Digi-tv kansalaisvaikuttamisen kanavana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digi-tv kansalaisvaikuttamisen kanavana"

Transkriptio

1 ArviD-julkaisuja 05/2005 Digi-tv kansalaisvaikuttamisen kanavana Esiselvitys Digi-tv-klusteriohjelma

2

3 ArviD-julkaisuja 05/2005 Digi-tv kansalaisvaikuttamisen kanavana Esiselvitys ISBN , ISBN (verkkojulkaisu) ArviD-julkaisuja 05/2005 Helsinki 2005

4

5 Julkaisija Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Minna Tarkka (m-cult uuden mediakulttuurin keskus) Kari A. Hintikka, Oili Salminen (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus) Julkaisun nimi Digi-tv kansalaisvaikuttamisen kanavana KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji Raportti Toimeksiantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä Tiivistelmä Raportti kokoaa tulokset Digi-tv kansalaisvaikuttamisen kanavana -esiselvityksestä, jonka toimeksiantajina olivat hallituksen Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma (valtiovarainministeriö, oikeusministeriö) ja ArviD-ohjelma (liikenne- ja viestintäministeriö). Esiselvitys kartoitti keinoja, joilla digitaalinen televisio voisi edistää kansalaisten, järjestöjen ja hallinnon vuorovaikutusta yhteiskunnallisessa toiminnassa ja päätöksenteossa. Painopisteenä oli osallisuuden laaja määritelmä: kansalaisten osallistuminen tietoon, päätöksentekoon, suunnitteluun sekä ns. toimintaosallisuus, jossa huomioidaan myös kansalaisten oma tuotanto ja vertaisviestintä. Teknologian osalta esiselvitys rajattiin vuoden 2007 digitaalisen television toimintaympäristöön sekä kansalaisvaikuttamisen palvelujen toteuttamiseen osana monikanavaympäristöä. Esiselvityksen taustatutkimus kartoitti kansalaisyhteiskunnan ja hallinnon tarpeita sekä toimivia malleja jo toteutetuista palveluista. Hankkeen puitteissa tehtiin laaja haastattelukierros digitaalisen television ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa sekä järjestettiin kaksi työpajaa: vuorovaikutustyöpaja senioreille (Kuluttajatutkimuskeskus) ja kehittäjien konseptityöpaja. Kaikkiaan esiselvitykseen toi näkemyksensä 150 osallistujaa. Raportissa on neljä pääosaa: 1) Yleinen osuus, joka kuvaa kansalaisvaikuttamisen ja digitaalisen television haasteita ja mahdollisuuksia poliittisen kulttuurin ja digitaalisen viestinnän muuttuvassa ympäristössä. 2) Toimintaympäristön kuvaus 2005, jossa kuvataan toimijakentän tilanne haastattelujen valossa sekä esitellään ja arvioidaan parhaita käytäntöjä kotimaassa ja ulkomailta palveluesimerkein. 3) Konsepti- ja formaattiluonnokset, joissa esiselvityksen aineiston pohjalta hahmotellaan yleisiä malleja ja geneerisiä palveluja kansalaisten osallistumiseen ja vaikuttamiseen digi-tv:ssä. 4) Johtopäätökset ja suositukset, jotka tiivistävät tulokset ja esittävät jatkotoimenpiteitä. Avainsanat (asiasanat) kansalaisvaikuttaminen, osallistuminen, kuuleminen, digitaalinen televisio, monikanavaympäristö Muut tiedot Sarjan nimi ja numero ArviD-julkaisuja 05/2005 Kokonaissivumäärä Jakaja JP-Epstar Kieli suomi ISBN , (verkkojulkaisu) Hinta Kustantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Luottamuksellisuus julkinen

6 Utgivare Författare (uppgifter on organet: organts namn, ordförande, sekreterare) Minna Tarkka (m-cult) Kari A. Hintikka, Oili Salminen (TIEKE) Publikation (även den finska titeln) Digi-tv som kanal för medborgarinflytande PRESENTATIONSBLAD Utgivningsdatum Typ av publikation Rapport Uppdragsgivare Kommunikationsministeriet Datum för tillsättandet av organet Referat Rapporten samlar resultaten av förutredningen Digi-tv - en kanal för medborgarinflytande. Uppdragsgivare för förutredningen var regeringens Politikprogram för medborgarinflytande (Finansministeriet, Justitieministeriet) och ArviD-programmet (Kommunikationsministeriet). Förutredningen kartlade medel genom vilka digitaltelevisionen kan främja medborgarnas, organisationernas och förvaltningens växelverkan i den samhälleliga verksamheten och beslutsprocessen. Tyngdpunkten var en bred definition av delaktighet: medborgarnas deltagande i information, beslutsfattande, planering och s.k. delaktighet i verksamhet, som också beaktar medborgarnas egen produktion och kommunikation mellan jämställda. För teknikens del avgränsades förutredningen till verksamhetsmiljön för 2007 års digitala television och genomförande av tjänster för medborgarinflytande som en del av flerkanalsmiljön. Bakgrundsundersökningen till förutredningen kartlade medborgarsamhällets och förvaltningens behov och fungerande modeller av redan genomförda tjänster. Inom ramen för projektet gjordes en omfattande serie intervjuer med aktörerna inom den digitala televisionen och medborgarinflytande och ordnades två workshops: en växelverkan-workshop för seniorer (Konsumentforskningscentralen) och en konceptverkstad för utvecklare. Totalt framförde 150 deltagare sina synpunkter inom ramen för förutredningen. Rapporten består av fyra huvuddelar: 1) En allmän del, som beskriver medborgarinflytandets och digitaltelevisionens utmaningar och möjligheter i den föränderliga miljö som utgörs av politisk kultur och digital kommunikation. 2) Beskrivning av verksamhetsmiljön 2005, som skildrar situationen för aktörsfältet i ljuset av intervjuer och presenterar och evaluerar den bästa praxisen inom landet och utomlands med exempel på tjänster. 3) Koncept- och formatutkast, med vilka och utifrån materialet i förutredningen gestaltas allmänna modeller och generiska tjänster för medborgarnas delaktighet och inflytande i digi-tv. 4) Slutledningar och rekommendationer, som sammanfattar resultaten och presenterar fortsatta åtgärder. Nyckelord Övriga uppgifter Series namn och nummer ArviD publikationer 05/2004 Sidoantal Språk finska Distribution JP-Epstar ISBN , (www publikation) Pris Förlag Kommunikationsministeriet Sekretessgrad offentlig

7 The publisher Authors (from body, name, chairman and secretary of the body) Minna Tarkka (m-cult) Kari A. Hintikka, Oili Salminen (TIEKE) Name of the publication Civic participation in digital television DESCRIPTION Date of publication Type of publication Report Assigned by Ministry of Transport and Communications Date when body appointed Abstract The report publishes results from the research project Digital television and civic participation, commissioned by the Government s Programme on Citizenship Politics (Ministry of Finance, Ministry of Justice) and the ArviD programme of the Ministry of Transport and Communications. The objective of the research was to find means through which digital television could enhance the interaction of citizens, organisations and government in decision-making and social development. The focus was on a wide definition of civic participation: in addition to citizen s access to and participation in information, decision-making and planning, the research emphasised the citizens activity as producer in peer-to-peer communications. Technologically the research was framed within the landscape of the year 2007, situating digital television in a multi-channel networked environment. The research mapped out needs from the points of view of civil society and government and collected best practices from existing services. The project involved extensive interviews with actors of civil society and digital television as well as concept workshops with senior citizens (National Consumer Research Centre) and DTV developers. Altogether 150 persons contributed their views to the project. The report has 4 main parts: 1) A general overview describes the challenges and opportunities of civic participation and digital television in the changing landscape of political culture and digital communications. 2) An overview of the situation in 2005 describes the interviewed actors motivations and presents good practices from Finland and internationally. 3) Concept and format sketches present generic models and services for civic participation in digital television. 4) Conclusions and recommendations for policy, production and development Keywords civic participation, hearings, digital television, multi-channel services Miscellaneous Serial Name and number ArviD publications 05/2005 Pages, total Distributed by JP-Epstar Language Finnish ISBN , (www publication) Price Confidence status Public Published by Ministry of Transport and Communications

8

9 Esipuhe Tämä esiselvitys digitaalisesta televisiosta kansalaisvaikuttamisen kanavana on teetetty osana valtiovarainministeriön vetämää Kansalaisvaikuttaminen tietoverkoissa -hanketta. Hanke toteuttaa omalta osaltaan hallituksen poikkihallinnollista kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaa, jonka vastuuministeriönä on oikeusministeriö. Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma edistää aktiivista kansalaisuutta, kansalaisyhteiskunnan toimintaa, kansalaisten yhteiskunnallista vaikuttamista ja edustuksellisen demokratian toimivuutta. Yhdeksi politiikkaohjelman neljästä keskeisestä tavoitteesta on asetettu perinteisten ja uusien kansalaisvaikuttamisen kanavien ja mahdollisuuksien kehittäminen niin, että ne tukevat kansalaisten täyttä osallistumista yhteisöjen ja yhteiskunnan toimintaan. Esiselvitys kytkeytyy vahvasti liikenne- ja viestintäministeriön ArviDklusteriohjelmaan, jonka tehtävänä on edistää digi-tv-kanavan käyttöä tukemalla helppokäyttöisten ja innovatiivisten palveluiden kehittymistä koko skaalalla viihteestä asiointiin, käynnistämällä palvelutuotannon perusedellytyksiä parantavia toimia ja luomalla klusterin toimijoiden laajan yhteistyöverkoston. ArviD-ohjelma käynnistyi ja kestää vuoden 2005 loppuun. Esiselvityksessä on kartoitettu tarpeet digi-tv:n käytölle kansalaisvaikuttamisen kanavana sekä olemassa olevia toimijoita ja toimivia malleja. Kiinnostuneita toimijoita on haastateltu ja kutsuttu kahteen workshopiin hahmottelemaan ja arvioimaan uusia mahdollisuuksia monimuoto-ohjelmaformaateiksi kansalaisvaikuttamisen tukemiseksi. Monimuoto-ohjelmaformaateissa hyödynnetään kodeissa käytössä olevan tekniikan mahdollisuuksia: digi-tv, Internet, kännykät, jne. Tekijät ovat kirjanneet raporttiin työnsä tulokset omina näkemyksinään. Evästyksiä työlle ovat kokouksissaan antaneet Kansalaisvaikuttaminen tietoverkoissa -hankkeen työryhmän jäsenet: Asunta, Hanna-Leena, Suomen kylätoiminta ry Harjuhahto-Madetoja, Katrina, valtioneuvoston kanslia Heikkilä, Heikki, Tampereen yliopisto Holkeri, Katju, valtiovarainministeriö Kauppinen, Pirkko, oikeusministeriö Kekki, Kirsti, opetusministeriö Kurikka, Päivi, Suomen Kuntaliitto Lahti, Jari, Yleisradio Oy Mölläri, Markku, sisäasiainministeriö Niemelä, Seppo, oikeusministeriö Pakarinen, Mikko Turun kaupunki Saarijärvi, Marjukka, liikenne- ja viestintäministeriö Sassi, Sinikka, Helsingin yliopisto Suurhasko, Margit, valtiovarainministeriö vii

10 Terho, Arja, valtiovarainministeriö Toivanen, Päivi, ulkoasiainministeriö Esiselvityksen tilaajia ovat valtiovarainministeriö, oikeusministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö. Esiselvityksen tekijä on TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, josta työhön osallistuivat erityisasiantuntija Kari A. Hintikka ja viestintäpäällikkö Oili Salminen. TIEKE:n alihankkijana toimi toiminnanjohtaja Minna Tarkka m-cultista. Kiitämme kaikkia niitä tahoja, jotka ovat olleet mukana hankkeen toteutuksessa. Helsingissä 26. huhtikuuta 2005 Arja Terho Seppo Niemelä Marjukka Saarijärvi Neuvotteleva virkamies Ohjelmajohtaja Neuvotteleva virkamies viii

11 Yhteenveto Tiivistelmä julkaisun keskeisistä johtopäätöksistä ja suosituksista. Johtopäätökset Digitaalinen televisio ja kansalaisvaikuttaminen: toimijat etsivät toisiaan Kansalaisvaikuttamisen ja osallistumisen kehittämiseen vallitsee kasvava kiinnostus toimijoiden keskuudessa. Tahot ja tahdot eivät vielä kohtaa toisiaan: kansalaisyhteiskunnan toimijoilta puuttuu taitoja ja ympäristöjä, jotka mahdollistavat aidon osallistumisen; hallinto puolestaan kaipaa tehokkaampia keinoja saavuttaa ja motivoida kansalaisia osallistumiseen. Digitaalisen television mahdollisuudet ja haasteet kansalaisvaikuttamisessa Televisiotoiminnan vahvuuksia ovat alueellinen jakelu ja kansallinen saavutettavuus. Digitaalisen television kansalaisvaikuttamiselle tuomia lisäarvoja ovat audiovisuaalisen kerronnan ja vuorovaikutteisten esitystapojen tehokkuus tiedon välittämisessä. Haasteellisimmat seikat liittyvät teknisen laiteympäristön vakiintumattomuuteen. Hallinnon näkökulmasta kansalaisnäkökulmaan Kansainvälinen suuntaus on siirtyä yksisuuntaisesta, hallinnolta kansalaisille suuntautuvasta toiminnasta kohti vuorovaikutteista, hallinnon ja kansalaisten kumppanuutta korostavaan hallintotapaan. Suomen hallinto on omaksunut sähköisiä asiointi- ja kuulemistapoja ripeästi ja laajamittaisesti. Uusien osallistuvien muotojen kehittämisen ohella kaivataan edelleen perinteisiä tiedotus- ja kuulemistoimia. Asiantuntijakulttuurista moniäänisyyteen Osasyy suomalaisten kansainvälisesti heikkoon yhteiskunnalliseen osallistumiseen voi olla politiikan ja mediatuotannon asiantuntijavetoisuus. Kulttuuri- ja teknologiatuotannossa kehitetyt osallistuvat menetelmät ovat sovellettavissa myös digitaalisen television tuotantoon kansalaisten voimallistamiseksi. Sananvapautta ja erityisryhmiä korostavat digitaalisen television kanavakonseptit ovat moniarvoisen yhteiskunnan mahdollisuuksia myös Suomessa. ix

12 Julkisen palvelun monet haasteet Julkisen palvelun televisiotoiminnalle kohdistuu uusia haasteita. Vuorovaikutteisten tuotantomallien omaksumisen ohella olisi vastattava myös kansalaisyhteiskunnan ja hallinnon viestintätarpeisiin, joihin liittyen BBC:n kansalaislähtöiset palvelut edustavat kansainvälisesti parhaita käytäntöjä. Vertaisverkot, kansalaiset ja paikallisuus osallisuuden edistäjinä Kansalaiselta kansalaiselle tapahtuva vertaisviestintä on osallistuvan hallintatavan perusta sekä tehokas keino muodostaa mielipiteitä ja suodattaa tietoa monimutkaisista ilmiöistä. Peer-to-peer- ja citizen-to-citizen-viestintä sekä paikalliset e- demokratiasovellukset motivoivat kansalaisia ja tuovat mahdollisuuksia myös digitaalisen television monikanavaformaateille. Vaikuttamisen vaikuttavuus ja osallistumisen osaaminen Osallistumis- ja kuulemisprosessien vaikuttavuus lisää kansalaisten motivaatiota. Julkisten toimijoiden olisi sähköisiä kanavia käyttäessään kiinnitettävä erityistä huomiota aloitteellisuuden, palautteen, prosessien moderoinnin ja oikea-aikaisuuden toteutumiseen. Hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan kumppanuutta korostava keskustelukulttuuri vaatii uusia media- ja vuorovaikutustaitoja kaikilta osapuolilta. Uudet kanava- ja portaalitoimijat Uudenlaiset yhteistoiminnalliset organisaatiot, kanavayhteenliittymät ja portaalitoimijat ovat tehokkaita kansalaisaktiivisuuden kanavoijia tarjotessaan resursseja toimijoille ja toimiessaan mikro- ja makrotason välittäjinä. Toimijoiden taloudellinen perusta ja tuotanto-osaaminen ovat toisinaan riittämätöntä, mikä kaipaa kehitystoimenpiteitä. Uudet paluukanavaformaatit Laajamittaisen kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia valtakunnan tv-kanavilla rajaavat mm. kaistaan ja päätelaitteisiin liittyvät syyt. Www tarjoaa paluukanavan kautta monia uusia mahdollisuuksia, joiden käyttöönottoa nopeuttaa jo käynnistynyt järjestöjen www-tuotanto. Osa malleista sopisi myös valtakunnallisten tv-kanavien sekä kaapeli- ja paikallistelevisioiden tarjontaan. Haasteet mediakasvatukselle Yhteiskunnallisesti aktiivisen, sähköisiä välineitä hyödyntävän mediakansalaisen kasvattaminen on pitkä prosessi ja mediataitojen merkitys kasvaa jatkuvasti. Koulujen ohella myös paikalliset mediapajat ja yhä kasvavassa määrin kirjastot tietoyhteiskuntaan opastavina tahoina ovat tärkeitä informaalin oppimisen ympäristöjä. x

13 Rahoitustarpeet ja pilottiväsymys Niin kansalaisvaikuttamisen kuin digitaalisen television kehittyminen edellyttää pitkäjänteistä rahoitusta ja tukitoimia. Kentällä havaittu pilottiväsymys liittyy projektimuotoiseen rahoitukseen sekä talousmallien ja laiteympäristön vakiiintumattomuuteen. Suositukset Julkishallinto kehittämään osallistumisen muotoja digi-televisioon Hallinto voi toteuttaa julkisuuslain edellyttämää aktiivista tiedontuotantovelvoitetta digitelevisiossa toteuttamalla kampanjoita ja tietoiskuja kuulemisprosesseihin liittyen ja kohdentamalla järjestöille ja erityisryhmille tiedotusta osallistumismahdollisuuksista. Hallinnon tehtävä on mahdollistaa ja nopeuttaa kansalaisvaikuttamisen sovelluskehitystä esim. rahoittamalla kärkihankkeita ja suunnattuja tutkimus- ja kehityshakuja. Alueellisen julkis-yksityisen yhteistyön lisääminen Vahvasti kehittyvä julkis-yksityinen yhteistyö eli PPP (Public-Private-Partnership) sisältää uusia toiminta-, talous- ja kumppanuusmalleja, joiden osaamista tulisi kehittää. Suositeltavia toimenpiteitä ovat PPP-hautomotoiminta sekä media- ja viestintä-alan oppilaitoksista valmistuneiden nuorten ammattilaisten jatkokoulutus. Valtakunnalliset järjestökoalitiot hyödyntämään digi-tv:n mahdollisuuksia Valtakunnalliset ja keskusjärjestökoalitiot voisivat alkaa kehittää suuria yleisöä kiinnostavia ohjelmamuotoja. Digitaalisen televisioon liittyvän toiminnan vähäisyys järjestöissä johtuu myös tiedonpuutteesta, joten tiedotus ja hyötyjen osoittaminen järjestöille on tarpeen. Sisältö- ja palvelukehityksen nopeuttaminen Tällä hetkellä digitaalisen television ohjelmointi- ja konseptikehitys on pitkälti teknologia- ja kaupallisten toimijoiden varassa. Digitaalisen television tv-tuotannoissa tarvitaan kuitenkin myös mediatuotantoyhtiöiden osaamista ja lisäksi kansalaisvaikuttamisen konseptit edellyttävät lisäksi julkishallinnon ja kansalaisjärjestöjen osallistumista. Tutkimus- ja kehitystyön tulosten hyödyntäminen Tutkimusyksiköissä on kehitetty TEKESin ja yritysten tuella runsaasti teknologiaa, joka soveltuu kansalaisvaikuttamisen palveluihin. Mainittavia alueita ovat open source- standardeihin ja peer-to-peer teknologiakehitys, simulaatiot ja tiedon visualisotinti, yhteisölliset monikäyttäjäsovellukset sekä mm. semantic web-kehitys. Näiden teknologioiden soveltamista kansalaisvaikuttamisen palveluihin tulisi nopeuttaa. xi

14 Yhteistoiminnallisen portaali- ja kanavatoiminnan tuki Kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, julkisen sektorin ja jakelijoiden välille tarvitaan yhteistoiminnallisia organisaatioita, jotka voivat jakaa tiedon tuotannon ja jakelun resursseja sekä aktivoida jäsenistöä ja kohderyhmiä osallistumiseen. Näiden välittäjätahojen syntyminen on edellytys osallistuvalle viestinnälle ja niiden kehittämistä tulisi tukea. Tietotupien ja videopajojen paluu Tietotuvat ja videopajat sekä kirjastot ovat keskeisiä uusien kansalaistaitojen koulutusympäristöjä, joiden kehittämistä tulisi tukea kansallisella, alue- ja kunnallistasolla. Rahoitusinstrumenttien kehittäminen ja pitkäjänteisyys Pitkäjänteisiä julkisia rahoitusmuotoja on kehitettävä kansalaisvaikuttamisen ja osallistumisen toteuttamiseksi. Kuulemisen ja osallistumisen yhdenmukaistaminen, tuotteistus ja vienti Kehitettävien palvelukonseptien yhdenmukaistaminen ja keskinäisen yhteensopivuuden takaaminen mahdollistavat konseptien monistamisen ja mahdollisen viennin. Tulisi selvittää lähtökohdat e-governance-palvelujen vientikehitykselle. Digi-tv-klusteritoiminnan jatkaminen Digitaalinen tv-toiminta tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kansalaisvaikuttamiseen, mutta kentän eri toimijoiden olisi löydettävä toisensa. Suositeltavaa on ArviDklusteriohjelman kaltaisen toiminnan jatkaminen kahdella vuodella Uusissa klusteriohjelmissa tulisi huomioida kansalaisvaikuttamisen toimijoiden mukanaolo ja edistää toimijoiden yhteistyötä esim. suunnatuin hauin. Must carry -probleeman ratkaiseminen Suomessa maanpäällinen ja kaapelijakelu ovat poikkeuksellisen tasaväkisessä suhteessa. Tämä on ongelmallista erityisesti valtakunnallisten tuotantojen kannalta, jos tuotanto ei ole osa tv-kanavan tarjontaa. Kaapeli-tv-yhtiöiden mielestä Digitan pitäisi maksaa "ylimääräisestä" lähetysvirrasta, kun taas Digitan käsityksen mukaan kaapeli-tv:t saisivat lisää asiakkaita hyödyttävää aineistoa. Jos paluukanava yleistyy sisältöjakelun kanavana, niin ongelma pääosin poistuu. Saavutettavuus ja käytettävyys taattava Esiselvityksessä lähdettiin liikkeelle oletuksesta, että digitaalisen television laiteympäristöön ja käytettävyyteen liittyvät ongelmat on ratkaistu 2007 loppuun mennessä. Kanxii

15 salaisvaikuttamisen digitaalisessa televisossa on mahdollista vain, mikäli ohjelmat ja palvelut ovat kaikkien saavutettavissa ja helppokäyttöisiksi suunniteltu. LVM:n, TE- KESin ja muiden toimijoiden tulisi jatkaa digi-tv.n käytettävyyteen liittyviä toimia sekä pyrkiä vahvistamaan teknistä toimintaympäristöä huomioiden mm. päätelaitteet, kapasiteetin ja paluukanavaratkaisujen tarpeet. xiii

16 Termit ja lyhenteet Kansalaisvaikuttamisen sanastoa Argumentointi Demokratia Hallinta / Hallinto Mielipiteen tai väitteen perusteltu ilmaiseminen ja puolustaminen vastaväitteiltä. Kaiken poliittisen, filosofisen tai aatteellisen keskustelun ja väittelyn perusta. Joko edustukselliseen tai suoraan kansanvaltaan perustuva hallitusmuoto. Demokratian perusajatuksena on, että hallintovalta nousee kansasta ja toteuttaa kansan tahtoa. Demokratia on yleensä edustuksellista eli tapahtuu jonkinlaisen kansanedustuslaitoksen välityksellä. Tämän takia äänioikeus ja säännölliset, vapaat vaalit ovat käytännön demokratian tärkeä alue. Täysin suoraa kansanvaltaa, jossa asioista päätettäisiin kansan-äänestyksillä, ei liene käytetty missään. Deliberatiivisessa demokratiassa korostuu äänestämisen sijaan tahojen välinen keskustelu ja eri näkökulmien harkinta. Hallintoa ja hallituksen (government) näkökulmaa täydentävä näkökanta, joka keskittyy hallintaan ja hallintotapaan (engl. Governance). Hallintanäkökulma korostaa päätöksenteon monitahoista ja verkostomaista ongelma- ja toimijakenttää sekä uusia yhteistyön muotoja hallinnon, yrityssektorin ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Kansalais- tai kuntalaisadressi Kuntalaisille merkityksellisen asian puolesta kerättävä nimilista esimerkiksi aloitteen tueksi. Kansalaisaktivismi Kansalaisyhteiskunta Kolmas sektori Yksityisten kansalaisten tai pienten kansalaisryhmien tietoista, julkista toimintaa jonkin asian muuttamiseksi. Hallinto- ja yrityssektorien ulkopuolelle jäävä toiminta, jossa toimijana ovat järjestöt, liikkeet ja yksityiset kansalaiset. Kolmas sektori tarkoittaa niitä yhteisöjä ja toimintoja, jotka eivät ole julkisyhteisöjä tai yrityksiä. Kolmannen sektorin toiminta on kaikille avointa ja se on ainakin osittain vapaaehtoista. Toiminnalla ei tavoitella voittoa ja siitä saatava hyöty kohdistuu laajasti koko ympäröivään yhteiskuntaan eli on ns. yleishyödyllistä. Kolmannen sektorin xiv

17 toiminta on järjestäytynyttä ja voimassa olevien lakien ja asetusten mukaista. Kuuleminen Hallinnon keräämä palaute kansalaisilta esimerkiksi lakialoitteeseen liittyen. Kuuleminen voi toteutua esimerkiksi kirjallisten lausuntokierrosten, kuulemistilaisuuksien tai verkkofoorumien puitteissa. Osallistaminen / Osallistuminen Osallistaminen on ylhäältä alaspäin, hallinnosta kansalaisille suuntautuvaa toimintaa, osallistumismahdollisuuksien tarjoamista kansalaisille. Osallistuminen on kansalaisten aktiivista toimintaa, joka voi toteutua keskinäisenä, järjestöissä tai suuntautua hallintoon. Osallisuus Sananvapaus Vaikuttaminen Valtaistaminen Periaate, jonka mukaan kansalaisella on oltava mahdollisuus sekä saada tietoa päätöksenteosta että päästä vaikuttamaan siihen. Osallisuus on liittymistä, jossa osallistuja tulee osaksi ryhmää tai toimintoa. Kansalaisen oikeus sekä ilmaista vapaasti mielipiteensä että saada vapaasti tietoa. Tässä tapauksessa vaikuttaminen viittaa yhteiskunnalliseen toimintaan, jolla pyritään saamaan aikaan toimijoiden haluamia muutoksia yhteiskuntapolitiikan eri alueilla yleisesti hyväksytyillä tavoilla. Vaikuttamisessa toimijoita ja kohteita ovat mm. poliittiset päätöksentekijät, media, järjestöt, organisaatiot ja yritykset. Valtaistaminen, voimistuminen (empowerment) tarkoittaa sekä yksilön että ryhmän oman päätäntävallan ja voimavarojen lisääntymistä prosessitoiminnan kautta. Yhteistyön avulla tuotettu tieto ja osaaminen lisäävät tietoisuutta. Digitaalista voimistumista edistetään opettelemalla esim. tieto- ja viestintätekniikan käyttötapoja. Verkkodemokratia, e-demokratia Kansalaisten liittäminen päätöksentekoprosessiin ja muu kansalaisvaikuttaminen internetiä ja muuta verkkoviestinnän teknologioita käyttämällä. Lähteet: *Vallakas - kuntalaisen vaikuttamisopas Käsitepankki xv

18 Digitaalisen television sanastoa Digi-tv, DTV, digitaalinen televisio Digitaalisessa muodossa tapahtuva tv-signaalin lähettäminen ja vastaanottaminen erillisen sovittimen tai sovitinominaisuudella varustetun tv-vastaanottimen avulla. Digiboksi, digisovitin, digipääte Yleisnimitys lisälaitteille, joita käytetään digitaalisten tvlähetysten vastaanottamiseen ja vuorovaikutteisten palvelujen käyttöön. analogisella televisiolla. Digisovitin muuntaa digitaalisen signaalin vanhaan analogialaitteeseen sopivaksi. Modeemin tai vastaavaa paluukanavayhteyttä käsittelevä malli voi tuoda myös internet-yhteyden kuvaruudulle. Digiteksti-tv / Superteksti-tv Analogisen teksti-tv:n laajennettu muoto, jossa voidaan esittää erilaisia aineistotyyppejä tekstitelevisiota monipuolisemmin. Paluukanava Paluukanavalla tarkoitetaan menetelmää tai järjestelmää, jolla tietoa voidaan lähettää digi-tv:n vastaanottopäästä takaisin lähettäjäpäähän tai palvelun tarjoajalle. Uuden median ja verkkotuotannon sanastoa Chat Sovellus ja virtuaalinen verkkotila, jossa voi viestiä esimerkiksi internetissä tai televisiossa kahden tai useamman ihmisen kesken yhtäaikaisesti. Cross media/ hybridimedia Usean kanavan tai viestintävälineen muodostama monimuotokonsepti tai yhteinen sisältö- tai palvelu-okonaisuus, jossa yksittäisessä välineissä hyödynnetään niiden erityispiirteitä, kuten tekstiviestejä kännykällä ja audiovisuaalisen aineiston massajakelua televisiossa. Hypermedia Hyperteksti Käytettävyys Esityskokonaisuus, jossa eri aineistotyyppejä on linkitetty toisiinsa hypertekstin tavoin ja käyttäjällä on jossain määrin mahdollisuus valita etenemistapansa epälineaarisesti. Tekstin epälineaarinen esitystapa, jossa eteneminen tapahtuu tekstilinkkien välityksellä. Käytettävyydellä (engl. usability) tarkoitetaan yleensä sitä, kuinka helposti ja tehokkaasti jonkin järjestelmän, kuten www-palvelun tai laitteen, toimintoja voidaan käyttää haluttuun tarkoitukseen. xvi

19 Käyttäjäkokemus Käyttöliittymä Moderointi Monikanavaisuus Multimodaalisuus P2P Portaali RSS Saavutettavuus Semantic Web Tiedon visualisointi Käyttäjäkokemuksella kuvataan käyttötilanteen kokonaisvaltaisuutta, sisältäen käytettävyyden ohella myös palvelun elämyksellisyyden. Käyttöliittymä on rajapinta palvelun toimintoihin. Käyttöliittymä on usein se näkyvä ja kosketeltava osa käytettävyyttä, johon kohdistuu sekä järjestelmän suunnittelijan huomio että käyttäjän kritiikki. Sisältöjen muokkaus, tiivistäminen sekä asiallisuuden valvominen, esimerkiksi www-keskusteluryhmissä ja virtuaaliyhteisöissä. Cross median ja hybridimedian kaltainen ajattelutapa, jossa palveluja tai niiden osia tarjotaan parhaiten sopivan kanavan tai välineen kautta. Multimodaalisuus tarkoittaa esityksen moniaistisuutta, koostuen esimerkiksi tekstistä, kuvasta, äänestä ja liikkeestä. P2P (peer-to-peer) on käsite, jolla tarkoitetaan sisältöjen jakelua hajautetussa vertaisverkossa. Näissä verkoissa ei ole varsinaisia palvelimia tai keskusjohtoisuutta, vaan sovellukset etsivät aineistoja käyttäjien omilta tietokoneilta. Aloitus- ja www-palvelukokonaisuus, jossa eri sisältöjä tai palveluita on koottu yhteen, usein eri sisällöntuottajilta ja palveluntarjoajilta. (Really Simple Syndication; Rich Site Summary) Uutisotsikkojen kaltainen dynaaminen syöte, jolla voi automatisoidusti välittää esimerkiksi tietoja uutisista, tapahtumista tai sisältöpäivityksistä verkkopalvelusta toiseen tai RSSselainohjelmaan. Kaikille käyttäjille tarjottu mahdollisuus osallistua ja saada elämyksiä, (tässä selvityksessä erityisesti digitaalisten ja verkottuneiden päätelaitteiden kautta). Semanttinen web tai merkityksellinen internet tarkoittaa joukkoa teknologioita, joiden tarkoitus on saada WWW:n sisällön merkitykset tietokoneen ymmärrettävään muotoon. Semanttisen webin sovellusalueita ovat muun muassa tiedonhaku ja dynaamisesti muotoutuvat sisältö- ja palvelukokonaisuudet. Lähestymistapa, jolla laajoja sisältökokonaisuuksia, kuten www-keskusteluja tai luonnontieteellistä informaatiota, pyritään jäsentämään helpommin hahmotettavaan kuvalliseen muotoon. xvii

20 Vuorovaikutteisuus Vuorovaikutteisuus tarkoittaa, että käyttäjällä on mahdollisuus vaikuttaa kohteen tilaan, esimerkiksi sovelluksessa tai sisällössä etenemisten tai lopputuloksen suhteen. Vuorovaikutussuunnittelu/ Osallistuva suunnittelu Menetelmäkokonaisuus, joka korostaa vaiheittain kohti sovellusta jalostuvaa kehitystä, jossa käyttäjien näkökulma on lähtökohta ja jatkuvan palautteen lähde. Virtuaaliyhteisö Weblog WWW Wikipedia Yhteisöllisyys Tietoverkoissa tai muissa virtuaalitiloissa keskenään viestivä yhteisö, jonka jäseniä yhdistävät esimerkiksi harrasteet, ajanviete tai yhteistoiminta tiettyjen päämäärien saavuttamiseksi. Blogi, nettipäiväkirja, verkkoloki, henkilökohtainen verkkojulkaisu. Www-kokonaisuus, joka eroaa perinteisistä kotisivuista aktiivisella päivityksellään sekä tekijän henkilökohtaisella kommentointityylillä. (World Wide Web) on internetissä toimiva hypertekstijärjestelmä, joka mahdollistaa myös muun media-aineiston levittämisen ja monipuolisten palvelujen tarjonnan. Wikipedia on niin sanotun vapaan sisällön sanakirja, jossa jokainen voi muokata toisten tuottamia aineistoja ja näin tarkentaa määrittelyjä jatkuvasti. Digitaalisten ja verkkopalveluiden piirre, joka korostaa ihmisten välistä kanssakäymistä, mielipiteiden vaihtoa ja yhteistä sisällöntuotantoa. xviii

21 Sisältö Esipuhe...vii Yhteenveto...ix Termit ja lyhenteet...xiv 1 Johdanto ja tiivistelmä Taustaa Toimeksianto ja rajaus Tutkimuksen näkökulma ja selvitystyön kulku Kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia ja haasteita digitaalisessa televisiossa Kansalaisvaikuttaminen Digitaalinen televisio Osallistuvat tuotanto- ja suunnittelumenetelmät Selvityksen tuloksia Toimintaympäristö Suomessa Esiselvityksen kohderyhmät Hanke- ja palvelukuvauksia sekä arviointi Konsepti- ja formaattiluonnoksia Konseptoinnin taustoitus Kansalaisvaikuttamisen muotojen soveltuvuus digi-tv:oon Yleinen malli osallistumiselle Yleinen malli vaikuttamiselle Yhteistyömuotoja tuotantoon ja jakeluun Ohjelmaideoita Päätelmät ja suositukset Loppupäätelmät Suositukset Lähteet ja lista haastatelluista...62 LIITE: Tiivistelmä esiselvityksen työpajoista...68 xix

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA -tavoitteet - sisältö - toteutus Avausseminaari 25.11.2003 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja SUOMI TIETOYHTEISKUNTANA MILLAINEN ON TIETOYHTEISKUNTA? tieto

Lisätiedot

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista?

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Finanssineuvos Katju Holkeri, Valtiovarainministeriö 24.11.2010 Kaikilla kansalaisilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Minkälaisen Euroopan sinä haluat? Euroopan unionin jäsenmaissa elää yli 500 miljoonaa ihmistä. Jokainen jäsenmaan kansalainen on myös EU-kansalainen. Identiteettimme Euroopan

Lisätiedot

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamustoimien ei-houkuttelevuus Vallankäytön korostuminen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Uusi Seelanti. katju.holkeri@vm.fi

Uusi Seelanti. katju.holkeri@vm.fi Uusi Seelanti katju.holkeri@vm.fi Tavoite 1 Haluttu työnantaja Varmistaa, että valtionhallinto on työnantajana houkutteleva hyville, sitoutuneille työntekijöille. Tavoite 2 Erinomaiset virkamiehet Luoda

Lisätiedot

kysely ja haastattelut, kevät 2014

kysely ja haastattelut, kevät 2014 kysely ja haastattelut, kevät 2014 Päätöksen äärellä - Avaimet käteen -seminaari, Kaupunkiverstas 25.3.2014 Minna Tarkka, Saija Salonen, Emmi Vainio, Stadi.TV / m-cult Päätöksen äärellä -kehityshanke Päätöksen

Lisätiedot

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Pasi Laukka 27.3.2014 Palvelut on järjestettävä Kaupunkistrategian kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät strategiset linjaukset

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma 14.11.2011 2 14.11.2011 3 Avoimen hallinnon periaatteet KANSALAISEN OIKEUDET Vahvistamme kansalaisten oikeutta tietoon sekä osallistumista yhteisten ratkaisujen

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Yleistä Sääntelyä kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimus EU:n valkoinen kirja Sääntelyä yleislaeissa Perustuslaki, kuntalaki Erityislait

Lisätiedot

Uusmedia kuluttajan silmin

Uusmedia kuluttajan silmin Uusmedia kuluttajan silmin Kansallisen multimediaohjelman Kuluttajatutkimukset-hanke SUB Göttingen 7 211790 524 2000 B4519 TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISKESKUS Digitaalisen median raportti 2/98 Helsinki I998 Sisältö

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja

Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Mitä uuden kirjastolain pitäisi mahdollistaa? Kirjastolain uudistamisen tavoitteena on turvata

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma. katju.holkeri@vm.fi Jyväskylä 29.8.2013

Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma. katju.holkeri@vm.fi Jyväskylä 29.8.2013 Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma katju.holkeri@vm.fi Jyväskylä 29.8.2013 Mitä on Open Government Partnership? Open Government Partnership (avoimen hallinnon kumppanuushanke) eli OGP käynnistettiin

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

Ubiikkiteknologia ja sosiaalinen media alueellisessa ja paikallisessa kehittämisessä

Ubiikkiteknologia ja sosiaalinen media alueellisessa ja paikallisessa kehittämisessä Ubiikkiteknologia ja sosiaalinen media alueellisessa ja paikallisessa kehittämisessä tutkija Sirkku Wallin Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus ja koulutuskeskus YTK Aalto yliopisto Digitalisaatiosta elinvoimaa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Työpajan tuottamat ideat ja kehittämisehdotukset Osallisuusohjelman laatiminen, muistio 2.3.2015 Kaupunkilaisille avoin työpaja 2.3.2015

Lisätiedot

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Kansan valta Citizen Voice and Action World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Demokratiaa kaikille? Seminaari demokratian tukemisesta kehitysyhteistyössä 27.11.2014 Katri

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista?

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

Lisätiedot

voimen tiedon ohjelma

voimen tiedon ohjelma Avoimen tiedon ohjelma Julkiset tietovarannot laajempaan käyttöön voimen tiedon ohjelma Valtion virastoilla ja kunnilla on hallussaan laajoja tietovarantoja. Suuri osa tiedosta on julkista tietoa, jota

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tietojohtaminen ja tekemisen haasteet. Esitys Kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä 2.10.2009 Pirjo Kainu

Tietojohtaminen ja tekemisen haasteet. Esitys Kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä 2.10.2009 Pirjo Kainu Tietojohtaminen ja tekemisen haasteet Esitys Kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä 2.10.2009 Pirjo Kainu Tietoasiantuntijat ry On tiedon tuottajien, tiedon välittäjien ja uuden tiedon luojien yhdistys.

Lisätiedot

Osallistuminen ja asukasdemokratia. Jenni Airaksinen

Osallistuminen ja asukasdemokratia. Jenni Airaksinen Osallistuminen ja asukasdemokratia Jenni Airaksinen Demokratia EDUSTUKSELLINEN DEMOKRATIA Eliitti päättää SUORA DEMOKRATIA Vapaat miehet torilla PLURALISTINEN LÄHESTYMISTAPA Yhdistää suoraa osallistumista

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

YTR:n kansalaistoiminnan teemaverkosto ja lähidemokratian edistäminen

YTR:n kansalaistoiminnan teemaverkosto ja lähidemokratian edistäminen YTR:n kansalaistoiminnan teemaverkosto ja lähidemokratian edistäminen Kylätoiminnan neuvottelupäivät Tampere 16.11.2015 Tauno Linkoranta YTR:n verkostot Tukevat maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014-2020

Lisätiedot

ITS Finland esiselvitys

ITS Finland esiselvitys ITS Finland esiselvitys Raine Hautala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne- ja viestintäministeriö VTT Jussa Consulting Traficon Oy SysOpen Oyj Raine Hautala # 1 Taustaa Liikennetelematiikan merkitys

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Asukkaiden Lappeenranta & Neljäs sektori Positiivinen vaikuttaminen yhteiskuntaan ilman politiikkaa

Asukkaiden Lappeenranta & Neljäs sektori Positiivinen vaikuttaminen yhteiskuntaan ilman politiikkaa Asukkaiden Lappeenranta & Neljäs Positiivinen vaikuttaminen yhteiskuntaan ilman politiikkaa Pia Haakana, asukasyhteyshenkilö Sektorit Yritykset Markkinaehtoinen Tavoittelee voittoa 1. YKSITYINEN Valtio,

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015. Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015. Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014 Hallitusohjelman kärkihanke Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten

Lisätiedot

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma)

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

ICT:n sosiaalinen käytettävyys

ICT:n sosiaalinen käytettävyys ICT:n sosiaalinen käytettävyys Jouni Backman 06.09.2007 Maailma muuttuu muuttuuko ihminen? Peruuttamaton ja syvällinen käyttäytymisen muutos digitaalinen alkuperäisväestö ja siirtolaiset 120 100 80 60

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA S I R K K U K O T I L A I N E N F T, P R O F E S S O R I T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Lasten ja nuorten vaikuttaminen mediassa? Miksi

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Hiljaista tietoa syntyy kun yhteisöllistä keskustelua ja tiedonvaihtoa ei tapahdu vaan kommunikointi rajoittuu

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

DAISY. Esteetöntä julkaisua

DAISY. Esteetöntä julkaisua DAISY Digital Accessible Information SYstem Esteetöntä julkaisua Markku Leino 27.4.2009 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mikä on DAISY kirja? DAISY-järjestelmän lyhyt historia Miten rakentaa DAISY-kirja ja kirjatyypit

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Sosiaalinen media ja osallisuus

Sosiaalinen media ja osallisuus Sosiaalinen media ja osallisuus 15.9.2011 Kuntamarkkinat, Helsinki Antti Syväjärvi Hallintotieteen professori 1 Esityksen rakenne I Sosiaalisesta mediasta kunnissa II Uudesta osallisuudesta kunnissa 2

Lisätiedot

Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen Big datan hyödyntäminen LVM/FIIF-yhteistyö 1 0 /1 9 /1 4 Nykytilanne Useita olemassa olevia ohjelmia ja tahoja, josta yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea rahoitusta Big Dataan ja teollisen internetin

Lisätiedot

Kuntaliiton julkaisut Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen

Kuntaliiton julkaisut Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen Kuntaliiton julkaisut Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen KL-Shop Toinen linja 14, 00530 Helsinki puh. 09 771 2199 julkaisumyynti@kuntaliitto.fi 1 Tilausnumero 509465 Hinta 25.00 Tutkimus selvitti kuntalaisten

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Nuoret nuorten palveluiden kehittäjinä Osallisuutta vai asiakaslähtöisyyttä

Nuoret nuorten palveluiden kehittäjinä Osallisuutta vai asiakaslähtöisyyttä Nuoret nuorten palveluiden kehittäjinä Osallisuutta vai asiakaslähtöisyyttä Tapio Kuure Valtio-opin dosentti Tutkija, Nuorisotutkimusverkosto 38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Marina Congress Centre,

Lisätiedot

ÄLYÄ VERKOSSA WEB INTELLIGENCE Kansallisia julkisia kehityshankkeita: kohti älykkäitä verkkopalveluita. Valtioneuvoston tietoyhteiskuntaohjelma

ÄLYÄ VERKOSSA WEB INTELLIGENCE Kansallisia julkisia kehityshankkeita: kohti älykkäitä verkkopalveluita. Valtioneuvoston tietoyhteiskuntaohjelma ÄLYÄ VERKOSSA WEB INTELLIGENCE Kansallisia julkisia kehityshankkeita: kohti älykkäitä verkkopalveluita Valtioneuvoston tietoyhteiskuntaohjelma 3.9.2004 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja, tietoyhteiskuntaohjelma

Lisätiedot

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio Asta Bäck Sosiaalisen median mahdollisuuksia Palvelu voi rakentua kokonaan käyttäjien tuottaman aineiston ja käyttäjien aktiviteetin ympärille Flickr

Lisätiedot

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto Sivu 1 / 5 RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015 1. Johdanto Raahen kaupungilla on pitkät perinteet yhteistyöstä ja kylien tukemisesta. Vuonna 1989 Raahen kaupunki osallistui kolmivuotiseen, valtakunnalliseen

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS 21.11.2013 Lapin pääkaupunki ja Joulupukin virallinen kotikaupunki 21.11.2013 Matkailufaktoja

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

Vihreän ICT:n toimintaohjelman tavoitteet ja toimenpidealueet mediasektorin näkökulmasta. Mirka Meres-Wuori, Internetpalvelut -yksikkö

Vihreän ICT:n toimintaohjelman tavoitteet ja toimenpidealueet mediasektorin näkökulmasta. Mirka Meres-Wuori, Internetpalvelut -yksikkö Vihreän ICT:n toimintaohjelman tavoitteet ja toimenpidealueet mediasektorin näkökulmasta Mirka Meres-Wuori, Internetpalvelut -yksikkö Esityksen kulku 1. LVM ja vihreä ICT 2. Toimintaohjelman valmistelu

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9. Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.2014 Maailmalle olet vain joku, mutta jollekin voit olla koko maailma.

Lisätiedot

Kuntaliiton julkaisut Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen

Kuntaliiton julkaisut Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen Kuntaliiton julkaisut Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen KL-Shop Toinen linja 14, 00530 Helsinki puh. 09 771 2199 julkaisumyynti@kuntaliitto.fi 1 Tilasnumero 509465 Hinta 25.00 Tutkimus selvitti kuntalaisten

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran LAUSUNTO Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 2016

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran LAUSUNTO Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 2016 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran LAUSUNTO Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 2016 Tiivistelmä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura haluaa esittää seuraavan lausunnon

Lisätiedot

Osallistuminen ja vaikuttaminen vaikuttamiskanavat haltuun! Anneli Salomaa, oikeusministeriö 28.10.2015

Osallistuminen ja vaikuttaminen vaikuttamiskanavat haltuun! Anneli Salomaa, oikeusministeriö 28.10.2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen vaikuttamiskanavat haltuun! Anneli Salomaa, oikeusministeriö 28.10.2015 Oikeusministeriön Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö Vaalilain, puoluelain ja kielilain

Lisätiedot

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien tilanteen kartoitus OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien

Lisätiedot

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu Avoin hallinto Open Government Partnership Suomen toimintaohjelman valmistelu Mikä on Open Government Partnership? Open Government Partnership (avoimen hallinnon kumppanuushanke) eli OGP käynnistettiin

Lisätiedot

1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen

1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen 1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen Tarjontaa paljon tarvitaan henkilö, joka kokoaa oikeat palikat yhteen Ensin hahmotetaan kokonaisuus sen jälkeen tarkastellaan pienempiä osa-alueita Koulutus/tiedon

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

13.1.2015. Järjestöt rakenteiden murroksessa. Esitykseni rakenne. Mikä muuttuu? Yhden päivän uutiset

13.1.2015. Järjestöt rakenteiden murroksessa. Esitykseni rakenne. Mikä muuttuu? Yhden päivän uutiset Järjestöt rakenteiden murroksessa Rehtori, dos. Jorma Niemelä KYT-juhla, Jyväskylä Esitykseni rakenne 1. Maailman muutos: Muutoksen ennakointia terveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa ja koulutuksessa

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut

Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut Oppijan verkkopalvelut seminaari Helsinki, Finlandia-talo Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi 9.12.2013 Sisältö Oppijan palvelut osana SADe-ohjelmaa

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa.

Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa. Valtakunnalliseen kumppanuusfoorumiin Seminaari Ke. 26.11.2014, Hotel Arthur, Helsinki Klo 14.00-14.45 Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa. Erityisasiantuntija Ari-Pekka Leminen,

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Säädösvalmistelun kuulemisohjeet. Sisältö. Johdanto, Tavoitteet. Luonnos KANEn lausunnoksi (kokous 26.11.2015) Laatija: Oikeusministeriö

Säädösvalmistelun kuulemisohjeet. Sisältö. Johdanto, Tavoitteet. Luonnos KANEn lausunnoksi (kokous 26.11.2015) Laatija: Oikeusministeriö Luonnos KANEn lausunnoksi (kokous 26.11.2015) Laatija: Oikeusministeriö Vastauksen määräpäivä: 16.11.2015 (KANE hakenut ja saanut lisäaikaa) Säädösvalmistelun kuulemisohjeet Sisältö Johdanto, Tavoitteet...

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Ville Meloni Forum Virium Helsinki Tietojohtamisen verkoston seminaari 23.11.2012 Helsinki Region Infoshare Avataan Helsingin seutua koskevaa julkista tietoa kaikkien

Lisätiedot

Lehdistön tulevaisuus

Lehdistön tulevaisuus Lehdistön tulevaisuus Lehtiasiain neuvottelukunnan raportti 17.12.2013 Lehtiasiain neuvottelukunta Toimikausi 2.1.2012 30.4.2015 Yhteistyöfoorumina, jossa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12.

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kysely kaupungin viestinnästä 013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.1.013 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013 Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, Sisältö Motiva Oy Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäviestintä Kuluttajien tietolähteitä Motiva Oy 100 % valtion omistama

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön

Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön Jukka Laukkanen Jyväskylän kaupunki/ konsernihallinto/ kilpailukyky ja kaupunkikehitys, Kansalaistoiminnankeskus Matara 22.1.2014

Lisätiedot

Tiedon avaamisen työpaja 6.5.

Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Kouluttajina Jari Salo ja Jyrki Kasvi TIEKEstä (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus). Päivän aiheet: Tiedon avaaminen Standardit ja tietomuodot Rajapinnat ja tiedonsiirto Juridiikka

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Talous ja työllisyys

Talous ja työllisyys Talous ja työllisyys 1. Suomen ja euroalueen talouspolitiikka 2. Designilla kilpailukykyä 3. Valmistavan vientiteollisuuden tuotteiden ja palveluiden pelillistäminen 4. Globaalit yritykset pienillä työssäkäyntialueilla:

Lisätiedot

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Alueelliset järjestöpäivät 24. 25.10.2009 Intranet ja Ekstranet Intranet on lähiverkko, joka on eristetty tietyn ryhmän käyttöön. Tavallisesti intranetillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu?

Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu? Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu? Marjo Riitta Tervonen, erityisasiantuntija, SOSTE Anne Mustakangas-Mäkelä, Hyvinvointi- ja yhteisötyön johtaja, Vuolle Setlementti Sosiaali-

Lisätiedot

Suomen kulttuurilaitokset

Suomen kulttuurilaitokset Suomen kulttuurilaitokset Kurssi, kevät 2001 Moskovan yliopisto Leena Kononen Tiedonhaku Suomesta Julkisten viranomaisten, valtion ja kuntien keskeiset palvelut sekä keskeiset julkiset tiedot löytyvät

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

Uusi paikallisuus -hanke. Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys

Uusi paikallisuus -hanke. Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys Uusi paikallisuus -hanke Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys Suomen Setlementtiliitto ry:n koordinoima Uusi paikallisuus hanke on RAY:n rahoittama 5- vuotinen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot