Fronter sisältää sähköisen oppimisympäristön, sähköisiä oppimateriaaleja sekä käyttäjäpalvelut.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fronter sisältää sähköisen oppimisympäristön, sähköisiä oppimateriaaleja sekä käyttäjäpalvelut."

Transkriptio

1 KÄYTTÖOIKEUSSITOUMUS 1 (5) Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö KUNTALAISVERKON PALVELUT JA FRONTER Kuvaus palveluista, käyttösäännöt ja käyttöoikeussitoumus 1. KUNTALAISVERKKO Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö hyödyntää koulujen tietotekniikassa vakiotyöasemaympäristöä. Käyttöjärjestelmänä on Windows 7 ja vakiosovelluksina Microsoft Office 2010 sekä kuvankäsittelysovellus. Näiden vakiosovellusten lisäksi koululla on koulukohtaisia sovelluksia opetuksen ja oppimisen tueksi. Työasemiin kirjaudutaan pääsääntöisesti henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla, ja samalla käyttäjille pystytään tarjoamaan henkilökohtaista levytilaa. Käyttäjätunnus on pääsääntöisesti muotoa kutsumanimi.sukunimi. Järjestelmä muistuttaa salasanan vaihdosta 3 kk:n välein. Oppilas vastaa itse omien tuotostensa varmuuskopioinnista. Opiskeluryhmillä on mahdollisuus hyödyntää koulun sisällä myös yhteiseksi tarjottua levytilaa, nk. projektilevytilaa. Koulu ohjeistaa kuntalaisverkon palveluiden käyttötavoista ja ohjaa oppilaita hyödyntämään tietotekniikkaa oppimisen ja opiskelun tukena. Koulujen opetuksen tietoteknisestä ympäristöstä ja perustietotekniikkapalveluista vastaa Fujitsu Services Oy. Käyttäjätunnustietojen tuottamisessa hyödynnetään Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikön opiskelijarekisteriä. 2. FRONTER Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikössä on käytössä Fronter Oy:n ylläpitämä Fronter oppimisympäristö. Fronter Oy on osa kansainvälistä Pearson -konsernia. Sähköinen oppimisympäristö opetuksen ja oppimisen tueksi Fronter on sähköinen oppimisympäristö, johon käyttäjä tarvitsee henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan voidakseen kirjautua palveluun. Henkilökohtainen käyttäjätunnus on pääsääntöisesti sama kuin kuntalaisverkon käyttäjätunnus. Oppimisympäristössä julkaistut materiaalit ovat vain koulun muiden oppilaiden/ opiskelijoiden ja henkilökunnan nähtävillä. Fronter sisältää sähköisen oppimisympäristön, sähköisiä oppimateriaaleja sekä käyttäjäpalvelut. Opettaja ja oppilas voivat seurata oppilaan/ opiskelijan oppimisprosessin etenemistä. Fronter sisältää erilaisia viestintä- ja kommunikointityökaluja sekä työkaluja yhteisölliseen työskentelyyn. edu.espoo.fi -sähköposti Fronter sisältää sähköpostin. Sähköposti on tarkoitettu opiskelun tueksi ja se on käytettävissä Fronterissa palveluun kirjautumisen jälkeen. Sähköpostia on mahdollista lukea myös Fronterin ulkopuolelta sähköpostiohjelmalla esim. mobiililaitteilla. Sähköpostiosoitteen pääte ja tunnusosa samaa muotoa kuin Espoon suomenkielisen opetustoimen kuntalaisverkon kirjautumistunnus: Käyttäjätunnustietojen tuottamisessa hyödynnetään Espoon opetustoimen opiskelijarekisteriä. Salasanan vaihtaminen Fronterissa Oppilas voi vaihtaa oman salasanansa seuraavasti: Kontaktikortti -> Tunnustiedot HUOM! Oppilas/ Opiskelija: Huolehdithan siitä, että salasanasi on tiedossa vain sinulla ja muistat sen seuraavalla kerralla Fronteriin kirjautuessasi. Muistathan vaihtaa salasanasi säännöllisesti.

2 KÄYTTÖOIKEUSSITOUMUS 2 (5) 3. MUUTA PALVELUISTA Sähköinen oppimisympäristö Fronter toimii Internetin välityksellä selainpohjaisena mistä tahansa Internet -liittymästä palvelun etusivulla mainituilla käyttöjärjestelmillä ja Internet-selaimilla. Palvelun ylläpitäjä tiedottaa mahdollisista huoltokatkoksista erikseen palvelun tiedotekanavilla. Oppilaalle/ opiskelijalle tiedoksi ja muistettavaksi: Saat koulussa käyttöösi henkilökohtaisen kuntalaisverkon ja Fronterin käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tunnukset ja salasanat ovat henkilökohtaisia. Olet henkilökohtaisesti vastuussa niistä. Älä anna niitä kenellekään. Opettaja tai koulun muu henkilökunta auttaa ja neuvoo sinua tarvittaessa. Ilmoita opettajalle havaitsemistasi koulun laitteisiin tai palveluihin liittyvistä ongelmista. Palveluiden käytössä, koulussa ja koulun ulkopuolella, noudata viestintäsalaisuutta sekä hyviä ja asiallisia toimintatapoja, nettietikettiä. Suositeltava Internet-sivusto tutustuttavaksi: Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö vastaa virustorjunnasta Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikön työasemissa, kotikäyttäjä vastaa virustorjunnasta kotikoneilla. Palvelun toimittajana Fronter Oy vastaa Fronterin tietoturvallisuudesta. Fronter -palvelun käyttäminen Fronter -palvelun käyttötarkoitus on oppiminen ja opettaminen. Tässä tarkoituksessa Fronterissa on erilaisia sähköisiä viestintävälineitä sekä sisällön tuottamiseen, jakamiseen ja käyttämiseen liittyviä sovelluksia ja toiminnallisuuksia, joiden avulla käyttäjät voivat oppia, opettaa ja hoitaa oppilaitoksissa tapahtuvaa sisäistä ja ulkoista viestintää sähköisin välinein. Fronterin käyttäminen muuhun kuin edellä kuvattuun tarkoitukseen on kielletty. Myös kaikki sellainen Fronterin käyttö ja siellä tapahtuva toiminta, joka rikkoo lakia, tekijänoikeutta, käyttösitoumuksen ehtoja, hyvää tapaa tai joka voi vaarantaa Fronterin toimintavarmuuden, tietoturvan ja tietosuojan on kielletty. Tällaista Fronterissa käyttäjiltä kiellettyä käyttöä ja toimintaa ovat esimerkiksi: - laittomien aineistojen tallentaminen ja jakaminen - roskapostin tms. häiritsevien viestien lähettäminen - herjaavien viestien lähettäminen - virusten tai muiden haittaohjelmien tuominen ja levittäminen - kaupallisen toiminnan harjoittaminen 4. ESPOON SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NIIKAN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Koulujen opetuksen tietoteknisestä ympäristöstä ja perustietotekniikkapalveluista vastaa Fujitsu Services Oy.. Fronterin ja edu.espoo.fi -sähköpostin ylläpitäjänä toimii Fronter Oy. Yleiset käyttäjän oikeudet Jokainen sitoumuksen allekirjoittanut oppilas saa henkilökohtaisen Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikön kuntalaisverkon, Fronterin käyttäjätunnuksen ja salasanan ja edu.espoo.fi sähköpostiosoitteen. Fronterin käyttäjätunnuksen saanut oppilas voi käyttää Fronteria ja edu.espoo.fi -sähköpostia koulussa tai koulun ulkopuolella.

3 KÄYTTÖOIKEUSSITOUMUS 3 (5) Yleiset käyttäjän velvollisuudet Oppilas on henkilökohtaisesti vastuussa kaikista niistä toimista, joita hän sähköpostin ja sähköisen oppimisympäristön avulla on suorittanut. Tunnuksen ja salasanan vastuullinen käsittely ja säilyttäminen on jokaisen henkilökohtainen velvollisuus. Jokaisen on itse kirjauduttava ulos sähköisestä oppimisympäristöstä lopettaessaan sen käytön ja koulun tietoverkosta lopettaessaan tietokoneen käytön. Käyttäjän havaitsemista puutteista, teknisistä ongelmista ja vioista on viipymättä ilmoitettava opettajalle/ koulun vastuuhenkilölle. Kaikessa tietotekniikan käytössä tulee noudattaa asiallisia ja hyviä toimintatapoja. Käyttäjän tulee noudattaa tarkoin koulussa annettuja lisäohjeita ja nettietikettiä. Saatua henkilökohtaista sähköpostia tai toisen laatimaa materiaalia ei saa ilman lähettäjän lupaa välittää eteenpäin sellaisenaan. Sähköposti ei mene aina perille esim. virheellisen osoitteen, käyttöhäiriön tai kuormituksen vuoksi. Sähköpostiin ei välttämättä voi luottaa, varsinkaan, jos kyse on tärkeästä tai kiireellisestä viestistä. Henkilön, joka saa toiselle tarkoitettua sähköpostia, on otettava yhteys lähettäjään ja sovittava miten toimitaan. Käyttöä koskevat ohjeet ja säännöt Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikön oppilaiden käyttöön tarjoamat kuntalaisverkon laitteet, sovellukset ja palvelut on tarkoitettu asialliseen työskentelyyn ja vuorovaikutukseen. Muistathan, että vahingossa saatujen muille käyttäjille osoitettujen tai kuuluvien tietojen hyväksikäyttö, tallentaminen tai levittäminen ei ole viestintäsalaisuuden nojalla sallittua. Vahingosta on viipymättä ilmoitettava opettajalle ja/ tai asianomaiselle käyttäjälle. Toisen käyttäjän tunnusten käyttö tai edes sen yritys on kiellettyä. Huomioithan sähköpostia käyttäessäsi sähköpostilaatikoiden enimmäiskoot.edu.espoo.fi sähköpostin sähköpostilaatikon enimmäiskoko on 80 Mt. Jos se ylittyy, osa viesteistä saatetaan menettää. Omia tiedostoja tallennettaessa turhien suurikokoisten tiedostojen tallentamista tulee välttää, jotta palvelut toimivat nopeasti. Järjestelmän ylläpitäjä ei vastaa kadonneista viesteistä eikä liitetiedostoista eikä niiden katoamisesta aiheutuneesta haitasta. Hyvät käytöstavat kuuluvat sähköisen oppimisympäristön ja siihen liittyvän sähköpostin käyttöön. Hyvien tapojen vastaisen, häiritsevän, epäsiveellisen, loukkaavan tai uhkaavan materiaalin laatiminen, levittäminen, lähettäminen ja tallentaminen tai sen yrittäminen on kiellettyä. Väärinkäytökset Näillä ohjeilla ja säännöillä pyritään varmistamaan opetustoimen verkkopalveluiden turvallinen ja toimiva palvelu. Mahdollisiin rikkomuksiin puuttuu ensisijaisesti opettaja/rehtori. Vakavammissa rikkomuksissa voidaan oppilaalle antaa määräaikainen tai pysyvä käyttökielto. Törkeimmissä tapauksissa asia voidaan saattaa myös viranomaisten tutkittavaksi. Huoltajille ilmoitetaan mahdollisista väärinkäytöksistä. Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikön verkkopalveluita käyttävien tulee noudattaa hyviä tapoja, nettietiketin ohjeita sekä lakeja ja asetuksia. Oppilas on vastuussa tekemisistään kotona, vapaa-aikana ja koulussa. Opettajalla on koulupäivän aikana oppilaiden suhteen valvontavelvollisuus, johon vaikuttavat oppilaiden ikä ja annetut suulliset ja kirjalliset ohjeet. Henkilökohtaisen kuntalaisverkon, Fronterin käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä edu.espoo.fisähköpostiosoitteen saaminen edellyttää edellä mainittujen Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikön tieto- ja viestintätekniikan käyttöohjeiden ja -sääntöjen hyväksymistä. Hyväksyminen tapahtuu allekirjoittamalla Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikön KUNTALAIS- VERKON PALVELUT JA FRONTER KÄYTTÖOIKEUSSITOUMUS

4 KÄYTTÖOIKEUSSITOUMUS 4 (5) 5. KUNTALAISVERKON PALVELUT JA FRONTER KÄYTTÖOIKEUSSITOUMUS 1. Saan koulussa käyttööni henkilökohtaisen kuntalaisverkon käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä Fronterin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. 2. Tunnukset ja salasanat ovat henkilökohtaisia. Olen henkilökohtaisesti vastuussa niistä, enkä anna niitä kenellekään. 3. Ilmoitan tarvittaessa opettajalle havaitsemistani laitteisiin tai palveluihin liittyvistä ongelmista. 4. Fronterin ja edu.espoo.fi -sähköpostin käytössä, koulussa ja koulun ulkopuolella, noudatan viestintäsalaisuutta, käyttöoikeussitoumuksessa esiintuotuja käyttöehtoja, sekä hyviä ja asiallisia toimintatapoja.

5 KÄYTTÖOIKEUSSITOUMUS 5 (5) Kouluun palautettava osa Käyttöoikeussitoumuksesta KUNTALAISVERKON PALVELUT JA FRONTER KÄYTTÖOIKEUSSITOUMUS 1. Saan koulussa käyttööni henkilökohtaisen kuntalaisverkon käyttäjätunnuksen ja salasanan, sekä Fronterin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. 2. Tunnukset ja salasanat ovat henkilökohtaisia. Olen henkilökohtaisesti vastuussa niistä, enkä anna niitä kenellekään. 3. Ilmoitan tarvittaessa opettajalle havaitsemistani laitteisiin tai palveluihin liittyvistä ongelmista. 4. Fronterin ja edu.espoo.fi -sähköpostin käytössä, koulussa ja koulun ulkopuolella, noudatan viestintäsalaisuutta, käyttöoikeussitoumuksessa esiintuotuja käyttöehtoja, sekä hyviä ja asiallisia toimintatapoja. Oppilas Syntymävuosi Oppilaitos/ koulu Opiskelija (yläkoulu/lukio): Olen tutustunut Kuvaus palveluista ja Käyttöoikeussitoumus -asiakirjaan ja sitoudun noudattamaan yllä mainittuja sitoumuksen kohtia 1-4. Espoossa / 201 Opiskelijan allekirjoitus (yläkoulu/lukio) Huoltaja (alle 18-vuotiaan oppilaan osalta): Olen tutustunut tähän sitoumukseen ja ohessa oleviin käyttöohjeisiin ja -sääntöihin ja keskustellut sitoumuksen kohdista 1-4 huollettavani kanssa ja annan suostumukseni siihen, että oppilas saa käyttöönsä Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikön kuntalaisverkon käyttäjätunnuksen ja salasanan, sekä Fronterin käyttäjätunnuksen, salasanan ja edu.espoo.fi -sähköpostiosoitteen. Espoossa / 201 Huoltajan allekirjoitus

Opiskelijavaihtoon lähtijöiden, poissa olevaksi ilmoittautuneiden, keskeyttäneiden sekä 6 kk käyttämättöminä olleet käyttäjätunnukset lukitaan.

Opiskelijavaihtoon lähtijöiden, poissa olevaksi ilmoittautuneiden, keskeyttäneiden sekä 6 kk käyttämättöminä olleet käyttäjätunnukset lukitaan. Ohje 1 (6) TIETOVERKON KÄYTTÖSÄÄNNÖT Käyttösääntöjen merkitys Helsinki Business College Oy:n tavoitteena on tarjota opiskelijoille ja henkilökunnalle hyvät mahdollisuudet tietokonejärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien

Lisätiedot

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194 Henkilöstön tietoturvaohjeet Johtokunta 7.12.2009 194 Sisällys: 1. Johdanto 3 1.1. Mitä tietoturvallisuudella tarkoitetaan? 3 1.2. Miksi tietoturvallisuus on tärkeää? 4 1.3. Lainsäädäntö tietoturvallisuuden

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI 1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu

Lisätiedot

Daisy Net palvelun käyttöehdot

Daisy Net palvelun käyttöehdot Daisy Net palvelun käyttöehdot 1 Daisy Net palvelun käytön osapuolet Daisy Net palvelu on Oulun kaupungin hallinnoima ja ylläpitämä varhaiskasvatuksen palvelu- ja viestintäkanava. Yhteystiedot: Oulun kaupunki

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT Tervetuloa Taltionin käyttäjäksi! Näissä käyttöehdoissa sovitaan Taltionialustan ( Taltioni ) käyttöä koskevista ehdoista sekä oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi sen käyttäjänä.

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

9. Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

9. Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 118 8.2 Todistukset O ppilaan todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos niissä on oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia sisältäviä tietoja, ne voidaan antaa vain oppilaalle ja

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLA ENNEN KUIN ASENNAT TAI KÄYTÄT OHJELMISTOA. TÄMÄ SOPIMUS SISÄLTÄÄ EHTOJA, JOTKA RAJOITTAVAT TAI POISTAVAT RIMin VASTUUN SINUA KOHTAAN JA

Lisätiedot

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla "Hyväksyn erityisehdot" ja painamalla LATAA-painiketta.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla Hyväksyn erityisehdot ja painamalla LATAA-painiketta. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN DNA Prepaid -palveluissa noudatetaan DNA Prepaidin toimitusehtoja. Näitä käyttöehtoja noudatetaan DNA Prepaid Latauspalvelussa (jäljempänä Palvelu).

Lisätiedot

Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut

Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut Varmenteisiin liittyvät 1 (7) Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut Useiden :n (jäljempänä Sonera ) tietoturvapalveluiden yhteydessä käytetään hyväksi Sonera CA:n myöntämiä varmenteita. Asiakas voi

Lisätiedot

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ Koulutuskorvauksen hakuajan lähestyessä, sekä työnantaja/työpaikkakouluttaja että opiskelija saavat tästä ilmoituksen sähköpostiinsa. Tämän ilmoituksen jälkeen työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi.

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi. F-SECURE -LISENSSIEHDOT TÄRKEÄÄ LUE SEURAAVAT F-SECURE-OHJELMISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT LISENSSIEHDOT ("EHDOT") HUOLELLISESTI. ALLA OLEVAN HYVÄKSYMISVAIHTOEHDON VALITSEMINEN TAI OHJELMISTON ASENTAMINEN, KOPIOIMINEN

Lisätiedot

KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI

KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI Muistiot 2014:3 KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI

Lisätiedot

Uutta ja aina ajankohtaista tekijänoikeudesta kirjastossa

Uutta ja aina ajankohtaista tekijänoikeudesta kirjastossa 1 Heikki Poroila FM, kirjastonhoitaja Julkisena palveluorganisaationa yleinen kirjasto on velvollinen sekä noudattamaan voimassa olevia lakeja että tarjoamaan asiakkailleen mahdollisimman paikkansapitävää

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

1 (5) TYÖNANTAJAN / TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) TYÖNANTAJAN / TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) TYÖNANTAJAN / TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ Koulutuskorvauksen hakemista ja arviointilomakkeen täyttämistä varten työnantaja / työpaikkakouluttaja saa sähköpostiinsa ilmoituksen. Tämän jälkeen

Lisätiedot