Perkkaanpuiston koulun ops

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perkkaanpuiston koulun ops"

Transkriptio

1 Perkkaanpuiston koulun ops Tämä asiakirja sisältää koulun omat OPS tarkennukset. Koulun koko OPS dokumentaatio löytyy osoitteesta Asiakirja generoitu :59 1. PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA 1.1 Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma 1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet 1.3 Paikallisen opetussuunnitelman arviointi ja kehittäminen 1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut 2. PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA 2.1 Opetuksen jarjestamista ohjaavat velvoitteet 2.2 Perusopetuksen arvoperusta Kouluissa toimitaan perusopetuksen arvoperustan ja Espoon arvojen mukaisesti. Kouluissa perehdytään yhteiseen arvoperustaan henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kanssa sekä mietitään, mitä yllä mainitut arvot koulun toiminnassa tarkoittavat. Miten perusopetuksen arvoperusta ja Espoon yhteiset arvot näkyvät koulun arjessa? Miten oppilaat ja huoltajat otetaan mukaan arvojen toteuttamisen suunnitteluun? Perkkaanpuiston koulussa toimitaan perusopetuksen arvoperustan mukaisesti Espoon arvoja kunnioittaen. Vanhempainilloissa ja oppilaiden kanssa luokissa keskustellaan koulun arvoista ja arvojen jalkautumista koulun arkeen työstetään yhteistyönä oppilaiden, opettajien ja huoltajien kanssa. 2.3 Oppimiskäsitys Perkkaanpuiston koulussa pyrimme oppilaiden omien vahvuuksien esille tuomiseen ja niiden hyödyntämiseen sekä vahvistamiseen yhteistyössä huoltajien kanssa. Innostavalla, kannustavalla ja rohkaisevalla palautteella tuetaan oppilaan postitiivista oppimiskäsitystä. Positiivisilla palautejärjestelmillä tuetaan oppilaiden hyvää käytöstä. Luovilla kasvatusmenetelmillä vahvistetaan oppilaiden eheää minäkuvaa ja yhteisöllistä luokkahenkeä. 2.4 Paikallisesti päätettävät asiat 3. LUKU PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET 3.1 Perusopetuksen tehtävä 3.2 Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet 3.3 Tavoitteena laaja alainen osaaminen Laaja alaisen osaamisen painotukset Perkkaanpuiston koulussa halutaan kasvattaa oppilaan tietoisuutta omasta itsestä oppijana. Opettajan ohjaus on tärkeää oppimaan oppimisen taitojen kehittämisessä. Säännöllinen itsearviointi ja arviointikeskustelut rakentavat perustaa realistisille käsitykselle itsestä oppijana. Oppilaiden omia vahvuuksia voimistetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Opettajat vastaavat yhteisten laaja alaisten tavoitteiden, oppisisältöjen ja monipuolisten opetusmenetelmien toteutumisesta. Yhteistyö muiden luokkien oppilaiden kanssa syventää oppimista ja antaa valmiuksia yhdessä oppimiseen, tiedon hankintaan sekä kriittiseen ajatteluun. Tieto ja viestintäteknologiaa hyödynnetään opetussuunnitelmaa tukevilla tavoilla monimuotoisesti koulun arjessa. Tätä opetusta voivat oppilaille antaa paitsi opettajat myös oppilaat vertaisoppimista hyödyntäen. Oppilaat otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun huomioiden ikä ja kehitystaso. Oppilaiden kiinnostuksen kohteet ohjaavat omalta osaltaan oppimisen aiheita. Näin oppilaita lähellä olevat ja heitä innostavat aiheet luovat oppimiseen syvyyttä ja motivaatiota sekä tukevat luovuutta. Kaikkien ideoita kuunnellaan ja arvostetaan. Oppilaita osallistetaan toimintaan erilaisin keinoin, kuten sosiaalisia taitoja tukevat työtavat, kiusaamisen vastainen toiminta, mahdollisuus omien vahvuuksien esittämiseen, liikunnan kautta motivointi, kansainvälinen toiminta, oppilaskuntatoiminta ja muut osallistavat työtavat. Osallisuutta vahvistetaan myös oppilasneuvoston toiminnalla. Siellä vuosittain vaihtuvat oppilaat saavat äänensä kuuluviin kokouksissa, tapahtumissa sekä viestin tuojina omissa luokissaan. Oppilasneuvosto suunnittelee ja kehittää koko koulun yhteisiä toimintamalleja ja tapahtumia. Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa kouluviihtyvyyteen oppilasneuvoston kautta. Oppilaiden sosiaalisten taitojen vahvistaminen Sosiaalisia taitoja vahvistetaan opettelemalla tunnetaitoja erilaisten ohjelmien avulla. Koulun eri ikäisten oppilaiden toimiminen

2 yhdessä tukee oppilaiden sosiaalista kehitystä mm. kummitoiminta. Jatkuva yhteinen keskustelu luokissa avaa uusia näkökulmia toisten ihmisten erilaisten kulttuuritaustojen, arvovalintojen ja asenteiden ymmärtämiseen. Tämä vahvistaa oppilaiden yhteistyötaitoja. 3.4 Paikallisesti päätettävät asiat 4. LUKU YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.1 Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen Perkkaanpuiston koulun toimintakulttuuria kehitetään koulussa osallistamalla koulun oppilaita ja huoltajia. Heidän osallistamisensa mahdollistavia tilanteita ovat mm. arviointikeskustelut, oppilasneuvostotoiminta sekä huoltajien edustajien valitseminen koulun johtokuntansa. Tämän lisäksi koulu järjestää erilaisia yhteisiä tapahtumia mm. vanhempainiltoja, kodin ja koulun päiviä, hyväntekeväisyystapahtumia sekä osallistuu joka kolmas vuosi tapahtuvaan koulun itsearviointiin liittyvään kyselyyn koulumme oppilaiden huoltajille, oppilaille ja henkilökunnalle. Toimintakulttuuria kehitetään säännöllisesti työyhteisössä koulun aikuisten kesken opettajien kokouksissa, opettajien tiimeissä sekä lähikoulujen kanssa toteutettavissa tapahtumissa. Oppilaat otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun toteutukseen ja arviointiin ikä ja kehitystaso huomioiden. Kehitystyötä tehdään myös koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneina toimivat mm.evankelis luterilainen seurakunta, kansainväliset hyväntekeväisyystahot, iltapäiväkerhot, päiväkodit, lähiseudun kulttuuri ja liikuntatoimijat, urheiluseurat ja luontotalo. 4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet Perkkaanpuiston koulun toiminnan lähtökohtana on oppimisen ilo ja luovuus. Kaikkien ideoita kuunnellaan ja arvostetaan ja toimintakulttuuri rakentuu keskinäiselle kunnioitukselle ja arvostavalle vuorovaikutukselle. Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen on jokaisen oppilaan perusoikeus. Turvallinen ja välittävä ilmapiiri luo edellytykset oppia uutta ja antaa sijaa myös yrityksen ja erehdyksen kautta oppimiselle. Oppilaita kannustetaan luovaan ajatteluun ja ongelmanratkaisuun. Jokaisen oppilaan vahvuuksia vaalitaan ja osoitetaan niiden tärkeys myös koko ryhmän ja yhteisön voimavarana. Suomea toisena kielenään opiskeleville oppilaille luodaan mahdollisuuksia osoittaa omaa asiantuntijuutta omassa kielessä ja kulttuurissa koko kouluyhteisön hyödyksi. Omien vahvuuksien tunnistamisen kautta luodaan motivaatiota ja halua selviytyä itselle haasteellisista tilanteista. Koulun aikuiset toimivat käyttäytymismallina arjen kohtaamisissa. 4.3 Oppimisympäristöt ja työtavat Perkkaanpuiston koulussa toimivan oppimisympäristön luomiseen osallistuvat oppilaat ja koulun henkilöstö yhdessä. Oppimisympäristö on aina siellä, missä oppilasryhmä toimii. Turvallisessa ilmapiirissä niin myönteiset oppimiskokemukset kuin erehdyksetkin antavat arvokasta tietoa oppilaalle itselleen oppijana. Opettajan ohjaus on tärkeää, sillä se varmistaa toiminnan tavoitteellisuuden. Koulussamme oppilaat otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun huomioiden ikä ja kehitystaso. Opittavaa asiaa eriyttämällä tuetaan oppilaiden motivoitumista ja oppimista. Oppilaiden kiinnostuksen kohteet ohjaavat omalta osaltaan oppimisen aiheita. Kaikkien ideoita kuunnellaan ja arvostetaan. Koulussamme käytetään monipuolisia työtapoja, kuten toiminnallisuutta, konkreettisia välineitä ja sähköisiä oppimisympäristöjä. Yhteisöllisyyttä rakennetaan yhteisten retkien, teemapäivien ja tapahtumien kautta. Tietoteknistä osaamista jaetaan myös vertaisoppimisen keinoin oppilaiden ja opettajien kesken. Oppilaat arvioivat omaa oppimistaan erilaisilla itsearvioinneilla lukuvuoden aikana. Koulussa tehdään oppilaille tietoiseksi eri oppiaineiden ominaiset työtavat ja oppiaineen kieli. Kunkin oppiaineen käsitteistöä käytetään tietoisesti ja ikätasoisesti. Oppimisessa käytetään säännönmukaisesti oikeita käsitteitä ja termejä edeten arkikielestä käsitteellisempään kieleen. Tämä on erityisen tärkeää, jos oppilaan suomen kielen taito on vielä kehittymässä. Koulun sisä ja ulkotiloja sekä ympäröivää luontoa hyödynnetään oppimisympäristönä. Tieto ja viestintälaitteiden käyttö myös tasa arvoistaa oppilaita suomen kielen taitotasosta riippumatta. Oppilaat osallistetaan erilaisten työtapojen suunnitteluun, valintaan ja kehittämiseen ikätasoon sopivalla tavalla, niin oppilasneuvostossa kuin luokissakin. 4.4 Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet Perkkaanpuiston koulussa eheytetään oppimista sitomalla opiskeltavat asiat muihin oppiaineisiin ja arjessa tapahtuviin tilanteisiin. Monialaiset oppimiskokonaisuuksien oppiaineet ja toimintatavat kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan opettajien suunnitelman mukaan Espoon painotusten pohjalta. Oppiaineissa pidetään siitä kiinni, että kaikki vaaditut oppiaineet tulevat suoritettua alakoulun aikana. Opettajat suunnittelevat toimintaa yhdessä sopivina tiimeinä tai työpareina. Oppilaita osallistetaan huomioiden heidän ikätasonsa. Monialaiset oppimiskokonaisuudet toteutetaan yli vuosiluokkarajojen. 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat 5. LUKU OPPIMISTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOULUTYÖN JÄRJESTÄMINEN 5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä 5.2 Yhteistyö Oppilaiden osallisuus Perkkaanpuiston koulussa opettaja osallistaa oppilaita päätösten tekoon oppimisympäristöjen ja sisältöjen suunnittelussa sekä yhteisölliseen toimintaan liittyvissä asioissa. Oppilaskunnan toiminta vahvistaa oppilaiden osallisuutta. Vuosittain vaihtuvat oppilaat saavat äänensä kuuluviin oppilaskunnan kokouksissa, tapahtumissa ja toimivat viestin tuojina omissa luokissaan. Oppilaskunta suunnittelee ja kehittää koko koulun yhteisiä toimintamalleja ja tapahtumia. Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa kouluviihtyvyyteen oppilaskunnan kautta. Oppilaiden vastuunottoa erilaisista asioista harjoitellaan vastuutehtävillä, esimerkiksi luokan järjestelytehtävät ja juhlalounaiden tarjoilu.

3 Oppilaat saavat tuoda taitojaan esille koko koulun yhteisissä tilaisuuksissa kuten koulun päätösjuhlissa sekä Tee mitä osaat tapahtumissa. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kutsuu kerran lukukaudessa luokilta oppilaita kertomaan luokan ilmapiiristä ja muista kuulumisista. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä on osa koulun oppilashuollon toimintaa. Kodin ja koulun yhteistyö Perkkaanpuiston koulussa järjestetään koko koulun yhteisiä ja tietyille luokka asteille suunnattuja vanhempainiltoja. Oppilas ja huoltaja kutsutaan arviointikeskusteluun sekä tuen tarpeen ilmaantuessa tiivistetään yhteistyötä. Ensimmäisenä kouluvuotena arviointikeskusteluja on kaksi ja muina kouluvuosina vähintään yksi. Vanhemmillle tarjotaan mahdollisuus osallistua, tällöin vanhemmat saavat tietoa oppilaan vahvuuksista, opetuksen tavoitteista ja toiminnasta sekä oppilaan opetukseen liittyvistä asioista. Tiedonsiirto on tärkeää erityisesti nivelvaiheissa esiopetuksesta kouluun ja alakoulusta yläkouluun siirryttäessä. Tapaamisissa voidaan käyttää tarvittaessa apuna tulkkeja, eri kulttuurien asiantuntijoita sekä muita yhteistyötahoja. Koulun vanhempia kannustetaan ilmaisemaan toiveensa koko koulun yhteisten vanhempainiltojen keskusteluaihe tai kutsuvierasvalintoihin liittyen. Kodin ja koulun välinen tieto kulkee sähköisten kanavien sekä paperisten tiedotteiden kautta. Oppilaan oppimista ja hyvinvointia suunnitellaan ja arvioidaan yhdessä vanhempien kanssa. Suunnittelun ja arvioinnin apuna voidaan käyttää kokeiden ja erilaisten kartoitusten avulla kerättyä tietoa lapsen oppimisesta. Koko koulun yhteiset tapahtumat lisäävät koulun kaikkien oppilaiden yhdessä toimimista. Myös koko perheen tapahtumia järjestetään vuosittain useita, esimerkiksi hyväntekeväisyys tapahtumat. Huoltajakyselyillä, kiusaamiskyselyillä, keskusteluissa sekä arkisissa kohtaamisissa kerätään palautetta toiminnasta. Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa Perkkaanpuiston koulun opettajien yhteistyötiimit kokoontuvat erilaisten tarpeiden ja tavoitteiden saavuttamiseksi tukien koko koulun toimintaa. Erilaisia yhteistyön muotoja luokka asteesta riippuen voivat suunnitella ja toteuttaa luokanopettajat, laaja alainen erityisopettaja, resurssiopettaja sekä kieli ja kultturiryhmien opettaja. He voivat toimia joko samanaikaisopettajina tai joustavien ryhmittelyjen toteuttajina. Koulun ulkopuoliset yhteistyökumppanit mahdollistavat toiminnan monipuolisissa oppimisympäristöissä. Yhteistyötahoja ovat mm. kirjasto, seurakunta, luontokoulu, kestävää kehitystä tukevat tahot, hyväntekeväisyysjärjestöt, lähikoulut, KUPLS kulttuuripolun eri toimijat sekä kansainvälinen kirjeenvaihtoystävätoiminta. 5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö 5.4 Opetuksen järjestämistapoja Yhdysluokkaopetus Perkkaanpuiston koulussa yhdysluokkaopetusta järjestetään, mikäli se on pedagogisesti tai oppilasmäärien mukaisesti perusteltua. Äidinkielen, suomi toisena kielenä, vieraiden kielten, käsityön sekä matematiikan opetus oppilaille, järjestetään kunkin vuosiluokan oppimäärän mukaisesti. Lukuaineiden kuten ympäristöopin, uskonnon, historian opetus järjestetään pääsääntöisesti vuoroin ylemmän ja vuoroin alemman vuosiluokan oppimäärän mukaisesti. Muissa taide ja taitoaineissa katsotaan, että tulee kouluaikana opiskeltua opetussuunnitelman vuosiluokkien mukaiset oppimäärät. Opetusta arvioidaan vuosiluokkien tavoitteiden mukaisesti. 5.5 Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta 5.6 Paikallisesti päätettävät asiat 6. LUKU OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perkkaanpuiston koulussa oppilaiden kanssa suunnitellaan lukuvuoden tavoitteet ja arviointiperusteet kunkin oppiaineen osalta tukemaan motivoitunutta opiskelua ja mahdollistamaan tavoitteiden suuntaisen realistisen ja kannustavan arvioinin toteutumisen. Oppilaan vahvuudet valjastetaan tukemaan työskentelyä niissä oppiaineissa, joissa oppilas kokee haasteita sekä oppilasta tuetaan ottamaan vastuu omasta oppimisestaan. Oppilasta opettavat opettajat toimivat yhteistyössä. 6.2 Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet Koulun opettajien kesken sovitaan käytettävissä olevat kullekin ikäkaudelle sopivat arviointitavat. Itse ja vertaisarvioinnin toteuttamisessa edetään vaiheittain eri luokka asteilla siten, että oppilaan taidot arvioida kehittyvät jatkumona. Jokaisessa oppiaineessa käytetään itse ja vertaisarviointia lukuvuoden aikana. 6.3 Arvioinnin kohteet 6.4 Opintojen aikainen arviointi Perkkaanpuiston koulussa oppilaalle tehdään oppimisen tavoitteet näkyviksi ja oppimista arvioidaan monipuolisesti. Oppilaat vastuutetaan ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja käytetään säännöllistä itsearviointia. Opettaja ohjaa oppilasta parantamaan omaa suoriutumistaan positiivisen palautteen keinoin. Valinnaisia aineita arvioidaan oppiaineen sisällä lukuvuositodistuksessa. Valinnaisen aineen arviointi voi vaikuttaa ylöspäin muissa oppiaineissa. Arviointipalautekeskustelut pidetään vuosittain kevätlukukaudella Arviointi lukuvuoden aikana

4 6.4.2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana Arviointi nivelkohdissa Toisen ja kolmannen luokan sekä kuudennen ja seitsemännen luokan nivelvaiheissa oppilaan arvioinnissa tehdään tiivistä yhteistyötä huoltajien kanssa. Oppilaan saama tuki kohdennetaan kiinnittämällä erityistä huomiota oppilaan tuen tarpeisiin. 6.5 Perusopetuksen päättöarviointi Päättöarvosanan muodostaminen Johonkin oppiaineeseen tai erityiseen tehtävään painottuva opetus ja päättöarviointi 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.7 Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistukset 6.8 Paikallisesti päätettävät asiat 7. LUKU OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Perkkaanpuiston koulussa tuen järjestämisessä otetaan huomioon oppilaan ja koko opetusryhmän vahvuudet ja kehitystarpeet. Kaksi kertaa lukuvuodessa oppimisen tuen ryhmässä käsitellään kaikki vuosiluokat ja käydään läpi ne oppilaat, joilla on oppimiseen liittyviä tuen tarpeita. Laaja alainen erityisopettaja yhdessä luokanopettajan kanssa kartoittaa oppilaiden tuen tarpeita säännöllisesti ikätasoisten seulojen ja kartoitusten avulla. Tuen tarpeet voivat olla myös kodin, aineenopettajan, kieli ja kulttuuriopettajan tai muiden oppilaan kanssa työskentelevien tahojen esiintuomia. Tuen tarvetta ennaltaehkäistään varhaisen puuttumisen periaatteiden mukaisesti. Suomea toisena kielenään puhuvien oppilaiden suomen kielen tasoa seurataan ja kehitystä tuetaan. Kieli ja kulttuuriopettajan tuki kohdennetaan alkuopetukseen varhaisen puuttumisen mahdollistamiseksi. Oppilaan kehitystä seurataan ja tuen tarpeen muuttuessa tukitoimia kohdennetaan tarpeita vastaavaksi yhteistyössä oppilaan, huoltajien, opettajien ja koulun oppilashuollon henkilökunnan kanssa Ohjaus tuen aikana Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana Perkkaanpuiston koulussa kodin kanssa tehdään yhteistyötä oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteuttamisessa. Kotiin ollaan yhteydessä matalalla kynnyksellä tuen tarpeen ilmaantuesssa. Koulun tarjoamat tukimuodot esitellään vanhemmille yhteisissä vanhempainilloissa ja koti osallistetaan koulunkäynnin tukemiseen aktiivisella yhteydenpidolla ja palautteen antamisella. 7.2 Yleinen tuki Perkkaanpuiston koulussa kaikki oppilaat ovat yleisen tuen piirissä ja oikeutettuja koulunkäyntiä tukeviin toimiin. Tuen tarve voi ilmaantua tietyssä opiaineessa tai erityisen elämäntilanteen vuoksi ja se voi olla hetkellistä tai pitempiaikaista. Oppilaalle tarjotaan tukea heti tuen tarpeen ilmaannuttua jottei käsitys omasta itsestä oppijana heikkene. Mahdollinen tuen tarve arvioidaan yhteistyössä oppilasta opettavien tahojen sekä kodin kanssa. Tukikeinoja ovat mm. tukiopetus, jakotunnit, resurssiopettajan joustavat ryhmittelyt, kieli ja kulttuuriopettajan tuki, osa aikainen erityisopetus tai koulunkäyntiavustajan tuki. 7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana Perkkaanpuiston koulussa tehostetun tuen piirissä olevan oppilaan tuen keinot ovat pääosin samat kuin yleisen tuen aikana, mutta niitä tarjotaan järjestelmällisemmin. Osa aikainen erityisopetus on säännöllisempää, joustavan ryhmittelyn ja aikuisen ohjauksen keinoin tuetaan oppimista oppimissuunnitelmaan kirjattujen suunnitelmien mukaisesti. Tehostetun tuen tavoitteena on että tukea tarvitsevan oppilaan itseluottamus, itsearviointi ja oppimaan oppimisen taidot sekä kyky suunnitella omaa oppimistaan vahvistuvat. Oppilaan tuen tarvetta seurataan tiivisti yhteistyössä oppilaan, kodin ja koulun kanssa. 7.4 Erityinen tuki Pedagoginen selvitys Erityisen tuen päätös Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma Perkkaanpuiston koulussa erityinen tuki järjestetään oman tai lähialueen koulun pienryhmässä tai integroituna ikätasoisesti yleisopetuksen luokkaan. Erityisopetuksessa pyritään ehkäisemään ja korjaamaan oppimisen esteitä ja tukemaan oppilaan positiivista kehitystä, oppimaan oppimisen taitoja sekä hyödyntämään oppilaan vahvuuksia. Oppilaan edistymistä seurataan ja oppilasta ohjataan arvioimaan itse omaa oppimistaan. Yleisopetusryhmissä opiskelevat oppilaat saavat säännöllistä osa aikaista erityisopetusta Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen

5 7.4.5 Pidennetty oppivelvollisuus Toiminta alueittain järjestettävä opetus 7.5 Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot Tukiopetus Havaitessaan oppilaan tukiopetuksen tarpeen on opettaja ensisijaisesti yhteydessä huoltajiin sopiakseen tukiopetuksen ajankohdan. Aloitteen tukiopetuksesta voi tehdä myös huoltaja tai oppilas. Oppilaalle tukiopetusta voivat antaa häntä opettavat opettajat. Useimmiten tukiopetusta antaa luokanopettaja Osa aikainen erityisopetus Perkkaanpuiston koulussa osa aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä sekä ehkäistä oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Huomio kiinnitetään oppilaan vahvuuksiin sekä hänen yksilöllisiin oppimis ja kehitystarpeisiinsa. Osa aikaisen erityisopetuksen sisällöt suunnitellaan tukemaan oppilaan saamaa muuta opetusta. Oppilaan saaman osa aikaisen erityisopetuksen toteutus, riittävyys, vaikutus sekä jatkotarve kirjataan pedagogisiin asiakirjoihin. Osa aikainen erityisopetus yleisen tuen aikana Osa aikainen erityisopetus on yleisen tuen aikana jaksottaista ryhmää tai yksittäistä oppilasta tukevaa toimintaa. Osa aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Yksilöopetukseen voidaan ohjata oppilas, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoisaan tai muutoin tarvitsee oppimiseensa jaksottaista apua. Toisinaan oppilas hyötyy ennakoivasta erityisopetuksesta, jossa uusiin opittaviin asioihin perehdytään etukäteen. Osa aikainen erityisopetus tehostetun tuen aikana Mikäli oppilaalla on oppimisessaan tai koulunkäyntitaidoissaan toistuvia vaikeuksia ja yleinen tuki ei ole riittvää, hänet siirretään tehostetun tuen piiriin. Tällöin yhteistyö luokanopettajan ja huoltajien kanssa on tiiviimpää. Tuen tarpeet kartoitetaan tarkemmin ja oppilas saa osa aikaista erityisopetusta säännöllisesti. Tuen tarpeen arviointi, toteuttamisen suunnittelu ja tuen vaikutusten arviointi tehdään opettajien keskinäisenä yhteistyönä yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa, tarvittaessa oppilashuollon henkilöstöä konsultoiden. Osa aikainen erityisopetus erityisen tuen aikana Mikäli tehostettu tuki ei tue oppilasta riittävästi voidaan hänelle hakea erityistä tukea. Erityisen tuen aikana yleisessä opetusryhmässä opiskeleva oppilas saa tehostetun tuen kaltaista entistä tiiviimpää tukea. Pienryhmässä olevan oppilaan osalta osa aikainen erityisopetus mahdollistaa joustavan ryhmittelyn ja eriyttämisen yhteistyössä erityisluokanopettajan kanssa Opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut ja apuvälineet 7.6 Paikallisesti päätettävät asiat 8. LUKU OPPILASHUOLTO 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto 8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto 8.4 Oppilashuoltosuunnitelmat 8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta 9. LUKU KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ Perkkaanpuiston koulussa oppilaan suunnitelmallisen ja tavoitteellisen suomen kielen opetuksen lähtökohtana on kieli ja kulttuuritietoinen oppimisympäristö. Toiminnassa on toistuva rakenne ja selkeät rutiinit. Aikuiset sanoittavat omaa ja oppilaiden toimintaa ja keskustelevat aktiivisesti oppilaiden kanssa. Vuorovaikutustilanteissa hyväksytään erilaiset ilmaisukeinot, kuten kuvat, kehon kieli ja kiertoilmaukset. Oppilaan kielitaidon ollessa vielä alkuvaiheessa opetuksen tukena käytetään kuvia ja symboleita. Opittavien asioiden ja käsitteiden monimutkaistuessa ymmärtämistä tuetaan myös konkreettisten esimerkkien ja menetelmien avulla. Suomen kielen oppimista tuetaan muillakin toiminnallisilla opetusmenetelmillä kuten draama, leikit ja pelit. Huomiota kiinntetään opetuksen kaikissa vaiheissa monilukutaidon kehittymiseen. Oppilaan kielitaidon kehittymisvaiheessa hänen tietojaan ja osaamistaan tuetaan ja hyödynnetään yhteisessä tiedon rakentelussa ja koulun arjessa. Erilaiset kielet ja kulttuurit huomioidaan koulun arjessa ja erilaisissa projekteissa. Näin pyritään tukemaan oppilaiden kielija kulttuuri identiteetin kasvua, mikä sekin osaltaan vaikuttaa suomen kielen oppimiseen. 9.1 Saamelaiset ja saamenkieliset 9.2 Romanit 9.3 Viittomakieliset 9.4 Muut monikieliset oppilaat 9.5 Paikallisesti päätettävät asiat

6 10. LUKU KAKSIKIELINEN OPETUS 10.1 Kaksikielisen opetuksen tavoitteet ja opetuksen järjestämisen lähtökohtia Laajamittainen kaksikielinen opetus Suppeampi kaksikielinen opetus 10.2 Paikallisesti päätettävät asiat 11. LUKU ERITYISEEN MAAILMANKATSOMUKSEEN TAI KASVATUSOPILLISEEN JÄRJESTELMÄÄN PERUSTUVA PERUSOPETUS 11.1 Opetuksen järjestämisen periaatteet 11.2 Paikallisesti päätettävät asiat 12. LUKU VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA 12.1 Taide ja taitoaineiden valinnaiset tunnit Perkkaanpuiston koulun taide ja taitoaineiden valinnaiset vuosiviikkotunnit (vvt) sijoitetaan seuraavasti: 3. luokka käsityö (1vvt), 4. luokka musiikki (1vvt), 5. luokka kuvataide (1vvt) ja käsityö (1vvt), 6. luokka käsityö (1vvt) ja liikunta (1vvt) Valinnaiset aineet Perkkaanpuiston koulussa toteutetaan valinnaisia oppiaineita luokkien oppilaille (1vvt). Koulussa tarjotaan erilaisia ilmaisuun liittyviä kursseja. Tarkemmat kurssien aiheet määritellään lukuvuosittain koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Oppilas voi valita kaksi erillistä kurssia vaihtoehdoista, toiseen osallistutaan syyslukukaudella ja toiseen kevätlukukaudella. Kurssit toteutetaan luokkien sekaryhmissä. Espoo tunnit Perkkaanpuiston koulussa Espoon vuosiviikkotunnit (vvt) on sijoitettu seuraavasti: 1. luokka matematiikka (1vvt), 2.luokka matematiikka (1 vvt ) sekä 3.luokka kuvataide (1 vvt ) Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät Perkkaanpuiston koulussa opiskellaan vieraiden kielten valinnaisena oppimääränä 3.luokalta alkaen saksan kieltä ( B2 kieltä ), mikäli riittävä ryhmäkoko täyttyy Paikallisesti päätettävät asiat 13. Vuosiluokat Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen sekä vuosiluokkien 1 2 tehtävä 13.2 Laaja alainen osaaminen vuosiluokilla Paikallisesti päätettävät asiat 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla Äidinkieli ja kirjallisuus Suomen kieli ja kirjallisuus Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus Toinen kotimainen kieli Ruotsin kieli, A oppimäärä Vieraat kielet Vieras kieli A oppimäärä Varhennettu kielenopetus Matematiikka Ympäristöoppi Uskonto Evakelisluterilainen uskonto Ortodoksinen uskonto Katolinen uskonto Islam

7 Juutalainen uskonto Muut uskonnot Elämänkatsomustieto Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Oppilaanohjaus Koulun omia tarkennuksia vuosiluokille Vuosiluokat Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe ja vuosiluokkien 3 6 tehtävä 14.2 Laaja alainen osaaminen vuosiluokilla Paikallisesti päätettävät asiat 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla Äidinkieli ja kirjallisuus Suomen kieli ja kirjallisuus Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus Toinen kotimainen kieli Ruotsin kielen A oppimäärä Ruotsin kielen B1 oppimäärä Vieraat kielet Englanti, A oppimäärä Muu vieras kieli, espanja, A oppimäärä Muu vieras kieli, kiina, A oppimäärä Muu vieras kieli, ranska, A oppimäärä Muu vieras kieli, saksa, A oppimäärä Muu vieras kieli, venäjä, A oppimäärä Muu vieras kieli, A oppimäärä Muu vieras kieli, B1 oppimäärä Matematiikka Ympäristöoppi Uskonto Evankelisluterilainen uskonto Ortodoksinen uskonto Katolinen uskonto Islam Juutalainen uskonto Muut uskonnot Elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi

8 Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Oppilaanohjaus Koulun omia tarkennuksia vuosiluokille 3 6 Tähän koulu voi kirjoittaa omia tarkennuksia Liitteet Opetussuunnitelman liitteet Koulu liittää tähän koulun oman opetussuunnitelman liitteet: Oppilashuoltosuunnitelma Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö Tasa arvosuunnitelma sekä muut johtokunnan hyväksymät koulun opetussuunnitelman liitteet Tuki ja oheismateriaalit Koulut täydentävät tarvittaessa/halutessaan

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Laajalahden koulun ops

Laajalahden koulun ops Laajalahden koulun ops Tämä asiakirja sisältää koulun omat OPS tarkennukset. Koulun koko OPS dokumentaatio löytyy osoitteesta http://webfronter.com/espoo/laajalahdenkoulunops/. Asiakirja generoitu 06.06.2016

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Aarnivalkean koulun ops

Aarnivalkean koulun ops Aarnivalkean koulun ops Tämä asiakirja sisältää koulun omat OPS tarkennukset. Koulun koko OPS dokumentaatio löytyy osoitteesta http://webfronter.com/espoo/aarnivalkeankoulunops/. Asiakirja generoitu 02.06.2016

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset Joensuun seudun opetussuunnitelma Keskeiset uudistukset Opetussuunnitelman käyttöönotto Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus alkaa kaikissa kouluissa 1.8.2016 Luokissa 1-6 uusi opetussuunnitelma kokonaisuudessaan

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Pyrimme toiminnassamme kestävään kehitykseen toimimalla ekologisesti ja taloudellisesti.

Pyrimme toiminnassamme kestävään kehitykseen toimimalla ekologisesti ja taloudellisesti. 2. PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA 2.2 Perusopetuksen arvoperusta POSTIPUUN KOULUN ARVOPERUSTA Postipuun koulu on yhtenäiskoulu, joka palvelee lähikouluna Puustellinmäen ja Mäkkylän alueen oppilaita

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelma laaditaan opetussuunnitelman perusteiden ja kunnan opetussuunnitelman sisälle siten, että koulukohtaisia

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelma laaditaan opetussuunnitelman perusteiden ja kunnan opetussuunnitelman sisälle siten, että koulukohtaisia

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu 1 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ kehittää oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ohjata kiinnostumaan

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelma laaditaan opetussuunnitelman perusteiden ja kunnan opetussuunnitelman sisälle siten, että koulukohtaisia

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2 Sisällys 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Koulun täsmennykset OPSssa tai LVSssa. suoraan valtakunnallisista. perusteista

Koulun täsmennykset OPSssa tai LVSssa. suoraan valtakunnallisista. perusteista Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2016 määritellyt asiat, jotka opetuksen järjestäjän tulee kuvata kunnan opetussuunnitelmassa, koulun opetussuunnitelmassa ja/tai lukuvuosisuunnitelmassa (LVS)

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä Liite 4 koskeva suunnitelma (HOJKS) Perustiedot: Koulu: lukuvuosi päiväys luokka Suunnitelman laatiminen ja käytetyt asiakirjat : Oppilaan nimi ja osoite: Syntymäaika Huoltaja(t) laatimisesta vastaavat

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016

KOUVOLAN KAUPUNKI ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 1 KOUVOLAN KAUPUNKI ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET JA KOUVOLAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN YHTEINEN OPETUSSUUNNITELMA... 12 1.1. Kouvolan esi-

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 422/2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Kuka työstää Puolalan koulussa 1.4 (s 9) Koulun tasa-arvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Ohjaus perusopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnoksessa

Ohjaus perusopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnoksessa Ohjaus perusopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnoksessa Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 2014 Aija Rinkinen Anu Japisson OPS 2016 - Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla VESO yläkoulun opettajat OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla 29.3.2017 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen,

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ

LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ Kaikkien oppilaiden opetuksessa noudatetaan yhteisiä, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisia tavoitteita ja periaatteita. Oppilaiden

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Yläkoulujen lukkarityöpaja

Yläkoulujen lukkarityöpaja Yläkoulujen lukkarityöpaja 14.11.2017 Uuden opsin mukainen arviointikulttuuri Arviointisykli sama kaikille oppilaille, syksyllä kirjallinen väliarviointi ja lukuvuosiarviointi (sama pohja molemmissa).

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Outi Rinne/ 5.4.2016 Jatkumo Perusopetus jäsentyy vuosiluokkien 1 2, 3 6 sekä 7-9 muodostamiin jaksoihin. Vuosiluokat muodostavat. opetuksellisesti

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Suonenjoella

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Suonenjoella Suonenjoen kaupunki, Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 30.10.2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Suonenjoella Perustuu 1.8.2009 voimaan tulleeseen Perusopetukseen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammaisen oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen tukijärjestelmään.

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen opetus. Lisäopetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen opetus. Lisäopetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen opetus Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sisällys LUKU 1 LISÄOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Lisäopetuksen järjestäminen ja tehtävä... 2 1.2 Opetuksen arvoperusta... 2

Lisätiedot

Alavuden valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Alavuden valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Alavuden valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Opetushallitus on hyväksynyt 18.6.2009 maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet. Perusopetukseen

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

OPS 2016 JÄRVI-POHJANMAAN OPETUSSUUNNITELMA

OPS 2016 JÄRVI-POHJANMAAN OPETUSSUUNNITELMA OPS 2016 JÄRVI-POHJANMAAN OPETUSSUUNNITELMA 1 PAIKALLISET LISÄYKSET LUKU 1 Eteläpohjalaisen opetussuunnitelman merkitys ja laadinta Paikallisen opetussuunnitelman merkitys ja laadinta 2 3 4 Järvi-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Vuosiluokkiin sitomaton opetus 0-2 luokilla - ops näkökulmia. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Vuosiluokkiin sitomaton opetus 0-2 luokilla - ops näkökulmia. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Vuosiluokkiin sitomaton opetus 0-2 luokilla - ops näkökulmia Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Opetuksen järjestämisen mahdollisuudet opetussuunnitelman perusteiden mukaan Vuosiluokkaopetus Osittainen

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016

MÄNTYHARJUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 MÄNTYHARJUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA...5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET JA PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA 5 1.2

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu 20.9.2017 Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Uudistuneen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden taustalla

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu?

Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu? Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu? Joensuun seudun opetussuunnitelma Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan: mitkä arvot ohjaavat oppimista

Lisätiedot

Koulun nimi: Tiirismaan koulu

Koulun nimi: Tiirismaan koulu Koulun nimi: Tiirismaan koulu OPS2016 Arviointi, Tiirismaan peruskoulun ops-työpaja 28.10.2014 Mitä ovat uuden opetussuunnitelman (2016) mukaisen arvioinnin keskeiset tehtävät? Ohjata oppimaan Tukea kehitystä

Lisätiedot