Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi"

Transkriptio

1 Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi Vaatimukset ja toiminnallinen määrittely SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Suomen Kuntaliitto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kuopion Yliopisto Tekijät Marko Suhonen, Maarit Laaksonen, Esa Paakkanen, Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Teppo Taskinen, Antero Lehmuskoski, Heli Viinikainen Dokumentin versio 2.0 Päiväys

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Työn tavoitteet ja rajaukset Työn toteutus Keskeiset käsitteet Dokumentin rakenne Määritystyön lähtökohdat Sosiaalihuollon asiakirjallisten tietojen käsittelyä ohjaavat säädökset ja ohjeistukset Tiedon muodostumisen ja saannin nykykäytännöt Aiemmat selvitykset ja linjaukset Sosiaalihuollon arkistointiratkaisulle asetetut päävaatimukset Asiakirjallisen tiedon säilyttäminen Tietojen käytön seuranta ja käyttöoikeuksien valvonta Asiakirjallisen tiedon hävittäminen Pysyvästi säilytettävän aineiston säilyttäminen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan yhtenäistäminen ja kehittäminen Sosiaalihuollon asiakastiedon saatavuuden tarpeisiin vastaaminen Tutkimuksen ja tilastoinnin tarpeita Sähköinen asiointi Yhteenveto arkistointijärjestelmälle asetetuista päävaatimuksista Arkistoinnin arkkitehtuurin perusteet Arkiston yhteyskaavio KanTa-arkkitehtuuri Työnjako arkiston, muiden palvelujen ja asiakastietojärjestelmien välillä Käyttötapaukset ja toiminnalliset vaatimukset Yleiset toiminnalliset vaatimukset Asiakirjojen ja niiden tietojen haku ja noutaminen arkistosta Hae asiakirjaluettelo ja kuvailutiedot Hae asiakirjoja Hae asiakirjoja massahakuna Asiakirjojen arkistoiminen Muodosta asiakirja, asiakirjan metatiedot ja allekirjoitus Arkistoi asiakirja Arkistoitujen asiakirjojen hallinta Korvaa asiakirja Poista asiakirja Hävitä asiakirja Muuta arkistonhallinnan tietoja Käyttäjien tunnistaminen, käyttöoikeudet ja käyttäjien ja järjestelmien sähköinen allekirjoitus Luovutusten, suostumusten ja asiayhteyden hallinta Lokien käsittely Tilastoinnin ja tutkimuksen vaatimukset

3 5.9 Arkiston tietokokonaisuudet Asiakasasiakirjat Metatiedot Arkistonhallinnan tiedot Ei-toiminnalliset vaatimukset Yleiset luottamuksellisuus-, eheys- ja kiistämättömyysvaatimukset Rekisterinpitäjyyden ja asiayhteyden huomiointi Teknisiä vaatimuksia ja vaatimuksia teknisille tarkennuksille Palvelutason vaatimukset Terveydenhuollon arkistointimallin arviointi suhteessa päävaatimuksiin Yhteenveto vaatimusten ja käyttötapausten vastaavuudesta Tarvittavat tarkennukset tai muutokset KanTa-ratkaisuihin Jatkokehitys ja tarkennukset Määrityksen lausuntokierroksen yhteenveto Sosiaalihuollon asiakastyön tukeminen Olennaisimmat tiedonsaantitarpeet Tietojärjestelmien kehittäminen Tutkimus ja tilastointi Sähköinen asiointi Arkkitehtuurin kehittämiseen kohdistuvat lausunnot Tietosuoja ja tietoturva Suositukset jatkotoimenpiteiksi Tärkeimmät jatkotyön tarkennukset Lainsäädännön valmistelu Erityisesti hakuihin liittyvien toiminnallisten tarpeiden tarkentaminen ja validointi Yksilöintiin ja luokituksiin liittyvät tarkennukset Käyttäjä- ja käyttövaltuushallinnan ja allekirjoitusten tavoitetilan tarkentaminen sekä varmenneratkaisujen suuntaviivat Hakutietojen ja asiakirjojen saannin tarkennukset eri palvelutehtävien välillä Asiakirjojen käsittelyn periaatteiden tarkentaminen Suostumuksen hallinta, suostumuksen käsittelypalvelu ja lokipalvelu Sosiaalihuollon eams:n muodostaminen ja käyttöönotto Sosiaalihuollon kansallisten palvelujen arkkitehtuurisuunnitelma Linjaus sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyn kansallisesta ohjauksesta ja standardoinnista Linjaus pysyväissäilytyksen järjestämisestä Linjaus pysyvästi säilytettävän aineiston hallinnoijasta Muita jatkokehityskohteita Asiakastietojärjestelmien uusiminen ja muutokset Arkiston avaaminen sosiaalihuollon asiakkaille ja sidosryhmille Tiedonsiirto sosiaali- ja terveydenhuollon välillä Lähteet

4 LIITTEET: Liite 1: Sähköisen arkiston määrittelyt työkokoukseen (maaliskuu 2009) ilmoittautuneet Liite 2: Arkistointivaatimukset jaoteltuna päävaatimusten mukaisesti Liite 3: Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen metatiedot Liite 4: Lausuntokierroksen yhteydessä esitettyjä kysymyksiä asiantuntijoille Liite 5: Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi - Vaatimukset ja toiminnallinen määrittely v 1.0:sta lausunnon antaneet tahot Versio Pvm Tekijät Muutokset Ensimmäinen julkaistu versio Lausuntokierroksen ja johtoryhmän käsittelyn pohjalta täsmennetty versio 4

5 1 Johdanto 1.1 Työn tavoitteet ja rajaukset Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen hankesuunnitelmassa vuosille (STM 2007h) todetaan, että sosiaalihuollon osalta on selvitettävä ja ratkaistava kysymys kansallisesti ylläpidettävästä asiakasasiakirjojen sähköisestä arkistosta. Hankesuunnitelmassa aikataulutetaan sähköisen arkistoinnin kehittämistarpeiden arviointi vuodelle 2008, sosiaalihuollon sähköisen arkistoinnin hallinnan periaatteiden määrittely ja kuvaus vuosille 2008 ja 2009 sekä toteutusmallien testaus vuosille (Työsuunnitelma 2009, 14) Vuonna 2008 toteutettiin selvitystyö, jossa koottiin arkistointiratkaisulle asetettavia vaatimuksia, selvitettiin sähköisen arkistoinnin toteutusvaihtoehdot ja arvioitiin eri ratkaisuvaihtoehtojen tarkoituksenmukaisuutta ja kustannustehokkuutta eri näkökulmista. Selvitystyön tuloksena syntyi Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi -esiselvitys (Laaksonen ym. 2008). (Työsuunnitelma 2009, 15) Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen vuoden 2009 työsuunnitelman mukaisesti on jatkettu arkistointiratkaisun suunnittelu- ja määrittelytyötä Kansalliset tietojärjestelmäpalvelut -osahankkeessa. Määrittelytyön lähtökohtana on ollut hankkeen johtoryhmän linjaus sosiaalihuollon asiakirjojen sähköisen säilytyksen toteutustavasta. Tämä dokumentti sisältää sähköisen arkistointijärjestelmän tarkennetun vaatimusmäärittelyn sekä sähköisen arkiston toiminnallisen määrittelyn. Työssä otetaan kantaa myös arkiston ja asiakastietojärjestelmien väliseen työnjakoon ja tehdään ehdotuksia arkistointiin ja asiakirjallisten tietojen käsittelyn kehittämiseen liittyville jatkotoimenpiteille. 1.2 Työn toteutus Tämän selvityksen toteutuksesta ovat vastanneet Kuopion yliopiston Shiftec- ja HIStutkimusyksiköt. Selvitys on tehty työryhmässä, johon on osallistunut useita työntekijöitä edellä mainituista yksiköistä. Työryhmä aloitti työskentelyn tammikuussa 2009 ja kokoontui selvitystyön aikana 16 kertaa. Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO on toiminut kommentoivana ja ohjaavana tahona sekä ollut mukana työn suunnittelussa. Lisäksi työskentelyn tueksi perustettiin Arkistomääritysten koordinaatioryhmä, jonka jäseniä olivat sosiaali- ja terveysministeriöstä Maritta Korhonen ja Jari Porrasmaa, Kelalta Erkki Aaltonen, HIS-tutkimusyksiköstä Juha Mykkänen ja ISO:sta Antero Lehmuskoski ja Pekka Kortelainen. Koordinaatioryhmä kokoontui huhtikuun loppuun mennessä 4 kertaa. Selvityksen sisältöä on läpikäyty ja tarkennettu myös Tikesos-hankkeen johtoryhmässä, asiakastietojärjestelmäryhmässä ja asiakirjahallinnon työryhmässä sekä useissa käynnissä olleissa Tikesos-hankkeen osahankkeissa. Selvityksen työsuunnitelma esitettiin Tikesos-hankkeen johtoryhmässä ja selvityksen painotuksia ja sähköiselle arkistolle asetettavia päävaatimuksia käytiin johtoryhmässä läpi myös ja Lisäksi arkistointijärjestelmälle asetettavia päävaatimuksia ja erityisesti säilyttämiseen ja hävittämiseen liittyviä vaatimuksia käsiteltiin asiakirjahallinnon työryhmässä Selvityksen versio 0.9 on käsitelty johtoryhmässä. Johtoryhmän kommenttien pohjalta muokattu versio 1.0 dokumentista lähetettiin kommentoitavaksi keskeisille sidosryhmille ja laitettiin saataville Tikesos-hankkeen verkkosivuille. Lausuntopyyntöön liitteenä olleet asiantuntijoille suunnatut kysymykset ovat liitteessä Liite 4: Lausuntokierroksen yhteydessä esitettyjä kysymyksiä 5

6 asiantuntijoille. Saatu palaute on käsitelty työryhmässä ja otettu huomioon dokumentin versiossa 1.9, joka on käsitelty Tikesos-hankkeen johtoryhmässä Tämän käsittelyn pohjalta on valmisteltu versio 2.0. Lausuntokierroksella saatiin kaikkiaan 30 lausuntoa. Suurin osa lausunnoista oli organisaatioiden virallisia lausuntoja, mutta myös yksittäiset henkilöt antoivat asiantuntijalausuntoja omissa nimissään. Lausunnonantajien joukossa oli viranomaisia, kaupunkeja, sairaanhoitopiirejä, sosiaali- ja terveyspiiri, sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, yrityksiä ja kolmannen sektorin toimijoita. Kaikki lausunnonantajat löytyvät liitteestä Liite 5: Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi - Vaatimukset ja toiminnallinen määrittely v 1.0:sta lausunnon antaneet tahot. Selvitystyöskentelyn aikana järjestettiin Kuopiossa asiantuntijoiden yhteinen Sosiaalihuollon sähköisen arkiston määrittelyt -työkokous (Liite 1: Sähköisen arkiston määrittelyt työkokoukseen (maaliskuu 2009) ilmoittautuneet). Työkokouksen tuloksena saatiin eri asiantuntijoiden näkemyksiä sähköiseen arkistoon ja siihen kohdistettavista päävaatimuksista, arkiston ja asiakastietojärjestelmien välisestä työnjaosta ja tulevaisuuden haasteista, sekä käytiin keskustelua olemassa olevista ratkaisuista ja vaihtoehdoista sähköisen arkiston toteuttamiseksi. Tarkkojen vaatimusten pohjana on hyödynnetty lisäksi soveltuvin osin valmista materiaalia, erityisesti seuraavia: Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi: Esiselvitys-raportti (Laaksonen ym. 2008), Selvitys asiakasasiakirjojen käytön periaatteista sosiaalihuollossa asiakkaan suostumus -raportti (Penttilä 2009), terveydenhuoltoon toteutettavan KanTa-arkiston arkkitehtuuri- ja vaatimusmäärittelyt (STM 2007a-g), KanTa-jatkomäärittelyjen (Alkula 2008) sekä käyttötapausmäärittelyjen (STM2009) dokumentaatio, SARKK (Sähköinen arkisto kuntien käyttöön) -hankkeen arkiston vaatimusmäärittelyt (Ropponen ym. 2008), KanTa-arkiston ja siihen liittyvien tietojärjestelmien sertifiointivaatimukset (Ruotsalainen ym. 2008). Tekijät esittävät erityiskiitokset arkistomääritysten koordinaatioryhmälle, asiakirjahallinnon työryhmälle, työpajojen ja -kokousten osallistujille, lausunnonantajille sekä muille asiantuntijoille, joilta on saatu palautetta määrittelyihin. 1.3 Keskeiset käsitteet Arkisto Sanalla arkisto on kolme perusmerkitystä. Ensinnäkin se tarkoittaa arkistonmuodostajan toiminnan tuloksena syntynyttä asiakirjojen kokonaisuutta. Toiseksi se tarkoittaa organisaatiota tai laitosta, joka säilyttää arkistoa. Näiden lisäksi arkistolla voidaan tarkoittaa paikkaa (arkistohuonetta), jossa asiakirjoja säilytetään. Ensimmäisessä merkityksessä arkisto koostuu asiakirjoista, jotka ovat saa- 6

7 puneet arkistonmuodostajalle sen tehtävien johdosta tai syntyneet arkistonmuodostajan toiminnan yhteydessä. Arkisto on niiden viranomaisen virkatoiminnan yhteydessä laatimien tai vastaanottamien kirjoitettujen, piirrettyjen ja painettujen asiakirjojen kokonaisuus, jotka jäävät viraston haltuun. Suomalaisen arkistokäsityksen mukaan kaikki arkistonmuodostajan toiminnan yhteydessä syntyneet asiakirjat ja muut vastaavat tietoaineistot kuuluvat sen arkistoon riippumatta aineiston iästä tai säilytysarvosta. (Lybeck 2006, ) Tässä raportissa arkistosta puhutaan kahdessa merkityksessä: kuvaamaan sekä sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen muodostamaa kokonaisuutta että organisaatiota, joka huolehtii asiakirjojen säilyttämisestä. Kun viitataan arkistoon toiminnallisessa mielessä, käytetään selvyyden vuoksi termiä arkistointijärjestelmä. Sillä tarkoitetaan samaa käsitettä, johon viitataan SFS-standardissa termillä arkistojärjestelmä. Se määritellään laitteistoista, ohjelmistoista, toimintaperiaatteista, menettelytavoista ja henkilöistä muodostuvaksi organisoiduksi kokonaisuudeksi, joka ylläpitää, säilyttää, hallinnoi ja pitää asiakirjoja saatavilla niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa (SFS-ISO/TS , 7). Säilyttämistä ovat prosessit ja toimenpiteet, joilla varmistetaan asiakirjojen säilyminen teknisesti ja käsitteellisesti autenttisina elinkaaren kaikissa vaiheissa (SFS-ISO ). Tässä raportissa arkistointijärjestelmällä tarkoitetaan ensisijaisesti sähköisen arkiston muodostamiseen tähtäävää kokonaisuutta. Arkistonhoitaja Arkistonhoitajalla tarkoitetaan tässä työssä arkistolain 9 mukaisesti kunnanhallituksen määräämää viranhaltijaa tai toimihenkilöä, joka johtaa kunnan arkistointia ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii nykyisin kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista. Arkistonmuodostaja Arkistonmuodostaja on organisaatio tai henkilö, jonka toiminnan tuloksena arkisto muodostuu. Sosiaalihuollossa tallennettavien asiakastietojen osalta arkistonmuodostajia ovat esimerkiksi kuntien sosiaalityön yksiköt, kunnalliset ja yksityiset laitokset ja päiväkodit ja sosiaalipalveluja tuottavat ammatinharjoittajat. Arkistonmuodostajien tuottamat asiakirjat kuuluvat useimmiten kyseisen palvelun järjestämisestä vastaavan rekisterinpitäjän henkilörekistereihin. Asia Asialla tarkoitetaan tiettyyn asiakkaaseen liittyvää yksilöityä työn kohdetta. Jokainen sosiaalihuollon asiakasasiakirja liitetään asian tunnuksen avulla asiaan, jonka käsittelyn yhteydessä se on muodostunut. Asia liittyy aina yhteen sosiaalihuollon palvelutehtävään ja se on sekä asiakas- että palvelunantajakohtainen. Samalla asian tunnuksella merkitään yhden asiakkaan yhden asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat. Sosiaalihuollossa asia voi olla joko hallintoasia tai palveluasia. Asiakirjojen metatietoihin liitetään asialuokitus, joka sisältää sekä hallintoasiat että palveluasiat. Asioina olevia työn kohteita nimetään ja määritellään Tikesos-hankkeessa palveluluokituksessa ja prosessien kuvauksen yhteydessä. Hallintoasia on sellainen viranomaisessa vireille tullut asia, jonka ratkaiseminen edellyttää hallintopäätöksen laatimista. Hallintoasia käsitellään viranomaisessa ja sen käsittely koostuu vireilletulovaiheesta, valmisteluvaiheesta ja ratkaisusta. Hallintoasian käsittely perustuu hallintolakiin ja siihen liittyy aina asiakkaan muutoksenhakuoikeus. 7

8 Palveluasiaan ei liity hallintomenettelyä, vaan sen käsittely on palveluprosessi, joka sisältää palvelun suunnittelemisen, toteuttamisen, arvioinnin ja lopettamisen vaiheet. Palveluasia perustuu päätökseen palvelun toteuttamisesta. Asiakasasiakirja Asiakasasiakirjalla tarkoitetaan asiakastietoa sisältävää viranomaisen asiakirjaa (Lehmuskoski & Kuusisto-Niemi 2008, 73). Asiakasasiakirja-termiä käytetään tässä raportissa samasta käsitteestä, johon sosiaalihuollon asiakaslaissa viitataan asiakirja-termillä. Asiakaslaissa asiakirja määritellään tarkoittamaan viranomaisen ja yksityisen järjestämään sosiaalihuoltoon liittyvää asiakirjaa, joka sisältää asiakasta tai muuta yksityistä henkilöä koskevia tietoja (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000). Asiakastietojärjestelmä Sosiaalihuollossa on käytössä runsaasti asiakastietojärjestelmiä, joita sosiaalihuollon ammattilaiset hyödyntävät eri palvelutehtävissä. Tässä selvityksessä asiakastietojärjestelmällä käsitetään arkistoon liittyvää sosiaalihuollon ammattilaisten käyttämää järjestelmää, joka täyttää arkistoon liittyville järjestelmille asetettavat vaatimukset. Asiakirja Asiakirjalla tarkoitetaan tallennetta, jolla on oikeudellista arvoa tai joka on laadittu tai vastaanotettu jonkin yhteisön tai yksittäisen henkilön toiminnan yhteydessä tai toimintaa varten (Lehmuskoski & Kuusisto-Niemi 2008, 73). Se voi sisältää kirjoitettua tekstiä, kuvaa tai ääntä. Asiakirja voi olla myös sähköinen tallenne, joka on luettavissa, kuunneltavissa tai muutoin ymmärrettävissä vain teknisten apuvälineiden avulla (Arkistolaki 831/ ). Asiakirjat ovat tietoa, jonka organisaatio tai henkilö on tuottanut tai vastaanottanut osana laillisia velvoitteitaan tai liiketoimintaansa ja jota se säilyttää tietovarantona sekä todisteena (SFS-ISO , 9). Asiakirjahallinnon näkökulmasta asiakirja on tiettyä kohdetta tai asiaa koskeva fyysinen tai käyttönsä perusteella yhteen kuuluva looginen tietokokonaisuus, joka on syntynyt viranomaisen hoitaessa sille kuuluvia tehtäviä (Voutilainen 2007, 67 68). Kaikilla dokumenteilla on jokin sisältö ja rakenne, ja ne syntyvät tietyssä kontekstissa. Asiakirjan käsitteelle on ominaista, että tietosisällön lisäksi myös sen kontekstia kuvaava tieto tallennetaan osaksi asiakirjaa. Keskeisiä kontekstitietoja ovat muun muassa asiayhteys, asiakirjan laatia ja laatimisajankohta. Asiakirjan tärkein tuntomerkki on sen kiinteä yhteys arkistonmuodostajan toimintaan ja tehtäviin. Ottamalla asiakirjat talteen asiakirjajärjestelmiin luodaan suhde asiakirjojen laatijan ja asiakirjan tuottaneen liiketoimintakontekstin välille. Samalla määritellään asiakirjan paikka ja sen suhteet asiakirjajärjestelmässä ja linkitetään asiakirja muihin asiakirjoihin. (SFS-ISO , 18) Asiakirjallinen tieto Asiakirja liitetään käsitteenä usein fyysiseen tietokokonaisuuteen, joten sen rinnalla on alettu käyttämään myös käsitettä asiakirjallinen tieto. Asiakirjallinen tieto kuvaa asiakirjaa laajemmin tallennettavaa tietoa sähköisessä toimintaympäristössä. Asiakirjallista tietoa on kaikki toiminnassa tallennettava, sitä kuvaava tieto. Asiakirjallinen tieto seulotaan ja säilytettävä tieto otetaan talteen asiakirjoina (capture). Asiakirjallisesta tiedosta voisi käyttää myös käsitettä asiatieto, joka kuvaa tiedon merkitystä ei asiakirjana, vaan asiaa koskevana tietona (Voutilainen 2007, 67 68). 8

9 Asiakirjallista tietoa on kaikki tieto, mikä syntyy ja sisältyy viranomaisen tehtävien hoidossa käytettyyn tietojärjestelmään riippumatta siitä, ovatko kysymyksessä yksittäiset tiedot (esimerkiksi tietokannassa oleva data) vai asiakirjoiksi luettavat kokonaisuudet. Rasimuksen (2007) mukaan asiakirjalliset tiedot heijastavat paikkansapitävällä tavalla mitä tehtiin tai mitä päätettiin ja tukevat näin toiminnan ja sen todennettavuuden tarpeita. Asiakirjallinen tieto muodostuu sisällöstä ja metatiedoista, jotka kuvaavat asiakirjan rakenteen, kontekstin ja suhteet muihin asiakirjoihin. Tieto on todistusvoimainen, kun sen autenttisuus, eheys, luotettavuus ja käytettävyys on varmistettu. (ks. esim. Lybeck 2006, ) Tässä selvityksessä asiakirjallisella tiedolla tarkoitetaan sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa syntynyttä asiakastietoa, joka sisältää todistusvoimaisuuteen edellä liitetyt ominaisuudet. Asiakirjan alkuperäisyys Asiakirjan alkuperäisyydellä tarkoitetaan varmuutta siitä, että asiakirjan tekijä on juuri se taho tai henkilö, joka on merkitty asiakirjan tekijäksi. Alkuperäisyyden varmistaminen edellyttää luotettavaa tunnistamista, todentamista ja asiakirjan allekirjoitusta. Asiakirjallinen tieto on alkuperäinen, kun se on tarkasteluhetkellä sama luotettava todistusvoimainen kappale kuin valmistumishetkellä. Alkuperäisen asiakirjallisen tiedon laatijan tai lähettäjän identiteetin sekä laatimis- ja lähettämisajankohdan on oltava todennettavissa. (KA 1486/40/2005, s. 18) Organisaatioille paperimuotoisena saapuneet, asiankäsittelyjärjestelmässä käsiteltävät asiakirjat skannataan järjestelmään ja saapuneet sähköiset asiakirjat liitetään järjestelmään. Sähköistä asiakirjaa on käsiteltävä prosessin osana, jolloin asiaryhmitykseen liittämisen, kattavien ja luotettavien käsittelyvaihemerkintöjen sekä loki- ja säilytyshistoriatietojen tulee taata sähköisen asiakirjan eheys ja alkuperäisyys. Sähköiset asiakirjat käsitetään näillä ehdoin alkuperäisiksi asiakirjoiksi. Asiankäsittelyjärjestelmään sisältyvien asiakirjojen paperiset versiot hävitetään tietyn, organisaation määrittelemän ajan kuluttua. Mikäli järjestelmään on tallennettu ainoastaan asiakirjan viitetiedot, säilytetään asiakirja paperilla tai mikrofilmillä arkistonmuodostussuunnitelmassa vahvistetun säilytysajan. (KA 1486/40/2005, s. 8) Asiakirjan elinkaari Asiakirjan aktiivivaiheessa asiakirjoja käytetään primääritehtävissään. Osa aineistosta hävitetään aktiivivaiheen jälkeen. Passiivivaiheen asiakirjoja ei käytetä enää primääritehtävissään mutta niitä saatetaan tarvita muiden tehtävien hoidossa tai juridisista syistä. Suurin osa aineistosta hävitetään passiivivaiheen päätyttyä. Historiallisen vaiheen asiakirjojen painopiste on tutkimuksen ja kulttuurin tarpeissa. Historiallisen vaiheen aineisto säilytetään pysyvästi ja se käsittää korkeintaan % aineistosta. (Rastas 1994, 53.) Sosiaalihuollossa 8., 18. ja 28. päivänä syntyneiden tiedot ovat pysyvästi säilytettäviä. Asiakirjan hävittäminen Asiakirjan hävittäminen on prosessi, jossa asiakirjat poistetaan tai hävitetään niin, ettei niiden palauttaminen ole mahdollista. Säilytysajan mukaiset toimenpiteet ovat prosesseja, jotka liittyvät hävitysluvuissa tai muulla tavoin dokumentoitujen säilytys-, hävittämis- tai siirtopäätösten toimeenpanoon. (SFS-ISO , 8-9). 9

10 Asiakirjojen hakeminen Toiminto, jossa käyttäjä (tai järjestelmä) syöttää hakuehdot (osa metatietoja, esimerkiksi asiakas, aikarajat, asiakirjatyypit, palvelutehtävä), asiakastietojärjestelmä suorittaa haun arkistosta ja saa vastauksena listan hakuehtoja vastaavista asiakirjoista, joihin käyttäjällä on käyttövaltuudet. Asiakirjojen noutaminen Toiminto, jossa asiakastietojärjestelmä hakee arkistosta yhden tai useamman asiakasasiakirjan, esimerkiksi käyttäjän asiakirjojen hakemisesta saamansa asiakirjaluettelon pohjalta. Asiakirjatyyppi Asiakirjan yleinen tyyppi, jolla kuvataan asiakirjan sisältöä ja rakennetta, esimerkiksi päätös, suunnitelma tai hakemus. Asiakirjan tyyppi voidaan ilmaista esimerkiksi luokituksella (Kortelainen 2008, s. 13 ja Tikesos 2009) Asiayhteys Asiayhteydellä tarkoitetaan sitä hoito-/palvelukokonaisuutta, jonka piirissä asiakas/potilas on, esimerkiksi neuvolan asiakkuus, päivähoito, hammashoito jne. Asiayhteyden määrittelyn tasoa on syytä täsmentää silloin, kun se on mahdollista, esimerkiksi päivystyskäynti, jatkohoidon järjestäminen, kehityksen tukeminen jne. (Penttilä 2009, s. 27) Asiayhteys täytyy pystyä osoittamaan, sillä henkilötietolain (1999/523) 8 :n luettelon kohdan 5 mukaan henkilötietoja saa käsitellä, jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan (yhteysvaatimus) CDA R2 Clinical Document Architecture, release 2. Terveydenhuollossa hyödynnetty HL7-organisaation rakenteisten asiakirjojen XML-dokumenttiformaatti. Eheys Eheys on tiedon ominaisuus, joka ilmentää sitä, että tiedon sisältö ei ole muuttunut (Tiivis tietoturvasanasto TSK 31, 2004). 1. Asiakirjallisen tiedon turvaaminen valtuudettomilta muutoksilta ja korjauksilta määrittelemällä, mitä täydennyksiä ja lisäyksiä asiakirjalliseen tietoon sen laatimisen/valmistumisen jälkeen saa tehdä ja millaisissa tilanteissa. Jokainen asiakirjalliseen tietoon tehtävä täydennys, lisäys tai poisto pitää dokumentoida ja olla jäljitettävissä tekijään. 2. (Tietojen tai tietojärjestelmän) aitous, väärentämättömyys, sisäinen riidattomuus, kattavuus, ajantasaisuus, oikeellisuus ja käyttökelpoisuus. (KA 1486/40/2005, s. 18) Asiakirjallisten tietojen eheys voidaan jakaa: 1. tekniseen, joka tarkoittaa, ettei asiakirja ole muuttunut tietoteknisessä mielessä 10

11 Identiteetti 2. semanttiseen, joka tarkoittaa, että asiakirjan merkitys (tietosisältö) on säilynyt samana (KA 1486/40/2005, s. 18) 1) tietojen tai tietojärjestelmän sisäinen ristiriidattomuus, kattavuus, ajantasaisuus, oikeellisuus ja käyttökelpoisuus 2) ominaisuus, joka ilmentää, että tietoa tai viestiä ei ole valtuudettomasti muutettu, ja että mahdolliset muutokset voidaan todentaa kirjausketjusta (VAHTI 8/2008, s.25) ominaisuus, että suojattavien kohteiden oikeellisuus ja täydellisyys turvataan (ISO/IEC 27001:fi 2006, s. 12) joukko ominaisuuksia, jotka kuvaavat käyttäjää ja joiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa (VAHTI 8/2008, s. 39) ISO OID-yksilöintitunnus ISO OID-yksilöintitunnus kansainvälisesti vain yhteen objektiin liitettävä numeroarvo, joka yksilöi kyseisen objektin yksiselitteisesti ISO:lle varatussa yksilöintijärjestelmässä (ISO/IEC ) (JHS 159, s. 2) ISO OID-yksilöintitunnusta käytetään osana kansallista rekisteröityä sovellusoliotunnusta, jolla organisaation nimeämä sovellusolio (ohjelma, laite, organisaation osa) erottuu standardin ISO/IEC 8824:n mukaisen ASN.1 kielisenä muista sovellusolioista. (JHS 159, s. 2) OID on lyhenne sanoista object identifier. KanTa Suomeen rakennettava Kansallinen terveysarkisto (KanTa) koostuu terveydenhuollon uusista valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista. KanTaan kuuluvat kolme palvelua ovat sähköinen lääkemääräys (eresepti), potilastiedon arkisto (earkisto) ja kansalaisten omien terveystietojen katselumahdollisuus (ekatselu). (KanTa-esite 2009, s. 3) KanTa-arkkitehtuuri Kansallisen terveysarkiston arkkitehtuurilla kuvataan sitä, millaisista loogisista osista KanTa muodostuu. KanTan loogisia osia ovat viestinvälitys, tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus, arkistopalvelu, hakemisto ja rekisteröintipalvelu, suostumustenhallinta, loki ja valvontapalvelu sekä koodistopalvelu. KanTan kansallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin määritysten versio 1.0 on julkaistu , minkä jälkeen on tehty ja julkaistu jatkomäärittelyjä. KanTaan liittyvä julkinen materiaali löytyy osoitteesta Kiistämättömyys Kiistämättömyys ilmentää sitä, että tiedon lähettäjä tai vastaanottaja tai tietoon liittyvä tapahtuma voidaan varmistaa luotettavasti myös jälkikäteen. Kiistämättömyyteen voidaan pyrkiä muun muassa käyttämällä sähköistä allekirjoitusta ja tapahtuma-ajan vahvistavaa teknistä menetelmää, kuten aikaleimaa. (Tiivis tietoturvasanasto TSK 31, 2004) 11

12 Toisaalta kiistämättömyys on tietoverkossa eri menetelmin saatava varmuus siitä, että tietty henkilö on lähettänyt tietyn viestin (alkuperän kiistämättömyys), vastaanottanut tietyn viestin (luovutuksen kiistämättömyys), tai että tietty viesti tai tapahtuma on jätetty käsiteltäväksi. Luovutukseen tai käsiteltäväksi jättämiseen voidaan liittää aikaleima, joka todistaa viestin saapumisajankohdan. (VAHTI 4/2003) Kopio Tietoverkossa eri menetelmin saatava näyttö siitä, että tietty henkilö on lähettänyt tietyn viestin (alkuperän kiistämättömyys), vastaanottanut tietyn viestin (luovutuksen kiistämättömyys), tai että tietty viesti tai tapahtuma on jätetty käsiteltäväksi. Luovutukseen tai käsiteltäväksi jättämiseen voidaan liittää aikaleima, joka todistaa viestin saapumisajankohdan. (VAHTI 8/2008, s. 50) Sähköinen arkisto sisältää alkuperäisen asiakirjan. Arkisto tarjoaa asiakirjan kopiot hyödyntäjien käyttöön (sekä palvelunjärjestäjän oma käyttö että tietojen luovuttaminen) (Alkula 2007). Luovutuksen kautta saatuja toisen palvelunjärjestäjän (rekisterinpitäjän) asiakirjoja ei saa kopioida sellaisenaan osaksi luovutuksen saajan asiakirjoja, mutta tarvittavat tiedot voidaan siirtää palvelunjärjestäjän omiin asiakirjoihin. Asiakirjojen kopioiden tietosisällön esitystapa tai yhdistäminen esimerkiksi graafiseksi esitykseksi on määriteltävissä kunkin järjestelmän mahdollistamalla tavalla. Ks. myös käyttö ja luovutus. Käytettävyys Käyttäjärooli ominaisuus olla saatavilla ja käyttökelpoinen valtuutetun tahon niin vaatiessa (ISO/IEC 27001:fi 2006, s. 10) 1) availability ominaisuus, että tieto, tietojärjestelmä tai palvelu on siihen oikeutetuille saatavilla ja hyödynnettävissä haluttuna aikana ja vaaditulla tavalla (VAHTI 8/2008, s. 54) 2) usability ominaisuus, joka ilmentää sitä, miten järjestelmä, laite, ohjelma tai palvelu soveltuu suunniteltuun tarkoitukseen tietylle kohderyhmälle Hyvän käytettävyyden vastakohta on huono käytettävyys tai epäsopivuus. Tähän käsitteeseen viitataan joissakin yhteyksissä myös yleiskielen ilmauksilla käyttökelpoisuus, käyttöönsoveltuvuus, helppokäyttöisyys ja käyttäjäystävällisyys. (VAHTI 8/2008, s. 54) joukko käyttäjän ominaisuuksia, jotka liittyvät hänen tietotarpeittensa ja/tai toimintavaltuuksiensa määrittelyyn; Käyttäjäroolia voidaan katsoa joko käyttäjän toimenkuvan näkökulmasta (työrooli) tai hänellä palvelujärjestelmissä olevien valtuuksien näkökulmasta (IT-rooli) (VAHTI 8/2008, s. 55) 12

13 Käyttö Käytöllä tarkoitetaan arkistojärjestelmän näkökulmasta rekisterinpitäjän omien asiakirjojen hakemista ja noutamista. Käyttöarkisto Tässä selvityksessä käyttöarkistolla tarkoitetaan arkistointijärjestelmää, josta voidaan hakea ja josta välitetään, hyödynnetään sekä säilytetään aktiivi- ja passiivivaiheen tietoja. (ks. asiakirjan elinkaari). Käyttöoikeuksien hallinta; käyttövaltuuksien hallinta Toiminta, jossa määritellään käyttäjien oikeudet käyttää järjestelmän toimintoja, ja tässä erityisesti käsitellä arkistoitua aineistoa ja sen kuvailutietoja resurssien käyttöoikeustietojen ja käyttäjien valtuustietojen ylläpito (VAHTI 8/2008, s. 56) Käyttövaltuus; käyttöoikeus Käyttövaltuus (käyttöoikeus) on tietojärjestelmän käyttäjälle tai esimerkiksi tietyn käyttäjäroolin omaavalle käyttäjäryhmälle myönnetty yksilöity oikeus nimetyn kohteen käyttöön; Käyttövaltuus määrittelee, miten ja millaisilla edellytyksillä käyttäjällä on oikeus käyttää ao. kohdetta (VAHTI 8/2008, s. 56) Käytön seuranta arkistoidun materiaalin käytön seuranta lokien avulla sekä arkistossa että arkistoon yhteydessä olevassa tietojärjestelmässä. Loki Lokitieto tiedosto, johon tehdään aikajärjestyksessä merkinnät tapahtumista ja niiden aiheuttajista. Loki kerätään yleensä automaattisesti ja samaan järjestelmään liittyviä lokeja voi olla useita, esimerkiksi vikaloki, laskutusloki, turvaloki. (VAHTI 8/2008, s. 59) tietojärjestelmästä automaattisesti kirjautuva tapahtumatieto. Lokitieto voi sisältää erilaisia tunnistamistietoja ja koskea muun muassa sitä, kuka järjestelmää on käyttänyt tai miten ja milloin järjestelmää on käytetty samoin kuin tietoa erilaisista virhetilanteista. (VAHTI 8/2008, s. 59) Luottamuksellisuus ominaisuus, että tietoa ei anneta käytettäväksi tai paljasteta luvattomille henkilöille, tahoille tai prosesseille (ISO/IEC 27001:fi 2006, s. 10) 13

14 Luovutus 1) tietojen säilyminen luottamuksellisina ja tietoihin, tietojenkäsittelyyn ja tietoliikenteeseen kohdistuvien oikeuksien säilyminen vaarantumiselta ja loukkaukselta 2) se, missä määrin luottamuksellisuutta pidetään tärkeänä (VAHTI 8/2008, s. 61) Luovutuksella tarkoitetaan arkistojärjestelmän näkökulmasta toisen rekisterinpitäjän asiakirjojen hakemista ja noutamista. Metatieto 1) Rakenteista tietoa, joka kuvaa muuta tietoa sekä ohjaa ja dokumentoi sen käsittelyä ja hallintaa (JHS 143, s. 58) 2) Tieto tiedosta, kuten sen laadusta, rakenteesta, merkityksestä, luotettavuudesta tai alkuperästä (Tietotekniikan liitto 2008, s. 173) 3) Asiakirjahallinnassa metatieto määritellään tiedoksi, joka kuvaa asiakirjojen kontekstia, sisältöä ja rakennetta sekä niiden hallintaa elinkaaren eri vaiheissa. Metatieto on tietoa, joka mahdollistaa asiakirjojen laadinnan, rekisteröinnin, luokittelun, käyttöön saamisen, säilyttämisen ja hävittämisen erilaisissa toimintaympäristöissä. Asiakirjahallinnassa metatietoa käytetään identifioimaan, autentikoimaan ja kontekstualisoimaan asiakirjat sekä ihmiset, prosessit ja järjestelmät, jotka luovat, käsittelevät, säilyttävät ja käyttävät asiakirjoja, samoin kuin toimintaperiaatteet, jotka sääntelevät niitä. (SFS-ISO ) Metatietoja ja niiden käyttöä sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen yhteydessä on käsitelty laajemmin Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen selvityksessä Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen metatiedot (Paakkanen ym. 2009). Näyttömuotoinen asiakirja Automaattisesti muodostettava, ihmisen luettavissa oleva esitys rakenteisesta asiakirjasta. Asiakirjasta voidaan muodostaa erilaisia näyttömuotoja eri tarkoituksiin, kuten esimerkiksi näytettäväksi selaimessa (HTML-muoto) tai tulostettavaksi (esim. PDF, PDF/A, ODF). Näyttömuotoisia asiakirjoja voidaan tallentaa arkistoon PDF/A-tiedostomuodossa riittävillä metatiedoilla varustettuina Palvelukokonaisuus Yhden asiakkaan yhteen liittyvät asiat muodostavat kokonaisuuksia. Yhteen asiakokonaisuuteen kuuluvien asioiden käsittelyprosessit muodostavat niitä vastaavia palvelukokonaisuuksia. Palvelukokonaisuudet voivat olla tehtäväkohtaisia, toimialakohtaisia tai monialaisia. Tehtäväkohtainen palvelukokonaisuus muodostuu yhden palvelutehtävän sisällä ja yhden asiakkaan yhteen kuuluvien asioiden hoitamisesta. Esimerkiksi päivähoidossa tehtäväkohtainen palvelukokonaisuus muodostuu päivähoitohakemuksen käsittelystä, päivähoitopaikan osoittamisesta, päivähoitomaksun määräämisestä ja päivähoidon toteuttamisesta. 14

15 Toimialakohtainen palvelukokonaisuus muodostuu, kun asiakkaan asioiden hoitamisessa tarvitaan eri palvelutehtäviin liittyviä palveluja. Monialainen palvelukokonaisuus sisältää lisäksi sosiaalihuollon ulkopuolisia, esimerkiksi terveydenhuollon palveluja. Toimialakohtainen ja monialainen palvelukokonaisuus ylittävät henkilörekisterien rajat ja ne voidaan muodostaa ainoastaan niihin liittyvien palvelunantajien ja asiakkaan yhdessä laatiman palvelusuunnitelman perusteella. Palvelunantaja Palvelunantaja on kokoava yläkäsite palvelunjärjestäjälle ja palveluntuottajalle. Sillä tarkoitetaan sosiaalihuollossa henkilöä, organisaatiota tai organisaation toimintayksikköä, joka järjestää tai tuottaa sosiaalihuollon palveluja. Palvelunjärjestäjä Palvelunjärjestäjä on palvelunantaja, joka vastaa palvelujen toteutumisesta ja niihin liittyvistä kustannuksista. Sosiaalihuollossa palvelunjärjestäjä on yleensä kunta, kuntayhtymä tai valtio, ja tässä määrittelyssä palvelun järjestäjä on aina organisaatio. Palvelunjärjestäjällä on tiettyyn palveluun liittyen yleinen tai erityinen palvelujen järjestämisvelvollisuus. Palvelunjärjestäjä voi toimia myös palveluntuottajana järjestämissään palveluissa. Palveluntuottaja Palveluntuottaja on palvelunantaja, joka toteuttaa palveluja, usein palvelunjärjestäjän toimeksiannosta tai ostosopimuksella. Palvelutehtävä Sosiaalihuollon palvelutehtävä on yhteen palveluperusteeseen perustuvien palvelujen muodostama kokonaisuus. Palveluperusteena voi olla sosiaalihuollon erityislaki tai muu säädös, jossa yksilöidään sen perusteella järjestettäviä sosiaalipalveluja. Esimerkiksi lasten päivähoidon järjestäminen perustuu päivähoitolakiin ja lastensuojelun palvelujen järjestäminen lastensuojelulakiin. Päivähoito ja lastensuojelu ovat siten erillisiä palvelutehtäviä. Eri palvelutehtävissä syntyvät asiakastiedot tallennetaan erillisiin henkilörekistereihin. Sosiaalihuollon asiakasrekisterien käyttötarkoitus rajautuu useimmiten palvelutehtävien mukaisesti ja joissakin tapauksissa vieläkin suppeammin, kuten lastensuojelun ilmoitusrekisteri Pääsynvalvonta tiedot, toiminnot ja menettelyt, joiden avulla palvelujärjestelmän tai sen palveluelementtien käyttö mahdollistetaan vain valtuutetuille käyttäjille (Vahti 8/2008, s.35) Päätearkisto Arkistointijärjestelmä, jossa säilytetään vain historiallisen vaiheen asiakirjallisia tietoja. Päätearkistoon kuuluvat arkistonmuodostajan pysyvästi säilytettävät asiakirjat, joita käytetään ja täydennetään suhteellisen harvoin. (Arkistolaitos 2007) 15

16 Rakenteinen asiakirja Rakenteinen asiakirja on asiakirja, jonka rakenne on määritelty siten, että se pystytään tulkitsemaan ohjelmallisesti. Kaikki asiakirjan sisältämät tiedot sijaitsevat rakennemäärityksessä niille osoitetuilla paikoilla ja ennalta määrätyssä muodossa. Asiakirjan kuvailu- eli metatiedot ja sisältötiedot ovat toisistaan erotettavissa. Sähköisessä asiakirjassa sisältö ja ulkoasu on mahdollista erottaa toisistaan. (JHS 143) Rekisterinpitäjä Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan yhtä tai useampaa henkilöä, yhteisöä, laitosta tai säätiötä, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä tai jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla säädetty (henkilötietolaki, 523/1999). Sosiaalihuollon asiakastietojen osalta rekisterinpitäjinä toimivat pääsääntöisesti kunnalliset viranomaiset, jotka vastaavat sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Viranomaisen toimeksiannosta laaditut asiakirjat kuuluvat viranomaisen ylläpitämään henkilörekisteriin. Sosiaalihuollon ammatillinen henkilö Sosiaalihuollon ammatillinen henkilö on henkilö, jolla on sosiaalihuollon työtehtävien suorittamiseen vaadittava koulutuksellinen tai työssä hankittu pätevyys. Kelpoisuudesta sosiaalihuollon ammatillisiin tehtäviin säädetään laissa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005). Kelpoisuuden saaminen edellyttää pääsääntöisesti sosiaalialan ammatillista koulutusta. sosxml Sosiaalihuollon sähköisten asiakasasiakirjojen XML-rakennemääritys, joka kuvaa asiakirjojen rakennetta ja siinä hyväksyttäviä tietotyyppejä. sosxml määritellään Tikesos-hankkeessa tukemaan sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyä, siirtämistä ja arkistointia ja uudelleenkäyttöä (Huttunen ym ja Tikesos 2009). sosxml on päätetty määritellä ja ottaa käyttöön, koska aiemmin tehdyissä selvityksissä ei ole löytynyt standardia, joka sopisi sosiaalihuollossa syntyvien asiakasasiakirjojen tallentamiseen rakenteisessa muodossa. Suostumuksenhallinta asiakkaan antaman asiakirjojen luovutusta koskevan suostumuksen vastaanotto ja käsittely sekä huomiointi tietojen luovuttamisessa Suostumus (terveydenhuollossa) terveydenhuollon lakien mukainen potilaan antama lupa käsitellä itseään koskevia tietoja (VAHTI 8/2008, s. 93) (sosiaalihuollossa): sosiaalihuollon lakien mukainen asiakkaan antama lupa käsitellä itseään koskevia tietoja 16

17 Sähköinen allekirjoitus Sähköisessä muodossa oleva tieto, joka on liitetty tai joka loogisesti liittyy muuhun sähköiseen tietoon ja jota käytetään allekirjoittajan henkilöllisyyden todentamisen välineenä (617/2009) Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) 5 : Jos oikeustoimeen vaaditaan lain mukaan allekirjoitus, vaatimuksen täyttää ainakin sellainen kehittynyt sähköinen allekirjoitus, joka perustuu laatuvarmenteeseen ja on luotu turvallisella allekirjoituksen luomisvälineellä. Sähköiseltä allekirjoitukselta ei tule kuitenkaan evätä oikeusvaikutuksia yksinomaan sen vuoksi, että se on tehty muulla kuin edellä mainitulla tavalla. Sähköisen allekirjoituksen käytöstä hallinnossa säädetään erikseen. Sähköinen allekirjoitus on tapa varmistaa asiakirjan eheys, muuttumattomuus ja alkuperäisyys. Direktiivi 1999/93/EY 5 art 2 kohta: Muilta sähköisiltä allekirjoituksilta kuin edellä mainituilta ei voida kiistää allekirjoituksen asemaa ainoastaan sillä perusteella, että allekirjoitus ei ole lainkohdassa mainittujen kriteerien mukainen. Kehittynyt sähköinen allekirjoitus on sähköinen allekirjoitus (617/2009), a) joka liittyy yksiselitteisesti sen allekirjoittajaan; b) b) jolla voidaan yksilöidä allekirjoittaja; c) c) joka on luotu menetelmällä, jonka allekirjoittaja voi pitää yksinomaisessa valvonnassaan; ja d) d) joka on liitetty muuhun sähköiseen tietoon siten, että tiedon mahdolliset muutokset voidaan havaita. Sähköinen arkisto Sähköinen arkisto on sähköisistä asiakirjoista koostuva arkisto. Asiakirjojen sähköisellä arkistoinnilla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, jotka on suoritettava sähköisten asiakirjojen liittämiseksi osaksi sähköistä arkistoa. Sähköinen asiakirja Sähköinen asiakirja on digitaalisessa muodossa tallennettu asiakirja, jonka sisältämä viesti on saatavissa selville vai tietotekniikan avulla (Lehmuskoski & Kuusisto-Niemi 2008, 73). Sähköisen asiointilain (13/ ) mukaan se määritellään sähköisen viestin muodoksi, joka liittyy asian vireillepanoon, käsittelyyn tai päätöksen tiedoksiantoon. Sähköisen asiakirjan käsite on sidoksissa asiankäsittelyyn viranomaisessa. Sähköisen asiakirjan määritelmällä on lähinnä merkitystä tarkasteltaessa sille asetettuja asianhallinnan erityisvaatimuksia, joita tälle asiakirjamuodolle on säädetty sähköisen hallintomenettelyn yhteydessä (Voutilainen 2007, 67). 17

18 Sähköinen asiointi Sähköinen asiointi on asian hoitamista tai tuotteen hankkimista tietoverkossa tarjottua palvelua käyttäen. (Kansallisarkisto 2005) asioiden toimittaminen sähköistä palvelua käyttäen (VAHTI 8/2008, s. 94) Sähköinen tunnistus henkilöllisyyden tunnistaminen ja todentaminen tietokoneessa tai tietoverkossa, esimerkiksi käyttäen salasanaa tai julkisen avaimen menetelmää (VAHTI 8/2008, s. 95) Tietojen todentaminen Tietosuoja menetelmä tai prosessi, jolla todennetaan tietoaineiston aitous (autenttisuus) (VAHTI 8/2008, s. 101) Tietosuojan muodostavat olot, joissa tiedon luottamuksellisuus säilyy. Tietosuojaan kuuluvia luottamuksellisia tietoja ovat esimerkiksi henkilötiedot.tietosuoja pyritään toteuttamaan muun muassa tietoturvalla. (Tiivis tietoturvasanasto TSK 31, 2004) Tietoturva Ihmisen yksityisyyden suoja ja muut sitä turvaavat oikeudet henkilötietoja käsiteltäessä näitä ovat muun muassa: 1) tietojen valtuudettoman saannin estäminen ja tietojen luottamuksellisuuden säilyttäminen 2) henkilötietojen suojaaminen valtuudettomalta tai henkilöä vahingoittavalta käytöltä" (VAHTI 8/2008, s. 105) Tietoturva tarkoittaa järjestelyitä, joilla pyritään varmistamaan tiedon saatavuus, eheys ja luottamuksellisuus. Tietoturvan takaamiseksi tehtäviä järjestelyjä ovat esimerkiksi kulunvalvonta, tilojen lukitus, asiakirjojen turvallinen säilytys ja hävitys, tietojen salaus ja varmuuskopiointi sekä palomuurin, virustorjuntaohjelman ja varmenteiden käyttö. Tietoturvaan kuuluu muun muassa tietoaineistojen, laitteistojen, ohjelmistojen, tietoliikenteen ja toiminnan turvaaminen. Tietoturvalla ja tietoturvallisuudella voidaan tarkoittaa myös oloja, joissa tietoturvariskit ovat hallinnassa. (TEPA Sanastokeskus TSK:n termipankki Lähde: Varautumisen ja väestönsuojelun sanasto TSK 38, 2007) Tietoturvallisuus tietoturvallisuuden synonyymina erityisesti yhdyssanoissa käytettävä termi (VAHTI 8/2008, s.107) järjestelyt, joilla pyritään varmistamaan tiedon käytettävyys, eheys ja luottamuksellisuus. 18

19 Käytettävyys tarkoittaa tietoturvallisuuden yhteydessä sitä, että tieto on siihen oikeutettujen hyödynnettävissä haluttuna aikana. Eheys tarkoittaa tiedon yhtäpitävyyttä alkuperäisen tiedon kanssa ja luottamuksellisuus sitä, ettei kukaan sivullinen saa tietoa. Tietoturvallisuus on riskienhallintaa ja osa yritysturvallisuutta. (VAHTI 8/2008, s. 109) tiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden säilyttäminen; lisäksi tähän voi sisältyä muita ominaisuuksia, kuten aitous, vastuullisuus, kiistämättömyys ja luotettavuus (ISO/IEC 27001:fi 2006, s. 12) Todennus; todentaminen 1) varmistuminen kohteen todenmukaisuudesta, oikeellisuudesta tai alkuperästä 2) käyttäjän aitoudesta varmistuminen halutulla luottamustasolla Todentamisessa nojaudutaan johonkin, jota a) käyttäjä tietää, b) käyttäjällä on tai c) käyttäjä on. (VAHTI 8/2008, s. 112) Tunnistus; tunnistaminen menettely, jolla yksilöidään joku tai jokin, esimerkiksi tietojärjestelmän käyttäjä; sähköiseen tunnistamiseen liittyy normaalisti aina myös käyttäjän todentaminen. Vahva tunnistus käyttäjän tunnistaminen käyttäen vähintään kahta eri todennustapaa (kts. todennus) Vahvaa tunnistamista on esimerkiksi se, kun pankkikortilla maksettaessa maksajalta vaaditaan sekä pankkikorttia että siihen liittyvän tunnusluvun tietämistä. (VAHTI 8/2008, s. 124) Vahva sähköinen tunnistaminen käyttäjän tunnistaminen käyttäen vähintään kahta eri todennustapaa (VAHTI 8/2008, s. 124) Henkilön yksilöiminen ja tunnisteen aitouden ja oikeellisuuden todentaminen sähköistä menetelmää käyttämällä perustuen vähintään kahteen seuraavista kolmesta vaihtoehdosta: a) salasanaan tai johonkin muuhun sellaiseen, mitä tunnistusvälineen haltija tietää; b) sirukorttiin tai johonkin muuhun sellaiseen, mitä tunnistusvälineen haltijalla on hallussaan; tai c) sormenjälkeen tai johonkin muuhun tunnistusvälineen haltijan yksilöivään ominaisuuteen (Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) Vahvalle tunnistamiselle on ominaista, että tunnistamisväline ja sen käyttö voidaan aina viime kädessä yhdistää henkilön todelliseen henkilöllisyyteen. Vahva sähköinen tunnistaminen soveltuu lähtökohtaisesti kaikkeen luotettavaan sähköiseen tunnistamiseen niin yksityisellä kuin julkisellakin 19

20 sektorilla. (Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 36/2009) Varmenne Varmenne on sähköinen todistus, joka liittää allekirjoituksen todentamistiedot allekirjoittajaan ja vahvistaa allekirjoittajan henkilöllisyyden. Varmenteita voidaan käyttää mm. sähköiseen tunnistamiseen ja allekirjoitukseen. Varmentamisen kohde ilmenee varmentajan varmennuspolitiikassa. a) Konekoodinen aitoustodistus, jonka ulkopuolinen luotettu taho (varmentaja) on myöntänyt palveluverkossa asiakkaana, palveluntuottajana, varmentajana tai muussa ominaisuudessa toimivalle. Varmenteen haku, myöntäminen, ylläpito ja käyttö tapahtuvat julkisen avaimen järjestelmän puitteissa. (Tietotekniikan liitto 2008, s. 367) b) Digitaalisesti allekirjoitettu tietojoukko, jota käytetään luottamusverkoston palvelinten ja niiden välisten viestien aitouden, eheyden ja luottamuksellisuuden varmistamiseen. Esimerkkejä: palvelinvarmenne, virkavarmenne. (VM 2007, s. 41) c) Sähköinen todistus, joka todentaa henkilöllisyyden tai todentaa henkilöllisyyden ja liittää allekirjoituksen todentamistiedot allekirjoittajaan, ja jota voidaan käyttää vahvassa sähköisessä tunnistamisessa sekä sähköisessä allekirjoituksessa (Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009)) Varmenteet perustuvat julkisen avaimen (public key infrastructure, PKI) järjestelmään, jota on kuvattu esimerkiksi hallituksen esityksessä Eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 36/2009) luvussa 2.2 sähköisten allekirjoitusten yhteydessä. Varmenteita on perinteisesti käytetty sähköisessä allekirjoituksessa, mutta niitä voidaan käyttää myös sähköisessä tunnistamisessa. Siinä käytössä varmenteiden määrän odotetaan lisääntyvän huomattavasti. (HE 36/2009) a) luotetun tahon antama sähköinen todistus, jolla vahvistetaan, että todistuksen haltija on tietty henkilö, organisaatio tai järjestelmä Varmenne voi sisältää muun muassa käyttäjän julkisen avaimen, henkilötiedot, varmenteen voimassaolopäiväyksen sekä varmenteen myöntäjän sähköisen allekirjoituksen. (VAHTI 8/2008, s. 128) Laatuvarmenne Laatuvarmenne on varmenne, joka täyttää laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) asetetut vaatimukset ja jonka on myöntänyt laissa asetetut vaatimukset täyttävä varmentaja. Laissa on asetettu laatuvarmenteita tarjoavan varmentajan yleiset velvollisuudet, laitteiden ja ohjelmistojen luotettavuusvaatimukset, laatuvarmenteen liikkeellelaskemista ja peruuttamista koskevat vaatimukset, varmentajan ylläpitämille rekistereille asetetut vaatimukset sekä varmennerekisterin tietojen säilyttämistä koskevat vaatimukset. Vahti-suositusten mukaan laatuvarmennetta käytetään allekirjoittamiseen, eikä siitä yleensä säilytetä kopioita (VAHTI 8/2008, s. 57) Laatuvarmenteen tulee sisältää: a) tieto siitä, että varmenne on laatuvarmenne; b) tieto varmentajasta ja sen sijoittautumisvaltiosta; 20

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

JHS 156 suosituksen päivitys

JHS 156 suosituksen päivitys JHS 156 suosituksen päivitys Mikael Himanka, Avain Technologies Oy Sisältö Suosituksen aikataulu Päivityksen taustat Suosituksen tavoitteet Suosituksen avulla saavutettavat edut Suosituksen menetelmät

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Terveydenhuollon ATK-päivät 27.5.2009 SESSIO 12 Antero Lehmuskoski Projektipäällikkö Sosiaalialan tietoteknologiahanke Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 1 Sessio

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 1 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä Hallitussihteeri Päivi Salo 2 Taustaa hallituksen esitys (HE 253/2006 vp) hyväksytty eduskunnassa 12.12.06 laki (159/2007)

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin

Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin Sote-uudistukset ja yksityinen sektori Sosiaali- ja terveysalan ajankohtaiskatsaus 25.11.2015 Joensuu Riitta Häkkinen THL Sisältö Kansallisten

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö Tietosisällön eheys Kimmo Janhunen kimmo.janhunen@om.fi Riskienhallintapäällikkö Oikeusrekisterikeskuski k 26.11.2014 Esityksen sisältö Tiedon merkitys - tiedon eheyden merkitys Määritelmät Lainsäädäntö

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste

Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 04.12.2009 1 (9) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.2.2010 Ohje 15.2.2010 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten mukaan toteutettuihin tietojärjestelmiin

Lisätiedot

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3.

Lisätiedot

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä. palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä. palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari - Sohvi-Tellu 2015 Neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi Tikesos-hanke Kuopion yliopisto Jari Savolainen Materiaali jakelua varten. (*) Merkinnällä varustettuja dioja ei ajanpuutteen vuoksi välttämättä käsitellä

Lisätiedot

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi . Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi Pohjois-Suomen Kick Off 12.6.2015 15.6.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Työterveyshuolto 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Työterveyshuolto 18.3. Työterveyshuolto 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi Pegasos-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka tietokanta, työterveyshuolto 2 Rekisterinpitäjä SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2015 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala

Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala Hankkeen tavoitteita 2004-2007 ja edelleen 2008-2011 kehittää sosiaalialan tietotuotantoa

Lisätiedot

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Tampere 25.5.2010 Terveydenhuollon atk-päivät Maritta Korhonen Hankepäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 3.6.2010 1 Metatieto, määritelmä Metatieto

Lisätiedot

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojapäivät 11.-12.11.2015 Jyväskylä 12.11.2015 12.11.2015 / Maarit Rötsä 1 MIKÄ ON KANSA?

Lisätiedot

Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella

Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella Sote-tiedonhallinnan keskustelufoorumi, Kuopio 9.10.2015 Antero Lehmuskoski, erikoissuunnittelija, THL 9.10.2015 Antero Lehmuskoski 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Sivu 1/5

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Sivu 1/5 Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä Pegasos-potilastietojärjestelmä/SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka -tietokanta SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Projektisuunnitelma: Pyhäjoen kunnan sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu ja käyttöönotto

Projektisuunnitelma: Pyhäjoen kunnan sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu ja käyttöönotto Projektisuunnitelma: Pyhäjoen kunnan sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu ja käyttöönotto 1. Tausta Kunnallisten viranomaisten ja toimielinten on arkistolain nojalla määrättävä tehtävien hoidon

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla yliopiston hallitus on 18 päivänä toukokuuta 2010 hyväksynyt

Lisätiedot

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9. Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.2011 Mitä on dokumentointi? Dokumentointi asiakirjojen laatimista ja kirjoittamista

Lisätiedot

Lokipolitiikka (v 1.0/2015)

Lokipolitiikka (v 1.0/2015) KYS erityisvastuualue Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Lokipolitiikka (v 1.0/2015) Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 3 LOKI JA LOKITIETO... 3 4 LOKITIETOJEN

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Päiväys: 25.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö

Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö Puheenjohtaja: Helena Eronen, kehittämispäällikkö, PSSHP Panelistit: Arto Ylipartanen, ylitarkastaja, TSV:n toimisto

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Sanastotyö THL:SSÄ 18.5.2011 9.11.2014 Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Miksi THL:ssä tehdään sanastotyötä? Sanastotyö on THL:ssä lakisääteistä: Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 688/2008

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto 1 Esityksen sisältö Asiakirjastandardin lähtökohdat Suunnitteluperiaatteet

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet Anna-Leena Reinikainen 6.5.2009 Vaikuttavia säädöksiä Arkistolaki (831/1994) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

Sähköisen suostumuksen kansalliset suositukset

Sähköisen suostumuksen kansalliset suositukset Sähköisen suostumuksen kansalliset suositukset Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Tuire Mikola Terveydenhuollon atk-päivät 11.5.2004 Esityksen sisältö Tavoitteet ja rajaus Suostumus ja luovutusten

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka

Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka 2016 1 Vahvistettu Lapin yliopiston rehtorin päätöksellä 16.5.2016 Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 2 2. Tietoturvapolitiikan

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 1 (8) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Ohje 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1 Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin 12.12.2011 A-P Ollila 1 Taustaa Tiedon merkitys yhteiskunnassa ja viranomaisten toiminnassa korostuu kaiken aikaa. Viranomaisten

Lisätiedot

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) 27.5.2016 27.5.2016 1 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelut: perhepalvelujen johtaja

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinnan nykytilasta Sosiaalipalvelut pääsääntöisesti

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET ALAVUDEN KAUPUNKI / SIVISTYSRYHMÄ REKISTERISELOSTE ALAVUDEN YLÄASTEEN OPETTAJA- JA OPPILASREKISTERI Laatimispäivä: 16.2.2010 SISÄLTÖ: 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisprojekti (TAPAS) Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen ja kansallisen arkiston tekniset tietomäärittelyt

Sähköisen potilaskertomuksen ja kansallisen arkiston tekniset tietomäärittelyt Sähköisen potilaskertomuksen ja kansallisen arkiston tekniset tietomäärittelyt Terveydenhuollon Atk-päivät 2008 Lahden Sibeliustalossa 19.5.2008 Antero Ensio, toimitusjohtaja HL7 teknisen komitean co-chair

Lisätiedot

JHS 195 Toimipaikan ja toimipaikkaan liittyvien käsitteiden määritelmät

JHS 195 Toimipaikan ja toimipaikkaan liittyvien käsitteiden määritelmät JHS 195 Toimipaikan ja toimipaikkaan liittyvien käsitteiden määritelmät Versio: 1.1 Julkaistu: 15.10.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto...1 2 Soveltamisala...1 3 Viittaukset...2 4 Toimipaikka-

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 8. Luento Tietoturvallisuus Tiedon ominaisuudet

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen 30.01.2017 Tomi Voutilainen JulkICT-osasto Työryhmän tehtävät Työryhmän toimikausi 17.11.2016-31.5.2017 Työryhmän tehtävänä on selvittää julkisen hallinnon tiedonhallinnan

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki (Rauhankatu 17), Hämeenlinna,

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

Lastensuojelun rekisteriseloste

Lastensuojelun rekisteriseloste Lastensuojelun rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Potilastiedon migraatio. Pekka Kuosmanen

Potilastiedon migraatio. Pekka Kuosmanen Potilastiedon migraatio Pekka Kuosmanen 25.5.2010 Tilanne tänään JHS 176 Tavoitetila JHS 176 Migraatiot arkiston kautta Konvertoidaan vanha potilas- tai muu tieto moderniin rakenteiseen muotoon XML ja

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli henkilötietojen käsittelyn/henkilörekisterin

Lisätiedot

ARKISTOLAITOS. Asiakirjahallinnon keskeiset standardit. Pekka Henttonen ylitarkastaja.

ARKISTOLAITOS. Asiakirjahallinnon keskeiset standardit. Pekka Henttonen ylitarkastaja. ARKISTOLAITOS Asiakirjahallinnon keskeiset standardit Pekka Henttonen ylitarkastaja pekka.henttonen@narc.fi TIE- DOSTOT METADATA- ELEMENTIT METADATAN ELINKAARI, TARKOITUS JA KÄYTTÖ JÄRJESTELMIEN TOIMINNALLISUUS

Lisätiedot

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään Suomen arkistot Suomessa on hyvin monentyyppisiä arkistoja, suurin osa on julkisin varoin ylläpidettyjä, mutta myös yksityisin varoin mm. säätiö- tai yhdistysmuotoisia arkistoja on olemassa Arkistointia

Lisätiedot

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio Kansallinen organisoituminen - KanTa-työnjako ja ohjausmalli Anne Kallio kehittämispäällikkö i äällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tiedonhallintahankkeet KanTa-palvelut eresepti earkisto ekatselu

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää. Jari Savola Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja

Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää. Jari Savola Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja 1 / 5 Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot Jari Savola Aikuisten

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI

1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI TIETOSUOJASELOSTE 1 (5) Laatimispäivä: 20.12.2016 REKISTERITIEDOT 1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri 2. Rekisterinpitäjä Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Lokitietojen käsittelystä

Lokitietojen käsittelystä Lokitietojen käsittelystä ylitarkastaja Sari Kajantie/KRP Esityksen lähtökohdista Tavoitteena lisätä ymmärrystä kriteereistä, joilla lokien käsittelytavat tulisi määritellä jotta pystytte soveltamaan käsittelytapoja

Lisätiedot

JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus

JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus Versio: 17.08.2016 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 2 4 Termit ja lyhenteet... 3

Lisätiedot

FINLANDIA-TALO Oy. REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä SISÄLTÖ

FINLANDIA-TALO Oy. REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä SISÄLTÖ FINLANDIA-TALO Oy REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä 19.11.2012 SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 5 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 27.1.2009 Tarkastettu 22.6.2016 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot