8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan siirto Maarakennus Vanonen Ky:lle. 10 Suunnittelutarveratkaisulupahakemus / KOY Puutaival, Heikki Tamminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan siirto Maarakennus Vanonen Ky:lle. 10 Suunnittelutarveratkaisulupahakemus / KOY Puutaival, Heikki Tamminen"

Transkriptio

1 Mäntyharju Kokouskutsu 1 (14) Aika , klo 16:30 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsiteltävät asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan siirto Maarakennus Vanonen Ky:lle 9 Poikkeamislupahakemus / Kohtaniemi Timo 10 Suunnittelutarveratkaisulupahakemus / KOY Puutaival, Heikki Tamminen 11 Kolmannesvuosiraportti I / Rakennuslautakunta 12 Arviointikertomus 2014 / Rakennusltk 13 Ilmoitusasiat / Rakennuslautakunta

2 Mäntyharju Kokouskutsu 2 (14) Osallistujat Teuvo Partonen, puheenjohtaja Mika P Ruohoranta, 1. varapuheenjohtaja Mirja Marttila, sihteeri Christian Malm Heta Jukola Päivi Lepistö Toni Maczulskij Asko Patjas

3 Mäntyharju Kokouskutsu 3 (14) 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4 Mäntyharju Kokouskutsu 4 (14) 7 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mika P. Ruohoranta ja Heta Jukola.

5 Mäntyharju Kokouskutsu 5 (14) 8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan siirto Maarakennus Vanonen Ky:lle MjuDno Asko Patjas Liitteet 1 Hakemus.pdf 2 Ottosuunnitelma.pdf 3 Päätös.pdf UPM-Kymmene Oyj ja Maarakennus Vanonen Ky ovat päivätyllä sopimuksella sopineet että Mäntyharjun rakennuslautakunnan UPM-Kymmene Oyj:lle myöntämä maa-ainesten ottolupa siirretään Maarakennus Vanonen Ky:n nimiin. Maarakennus Vanonen Ky on toimittanut päivätyn 6050 :n vakuuden lupamääräysten noudattamiseksi. Vakuus on voimassa saakka. Esittelijä: Asko Patjas, rakennustarkastaja Rakennuslautakunta 1. hyväksyy UPM-Kymmene Oyj:lle myönnetyn maaaines luvan, nro 5/2007 siirron Maarakennus Vanonen Ky:lle ja määrää uuden luvan haltijan noudattamaan maa-ainesluvassa annettuja lupamääräyksiä ja 2. hyväksyy Maarakennus Vanonen Ky:n jättämän 6050 :n vakuuden lupamääräysten noudattamiseksi sekä 3. palauttaa UPM-Kymmene Oyj:n vakuuden Tiedoksi UPM-Kymmene Oyj Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

6 Mäntyharju Kokouskutsu 6 (14) 9 Poikkeamislupahakemus / Kohtaniemi Timo MjuDno Asko Patjas Liitteet 1 Karttaotteet ja asemapiirros.pdf 2 Poikkeamislupapäätös.pdf Timo Kohtaniemi hakee MRL 171 :n nojalla poikkeamislupaa MRL 43 :n säännöksistä saadakseen muuttaa loma-asunnon käyttötarkoituksen vakituiseksi asunnoksi vastoin osayleiskaavan määräyksiä. KOHTEEN YLEISKUVA JA SIJAINTI: Mäntyharju, Outila, Katinniemi RN:o 1:212. Tilan pinta-ala on 4688 m² ja se rajoittuu n. 130 metrin matkalta Sarkaveteen. Tilalla on vuonna 2015 valmistunut 109 k-m² loma-asunto ja vuonna 2012 valmistunut 24 k-m² sauna. RAKENNETTU YMPÄRISTÖ: Sarkaveden tällä rantaosuudella kilometrin matkalla on viisi (5) rakennettua RA -rakennuspaikkaa, joista yksi on omakotitalo ja lisäksi Linkkumyllyn RM- alue. KAAVOITTAJAN LAUSUNTO: Alueella on voimassa Länsiosan rantaosayleiskaava, joka on hyväksytty Mäntyharjun kunnanvaltuustossa Kaavassa kiinteistön 1:212 alueelle on osoitettu yksi lomarakennuspaikka merkinnällä RA ja lisäksi loppuosa kiinteistöstä on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi merkinnällä M. Osalle maa- ja metsätalousaluetta on osoitettu osaaluemerkinnällä sl 1.2/7, Ympäristö- ja luonnonarvoja omaava kohde tai alueen osa, joiden ominaispiirteet tulee säilyttää. Alue on kaavaselostusosan mukaan osa Haapapuron saniaslehtoa, mutta varaus ei ulotu varsinaiselle rakentamisalueelle (kaavan RA-paikalle). Yleiskaavassa lähialueita on varattu matkailuun, loma-asumiseen ja Mouhun ja Outisen kyläryhmissä myös vakituiseen asumiseen. Lisäksi alueita on varattu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Etelä-Savon maakuntakaavassa kiinteistölle ei ole osoitettu erityisiä aluevarauksia, mutta mouhuntielle on kaavassa osoitettu ohjeellinen virkistysreitti. Virkistysreitti on sittemmin toteutettu Mäntyharju-Repovesi retkeilyreittinä, jolloin myös reitin kokonaislinjaus on maakuntakaavasta tarkentunut, mutta kulkee osaltaan mouhuntietä. Alueella ei ole keskitettyä vesihuoltoa, vaan puhtaan veden tuotanto ja jätevedet hoidetaan kiinteistökohtaisilla ratkaisuilla. Lähimmät palvelut sijaitsevat Mäntyharjun keskustaajamassa n. 15 kilometrin päässä alueelta, lukuunottamatta lähialueen matkailupalveluita. Kiinteistölle liikennöinti tapahtuu Mouhuntietä, joka on valtion ylläpitämä yhdystie (tie nro 15028). Esitetyin perustein ei aiotulle poikkeamiselle näyttäisi kaavoituksen kannalta olevan erityistä estettä, kunhan Sl-osa-aluemerkinnän kaavamääräykset

7 Mäntyharju Kokouskutsu 7 (14) otetaan huomioon niiltä osin kuin osa-aluemerkintä kiinteistölle ulottuu (mahdollinen piharakentaminen). NAAPURIEN KUULEMINEN: Hakija on suorittanut MRL 173 :n ja MRA 86 :n mukaisen naapurien kuulemisen. Naapurilla ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta. Esittelijä: Asko Patjas, rakennustarkastaja Rakennustarkastajan ehdotus: Koska hakemuksen mukaisen poikkeamisen ei voida havaita aiheuttavan haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle tai luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, rakennuslautakunta myöntää Timo Kohtaniemelle hakemuksen mukaisen loma-asunnon käyttötarkoituksen muutoksen vakituiseksi asunnoksi. Tämä lupa on voimassa yhden (1) vuoden päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Tätä poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa on haettava sanotun ajan kuluessa. PERUSTELUT: MRL 43, :t Kiinteistöllä on asetuksen mukaiset kiinteistökohtaiset jätevesien käsittelylaitteet sekä energiatodistus. Päätös: Hakija Tiedoksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

8 Mäntyharju Kokouskutsu 8 (14) 10 Suunnittelutarveratkaisulupahakemus / KOY Puutaival, Heikki Tamminen MjuDno Asko Patjas Liitteet 1 Karttaote ja asemapiirros.pdf 2 Suunnittelutarveratkaisulupapäätös.pdf Heikki Tamminen on jättänyt päivätyn suunnittelutarveratkaisulupahakemuksen asiamiehenään Alpo Leinonen (valtakirjalla) 80 k-m² loma-asunnon, 30 k-m² saunan ja 30 k-m² talousrakennuksen rakentamiseksi. ALUEEN SIJAINTI: Mäntyharju, Kousanniemi, Puutaival RN:o 2:38 (5,2 ha määräala). Määräala rajoittuu n. 300 metrin matkalta Keskisenjärveen. Rakennuspaikka on esitetty asemapiirustuksessa 210 metrin etäisyydelle Keskisen rannasta rantaosayleiskaavan ulkopuolelle, rantaosuus on M- aluetta. RAKENNETTU YMPÄRISTÖ: Keskisen rannassa tällä rantaosuudella kilometrin matkalla on neljä (4) rakennettua lomarakennuspaikkaa. KAAVOITTAJAN LAUSUNTO: Hakemuksen mukaisella alueella ei ole voimassa yleis- tai asemakaavaa, mutta Länsiosan rantaosayleiskaavan kaava-alueen raja kulkee aiotun rakennuspaikan editse ja takana. Yleiskaavassa ranta-alueet on osoitettu maaja metsätalousalueeksi. Rakennuspaikka rajoittuisi yksityiseen tiehen. Etelä- Savon maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu varauksia maankäytölle. Alueen rantaosayleiskaavassa ei ole aiotun rakennuspaikan välittömään läheisyyteen osoitettu maa- ja metsätalousalueen lisäksi muita aluevarauksia. Lähin rakennuspaikka sijaitsee noin 200 metrin päässä kaakkoissuunnassa aiotusta rakennuspaikasta. Rakennuspaikan luoteispuolella on yleiskaavaan osoitettu osa-aluemerkintä sl 1.3/1, Ympäristö- tai luonnonarvoja omaava kohde tai alueen osa. Kohteiden ominaispiirteet tulee säilyttää. Kyseessä on Koirakallion lehto, jonka osa-alue rajoittuu jo rakennettuun lomarakennuspaikkaan. Lehtoalue sijoittuu noin 300 metrin päähän suunnitellusta alueesta, joten aiotulla rakentamisella ei näyttäisi olevan vaikutusta sl-alueen ominaispiirteisiin. Aiottu rakentaminen tulisi hakemuksen mukaan olemaan tavanomaista lomarakentamista, joka ei toteutuessaan tulisi poikkeamaan alueen muusta rakentamisesta. Asemapiirroksessa on osoitettu alueen läpi kulkevaa sähkölinjan sivusta kulku ranta-alueelle, jonne sijoittuisi vene- ja uimaranta. Alueelle ei ole tällä hetkellä suunnitteilla vesijohtoverkostoa tai yhteisviemäröintiä, eikä alueella ole maakunta- tai yleiskaavoituksen yhteydessä todettu erityisiä kulttuuri-, maisema- tai luonnonarvoja, joiden säilyminen voisi hankkeen johdosta vaarantua. Alueella ei ole erityisiä virkistysarvoja, mutta tavanomaiselle jokamiehenoikeudella tapahtuvaan

9 Mäntyharju Kokouskutsu 9 (14) virkistykseen on hyvät edellytykset. Aiottu rakentaminen sijoittuu yleiskaavaalueen ulkopuolelle reilun 200 metrin päähän rannasta, joten etäisyytensä vuoksi kyse ei näytä olevan rantaan tukeutuvasta rakentamisesta. Aiottu rakentaminen ei näyttäisi johtavan myöskään vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen, eikä sen johdosta ole tarpeen käynnistää kaavallista tarkastelua. NAAPURIEN KUULEMINEN: Asiamies on suorittanut MRL 173 :n ja MRA 86 :n mukaisen naapurien kuulemisen, Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeen suhteen. Esittelijä: Asko Patjas, rakennustarkastaja Rakennustarkastajan ehdotus: Koska toimenpiteen ei voida havaita aiheuttavan haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuttavan haitallista yhdyskuntakehitystä ja rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisen luonnon- tai kulttuuriympäristönarvojen säilymistä eikä virkistystarpeiden turvaamista, rakennuslautakunta myöntää Heikki Tammiselle hakemuksen mukaisen suunnittelutarveratkaisuluvan 80 k-m² loma-asunnolle, 30 km² saunalle ja 30 k-m² talousrakennukselle. Tämä lupa on voimassa kaksi (2) vuotta luvan lainvoimaiseksi tulosta, jonka kuluessa päätöstä vastaava rakennuslupa on haettava. PERUSTELUT: MRL 16, 137 Hanke voidaan toteuttaa rakennusjärjestyksen ja jätevesimääräysten mukaisesti. Tiedoksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

10 Mäntyharju Kokouskutsu 10 (14) 11 Kolmannesvuosiraportti I / Rakennuslautakunta MjuDno Asko Patjas Liitteet 1 Kolmannesvuosiraportti I.pdf Rakennuslautakunnan kolmannesvuosiraportti on laadittu ajalta annettujen ohjeiden mukaisesti. Kokusaikataulusta johtuen kolmannesvuosiraportti annetaan tiedoksi rakennuslautakunnalle tässä kokouksessa. Kunnahallitus on käsitellyt ja kunnanvaltuusto kokouksissaan koko kunnan kolmannesvuosiraportin. Rakennuslautakunnan I kolmannesvuosiraportti on liitteenä. Esittelijä: Asko Patjas, rakennustarkastaja Rakennuslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi laaditun I kolmannesvuosiraportin

11 Mäntyharju Kokouskutsu 11 (14) Tarkastuslautakunta, 3, Tarkastuslautakunta, 8, Tarkastuslautakunta, 12, Kunnanvaltuusto, 4, Rakennuslautakunta, 12, Arviointikertomus 2014 / Rakennusltk MjuDno Tarkastuslautakunta, , 3 Anja Oinonen Kuntalaki 71 2 ja 3 mom. "Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä." Esittelijä: Timo Kuoksa Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta Päätös Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua. Tarkastuslautakunta, , 8 Anja Oinonen Arviointikertomus vuodelta Esittelijä: Timo Kuoksa Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta Päätös

12 Mäntyharju Kokouskutsu 12 (14) Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua. Tarkastuslautakunta, , 12 Anja Oinonen Kuntalaki 71 2 ja 3 mom. "Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä." Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2014 tilinpäätöksen. Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomusta vuodelta 2014 kokouksissaan , ja Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista ja allekirjoittaa sen tässä kokouksessa. Esittelijä: Timo Kuoksa Tarkastuslautakunta 1. antaa vuodelta 2014 arviointikertomuksen 2. saattaa sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi sekä 3. esittää, että kunnanvaltuusto edellyttää, että toimielimet käsittelevät arviointikertomuksen ja raportoivat toimenpiteistä kunnanvaltuustolle ennen vuoden 2016 talousarvio käsittelyä. Päätös Hyväksyttiin. Kunnanvaltuusto, , 4 Liitteet 1 Arviointikertomus Tarkastuslautakunnan esitys valtuustolle

13 Mäntyharju Kokouskutsu 13 (14) Päätös Hyväksyttiin. Rakennuslautakunta, , 12 Asko Patjas Liitteet 1 Arviointikertomus 2014.pdf Kunnavaltuuston päätöksen mukaisesti toimielinten on käsiteltävä vuoden 2014 arviointikertomus ja raportoitava toimenpiteistä kunnavaltuustolle ennen vuoden 2016 talousarvion käsittelyä. Arviointikertomuksessa rakennusvalvonnan kohdalla on mainittu kohdassa Rakennusluvat, tarkastukset ja palvelu seuraavasti: "Tarkastuslautakunta näkee tärkeänä ammattitaitoisen asiakaspalvelun ja palvelun nopeuden. Rakennuslupa-asioissa toimitaan nopeasti. Lopputarkastukseen 5 vuoden jälkeen on kiinnitettävä huomiota." Esittelijä: Asko Patjas, rakennustarkastaja Rakennuslautakunta merkitsee arviointikertomuksen 2014 tietoonsa saatetuksi.

14 Mäntyharju Kokouskutsu 14 (14) 13 Ilmoitusasiat / Rakennuslautakunta MjuDno Asko Patjas Liitteet 1 Luettelo.pdf Rakennustarkastajan antamat päätökset ja MRL 129 :n ja MRA :n mukaiset ilmoitukset erillisenä liitteenä. Esittelijä: Asko Patjas, rakennustarkastaja Rakennuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Lupatunnus. Vastaanottaja ja päiväys. Kunnanosa. Rakennuspaikan 2 Koko tila Määräala. pintaala m. Laskutusosoite

Lupatunnus. Vastaanottaja ja päiväys. Kunnanosa. Rakennuspaikan 2 Koko tila Määräala. pintaala m. Laskutusosoite HAKEMUS KUNTIIN SUUNNITTELUTARVERATKAISULLE TAI POIKKEAMISELLE Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys SUUNNITTELUTARVERATKAISU (MRL 137 ) 1. Rakennuspaikka (hakija täyttää) Kunta Kaupunki Kunnanosa POIKKEAMINEN

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa)

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) Kaøvaluonnos 2.3.2015 $ühflrtmi I Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA Valtuusto 10.4.2012 10 1 HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA RANTAOSAYLEISKAAVA ON TULLUT VOIMAAN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSELLÄ 25.6.2012 111 LUKUUNOTTAMATTA TILOJA: SUVIRANTA 419-7-1, HONKALA 423-1-94,

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 SUUNNITTELUKESKUS OY Multian kunta 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...5 1.1 SUUNNITTELUALUE...5 1.2 KAAVAPROSESSIN

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola

Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (14) Aika 17.03.2015, klo 18:00-20:21 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

vähimmäiskoko on 5000 m², muutoin 10000 m². Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön.

vähimmäiskoko on 5000 m², muutoin 10000 m². Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön. LIITE 10. LEPSÄMÄN OSAYLEISKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset AT-1 PY-1 Kyläalue. Alueella sallitaan asuinrakentaminen sekä kylän ja sitä ympäröivän asutuksen tarvitsema palvelurakentaminen. Mitoituksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula YMRALA 17.6.2014 89 Valmistelija: ympäristötarkastaja

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 26.11.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1. TOIMINTA-AJATUS Tekninen toimi tuottaa ja ylläpitää kuntalaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemia teknisiä verkostoja

Lisätiedot

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Hattulan kunta (82) Ihalemmen kylä (405) Salkoniemi 9-89 (osa) Sotka 9-132 Joutsen 9-134 Kuikka 9-135 Kaakkuri 9-136 Sotkalampi 9-137 Kaavaehdotus 2.3.2015 Kaavamuutosalueen

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot