TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Ympäristölupahakemus Päivämäärä Viite TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

2 TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Päivämäärä Laatijat Tarkastaja Kuvaus Riikka Tammivuori, Janne Kekkonen Eeva Ruokonen, Annika Hämäläinen Talvivaaran kaivoksen metallien talteenoton yhteyteen toteutettavan uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupahakemus Viite Ramboll Terveystie HOLLOLA T F

3 URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS TIIVISTELMÄ Talvivaara Sotkamo Oy hakee ympäristönsuojelulain mukaista toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa Sotkamossa sijaitsevan Talvivaaran kaivoksen tehdasalueelle toteutettavalle uraanin talteenottolaitokselle. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta lupapäätöksen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Uraanin talteenottolaitos tulee sijoittumaan kiinteäksi osaksi kaivoksen metallintuotantoprosessia. Laitosta tullaan käyttämään kaivoksen metallintuotannon pääprosessiliuoksessa epäpuhtautena esiintyvän uraanin erottamiseen liuoksesta. Tarkoitus on käsitellä koko metallintuotannon pääliuosmäärä, jonka virtaama nykytilanteessa on noin 1800 m 3 /h. Uraanin talteenotolla ei ole vaikutusta alueella nykyisin harjoitettavaan varsinaiseen kaivostoimintaan, kuten louhintamääriin tai kiviaineksen käsittelyyn. Uraanin talteenoton seurauksena kaivoksen kokonaisvedentarpeeseen tulee noin 8 % ja energiankulutukseen noin 7 % lisäys verrattuna vuoden 2010 kulutuslukuihin. Talteenotto toteutetaan käyttäen vakiintunutta ja yleisesti käytössä olevaa uuttomenetelmää. Uraanin talteenotossa käytettävät kemikaalit ovat osin samoja, joita kaivoksella jo nykyisinkin käytetään. Lisäksi uutossa tarvitaan myös joitakin kaivokselle uusia, mutta teollisuudessa yleisesti käytettyjä valmisteita. Uraanin talteenottolaitos tulee kaivoksen muun metallituotannon tapaan toimimaan jatkuvasti ja viikon jokaisena päivänä. Laitoksen tuotantomäärä tulee olemaan tonnia uraania vuodessa. Vuosittaisesta tuotantomäärästä enintään 25 t on peräisin muualta tuotavasta uraanista. Uraanin talteenottolaitos työllistää suoraan noin 20 henkilöä, välillisesti noin 50 henkilöä ja lisäksi hanke tuo rakennusvaiheessa työtä usealle sadalle henkilölle. Uraanin talteenotto parantaa Talvivaaran metallituotteiden laatua, louhittavan malmin hyödyntämisen tehokkuutta ja nostaa siten koko kaivoksen liiketoiminnan kannattavuutta. Talteenottolaitoksesta ei normaalitilanteessa aiheudu puhdistettavien ilmanvaihdon poistohönkien lisäksi muita päästöjä ympäristöön. Ilmapäästöt puhdistetaan parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaisesti siten, ettei niistä aiheudu haittaa kaivosalueen ympäristössä. Uraanin talteenoton ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lainsäädännön mukaisesti. Yhteysviranomaisen antaman lausunnon mukaan uraanin talteenoton ympäristövaikutukset ovat vähäisempiä kuin vaikutukset tilanteessa, jossa talteenottoa ei toteutettaisi.

4 URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 1. YLEISET TIEDOT Luvan hakijan tiedot Luvitettava toiminta Toiminnan aikataulu ja aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Sijainti ja liikennejärjestelyt Sijaintipaikan ympäristön maankäyttö Rajanaapurit ja muut asianosaiset Kaavoitustilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Toimintaa koskevat muut luvat Ydinenergialain mukainen lupa Kemikaalilupa Rakennuslupa Uraanipuolituotteen kuljettamiseen liittyvät luvat Euroopan atomienergiayhteisön valvonta Säteilylain vaatimukset Toimintaan liittyvät sopimukset Ympäristövahinkovakuutus ja ympäristöjärjestelmä 4 2. YMPÄRISTÖN NYKYTILA Talvivaaran ympäristön radiologinen tilanne Maa- ja kallioperä Pohjavesiolosuhteet ja pohjaveden laatu Pintavedet ja vedenlaatu Pintavesien ekologinen tila Sedimentit Ilmanlaatu Melu ja tärinä Luonnonolosuhteet 8 3. URAANIN TALTEENOTTOLAITOKSEN TOIMINTA Pääprosessiliuos ennen uraanin talteenottoa Uraanin liukeneminen pääprosessiliuokseen Uraanin talteenottoprosessi Uutto ja takaisinuutto Saostus, selkeytys ja suodatus Kuivaus, pakkaus ja varastointi Uraanipitoisuus eri prosessivaiheissa Tuotteet ja tuotantomäärät Toiminta-aika Raaka-aineet Pääraaka-aine Muualta tuotavat uraanipitoiset raaka-aineet Kemikaalit, niiden käyttö ja varastointi Kemikaalien käyttö prosessissa Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n uraaniraaka-aineen valmistuksessa käytettävät kemikaalit Kemikaalien varastointi Uraanipuolituotteen ja kemikaalien kuljetukset Veden ja energian kulutus Energiatehokkuus Uraanin talteenottolaitoksen vesi-, jätevesi- ja hulevesijärjestelyt 15

5 URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 4. JÄTTEET, NIIDEN KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN PÄÄSTÖT JA NIIDEN VÄHENTÄMINEN Päästöt ilmaan ja päästöjen vähentäminen Uraanipäästöt kaivokselta nykytilanteessa Rikkivetypäästö uraanin talteenottolaitokselta Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) Uraani Puhdistuslaitteet Päästöt veteen ja viemäriin sekä päästöjen vähentäminen Melu Muut päästöt Päästöjen vähentämisen ristikkäisvaikutukset Ehdotus päästöraja-arvoiksi RISKIT, POIKKEUSTILANTEET JA NIIDEN HALLINTA Prosessiliuos- tai kemikaalivuoto Prosessihäiriö Kuljetusonnettomuus Tulipalo ja räjähdysvaara Pesurien häiriö Sähkökatko PARAS KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TEKNIIKKA (BAT) YMPÄRISTÖN KANNALTA PARAS KÄYTÄNTÖ (BEP) YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Päästöjen vaikutus ilmanlaatuun Päästöjen vaikutus pintavesiin Päästöjen vaikutus maaperään ja pohjaveteen Päästöjen vaikutus ihmisten terveyteen ja yleiseen viihtyvyyteen Vaikutus luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin Vaikutus maankäyttöön, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön Vaikutukset kaivoksen sulkemistoimenpiteisiin ja sulkemisen jälkeen TARKKAILU JA RAPORTOINTI Käyttötarkkailu Päästötarkkailu Päästöt ilmaan Päästöt vesistöön Säteily Jätteiden laatu Vaikutustarkkailu Vaikutukset ilmanlaatuun Vaikutukset vesistöön ja pohjaveteen Raportointi Laadunvarmistus Ehdotus tarkkailun järjestämiseksi 30

6 URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS LIITTEET 1. Perustelut toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 2. Sijaintikartta 3. Tiedot rajanaapureista ja muista asianosaisista (LUOTTAMUKSELLI- NEN) 4. Kaavakarttaotteet 5. Prosessikaavio 6. Asemapiirustus 7. Kemikaalitaulukko 8. Ympäristövaikutusten arviointiselostus 9. Yhteysviranomaisen lausunto ja muistutukset YVA-selostuksesta 10. Radiologisen perustilaselvityksen väliraportti 11. Kipsisakan kaatopaikkakelpoisuustutkimukset

7 URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 1 1. YLEISET TIEDOT 1.1 Luvan hakijan tiedot Hakija: Yhteyshenkilö: Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie Tuhkakylä puh faksi Y-tunnus Eeva Ruokonen Ahventie 4 B Espoo puh eeva.ruokonen(at)talvivaara.com 1.2 Luvitettava toiminta Talvivaara Sotkamo Oy hakee ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 mukaista toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa Sotkamossa sijaitsevan Talvivaaran kaivoksen tehdasalueelle toteutettavalle uraanin talteenottolaitokselle. Uraanin talteenottolaitos on ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 kohdan 7 b) mukainen malmin ja mineraalin rikastamo. Uraanin talteenottoprosessissa tullaan käyttämään orgaanista uuttoliuotinta noin 380 t/a, jolloin toiminta on ympäristölupavelvollista myös asetuksen 1 kohdan 6 a) mukaisesti (laitos, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja jossa niiden kulutus on yli 150 kiloa tunnissa tai yli 200 tonnia vuodessa). Talvivaara Sotkamo Oy hakee lisäksi lupaa ottaa vastaan ja erottaa uraani muilta metallirikasteita tuottavilta tai jatkojalostavilta laitoksilta peräisin olevista uraanipitoisista raakaaineista. Toimivaltainen viranomainen ympäristölupa-asiassa on ympäristönsuojeluasetuksen 5 mukaisesti Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Kyseessä on uusi toiminta, jolle ei ole aiemmin myönnetty ympäristölupaa. Uraanin talteenottolaitos tulee sijoittumaan kiinteäksi osaksi kaivoksen metallintuotantoprosessia. Laitosta tullaan käyttämään kaivoksen metallintuotannon pääprosessiliuoksessa epäpuhtautena esiintyvän uraanin erottamiseen liuoksesta. Laitoksella on tarkoitus käsitellä koko metallintuotannon pääliuosmäärä, jonka virtaama nykytilanteessa on noin 1800 m 3 /h. Nykyisin pääosa uraanista päätyy kaivoksen kipsisakka-altaaseen ja osa metallirikasteiden mukana jatkojalostajille, joiden tuotantoprosessia rikasteissa oleva uraani häiritsee. Uraanin talteenottolaitos tulee kaivoksen muun metallituotannon tapaan toimimaan jatkuvasti ja viikon jokaisena päivänä. Laitoksen tuotantomäärä tulee olemaan tonnia uraania vuodessa. Talteenottoprosessin lopputuote, uraanipuolituote, on kemialliselta koostumukseltaan uraanioksidien seos. Puolituote on olomuodoltaan kuivaa tai kosteaa hienojakoista jauhetta tai hiutaleita ja väriltään se on vaalean keltaista. Vuosittaisesta tuotantomäärästä enintään 25 t on peräisin muualta tuotavista uraanipitoisista raaka-aineista, kuten Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n prosessistaan erottamasta uraanista.

8 URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 2 Uraanin talteenottolaitos työllistää suoraan noin 20 henkilöä, välillisesti noin 50 henkilöä ja lisäksi hanke tuo rakennusvaiheessa työtä usealle sadalle henkilölle. Uraanin talteenotto parantaa Talvivaaran metallituotteiden laatua, louhittavan malmin hyödyntämisen tehokkuutta ja nostaa siten koko kaivoksen liiketoiminnan kannattavuutta. 1.3 Toiminnan aikataulu ja aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Laitoksen edellyttämät perustamis- ja maanrakennustyöt aloitetaan keväällä Laitos otetaan käyttöön, kun toiminnalle on saatu tarvittavat luvat. Arvioitu käyttöönottoaika on tammikuussa 2012 sen jälkeen, kun laitos on saanut kaikki tarvittavat luvat. Laitosta käytetään koko kaivoksen toiminta-ajan, joka tämän hetkisen arvioin mukaan on noin 46 vuotta. Hakijan perustelut toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesti on esitetty liitteessä 1. Perusteluiksi 101 :n soveltamiselle esitetään samoja näkökohtia, kuin mitä on esitetty hankkeen edellyttämän ydinenergialain mukaisen valtioneuvoston päätöksen välittömälle täytäntöönpanolle. Uraanin talteenottolaitoksen ympäristövaikutukset ovat vähäisiä ja uraania liukenee malmista Talvivaaran pääprosessiliuokseen joka tapauksessa. Muutoksenhakijoille ei aiheudu sellaista seurausta, jota päätöksen välittömän täytäntöön panopäätöksen kumoamisen johdosta ei voisi saattaa ennalleen. 1.4 Sijainti ja liikennejärjestelyt Uraanin talteenottolaitos tulee sijoittumaan Talvivaaran kaivospiirin sisään kaivoksen tehdasalueen länsiosaan junaradan länsipuolelle (ks. sijaintikartta liitteessä 2). Liikenne laitokselle järjestetään kaivoksen olemassa olevia tie- ja raideyhteyksiä pitkin. Maantieliikenne kaivokselle tulee ja lähtee pääosin tietä 870 pitkin. Kaivoksen liikennemäärät ovat nykyisin keskimäärin 8 raskaan ajoneuvon sekä henkilöauton käyntiä vuorokaudessa. 1.5 Sijaintipaikan ympäristön maankäyttö Hankealue sijaitsee Talvivaaran kaivosalueella, etäällä muusta yhdyskuntarakenteesta, noin km Kajaanin keskustasta kaakkoon ja km Sotkamon keskustasta lounaaseen. Kaivospiiriä lähin asutuskeskittymä on Tuhkakylä, joka sijaitsee kaivosalueen koillispuolella lähimmillään noin 1,5 km päässä kaivospiirin rajasta ja noin 9 km etäisyydellä uraanin talteenottolaitoksesta. Kaivospiirin läheisyydessä ei Tuhkakylän lisäksi ole muita asutuskeskittymiä eikä kaivoksen lisäksi muita teollisuuskeskittymiä. Kaivospiirillä tai sen välittömässä läheisyydessä ei myöskään ole tuotantokäytössä olevia peltoalueita. Lähin asuintalo sijaitsee noin 2,6 km päässä ja lähin loma-asuntokäytössä oleva rakennus noin 4,4 km päässä suunnitellusta uraanin talteenottolaitoksesta. Ympäristövaikutusten arviointia varten tehdyn väestörekisterijärjestelmän haun perusteella 12 km säteellä laitoksen sijoituspaikasta on 70 vakituista taloutta. 1.6 Rajanaapurit ja muut asianosaiset Tiedot rajanaapureista ja toiminnan kannalta muista asianosaisista on esitetty liitteessä 3. Rajanaapureiksi katsottiin kaivospiirin alueella sijaitsevat kiinteistöt, kaivospiirin rajanaapurikiinteistöt sekä kiinteistöt joilla on alueita välittömästi kaivospiirin rajan läheisyydessä, vaikka yhteistä rajaa ei olisikaan. Muiksi asianosaisiksi katsottiin lähimpien purkuvesiä vastaanottavien vesistöjen rantakiinteistöt. Liitteessä 3 esitettyjä kiinteistötietoja tulee käsitellä luottamuksellisina henkilötietosuojalain mukaisesti.

9 URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Kaavoitustilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tarkistetuissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa (VAT, ) yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön laadun eritystavoitteissa todetaan mm. että "haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys. Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja niitä palvelevat kemikaaliratapihat on sijoitettava riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista." Uraanin talteenottolaitoksen sijoittaminen kaivoksen tehdasalueelle on edellä mainitun erityistavoitteen mukaista. Muiltakaan osin hanke ei ole valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastaista Maakuntakaava Valtioneuvoston vahvistamassa Kainuun maakuntakaavassa kaivosalue on merkitty kaivostoimintaan tarkoitetuksi alueeksi. Aluevarauksen suunnittelumääräyksessä todetaan, että: Alueen käyttöönottoa suunniteltaessa on otettava huomioon toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset tuotannon aikana ja sen päätyttyä Yleiskaava Talvivaaran alueella ei ole voimassa yleiskaavaa Asemakaava Talvivaaran tehdasalueella on voimassa Sotkamon kunnanvaltuuston hyväksymä asemakaava. Uraanin talteenottolaitos tullaan sijoittamaan asemakaavan mukaiseen paikkaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle (kaavamerkintä T). Korttelialueen tehokkuusluku (kerrosalan suhde tontin pinta-alaan) on 0.4. Kaavassa teollisuudelle varatulle alueelle on jo nykyisin rakennettu metallien talteenottolaitos, huoltotilat, varastot ja toimistotilat. Uraanin talteenotto tapahtuu teollisuusrakennuksissa, jotka tulevat sijoittumaan asemakaavan mukaiselle teollisuusalueelle. Asemakaavalla ei säädellä niitä teollisia prosesseja, joita teollisuusalueella harjoitetaan. Yhteysviranomaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta antaman lausunnon perusteella uraanin talteenottolaitoksen rakentaminen Talvivaaran asemakaavoitetulle teollisuusalueelle on kaavan mukaista. Kaavakarttaotteet voimassa olevista maakunta- ja asemakaavasta on esitetty liitteessä Toimintaa koskevat muut luvat Ydinenergialain mukainen lupa Uraanin talteenottoon tarvitaan ydinenergialain 8 :n 1. momentin mukainen lupa. Lupatarve koskee ydinenergialain (YEL 990/1987) mukaista lupaa YEL 2 :n 2. kohdassa mainittuun toimintaan eli kaivos- ja rikastustoimintaan, jonka tarkoituksena on uraanin tuottaminen. Talvivaara on jättänyt lupahakemuksen valtioneuvostolle Hakemus kuulutettiin ja siihen on pyydetty lausuntoja ja mielipiteitä mennessä. Ydinenergialain mukaisen lupahakemuksen kuulemiseen liittyy Sotkamossa ja Kajaanissa kaikkiin talouksiin jaettu yleispiirteinen selvitys hankkeesta. Yleispiirteinen selvitys sekä muut ydinenergialain mukaiseen lupahakemukseen liittyvät aineistot ovat nähtävillä Työ- ja elinkeinoministeriön Internet-sivuilla osoitteessa Kemikaalilupa Vaarallisten kemikaalien käsittelylle ja varastoinnille on saatava viranomaisen lupa ennen talteenottolaitoksen toiminnan aloittamista. Turvallisuus ja kemikaalivirasto (TUKES) valvoo kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja myöntää luvan. Lupaa talteenottolaitokselle on haettava viimeistään rakentamisen yhteydessä ennen laitoksen käyttöönottoa. Luvan myöntämisen jälkeen valvottaviin kohteisiin tehdään määräajoin tarkastuksia. Talvivaaran nykyiselle toiminnalle on myönnetty lupa vaarallisten kemikaalien laajamittaiseen käyttöön ja varastointiin /36/2008, (Kemikaalilupa).

10 URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Rakennuslupa Uusien rakennusten sijoittaminen laitosalueelle edellyttää rakennusluvan hakemista Sotkamon kunnan rakennusvalvontaviranomaisilta. Toiminnan, jolle haetaan rakennuslupaa, tulee olla asemakaavan mukainen Uraanipuolituotteen kuljettamiseen liittyvät luvat Suomessa kuljetusten turvallisuutta valvoo Säteilyturvakeskus. Uraanipuolituotteen kuljetus Suomessa ei edellytä erityistä lupaa, mutta sen kuljettamisessa tulee noudattaa vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettuja määräyksiä (VAK). EU-tasolla sen, joka kuljettaa toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon ydinainetta, jonka käyttötarkoitus perustuu ydinaineen säteilyominaisuuksiin, on tehtävä radioaktiivisten aineiden siirrosta jäsenmaiden välillä annetussa asetuksessa (Euratom) N:o 1493/93 määrätyt ennakkovarmistukset ja jälki-ilmoitukset (YEA 161/1988; 59 ). Ydinmateriaalien käsittelyä ja siirtoja valvoo kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA Euroopan atomienergiayhteisön valvonta Euroopan atomienergiayhteisön (EURATOM) perustamissopimuksen 37. artiklan tulkitsemista koskevan ohjeen 2010/635/Euratom mukaan uraanin talteenotto on artiklan soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa. Talvivaara Sotkamo Oy toimitti artiklassa ja sen soveltamisohjeessa edellytetyt hankkeeseen liittyvät tiedot Työ- ja elinkeinoministeriölle joulukuussa 2010 sekä täydennyksiä tietoihin maaliskuussa Lisäksi tarvitaan Euratomin perustamissopimuksen Artikla 41:n mukainen hankintakeskuksen hyväksyntä uraanituotteen myyntisopimuksesta Säteilylain vaatimukset Uraanin talteenottolaitoksen toimintaan sovelletaan myös eräitä säteilylainsäädännön määräyksiä. Säteilylain (592/1991) tarkoituksena on estää ja rajoittaa säteilystä aiheutuvia terveydellisiä ja muita haittavaikutuksia. Säteilyasetuksessa (1512/1991) säädetään mm. työntekijöiden säteilyaltistuksen enimmäisarvoista. Säteilylainsäädännön mukaisena valvontaviranomaisena toimii Säteilyturvakeskus (STUK). 1.9 Toimintaan liittyvät sopimukset Uraanipuolituotteen jatkojalostamisesta on tehty toimitussopimus Talvivaaran ja jatkojalostuksen toteuttavan yrityksen (Cameco Corporation) välillä. Cameco on yksi maailman suurimmista uraanin tuottajista. Yhtiöllä on useita uraanikaivoksia Pohjois-Amerikassa sekä yksi uraania tuottava kaivos Kazakstanissa. Cameco tuottaa tällä hetkellä noin viidenneksen kaikesta maailman uraanipolttoaineesta. Uraanipuolituote kuljetetaan jatkojalostettavaksi ulkomaille, jossa tuotteesta valmistetaan jatkojalostajan toimesta ydinvoimaloiden polttoainetta. Jatkojalostaja myy valmistamansa polttoaineen edelleen sopimuskumppaneilleen käytettäväksi ydinvoimaloissa. Mahdollisten muualta tuotavien uraanipitoisten raaka-aineiden vastaanotosta ja käsittelystä laaditaan sopimukset tapauskohtaisesti Ympäristövahinkovakuutus ja ympäristöjärjestelmä Talvivaara Sotkamo Oy:llä on olemassa ympäristövahinkovakuutus, joka ulotetaan kattamaan myös uraanin talteenottolaitoksen toiminta. Yhtiöllä on käytössä ISO mukainen sertifioitu ympäristöasioidenhallintajärjestelmä, joka tulee kattamaan myös uraanin talteenottotoiminnan.

11 URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 5 2. YMPÄRISTÖN NYKYTILA Tässä kappaleessa on kuvattu kaivospiirin sekä sen lähialueiden ympäristön nykytila lyhyesti. Tarkemmat kuvaukset ympäristöstä on esitetty hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa liitteessä 8. Säteilyturvakeskuksen tekemä Talvivaaran ympäristön radiologista perustilaa kuvaavan selvityksen väliraportti on hakemuksen liitteessä Talvivaaran ympäristön radiologinen tilanne Säteilyturvakeskus on selvittänyt luonnon radioaktiivisten aineiden määriä kaivosalueen ympäristössä alueella, johon kaivostoiminnalla ja uraanin talteenotolla voi olla vaikutusta. Selvityksen tuloksena saadaan yksityiskohtaista tietoa Talvivaaran ympäristön radioaktiivisuustasosta ennen uraanin talteenottotoiminnan aloittamista. Selvitys on kaksivuotinen ja se aloitettiin heinäkuussa Vuonna 2010 tehdyt näytteenotot ja mittaukset toistetaan vuonna 2011 ja perustilaselvityksen loppuraportti ilmestyy 2012 maaliskuussa. Hakemuksen liitteessä 10 olevassa väliraportissa esitetään eri ympäristönäytteiden radioaktiivisuustuloksia sekä paikan päällä tehtyjen gammaspektrometristen in-situ mittausten tuloksia vuodelta Näytteenottopaikkoja ja näytelajeja suunniteltaessa on otettu huomioon, että radionuklidit voivat levitä kaivos- ja rikastamoalueelta useita eri leviämisreittejä pitkin. Mahdollisia leviämisreittejä ovat leviäminen pinta- ja pohjavesien mukana joko veteen liuenneena tai hiukkasiin kiinnittyneinä, tuulen levittämän pölyn mukana tai kun kysymys on radonista, erittymällä jätteistä tai maaperästä kaasumaisena ilmaan. Näytelajeja suunniteltaessa otettiin myös huomioon luonnontuotteet sekä lähitilojen elintarvikkeet. Näytteenotto tehdään kahtena eri vuonna, koska luonnon radionuklidien aktiivisuuspitoisuuksissa esiintyy luonnollista vaihtelua. Selvityksessä tutkitaan aktiivisuuspitoisuuksia erilaisista ympäristönäytteistä kuten jokivesi, jokisedimentti, järvivesi, järvisedimentti, näkinsammal, kalanliha, sienet, marjat, hirvenliha, pohjavesi, maaperä, ulkoilman pöly, ulkoilman radon, mansikka, viinimarja ja peruna. Lisäksi alueella tehdään gammaspektrometrisia in-situ mittauksia. STUKin keräämät näytteet otettiin akkreditoiduilla näytteenottomenetelmillä. Kala-, rapu-, riista- ja osa marja-, sieni- ja elintarvikenäytteitä saatiin paikallisilta asukkailta. Tehtyjen analyysien tulokset osoittivat, että Talvivaaran alueella ympäristönäytteiden radioaktiivisuuspitoisuudet olivat luontaisten pitoisuuksien tasolla. Ruoka-aineista (marjat, sienet, peruna ja hirvenliha) mitatut aktiivisuudet olivat alhaisia ja lähellä mittalaitteistojen havaitsemisrajaa. 2.2 Maa- ja kallioperä Kaivosalueen maa- ja kallioperää on tutkittu useaan otteeseen 1930-luvulta alkaen. Maapeite on korkeilla maastonkohdilla moreenia ja alavilla suoalueilla turvetta. Moreenikerros mukailee alla olevan kallioperän muotoja ja maaperätutkimusten perusteella kallion päällä on vain ohut kerros maa-ainesta. Kaivosalueella ei ole harjuja eikä alueella esiinny lajittuneita maa-aineksia kuin paikallisesti pienialaisina rantakerrostumina tai sora- ja hiekkavaltaisina kumpumoreeneina. Alavilla alueilla turpeen paksuus vaihtelee alle metristä viiteen metriin asti. Turpeen alla on yleensä moreenia ja sen alla kallio. Kaivoksen tehdasalueen maanpinta on tasattu täyttömailla luonnollista maanpintaa ylemmäs. Uraanin talteenottolaitoksen alue tullaan tasaamaan täyttömaita käyttäen samalle tasolle tehdasalueen kanssa. Talvivaaran sulfidinen nikkelimalmi on mustaliusketta, jossa on keskimäärin nikkeliä 0,22 %, kuparia 0,13 %, sinkkiä 0,49 %, kobolttia 0,02 % ja mangaania 0,35 %. Malmin keskimääräinen rikkipitoisuus on 9 %. Uraania malmissa on keskimäärin 0,002 %. Kuusilammen ja Kolmisopen esiintymissä sivukivilajit ovat mustaliuske, metakarbonaattikivi, kiilleliuske ja kvartsiitti. Sivukivenä oleva mustaliuske eroaa hyödynnettävästä mustaliuskeesta lähinnä alhaisempien metallipitoisuuksien perusteella.

12 URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 6 STUK:n perustilaselvityksen väliraportin mukaan maaperän aktiivisuuspitoisuudet tutkituilla alueilla (tehdasalue, Ohra-aho ja Taattola) olivat pieniä. Aktiivisuuspitoisuudet vaihtelivat maaperänäytteissä uraani-238:n osalta välillä 7,2-54 Bq/kg ja radon-226:n osalta välillä 9,3-40 Bq/kg. Uraanin esiintymisestä ja käyttäytymisestä ympäristössä on tietoa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa liitteessä Pohjavesiolosuhteet ja pohjaveden laatu Kaivospiirin alueella tai sen lähialueella ei ole ympäristöhallinnon luokittelemia pohjavesialueita. Pohjaveden pinta kaivosalueella myötäilee alueen maanpinnan muotoja. Kaivosalueen pohjoisella puoliskolla pohjavedenpinta viettää pohjoiseen eli kohti Kolmisoppea ja vedet päätyvät lopulta pintavesiin Oulujoen vesistöalueella. Kaivosalueen eteläosissa pohjaveden virtaussuunta on yleisesti etelään tai itään myötäillen maaston muotoja. Vedenjakaja on eteläisemmän Kuusilammen eteläpuolella, josta alkavat Vuokseen laskevat vesistöt. Kolmisopen ja Kuusilammen malmiesiintymien ja alueen muiden köyhempien mineralisaatioiden tiedetään vaikuttaneen alueen moreenin ja pohjaveden laatuun. Malmiesiintymien ulkopuolella pohjavesi on yleensä metalleista vapaata. Kalliopohjavesi on mineralisaatioalueiden kohdalla metallipitoista ja talousvedeksi käyttökelvotonta. Mustaliuske sisältää sulfideja ja rapautuu sen vuoksi helposti. Rapautumisessa ympäristöön liukenee metalleja ja sulfidin hapettuessa vapautuu vetyioneja, jotka alentavat pohjaveden ph:n happamaksi. Pohjaveden uraanipitoisuuksia tarkkailtiin vuonna Uraanipitoisuudet kaivoksen malminliuotuskenttien tarkkailupisteissä olivat pieniä suurimman havaitun pitoisuuden ollessa 0,25 µg/l. Kaivosalueen ympäristön kaivovesien uraanipitoisuudet tutkittiin 14 kaivosta otetuista näytteistä toukokuussa Selvästi suurimat uraanipitoisuudet mitattiin kahdesta Lahnasjärven alueen tarkkailtavasta porakaivosta, joissa pitoisuudet olivat 10,4 µg/l ja 6,9 µg/l. Muissa tutkimuksen kaivoissa uraanipitoisuus oli alle 0,5 µg/l. WHO:n suositus juomaveden enimmäisuraanipitoisuudeksi on 15 µg/l (WHO 2008). Suomessa käytetään suositusarvoa 100 µg/l maaperän luontaisesti korkean uraanipitoisuuden vuoksi. Talvivaaran lähdevesien radonpitoisuus oli STUK:n perustilaselvityksen mukaan noin 70 Bq/l. Porakaivovesien radonpitoisuudet analysoitiin kolmesta kaivospiirin ulkopuolella sijaitsevasta kaivosta. Kahdessa kaivossa pitoisuudet olivat alhaisia (50 ja 134 Bq/l), mutta Lahnasjärven alueella sijainneesta kaivosta analysoitiin korkea radonpitoisuus 6180 Bq/l. Havaittu korkea radonpitoisuus on kuitenkin tyypillinen esimerkiksi Kajaanin graniittirikkaiden alueiden porakaivojen radonpitoisuuksiin verrattuna. 2.4 Pintavedet ja vedenlaatu Talvivaaran kaivospiiri sijaitsee Oulujoen ja Vuoksen vesistöalueiden vedenjakaja-alueella. Kaivosalue kuuluu osin Oulujoen vesistöalueeseen kuuluvan Jormasjärven valuma-alueelle sekä osin Vuoksen vesistöalueeseen kuuluvan Nurmijoen valuma-alueelle. Kaivospiiri sijoittuu Jormasjärveen laskevien Tuhkajoen ja Talvijoen sekä Laakajärveen laskevien Sopenjoen ja Kivijoen osavaluma-alueille. Kaivosalueen suurin järvi on Kolmisoppi ja muita pienempiä vesistöjä ovat mm. Salminen, Kuusilampi ja Kaivoslampi. Kaivospiirin läheisyydessä olevia järviä ovat mm. Kalliojärvi, Ylä-Lumijärvi, Kivijärvi, Hakonen ja Iso-Savonjärvi. Uraanin talteenottolaitos tulee sijoittumaan kaivoksen tehdasalueelle, joka sijaitsee Nurmijoen valuma-alueella. Tehdasalueen läheisyydessä ei ole pintavesimuodostumia. Lähimmät pintavesimuodostumat (Rasvalammit) sijaitsevat suunnittelualueesta noin 1,2 km päässä pohjoiseen. Lähimmät pintavesitarkkailun piiriin kuuluvat pintavesimuodostumat sijaitsevat talteenottolaitoksesta noin 1,8 km päässä länteen (Valkealampi) ja 2,0 km päässä pohjoiseen (Hoikkalampi). Mustaliuskealueen vesistöjen vesi on tyypillisesti humuspitoista ja hapanta. Tutkimusten mukaan happamuus oli jo ennen kaivostoimintaa alueella niin voimakasta, että vain keskikokoisten ja isompien järvien veden ph ylsi tasolle 6. Pienissä vesissä ja ojissa ph oli jopa alle 4. Happamuuteen liittyy alhainen tai jopa olematon puskurikapasiteetti. Mustaliuskealueen vesissä on myös luontaisesti korkeita metallipitoisuuksia.

13 URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 7 Talvivaaran vesistöjen uraanipitoisuuden tarkkailu aloitettiin helmikuussa Uraanipitoisuus Oulujoen vesistöalueella Salmisessa oli 0,05-0,10 µg/l, Kalliojärvessä 0,10 0,23 µg/l ja Kolmisopessa 0,11 0,23 µg/l. Jormasjärvessä uraanipitoisuus oli 0,06-0,11 µg/l. Vuoksen vesistöalueella uraanipitoisuudet helmi-elokuussa olivat Ylä-Lumijärvessä 0,05-0,68 µg/l, Lumijoessa 0,08-0,32 µg/l ja Kivijärvessä 0,05-0,15 µg/l. Suurin vesistön uraanipitoisuus mitattiin louhoksen lähellä olevasta Kuusilammesta, jossa uraanipitoisuudet olivat 1,02-1,64 µg/l. Pitoisuuksia voidaan suhteuttaa esimerkiksi juomaveden suositeltuun enimmäisuraanipitoisuuteen, joka WHO:n suosituksen mukaan on 15 µg/l. Geokemian atlaksen osan 3 (GTK 1996) mukaan purovesien uraanipitoisuudet ovat tavanomaisesti luokkaa 0,007-0,7 g/l. Eniten purovesissä uraania on Itä- ja Keski-Uudellamaalla, missä pitoisuudet ovat tyypillisesti 0,5-2,0 g/l. Kaivosalueen vesistöjen uraanipitoisuus on siten Suomen vesistöille tyypillisellä tasolla. STUK:N perustilaselvityksessä (2010) otettujen pintavesivesinäytteiden aktiivisuuspitoisuudet olivat suurimmassa osassa näytteitä havaitsemisrajan alapuolella. Uraanin aktiivisuuspitoisuuksien vaihteluväli näytteissä oli 0,007-0,08 Bq/kg ja radiumin ja toriumin vielä sitäkin pienempiä Pintavesien ekologinen tila Pintavesien ekologinen tila selvitettiin vuoden 2008 laajan tarkkailun yhteydessä. Tarkkailuun sisältyi vesistöjen osalta kasviplanktonlajiston ja -biomassan selvitys, piileväselvitys päällyskasvustosta, pohjaeläintutkimuksia, pohjaeläinten, kalojen ja rapujen metallipitoisuuksien selvitys sekä vesikasvillisuuden tilan selvitys. Alueen järvet ovat tyypillisiä humusjärviä, mistä johtuen kasviplanktonin määrä järvissä on suhteellisen alhainen melko suurista ravinnepitoisuuksista huolimatta. Järvet ovat pohjaeläimistön perusteella joko reheviä (Kivijärvi, Jormasjärvi ja Kolmisoppi) tai lievästi reheviä (Kalliojärvi). Kolmisoppi luokitellaan kasvillisuuden perusteella korteruokotyypin järveksi (valtalajeina järvikorte ja järviruoko), Kalliojärvi ulpukkatyypin järveksi (valtalajit ulpukka ja pullosara), Kivijärvi järvikortetyypin järveksi (ei valtalajeja) ja Jormasjärven Talvilahti järvikortetyypin ja korteruokotyypin järveksi (valtalajit järvikorte, järviruoko, vesisara ja pullosara). STUK:n perustilaselvityksessä 2010 (liite 10) tutkittiin vesi- ja sedimenttinäytteiden lisäksi kalanja ravunlihanäytteiden sekä näkinsammalen radioaktiivisten aineiden aktiivisuuspitoisuuksia. Luonnon radioaktiivisten aineiden pitoisuudet kalan- ja ravunlihassa olivat pieniä ja hyvin lähellä mittalaitteistojen havaitsemisrajaa. Näkinsammalet tunnetusti keräävät tehokkaasti veden epäpuhtauksia itseensä. Näkinsammalnäytteiden aktiivisuuspitoisuuksien vaihteluvälit olivat uraani- 238:n osalta Bq/kg ja uraani-235:n osalta alle 6 Bq/kg. Radiumin aktiivisuudet olivat näkinsammalessa korkeampia vaihteluvälin ollessa Bq/kg (Ra-226) ja Bq/kg (Ra- 228) Sedimentit Kallioperän ominaisuudet heijastuvat järvisedimenttien kemiallisessa koostumuksessa. Kiilleliusketta ja mustaliusketta sisältävillä kivilajialueilla sijaitsevissa Jormasjärvessä ja Kolmisopessa metallipitoisuudet olivat moninkertaiset graniittigneissialueilla sijaitseviin Kivijärveen ja Kalliojärveen verrattuna. Jormasjärven ja Kolmisopen sedimentin nikkelipitoisuudet vastasivat Talvivaaran alueen kiilleliuske- ja mustaliuskealueella sijaitsevien järvisedimenttien taustapitoisuuksia. Sedimentin uraanipitoisuudet olivat vuonna 2008 tehtyjen tutkimusten perusteella Suomen oloihin tyypillisellä tasolla. Vuonna 2010 STUK:n perustilaselvityksen yhteydessä Jormasjärvestä ja Kivijärvestä otetuissa sedimenttinäytteissä todettiin sedimentin uraanin aktiivisuuspitoisuuksien olevan tasaisia eri syvyyksillä. Tutkimuksessa otettiin sedimenttinäytteitä lisäksi monista muista kaivospiirin vesistöistä. Pintasedimenttinäytteistä mitattujen aktiivisuuspitoisuuksien vaihteluväli oli uraani-238:n osalta Bq/kg ja uraani-235:n osalta 1-11 Bq/kg. Radiumin osalta vaihteluväli oli Bq/kg (Ra-226) ja Bq/kg (Ra-228) ja toriumin Bq/kg (Th-228) ja Bq/kg (Th- 232). Sedimenttinäytteissä oli havaittavissa Tshernobylin onnettomuuden aiheuttaman cesium- 137-päästön vaikutus, sillä Cs-137:n aktiivisuuspitoisuudet olivat jopa 660 Bq/kg Jormasjärven sedimentin pintakerroksessa.

Luonnonympäristön nykytila

Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3.1 Hankealueen sijainti Kaivospiirin nykyinen laajuus on noin 65 neliökilometriä ja kaivospiirin laajennusalueen pinta-ala on noin 71 neliökilometriä.

Lisätiedot

STUK Talvivaaran ympäristön radiologinen perustilaselvitys Väliraportti 28.2.2011

STUK Talvivaaran ympäristön radiologinen perustilaselvitys Väliraportti 28.2.2011 Yhteenveto Tässä Talvivaara Sotkamo Oy:n Säteilyturvakeskukselta (STUK) tilaamassa radiologisessa perustilaselvityksessä kartoitetaan radiologinen tilanne Talvivaaran kaivosalueen ympäristössä. Hankkeessa

Lisätiedot

Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua

Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Tutkija Mika Flöjt 14.9.2011 Mika Flöjt 1 Talvivaaran lupamenettelyjen tarkastelua Näkökulmat: Talvivaaran uraani on aina tiedetty Ympäristölupa 2007 puutteellisin

Lisätiedot

Lupamenettelyjen tarkastelua. 14.9.2011 Mika Flöjt 1

Lupamenettelyjen tarkastelua. 14.9.2011 Mika Flöjt 1 Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Tutkija Mika Flöjt 14.9.2011 Mika Flöjt 1 Talvivaaran lupamenettelyjen tarkastelua Näkökulmat: Talvivaaran uraani on aina tiedetty Ympäristölupa 2007 puutteellisin

Lisätiedot

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Päätös Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2012 Hakemus Talvivaara

Lisätiedot

ympäristövaikutusten arviointiohjelma KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKKEEN Polar Mining Oy Polar Mining Oy ympäristövaikutusten arviointiselostus

ympäristövaikutusten arviointiohjelma KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKKEEN Polar Mining Oy Polar Mining Oy ympäristövaikutusten arviointiselostus Polar Mining Oy KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKKEEN KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YVA-konsultti Ramboll Finland Oy ympäristövaikutusten arviointiselostus Hankkeesta vastaava Polar Mining Oy ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6 Etelä-Suomi Päätös Nro 204/2012/1 Dnro ESAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Alumiinitölkkitehtaan ympäristölupapäätös, johon sisältyy ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen ratkaisu

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamista koskevasta

Lisätiedot

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0198Y0062 111 No YS 702 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee alumiinin pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Kertakäyttöisten haavanhoito- ja leikkaussalituotteiden valmistusta koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Mikkeli.

Kertakäyttöisten haavanhoito- ja leikkaussalituotteiden valmistusta koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Mikkeli. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 55/2011/1 Dnro ISAVI/235/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2011 ASIA Kertakäyttöisten haavanhoito- ja leikkaussalituotteiden valmistusta koskeva ympäristölupa

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

Tornion kierrätysmateriaaliterminaali KUUSAKOSKI OY, TORNION KIER- RÄTYSMATERIAALITERMINAALI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN TISELOSTUS

Tornion kierrätysmateriaaliterminaali KUUSAKOSKI OY, TORNION KIER- RÄTYSMATERIAALITERMINAALI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN TISELOSTUS Tornion kierrätysmateriaaliterminaali YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS RÄTYSMATERIAALITERMINAALI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN TISELOSTUS KUUSAKOSKI OY, TORNION KIER- ARVIOIN- KUUSAKOSKI OY, TORNION KIERRÄTYSMATERIAALITERMINAALI

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja Selvitys DnroKAI ELY/5/07.00/2010 ympäristökeskus

Elinkeino-, liikenne- ja Selvitys DnroKAI ELY/5/07.00/2010 ympäristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja Selvitys DnroKAI ELY/5/07.00/2010 ympäristökeskus 2.1 2.201 1 Julkinen Ympäristöministeriö PL 35 00023 Valtioneuvosto. Viite YM6/033/2011 Pyydetty selvitys Talvivaara Sotkamo Oy:n

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 17.6.2009 LSU-2008-Y-586 (111) ASIA HAKIJA LAITOS Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY TAUSTATIEDOT 211 16WWE993 14.3.212 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 211 Osa I Tarkkailun taustatiedot Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 211 Osa I Tarkkailun taustatiedot 1 Sisältö

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011 ASIA Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos Päätös sisältää ratkaisun YSL:n 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Kuusamon kultakaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys. Loppuraportti

Kuusamon kultakaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys. Loppuraportti Kuusamon kultakaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys Loppuraportti Säteilyturvakeskus 10.12.2014 1 Summary Dragon Mining is currently investigating the possibility of commencing gold

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 30.5.2011.

Hakemus on tullut vireille 30.5.2011. Päätös Nro 176/2011/1 Dnro ESAVI/141/04.08/2011 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2011 ASIA Corenso United Oy Ltd:n kartonkitehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus,

Lisätiedot

Dnro 9. 1.2015 LAPPEENRANNANKAI ~

Dnro 9. 1.2015 LAPPEENRANNANKAI ~ Alu h itintov r ; Dnro ESAV (/9739/2014 Etelä-Suomi 9. 1.2015 LAPPEENRANNANKAI ~ Kk~ 12.01. 20 Lappeenrannan kaupunki Kaupunginhallitus PL 11 53101 Lappeenranta Viite Suomen Karbonaatti Oy, mikrokalsiittitehtaan

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy

Lisätiedot

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0109/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139 ASIA Valitus

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Stora Enso Oyj / Marjaana Luttinen PL 196 90101 Oulu

ASIA. LUVAN HAKIJA Stora Enso Oyj / Marjaana Luttinen PL 196 90101 Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 22/10/1 Dnro PSAVI/5/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2010 ASIA Kemijärven sellutehtaan toiminnan lopettamiseen liittyvien määräysten vahvistaminen ja tehdaskaatopaikan ympäristölupaa

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 PÄÄTÖS Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 ASIA Ympäristölupapäätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta betonin ja tiilen

Lisätiedot