedeneristyksen aloittamista. 5. Tarkista valaistus, alueen rajaus ulkopuolisilta riittävä lämpötila sääsuojauksen tarve

7 7 Koneiden ja kaluston tarkistus 6. 3.Työssä tarvittavat koneet ja kalusto otetaan vastaan. Tarkistetaan, että koneet, laitteet ja siirtovälineet ovat kohteeseen sopivia, tarkastettuja, toimivia ja turvallisia. Koneet sijoitetaan siten, että niistä ei aiheudu vaaraa käyttäjälle ja muille työntekijöille tai työn vaikutuspiirissä oleville ulkopuolisille (kulkutie käytössä olevaan rakennukseen, yleinen jalkakäytävä jne.). Materiaalien vastaanotto ja siirrot 7. Materiaalit tilataan työmaalle oikea-aikaisiksi varastoimisen välttämiseksi. Materiaalien vastaanoton yhteydessä tarkastetaan materiaalien laatu ja toimituksen sopimustenmukaisuus laadun, määrän, pakkausten tiiviyden ja suojausten osalta. Tarvikkeiden pakkauksissa on oltava tuoteseloste, josta käyvät ilmi pakkauksen sisältö, käyttötarkoitus ja -tapa ja varastointitiedot. Valittujen tuotteiden tulee olla yhteensopivia vedeneristettävän alustan ja toistensa kanssa. 8. Materiaalit ja tarvikkeet varastoidaan ja niitä käsitellään siten, etteivät ne vaurioidu varastoinnin tai siirtojen aikana. Käsisiirroissa ja -nostoissa on kiinnitettävä huomiota oikeisiin työasentoihin. Suunnitellaan turvalliset siirtotiet, nostojärjestys ja -jaottelu. Varmistetaan, että käytettävissä on REACH-asetuksen mukaiset käyttöturvallisuustiedotteet ja tuotteiden päällysmerkinnät vastaavat niitä. Jos jonkin aineen käyttö vaatii erityisiä turvallisuustoimia, työnantajan on ilmoitettava niistä työntekijälle etukäteen. Tarkista kaluston sopivuus ja kunto työvälineet materiaalien suunnitelmienmukaisuus Työkohteen vastaanotto 9. Työkohde otetaan vastaan. Työkohdetta vastaanotettaessa tarkastetaan, että rakenteet ja alusta ovat vedeneristyksen edellyttämässä valmiudessa ja täyttävät suunnitelmien vaatimukset. Peittyvät rakenteet ovat valmiina tarkastettuina ja hyväksyttyinä. Kohteen vastaanottotarkastuksesta kirjoitetaan muistio, johon merkitään havaitut virheet ja puutteet. Virheet ja puutteet korjataan ja tarkastetaan ennen töiden aloittamista. Välittömästi ennen työn aloittamista alusta kuivataan ja harjataan puhtaaksi. 10. Siirretään työssä tarvittavat koneet ja kalusto työkohteeseen siten, että ne ovat helposti saatavilla asennuksen edetessä. Työkohteen vastaanottotarkastuksessa tarkastetaan mm., että alusta on kuiva, puhdas, kiinteä, tasainen ja taipumaton sekä määrätyn kaltevuuden mukainen alustassa ei ole hammastuksia tai koloja. Tarvittaessa pinta tasoitetaan soveltuvalla tasoitteella, esimerkiksi pastamaisella vedeneristysmassalla. Betonialustan tasaisuuden tulee kermieristyksessä vastata puuhierrettyä pintaa lattian kaltevuus on vähintään 1:100, lattiakaivon läheisyydessä 1:50 tarvittavat lattiakaivo-, läpivienti- ja liikuntasaumakappaleet on asennettu. lattiakaivo sijaitsee vähintään 500 mm seinistä ja on valmiin lattian tasossa lattian vesiputkien ja seinän sekä vesiputkien keskinäisen välit ovat vähintään 40 mm eristeen takana kapillaarinen kosteuden nousu on katkaistu alustan kosteusprosentti eristevalmistajan ohjeen mukainen Kohteen suojaus 11. Työkohteessa olevat kalusteet, varusteet ja laitteet sekä pinnat suojataan. Suojaukseen käytetään muovia tai paperia. Suojausten kuntoa valvotaan, sillä suojaukset saattavat irrota tai vaurioitua työn kuluessa. Vialliset suojaukset korjataan tai vaihdetaan uusiin suojauksiin

8 8 Sisäpuolinen vedeneristys Telattava vedeneristys 12. Pohjustusaine Vedeneristystyössä noudatetaan aina materiaalivalmistajan ohjeita ja tehtyjä suunnitelmia. Tarvittaessa telataan pohjustusaine (primer) tartuntakerrokseksi eristettäville pinnoille. Annetaan tartuntakerroksen kuivua valmistajan ohjeiden mukaisen kuivumisajan ennen varsinaista vedeneristyskerrosta tai pintatöitä. Vedeneristysaineet Vedeneristysaineet sekoitetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Sekoittamiseen käytetään puhtaita astioita ja vispilää. Massa sekoitetaan huolellisesti tasaiseksi ohjeistettuun paksuuteen ja käytetään ilmoitetun käyttöajan kuluessa. 13. Nurkkien ja saumojen vahvistaminen Lattian ja seinän liittymät, seinien väliset kulmat ja nurkat, ruuvinkannat, levysaumat ja materiaalien liittymäkohdat tiivistetään tarvittaessa ennen varsinaista vedeneristystä sivelemällä saumakohtiin vedeneristysainetta. Tuoreeseen vedeneristyskerrokseen painetaan vahvikenauha ja nauhan päälle sivellään uusi kerros. Rakenteiden nurkat ja liittymäkohdat tehdään erityisen huolella. Varmista nauhan kunnollinen kiinnittyminen. Nauhojen jatkeet limitetään 50 mm. Läpiviennit Läpivientien ympärille ja lattiakaivon päälle asennetaan valmistajan ohjeiden mukaan läpivientikappale, vahvikekangas kaksinkertaisena ristikkäin tai vahvikenauha. Vedeneristysainetta levitetään vahvistettavan kohdan ympärille. Vahvikekangas ja -nauha painetaan lastalla tiiviisti kiinni märkään vedeneristyskerrokseen. Jatkokset limitetään 50 mm. Vedetään lastalla ilmakuplat pois nauhan alta ja levitetään päälle toinen kerros vedeneristysainetta. Läpivientikappale asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Ensimmäinen vedeneristyskerros Eristettävät pinnat telataan vedeneristysaineella. Lattioiden eristäminen aloitetaan taimmaisesta nurkasta, jolloin vältetään valmiin eristyskerroksen päällä liikkumista. Vedeneristys nostetaan lattiaan liittyville pystypinnoille suunnitelmien mukaisesti, vähintään 100 mm Toinen vedeneristyskerros Annetaan ensimmäisen kerroksen kuivua valmistajan ohjeiden ilmoittaman kuivumisajan. Toinen vedeneristekerros levitetään kohtisuoraan ensimmäiseen vedeneristekerrokseen nähden. Vedeneristysaine levitetään vähintään mm lattiakaivokappaleen, vahvistusnauhojen ja -kankaan reunojen yli

9 9 Lattiakaivon kiristysrengas Leikataan kaivokappaleeseen kaivoa pienempi aukko vedeneristysmassan kuivuttua ja asennetaan kaivon kiristysrengas paikoilleen siten, että kaivokappaleen reuna jää renkaan tai kehyksen alle. Noudata kaivonvalmistajan ohjeita. Jos reunaa jää näkyviin kiristysrenkaan alta, leikataan se pois. Tarvittaessa tiivistetään kiristysrenkaan reuna saniteettisilikonilla valmistajan ohjeita noudattaen. Erilaiset läpiviennit varmistetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti vahvikekankailla, pastamaisella vedeneristysmassalla, kiristysrenkaalla, esivalmistetuilla laipoilla tai saniteettisilikonilla. Limitys seinällä Seinän pintakerros tai seinän vedeneristys limitetään lattian vedeneristyksen ylösnoston päälle tai ylösnoston yläreuna tehdään muuten vesitiiviiksi Tarkista puhtaat astiat massan sekoitussuhteet ja käyttöaika vahvistusnauhat ja -kankaat ristiinsively ylösnostot, limitys läpivientien tiivistäminen 20. Kermieristys Kermien lämpötila Kermejä säilytetään huoneen lämmössä valmistajan ohjeiden mukaan, yleensä noin yksi vuorokausi ennen asennusta. Asennuslämpötilan tulee olla vähintään +10 C. Alhaisemmassa lämpötilassa käytetään lisälämmitystä. Tartuntasively Eristettäville pinnoille sivellään tarvittaessa tartuntasively, esimerkiksi bitumiliuos. Tartuntakerroksen annetaan kuivua valmistajan ohjeiden mukaisen kuivumisajan ennen varsinaista vedeneristyskerrosta. Kermien kiinnitys Kermit kiinnitetään kauttaaltaan hitsaten, liimaten tai irrottaen itseliimautuvien kermien alapinnan suojakalvo samalla, kun rullataan kermi paikoilleen. Hitsattaessa alustan täytyy olla erittäin tasainen, eikä siinä saa olla koloja, jotka eivät täyty hitsausbitumilla. Eristys aloitetaan lattiakaivon kohdalta siten, että kermien saumat eivät tule lattiakaivon kohdalle. Kiristetään kermiä samalla hiukan, jolloin epätasaisuuksien ja ilmakuplien muodostuminen estetään. Kermiä hitsattaessa pitää kiinnitettävän kermin edessä juosta yhtenäinen ja katkeamaton sula bitumimassa. Kermien väliset saumat hitsataan siten, että saumasta puyrsuaa tasaisesti hitsausbitumia. Lattian ja seinän liittymän vahvistaminen Lattian ja seinän liitos vahvistetaan 200 mm leveällä kermikaistalla ennen lattiakermin asennusta tai sen jälkeen. Kermi nostetaan valmistajan ohjeiden mukaan noin mm seinäpinnoille. Kaistan jatkoskohtia limitetään vähintään 100 mm tai valmistajan ohjeiden mukaan. Kynnyksen kohdalla vedeneristys nostetaan lattiapinnan tasoa korkeammalle ja liitetään vesitiiviisti oven kynnys- ja karmirakenteeseen. Nurkat vahvistetaan erityispaloilla valmistajan ohjeiden mukaan

10 10 Limitys Kermien liitoskohdat limitetään vähintään sivusuunnassa vähintään 100 mm ja päätysaumoissa vähintään 150 mm. Päällekkäiset kermit ovat samansuuntaiset, mutta kermien saumat eivät saa tulla päällekkäin. Seinän veden- tai kosteudeneristys limitetään ylösnoston päälle vähintään 50 mm. 24. Lattiakaivo 25. Lattiakaivossa on oltava vähintään 150 mm:n laippa, jonka avulla se liitetään yhtenäiseksi liimaamalla tai hitsaamalla vedeneristykseen. Läpiviennit 26. Läpiviennit tehdään tiivistyslaippoja käyttäen. Tiivistyslaipat kiinnitetään vedeneristyskerrokseen vesitiiviisti valmistajan ohjeiden mukaisesti. 25. Tarkista kermit kohteeseen n. 1 vrk ennen kiinnitystä tulityöturvallisuus ylösnostot limitykset läpivientien tiivistäminen tiivistyslaipoilla Valmis työ 26. Suojaus Työn valmistuttua poistetaan työn aikaiset suojaukset. Valmis eristys suojataan seuraavien työvaiheiden aiheuttamilta vaurioilta rauhoittamalla työkohde kunnes vedeneristys on kuivunut ja suojaamalla se kuivumisen jälkeen esimerkiksi muoveilla. Vaurioiden korjaus Mikäli kohteessa on tarvetta liikkua, rakennetaan erilliset kulkutiet eristyksen vaurioitumisen estämiseksi. Vaurioituneet osat poistetaan ja eristys uusitaan vastaamaan suunniteltua laatutasoa. 27. Tarkista tilan rauhoitus kulkutiet vaurioituneen eristeen korjaus Lopettavat työt Kaluston varastointi ja siivous Työvälineet, koneet, laitteet ja astiat puhdistetaan ja varastoidaan asianmukaisesti. Jätteet lajitellaan ja kerätään kokooma-astioihin, joissa ne kuljetaan hyväksyttäviin hävityspaikkoihin. Työssä sotkeutuneet pinnat ja rakennuksen osat puhdistetaan huolellisesti vahingoittamatta puhdistettavaa pintaa. 28. Tarkista jätteiden lajittelu kohteen siivous 29.

11 11 Materiaalit, koneet ja kalusto Rakenne Materiaalit Työvälineet, koneet ja kalusto Telattava vedeneristys Pohjustusaine Pohjustusaine Lasta, tela tai sivellin, vatupassi, kumihanskat 2-komponenttiset vedeneristysaineet Liuos ja reaktiojauhe Sekoitusastiat, vispilä, kumihanskat Nurkkien ja saumojen vahvistaminen Vedeneristysaine, vahvikenauha Mattoveitsi, lasta, tela tai sivellin, vatupassi, kumihanskat, pihdit Läpiviennit Läpivientikappale, vahvikenauha, vahvikekangas, kiristysrenkaat, silikoni Mattoveitsi, lasta, tela tai sivellin, vatupassi, kumihanskat patruunapuristin, pihdit Vedeneristyskerrokset Vedeneristysaine Lasta, tela tai sivellin, vatupassi, kumihanskat Kermieristys Tartuntasively Bitumi Bitumipata, bitumiämpäri, lapio Kermien kiinnitys Kermit Mattoveitsi, lasta, harjat, nestekaasupoltin, kaasuletku, kaasupullot Lattian ja seinän liittymän vahvistaminen Kermikaistat Mattoveitsi, lasta, tela tai sivellin, vatupassi, kumihanskat, pihdit Lattiakaivo ja läpiviennit Kiristysrengas, lattiakaivon runko, kermipalat Mattoveitsi, lasta, tela tai sivellin, vatupassi, kumihanskat, pihdit Siveltävä bitumieristys Lattia Bitumi Harja, kannu, bitumipata Seinät Bitumi Lasta, tela tai sivellin Taulukossa esitetään eri suunnitelmaratkaisujen vaatimat materiaalit, työvälineet, koneet ja kalusto. Lisäksi jokaisessa työssä tarvitaan kirvesmiehen varustus sekä kohteesta riippuen nostokalusto ja -astiat, telineet, putoamissuojaus, jäteastiat, suojapeitteitä ja kosteusmittari.

12 12 Työturvallisuus Henkilökohtaiset suojaimet Alkusammutuskalusto Bitumipata Työasennot Työhön opastus Käyttöturvallisuustiedotteet Työkoneet Ensiapu Siisteys, tarkastukset Työmaan ajotiet, purku- ja lastauspaikat Työmaalla käytetään aina suojakypärää, turvakenkiä, näkyvää vaatetusta ja silmiensuojaimia. Pölyävissä työvaiheissa hengityksensuojaimet. Tulityössä palamattomat suojavaatteet, tummennetut suojalasit, kuulonsuojaimet sekä tarvittaessa raitisilmanaamari. Työkoneiden käyttö edellyttää kuulonsuojaimia. Vedeneristystyössä käytetään henkilökohtaisia suojaimia: kypärää, turvajalkineita, suojavaatetusta ja suojakäsineitä sekä silmien- ja polviensuojaimia. Työmaalla tulee olla tulityöluvan edellyttämä alkusammutuskalusto, vähintään yksi 12 kg:n 43 A 183 B-C-teholuokan (A-Blll-E) käsisammutin ja lisäksi tulityöpaikan välittömässä läheisyydessä toinen vastaava käsisammutin tai kaksi 6 kg:n 27 A 144 B-C -teholuokan (A-Blll-E) käsisammutinta. Tilapäiselle tulityöpaikalle voidaan tulityöluvassa määrätä lisäksi muutakin sammutuskalustoa. Varmistetaan, että sammutuskalustosta toimii ja sitä osataan käyttää. Huolehditaan bitumipadan vartioinnista, huolellisesta kuumentamisesta, täytöstä, sammuttamisesta ja puhdistuksesta. Huolehditaan oikeista työasennoista. Pyritään työskentelemään selkä suorana ja pitämään kädet hartiatason alapuolella. Työtasoja käytettäessä niiden tulisi olla oikean korkuisia ja tukevia. Nostoissa ja siirroissa käytetään apuna nostokoukkuja ja -hihnoja sekä muita nostoapuvälineitä. Pukkeja, jatkovarsia ja muita vastaavia työskentelyä helpottavia apuvälineitä käytetään tarvittaessa. Varmistetaan, että työntekijä on perehtynyt työhön, työolosuhteisiin ja työturvallisuuteen. Työhönopastuksen antaa työnjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö. Tutustutaan materiaalitoimittajien ohjeisiin. Varmistetaan, että käytettävien tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla ja aineiden käyttöpakkauksissa on REACH-järjestelmän edellyttämät varoitusmerkinnät. Jos jonkin aineen käyttö vaatii erityisiä turvallisuustoimia, työnantajan on ilmoitettava niistä työntekijälle etukäteen. Varmistetaan, että työkoneille on tehty käyttöönottotarkastus ja vaaditut määräaikaistarkastukset. Koneet ja laitteet tulee näiden vaatimusten lisäksi tulee tehdä vastaanottotarkastus työmaalla mm. kuljetusten aikaisten vaurioiden varalta. Työskentelyn aikana noudatetaan laitteiston käyttöohjetta. Koneiden turvallisuusominaisuuksien, kuten turvakytkinten, hätäkatkaisijoiden ja estolaitteiden toimintaa ei saa kytkeä pois päältä tai vahingoittaa. Työmaalla tulee olla vähintään yksi ensiavun antamiseen perehdytetty henkilö, paarit mahdollisen tapaturman uhrin siirtoa varten sekä ensiapuvälineet ja hoitoon sopiva huonetila. Huolehditaan asennuspaikan yleisestä järjestyksestä, ylimääräisten rakennusaineiden ja työvälineiden poistamisesta ja rakennusjätteiden siivoamisesta asennuspaikalta. Huolehditaan työkohteen siisteydestä ja turvallisuusvaatimusten täyttämisestä sekä työmaatarkastuksista ja vikojen korjaamisesta. Varmistetaan, että rakennustyömaan ajotiet, purkaus- ja lastauspaikat ovat kantavuudeltaan ja leveydeltään käytettävän kuljetuskaluston vaatimusten mukaisia. Ajotiet järjestetään siten, että ne eivät tarpeettomasti risteä työmaan kulkureittien kanssa.

13 13 Yleiset työturvallisuusriskit Työnosa Riskitekijä Seuraus Varautuminen Kaikki työvaiheet Pöly, roskat Silmätapaturmat Käytetään kevyitä suojalaseja tai kasvovisiiriä aina työmaalla. Pöly Herkistyminen pölylle Työkoneissa konekohtianen pölynpoisto. Suojaus tuoteselosteen mukaan. Huono ergonomia Melu Työntekijän nivelten ylirasittuminen Kuulon heikkeneminen, tinnitus Työasennot pyritään pitämään mahdollisimman vähän selkää, polvia ja ranteita rasittavana. Käytetään työssä polviensuojaimia. Käytetään kuulonsuojaimia. Henkilökohtainen suojavarustus aloittavat työt vedeneristystyö lopettavat työt työkoneiden käyttö

14 14 Sisäpuolisen vedeneristämisen laadunvarmistus Tarkastukset ja palaverit Ennen Aloituspalaveri Työmaatarkastukset Työkohteen vastaanottotarkastus Aloituspalaverissa sovitaan työn toteutukseen liittyvät asiat, kuten asennus- ja laatusuunnitelmat; varastoinnin, säilytyksen ja suojausten hoitaminen; vastuuhenkilöt, laadunvarmistus- ja työturvallisuusasiat, aikataulu sekä työajat. Aloituspalaverista tehdään muistio, johon kirjataan mahdolliset muutokset. Muistio liitetään työmaa-asiakirjoihin. Eristäjällä tulee olla vaadittu märkätilojen vedeneristäjän henkilösertifikaatti. Käytettävien koneiden ja laitteiden yms. kunto ja toimivuus tarkastetaan ja varmistetaan niiden sopivuus tehtävään työhön ja työkohteeseen. Tarkastukset tehdään ennen koneiden ja laitteiden käyttöönottoa. Kirjataan tiedot työmaapäiväkirjaan. Tarkistetaan työkohteen valmius. Varmistutaan, että työ voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaisesti. Vastaanottotarkastuksesta kirjoitetaan muistio. Ympäristö Ympäristö suojataan pölyltä, melulta ja muulta mahdolliselta haitalta. (SisäRYL 2013) Aineiden, tarvikkeiden ja valmisosien vastaanottotarkastus Mallityö / koeasennus Aikana Työn tarkastus Jätehuolto Jälkeen Itselleluovutus Valmiin työn luovutus Tarkistetaan tarkastetaan rahti- ja kuljetuskirjojen paikkansa pitävyys sekä tarkastetaan mahdolliset kuljetus- ja käsittelyvauriot. Tarkastetaan tuoteselostuksista vastaanotettavien vedeneristemateriaalien asiakirjojen mukaisuus. Rakennusrunkoon käytettävillä rakennustuotteilla tulee olla CE-merkintä. Tuotteen suoritustasoilmoitusten (DoP) tulee vastata CE-merkintietoja. Käytettyjen rakennustuotteiden suoritustasoilmoitukset tulee arkistoida ja niiden käytössä on noudatettava asennusohjeita ja niiden toteutus on tarkastettava. Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksiin kuuluu huolehtia mm. 1. Suunnitteluasiakirjoissa on rakennustuotteilta vaadittavat ominaisuudet ja vaatimustasot esitetty siten, että valittaessa suunnitelmien mukainen tuote rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset (viranomaisvaatimukset) täyttyvät MRL 152 :n mukaisesti 2. Rakennustuotteiden suoritustasoilmitukset (DoP:it) osoittavat rakennukseen kiinnitettävien rakennustuotteiden olevan suunnitelmien mukaisia 3. Rakennustuotteiden ilmoitettuja ominaisuuksia osoittavat suoritustasoilmoitukset (DoP:it) arkistoidaan ja käytettyjen tuotteiden jäljitettävyys varmistetaan (mm. CE-merkintätiedot) 4. Rakennustuotteet on kiinnitetty/asennettu rakennukseen suunnitelmien ja tuotetta koskevien asennusohjeiden mukaisesti ja toteutuksen tarkastus on suoritettu. Mallityö tehdään ennalta sovitusta alueesta. Mallityön tekevät samat henkilöt samoilla menetelmillä, välineillä ja tuotteilla, joilla varsinainen työ tullaan tekemään. Mallityö tehdään riittävän suurelle alueelle niin, että työmenetelmä vastaa varsinaisessa työssä käytettävää menetelmää. Mallissa tehdään suunnitelmien mukaiset laadunvarmistuskokeet esim. vedeneristeen kerrospaksuuden ja tiiviyden varmentamiseksi sekä tarkistetaan työmenetelmän ja tuotteiden soveltuvuus kohteeseen. Työn tulee täyttää myös esteettiset laatuvaatimukset. Rakennuttaja, suunnittelija ja urakoitsija tarkastavat ja hyväksyvät mallityön. Mahdolliset muutokset ja korjaukset tulee tehdä ja hyväksyä ennen seuraavaan työvaiheeseen siirtymistä. Mallitöiden tarkastamisesta kirjoitetaan muistio, joka liitetään työmaa-asiakirjoihin. Kaikki työn laatuun vaikuttavat asiat ja laadunvarmistuksen edellyttämät toimenpiteet kirjataan esim. työmaapäiväkirjaan. Kirjattavia asioita ovat esim. ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus, tehdyt laadunvalvontakokeet ja -mittaukset ja niiden tulokset. Laadunvalvontakokeet tehdään suunnitteluasiakirjojen mukaisesti. Työn aikana seurataan toteutuvan asennuksen laatua ja verrataan sitä hyväksyttyyn malliin. Poikkeamien syyt selvitetään ja korjataan välittömästi. Hyödynnettävissä oleva vedeneristys-, pakkaus- ym. materiaali kerätään erilleen ja toimitetaan uudelleenkäytettäväksi. Kierrätykseen kelpaamaton jäte käsitellään, kuljetetaan ja hävitetään valmistajan sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaan. (SisäRYL 2013) Ennen pääurakoitsijan vastaanottotarkastusta ja työn luovutusta rakennuttajalle pidetään itselleluovutus. Tarkistetaan luovutussuunnitelman mukaisen tarkistuslistan avulla työ. Puutteet ja virheet korjataan ennen pääurakoitsijan vastaanottotarkastusta. Työn päätyttyä kootaan luovutusasiakirjat ja mahdolliset käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka luovutetaan rakennuttajalle. Samalla tarkistetaan valmis työ ennen työn luovutusta rakennuttajalle. Rakennuttaja, suunnittelija ja urakoitsija tarkastavat valmiin työn, vertaavat tuloksia asiakirjoihin ja hyväksyvät valmiin työn. Työn tarkastamisesta, mahdollisista huomautuksista ja korjausehdotuksista kirjoitetaan tarkastuspöytäkirja. Sisäpuolisen vedeneristystyön vastaanottotarkastuksessa luovutetaan rakennuttajalle tarvittavat tiedot vedeneristyksestä.

15 15 Käyttöesimerkki Lasketaan kohteen työmenekit, työosien kestot ja materiaalimenekit työsuunnittelua varten. Kohteessa on kolme asuntoa, joissa jokaisessa on kylpyhuone, wc, ja sauna. Vesieristettävä pinta-ala on yhteensä 153 m². Vedeneristyksenä käytetään kaksinkertaista sivelyeristettä. Rakenteiden saumakohtiin asennetaan vahvikenauhaa 120 jm. Kylpyhuone-, wc-, ja saunatiloissa on yhteensä 21 läpivientiä ja 9 lattiakaivoa. Tilojen vedeneristettävät pinta-alat KPH 30 m², WC 13 m², sauna 8 m². Keskimääräinen tilan eristettävä pinta-ala 17 m², suoritemääräkerroin 1,05. Materiaalimenekki Työnosa Teoreettinen menekki Lisämenekkii Yhteensä Sisäpuolinen vedeneristys = 264 m - kaksinkertainen sively - vahvikenauha 120 jm 1,1 jm/jm 1,07 = 141 m Työmenekit ja kestot Työnosa Määrä Työnosan työmenekki Yhteensä Sisäpuolinen vedeneristys Aloittavat työt 153 m² 0,015 tth/m² 2 tth Kaksinkertainen sively 153 m² 0,25 tth/m² 38 tth Lopettavat työt 153 m² 0,005 tth/m² 1 tth = 41 tth Suoritemäärän vaikutus +5 % 41 tth 0,05 = +2 tth Kokonaistyömenekki = 43 tth Työnkesto, 1 työntekijä 43 tth / 8 tth/tv / 1 RAM = 6 tv Yhteensä Työtunnit = 43 tth Kesto = 6 tv Lisäksi tulee huomioida vedeneristeen kuivumiseen kuluva aika työkohteittain. Esim. s. 5 tietojen perusteella: asuntokohtaisina työkohteina 1. kerroksen kuivumisen arvioidaan kuluvan aikaa 3 as 2 3 h/as = 6 9 h ja 2. kerroksen kuivumiseen laatoitusta varten 3 as 6 12 h/as = h. Osa kuivumisajasta tulee sijoittaa yöaikaan ja huolehtia eri työkohteiden kuivumisen limittämisestä niin, että työajan hukka pysyy vähäisimpänä mahdollisena..

16 16 Kirjallisuus Viranomaismääräyksiä ja -ohjeita Valtioneuvoston asetus rakennustyön työturvallisuudesta (205/2009) Valtioneuvoston päätös henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993) Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Jätelaki. Suomen säädöskokoelma (646/2011) Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) RT RakMK C2 Kosteus. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1999) Ohjeita ja standardeja RT SisäRYL 2013 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen sisätyöt. Rakennustieto Oy. Helsinki 2012 RT Tasaisuuden mittaus. Rakennustieto Oy. Helsinki 1988 RT Märkätilojen rakenteet. Rakennustieto Oy. Helsinki 2001 RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. RIL ry. Helsinki 2000 Tulityöt suojeluohje Finanssialan Keskusliitto ry. Helsinki Rakennusmateriaalien suojaus työmaalla, Koski Hannu, Kauranen Hannu, VTT Rakennustekniikka Liitto RIL. Helsinki RIL Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. Helsinki Ratu-kirjallisuus Ratu 0314 Mattotyö, märkätilat. Rakennustieto Oy. Helsinki 2008 Ratu 0315 Massapäällystystyö. Rakennustieto Oy. Helsinki 2008 Ratu 0404 Pintabetonityöt. Rakennustieto Oy. Helsinki 2012 Ratu 0430 Perustusten vedeneristys. Rakennustieto Oy. Helsinki 2015 Ratu 0431 Vedeneristys, vesikaton vedeneristys. Rakennustieto Oy. Helsinki 2015 Liittyvät työt Laatoitus ks. Ratu 0312 Laatoitus Ratu KI-6018 Rakennustöiden turvallisuusohjeet. Raturva 2. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu KI-6016 Rakennustöiden laatu Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu KI-6024 Rakennushankkeen työturvallisuus. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu KI-6022 Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu C Rakennustyömaan aluesuunnittelu. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1180 Työmaan laatusuunnitelma. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1200 Märkätilat. Tehtäväsuunnittelu - aliurakka, työkauppa. Helsinki Ratu S-1211 Työmaatekniikka, nostot ja siirrot. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1214 Työmaan aputyöt ja huolto. Työmaatekniikka - Rakennusten suojaus, työmaatilojen huolto, työmaakuljetukset, työnaikainen siivous, loppusiivous. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1215 Työmaan laadunvarmistus, tarkastukset ja mittaukset. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1223 Rakennustöiden putoamissuojaussuunnitelma. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1225 Pölyntorjunta rakennustyössä. Rakennustieto Oy. Helsinki Muita julkaisuja Hietavirta, et al. Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen Rakennusalan kustantajat RAK. Helsinki Merikallio et al. Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen. Suomen Betonitieto Oy. Helsinki Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet. Suomen Betonitieto Oy. Helsinki Materiaalivalmistajien ohjeet

18" 16" 14" 11" 8" 8" Metalli-Ratu Eriste-Ratu. Kesä 2014

18 16 14 11 8 8 Metalli-Ratu Eriste-Ratu. Kesä 2014 Metalli-Ratu Eriste-Ratu Kesä 2014 24" 20" 16" Metallirakennetyö" Ohutlevytyö" Lämmöneristys" Sisäpuolinen"vedeneristys" Ulkopuolinen"vedeneristys" Ääneneristys" Palosuojaustyö" 12" 300" 8" 250" 200" 150"

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Ylläpitävät työt työnaikaiset materiaalisiirrot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Ylläpitävät työt työnaikaiset materiaalisiirrot TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015 1(19) Ratu 0430 korvaa 63-0302 Talo 2000 TUO 9.2 HAN 1.2.1., 1.2.2, 1.2.3 Vedeneristys, ulkopuolinen vedeneristys Tämä ohjekortti esittää perustusten,

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY Pesuhuoneremontit Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai

Lisätiedot

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi * because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane Max Stop Vedeneristysmassa Tätskikt Membrane Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi MaxStop-Telattava vedeneristysjärjestelmä koostuu seuraavista osista: 1. MaxStop Primer tai MaxStop kosteussulku

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu 2014 1(19) Ratu 0434 korvaa 58-0268 Talo 2000 TUO 7.3, 7.5, 11.2 HAN 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5.3 Saunan puutyöt Tämä ohje sisältää saunan katon ja seinien puuverhouksen,

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät ja menekit Lokakuu 2012. Pystytystä ylläpitävät. työnaikaiset siirrot työnaikainen suojaus työnaikainen siivous

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät ja menekit Lokakuu 2012. Pystytystä ylläpitävät. työnaikaiset siirrot työnaikainen suojaus työnaikainen siivous TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät ja menekit Lokakuu 2012 1(22) Ratu 040X Talo 2000 TUO X.X HAN X.X Telinetyö Tämä ohjekortti sisältää ulkona pystytettäviin julkisivu-, muuraus- sekä räystästelineisiin kuuluvat

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Toukokuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali- ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Toukokuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali- ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Toukokuu 2014 1(20) Ratu 0427 korvaa 56-0265 Talo 2000 TUO 7.5 HAN 1.3.2.1, 1.3.2.3, 1.3.2.5 Puupintarakentaminen, sisäpuolinen puuverhous Ohje sisältää sisätilojen

Lisätiedot

Betoni tai muurattu rakenne, märkätilaan soveltuva rakennuslevy.

Betoni tai muurattu rakenne, märkätilaan soveltuva rakennuslevy. RT/ SP 18.02.2010 Työselostus Märkätilojen vedeneristys ja laatoitus Uudisrakentaminen Malli 1. Seinät Betoni tai muurattu rakenne, märkätilaan soveltuva rakennuslevy. 1.1 Alustan käsittely Betoni tai

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 On tärkeää, että tekstiililaatat asennetaan oikein ja huolellisesti. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi noudata näitä ohjeita tarkasti. Yksi tekstiililaatan tärkeimpiä etuja on asennuksen nopeus

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

RT/ SP 23.10.2008. Märkätilojen vedeneristys Korjausrakentaminen

RT/ SP 23.10.2008. Märkätilojen vedeneristys Korjausrakentaminen RT/ SP 23.10.2008 Työselostus Märkätilojen vedeneristys Korjausrakentaminen Malli Korjauskohteet ovat aina yksilöllisiä ja vaativat ammattitaitoista suunnittelua. Mikäli kyseessä on vesivahinkokohde, tulee

Lisätiedot

Tämä ohje koskee muovipinnoitettua peltielementtikylpyhuonetta yleisesti ja suosittelemme aina kohteen tarkistamista ennen työn aloittamista.

Tämä ohje koskee muovipinnoitettua peltielementtikylpyhuonetta yleisesti ja suosittelemme aina kohteen tarkistamista ennen työn aloittamista. RT/ SP 20.03.2012 Työselostus Peltielementtikylpyhuoneen saneeraus Korjausrakentaminen Tämä ohje koskee muovipinnoitettua peltielementtikylpyhuonetta yleisesti ja suosittelemme aina kohteen tarkistamista

Lisätiedot

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki 1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

TEHTÄVÄSUUNNITELMAN AIHE. Sisältö 1. Kohdetiedot. 2. Työsisältö. 3. Aikataulu. 4. Kustannukset. 5. Laatuvaatimukset. 6. Usein esiintyviä ongelmia, POA

TEHTÄVÄSUUNNITELMAN AIHE. Sisältö 1. Kohdetiedot. 2. Työsisältö. 3. Aikataulu. 4. Kustannukset. 5. Laatuvaatimukset. 6. Usein esiintyviä ongelmia, POA TEHTÄVÄSUUNNITELMA 1(22) TEHTÄVÄSUUNNITELMAN AIHE Sisältö 1. Kohdetiedot 2. Työsisältö 3. Aikataulu 4. Kustannukset 5. Laatuvaatimukset 6. Usein esiintyviä ongelmia, POA 7. Logistiikka 8. Koneet, kalusto,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mikä rakennustuotteiden CE-merkintä on? Rakennustuotedirektiiviin / -asetukseen perustuva vaatimustenmukaisuusmerkintä,

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

EPS lightbeton 360. Kiinteille ja kelluville lattioille

EPS lightbeton 360. Kiinteille ja kelluville lattioille EPS lightbeton 60 Kiinteille ja kelluville lattioille mira EPS lightbeton 60 - ei pölyä ilmassa mira EPS -kevytbetoni on EPS -rakeisiin perustuva kevyt ja nopeasti kovettuva lattian valumassa. Tuote toimitetaan

Lisätiedot

EPS lightbeton 360. Kiinteille ja kelluville lattioille

EPS lightbeton 360. Kiinteille ja kelluville lattioille EPS lightbeton 60 Kiinteille ja kelluville lattioille mira EPS lightbeton 60 - ei pölyä ilmassa mira EPS -kevytbetoni on EPS -rakeisiin perustuva kevyt ja nopeasti kovettuva lattian valumassa. Tuote toimitetaan

Lisätiedot

Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala.

Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala. Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala.fi RAKENNUS- HANKKEEN TIEDOT Lupatunnukset Kiinteistötunnus Rakennuspaikan

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

KEVYIDEN VÄLISEINIEN TEKO

KEVYIDEN VÄLISEINIEN TEKO TEHTÄVÄSUUNNITELMA KEVYIDEN VÄLISEINIEN TEKO OMATYÖ ALIURAKKA TYÖKAUPPA Kohde ja tehtävä Työmaa As Oy Väliseinä Tehtävä, 649 m2 Vastuuhenkilöt Vastaava mestari puh. Työryhmän nokkamies puh. Tehtäväsuunnitelman

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015 Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 Turvallisuusasiakirja laadittu suunnittelua varten 2/6 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Tapetointi. Korjausrakentaminen TYÖOHJEET MÄRKÄTILAT LINJASANEERAUKSET RT 84-11093

Tapetointi. Korjausrakentaminen TYÖOHJEET MÄRKÄTILAT LINJASANEERAUKSET RT 84-11093 Tapetointi Korjausrakentaminen TYÖOHJEET Tapetointijärjestelmä paperitapetin, vinyylitapetin, non-woven-tapetin, maalaustapetin ja lasikuitutapetin kiinnitykseen. MÄRKÄTILAT LINJASANEERAUKSET RT 84-11093

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

SFC-CARAVAN OULUN SEUTU R.Y.

SFC-CARAVAN OULUN SEUTU R.Y. TULITYÖSUUNNITELMA 1. VELVOITTAVUUS 2. TULITYÖN MÄÄRITTELY Työturvallisuuslaki ja pelastuslaki velvoittavat yhdistystä/työnantajaa järjestämään tulityöt siten, että palovaara on mahdollisimman vähäinen

Lisätiedot

märkätilojen vedeneristyksen ja laatoituksen

märkätilojen vedeneristyksen ja laatoituksen Märkätilan vedeneristys ja laatoitus oikeat työmenetelmät Sampsa Nissinen, diplomi-insinööri Ratu-tutkija, Mittaviiva Oy sampsa.nissinen@mittaviiva.fi Viime vuosina märkätilojen suunnittelun ohjeistusta

Lisätiedot

SISÄTILAT Kerafiber VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022

SISÄTILAT Kerafiber VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022 SISÄTILAT Kerafiber VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022 SEINÄT 1. Pohjusta kuivunut ja pölytön seinäpinta Kiilto Keraprimerilla. Kiilto Keraprimer ohennetaan vedellä 1:1. Anna pohjustusaineen kuivua

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HELMIKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HELMIKUU 2015 13.2.2015 Sivu 1/7 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HELMIKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET Päivitetty 03.04.2014 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Yleistä Monierin hengittävät aluskatteet Divoroll Universal ja Divoroll

Lisätiedot

Ohje ja malliraportti:

Ohje ja malliraportti: Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Ohje ja malliraportti: Pesuhuoneremontin valvonta ja vedeneristystarkastus Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa yhtiön järjestämään osakkeenomistajan remonttien valvonnan. Koska

Lisätiedot

SILKO 2.614 POIKITTAISEN SALAOJAN TEKO

SILKO 2.614 POIKITTAISEN SALAOJAN TEKO KUIVATUSLAITTEET POIKITTAISEN SALAOJAN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 5/06 (korvaa ohjeen 10/88) 2.614 1 VAURIO Kannen pintarakenteet vaurioituvat, jos vesi ei pääse poistumaan

Lisätiedot

Ratu-FLoW. Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön

Ratu-FLoW. Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön Ratu-FLoW Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön Jump to first page Miksi Ratu? Tuotannonsuunnittelun lähtöaineistoa

Lisätiedot

ULKOTILAT. Keramix VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET

ULKOTILAT. Keramix VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET Keramix ULKOTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT 1. Seinäpinnat kostutetaan vedellä ennen tasoitusta. 2. Tasoita seinäpinta tarvittaessa Kiilto SK Märkätilatasoitteella,

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö: Valvoja tarkastaa tehdyn työn ja tekee siitä tarkastuspöytäkirjan sekä dokumentoi työn. Töiden aloitus on ja arvioitu kestoaika

Asunto-osakeyhtiö: Valvoja tarkastaa tehdyn työn ja tekee siitä tarkastuspöytäkirjan sekä dokumentoi työn. Töiden aloitus on ja arvioitu kestoaika ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUKAINEN ILMOITUS TEHTÄVISTÄ KUNNOSSAPITOTÖISTÄ MUUTOSTÖISTÄ Asunto-osakeyhtiö: Huoneistossa tehtävistä kunnossapito- ja muutostöistä on esitetty toimenpiteet liitteenä olevassa neljäosaisessa

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla)

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 3 / 2 / 2015 Hyvän sisäilman osatekijät Estetään ulkoa

Lisätiedot

KERAFIBER 1-1 VEDENERISTYS SEINÄN JA LATTIAN YHTYMÄKOHDASSA (BETONI + KIPSILEVY) (PYSTYLEIKKAUS)

KERAFIBER 1-1 VEDENERISTYS SEINÄN JA LATTIAN YHTYMÄKOHDASSA (BETONI + KIPSILEVY) (PYSTYLEIKKAUS) KIILTO KERAFIBER KIPSILEVY KIILTO KERAFIBER MASA LIIMAMASSA KIILTO SANITEETTISILIKONI LATTIAKAATO 1:50...100 KIILTO VAHVIKEKANGAS SEINÄN JA LATTIAN RAJAAN KERAFIBER VEDENERISTYS SEINÄN JA LATTIAN YHTYMÄKOHDASSA

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä

Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä Kuivaketju10 -seminaari, työmaatoteutus Oulu 14.10.2015 Perttu Pitkälä Kehityspäällikkö, Skanska Oy Rakentamisen valmistelu Tavoitteista toimenpiteiksi Suunnitellaan

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 19.3.2015 KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖ 1611 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 2 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

VERKKOON LIIMATTU MOSAIIKKI (1/5) 1. VERKKOON LIIMATTU MOSAIIKKI 1. Levitä Pukkila Saneerauslaastia tai Pukkila Vaaleaa Saneerauslaastia (~3 mm kerros) joko yhdellä tai kahdella työstökerralla. Huom! Laastipetin

Lisätiedot

VÄLISEINÄT. Leca väliseinät. Leca EasyLex 88 Leca Lex. www.e-weber.fi 4-20/1.9.2012

VÄLISEINÄT. Leca väliseinät. Leca EasyLex 88 Leca Lex. www.e-weber.fi 4-20/1.9.2012 VÄLISEINÄT Leca väliseinät Leca EasyLex 88 Leca Lex 4-20/1.9.2012 www.e-weber.fi Leca väliseinät Leca EasyLex Leca Lex markkinoiden nopein väliseinäratkaisu Nopea rakentaa ja helppo tasoittaa Sisältö Leca

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 18.3.2015 Sivu 1/8 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

Saunan rakentaminen ja remontointi

Saunan rakentaminen ja remontointi Saunan rakentaminen ja remontointi Suomessa saunan rakentamisen tapoja on todennäköisesti yhtä monta kuin on tekijöitäkin. Seuraavat saunan rakennusohjeet perustuvat 20 vuoden kokemukseemme saunojen rakentamisesta

Lisätiedot

SUPER-ALUSMATTO. SBS-kumibituminen aluskermi

SUPER-ALUSMATTO. SBS-kumibituminen aluskermi SUPER-ALUSMATTO SBS-kumibituminen aluskermi KATEPAL OY PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Puhelin (03) 375 9111 Faksi (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon kaupungin 100 % omistama yhtiö Suomen toiseksi suurin kunnallinen vuokrataloyhtiö Kiinteistöjä 275 kpl Asuntoja 14.400 Asukkaita n. 32.000 Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin

Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin 2014 Ramirent Sääsuoja = usein telineiden varaan rakennettu väliaikainen katto. Runko alumiinia PVC -peite Ei pressuista

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 Kaikkein paraskaan lattiapäällyste ei ole hyvännäköinen tai toimiva, jos sitä ei asenneta ja hoideta oikein tai jos alusta ei ole ihanteellinen. Lue tämän vuoksi asennusohje huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

- opetusaineisto verkkoympäristöön. (T3) Aloittavat työt - alueen mittaus ja merkitseminen (2) - suojattavat puut (2)

- opetusaineisto verkkoympäristöön. (T3) Aloittavat työt - alueen mittaus ja merkitseminen (2) - suojattavat puut (2) Maanrakennustöiden työmenekkejä Vastaukset Raivaus ja purku (menekit Ratu-kortista -0247) Työnosat (työryhmä) Työmenekki Suoritemäärä (T3) Yht. - alueen mittaus ja merkitseminen (2) - suojattavat puut

Lisätiedot

Nopeasti Tehokkaasti Taloudellisesti. Linjasaneeraustuotteita. Käsittelyohjeita. www.kivira.fi

Nopeasti Tehokkaasti Taloudellisesti. Linjasaneeraustuotteita. Käsittelyohjeita. www.kivira.fi Nopeasti Tehokkaasti Taloudellisesti Linjasaneeraustuotteita Käsittelyohjeita www.kivira.fi Lattiabetonit Lattia- ja seinä tasoitteet Speed Estrich E 300 SE 1 Lattiabetoni Käsi- ja konekäyttöön, pumpattavissa.

Lisätiedot

Vedeneristyksen työvaiheet

Vedeneristyksen työvaiheet Vedeneristyksen työvaiheet Ennen työn aloitusta Alustaksi soveltuu betoni, muurattu rakenne tai märkätiloihin soveltuva rakennuslevy Tarkista, että betonialustan kosteus on alle 90% RH Varmista alustan

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma Polvijärven kunta Rakennussuunnitelma 08.10.2013 Polvijärven kunta 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3. Päätoteuttaja...

Lisätiedot

SCHÖNOX HA-VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ

SCHÖNOX HA-VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ SCHÖNOX HA-VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ SCHÖNOX HA Työohjeistus SCHÖNOX HA vedeneristysjärjestelmälle VTT-C-5605-10 hyväksynnän mukaisesti Versio: 1-2010 Huokoiset imevät seinäpinnat pohjustetaan 1:3 vedellä

Lisätiedot

Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja

Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja Vahinkokartoitus Kohdetiedot Kiinteistön nimi As Oy Vantaan Rajakorpi Osoite Moreenikuja 8 B 01700 Vantaa Vahinkotapahtuma Vesivahinko Tilauspvm 12.9.2013 Kartoitus / mittaukset 16.9.2013 Raportti 16.9.2913

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1 Lainsäädäntöä Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 29.5.1986/410

Lisätiedot

MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA

MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA MUISTILISTA AVUKSESI Kartoita tarve paljonko tilaa tarvitaan tilat tehokkaaseen käyttöön tilojen muutosmahdollisuus, tilat joustavat eri tarkoituksiin

Lisätiedot

POLYFLOR KALVOPINTAISEN MUOVIMATON ASENNUSOHJE

POLYFLOR KALVOPINTAISEN MUOVIMATON ASENNUSOHJE Sivu 1 / 6 Polyflorin kalvopintainen muovimatto toimii pitkäikäisenä julkisen tilan lattiapäällysteenä, ja voi altistua hyvinkin voimakkaalle rasitukselle. Tämän vuoksi on tärkeää, että matto asennetaan

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

Asennusohje ColoRex SD och EC

Asennusohje ColoRex SD och EC Asennusohje ColoRex SD och EC ColoRex on sähköä johtava PVC-laatta, jonka mitat ovat 610 x 610 x 2 mm. ColoRex on ESD-hyväksytty (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). ColoRex-asennuksessa käytetään

Lisätiedot

Oikea tuotevalikoima laatoittamiseen. Ratkaisut ammattilaisille.

Oikea tuotevalikoima laatoittamiseen. Ratkaisut ammattilaisille. Oikea tuotevalikoima laatoittamiseen Ratkaisut ammattilaisille. Älä vedä pölyä henkeen! Valitse lähes pölyämätön Ceresit CM 90 kiinnityslaasti säästät myös siivousaikaa. Mullistava Easy-teknologia tekee

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Rakennusala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa rakennusalan yrityksessä. Tehtävänäsi

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

NORMAALI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

NORMAALI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan asentaa suoralle seinälle tai nurkkaan!

Lisätiedot

BETONIVALMISOSIEN ASENNUSSUUNNITELMA

BETONIVALMISOSIEN ASENNUSSUUNNITELMA BETONIVALMISOSIEN ASENNUSSUUNNITELMA Ohjeellinen malli, jonka sisältöä voidaan muokata projektikohtaisesti. Suunnitelma suositellaan laadittavaksi siten, että osan A lähtötiedot tulevat päätoteuttajalta,

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot