ympäristövaikutusten arviointi YLEISÖTILAISUUDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ympäristövaikutusten arviointi YLEISÖTILAISUUDET 14.-15.12.2010"

Transkriptio

1 A Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi 14.-

2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tausta ja tavoitteet Uraani voidaan ottaa talteen muun metallituotannon ohessa, ei aloiteta uraanin louhintaa Metallituotteiden laatu paranee ja kipsisakka altaisiin päätyvän luonnonuraanin määrä vähenee Talteenotettavasta uraanista voidaan valmistaa määrältään 80 % Suomen nykyisten ydinvoimalaitosten polttoainetarvetta vastaava määrä Ympäristövaikutusten arvioinnin sisältö Arvioitu uraanin talteenottolaitoksen vaikutuksia huomioiden lainsäädännön vaatimukset, yhteysviranomaisen lausunto ja saadut mielipiteet ja palaute Kaivostoiminta mukana uraanin osalta

3 HANKKEEN ARVIOIDUT VAIHTOEHDOT Nykytilanne eli ns. nollavaihtoehto (VE 0) Malmin sisältämä uraani liukenee metallien liuotuksessa ja päätyy osin kipsisakka altaaseen ja osin jatkojalostajille Uraania poistetaan Harjavallassa osana Norilsk Nickelin nikkelin jatkojalostusprosessia Uraanin talteenottolaitoksen toteuttaminen (VE 1) 90 % metallien liuotuksessa liukenevasta uraanista otetaan talteen ja toimitetaan jatkojalostettavaksi ydinvoimaloiden polttoaineeksi ulkomaille Hankkeessa varaudutaan vähäisissä määrin (5 % tuotannosta) Käsittelemään Harjavallan erottama uraani tms. vastaava puolituote tai talteenottoliuos Mahdollisesti tulevaisuudessa vastaanotettavien nikkelirikasteiden sisältämän uraanin talteenottamiseen

4 URAANI JA SEN HAJOAMISTUOTTEET Uraani Luonnonuraani sellaisena isotooppi seoksena kuin se esiintyy kaikkialla maaperässä U 238 (99,3 %), U 235 (0,7 %) ja U 234 (<0,01 %) Uraanin kiinteää, mutta hajoaa maaperässä tytäryhdisteiksi (torium, radium ja radon) Vaarallisuus kemiallisen myrkyllisyyden ja alfasäteilyn vuoksi Radium Vesiliukoisena radium on maaperässä herkästi liikkuva ja sitä liukenee uraanipitoisilla alueilla luontaisesti pohja ja pintavesiin. Kemiallisen myrkyllistä lisäksi muodostaa alfasäteilyä. Pitoisuudet yleisesti uraania huomattavasti pienempiä. Radon Radon kaasumaista ja vapautuu ilmaan > Hajoaa ulkoilmassa nopeasti Radon alfasäteilevä ja siten vaarallisia ominaisuuksia vain nieltynä ja hengitettynä Lyijy ja polonium

5 ASUKKAIDEN JA SIDOSRYHMIEN NÄKEMYKSET ARVIOINNIN LÄHTÖKOHTANA Ohjaus ja seurantaryhmät Mielipiteet ohjelmasta Asukaskysely Työpaja Matkailuyrittäjien kysely Lehti ja mielipidekirjoittelu Yhteydenotot

6 OHJELMAVAIHEEN MIELIPITEIDEN JA LAUSUNTOJEN HUOMIOINTI Yhteys koko kaivokseen aikaisempaan YVA:aan Aikaisemmin tapahtuneiden häiriötilanteiden kuvaus ja tehdyt parannustoimenpiteet liitetty mukaan Nollavaihtoehdon kuvausta tarkennettu ja arviointi tehty nollavaihtoehdolle yhtä laajana Uraanin ja sen hajoamistuotteiden esiintyminen koko tuotantoprosessin osalta esitetty Koko elinkaaren aikaiset vaikutukset huomioitu (mm. sulkemissuunnitelmat ja jälkihoitotoimenpiteet) Kaikki kemikaalit ja raaka aineet on kuvattu Pölyn mukana leviävän uraanin kumulatiiviset vaikutukset arvioitu Jne.

7 ASUKASKYSELYN VASTAAJIEN ASUMINEN HANKEALUEEN YMPÄRISTÖSSÄ Lähimmän asunnon sijaintivyöhyke Koillinen A, N=71 Kaakko B, N=14 Lounas C, N=23 Luode D, N=24 Vastaajien asuminen eri suunnissa hankealueeseen nähden % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Lähiasukkaat (alle 10 km) Kauempana asuvat Vakituisen asunnon ja loma asunnon sijaintivyöhyke kaivosalueeseen nähden, N=135 A Koillinen B Kaakko C Lounas D Luode Ei asuntoa kartan alueella % Loma asunto, N=99 Vakituinen asunto, N=

8 HANKKEEN KOETUT VAIKUTUKSET Hankkeen vaikutukset, N= Erittäin kielteinen Melko kielteinen Ei vaikutusta Melko myönteinen Erittäin myönteinen Kemikaalien käytön riskit* Matkailuelinkeino Kiinteistöjen arvo* Seudun imago Pintavedet Pohja ja kaivovedet Ihmisten terveys Turvallisuuden tunne Säteilytilanne* Asumisviihtyisyys Luonto Ulkoilu ja luonnonläheisyys* Hajutilanne* Pölytilanne* Liikenneturvallisuus Maa ja metsätalous* Liikennemäärät Melutilanne Maisema Tärinätilanne* Kunnan talous Työllisyys* % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

9 KOKONAISNÄKEMYS HANKKEESTA Kokonaisnäkemys arvioitavasta hankkeesta Lähimmän asunnon sijaintivyöhyke Koillinen A, N=71 Kaakko B, N=14 Lounas C, N=23 Luode D, N= % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Hanke on lähialueelle ja koko Suomelle haitallinen ja riskialtis Hankkeen haitat ovat selvästi suuremmat kuin siitä mahdollisesti aiheutuvat edut Vaikka hankkeeseen liittyy myönteisiäkin puolia, löydän siitä enemmän kielteistä kuin myönteistä Hankkeessa on yhtäpaljon myönteisiä ja kielteisiä puolia. En osaa ottaa kantaa asiaan Vaikka hankkeeseen liittyy kielteisiäkin puolia, löydän siitä enemmän myönteistä kuin kielteistä Hankkeen edut ovat selvästi suuremmat kuin siitä mahdollisesti aiheutuvat haitat Hanke on lähialueelle ja koko Suomelle tärkeä ja tarpeellinen

10 LEHTIKIRJOITTELU JA YHTEYDENOTOT

11 1. KEMIKAALIT

12 URAANIN TALTEENOTTOLAITOS Uraanin talteenottolaitos omaan erilliseen rakennukseen Tuotanto ympärivuotista muun metallituotannon tapaan Laitos ei lisää säteilyä alueen ympäristössä tai muuta maaperässä nykyisellään esiintyvän luonnonuraanin säteilyn muotoa Alueella varastoitava tuotemäärä enintään 50 tonnia Laitoksella ei synny erillisiä jätevesiä, palautetaan muiden metallien käsittelyyn Kaikki liuoskäsittelystä ulos johdettava ilma käsitellään pesureissa rikkivety ja liuotinpäästöjen minimoimiseksi Häiriötilanteessa laitos voidaan ohittaa, jolloin metallienkäsittely tapahtuu nykyisen tilanteen mukaan

13 PROSESSIN VAIHEET Uutto Metalliliuos sekoitetaan uuttoliuoksen kanssa, joissa uuttoliuotinta, uuttoreagenssia ja modifiointiainetta Annetaan erottua, metallien vesiliuos ilman uraania jatkaa metallierotukseen Uraanipitoisuus poistetaan uuttamalla uudelleen natriumkarbonaattiliuoksella, uuttoliuos vapautuu uudelleen käytettäväksi Saostus Vesiliuokseen lisätään vetyperoksidia ja saostumisen apuaineeksi flokkulanttia Saostuu uraanioksidisakkaa Kuivaus Sakka suodatetaan, vesi palautuu edelliseen vaiheeseen Kuivataan lämmöllä Pakkaus Pakataan tynnyreihin ja konttiin Kuljetetaan satamaan

14 KEMIKAALIEN VARASTOINTI Laitoksella sisällä Uuttoliuotin prosessissa suljetussa kierrossa Uuttoreagenssi ja modifiointiaine kierrossa ja liuoksena konteissa Natriumkarbonaatti kiinteä jauhe, joka liuotetaan säiliöön tehtaalla Flokkulantti raemainen, kiinteä tuote säkeissä, konteissa Erilliset säiliöt talteenottolaitoksen vieressä Uuttoliuottimelle oma erillinen säiliö, pääosa laitoksessa Vetyperoksidiliuokselle oma erillinen säiliö Kaivoksen nykyistä säiliöistä Rikkihappo ja lipeä kaivoksen säiliöistä putkistolla omaan välisäiliöön Typpikaasu kaivoksen säiliöstä putkistolla suoraan laitteistoille

15 KULJETUKSET VE 1 Uraanin talteenotto JUNIA: 1 2 junaa viikossa Rikkihappo Puolituotteen kuljetus Muualta tuotava raaka aine MAANTEITSE: 5 8 viikossa Kemikaalit 2 3 viikossa Puolituotteen kuljetukset enintään 1 2 viikossa Raaka aineet talteenottoliuoksena (10 15 g/l) 2 3 viikossa, puolituotteena 2 3 vuodessa VE 0 Nykytilanne JUNIA: 20 viikossa, 2 3 vrk Rikkihappo Kalkki Tuotteet Harjavaltaan ja Kokkolaan MAANTEITSE: 50 viikossa Rekkoja 8 vrk Henkilöliikennettä ajoneuvoa päivässä Henkilöliikennettä päivässä

16 2. MATKAILUELINKEINO Kainuun alue panostaa vahvasti matkailutoiminnan kehittämiseen Kainuussa elämystuotannon työpaikkojen määrä 1600 (2007) Sotkamossa majoitus ja ravitsemustoiminnassa 262 työpaikkaa (2007), välillisesti enemmän Kunnan matkailutilastojen mukaan Sotkamossa 1,3 miljoonaa matkailijaa vuodessa Kaivosala Suomessa merkittävässä nousussa Kaivosalalla Kainuussa noin 260 työpaikka (2007) Sotkamossa kaivosalalla 191 työpaikkaa (2007), välillisesti enemmän Talvivaara työllistää nykyisin 370 henkilöä suoraan, urakoitsijoita ja rakennusmiehiä Uraanilaitoksen arvioidaan työllistävän 20 suoraan ja 50 välillisesti

17 NYKYINEN TOIMINTA Nykyisen kaivostoiminnan vaikutus, N=21 Erittäin kielteinen Melko kielteinen ei vaikutusta Melko myönteinen Erittäin myönteinen Kunnan työllisyystilanne Kunnan talous Yrityksenne liikevaihto Yrityksenne asiakasmäärä Matkailijoiden määrä yleensä Alueen imago Mahdollisuus käyttää luontoalueita yritystoiminnassa Asiakkaidenne matkakohteen valinta Asiakaspalaute % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

18 URAANIN TALTEENOTTOLAITOKSEN KOETTU VAIKUTUS Uraanin talteenoton vaikutus, N=20 Erittäin kielteinen Melko kielteinen ei vaikutusta Melko myönteinen Erittäin myönteinen Alueen imago Asiakkaidenne matkakohteen valinta Matkailijoiden määrä yleensä Asiakaspalaute Mahdollisuus käyttää luontoalueita yritystoiminnassa Yrityksenne tulevaisuus Yrityksenne liikevaihto Yrityksenne asiakasmäärä Yrityksenne henkilöstömäärä Kunnan työllisyystilanne Kunnan talous % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

19 5. PINTAVEDET Uraanipitoisuus Järvissä µg/l Purovesissä 0,007 2,0 µg/l Bioliuoksessa ja kipsisakassa matala aktiivisessa muodossa ja radiumin osuus on erittäin pieni. Prosessivedet johdetaan pintavalutuskentälle, jossa uraania sitoutuu turpeeseen ja laskeutuu kiintoaineen mukana laskeutusaltaisiin. Pitoisuudet vesistössä luontaisten pitoisuuksien tasoa Mitattu kuukausittain helmikuusta lähtien Uraanipitoisuudet 0,05 1,64 µg/l

20 VESISTÖVAIKUTUKSET VE 1 Uraanin talteenottolaitos Uraanista 90 % saadaan talteen Kipsisakka altaaseen ja vesistöön kulkeutuvan uraanin määrä vähenee Ei vaikutuksia ympäristössä VE 0 Nykytoiminta Uraani pitoisuudet taustaarvojen tasolla vesistössä ja sedimentissä Radium pidättyy pääosin bioliuotusaltaisiin Ei vaikutuksia ympäristössä

21 6. POHJA JA KAIVOVEDET Talousvedelle: WHO ohjearvo 15 µg/l kansallinen suositus 100 µg/l Kalliopohjavesi mineraalien esiintymisalueelle käyttökelvotonta luontaisesti, ei luokiteltuja pohjavesialueita Kalliopohjavesien uraanipitoisuus 0,01 0,25 µg/l Kaivojen uraanipitoisuus <0,5 µg/l 10,4 µg/l Radonpitoisuudet vaihtelevat maaperän uraanipitoisuuksien mukaan Pohjavesialueet kuljetusreiteillä

22 VAIKUTUKSET POHJA JA KAIVOVESIIN VE 1 Normaalitoiminnassa ei vaikutuksia pohjavesiin Riski uraanin pääsystä pohjavesiin erittäin pieni onnettomuustilanteessa Kuljetusreittien osalta ei ole eroa Kaivovesien uraani ja radonpitoisuuksiin vaikuttaa maaperän luontainen pitoisuus VE 0 Kaivostoiminta ei vaikuta pohjavesien uraanipitoisuuksiin alueella Kaivovesien uraaniradonpitoisuuksiin vaikuttavat maaperän luontainen pitoisuus Kuljetusonnettomuuksien riskit jäävät pois

23 13. ILMAPÄÄSTÖT Pöly Uraania leviää louhintapölyn mukana U pitoisuus malmin pitoisuutta vastaava 0,002 %, Radium, lyijy ja polonium tätä pienempiä Radon Kaivostoiminnan vaikutuksena radonia vapautuu ilmaan Ilmapäästöt laitokselta Rikkivetyä ja liuottimia uuttoosastolla Rikkivetyä, koska metalliliuoksessa on rikkiyhdisteitä Määrä vähäinen Laskennallisesti 1500 kg vuodessa, 4 kg päivässä (33 milj. m 3 /a ja pitoisuus 30 ppm) Aluella mitatut radonpitoisuudet alittavat terveysperusteiset suositukset

24 13. VAIKUTUKSET ILMAAN VE 1 uraanin talteenotto Talteenottolaitoksen toiminnot sisätiloissa ja prosessitilojen poistoilma puhdistetaan Poistoilman käsittelyn puhdistustehokkuus >90 % Laitoksella uraanipölyä mahdollista syntyä kuivauksessa > suodatetaan Vaikutukset vähäisiä normaalitoiminnassa Käsittelyyn häiriötilanteessa varauduttu varotoimenpitein VE 0 nykytilanne Uraanipölyn HTP arvo suurempi kuin kaiken pölyn mittaustulokset alueella Kipsisakka allas pidetään kosteana pölyämisen minimoimiseksi, uraanipitoisuus pieni Radon alittaa alueella terveysperusteiset arvot Uraanipuolituotteen ilmaan leviämisen riskit eivät toteudu

25 KASVIT JA LUONTO Männynneulasten, sienten ja muurahaisten uraanipitoisuuksia mitattu Havunneulasissa pieniä Sienissä ja muurahaisissa pieniä tai alle määritysrajan Ravintokasvien aktiivisuutta mitattu Viljellyistä marjoista ja perunasta määritysrajan tuntumassa < 5 Bq/kg Marjastukseen, sienestykseen ja kalastukseen tai niiden käyttöön ei kummassakaan vaihtoehdossa rajoituksia Vertailuna Paukkajanvaaran vanha kaivos 1 msv säteilyvaikutuksen saamiseksi (annos Suomessa 4 msv) Kalaa kg Sieniä 150 kg Marjoja 560 kg

26 7. IHMISTEN TERVEYS Uraanin kemiallinen myrkyllisyys on suurempi riski kuin sen säteilyn aiheuttama riski Uraanin kemiallinen myrkyllisyys Liukenevat yhdisteet ovat kemiallisesti myrkyllisiä. Säteilyvaikutus jää siihen verrattuna hyvin vähäiseksi. Jotkut uraanin oksidit vaikealiukoisia, joilla on ensisijaisesti paikallinen säteilyvaikutus Suurina pitoisuuksina voi vahingoittaa munuaisia, mutta useimmiten vaurio on palautuva Uraani hengitysilmassa Vaikealiukoinen pöly: pienimmät hiukkaset jäävät keuhkorakkuloihin, alfasäteily lisää keuhkosyöpäriskiä, ei myrkyllisyysvaikutusta Liukoinen uraani: raskas ammattialtistus on aiheuttanut palautuvia munuaisvaurion merkkejä muutamille työntekijöille

27 TERVEYSVAIKUTUKSET Luonnonuraani alfasäteilevä ja siten säteilyvaikutuksia kohtuullisen helppo rajoittaa suojauksin Uraanin kemiallinen toksinen vaikutus merkittävämpi, jos uraania syödään tai hengitetään pölyn mukana suuria pitoisuuksia Radon säteilyvaikutuksen kannalta merkittävin, terveysperusteiset ohjearvot alittuvat tehdasalueella Muista kemikaaleista ei aiheudu terveydellistä vaaraa

28 8. TURVALLISUUDEN TUNNE Laitoksen riskit Toiminnan suunnittelun osana tehdään riskien arviointia Uuttoprosessi olemassa olevia vastaava Uraanipuolituote käsitellään erillään toimivan ja vuotokeräilyillä varustetun laitoksen sisällä Kemikaalit suoja altailla varustuissa säiliöissä tai erillisessä varastossa sisällä Kemikaalien kuljettamisen riski Kemikaalionnettomuus mahdollinen, mutta todennäköisyys on pieni Kerralla kuljetettavat kemikaalien määrät eivät aiheuta välitöntä vaaraa terveydelle Uraanipuolituotetta voi pitää taskussa 2 viikkoa tavanomaisen vuosiannoksen saamiseksi Prosessin lämpötilat matalta, ei leimahdusvaaraa

29 ARVIOINNIN KESKEISET URAANIN JA SEN HAJOAMISTUOTTEIDEN LIIKKUMISTAVAT Veden kautta Maaperästä vesistöön tai pohjavesiin Prosessijätevesistä vesistöön Onnettomuustilanteessa Kuljetusten yhteydessä Talteenottolaitoksen onnettomuustilanteessa Ilmaan Ilman kautta Pölyssä Vesistöön Maaperään ja pohjevesiin Radon Edellisten kautta luontoon ja ravintoon

30 MUUT VAIKUTUKSET Ei maisemavaikutusta Toiminta asemakaavan mukaista, ei vaadi muutoksia Liikennevaikutukset vähäiset nykytoimintaan nähden. Mahdolliset vaikutukset kuljetusonnettomuuksien kautta. Jätteet (suojavaatteet, suodattimet yms.) toimitetaan hävitettäväksi ns. matala aktiivisena ongelmajätteinä. Ei edellytä muutoksia nykyiseen kaivoksen sulkemissuunnitelmaan. Laitoksen purkamisen yhteydessä syntyy mahdollisesti erityisjätteitä, jotka on toimitettava muualle käsittelyyn.

31 OSALLISTUMINEN

32 AIKATAULU Ympäristövaikutusten arviointiselostus (Kainuun Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus (ELY)) Lausunnot ja mielipiteet mennessä Yhteysviranomaisen lausunto 2 kk kuluessa kuulemisen päättymisestä Ympäristölupahakemus (Pohjois Suomen aluehallintovirasto (AVI)) Hakemus voidaan jättää YVA lausunnon valmistuttua Ydinenergialain mukainen hakemus (valtioneuvosto) Hakemus jätetty huhtikuussa Kuulutettu ja asetettu nähtäville (TEM) Kuulemistilaisuus Sotkamossa Lausunnot ja mielipiteet mennessä Muut luvat EURATOM lupa puolituotteen kuljettamiselle (EU), TUKES lupa kemikaalien käsittelylle ja rakennuslupa kunnalta

33 YHTEYSTIEDOT YVA konsultti: Ramboll Finland Oy Terveystie 2, Hollola Yhteyshenkilöt: Riikka Tammivuori, puh Veli Matti Hilla, puh

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Uraani talteen Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Talvivaaran alueella esiintyy luonnonuraania pieninä pitoisuuksina Luonnonuraani ei säteile merkittävästi - alueen taustasäteily ei poikkea

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011 KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ohjausryhmä 4.4.2011 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset

Lisätiedot

DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014

DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014 DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT (1/2) VE1 VE2 VE3 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT (2/2) 0-Vaihtoehto Tekniset alavaihtoehdot Kultapitoinen

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012 TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Klo 16 18 Vapaamuotoinen tutustuminen suunnitelmiin Klo 18

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Uraanin talteenottohanke. Yleispiirteinen selvitys

Uraanin talteenottohanke. Yleispiirteinen selvitys Uraanin talteenottohanke Yleispiirteinen selvitys 2 Talvivaaran kaivos sijaitsee Sotkamossa, Kainuussa. Esiintymä on yksi Euroopan suurimmista tunnetuista sulfidisen nikkelin varannoista. Alueen kaivosluvat

Lisätiedot

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS 24.11.2016 KLO 18-20 SOTKAMO HANKKEEN TAUSTA Tämä YVA-menettely koskee Terrafame Oy:n kaivostoiminnan

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Ympäristölupahakemus Päivämäärä 16.3.2011 Viite 82132932 TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Uraanin talteenottolaitos, ympäristölupahakemuksen täydennys

Uraanin talteenottolaitos, ympäristölupahakemuksen täydennys Uraanin talteenottolaitos, ympäristölupahakemuksen täydennys 30.8.2011 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-03-15 2 / 12 Uraanin talteenottolaitos, ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi Arviointiselostus Kehittyvä kaivos Tiivistelmä Johdanto Arvioidussa hankkeessa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo Oy suunnittelee

Lisätiedot

Selostuksen esittely Tampereen Yliopiston päätalo FT Joonas Hokkanen. FM, ins. Eero Parkkola. FT J-P Aittola

Selostuksen esittely Tampereen Yliopiston päätalo FT Joonas Hokkanen. FM, ins. Eero Parkkola. FT J-P Aittola Selostuksen esittely Tampereen Yliopiston päätalo 18.00 FT Joonas Hokkanen FM, ins. Eero Parkkola FT J-P Aittola Ins. Yht. yo. Seela Sinisalo HYÖTYVOIMALAITOKSEN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Ympäristölupahakemus Päivämäärä 16.3.2011 Viite 82132932 TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖN LUONNOLLINEN RADIOAKTIIVISUUS SUOMESSA professori Jukka Lehto Radiokemian laboratorio Helsingin yliopisto SISÄLTÖ Säteilyn lähteet Radioaktiivisuuden lähteet Suomessa Säteilyn terveysvaikutukset

Lisätiedot

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt ylitarkastaja Sari Myllyoja Kainuun ELY-keskus, Sari Myllyoja 4.4.2012 1 Lupatilanne Ympäristöluvan lupaehtojen päivityshakemus jätetty Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiohjelma

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiohjelma Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelma Kehittyvä kaivos Tiivistelmä Hankkeen kuvaus Talvivaara Sotkamo Oy suunnittelee aloittavansa muiden metallien sivutuotteena saatavan

Lisätiedot

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi Arviointiselostus Kehittyvä kaivos Tiivistelmä Johdanto Arvioidussa hankkeessa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo Oy suunnittelee

Lisätiedot

Lausunto Talvivaaran kaivoksen uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupahakemuksesta ja toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta

Lausunto Talvivaaran kaivoksen uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupahakemuksesta ja toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta Kunnanhallitus 35 07.02.2012 Lausunto Talvivaaran kaivoksen uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupahakemuksesta ja toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta 181/1/171/2011 KHALL 35 Ympäristötarkastaja

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 1 14.5.2012 Eero Parkkola etunimi.sukunimi@ramboll.fi 14.5.2012 JÄTEVOIMALAN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Talvivaaran säteilyturvallisuus

Talvivaaran säteilyturvallisuus Talvivaaran säteilyturvallisuus Sonkajärven kuntalaisilta 22.3.2012 Raimo Mustonen, Apulaisjohtaja, Säteilyturvakeskus 22.3.2012 1 Keskeiset kysymykset Minkälainen uraani on? Onko uraani ongelma Talvivaarassa?

Lisätiedot

Talousvesien radioaktiivisten aineiden mittaukset

Talousvesien radioaktiivisten aineiden mittaukset Talousvesien radioaktiivisten aineiden mittaukset Ajankohtaista laboratoriorintamalla Evira 1.10.2015 Esitelmän sisältö 1. Johdanto 2. STM:n asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista

Lisätiedot

Lupahakemuksen täydennys

Lupahakemuksen täydennys Lupahakemuksen täydennys 26.4.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-04-26 2 / 6 Lupahakemuksen täydennys Täydennyskehotuksessa (11.4.2012) täsmennettäväksi pyydetyt

Lisätiedot

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9.

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9. VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 11/0436/3 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9.2011 01220/11/5139

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia jotka kohdistuvat (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

ASIA. ILMOITUKSEN TEKIJÄ Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä

ASIA. ILMOITUKSEN TEKIJÄ Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä 1 PÄÄTÖS Nro 54/11/1 Dnro PSAVI/81/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.6.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 61 :n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee uraanin talteenoton laboratoriomittakaavaisia

Lisätiedot

Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset

Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset Fil. tri Tarja Laatikainen Eno, Louhitalo 27.02.2009 Ympäristövaikutukset A. Etsinnän yhteydessä B. Koelouhinnan ja koerikastuksen yhteydessä C. Terveysvaikutukset

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Uraani kaivostoiminnassa. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Uraani kaivostoiminnassa. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Uraani kaivostoiminnassa Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Uraani kaivostoiminnassa Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo

Lisätiedot

VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pitkäjärvenkoulu, 16.6.2015 klo 18-20 Leena Ivalo YVA-yhteysviranomainen Pirkanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskuksen lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on valmistunut

Kainuun ELY-keskuksen lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on valmistunut Tiedote 31.8.2010 Kainuun ELY-keskus Kainuun ELY-keskuksen lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on valmistunut Kainuun ELY-keskuksen ympäristö-

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04.

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04. LAUSUNTO 7.8.2014 5431/36/2014 Pohjois-Suomen AVI PL 293 (Linnankatu 1-3) 90101 OULU Lausuntopyyntö 11.7.2014, PSAVI/55/04.08/2014 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n vesienkäsittelystä Tukes on vastaanottanut

Lisätiedot

LITIUMKEMIANTEHDAS, KOKKOLA YVA-OHJELMAN TIIVISTELMÄ

LITIUMKEMIANTEHDAS, KOKKOLA YVA-OHJELMAN TIIVISTELMÄ 9.1.2018 KELIBER OY LITIUMKEMIANTEHDAS, KOKKOLA YVA-OHJELMAN TIIVISTELMÄ Hankkeesta vastaava Yhteysviranomainen YVA-konsultti Keliber Oy Toholammintie 496 69600 KAUSTINEN Yhteyshenkilö Kari Wiikinkoski

Lisätiedot

NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI. YVA-ohjelman yleisötilaisuus

NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI. YVA-ohjelman yleisötilaisuus NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YVA-ohjelman yleisötilaisuus 30.11.2016, Nokia YVA-OHJELMA Arvioitavat vaihtoehdot Hankkeen tekninen

Lisätiedot

SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS

SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS Hyvä vastaaja, tällä kyselyllä selvitetään näkemyksiänne Soklin kaivoshankkeen vaihtoehto 3:n (malmi rikastetaan Venäjällä)

Lisätiedot

Kaivosmanifesti. Tuomo Tormulainen, Helsinki 26.4.2014

Kaivosmanifesti. Tuomo Tormulainen, Helsinki 26.4.2014 Kaivosmanifesti Tuomo Tormulainen, Helsinki 26.4.2014 Lähtökohtia Suomen värimineraalien omistusoikeus on selvitettävä Mineraalistrategia uusiksi Oleellinen kysymys? Millainen kaivostoiminta on mahdollista

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

KUUSAMON KULTAKAIVOKSEN YVA KATSAUS SOSIAALISIIN VAIKUTUKSIIN ARVIOIDUT SOSIAALISET VAIKUTUKSET JA VAIKUTUKSET ELINKEINOIHIN 29.1.

KUUSAMON KULTAKAIVOKSEN YVA KATSAUS SOSIAALISIIN VAIKUTUKSIIN ARVIOIDUT SOSIAALISET VAIKUTUKSET JA VAIKUTUKSET ELINKEINOIHIN 29.1. KUUSAMON KULTAKAIVOKSEN YVA KATSAUS SOSIAALISIIN VAIKUTUKSIIN SOSIAALISET VAIKUTUKSET? Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA) tarkoittaa hankkeen tai toiminnan aiheuttamien ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen

Lisätiedot

TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET

TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET 30.9.2014 1. H1 2014 lyhyesti 2. Tuotantopäivitys 3. Vesien hallinta 4. Luvitus ja oikeudelliset prosessit 5. Toiminnalliset ja markkinanäkymät

Lisätiedot

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Kehotus Dnro KAIELY/1/07.00/2013 3.1.2014 Julkinen Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Talvivaara on ilmoittanut

Lisätiedot

KEMIKAALIT JA YMPÄRISTÖ TALVIVAARAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT EEVA RUOKONEN

KEMIKAALIT JA YMPÄRISTÖ TALVIVAARAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT EEVA RUOKONEN KEMIKAALIT JA YMPÄRISTÖ 25.4.2012 TALVIVAARAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT EEVA RUOKONEN 1 TALVIVAARA LYHYESTI Maailmanluokan nikkelikaivoksen ylösajo käynnissä Sotkamossa Kansainvälisesti merkittävä

Lisätiedot

KAIVOSHANKKEIDEN SOSIAALISET JA TYÖLLISTÄVÄT VAIKUTUKSET

KAIVOSHANKKEIDEN SOSIAALISET JA TYÖLLISTÄVÄT VAIKUTUKSET KAIVOSHANKKEIDEN SOSIAALISET JA TYÖLLISTÄVÄT VAIKUTUKSET Professori Asko Suikkanen, Lapin yliopisto Tutkija Marika Kunnari, Lapin yliopisto 13.4.2011 Muutosten ennakointi - esimerkkinä SVA Lainsäädäntö

Lisätiedot

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus Kuva Mikko Jokinen Hankkeesta vastaava Northland Mines Oy YVA-konsultti Ramboll Finland Oy Northland Mines Oy HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINNAN TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAHAMÄÄRÄINEN ARVOTTAMINEN. Pellervon taloustutkimus PTT Suomen ympäristökeskus

KAIVOSTOIMINNAN TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAHAMÄÄRÄINEN ARVOTTAMINEN. Pellervon taloustutkimus PTT Suomen ympäristökeskus KAIVOSTOIMINNAN TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAHAMÄÄRÄINEN ARVOTTAMINEN Pellervon taloustutkimus PTT Suomen ympäristökeskus Työn tavoitteena tarkastella mahdollisimman kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen

Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleisötilaisuus Inkoossa 19.8.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Finngulf LNG, LNG-terminaali Inkooseen LNG-terminaali

Lisätiedot

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan PÄÄTÖS 1 (5) Baltic Bulk Oy Ulkosatamantie 15 64260 KASKINEN Baltic Bulk Oy:n Haminan varaston perustamislupahakemus Asia Päätös Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Lisätiedot

URAANIN TALTEENOTTO- LAITOS YMPÄRISTÖLUPAHAKE- MUKSEN TÄYDENNYS

URAANIN TALTEENOTTO- LAITOS YMPÄRISTÖLUPAHAKE- MUKSEN TÄYDENNYS Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Ympäristölupahakemuksen täydennys Päivämäärä 29.6.2011 Viite 82132932 URAANIN TALTEENOTTO- LAITOS YMPÄRISTÖLUPAHAKE- MUKSEN TÄYDENNYS Dnro PSAVI/48/04.08/2011

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 2, HANKEKUVAUS VE1 HANKEKUVAUS VE2 HANKEKUVAUS VE0A JA VE0B ARVIOINTIMENETELMÄT Herkkyys Alhainen Keskisuuri

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi Sosiaaliset vaikutukset; Dosentti Joonas Hokkanen PsM Anne Vehmas Rak.ark.

Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi Sosiaaliset vaikutukset; Dosentti Joonas Hokkanen PsM Anne Vehmas Rak.ark. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi Sosiaaliset vaikutukset; Dosentti Joonas Hokkanen PsM Anne Vehmas Rak.ark. Matti Kautto Mitä ovat sosiaaliset eli ihmisiin kohdistuvat vaikutukset Sosiaalisella

Lisätiedot

ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE

ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE Terrafame Oy:n kaivosalueen vesienhallintaan liittyvä ympäristövaikutusten arviointimenettely YVA ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE Terrafame Oy on käynnistänyt

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (8) 21.12.2015 5/0007/2016

Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (8) 21.12.2015 5/0007/2016 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (8) Säteilyturvakeskuksen määräys uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan kaivostoiminnan ja malminrikastustoiminnan turvallisuudesta, perustelumuistio Yleiset

Lisätiedot

»Terrafamen tilannekatsaus Työ- ja elinkeinojaosto

»Terrafamen tilannekatsaus Työ- ja elinkeinojaosto »Terrafamen tilannekatsaus Työ- ja elinkeinojaosto 7.6.2017 »Agenda Tuotanto ja talous Ympäristö Jatkosuunnitelmat 2 » Tuotanto ja talous »Terrafamen tavoite tapaturmataajuudessa on alle 5,0 25 20 15 10

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (8) /36/2012. Talvivaara Sotkamo Oy. Talvivaarantie Tuhkakylä. Hakemuksenne , täydennys 5.4.

PÄÄTÖS 1 (8) /36/2012. Talvivaara Sotkamo Oy. Talvivaarantie Tuhkakylä. Hakemuksenne , täydennys 5.4. PÄÄTÖS 1 (8) Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Hakemuksenne 15.2.2012, täydennys 5.4.2012 Asia Uraanin talteenottolaitos, muutos Tukesin lupapäätökseen 6.6.2008, 30114/36/2008. Kohde

Lisätiedot

7. Maaperä, vesi, ilma, ilmasto, kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus

7. Maaperä, vesi, ilma, ilmasto, kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7. Maaperä, vesi, ilma, ilmasto, kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7.1 Talvivaaran kaivoksen sijainti Talvivaaran kaivoksen sijainti on kuvattu seuraavan auekeaman kuvassa 7-1. 47 Talvivaaran

Lisätiedot

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ASUKASKYSELY KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tämä kysely liittyy Kiikalan kunnan Saarenkylän harjualueen eli ns. Härjänvatsan alueen maa-ainesoton ympäristövaikutusten

Lisätiedot

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 55 12.05.2015 Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus 154/11.01.00.01/2015

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Tehtaan nikkelintuotantoprosessiin haitta-aineena kertyvän uraanin poistaminen

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Tehtaan nikkelintuotantoprosessiin haitta-aineena kertyvän uraanin poistaminen Diaarinumero Varsinais-Suomi 21.11.2011 VARELY/8/07.04/2011 Norilsk Nickel Harjavalta Oy Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Tehtaan nikkelintuotantoprosessiin haitta-aineena kertyvän

Lisätiedot

Postinumero ja - toimipaikka

Postinumero ja - toimipaikka RISKIKARTOITUS NUMMELANHARJUN-NUMMENKYLÄN POHJAVESIALUUELLA - YRITYKSET 1 YRITYS Yrityksen nimi 2 TOIMIPAIKKA 3 LISÄTIETOJA YRITYKSESTÄ 4 TOIMINNAN KUVAUS Yrityksen toimiala Lähiosoite Puhelin Kiinteistön

Lisätiedot

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi Sotkamon Talvivaaran ympäristön vesien harvinaiset maametallien sekä talliumin, lyijyn ja uraanin pitoisuudet GTK:n tekemän selvityksen tulosten esittely Esityksen sisältö Mitä ovat harvinaiset maametallit

Lisätiedot

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA Alustus perustuu Kainuun ELY-keskuksen Kainuun maakunnalle tehtyyn kaivoshankeselvitykseen Lahnaslammen talkkikaivos Mondo Minerals B.V. Branch Finland Talvivaaran nikkelikaivos

Lisätiedot

SUHANGON KAIVOSHANKE, SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Yleisötilaisuus Tervola Jari Laitakari Kalle Reinikainen

SUHANGON KAIVOSHANKE, SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Yleisötilaisuus Tervola Jari Laitakari Kalle Reinikainen SUHANGON KAIVOSHANKE, SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Yleisötilaisuus Tervola 20.5.2013 Jari Laitakari Kalle Reinikainen YVA-MENETTELYN TARKASTELUALUE COPYRIGHT PÖYRY 14.3.2013 NYKYTILA MAISEMA-ALUEET,

Lisätiedot

Soklin radiologinen perustila

Soklin radiologinen perustila Soklin radiologinen perustila Tämä powerpoint esitys on kooste Dina Solatien, Raimo Mustosen ja Ari Pekka Leppäsen Savukoskella 12.1.2010 pitämistä esityksistä. Muutamissa kohdissa 12.1. esitettyjä tutkimustuloksia

Lisätiedot

Yleiset Harava-pohjat neljälle eri YVA-tyypille

Yleiset Harava-pohjat neljälle eri YVA-tyypille Yleiset Harava-pohjat neljälle eri YVA-tyypille Tässä dokumentissa kuvataan IMPERIA-hankkeessa Harava-kyselypalveluun luodut yleiset kyselypohjat neljälle eri YVA-tyypille (kaivos-, jätteenpolttolaitos-,

Lisätiedot

Viite Kirjeenne 11.10.2010 TÄYDENNYS LUPAHAKEMUKSEEN YDINENERGIALAIN 2 :N 2 MOMENTIN MUKAISEEN TOIMINTAAN

Viite Kirjeenne 11.10.2010 TÄYDENNYS LUPAHAKEMUKSEEN YDINENERGIALAIN 2 :N 2 MOMENTIN MUKAISEEN TOIMINTAAN Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 Valtioneuvosto Espoo 31 maaliskuuta, 2011 Viite Kirjeenne 11.10.2010 TÄYDENNYS LUPAHAKEMUKSEEN YDINENERGIALAIN 2 :N 2 MOMENTIN MUKAISEEN TOIMINTAAN Asia: Hakija:

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ohjelma

Yleisötilaisuuden ohjelma Yleisötilaisuuden ohjelma 1) Tilaisuuden avaus 2) YVA-menettely ja YVA-selostuksen sisältö - Yhteysviranomaisen edustaja 3) Kemijärven biojalostamohankkeen tilannekatsaus - Boreal Bioref Oy 4) Hankkeeseen

Lisätiedot

Uraanin talteenottolaitos, ympäristölupahakemuksen täydennys

Uraanin talteenottolaitos, ympäristölupahakemuksen täydennys Uraanin talteenottolaitos, ympäristölupahakemuksen täydennys 30.8.2011 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2011-08-30 2 / 12 Uraanin talteenottolaitos, ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

METSÄ-FIBRE OY, ÄÄNEKOSKI, BIOTUOTETEHDAS

METSÄ-FIBRE OY, ÄÄNEKOSKI, BIOTUOTETEHDAS METSÄ-FIBRE OY, ÄÄNEKOSKI, BIOTUOTETEHDAS Tiedote ja kysely Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre suunnittelee biotuotetehtaan rakentamista Äänekoskelle nykyisen sellutehtaan alueelle. Biotuotetehtaan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Kylylahti Copper Oy Luikonlahden rikastamon sivutuotteiden ja kaivannaisjätteiden elinkaarisuunnittelu

Kylylahti Copper Oy Luikonlahden rikastamon sivutuotteiden ja kaivannaisjätteiden elinkaarisuunnittelu Perustietoa hankkeesta on australialaisen Altona Mining Limitedin tytäryhtiö Suomessa. Yhtiöllä on Kylylahden kaivos Polvijärvellä, mistä louhittava malmi kuljetetaan rikastettavaksi yhtiön Kaavin kunnan

Lisätiedot

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Tourunkulman kyläyhdistyksen talo, 30.8.2012 klo 18-21 Leena Ivalo Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 84 :n mukaisessa hallintopakkoasiassa

Päätös ympäristönsuojelulain 84 :n mukaisessa hallintopakkoasiassa PÄÄTÖS Dnro KAIELY/1/07.00/2013 5.3.2014 ASIA ASIANOSAINEN Päätös ympäristönsuojelulain 84 :n mukaisessa hallintopakkoasiassa Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Sotkamo TOIMINTAA KOSKEVA

Lisätiedot

lausuntoa Talvivaara Sotkamo Oy:n kai voksen laa jen nuksen ym pä ris tövaikutusten

lausuntoa Talvivaara Sotkamo Oy:n kai voksen laa jen nuksen ym pä ris tövaikutusten Kunnanhallitus 101 17.04.2012 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivoksen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 44/1/172/2012 KHALL 101 Ympäristötarkastaja Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Matkailun näkökulmia kaivostoimintaan 24.2.2012

Matkailun näkökulmia kaivostoimintaan 24.2.2012 Matkailun näkökulmia kaivostoimintaan MiiaPorkkala Porkkala, Rukakeskus Oy 24.2.2012 Lähtökohta Ruka Kuusamon matkailun kehittäminen 1970 luvulta nykypäivään yyp Investoinnit n.1 Mrd euroa Matkailuyrittäjiä

Lisätiedot

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

Seutuimago ja kaivosteollisuus: havaintoja lähimenneisyydestä. Esa Tommila, ympäristöneuvos Kuusamon luonto, imago ja elinkeinot seminaari 29.1.

Seutuimago ja kaivosteollisuus: havaintoja lähimenneisyydestä. Esa Tommila, ympäristöneuvos Kuusamon luonto, imago ja elinkeinot seminaari 29.1. Seutuimago ja kaivosteollisuus: havaintoja lähimenneisyydestä Esa Tommila, ympäristöneuvos Kuusamon luonto, imago ja elinkeinot seminaari 29.1.2014 Kaivosseudun imago riippuu monesta seikasta 1/2 Raija

Lisätiedot

Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta. Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio

Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta. Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio 1 Riskien hallinta riskinarvioijan näkökulmasta! Sisältö: REACH-kemikaalit/muut kemialliset aineet

Lisätiedot

Norilsk Nickel Harjavalta Oy Teollisuuskatu Harjavalta. Norilsk Nickel Harjavalta Oy Harjavallan tehtaat Teollisuuskatu 1, Harjavalta

Norilsk Nickel Harjavalta Oy Teollisuuskatu Harjavalta. Norilsk Nickel Harjavalta Oy Harjavallan tehtaat Teollisuuskatu 1, Harjavalta Etelä-Suomi Päätös Nro 39/2010/1 Dnro ESAVI/205/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta koboltti- ja kalsiumuuttoon

Lisätiedot

Vaikutukset luonnonolosuhteisiin Vaikutukset

Vaikutukset luonnonolosuhteisiin Vaikutukset VE louhintamäärä 985 m3ktr, luonnonolosuhteisiin Maa-ainesta otetaan nykyluvan luonnonvarojen mukaisesti -4 m3ktr. Vettä käyttöön käytetään kasteluun otettavasta maaainesmäärästä riippuen. Maa-aineista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.2008 Yleistä arviointiselostus on laaja sekä esitystavaltaan hyvä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Created on: 11.08.2010 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotetiedot Aineen ja/tai seoksen käyttötapa Biokemiallinen tutkimus ja analyysit Valmistaja: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 27 26.02.2014 Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27 Ympäristötarkastaja Mondo Minerals B.V.

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen polttoaine

Ydinvoimalaitoksen polttoaine Ydinvoimalaitoksen polttoaine Teemailta, Pyhäjoen toimisto 23.4.2014 Hanna Virlander/Minttu Hietamäki Polttoainekierto Louhinta ja rikastus Jälleenkäsittely Loppusijoitus Konversio Välivarastointi Väkevöinti

Lisätiedot

Lausunto Turun Seudun Jätehuolto Oy:n jätteen energiahyötykäytön ympäristövaikutusten

Lausunto Turun Seudun Jätehuolto Oy:n jätteen energiahyötykäytön ympäristövaikutusten Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 327/11.01.00.02/2013 16 Lausunto Turun Seudun Jätehuolto Oy:n jätteen energiahyötykäytön ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Vt 9 Tampere Orivesi YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Arvioinnin työohjelma: ohjaa vaikutusarviointien tekemistä Välittää tietoa: hankkeen suunnittelun vaihtoehdoista tutkittavista vaihtoehdoista

Lisätiedot

Mitä ei voi kasva-aa, täytyy kaivaa! Kaivosalan investoinnit

Mitä ei voi kasva-aa, täytyy kaivaa! Kaivosalan investoinnit Mitä ei voi kasva-aa, täytyy kaivaa! Kaivosalan investoinnit ESTIMATED FUTURE INVESTMENTS IN FINLAND (est. 2011) 2 KAIVOSINVESTOINNIT 2003-2013 Viime vuosina investoinnit yli 2,0 miljardia mm Talvivaara

Lisätiedot

Pyydämme palauttamaan lomakkeen ja liitekartan WSP Environmental Oy:lle viimeistään mennessä.

Pyydämme palauttamaan lomakkeen ja liitekartan WSP Environmental Oy:lle viimeistään mennessä. Hituran kaivoksen rikastushiekka-alueiden YVA, Sosiaalisten vaikutusten arviointi KYSELY Hituran kaivos harjoittaa nikkelipitoisen sulfidimalmin louhintaa ja rikastusta. Rikastuksessa muodostuu tavanomaiseksi

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

Vesienhoidon TPO Teollisuus

Vesienhoidon TPO Teollisuus Vesienhoidon TPO Teollisuus Sidosryhmäseminaari 5.3.2014 Juha Lahtela 5.3.2014 Nykykäytäntö Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava:

Lisätiedot

METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS

METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS Document name: METALLITASE, Version: 1 KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS Creation time: Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. Date: Virhe.

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

Liite 1 Kuva 2 Kaikki vaihtoehdot, hajukuorma 0,09 HY/s/kana. Epäsuotuisat tuuliolosuhteet. Punaisella katkoviivalla on piirretty 5 HY/m 3 ja vihreäll

Liite 1 Kuva 2 Kaikki vaihtoehdot, hajukuorma 0,09 HY/s/kana. Epäsuotuisat tuuliolosuhteet. Punaisella katkoviivalla on piirretty 5 HY/m 3 ja vihreäll Liite 1 Kuva 1 Kaikki vaihtoehdot, hajukuorma 0,09 HY/s/kana. Normaalit tuuliolosuhteet. Punaisella viivalla on piirretty 5 HY/m 3 ja vihreällä viivalla 1 HY/m 3 hajukäyrä. 1/6 Liite 1 Kuva 2 Kaikki vaihtoehdot,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pirkanmaan ELY-keskus / Leena Ivalo TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pantin talo, 3.10.2013 klo 17.30-20 Leena

Lisätiedot

Uraanin talteenotto. Yleispiirteinen selvitys

Uraanin talteenotto. Yleispiirteinen selvitys Uraanin talteenotto Yleispiirteinen selvitys 2 Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä ja kobolttia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme

Lisätiedot

Uraanin talteenotto. Yleispiirteinen selvitys

Uraanin talteenotto. Yleispiirteinen selvitys Uraanin talteenotto Yleispiirteinen selvitys Hyvä lukija, Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä ja kobolttia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan.

Lisätiedot

Ari Värrälä Kuusakoski Oy:ltä avasi tilaisuuden ja toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleiksi Kuuskoski Oy:n Tornion kierrätysmateriaaliterminaalin

Ari Värrälä Kuusakoski Oy:ltä avasi tilaisuuden ja toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleiksi Kuuskoski Oy:n Tornion kierrätysmateriaaliterminaalin MUISTIO Projekti Kuusakoski Oy Tornion kierrätysmateriaaliterminaali, YVA-ohjelman yleisötilaisuus Päivämäärä 13.1.2015 Aika klo 18.00 19.20 Paikka Tornion kaupungintalo, valtuustosali Suensaarenkatu 4

Lisätiedot

SANDBACKA VINDKRAFTSPARK

SANDBACKA VINDKRAFTSPARK SVEVIND OY AB SANDBACKA VINDKRAFTSPARK MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 9. Sammanfattning sociala konsekvensförfrågningar FCG DESIGN OCH PLANERING AB 27.6.2014 P19557 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012 Annetun lausunnon täydentäminen, ympteknltk 12.9.2012 138 Lausunto Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja

Lisätiedot