SISÄLLYSLUETTELO 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET TOIMINTAKERTOMUS... 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET TOIMINNALLISESTI JA TALOUDELLISESTI TÄRKEÄT TAPAHTUMAT Kaupunginjohtajan katsaus Kuntahallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Talouden yleinen kehittyminen ja kehittyminen kunnan alueella Talouden yleinen kehittyminen Oman talousalueen kehittyminen Kunnan toiminnan ja talouden olennaiset muutokset Kunnan henkilöstö Suurimpien vaara- ja epävarmuustekijöiden ja muiden toiminnan kehittymiseen vaikuttavien tekijöiden arviointi Ympäristötekijät SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tuloslaskelma ja tunnusluvut Tuloslaskelman tuotot Tuloslaskelman toimintakustannukset Käyttötalouden nettomenot (toimintakate) Vuosikate, poistot, tilikauden tulos Toiminnan rahoitus RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET KOKONAISTULOT - JA MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen kuuluvista yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Konsernia koskevat olennaiset tapahtumat Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVAT TOIMENPITEET Tilikauden tuloksen käsittely TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalouden toteutuminen KAUPUNGINHALLITUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS SIVISTYSLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen

2 3.2.4 Rahoitusosan toteutuminen Kooste määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT LIIKELAITOSTEN TILINPÄÄTÖKSET LIIKELAITOS PIETARSAAREN VEDEN JOHTOKUNTA PIETARSAAREN SATAMAN JOHTOKUNTA PIETARSAAREN ENERGIALAITOKSEN JOHTOKUNTA Liikelaitosten vaikutus kunnan tilikauden tuloksen muodostamiseen ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

3 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain- ja asetuksen säännöksiä (KuntaL 68 ). Kuntalaki on kirjanpitolakiin nähden erityislain asemassa. Siltä osin kuin mainittujen lakien säännökset poikkeavat toisistaan noudatetaan kuntalakia (KPL 8:5 ). Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto (KuntaL 67 ). Myös konsernitilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia (KuntaL 68 a ). Tilinpäätöksen sisältö Kunnan tilinpäätöksen sisältö määritellään kuntalaissa. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus (KuntaL 68.2 ). Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kunnan konsernitilinpäätöksen laatimista ohjeistetaan tarkemmin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamassa yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta. laskelmat laaditaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisiin kaavoihin. Liitetietojen antamisessa noudatetaan kuntajaoston antamaa yleisohjetta. Yleiset tilinpäätösperiaatteet tä laadittaessa ja tilinavausta tehtäessä on noudatettava ns. yleisiä tilinpäätösperiaatteita (KPL 3:3 ). Säännös sisältää kuusi eri tilinpäätösperiaatetta ja yhden tilinavausperiaatteen. - Oletus toiminnan jatkuvuudesta - Johdonmukaisuus menettelytavoissa tilikaudesta toiseen - Sisältöpainotteisuus - Varovaisuuden periaate - Tasejatkuvuuden periaate - Suoriteperusteisuus - Erillisarvostusta koskeva periaate Tilinpäätöksen tarkastaminen ja hyväksyminen Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös siihen liittyvine asiakirjoineen ja allekirjoituksineen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava päättyneen tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös ja luovutettava tarkastuslautakunnalle valtuustolle osoitettu tilintarkastuskertomus. Kertomukseen sisältyy lausunto siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus (KuntaL 73.1, 75.1 ). Jos tilintarkastuskertomus sisältää muistutuksen, tarkastuslautakunta hankkii asianomaisten selitykset sekä kunnanhallituksen lausunnon. Tarkastuslautakunta antaa arvionsa tehdyistä muistutuksista, siihen annetuista selityksistä ja kunnanhallituksen lausunnosta (KuntaL 75.2 ja 3 ). 1

4 Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi viimeistään tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä (KuntaL 68 ). Tarkastuslautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle sekä tekee esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus (KuntaL 71.2 ). Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksensa valtuuston käsiteltäväksi esityslistan erillisenä asiakohtana. 2

5 2 TOIMINTAKERTOMUS 2.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja (KuntaL 69 ). Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista (KPL 3:1 ). Kunnan toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa (KuntaL 69 ). Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kunta-konsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kunnanhallituksen on lisäksi tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi (KuntaL 69 ). Liikelaitoksen tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan soveltuvin osin tätä yleisohjetta. Kuntalain mukaan liikelaitoksen tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. 2.2 Toiminnallisesti ja taloudellisesti tärkeät tapahtumat Kaupunginjohtajan katsaus Vuotta 2011 voi vielä luonnehtia vuosien rahoituskriisistä toipumisen vuodeksi. Rahoituskriisin aikana maailmantalous vaipui taantumaan, jonka laajuista ei ole koettu sitten 1930-luvun. Suomen teollinen tuotanto väheni 20,9 % vuonna 2009 edellisvuoteen verrattuna, mikä on syvin sukellus sitten vuoden Teollinen tuotanto ei vähentynyt Suomessa edes sotavuosina 1940-luvulla niin paljon kuin tuolloin. Bruttokansantuote väheni 7,8 % vuonna Laman aikaan 1990-luvulla yksittäinen suurin vähennys oli 6 % vuonna Tuo on hyvä pitää mielessä taloustilannetta analysoitaessa. Talous toipui edelleen vuoden 2011 aikana, vaikkakin selviä merkkejä talouden taantumasta oli havaittavissa vuoden loppua kohden. BKT kasvoi ennakkotietojen mukaan 2,9 % vuoden 2011 aikana. Kokonaisuutena ottaen maailmantalous on kasvulinjalla, vaikka horisontissa näkyykin tummia pilviä. Uuden taantuman vaara on Euroopassa aikaisempaa vähäisempi, mutta se on edelleen realistinen vaihtoehto. Aasian rooli maailmantalouden painoalueena vahvistuu vuosi vuodelta. Varsinkin Intiassa ja Kiinassa tapahtuva vahva kasvu osoittaa kuitenkin selviä heikentymisen merkkejä ja on uusi maailmantalouden toipumisen riskitekijä. USA:sta tulee sen sijaan myönteisiä talousviestejä. 3

6 Pietarsaaren seudun kehitys oli rahoituskriisin aikana poikkeuksellinen, myös historialliselta kannalta. Rahoituskriisin aikaista syväsukellusta on seurannut suhteellisen pikainen toipuminen. Tuota toipumista nopeuttaa myös se, että Pietarsaaren elinkeinorakenne on perinteisesti etusyklinen, ts. talouden nousu- ja laskusuhdanteet näkyvät tavallisesti maassamme ensimmäiseksi Pietarsaaren seudulla. On syytä muistaa, että tilanne on edelleen mosaiikkimainen. Eri toimialojen välillä on isoja eroja, ja myös saman toimialan sisällä voi toipumisasteessa olla eroja eri yritysten välillä. Erityisesti metsä-, metalli-, elintarvike- ja turkisaloilla ovat suhdanteet tällä hetkellä hyvin suotuisat. Työttömyys oli vuodenvaihteessa 8,8 % edellisvuodenvaihteen 9,6 %:n sijasta. Koko seudulla työttömiä oli 5,7 % edellisvuoden 6,5 %:iin verrattuna. Pietarsaaren asukasmäärä väheni 40 asukkaalla vuonna 2011, ja vuoden 2011 lopussa asukkaita oli yhteensä Koko alueella väki oli lisääntynyt 111 henkilöllä. Pietarsaaren kaupungin vuoden 2011 tilinpäätös on 1,353 M alijäämäinen. Vuonna 2010 kaupungilla oli 1,79 M ylijäämää. Kaupunki tarkisti poistosuunnitelmansa vuonna 2010, mikä lisäsi poistojen määrää 2,4 M edellisiin verrattuna, mikä on huomioitava tehtäessä vertailuja edellisvuosiin. Vuosikate pienenee 7,7 M vuoden ,1 M :oon verrattuna. Huonontunut vuosikate johtuu lähinnä liikelaitosten huonontuneesta tuloksesta. Kuitenkin on muistettava, että vuosi 2010 oli liikelaitoksille poikkeuksellisen hyvä vuosi. Käyttötalouden nettomenot olivat 95 M, missä on lisäystä 9,8 % edellisvuoteen verrattuna. Nettomenojen lisäys johtuu energialaitoksen huonontuneesta tuloksesta. Energialaitoksen liikeylijäämä väheni 3,1 M, mutta myös vuonna 2010 toteutetulla 3 %:n säästöhankkeella on ollut ratkaiseva vaikutus nettomenojen lisääntymiseen vuonna Kaupungin toiminta ilman liikelaitoksia on 5,37 M alijäämäinen liikelaitosten tehdessä puolestaan 4,02 M :n ylijäämän. Vuoden 2010 vastaavat luvut olivat -5,1 M kaupungin osalta ilman liikelaitoksia, ja liikelaitosten ylijäämä oli puolestaan yhteensä 6,90 M. Valopilkkuna voi pitää sitä, että kaupungin alijäämä ilman liikelaitoksia oli vuonna 2011 suunnilleen vuoden 2010 tasoa (jossa 3 %:n hanke paransi vuosikatetta). Tuo tarkoittaa sitä, että tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen tähdänneet toimenpiteet alkavat tuottaa tulosta. Jotta kaupungin talous olisi kauaskantoisesti kestävällä pohjalla, olisi kaupungin tuloksen ilman liikelaitoksia oltava vähintään nollatasoa. Vasta kun päästään tuohon tilanteeseen, voidaan kaupungin talouden tilaa luonnehtia kestäväksi myös pitkällä aikavälillä. Tuo seikka on pidettävä selkeästi mielessä tulevia riskejä arvioitaessa, ja se on Pietarsaaren kaupungin talouden perusongelma. Vuoden 2011 yhteenlasketut verotulot lisääntyivät 4,5 %, ja ovat 68,5 M eli 2,95 M suuremmat kuin vuonna Kunnallisvero lisääntyi 2,3 M (+4,1 %), ja yhteisövero 0,5 M (+12,2 %). Vuoden 2010 verotulot jakaantuivat siten, että kunnallisveron osuus oli 87 %, yhteisöveron osuus 6,8 % ja kiinteistöveron osuus 6,2 %. Kunnallisverotuloissa huolestuttaa se, että verotettavan tulon lisäys on ollut Pietarsaaressa koko 2000-luvun pienempi kuin muualla maassa keskimäärin. Eräänä syynä verotulojen vähäisempään kasvuun on Pietarsaarelle yhä epäsuotuisampi huoltotase. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan jatkuvaa tietoista panostusta aktiiviseen elinkeino- ja tonttipolitiikkaan. 4

7 Vuoden aikana tehdyt investoinnit (netto) olivat 18,8 M edellisvuoden 9,1 M :oon nähden. Suurimmat vuoden mittaan tehdyt investoinnit olivat väylän kulkusyvyyden syventäminen Pietarsaaren satamaan, paloaseman rakentaminen, Tapaninniemen varikon hankkiminen sekä Kytömäen päiväkodin korjaustöiden aloittaminen. Kaikista investoinneista oli kaupungin oma osuus 8,7 M netto liikelaitosten investointien oltua yhteensä 9,4 M. Sosiaali- ja terveysviraston investoinnit olivat 0,7 M. Pietarsaaren kaupungin velkakanta kasvoi vuoden 2011 aikana 101 M :oon eli 5154 :oon/asukas. Velkakanta oli /asukas vuonna Pitkän aikavälin investointitaso on vuosikatteeseen nähden kestämättömällä tasolla, sillä se johtaa aivan liian suureen lainanottoon. Vaihtoehtoisesti on käyttötaloutta saneerattava. Velkaantumiskehitys on kestämätöntä ajan mittaan. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon menot ovat kestämättömällä tasolla ja muodostavat selvän vaaratekijän tulevaisuudessa, ellei kasvutahtia voida hillitä. Vuoden 2012 aikana laaditaan sosiaalija terveydenhuollon strategia, jolla tavoitellaan Pietarsaaren ikävakioitujen kustannusten saamista enintään maan keskiarvoa vastaavalle tasolle vuoteen 2015 mennessä. Tuo on kaupunginvaltuuston päätöksen mukainen tavoite. Uusien asuntoalueiden avaamistyö jatkuu vuoden 2012 aikana, kun Uusipellon asuinalue ja Pedersin teollisuusalue otetaan käyttöön. Kaupungin tonttipoliittisen ohjelman mukaan lähimmän kymmenvuotiskauden aikana valmistuu n. 550 uutta tonttia. Kokoavasti voi sanoa, että Pietarsaaren kaupungilla ja joko seudulla on kaikki tulevaisuuden kukoistukseen ja kehittymiseen tarvittavat avaimet kädessään. Onnistumiseen tarvitaan selkeitä strategisia valintoja. Elinkeino- ja tonttipolitiikkaan tehtävien panostusten on jatkuttava. Seudun elinkeinorakenteen monipuolistamistyön on myös jatkuttava. Ennen kaikkea tarvitaan panostusta osaamisintensiiviseen palvelualaan. Tuossa työssä Allegro-kampus on tärkeä kulmakivi. Sekä kaupungissa että koko seudulla on tällä hetkellä lukuisia teollisuuden ja kaupan investointihankkeita, jotka osoittavat selvästi, että seudulla on tulevaisuudenuskoa. Kaupungin oman talouden hoidossa tarvitaan palveluverkoston ja -rakenteiden tarkistamista, jotta käyttötalous saadaan tasolle, jossa kaupungin omat investoinnit voidaan rahoittaa velkaantumatta. Verotuloissa Pietarsaari on muiden vanhojen metsäteollisuuspaikkakuntien tavoin tilanteessa, jossa oma menorakenne on sopeutettava mainitulta alalta tulevien verotuottojen vähenemiseen. Tuossa työssä on tärkeällä sijalla Pietarsaaren tarkistettu strategiasuunnitelma Pietarsaari - elinvoimainen ja hyvinvoiva kaupunki Kaupunginvaltuuston päätös sosiaali- ja terveydenhuollon ikävakioitujen kustannuksen pienentämisestä maan keskiarvoon vuoteen 2015 mennessä on sosiaali- ja terveydenhuollossa tällä hetkellä tehtävän strategiatyön keskeinen tavoite. Lopuksi haluan varoittaa offensiivisten tulevaisuudenpanostusten ja peruspalvelujen vastakkainasettelusta. Aktiivi panostus tontti- ja elinkeinopolitiikkaan helpottaa ajan mittaan huomattavasti peruspalveluihin panostamisesta selviytymistä tulevaisuudessa. Mikael Jakobsson kaupunginjohtaja 5

8 2.2.2 Kuntahallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kaupunginvaltuusto Kausi Puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson I varapuheenjohtaja Ulla Hellén II varapuheenjohtaja Markus Karlsson Puolue Paikkoja RKP SDP Vasemmistoliitto Kokoomus Keskusta sitoutumattomat Vihreät KD PRO-Pietarsaari- 5 4 Jakobstad Oma valtuustoryhmä YHTEENSÄ Kaupunginhallitus jäsentä, RKP 5, SDP 3, Vl 1, PRO 1, KD 1 Puheenjohtaja Peter Boström Kaupunginjohtaja Mikael Jakobsson Organisaatiokaavio liitteenä Talouden yleinen kehittyminen ja kehittyminen kunnan alueella Talouden yleinen kehittyminen Vuoden 2011 alkupuoliskolla talous kasvoi hyvää vauhtia ja vielä kesällä talouskasvun odotettiin kehittyvän suotuisasti koko vuoden osalta. Loppukesästä lisääntynyt epävarmuus, joka koski erityisesti euroaluetta, on välittymässä nopeasti reaalitalouden puolelle. Alkusyksystä lähtien julkaistut taloustilastot ovat osoittaneet laaja-alaisesti aktiviteetin hidastumisen niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Myös Euroopan ulkopuolella kasvu on hidastumassa. Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 2,9 prosenttia vuonna 2011 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Eniten kysyntää lisäsivät yksityinen kulutus ja investoinnit. Investoinnit kasvoivat 4,6 prosenttia ja yksityinen kulutus 3,3 prosenttia. Julkinen kulutus lisääntyi 0,8 prosenttia. Kotitalouksien reaalitulot kasvoivat keskimäärin 1,4 prosenttia. 6

9 Kuntaliiton ennakkotietojen mukaan kuntien tulos on huomattavasti huonompi vuonna 2011 vuoteen 2010 verrattuna, ja 22 kunnan vuosikate on negatiivinen. Vuodesta 1997 lähtien kuntaalan vuosikate ei ole yhtenäkään vuonna riittänyt kattamaan käyttöomaisuuden investointimenoja. On syntynyt nk. tulorahoitusalijäämä, jonka kunnat ovat kattaneet myymällä omaisuutta, mutta ennen kaikkea ottamalla lainaa. Tulorahoituksen kertynyt alijäämä vuosina on yli 10 miljardia euroa. Kunta-alan velkakanta on samana jaksona lisääntynyt 8,5 miljardia euroa Oman talousalueen kehittyminen Väestönkehitys Pietarsaaren seudulla oli ennakkotietojen mukaan asukasta vuodenvaihteessa 2011/2012 eli asukasmäärä on lisääntynyt +111 henkilöllä vuoden 2011 aikana. Pietarsaaressa väestönmuutos oli kuitenkin negatiivinen, eli se väheni 46 henkilöllä. Pietarsaaressa oli ennakkotietojen mukaan asukasta Pietarsaaren kaupungin syntyneiden enemmyys oli -26 henkilöä vuonna 2011 ja myös maassamuutto oli -181 henkilöä alijäämäinen. Sen sijaan kansainvälinen muuttonetto oli positiivinen vuonna 2011, eli +161 henkilöä. 7

10 Talousalueen sisäinen muuttoliike johtuu monista tekijöistä, joista elämänlaatunäkökohta on tärkeimpiä, ja alueiden välinen muutto puolestaan paljolti koulutusmahdollisuuksien tarjonnasta ja työpaikkojen saatavuudesta. Siksi kaupungin on erittäin tärkeää panostaa elinkeino- ja koulutuspolitiikkaan lähinnä yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa alueiden välisessä kilpailussa selviytymiseksi. Samalla kaupungin on voitava tarjota alueen sisäisessä kilpailussa selviytymiseksi laadukkaita kuntapalveluja, joista kärkisijalla olevia on kaukonäköinen asunto- ja tonttipolitiikka. Kaupungin kehitys on myönteistä kansainväliseen muuttoon nähden, mihin on myös vastaisuudessa suhtauduttava myönteisesti. Työllisyystilanne Vuodenvaihteessa 2011/2012 alueella oli 5,7 % työnhakijoista työttömiä vastaavan luvun oltua edellisvuoden vaihteessa 6,5 %. Koko maassa oli työttömiä työnhakijoita 9,7 % heidän määränsä oltua 10,3 % edellisvuodenvaihteessa. Pietarsaaren työttömyysprosentti oli 8,8 vuoden 2011 lopussa sen oltua 9,6 % vuoden 2010 lopussa. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli 93 joulukuussa 2011 (105 v. 2010), ja kaikista työttömistä oli joulukuussa yli 50-vuotiaita 40,2 %. Pitempään kuin 1 vuoden työttömänä olleita oli 215 joulukuussa 2011 (v luku oli 233). Tammikuussa 2012 oli Pietarsaaren työttömyysprosentti 8,9. 16,0 Andelen arbetslösa arbetssökande i Jakobstad i procent Työttömiä työnhakijoita Pietarsaaressa, % 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,

11 2.2.4 Kunnan toiminnan ja talouden olennaiset muutokset Vuoden aikana tehtiin muutamia organisaatiomuutoksia. Päivähoito- ja koulutuslautakunta muuttui sivistyslautakunnaksi. Lautakunnan alaisuudessa ovat ruotsinkielinen koulujaosto ja suomenkielinen koulujaosto, kulttuurijaosto ja liikuntajaosto ja 4 johtokuntaa. Myös teknisissä palveluissa tapahtui muutos siten, että entinen tekninen virasto muodostaa nykyisin teknisen palvelukeskuksen (pieni hallinnollinen kanslia ja kaavoitus-, mittaus- ja kunnallistekninen osasto) sekä sisäisen tukipalvelukeskuksen (tilahallinto, ruokapalvelu, siivouspalvelut ja it-palvelut). Koska sosiaali- aja terveysviraston alaisuudessa ennen olleet monet sisäiset tukipalvelut siirrettiin vuonna 2011 sisäisen tukipalvelukeskuksen alaisuuteen, lisääntyi keskuksen ja sosiaali- ja terveysviraston sisäinen laskutus tuntuvasti. Vuoden aikana vahvistettiin myös konsernihallinnon uusi toimintasääntö Kunnan henkilöstö Työntekijämäärän suuret muutokset v johtuvat siitä, että myös naapurikuntien Luodon, Pedersören kunnan ja Uudenkaarlepyyn sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät kaupungille seudulla tehdyn sopimuksen mukaan lukien. Eri virastojen väliset organisaatiomuutokset (sisäiset) aiheuttavat siirtymiä työntekijämäärässä vuodesta 2010 lukien. Henkilötyövuosien määrä toimialoittain vuosina Sosiaali ja terveystoimi Päivähoito ja koulutustoimi Tekninen virasto Muut Henkilötyövuosia yhteensä Työllistämisvaroilla työllistetyt eivät sisälly lukuihin. Työntekijöitä oli vuodenvaihteessa (31.12.) yhteensä Palkat, yhteensä Luottamushenkilöiden palkkiot

12 2.2.6 Suurimpien vaara- ja epävarmuustekijöiden ja muiden toiminnan kehittymiseen vaikuttavien tekijöiden arviointi Kaupungilla on vakuutuksia vahinkojen varalta (palo-, vastuu- keskeytysvakuutus). Lisäksi kaupungilla on vahinkorahasto, jonka tarkoituksena on korvata sellaisia vahinkoja, jotka koituvat kaupungin vakuuttamattomalle omaisuudelle (omaisuuden arvo on niin vähäinen, ettei sen vakuuttamista ole pidetty tarkoituksenmukaisena), sekä kaupungin vakuutettuun omaisuuteen kohdistuneita sellaisia vahinkoja, jotka jäävät kaupungin omavastuun piiriin, sekä myös vahinkoja, jotka jäävät vastuuvakuutuksen omavastuun piiriin. Vahinkorahaston määrä oli 1,04 milj. euroa Kaupungin vakuutukset kilpailutettiin vuonna 2010 ja samassa yhteydessä kartoitti kaupungin riskienhallintatoimikunta ulkopuolisen vakuutusvälitystoimiston kanssa myös kaupungin riskit ja vakuutusturvan. Eräs vaaratekijä on suuri velkaantuneisuus, mistä johtuen korkojen nousu vaikuttaa kaupunkiin erittäin herkästi. Tällä hetkellä suunnilleen puolet kaupungin lainakannasta on sidottu kiinteään korkoon ja puolet muuttuvaan korkoon Ympäristötekijät Vuodesta 2009 eteenpäin on laadittu erillinen ympäristötilinpäätös. 2.3 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus- ja voimavarat turvataan. Sisäinen valvonta käsittää kaikki toimenpiteet, joihin johto ryhtyy tavoitteenaan parantaa riskienhallintaa ja lisätä mahdollisuuksia saavuttaa asetetut tavoitteet. Kaupungin sisäisen valvonnan järjestämistä koskevien johtosääntöjen laatimistyö on käynnissä. Uusi yhtenäinen hallintosääntö tuli voimaan , ja korvasi lukuisat hallintokuntakohtaiset johtosäännöt. Hallintokuntien johtavat virkamiehet vastaavat oman toiminnan laillisuudesta ja valvovat sitä. Laaja käyttäjäkunta pääsee tutustumaan pöytäkirjoihin ja virkamiespäätöksiin KuntaToimisto-ohjelman välityksellä ja sen myötä päätöksenteon läpinäkyvyys lisääntyy. Kaupungin hallinnossa toimintavuoden aikana tehtyjen päätösten määrään nähden on valitusten ja oikaisuvaatimusten määrä ollut erittäin vähäinen. Kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon on välillä ollut vaikea pysyä Valviralle potilasvalituksista annettavien laajojen lausuntojen määräajoissa asioiden suuren määrän takia. Talousarviossa vahvistetut tavoitteet ovat sitovia valtuustoon nähden ja ne arvioidaan osavuosiraporttien ja tilinpäätöksen yhteydessä. Poikkeamat analysoidaan ja ne korjataan. Sähköinen laskujenkäsittely ja talousjärjestelmän ja johdonraportoinnin käyttäjämäärän kasvu on parantanut vastuuhenkilöiden mahdollisuuksia seurata talousarviota ja myös valvoa varojenkäyttöä. Tilastokeskuksen vuosittain julkaisema kuntatilasto tarjoaa vertailuaineistoa ja arviointivälineitä kaupungin toiminnan kustannustason ja tehokkuuden arviointiin. Kuntatilastoa 10

13 seurataan ja poikkeamat muista kunnista johtavat oman toiminnan analysoimiseen ja korjaaviin toimenpiteisiin. Kaupungin strategiasuunnitelman yhteydessä on tehty kriittisten menestystekijöiden kartoitus. Strategiasuunnitelma on päivitetty v ja kattaa nyt kauden Nuo tekijät on huomioitu talousarvion tavoiteasettelussa ja osavuosiraporttien ja tilinpäätösten tavoitearvioinnissa. Kaupungin riskienhallintatoimikunta kartoitti ulkopuolisen vakuutusvälitystoimiston kanssa kaupungin riskit ja vakuutusturvan vuoden 2010 aikana samassa yhteydessä, kun kaupungin vakuutukset käytiin läpi. Hallintokunnat valvovat kehitystä omilla toimialoillaan ja ryhtyvät tarpeellisiksi arvioituihin toimenpiteisiin riskien vähimmäistämiseksi. Terveydenhuollossa käytetään HaiPro-järjestelmää toiminnassa sattuneiden vaarallisten tilanteiden raportointiin. Satamalaitos tekee riskienkartoitukset Internationas Ship ja Port Facility Secure Coden mukaan. Uusi riskienkartoitus on tulossa ajankohtaiseksi. Kaupungilla on rahasto suuria vahingonkorvauksia varten ja vahinkoasiat käsittelevä riskienhallintatoimikunta. Kaupungilla on julkisen hankinnan ohjeisto. Kaupungin hankintayksikkö hoitaa hankinnat, jotka on kilpailutettava. Sopimusehtojen noudattamisen ja vanhentumisaikojen seurannan hoitaa kukin hallintokunta. Kaupungin sopimukset tullaan merkitsemään rekisteriohjelmaan. Sopimukset ovat silloin vastuuhenkilöiden saatavilla ja määräaikojen valvonta helpottuu. 2.4 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja tunnusluvut TULOSLASKELMA 1000 euroa Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS Rahastojen lisäys (-) vähennys (+) 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

14 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/-kulut, % 53,23 % 55,33 % Vuosikate/poistot, % 85,10 % 119,25 % Vuosikate euroa/asukas Asukasluku Tuloslaskelman tuotot Tuloslaskelman tuotot olivat yhteensä 216,7 milj. euroa. Verorahoitus (verot + valtionosuudet) olivat määrältään yhteensä 104 milj. euroa eli 48 %. Milj osuus 2010 muutos Toimintatuotot 110,9 51,2 % 109,9 0,9 % Verotulot 68,6 31,6 % 65,6 4,5 % Valtionosuudet 35,6 16,4 % 33,5 6,4 % Rahoitustuotot 1,6 0,7 % 1,0 50,4 % YHTEENSÄ 216,7 100,0 % 210,1 3,2 % Toimintatuotot Milj osuus 2010 muutos Myyntituotot 92,0 82,9 % 91,7 0,3 % Maksutuotot 11,7 10,6 % 11,5 2,4 % Tuet ja avustukset 3,0 2,7 % 2,1 38,5 % Muut toimintatuotot 4,2 3,8 % 4,6-7,6 % YHTEENSÄ 110,9 100,0 % 109,9 0,9 % Toimintatuotot olivat 110,9 miljoonaa euroa, missä on lisäystä (0,9 %). Syynä siihen, etteivät toimintatuotot ole kasvaneet enemmän, on se, että energialaitoksen liikevaihto on pienentynyt 3,5 milj. eurolla. Suurimmat erät ovat myyntituotot, 92 miljoonaa euroa, ja maksutuotot, 11,7 miljoonaa euroa. Myyntituottoihin sisältyvät osuudet, jotka yhteistoimintakunnat maksavat sosiaali- ja terveydenhuollosta. Verotuotot Verotulot milj osuus % 2010 muutos Kunnallisvero 59,7 87,0 % 57,3 4,1 % Yhteistövero 4,7 6,8 % 4,1 12,2 % Kiinteistövero 4,2 6,2 % 4,2 1,4 % YHTEENSÄ 68,6 100,0 % 65,6 4,5 % 12

15 Verotuotot kasvoivat yhteensä 4,5 % (3 milj. euroa). Kunnallisvero lisääntyi 4,1 % (2,4 milj. euroa). Verotettava tulo (joka on kunnallisveron perusta) lisääntyi Pietarsaaressa 2,5 % vuodesta 2009 vuoteen 2010 kasvun oltua koko maassa 3,1 %. Kunnallisvero lisääntyi Pietarsaaressa samaan aikaan 6,5 % kasvun ollessa koko maassa 3,5 %. Tuo johtui siitä, että Pietarsaaren tuloveroprosenttia korotettiin 1 prosenttiyksiköllä vuodesta 2009 vuoteen Yhteisövero kasvoi 12,2 % (0,6 milj. euroa). Yhteisöveron kuntaosuus lisääntyi yhteensä 16,9 %. Kiinteistöveron määrä lisääntyi 1,4 %. Valtionosuudet Valtionosuudet milj muutos Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) 36,9 35,5 3,9 % Valtionosuuksien tasaus verotulojen pohjalta -0,4-0,9-51,6 % Järjestelmän muutoksesta johtuva tasaus -0,2-0,2 18,5 % Koulutus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -0,6-0,9-36,9 % YHTEENSÄ 35,6 33,5 6,4 % Valtionosuuksiin tehtiin 1,6 %.n indeksitarkistus vuonna Lisäksi kunnallisveron veroperusteisiin tehdyistä muutoksista saatiin täysi korvaus Tuloslaskelman toimintakustannukset Ulkoiset toimintakustannukset 2011 osuus % 2010 muutos Henkilöstökustannukset 107,3 51,5 % 102,1 5,0 % Palvelujen osto 53,1 25,5 % 49,7 6,9 % Aineet ja tarvikkeet 31,4 15,1 % 30,9 1,7 % Avustukset 7,2 3,5 % 6,7 7,2 % Muut toimintakustannukset 9,5 4,5 % 9,3 2,0 % YHTEENSÄ 208,4 100,0 % 198,7 4,9 % Toimintakustannukset lisääntyivät yhteensä 4,9 % (9,8 milj. euroa). Euromääräisesti suurin lisäys tapahtui henkilöstökustannuksissa (5,2 milj. euroa). Tuolloin on kuitenkin muistettava, että vuonna 2010 toteutettiin 3 %:n hanke, joka vähensi henkilöstökustannuksia 3,2 milj. euroa sinä vuonna. Lisäksi lomapalkan jaksotuksen laskentaohjeet muuttuivat vuodeksi 2011, mikä aiheutti 0,8 milj. euron jaksotuksen. Ostopalvelut lisääntyivät 6,9 % (3,4 milj. euroa). Niissä oli eniten lisäystä sosiaali- ja terveysvirastossa sekä kaupungin ostopalveluissa Vaasan sairaanhoitopiiriltä. 13

16 2.4.4 Käyttötalouden nettomenot (toimintakate) Käyttötalouden nettomenot olivat 95,5 milj. euroa, siis lisääntyivät 9,8 % (8,5 milj. euroa) edellisvuoteen verrattuna. Nettomenojen lisääntyminen johtuu toisaalta 3 %:n hankkeesta, joka vähensi vuoden 2010 kustannuksia, ja toisaalta energialaitoksesta joka teki 3 milj. euroa huonomman tuloksen kuin vuonna 2010, sillä sähkökauppa pörssissä tuotti huomattavasti huonomman tuloksen. Lisäksi ei saavutettu 1,5 milj:n tehostamisvaatimusta lähinnä terveydenhuollon lisääntyneiden kustannusten vuoksi. Käyttötalouden nettomenot prosentteina verorahoituksesta olivat 91,7. Rahoituskustannukset vähenivät 8,2 % (0,1 milj. euroa). Rahoituskustannusten väheneminen lisääntyvästä velkakannasta huolimatta johtuu edelleen alhaisesta korkotasosta ja osinkotulojen kasvusta Vuosikate, poistot, tilikauden tulos Vuosikate oli 7,8 milj. euroa vuonna 2011 sen oltua 11,1 milj. euroa vuonna Tuo on siis investointeihin käytettävissä oleva summa. Vuoden 2011 todelliset nettoinvestoinnit olivat määrältään 18,7 milj. euroa, ja poistot 9,1 milj. euroa. Vuosikate kattoi 85,1 % poistoista. Jotta talous olisi tasapainossa pitkällä aikavälillä, pitäisi vuosikatteen olla niin suuri, että sillä katetaan ainakin investoinnit ja osa lyhennyksistä. Tilikauden tulos osoittaa -1,36 milj. euron alijäämää. Vuoden 2011 alkuperäinen talousarvio oli - 2,48 milj. euroa alijäämäinen ja oikaistu talousarvio - 4,53 milj. euroa. 14

PIETARSAAREN KAUPUNKI

PIETARSAAREN KAUPUNKI PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuuston 10.12.2012 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 10 TULOSLASKELMA... 11 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI

PIETARSAAREN KAUPUNKI PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kaupunginvaltuuston 9.12.2013 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 9 TULOSLASKELMA... 10 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 92 Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12 Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS _ SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO..3 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 5 3 TOIMINTAKERTOMUS...6 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset.6

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus 5 Yleinen taloustilanne 6 Kuntatalous 6 Kaupunkikehityksen

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan (KILA) kuntajaosto on 17.11.2009 päivittänyt yleisohjeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta.

Kirjanpitolautakunnan (KILA) kuntajaosto on 17.11.2009 päivittänyt yleisohjeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta. Johdanto Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan,

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

Lopen kunta TILINPÄÄTÖS 2013. Käsittely: Kunnanhallitus 31.3.2014 ( 54) Valtuusto 9.6.2014 ( 25)

Lopen kunta TILINPÄÄTÖS 2013. Käsittely: Kunnanhallitus 31.3.2014 ( 54) Valtuusto 9.6.2014 ( 25) Lopen kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Käsittely: Kunnanhallitus 31.3.2014 ( 54) Valtuusto 9.6.2014 ( 25) SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2011 Kunnanhallitus 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 18.06.2012 1 Tilinpäätös 2011 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2012 VALTUUSTO 17.6.2013. Käännös

TILINPÄÄTÖS 2012 VALTUUSTO 17.6.2013. Käännös TILINPÄÄTÖS 2012 VALTUUSTO 17.6.2013 Käännös 1 2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 YLEISET TIEDOT... 7 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 8 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 Kaupunginjohtajan katsaus 3 Keskeiset taloushistorialliset kuvaajat 6 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki Konserni- ja hallintopalvelut Kalevankatu 1 11100 Riihimäki KV:n hyväksymä 9.6.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot