Digi-tv kansalaisvaikuttamisen kanavana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digi-tv kansalaisvaikuttamisen kanavana"

Transkriptio

1 ArviD-julkaisuja 05/2005 Digi-tv kansalaisvaikuttamisen kanavana Esiselvitys Digi-tv-klusteriohjelma

2

3 ArviD-julkaisuja 05/2005 Digi-tv kansalaisvaikuttamisen kanavana Esiselvitys ISBN , ISBN (verkkojulkaisu) ArviD-julkaisuja 05/2005 Helsinki 2005

4

5 Julkaisija Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Minna Tarkka (m-cult uuden mediakulttuurin keskus) Kari A. Hintikka, Oili Salminen (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus) Julkaisun nimi Digi-tv kansalaisvaikuttamisen kanavana KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji Raportti Toimeksiantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä Tiivistelmä Raportti kokoaa tulokset Digi-tv kansalaisvaikuttamisen kanavana -esiselvityksestä, jonka toimeksiantajina olivat hallituksen Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma (valtiovarainministeriö, oikeusministeriö) ja ArviD-ohjelma (liikenne- ja viestintäministeriö). Esiselvitys kartoitti keinoja, joilla digitaalinen televisio voisi edistää kansalaisten, järjestöjen ja hallinnon vuorovaikutusta yhteiskunnallisessa toiminnassa ja päätöksenteossa. Painopisteenä oli osallisuuden laaja määritelmä: kansalaisten osallistuminen tietoon, päätöksentekoon, suunnitteluun sekä ns. toimintaosallisuus, jossa huomioidaan myös kansalaisten oma tuotanto ja vertaisviestintä. Teknologian osalta esiselvitys rajattiin vuoden 2007 digitaalisen television toimintaympäristöön sekä kansalaisvaikuttamisen palvelujen toteuttamiseen osana monikanavaympäristöä. Esiselvityksen taustatutkimus kartoitti kansalaisyhteiskunnan ja hallinnon tarpeita sekä toimivia malleja jo toteutetuista palveluista. Hankkeen puitteissa tehtiin laaja haastattelukierros digitaalisen television ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa sekä järjestettiin kaksi työpajaa: vuorovaikutustyöpaja senioreille (Kuluttajatutkimuskeskus) ja kehittäjien konseptityöpaja. Kaikkiaan esiselvitykseen toi näkemyksensä 150 osallistujaa. Raportissa on neljä pääosaa: 1) Yleinen osuus, joka kuvaa kansalaisvaikuttamisen ja digitaalisen television haasteita ja mahdollisuuksia poliittisen kulttuurin ja digitaalisen viestinnän muuttuvassa ympäristössä. 2) Toimintaympäristön kuvaus 2005, jossa kuvataan toimijakentän tilanne haastattelujen valossa sekä esitellään ja arvioidaan parhaita käytäntöjä kotimaassa ja ulkomailta palveluesimerkein. 3) Konsepti- ja formaattiluonnokset, joissa esiselvityksen aineiston pohjalta hahmotellaan yleisiä malleja ja geneerisiä palveluja kansalaisten osallistumiseen ja vaikuttamiseen digi-tv:ssä. 4) Johtopäätökset ja suositukset, jotka tiivistävät tulokset ja esittävät jatkotoimenpiteitä. Avainsanat (asiasanat) kansalaisvaikuttaminen, osallistuminen, kuuleminen, digitaalinen televisio, monikanavaympäristö Muut tiedot Sarjan nimi ja numero ArviD-julkaisuja 05/2005 Kokonaissivumäärä Jakaja JP-Epstar Kieli suomi ISBN , (verkkojulkaisu) Hinta Kustantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Luottamuksellisuus julkinen

6 Utgivare Författare (uppgifter on organet: organts namn, ordförande, sekreterare) Minna Tarkka (m-cult) Kari A. Hintikka, Oili Salminen (TIEKE) Publikation (även den finska titeln) Digi-tv som kanal för medborgarinflytande PRESENTATIONSBLAD Utgivningsdatum Typ av publikation Rapport Uppdragsgivare Kommunikationsministeriet Datum för tillsättandet av organet Referat Rapporten samlar resultaten av förutredningen Digi-tv - en kanal för medborgarinflytande. Uppdragsgivare för förutredningen var regeringens Politikprogram för medborgarinflytande (Finansministeriet, Justitieministeriet) och ArviD-programmet (Kommunikationsministeriet). Förutredningen kartlade medel genom vilka digitaltelevisionen kan främja medborgarnas, organisationernas och förvaltningens växelverkan i den samhälleliga verksamheten och beslutsprocessen. Tyngdpunkten var en bred definition av delaktighet: medborgarnas deltagande i information, beslutsfattande, planering och s.k. delaktighet i verksamhet, som också beaktar medborgarnas egen produktion och kommunikation mellan jämställda. För teknikens del avgränsades förutredningen till verksamhetsmiljön för 2007 års digitala television och genomförande av tjänster för medborgarinflytande som en del av flerkanalsmiljön. Bakgrundsundersökningen till förutredningen kartlade medborgarsamhällets och förvaltningens behov och fungerande modeller av redan genomförda tjänster. Inom ramen för projektet gjordes en omfattande serie intervjuer med aktörerna inom den digitala televisionen och medborgarinflytande och ordnades två workshops: en växelverkan-workshop för seniorer (Konsumentforskningscentralen) och en konceptverkstad för utvecklare. Totalt framförde 150 deltagare sina synpunkter inom ramen för förutredningen. Rapporten består av fyra huvuddelar: 1) En allmän del, som beskriver medborgarinflytandets och digitaltelevisionens utmaningar och möjligheter i den föränderliga miljö som utgörs av politisk kultur och digital kommunikation. 2) Beskrivning av verksamhetsmiljön 2005, som skildrar situationen för aktörsfältet i ljuset av intervjuer och presenterar och evaluerar den bästa praxisen inom landet och utomlands med exempel på tjänster. 3) Koncept- och formatutkast, med vilka och utifrån materialet i förutredningen gestaltas allmänna modeller och generiska tjänster för medborgarnas delaktighet och inflytande i digi-tv. 4) Slutledningar och rekommendationer, som sammanfattar resultaten och presenterar fortsatta åtgärder. Nyckelord Övriga uppgifter Series namn och nummer ArviD publikationer 05/2004 Sidoantal Språk finska Distribution JP-Epstar ISBN , (www publikation) Pris Förlag Kommunikationsministeriet Sekretessgrad offentlig

7 The publisher Authors (from body, name, chairman and secretary of the body) Minna Tarkka (m-cult) Kari A. Hintikka, Oili Salminen (TIEKE) Name of the publication Civic participation in digital television DESCRIPTION Date of publication Type of publication Report Assigned by Ministry of Transport and Communications Date when body appointed Abstract The report publishes results from the research project Digital television and civic participation, commissioned by the Government s Programme on Citizenship Politics (Ministry of Finance, Ministry of Justice) and the ArviD programme of the Ministry of Transport and Communications. The objective of the research was to find means through which digital television could enhance the interaction of citizens, organisations and government in decision-making and social development. The focus was on a wide definition of civic participation: in addition to citizen s access to and participation in information, decision-making and planning, the research emphasised the citizens activity as producer in peer-to-peer communications. Technologically the research was framed within the landscape of the year 2007, situating digital television in a multi-channel networked environment. The research mapped out needs from the points of view of civil society and government and collected best practices from existing services. The project involved extensive interviews with actors of civil society and digital television as well as concept workshops with senior citizens (National Consumer Research Centre) and DTV developers. Altogether 150 persons contributed their views to the project. The report has 4 main parts: 1) A general overview describes the challenges and opportunities of civic participation and digital television in the changing landscape of political culture and digital communications. 2) An overview of the situation in 2005 describes the interviewed actors motivations and presents good practices from Finland and internationally. 3) Concept and format sketches present generic models and services for civic participation in digital television. 4) Conclusions and recommendations for policy, production and development Keywords civic participation, hearings, digital television, multi-channel services Miscellaneous Serial Name and number ArviD publications 05/2005 Pages, total Distributed by JP-Epstar Language Finnish ISBN , (www publication) Price Confidence status Public Published by Ministry of Transport and Communications

8

9 Esipuhe Tämä esiselvitys digitaalisesta televisiosta kansalaisvaikuttamisen kanavana on teetetty osana valtiovarainministeriön vetämää Kansalaisvaikuttaminen tietoverkoissa -hanketta. Hanke toteuttaa omalta osaltaan hallituksen poikkihallinnollista kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaa, jonka vastuuministeriönä on oikeusministeriö. Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma edistää aktiivista kansalaisuutta, kansalaisyhteiskunnan toimintaa, kansalaisten yhteiskunnallista vaikuttamista ja edustuksellisen demokratian toimivuutta. Yhdeksi politiikkaohjelman neljästä keskeisestä tavoitteesta on asetettu perinteisten ja uusien kansalaisvaikuttamisen kanavien ja mahdollisuuksien kehittäminen niin, että ne tukevat kansalaisten täyttä osallistumista yhteisöjen ja yhteiskunnan toimintaan. Esiselvitys kytkeytyy vahvasti liikenne- ja viestintäministeriön ArviDklusteriohjelmaan, jonka tehtävänä on edistää digi-tv-kanavan käyttöä tukemalla helppokäyttöisten ja innovatiivisten palveluiden kehittymistä koko skaalalla viihteestä asiointiin, käynnistämällä palvelutuotannon perusedellytyksiä parantavia toimia ja luomalla klusterin toimijoiden laajan yhteistyöverkoston. ArviD-ohjelma käynnistyi ja kestää vuoden 2005 loppuun. Esiselvityksessä on kartoitettu tarpeet digi-tv:n käytölle kansalaisvaikuttamisen kanavana sekä olemassa olevia toimijoita ja toimivia malleja. Kiinnostuneita toimijoita on haastateltu ja kutsuttu kahteen workshopiin hahmottelemaan ja arvioimaan uusia mahdollisuuksia monimuoto-ohjelmaformaateiksi kansalaisvaikuttamisen tukemiseksi. Monimuoto-ohjelmaformaateissa hyödynnetään kodeissa käytössä olevan tekniikan mahdollisuuksia: digi-tv, Internet, kännykät, jne. Tekijät ovat kirjanneet raporttiin työnsä tulokset omina näkemyksinään. Evästyksiä työlle ovat kokouksissaan antaneet Kansalaisvaikuttaminen tietoverkoissa -hankkeen työryhmän jäsenet: Asunta, Hanna-Leena, Suomen kylätoiminta ry Harjuhahto-Madetoja, Katrina, valtioneuvoston kanslia Heikkilä, Heikki, Tampereen yliopisto Holkeri, Katju, valtiovarainministeriö Kauppinen, Pirkko, oikeusministeriö Kekki, Kirsti, opetusministeriö Kurikka, Päivi, Suomen Kuntaliitto Lahti, Jari, Yleisradio Oy Mölläri, Markku, sisäasiainministeriö Niemelä, Seppo, oikeusministeriö Pakarinen, Mikko Turun kaupunki Saarijärvi, Marjukka, liikenne- ja viestintäministeriö Sassi, Sinikka, Helsingin yliopisto Suurhasko, Margit, valtiovarainministeriö vii

10 Terho, Arja, valtiovarainministeriö Toivanen, Päivi, ulkoasiainministeriö Esiselvityksen tilaajia ovat valtiovarainministeriö, oikeusministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö. Esiselvityksen tekijä on TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, josta työhön osallistuivat erityisasiantuntija Kari A. Hintikka ja viestintäpäällikkö Oili Salminen. TIEKE:n alihankkijana toimi toiminnanjohtaja Minna Tarkka m-cultista. Kiitämme kaikkia niitä tahoja, jotka ovat olleet mukana hankkeen toteutuksessa. Helsingissä 26. huhtikuuta 2005 Arja Terho Seppo Niemelä Marjukka Saarijärvi Neuvotteleva virkamies Ohjelmajohtaja Neuvotteleva virkamies viii

11 Yhteenveto Tiivistelmä julkaisun keskeisistä johtopäätöksistä ja suosituksista. Johtopäätökset Digitaalinen televisio ja kansalaisvaikuttaminen: toimijat etsivät toisiaan Kansalaisvaikuttamisen ja osallistumisen kehittämiseen vallitsee kasvava kiinnostus toimijoiden keskuudessa. Tahot ja tahdot eivät vielä kohtaa toisiaan: kansalaisyhteiskunnan toimijoilta puuttuu taitoja ja ympäristöjä, jotka mahdollistavat aidon osallistumisen; hallinto puolestaan kaipaa tehokkaampia keinoja saavuttaa ja motivoida kansalaisia osallistumiseen. Digitaalisen television mahdollisuudet ja haasteet kansalaisvaikuttamisessa Televisiotoiminnan vahvuuksia ovat alueellinen jakelu ja kansallinen saavutettavuus. Digitaalisen television kansalaisvaikuttamiselle tuomia lisäarvoja ovat audiovisuaalisen kerronnan ja vuorovaikutteisten esitystapojen tehokkuus tiedon välittämisessä. Haasteellisimmat seikat liittyvät teknisen laiteympäristön vakiintumattomuuteen. Hallinnon näkökulmasta kansalaisnäkökulmaan Kansainvälinen suuntaus on siirtyä yksisuuntaisesta, hallinnolta kansalaisille suuntautuvasta toiminnasta kohti vuorovaikutteista, hallinnon ja kansalaisten kumppanuutta korostavaan hallintotapaan. Suomen hallinto on omaksunut sähköisiä asiointi- ja kuulemistapoja ripeästi ja laajamittaisesti. Uusien osallistuvien muotojen kehittämisen ohella kaivataan edelleen perinteisiä tiedotus- ja kuulemistoimia. Asiantuntijakulttuurista moniäänisyyteen Osasyy suomalaisten kansainvälisesti heikkoon yhteiskunnalliseen osallistumiseen voi olla politiikan ja mediatuotannon asiantuntijavetoisuus. Kulttuuri- ja teknologiatuotannossa kehitetyt osallistuvat menetelmät ovat sovellettavissa myös digitaalisen television tuotantoon kansalaisten voimallistamiseksi. Sananvapautta ja erityisryhmiä korostavat digitaalisen television kanavakonseptit ovat moniarvoisen yhteiskunnan mahdollisuuksia myös Suomessa. ix

12 Julkisen palvelun monet haasteet Julkisen palvelun televisiotoiminnalle kohdistuu uusia haasteita. Vuorovaikutteisten tuotantomallien omaksumisen ohella olisi vastattava myös kansalaisyhteiskunnan ja hallinnon viestintätarpeisiin, joihin liittyen BBC:n kansalaislähtöiset palvelut edustavat kansainvälisesti parhaita käytäntöjä. Vertaisverkot, kansalaiset ja paikallisuus osallisuuden edistäjinä Kansalaiselta kansalaiselle tapahtuva vertaisviestintä on osallistuvan hallintatavan perusta sekä tehokas keino muodostaa mielipiteitä ja suodattaa tietoa monimutkaisista ilmiöistä. Peer-to-peer- ja citizen-to-citizen-viestintä sekä paikalliset e- demokratiasovellukset motivoivat kansalaisia ja tuovat mahdollisuuksia myös digitaalisen television monikanavaformaateille. Vaikuttamisen vaikuttavuus ja osallistumisen osaaminen Osallistumis- ja kuulemisprosessien vaikuttavuus lisää kansalaisten motivaatiota. Julkisten toimijoiden olisi sähköisiä kanavia käyttäessään kiinnitettävä erityistä huomiota aloitteellisuuden, palautteen, prosessien moderoinnin ja oikea-aikaisuuden toteutumiseen. Hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan kumppanuutta korostava keskustelukulttuuri vaatii uusia media- ja vuorovaikutustaitoja kaikilta osapuolilta. Uudet kanava- ja portaalitoimijat Uudenlaiset yhteistoiminnalliset organisaatiot, kanavayhteenliittymät ja portaalitoimijat ovat tehokkaita kansalaisaktiivisuuden kanavoijia tarjotessaan resursseja toimijoille ja toimiessaan mikro- ja makrotason välittäjinä. Toimijoiden taloudellinen perusta ja tuotanto-osaaminen ovat toisinaan riittämätöntä, mikä kaipaa kehitystoimenpiteitä. Uudet paluukanavaformaatit Laajamittaisen kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia valtakunnan tv-kanavilla rajaavat mm. kaistaan ja päätelaitteisiin liittyvät syyt. Www tarjoaa paluukanavan kautta monia uusia mahdollisuuksia, joiden käyttöönottoa nopeuttaa jo käynnistynyt järjestöjen www-tuotanto. Osa malleista sopisi myös valtakunnallisten tv-kanavien sekä kaapeli- ja paikallistelevisioiden tarjontaan. Haasteet mediakasvatukselle Yhteiskunnallisesti aktiivisen, sähköisiä välineitä hyödyntävän mediakansalaisen kasvattaminen on pitkä prosessi ja mediataitojen merkitys kasvaa jatkuvasti. Koulujen ohella myös paikalliset mediapajat ja yhä kasvavassa määrin kirjastot tietoyhteiskuntaan opastavina tahoina ovat tärkeitä informaalin oppimisen ympäristöjä. x

13 Rahoitustarpeet ja pilottiväsymys Niin kansalaisvaikuttamisen kuin digitaalisen television kehittyminen edellyttää pitkäjänteistä rahoitusta ja tukitoimia. Kentällä havaittu pilottiväsymys liittyy projektimuotoiseen rahoitukseen sekä talousmallien ja laiteympäristön vakiiintumattomuuteen. Suositukset Julkishallinto kehittämään osallistumisen muotoja digi-televisioon Hallinto voi toteuttaa julkisuuslain edellyttämää aktiivista tiedontuotantovelvoitetta digitelevisiossa toteuttamalla kampanjoita ja tietoiskuja kuulemisprosesseihin liittyen ja kohdentamalla järjestöille ja erityisryhmille tiedotusta osallistumismahdollisuuksista. Hallinnon tehtävä on mahdollistaa ja nopeuttaa kansalaisvaikuttamisen sovelluskehitystä esim. rahoittamalla kärkihankkeita ja suunnattuja tutkimus- ja kehityshakuja. Alueellisen julkis-yksityisen yhteistyön lisääminen Vahvasti kehittyvä julkis-yksityinen yhteistyö eli PPP (Public-Private-Partnership) sisältää uusia toiminta-, talous- ja kumppanuusmalleja, joiden osaamista tulisi kehittää. Suositeltavia toimenpiteitä ovat PPP-hautomotoiminta sekä media- ja viestintä-alan oppilaitoksista valmistuneiden nuorten ammattilaisten jatkokoulutus. Valtakunnalliset järjestökoalitiot hyödyntämään digi-tv:n mahdollisuuksia Valtakunnalliset ja keskusjärjestökoalitiot voisivat alkaa kehittää suuria yleisöä kiinnostavia ohjelmamuotoja. Digitaalisen televisioon liittyvän toiminnan vähäisyys järjestöissä johtuu myös tiedonpuutteesta, joten tiedotus ja hyötyjen osoittaminen järjestöille on tarpeen. Sisältö- ja palvelukehityksen nopeuttaminen Tällä hetkellä digitaalisen television ohjelmointi- ja konseptikehitys on pitkälti teknologia- ja kaupallisten toimijoiden varassa. Digitaalisen television tv-tuotannoissa tarvitaan kuitenkin myös mediatuotantoyhtiöiden osaamista ja lisäksi kansalaisvaikuttamisen konseptit edellyttävät lisäksi julkishallinnon ja kansalaisjärjestöjen osallistumista. Tutkimus- ja kehitystyön tulosten hyödyntäminen Tutkimusyksiköissä on kehitetty TEKESin ja yritysten tuella runsaasti teknologiaa, joka soveltuu kansalaisvaikuttamisen palveluihin. Mainittavia alueita ovat open source- standardeihin ja peer-to-peer teknologiakehitys, simulaatiot ja tiedon visualisotinti, yhteisölliset monikäyttäjäsovellukset sekä mm. semantic web-kehitys. Näiden teknologioiden soveltamista kansalaisvaikuttamisen palveluihin tulisi nopeuttaa. xi

14 Yhteistoiminnallisen portaali- ja kanavatoiminnan tuki Kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, julkisen sektorin ja jakelijoiden välille tarvitaan yhteistoiminnallisia organisaatioita, jotka voivat jakaa tiedon tuotannon ja jakelun resursseja sekä aktivoida jäsenistöä ja kohderyhmiä osallistumiseen. Näiden välittäjätahojen syntyminen on edellytys osallistuvalle viestinnälle ja niiden kehittämistä tulisi tukea. Tietotupien ja videopajojen paluu Tietotuvat ja videopajat sekä kirjastot ovat keskeisiä uusien kansalaistaitojen koulutusympäristöjä, joiden kehittämistä tulisi tukea kansallisella, alue- ja kunnallistasolla. Rahoitusinstrumenttien kehittäminen ja pitkäjänteisyys Pitkäjänteisiä julkisia rahoitusmuotoja on kehitettävä kansalaisvaikuttamisen ja osallistumisen toteuttamiseksi. Kuulemisen ja osallistumisen yhdenmukaistaminen, tuotteistus ja vienti Kehitettävien palvelukonseptien yhdenmukaistaminen ja keskinäisen yhteensopivuuden takaaminen mahdollistavat konseptien monistamisen ja mahdollisen viennin. Tulisi selvittää lähtökohdat e-governance-palvelujen vientikehitykselle. Digi-tv-klusteritoiminnan jatkaminen Digitaalinen tv-toiminta tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kansalaisvaikuttamiseen, mutta kentän eri toimijoiden olisi löydettävä toisensa. Suositeltavaa on ArviDklusteriohjelman kaltaisen toiminnan jatkaminen kahdella vuodella Uusissa klusteriohjelmissa tulisi huomioida kansalaisvaikuttamisen toimijoiden mukanaolo ja edistää toimijoiden yhteistyötä esim. suunnatuin hauin. Must carry -probleeman ratkaiseminen Suomessa maanpäällinen ja kaapelijakelu ovat poikkeuksellisen tasaväkisessä suhteessa. Tämä on ongelmallista erityisesti valtakunnallisten tuotantojen kannalta, jos tuotanto ei ole osa tv-kanavan tarjontaa. Kaapeli-tv-yhtiöiden mielestä Digitan pitäisi maksaa "ylimääräisestä" lähetysvirrasta, kun taas Digitan käsityksen mukaan kaapeli-tv:t saisivat lisää asiakkaita hyödyttävää aineistoa. Jos paluukanava yleistyy sisältöjakelun kanavana, niin ongelma pääosin poistuu. Saavutettavuus ja käytettävyys taattava Esiselvityksessä lähdettiin liikkeelle oletuksesta, että digitaalisen television laiteympäristöön ja käytettävyyteen liittyvät ongelmat on ratkaistu 2007 loppuun mennessä. Kanxii

15 salaisvaikuttamisen digitaalisessa televisossa on mahdollista vain, mikäli ohjelmat ja palvelut ovat kaikkien saavutettavissa ja helppokäyttöisiksi suunniteltu. LVM:n, TE- KESin ja muiden toimijoiden tulisi jatkaa digi-tv.n käytettävyyteen liittyviä toimia sekä pyrkiä vahvistamaan teknistä toimintaympäristöä huomioiden mm. päätelaitteet, kapasiteetin ja paluukanavaratkaisujen tarpeet. xiii

16 Termit ja lyhenteet Kansalaisvaikuttamisen sanastoa Argumentointi Demokratia Hallinta / Hallinto Mielipiteen tai väitteen perusteltu ilmaiseminen ja puolustaminen vastaväitteiltä. Kaiken poliittisen, filosofisen tai aatteellisen keskustelun ja väittelyn perusta. Joko edustukselliseen tai suoraan kansanvaltaan perustuva hallitusmuoto. Demokratian perusajatuksena on, että hallintovalta nousee kansasta ja toteuttaa kansan tahtoa. Demokratia on yleensä edustuksellista eli tapahtuu jonkinlaisen kansanedustuslaitoksen välityksellä. Tämän takia äänioikeus ja säännölliset, vapaat vaalit ovat käytännön demokratian tärkeä alue. Täysin suoraa kansanvaltaa, jossa asioista päätettäisiin kansan-äänestyksillä, ei liene käytetty missään. Deliberatiivisessa demokratiassa korostuu äänestämisen sijaan tahojen välinen keskustelu ja eri näkökulmien harkinta. Hallintoa ja hallituksen (government) näkökulmaa täydentävä näkökanta, joka keskittyy hallintaan ja hallintotapaan (engl. Governance). Hallintanäkökulma korostaa päätöksenteon monitahoista ja verkostomaista ongelma- ja toimijakenttää sekä uusia yhteistyön muotoja hallinnon, yrityssektorin ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Kansalais- tai kuntalaisadressi Kuntalaisille merkityksellisen asian puolesta kerättävä nimilista esimerkiksi aloitteen tueksi. Kansalaisaktivismi Kansalaisyhteiskunta Kolmas sektori Yksityisten kansalaisten tai pienten kansalaisryhmien tietoista, julkista toimintaa jonkin asian muuttamiseksi. Hallinto- ja yrityssektorien ulkopuolelle jäävä toiminta, jossa toimijana ovat järjestöt, liikkeet ja yksityiset kansalaiset. Kolmas sektori tarkoittaa niitä yhteisöjä ja toimintoja, jotka eivät ole julkisyhteisöjä tai yrityksiä. Kolmannen sektorin toiminta on kaikille avointa ja se on ainakin osittain vapaaehtoista. Toiminnalla ei tavoitella voittoa ja siitä saatava hyöty kohdistuu laajasti koko ympäröivään yhteiskuntaan eli on ns. yleishyödyllistä. Kolmannen sektorin xiv

17 toiminta on järjestäytynyttä ja voimassa olevien lakien ja asetusten mukaista. Kuuleminen Hallinnon keräämä palaute kansalaisilta esimerkiksi lakialoitteeseen liittyen. Kuuleminen voi toteutua esimerkiksi kirjallisten lausuntokierrosten, kuulemistilaisuuksien tai verkkofoorumien puitteissa. Osallistaminen / Osallistuminen Osallistaminen on ylhäältä alaspäin, hallinnosta kansalaisille suuntautuvaa toimintaa, osallistumismahdollisuuksien tarjoamista kansalaisille. Osallistuminen on kansalaisten aktiivista toimintaa, joka voi toteutua keskinäisenä, järjestöissä tai suuntautua hallintoon. Osallisuus Sananvapaus Vaikuttaminen Valtaistaminen Periaate, jonka mukaan kansalaisella on oltava mahdollisuus sekä saada tietoa päätöksenteosta että päästä vaikuttamaan siihen. Osallisuus on liittymistä, jossa osallistuja tulee osaksi ryhmää tai toimintoa. Kansalaisen oikeus sekä ilmaista vapaasti mielipiteensä että saada vapaasti tietoa. Tässä tapauksessa vaikuttaminen viittaa yhteiskunnalliseen toimintaan, jolla pyritään saamaan aikaan toimijoiden haluamia muutoksia yhteiskuntapolitiikan eri alueilla yleisesti hyväksytyillä tavoilla. Vaikuttamisessa toimijoita ja kohteita ovat mm. poliittiset päätöksentekijät, media, järjestöt, organisaatiot ja yritykset. Valtaistaminen, voimistuminen (empowerment) tarkoittaa sekä yksilön että ryhmän oman päätäntävallan ja voimavarojen lisääntymistä prosessitoiminnan kautta. Yhteistyön avulla tuotettu tieto ja osaaminen lisäävät tietoisuutta. Digitaalista voimistumista edistetään opettelemalla esim. tieto- ja viestintätekniikan käyttötapoja. Verkkodemokratia, e-demokratia Kansalaisten liittäminen päätöksentekoprosessiin ja muu kansalaisvaikuttaminen internetiä ja muuta verkkoviestinnän teknologioita käyttämällä. Lähteet: *Vallakas - kuntalaisen vaikuttamisopas Käsitepankki xv

18 Digitaalisen television sanastoa Digi-tv, DTV, digitaalinen televisio Digitaalisessa muodossa tapahtuva tv-signaalin lähettäminen ja vastaanottaminen erillisen sovittimen tai sovitinominaisuudella varustetun tv-vastaanottimen avulla. Digiboksi, digisovitin, digipääte Yleisnimitys lisälaitteille, joita käytetään digitaalisten tvlähetysten vastaanottamiseen ja vuorovaikutteisten palvelujen käyttöön. analogisella televisiolla. Digisovitin muuntaa digitaalisen signaalin vanhaan analogialaitteeseen sopivaksi. Modeemin tai vastaavaa paluukanavayhteyttä käsittelevä malli voi tuoda myös internet-yhteyden kuvaruudulle. Digiteksti-tv / Superteksti-tv Analogisen teksti-tv:n laajennettu muoto, jossa voidaan esittää erilaisia aineistotyyppejä tekstitelevisiota monipuolisemmin. Paluukanava Paluukanavalla tarkoitetaan menetelmää tai järjestelmää, jolla tietoa voidaan lähettää digi-tv:n vastaanottopäästä takaisin lähettäjäpäähän tai palvelun tarjoajalle. Uuden median ja verkkotuotannon sanastoa Chat Sovellus ja virtuaalinen verkkotila, jossa voi viestiä esimerkiksi internetissä tai televisiossa kahden tai useamman ihmisen kesken yhtäaikaisesti. Cross media/ hybridimedia Usean kanavan tai viestintävälineen muodostama monimuotokonsepti tai yhteinen sisältö- tai palvelu-okonaisuus, jossa yksittäisessä välineissä hyödynnetään niiden erityispiirteitä, kuten tekstiviestejä kännykällä ja audiovisuaalisen aineiston massajakelua televisiossa. Hypermedia Hyperteksti Käytettävyys Esityskokonaisuus, jossa eri aineistotyyppejä on linkitetty toisiinsa hypertekstin tavoin ja käyttäjällä on jossain määrin mahdollisuus valita etenemistapansa epälineaarisesti. Tekstin epälineaarinen esitystapa, jossa eteneminen tapahtuu tekstilinkkien välityksellä. Käytettävyydellä (engl. usability) tarkoitetaan yleensä sitä, kuinka helposti ja tehokkaasti jonkin järjestelmän, kuten www-palvelun tai laitteen, toimintoja voidaan käyttää haluttuun tarkoitukseen. xvi

19 Käyttäjäkokemus Käyttöliittymä Moderointi Monikanavaisuus Multimodaalisuus P2P Portaali RSS Saavutettavuus Semantic Web Tiedon visualisointi Käyttäjäkokemuksella kuvataan käyttötilanteen kokonaisvaltaisuutta, sisältäen käytettävyyden ohella myös palvelun elämyksellisyyden. Käyttöliittymä on rajapinta palvelun toimintoihin. Käyttöliittymä on usein se näkyvä ja kosketeltava osa käytettävyyttä, johon kohdistuu sekä järjestelmän suunnittelijan huomio että käyttäjän kritiikki. Sisältöjen muokkaus, tiivistäminen sekä asiallisuuden valvominen, esimerkiksi www-keskusteluryhmissä ja virtuaaliyhteisöissä. Cross median ja hybridimedian kaltainen ajattelutapa, jossa palveluja tai niiden osia tarjotaan parhaiten sopivan kanavan tai välineen kautta. Multimodaalisuus tarkoittaa esityksen moniaistisuutta, koostuen esimerkiksi tekstistä, kuvasta, äänestä ja liikkeestä. P2P (peer-to-peer) on käsite, jolla tarkoitetaan sisältöjen jakelua hajautetussa vertaisverkossa. Näissä verkoissa ei ole varsinaisia palvelimia tai keskusjohtoisuutta, vaan sovellukset etsivät aineistoja käyttäjien omilta tietokoneilta. Aloitus- ja www-palvelukokonaisuus, jossa eri sisältöjä tai palveluita on koottu yhteen, usein eri sisällöntuottajilta ja palveluntarjoajilta. (Really Simple Syndication; Rich Site Summary) Uutisotsikkojen kaltainen dynaaminen syöte, jolla voi automatisoidusti välittää esimerkiksi tietoja uutisista, tapahtumista tai sisältöpäivityksistä verkkopalvelusta toiseen tai RSSselainohjelmaan. Kaikille käyttäjille tarjottu mahdollisuus osallistua ja saada elämyksiä, (tässä selvityksessä erityisesti digitaalisten ja verkottuneiden päätelaitteiden kautta). Semanttinen web tai merkityksellinen internet tarkoittaa joukkoa teknologioita, joiden tarkoitus on saada WWW:n sisällön merkitykset tietokoneen ymmärrettävään muotoon. Semanttisen webin sovellusalueita ovat muun muassa tiedonhaku ja dynaamisesti muotoutuvat sisältö- ja palvelukokonaisuudet. Lähestymistapa, jolla laajoja sisältökokonaisuuksia, kuten www-keskusteluja tai luonnontieteellistä informaatiota, pyritään jäsentämään helpommin hahmotettavaan kuvalliseen muotoon. xvii

20 Vuorovaikutteisuus Vuorovaikutteisuus tarkoittaa, että käyttäjällä on mahdollisuus vaikuttaa kohteen tilaan, esimerkiksi sovelluksessa tai sisällössä etenemisten tai lopputuloksen suhteen. Vuorovaikutussuunnittelu/ Osallistuva suunnittelu Menetelmäkokonaisuus, joka korostaa vaiheittain kohti sovellusta jalostuvaa kehitystä, jossa käyttäjien näkökulma on lähtökohta ja jatkuvan palautteen lähde. Virtuaaliyhteisö Weblog WWW Wikipedia Yhteisöllisyys Tietoverkoissa tai muissa virtuaalitiloissa keskenään viestivä yhteisö, jonka jäseniä yhdistävät esimerkiksi harrasteet, ajanviete tai yhteistoiminta tiettyjen päämäärien saavuttamiseksi. Blogi, nettipäiväkirja, verkkoloki, henkilökohtainen verkkojulkaisu. Www-kokonaisuus, joka eroaa perinteisistä kotisivuista aktiivisella päivityksellään sekä tekijän henkilökohtaisella kommentointityylillä. (World Wide Web) on internetissä toimiva hypertekstijärjestelmä, joka mahdollistaa myös muun media-aineiston levittämisen ja monipuolisten palvelujen tarjonnan. Wikipedia on niin sanotun vapaan sisällön sanakirja, jossa jokainen voi muokata toisten tuottamia aineistoja ja näin tarkentaa määrittelyjä jatkuvasti. Digitaalisten ja verkkopalveluiden piirre, joka korostaa ihmisten välistä kanssakäymistä, mielipiteiden vaihtoa ja yhteistä sisällöntuotantoa. xviii

21 Sisältö Esipuhe...vii Yhteenveto...ix Termit ja lyhenteet...xiv 1 Johdanto ja tiivistelmä Taustaa Toimeksianto ja rajaus Tutkimuksen näkökulma ja selvitystyön kulku Kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia ja haasteita digitaalisessa televisiossa Kansalaisvaikuttaminen Digitaalinen televisio Osallistuvat tuotanto- ja suunnittelumenetelmät Selvityksen tuloksia Toimintaympäristö Suomessa Esiselvityksen kohderyhmät Hanke- ja palvelukuvauksia sekä arviointi Konsepti- ja formaattiluonnoksia Konseptoinnin taustoitus Kansalaisvaikuttamisen muotojen soveltuvuus digi-tv:oon Yleinen malli osallistumiselle Yleinen malli vaikuttamiselle Yhteistyömuotoja tuotantoon ja jakeluun Ohjelmaideoita Päätelmät ja suositukset Loppupäätelmät Suositukset Lähteet ja lista haastatelluista...62 LIITE: Tiivistelmä esiselvityksen työpajoista...68 xix

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut. Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut. Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö Demokratian kehittäminen: taustaa Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista?

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Finanssineuvos Katju Holkeri, Valtiovarainministeriö 24.11.2010 Kaikilla kansalaisilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet

Lisätiedot

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA -tavoitteet - sisältö - toteutus Avausseminaari 25.11.2003 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja SUOMI TIETOYHTEISKUNTANA MILLAINEN ON TIETOYHTEISKUNTA? tieto

Lisätiedot

Yhdessä Oulussa osallisuus, vaikuttaminen ja paikalliskulttuuri Oulun maaseutualueilla. Erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto 20.2.

Yhdessä Oulussa osallisuus, vaikuttaminen ja paikalliskulttuuri Oulun maaseutualueilla. Erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto 20.2. Yhdessä Oulussa osallisuus, vaikuttaminen ja paikalliskulttuuri Oulun maaseutualueilla Erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto 20.2.2013 Kuntademokratian kehittämiselle on jo nyt hyvää pohjaa lainsäädännössä

Lisätiedot

Valtion demokratiapolitiikka ja demokratian uudet haasteet. Niklas Wilhelmsson oikeusministeriö demokratia- kieli ja perusoikeusasioiden yksikkö

Valtion demokratiapolitiikka ja demokratian uudet haasteet. Niklas Wilhelmsson oikeusministeriö demokratia- kieli ja perusoikeusasioiden yksikkö Valtion demokratiapolitiikka ja demokratian uudet haasteet Niklas Wilhelmsson oikeusministeriö demokratia- kieli ja perusoikeusasioiden yksikkö 1 Taulukko, Democracy indexin kymmenen kärki Overall score

Lisätiedot

Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ Hallinnon kehittämisosasto Arja Terho PÖYTÄKIRJA 2.9.2004 KANSALAISVAIKUTTAMINEN TIETOVERKOISSA Aika 26.8.2004 klo 9 Paikka VM, Mariankatu 9 Osallistujat Pirkko Kauppinen, OM Jaana

Lisätiedot

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamustoimien ei-houkuttelevuus Vallankäytön korostuminen

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Uuden kuntalain mahdollisuudet demokratian ja osallisuuden kehittämiseen sekä kokemuksia asukasvaikuttamisesta aikaisemmista kuntaliitoksista

Uuden kuntalain mahdollisuudet demokratian ja osallisuuden kehittämiseen sekä kokemuksia asukasvaikuttamisesta aikaisemmista kuntaliitoksista Uuden kuntalain mahdollisuudet demokratian ja osallisuuden kehittämiseen sekä kokemuksia asukasvaikuttamisesta aikaisemmista kuntaliitoksista 12.11.2013 Page 1 Demokratian ja osallisuuden taustatekijät

Lisätiedot

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Minkälaisen Euroopan sinä haluat? Euroopan unionin jäsenmaissa elää yli 500 miljoonaa ihmistä. Jokainen jäsenmaan kansalainen on myös EU-kansalainen. Identiteettimme Euroopan

Lisätiedot

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Pasi Laukka 27.3.2014 Palvelut on järjestettävä Kaupunkistrategian kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät strategiset linjaukset

Lisätiedot

Uusi Seelanti. katju.holkeri@vm.fi

Uusi Seelanti. katju.holkeri@vm.fi Uusi Seelanti katju.holkeri@vm.fi Tavoite 1 Haluttu työnantaja Varmistaa, että valtionhallinto on työnantajana houkutteleva hyville, sitoutuneille työntekijöille. Tavoite 2 Erinomaiset virkamiehet Luoda

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari 26.2.2015 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamuspula Luottamustoimien ei-houkuttelevuus

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Uuden kuntalain mahdollisuudet demokratian ja osallisuuden kehittämiseen sekä kokemuksia asukasvaikuttamisesta aikaisemmista kuntaliitoksista

Uuden kuntalain mahdollisuudet demokratian ja osallisuuden kehittämiseen sekä kokemuksia asukasvaikuttamisesta aikaisemmista kuntaliitoksista Uuden kuntalain mahdollisuudet demokratian ja osallisuuden kehittämiseen sekä kokemuksia asukasvaikuttamisesta aikaisemmista kuntaliitoksista Jarkko Majava FCG Konsultointi 18.12.2013 Page 1 Demokratian

Lisätiedot

Asukkaiden osallisuus palveluissa - käsitteistä käytäntöön Anne Pyykkönen

Asukkaiden osallisuus palveluissa - käsitteistä käytäntöön Anne Pyykkönen Asukkaiden osallisuus palveluissa - käsitteistä käytäntöön 22.8.2017 Anne Pyykkönen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry: 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen eri tasoille osallistumisen

Lisätiedot

kysely ja haastattelut, kevät 2014

kysely ja haastattelut, kevät 2014 kysely ja haastattelut, kevät 2014 Päätöksen äärellä - Avaimet käteen -seminaari, Kaupunkiverstas 25.3.2014 Minna Tarkka, Saija Salonen, Emmi Vainio, Stadi.TV / m-cult Päätöksen äärellä -kehityshanke Päätöksen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Yleistä Sääntelyä kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimus EU:n valkoinen kirja Sääntelyä yleislaeissa Perustuslaki, kuntalaki Erityislait

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Missä mennään nuorten verkko-osallistumisen kehittämisessä? Tampereen kehittämispäivät, Suunnittelija Merja-Maaria Oinas

Missä mennään nuorten verkko-osallistumisen kehittämisessä? Tampereen kehittämispäivät, Suunnittelija Merja-Maaria Oinas Missä mennään nuorten verkko-osallistumisen kehittämisessä? Tampereen kehittämispäivät, 3.10.2014 Suunnittelija Merja-Maaria Oinas Nuorten osallistuminen ja kuuleminen - taustalla lain velvoitteet Lainsäädäntö

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Uusmedia kuluttajan silmin

Uusmedia kuluttajan silmin Uusmedia kuluttajan silmin Kansallisen multimediaohjelman Kuluttajatutkimukset-hanke SUB Göttingen 7 211790 524 2000 B4519 TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISKESKUS Digitaalisen median raportti 2/98 Helsinki I998 Sisältö

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Maakuntauudistuksella luodaan maahamme nykyaikainen ja kustannustehokas, kaikkia

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Työpajan tuottamat ideat ja kehittämisehdotukset Osallisuusohjelman laatiminen, muistio 2.3.2015 Kaupunkilaisille avoin työpaja 2.3.2015

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Kansan valta Citizen Voice and Action World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Demokratiaa kaikille? Seminaari demokratian tukemisesta kehitysyhteistyössä 27.11.2014 Katri

Lisätiedot

Osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuudet

Osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuudet Osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuudet Kukaan ei oo yksin mitään - Ydin on yhteistyössä! koulutuspäivä Seinäjoella 20.4.2011 TtT, hankejohtaja Minna Laitila Välittäjä 2009 -hanke Osallisuuden taustalla

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin!

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! 14.11.2016 Yhteinen tiedon hallinta -hanke vauhtiin! -seminaari Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke 1990-luku 2000 Tekniikka

Lisätiedot

Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja

Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Mitä uuden kirjastolain pitäisi mahdollistaa? Kirjastolain uudistamisen tavoitteena on turvata

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Projekti-idean määrittely ja rajaus KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa I Ydinidean merkitys Hyvä ydinidea kiteyttää hankkeen tavoitteet, kohderyhmät, tulokset ja odotetut

Lisätiedot

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma 14.11.2011 2 14.11.2011 3 Avoimen hallinnon periaatteet KANSALAISEN OIKEUDET Vahvistamme kansalaisten oikeutta tietoon sekä osallistumista yhteisten ratkaisujen

Lisätiedot

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä Uuden kaupungin arvosana kyseisen palvelun tai teeman osalta. Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä DEMOKRATIA KRITEERI NYKYTILAN EDUT ERILLISET KUNNAT:

Lisätiedot

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto.

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto. OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-liitto 29.3.2008 Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Kansalaisten, hallinnon ja median vuorovaikutuksen kehittäminen tietoyhteiskunnassa

Kansalaisten, hallinnon ja median vuorovaikutuksen kehittäminen tietoyhteiskunnassa Kansalaisten, hallinnon ja median vuorovaikutuksen kehittäminen tietoyhteiskunnassa Jyrki J.J. Kasvi eduskunta tulevaisuusvaliokunta 8.2.2009 www.kasvi.org 1 Kuuleminen on vain osa edemokratian kokonaisuutta

Lisätiedot

Asukkaiden osallistuminen maakuntalaissa

Asukkaiden osallistuminen maakuntalaissa Asukkaiden osallistuminen maakuntalaissa Maakunta- ja soteuudistuksen Muutostukiklinikka Uudenmaan maakuntaparlamentti 24.11.2017, Silja Europa Päivi Kurikka, erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto paivi.kurikka@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista?

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

Lisätiedot

Kansalaisten osallistuminen osana kestävää hyvinvointia

Kansalaisten osallistuminen osana kestävää hyvinvointia Kansalaisten osallistuminen osana kestävää hyvinvointia Riikka Paloniemi & Eeva Lehtomäki Suomen ympäristökeskus (SYKE) Kestävä hyvinvointi ja eriarvoisuus Sosiaalipoliittinen yhdistyksen iltapäiväseminaari

Lisätiedot

Vaikutusten ennakkoarviointi tulevaisuuden kunnassa - kohti osallistuvaa vaikutusten ennakkoarviointia

Vaikutusten ennakkoarviointi tulevaisuuden kunnassa - kohti osallistuvaa vaikutusten ennakkoarviointia Vaikutusten ennakkoarviointi tulevaisuuden kunnassa - kohti osallistuvaa vaikutusten ennakkoarviointia 17.1.2018 Päivi Kurikka, erityisasiantuntija paivi.kurikka@kuntaliitto.fi Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa

Lisätiedot

Tietojohtaminen ja tekemisen haasteet. Esitys Kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä 2.10.2009 Pirjo Kainu

Tietojohtaminen ja tekemisen haasteet. Esitys Kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä 2.10.2009 Pirjo Kainu Tietojohtaminen ja tekemisen haasteet Esitys Kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä 2.10.2009 Pirjo Kainu Tietoasiantuntijat ry On tiedon tuottajien, tiedon välittäjien ja uuden tiedon luojien yhdistys.

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Uusi vaikuttamispalvelu: Nuortenideat.fi Demokraattinen vaikuttamiskanava Nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukeva Matalan kynnyksen palvelu, näkyvä

Lisätiedot

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET KOTOUTTAMISLAKI KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET mahdollisuus päästä yhteiskunnan jäseneksi oikeus kaikkiin peruspalveluihin, kuten terveydenhoito, koulutus, eläke, työttömyysturva, työllistyminen KOTOUTTAMISTYÖN

Lisätiedot

Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma. katju.holkeri@vm.fi Jyväskylä 29.8.2013

Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma. katju.holkeri@vm.fi Jyväskylä 29.8.2013 Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma katju.holkeri@vm.fi Jyväskylä 29.8.2013 Mitä on Open Government Partnership? Open Government Partnership (avoimen hallinnon kumppanuushanke) eli OGP käynnistettiin

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen 11.5 2016 Päivi Nurminen, VNK Esityksen agenda: Taustaa: Miksi uusi hanketietopalvelu? Tavoitteet Mikä tulee muuttumaan?

Lisätiedot

Ubiikkiteknologia ja sosiaalinen media alueellisessa ja paikallisessa kehittämisessä

Ubiikkiteknologia ja sosiaalinen media alueellisessa ja paikallisessa kehittämisessä Ubiikkiteknologia ja sosiaalinen media alueellisessa ja paikallisessa kehittämisessä tutkija Sirkku Wallin Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus ja koulutuskeskus YTK Aalto yliopisto Digitalisaatiosta elinvoimaa

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Edustuksellisen demokratian uhat ja mahdollisuudet

Edustuksellisen demokratian uhat ja mahdollisuudet Edustuksellisen demokratian uhat ja mahdollisuudet Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman avausseminaari 16.3.2004 Heikki Paloheimo Valtio-opin laitos 20014 Turun yliopisto heikki.paloheimo@utu.fi Äänestysaktiivisuus

Lisätiedot

Ikäihmisten osallisuuden edistäminen. Sanna Kaijanen

Ikäihmisten osallisuuden edistäminen. Sanna Kaijanen Ikäihmisten osallisuuden edistäminen Sanna Kaijanen 24.8..2017 Valli ry Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry on valtakunnallinen vanhusalan kehittäjä ja asiantuntija. Valli ry:n Ikäteknologiakeskuksessa

Lisätiedot

Osallistuminen ja asukasdemokratia. Jenni Airaksinen

Osallistuminen ja asukasdemokratia. Jenni Airaksinen Osallistuminen ja asukasdemokratia Jenni Airaksinen Demokratia EDUSTUKSELLINEN DEMOKRATIA Eliitti päättää SUORA DEMOKRATIA Vapaat miehet torilla PLURALISTINEN LÄHESTYMISTAPA Yhdistää suoraa osallistumista

Lisätiedot

voimen tiedon ohjelma

voimen tiedon ohjelma Avoimen tiedon ohjelma Julkiset tietovarannot laajempaan käyttöön voimen tiedon ohjelma Valtion virastoilla ja kunnilla on hallussaan laajoja tietovarantoja. Suuri osa tiedosta on julkista tietoa, jota

Lisätiedot

Nuoret nuorten palveluiden kehittäjinä Osallisuutta vai asiakaslähtöisyyttä

Nuoret nuorten palveluiden kehittäjinä Osallisuutta vai asiakaslähtöisyyttä Nuoret nuorten palveluiden kehittäjinä Osallisuutta vai asiakaslähtöisyyttä Tapio Kuure Valtio-opin dosentti Tutkija, Nuorisotutkimusverkosto 38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Marina Congress Centre,

Lisätiedot

Kuntoutussäätiön tutkimuksen painopisteet

Kuntoutussäätiön tutkimuksen painopisteet Kuntoutussäätiön tutkimuksen painopisteet Erja Poutiainen ja Kuntoutussäätiön tutkijat Kuntoutuksen suunnannäyttäjä Kuntoutussäätiön tutkimuksella tuemme Kuntoutuksen kokonaisvaltaista uudistumista Työhön

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho OECD Youth Forum Helsinki 27.10.2015 Arja Terho Tieto Suomalaisten nuorten näkemyksiä Missä ollaan? Tiedon puute. Ei ole tietoa siitä, miten poliittinen päätöksenteko toimii. Tarvitaan enemmän tietoa ja

Lisätiedot

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous Ohjelman aihioita 2018-2021 26.4.2017 Kepan kevätkokous Järjestöjen kyky ja tila toimia Kepa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Kansalaisyhteiskunta tarvitsee toimintavapauden ja mahdollisuuden

Lisätiedot

YTR:n kansalaistoiminnan teemaverkosto ja lähidemokratian edistäminen

YTR:n kansalaistoiminnan teemaverkosto ja lähidemokratian edistäminen YTR:n kansalaistoiminnan teemaverkosto ja lähidemokratian edistäminen Kylätoiminnan neuvottelupäivät Tampere 16.11.2015 Tauno Linkoranta YTR:n verkostot Tukevat maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014-2020

Lisätiedot

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen Arto Sulonen Uudistuksen organisointi Parlamentaarinen seurantaryhmä, pj. hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen Työvaliokunta, pj. ylijohtaja Päivi Laajala,

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena

Lisätiedot

DAISY. Esteetöntä julkaisua

DAISY. Esteetöntä julkaisua DAISY Digital Accessible Information SYstem Esteetöntä julkaisua Markku Leino 27.4.2009 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mikä on DAISY kirja? DAISY-järjestelmän lyhyt historia Miten rakentaa DAISY-kirja ja kirjatyypit

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

IPBEStyöohjelmaluonnos. Esko Hyvärinen Ympäristöneuvos Kansallinen IPBES-sidosryhmäseminaari Säätytalo

IPBEStyöohjelmaluonnos. Esko Hyvärinen Ympäristöneuvos Kansallinen IPBES-sidosryhmäseminaari Säätytalo IPBEStyöohjelmaluonnos Esko Hyvärinen Ympäristöneuvos Kansallinen IPBES-sidosryhmäseminaari Säätytalo 18.11.2013 Työohjelman yleinen päämäärä Ensimmäinen IPBES työohjelma Valmisteltu Bureaun ja MEPin (Multidisciplinary

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA S I R K K U K O T I L A I N E N F T, P R O F E S S O R I T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Lasten ja nuorten vaikuttaminen mediassa? Miksi

Lisätiedot

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015. Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015. Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014 Hallitusohjelman kärkihanke Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta

Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta Kenen osallisuus?-seminaari 2.9.2014 Neuvotteleva virkamies Inga Nyholm Kuntalain valmisteluaikataulu Hallituksen esitysluonnos kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi. Maarit Alikoski ROVANIEMEN KAUPUNKI

Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi. Maarit Alikoski ROVANIEMEN KAUPUNKI Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi Maarit Alikoski 21.10.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Kunnan rooli ja tehtävät uudistuvat Yksi keskeinen vaikuttava tekijä: sosiaali-

Lisätiedot

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Valtakunnallinen vertaistoiminnan koulutus 1 Mona Särkelä-Kukko 18.10.2013 1 Sisältö 1. Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lisätiedot

ITS Finland esiselvitys

ITS Finland esiselvitys ITS Finland esiselvitys Raine Hautala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne- ja viestintäministeriö VTT Jussa Consulting Traficon Oy SysOpen Oyj Raine Hautala # 1 Taustaa Liikennetelematiikan merkitys

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kyläpäällikkökoulutus 27.10. Somero Tauno Linkoranta erityisasiantuntija Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaistoiminta Isoja muutoksia julkisissa rakenteissa Kartat:

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus

Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Luento 6.11.2008 Salli.Hakala@Helsinki.fi Laki - modernin järjestyksen kivijalka Demokraattisen oikeusvaltion näkökulmasta keskeisiä

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

Juridiset aineistot ja avoin tieto Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo

Juridiset aineistot ja avoin tieto Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo Juridiset aineistot ja avoin tieto 10.3.2016 Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo Oikeus tietoon 250 vuotta pohjoismaisesta julkisuusperiaatteesta avoimeen dataan Asiakirjajulkisuus vuodesta 1766, painetut

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut kaikille Saavutettavuusdirektiivi verkkopalvelut ja sisällöt kaikille sopiviksi

Digitaaliset palvelut kaikille Saavutettavuusdirektiivi verkkopalvelut ja sisällöt kaikille sopiviksi Digitaaliset palvelut kaikille Saavutettavuusdirektiivi verkkopalvelut ja sisällöt kaikille sopiviksi Maria Nikkilä ja Markus Rahkola, VM, 3.5.2017 ValtioExpo @VM_MariaNikkila Digitalisaatio ja julkinen

Lisätiedot

Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa

Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Osaava kirjasto ovi tulevaisuuteen Itä-Suomen kirjastopäivät 7.-8.6.2016, Mikkeli Leena Aaltonen Kirjastolain uudistaminen ei ole helppoa!

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

Emilia Haapanen Jyväskylän nuorisovaltuuston puheenjohtaja

Emilia Haapanen Jyväskylän nuorisovaltuuston puheenjohtaja Emilia Haapanen Jyväskylän nuorisovaltuuston puheenjohtaja 8 Nuorten osallistuminen ja kuuleminen Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa

Lisätiedot

Asukkaiden Lappeenranta & Neljäs sektori Positiivinen vaikuttaminen yhteiskuntaan ilman politiikkaa

Asukkaiden Lappeenranta & Neljäs sektori Positiivinen vaikuttaminen yhteiskuntaan ilman politiikkaa Asukkaiden Lappeenranta & Neljäs Positiivinen vaikuttaminen yhteiskuntaan ilman politiikkaa Pia Haakana, asukasyhteyshenkilö Sektorit Yritykset Markkinaehtoinen Tavoittelee voittoa 1. YKSITYINEN Valtio,

Lisätiedot

Vihreän ICT:n toimintaohjelman tavoitteet ja toimenpidealueet mediasektorin näkökulmasta. Mirka Meres-Wuori, Internetpalvelut -yksikkö

Vihreän ICT:n toimintaohjelman tavoitteet ja toimenpidealueet mediasektorin näkökulmasta. Mirka Meres-Wuori, Internetpalvelut -yksikkö Vihreän ICT:n toimintaohjelman tavoitteet ja toimenpidealueet mediasektorin näkökulmasta Mirka Meres-Wuori, Internetpalvelut -yksikkö Esityksen kulku 1. LVM ja vihreä ICT 2. Toimintaohjelman valmistelu

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

Lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Laki yleisistä kirjastoista pykälät käytäntöön Rovaniemi 28.3.2017 Leena Aaltonen Lakien jatkumo 1928, 1961, 1986, 1998,

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot