Logistiikka-alan pk-yritykset versus globaalit suuroperaattorit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Logistiikka-alan pk-yritykset versus globaalit suuroperaattorit"

Transkriptio

1

2 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Logistiikka-alan pk-yritykset versus globaalit suuroperaattorit Jari Handelberg, tutkimusjohtaja, Helsingin kauppakorkeakoulu Juhani Talvela, tutkimusjohtaja, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kotka 2009 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 53 1

3 Copyright Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Publisher Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Layout and printing Tampereen Yliopistopaino Oy Juvenes Print 6/2009 ISBN (NID.): ISBN (PDF.): ISSN: ISSN: (verkkojulkaisu) 2

4 sisällys 1 Johdanto Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tutkimusaineisto ja menetelmät 5 2 Yleistä logistiikkatoimialasta ja sen kansainvälisestä Kehityksestä 6 3 Neljä suurta logistiikkaoperaattoria DHL ups Federal Express Schenker-Bax 10 4 Haastatteluiden tuloksia logistiikka-alan kehitysnäkymistä Alan yleinen kehitys ja Suomen asema verkostoissa Alan menestystekijät Alan erityisiä haasteita Keskeiset sektorit ja niiden yleisnäkymät Keskeiset toiminnalle ja alihankkijoille/kumppaneille asetetut haasteet sektoreittain Pikakuljetussektori Rahtikuljetussektori Kokonaislogistiikkasektori 21 5 Yhteenveto ja johtopäätökset 25 Haastattelut 31 Lähde- ja linkkiluettelo 32 3

5 4

6 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tässä tutkimuksessa kuvataan logistiikka-alan globaaleja kehitysnäkymiä ja selvitetään sitä, minkälaisia kehityshaasteita suurimmat logistiikkaoperaattorit asettavat alihankkijoina ja kumppaneina toimiville pk-yrityksille Suomessa ja Etelä- Kymenlaaksossa. Tutkimuksessa lähestytään logistiikka-alan kehitystä ja kehityshaasteita neljän suuren logistiikkaoperaattorin näkökulmasta. Nämä logistiikkaoperaattorit ovat: DHL, UPS, Fedex ja Schenker & BAX. Tutkimusraportti kuvaa ensin yleisesti alan kehitystä ja neljän suuren globaalisti toimivan logistiikkaoperaattorin toimintaa ja selvittää sitten, minkälaisia kehityshaasteita ja -vaatimuksia globaalit logistiikkaoperaattorit asettavat verkostoissaan toimiville alihankinta- ja kumppanuusyrityksilleen. Tarkastelu kohdistuu erityisesti suomalaisiin logistiikka-alan yrityksiin ja alan kehitykseen ja yritysten toimintaan Suomessa. 1.2 Tutkimusaineisto ja menetelmä Tutkimuslähteinä on käytetty logistiikka-alan globaalia kehitystä kuvaavia raportteja, globaalien logistiikkaoperaattoreiden julkaisemaa ja niistä julkaistua materiaalia sekä globaalien logistiikka-operaattoreiden Suomen maatoimintojen johtajien haastatteluita. Lisäksi on haastateltu suomalaisia logistiikka-alan muita asiantuntijoita. Haastattelut toteutettiin ajanvälillä syyskuu 2006 ja tammikuu Tutkimuksen haastatteluaineisto koostuu seitsemän johtajan ja kahden asiantuntijan teemahaastatteluista. Luettelo haastatteluista on liitteenä 1. Haastatteluiden teemat on esitetty liitteessä 2. Haastatteluiden toteutuksesta vastasi KTL Jari Handelberg. 5

7 2 YLEISTÄ LOGISTIIKKATOIMIALASTA JA SEN KANSAINVÄLISESTÄ KEHITYKSESTÄ Globaali logistiikkatoimiala on muuttunut merkittävästi viime vuosien aikana. Taustalla on nopean globalisaatiokehityksen mukanaan tuoma tuotannon siirtyminen halvan työvoiman maihin ja toisaalta näiden maiden lisääntynyt kulutus- ja investointikysyntä, jotka molemmat tekijät ovat lisänneet tavara-, informaatio- ja rahavirtoja sekä taloudellista vaihdantaa maiden ja maanosien välillä. Lisääntynyt logistiikkapalveluiden kysyntä ja tunnistetut uudelleenorganisointi- ja kasvumahdollisuudet alalla ovat tehneet alasta kiinnostavan myös sijoittajille myös sellaisille sijoittajille, jotka tavoittelevat keskimääräistä suurempia tuottoja sijoittamalleen pääomalle. Useiden yritysostojen, fuusioitumisten ja yhdistymisten kautta alalle on muodostunut muutamia markkinoita hallitsevia suuryrityksiä. Yritysten yhdistymisiä on kiihdyttänyt tarve tarjota kokonaisasiakkuuksia ja tarve hallita koko logistiikkaverkkoa. Tämän vuoksi suurten logistiikkayritysten toiminta on laajentunut useille logistiikkasegmenteille mukaan lukien postitoiminta, pikapostitoiminta, rautatie-, lento-, maantie- ja merikuljetukset ja varastointi. Samalla näille segmenteille tarjottujen palveluiden määrä on kasvanut ja asiakkuuksien hoito on syventynyt. Logistiikka-alan kasvava trendi on asiakasyritysten koko kuljetuksesta ja varastoinnista ja osittain myös kokoonpanosta, viimeistelystä, pakkauksesta, lajitelmista, esillepanosta jopa huollosta ym. vastaaminen. Asiakasyritysten keskittyessä ensisijaisesti yrityksen kokonaisuuden johtamiseen ja tuotekehitykseen, uusien houkuttelevien ja asiakkaille lisäarvoa tuottavien tuotteiden ja palveluiden tunnistamiseen sekä brandinrakentamiseen, yhä suurempi osa tuotannosta, varastoinnista ja logistiikasta annetaan kumppaneiden ja alihankkijoiden tehtäväksi. Globaalit logistiikkaoperaattorit kilpailukykyisiin palvelukokonaisuuksiin ja hintaan kykenevinä toimijoina ovat avainkumppaneita. Asiakasyritysten tiedostaessa myös sen, että logistiikkaoperaattorit eivät kykene kehittämään kilpailukykyistä ja kustannustehokasta palvelukokonaisuutta ilman, että he tuntevat hyvin asiakasyritysten tarpeiden kehitystä, seurauksena on ollut asiakasyritysten toimintojen suurempi avautuminen ja edelleen lisääntynyt yhteistyö mainittujen osapuolien välillä. Tämä puolestaan vaikeuttaa entisestään verkostojen ulkopuolella toimivien yritysten mahdollisuuksia kehittää ja päästä tarjoamaan kilpailukykyisiä palvelukokonaisuuksia asiakasyrityksille. Tuloksena on, että globaalit logistiikkaoperaattorit ovat merkittävässä portinvartijan ja alan kehittäjän roolissa logistiikka-alan pienempiin toimijoihin nähden. Alalla toimiville pk-yrityksille tilauksien ja tuotekehityksen siirtyminen yhä enemmän suurten logistiikkaoperaattoreiden 6

8 hallinnoimaksi asettaa uusia haasteita. Niiden täytyy olla hyvin perillä suurten toiminnasta, jotta ne kykenisivät tunnistamaan ja kehittämään muotoutuneihin olosuhteisiin sopivaa, osuvaa ja houkuttelevaa toimintaa ja osaamista. 7

9 3 NELJÄ SUURTA LOGISTIIKKAOPERAATTORIA Kokonaismyynnillä ja työntekijämäärillä mitattuina neljä maailman suurinta logistiikka-alan yritystä ovat DHL, UPS, Schenker-Bax ja Federal Express. 3.1 DHL (Deutche Post World Net, DPWN) DHL kuuluu Deutche Post World Net (DPWN) ryhmään, johon kuuluvat myös Deutche Post ja Postbank. Tämä toisiinsa integroitu ryhmä tarjoaa räätälöityjä, asiakaslähtöisiä ratkaisuja tavaroiden, tiedon ja rahasuoritusten kuljettamiseksi/ siirtämiseksi ja tämän kokonaisuuden johtamiseksi. Ryhmän liikevaihto on runsaat 60 mrd (2006). Vuonna 2005 liikevaihto oli noin 45 mrd. Yli 35 prosentin myynnin kasvu selittyy paljolti englantilaisen Exellogistiikkayrityksen ostolla. Ryhmä työllistää noin työntekijää ja toimii 220 maassa. Se on yksi maailman suurimpia työllistäjiä. Ryhmä on jakanut toimintansa viiteen divisioonaan (Mail, Express, Logistics, Financial services ja Services). Mail- ja Express divisioonat pitävät sisällään normaalin postitoiminnan ja pikapostitoiminnan. Logistics-divisioonaan kuuluvat ilma- ja merirahti, maarahti ja sopimuslogistiikka (varastointi). Financial services -divisioona koostuu pankkitoiminnasta ja Services-divisioona on perustettu palvelemaan koko konsernin kehitystarpeita. Ryhmän tavoitteena on olla johtava toimija kaikilla valituilla toiminta-alueilla. Ryhmän strategiaksi on kirjattu muun muassa, että ryhmä on aina paras ja ensimmäinen vaihtoehto logistiikkatoimijaa maailmanlaajuisesti valittaessa. 3.2 UPS (United Parcel Service) UPS on maailman johtava pikalähettitoiminnan yritys sekä yksi johtavista kuljetus- logistiikka-, rahoitus- ja e-liiketoimintapalveluiden tarjoajista. Sen liikevaihto on 47,5 mrd US$ (2006). Sillä on toimintaa yli 200 maassa ja se työllistää henkilöä. Yritys on perustettu vuonna UPS jakaa toimintansa kahteen pääryhmään. Valtaosa myynnistä tulee UPS Package Operationsilta ($39,5 mrd). Jäljelle jäävän osan myynnistä tekee UPS Supply Chain and Freight -ryhmä ($8 mrd). 8

10 Yrityksen visiona on sovittaa yhteen liiketoiminta maailmanlaajuisesti ratkaisemalla kokonaisvaltaisesti asiakkaiden logistiikkatarpeita. Tavoitteena on tuottaa lisäarvoa ja kilpailuetua kaiken kokoisille asiakasyrityksille mahdollistamalla niille asiakkaiden paremman valikoinnin ja saavutettavuuden, mahdollistamalla tuotteiden pidemmälle viedyn erilaistamisen, parantamalla asiakkaiden palvelua ja lisäämällä kassavirtaa. UPS näkee olevansa sekä kansainvälisen kaupan edistäjä että siitä hyötyjä. Sen mukaan logistiikka-ala on kriittinen globaalille kaupalle. Toisaalta yrityksen asema alalla on vahva. Yrityksellä on vahvat näytöt myös taloudellisen tuloksen tekemisestä. 3.3 Federal Express (Fedex) Federal Express tarjoaa yksityishenkilöille ja yrityksille laajan valikoiman kuljetus-, e-liiketoiminta- ja yrityspalveluita maailmanlaajuisesti. Yrityksen liikevaihto on runsaat US$33 mrd (2006). Yritys tarjoaa integroituja business-ratkaisuja FedEx-brandin alla johdetun yritysverkostonsa kautta. FedEx työllistää runsaat työntekijää ja toimijaa. Sillä on toimintaa 220 maassa. FedExin toiminnan laajuutta konkretisoi esimerkiksi se, että sillä on hallinnassaan 677 lentokonetta ja moottoriajoneuvoa. FedEx Corp. koostuu ryhmästä yrityksiä, jolle emoyhtiö tarjoaa strategisen johtamisen ja yhdistetyn taloudellisen raportoinnin. Nämä yritykset ovat: 1) FedEx Express, 2) FedEx Ground, 3) FedEx Freight, 4) FedEx Kinko s Office and Print Services, 5) FedEx Custom Critical, 6) FedEx Trade Networks, 7) FedEx Supply Chain Services ja 8) FedEx Services. FedEx Express keskittyy pikapostitoimintaan. FedEx Ground keskittyy postitoimintaan. FedEx Freight keskittyy pieniin rahtikuljetuksiin. FedEx Kinko s Office and Print Sevices keskittyy dokumenttien tuottamiseen ja palveluihin yrityksille (esim. videoneuvottelujen järjestäminen). FedEx Custom Critical keskittyy arvo- ja vaarallisen postin ja rahdin kuljetuksiin. FedEx Trade Networks keskittyy tullikäsittelyiden ym. kaupankäyntiin liittyvien asioiden hoitoon, joko erillisenä palveluna tai muihin FedEx palveluihin liittyvänä palveluna. FedEx Services toimittaa konsernin sisäiset palvelut. FedEx in missiona on tuottaa erinomaista taloudellista tuottoa omistajilleen tarjoamalla korkean lisäarvon logistiikka-, kuljetus- ja muita asiakkailleen tärkeitä liiketoimintaan liittyviä palveluja. Asiakkaiden vaatimuksien toteuttamisessa päästään korkealle tasolle tunnistamalla hyvin kullekin asiakassegmentille tarkoituksenmukaiset laatuvaatimukset. FedEx jatkaa molemminpuolisia hyötyjä tuottavien suhteiden kehittämistä asiakkaisiin, kumppaneihin ja hankkijoihin. Turvallisuus on yrityksen mukaan asia numero yksi kaikilla toiminnan alueilla. Yritystoimintaa ohjaavat tiukat eettiset arvot ja korkeat ammattimaisuuden standardit. 9

11 3.4 Schenker-Bax (Deutsche Bahn Logistics) Schenkerin (Saksa) ja Baxin (Yhdysvallat) yhdistyminen muodosti 2006 uuden globaalin logistiikan ja kuljetusten merkittävän toimijan. Schenker-Bax kuuluu Deutche Bahn AG konserniin. Koko konsernin liikevaihto on 30 mrd (2006), ja työntekijöitä sillä on Schenker-Bax muodostaa suuren osan DB (Deutsche Bahn) Logisticsista, Deutsche Bahnin kuljetus- ja logistiikkadivisioonasta, jonka liikevaihto on noin 15 mrd ja työntekijämäärä noin Deutsche Bahn on kasvattanut määrätietoisesti kuljetus- ja logistiikkadivisioonaansa. Kuuden liiketoimintayksikön, 1) Land Transport, 2) Air and Sea Freight, 3) Contract Logistics, 4) BAX Global, 5) Rail Freight Transport ja 6) Intermodal, avulla, DB tarjoaa logistiikkaosaamisen, rautatiekuljetuksiin liittyvän maakuljetusosaamisen ja globaalin hankinta- ja toimitusketjun johtamisen. 130 maassa sijaitsevien 1600 toimipisteen kautta DB Logistics on yksi maailman johtavista kuljetus- ja logistiikkaoperaattoreista. 10

12 4 HAASTATTELUIDEN TULOKSIA LOGISTIIKKA-ALAN KEHITYSNÄKYMISTÄ Tutkimuksessa haastateltiin kaikkien neljän suuren (DHL, UPS, Schenker-Bax ja Federal Express) logistiikkaoperaattorin Suomen maajohdosta vastaavia henkilöitä. Lisäksi haastateltiin kahta muuta globaalia logistiikka-alaan tuntevaa asiantuntijaa. Haastattelut selvittivät alan yleistä kehitystä ja kehitysnäkymiä ja alan alihankkijoille ja kumppaneille asetettuja haasteita ja niiden kehitystä. Haastatellut peilasivat asioita oman yrityksensä ja edustamansa sektorin kautta sekä yleisemmin alan toimijana. Yksittäisen haastatellun vastauksia ei tarkastella raportoinnissa erikseen, vaan haastatteluiden tulokset esitetään teemoittain yhteen koostettuna. 4.1 Alan yleinen kehitys ja Suomen asema verkostoissa Haastatteluissa vahvistuu kirjallisuuskatsauksessa esille noussut yleinen kehitystrendi siitä, että alalla siirrytään yleisesti kokonaisvaltaisten logistiikkapalveluiden ja -ratkaisujen tarjoamiseen. Toisaalta globaaleissa yrityksissä toimivien johtajien haastatteluista hahmottuu myös Suomen asema Euroopan ja maailmanlaajuisessa logistiikkaketjussa ja -verkostossa. Suomi nähdään verkostoissa perifeerisenä toimijana. Yhdessä haastattelussa nousi esille Suomen sijainti tietyllä tavalla pussin perällä kansainvälisissä logistiikkaverkostoissa. Euroopan kannalta keskeinen varastoliiketoiminta keskittyy logistisiin solmukohtiin Keski- ja Itä-Euroopassa ja vastaavasti perifeerisillä alueilla logistiikan kehittäminen liittyy enemmän kuljetusten kehittämiseen. Haastatteluissa nousi esille kuitenkin myös Suomen mahdollisuus Venäjälle suuntautuvassa varastoliiketoiminnassa. Tämä tarjoaisi luonnollisesti mahdollisuuksia erityisesti Kaakkois-Suomen alueelle. Alan yleinen kehitys ja Suomen asema kansainvälisissä verkostoissa Alalla siirrytään yleisesti kokonaisvaltaisten logistiikkapalveluiden ja -ratkaisujen tarjoamiseen. Suomi pussin perällä ; Suomeen ei keskity paljon varastoliiketoimintaa, muuten kuin Venäjää varten. Suomessa keskeiseksi nousee kuljetuspuolen hallinta. Toisaalta Venäjälle suuntautuva varastoliiketoiminta tarjoaa mahdollisuuksia Suomelle ja erityisesti sen Kaakkoisosille. 11

13 4.2 Alan menestystekijät Haastatteluiden mukaan keskeiseksi tekijäksi globaalien logistiikkaoperaattoreiden menestyksen kannalta nousee koko logistiikkaketjun hallinta. Toinen keskeinen menestystekijä, joka liittyy osaltaan ensin mainittuun seikkaan, on erilaisten tietojärjestelmien hallinta ja yhteensopivuus. Erilaisten tietojärjestelmien keskustelevuudesta ja integroitavuudesta tulee hyvin tärkeä osa logistiikkaketjun hallintaa. Tästä tullaan puolestaan alan seuraavaan haasteeseen yhteiseen, hyvin laajasti yhteensopivaan tietojärjestelmään. Tietojärjestelmien kehittymisen, keskustelevuuden ja yhteensopivuuden myötä, päästään puolestaan entistä parempaan tietoon ja sitä kautta ennakoitavuuteen logistiikkaketjun tehostamiseksi ja palvelun parantamiseksi. Tiedon sopivasta ja oivaltavasta prosessoinnista tulee yksi menestyksen avaintekijöistä. Tietojärjestelmien kehittyminen ei kuitenkaan poista logistiikkaprosessin ja -palvelun fyysisen toteutuksen merkitystä yhtenä keskeisempänä menestystekijänä. Logistiikka-alan yleiset menestystekijät Koko logistiikkaketjun hallinta Tietojärjestelmien hallinta Yhteinen tietojärjestelmä Tiedon prosessointi Fyysinen toteutus 4.3 Alan erityisiä haasteita Logistiikkaoperaattoreiden ja niiden maailmanlaajuisten verkostojen kasvu on nostanut niiden suureksi haasteeksi organisaation ja sen osien ja ketjun/verkoston tiedottamisen ja tiedon ajan tasalla pitämisen. Tiedon täytyy kulkea nopeasti, ja se täytyy ottaa käyttöön samanaikaisesti ketjun eri osissa, muuten ketju ei toimi eikä kehity. Omat velvoitteensa globaaleille toimijoille asettaa myös se, että ne ovat julkisesti pörssilistattuja yrityksiä, joissa strategisesti tärkeän tiedon tulee olla osakkeenomistajien ja julkisesti saatavilla samaan aikaan eri puolilla maailmaa. Globaalien toimijoiden erityinen haaste Tiedottaminen ja ketjun tiedon ajan tasalla pitäminen globaalissa verkostossa. 12

14 4.4 Keskeiset sektorit ja niiden yleisnäkymät Logistiikka-alaa tarkasteltaessa on haastateltujen mukaan tarkoituksenmukaista tunnistaa sen osin toisistaan eroavat sektorit. Nämä sektorit ovat: 1) pikakuljetuspalvelut (tai pika- ja pakettitoimituspalvelut), 2) rahtikuljetuspalvelut ja 3) kokonaislogistiikkapalvelut/logistiset ratkaisut. Alan yleinen jako Pikakuljetukset (Express) Rahtikuljetukset (Freight) Kokonaislogistiikka (Logistics) Pikakuljetussektori Haastattelut vahvistavat tilastotietoja siitä, että pikakuljetussektori kasvaa. Kasvua ruokkii yritysten toiminnan kansainvälistyminen ja toisaalta kansallisten postijärjestelmien avautuminen kilpailulle. Pikakuljetussektori on kolmesta logistiikkasektorista pisimmällä palveluiden tuotteistuksessa. Toisaalta pikakuljetussektorin maailmanlaajuisiin vuorokauden toimituksiin ja täten tiukkoihin aikatauluihin ja aikatauluissa pysymiseen liittyen, organisaatioissa vallitsee tehokas hierarkia. Myös organisaatioiden leviäminen ja kasvu noudattavat pitkälle tuotteistettua kaavaa. Sitä mukaa kun lähetysten vastaanottojen ja lähetysten määrä alueella kasvaa, edetään myös vahvempiin ja kiinteämpiin organisoitumismuotoihin. Rahtikuljetussektori Myös rahtikuljetussektoria luonnehtii pitkälle standardoitu toimintamalli. Rahtikuljetussektorin operaattorit eivät tyypillisesti omista muuta kuin perävaunuja (trailereita) ja kontteja. Kuljetukset ostetaan suurimmaksi osaksi alihankintana kuljetus- ja rekkafirmoilta. Samoin meri- ja lentorahtikuljetukset ostetaan alojensa toimijoilta. Ainoastaan erityisiin kuljetuksiin (esim. arvotavara) kuljetuksiin on käytössä omia kuorma-autoja. Kokonaislogistiikkapalvelut Kokonaislogistiikka-ala ja -palvelut on vasta alkuvaiheessa tuotteistamisessa ja standardoinnissa. Jos sillä tällä hetkellä on vielä absoluuttisesti suhteellisen pieni osuus globaalien operaattoreiden toiminnasta, se kasvaa suhteellisesti nopeimmin. 13

15 Samoin sen kehittämisesä suhteen nähdään suurimmat mahdollisuudet globaalien yritysten ulkoistaessa enenevässä määrin omaa logistiikkatoimintoaan, kuljetuksia, varastointia, kokoonpanoa, pakkaamista, viimeistelyä, huoltoa ja tuotteiden esillepanoa ja esillä olon ylläpitoa myymälätiloissa ym. 4.5 Keskeiset toiminnalle ja alihankkijoille/kumppaneille asetetut haasteet sektoreittain Seuraavassa käydään läpi eri logistiikkasektoreiden toiminnan luonnetta ja alihankkijoille asetettuja haasteita ja vaatimuksia sektoreittain Pikakuljetussektori Pikakuljetussektorin ydintoiminta keskittyy seuraavien asioiden ympärille. Ensimmäisenä on toiminnan kannalta keskeisten lentokäytävien hallinta. Toisena tulee tärkeiden lento- ja pintaliikenteen solmukohtien hallinta. Kolmantena esiin nousee pintaliikenteen solmukohtien ja niihin liittyvien terminaalien hallinta. Neljäs toiminnan kantava tekijä ovat tarkat ja täsmälliset prosessikuvaukset läpi koko ketjun. Tiukkojen toimitusaikataulujen toteutumisen varmistamiseksi ja myös muista käytännön syistä globaalit logistiikkaoperaattorit omistavat suuren osan lentokuljetusten vaatimista lentokoneista itse. Ne ovatkin maailman suurimpia lentoyhtiöitä. Aikataulujen ja prosessien yhteensopivuuden varmistamiseksi myös keskeisten lento- ja pintaliikenteen sekä pintaliikenteen solmukohtien toiminta ja kalusto ovat omassa hallinnassa. Pikakuljetussektorin ydintoiminta Air gatewayt Lento- ja pintaliikenteen solmukohdat Pintaliikenteen solmukohdat/terminaalit Täsmälliset tarkat prosessikuvaukset Globaalien logistiikkaoperaattoreiden pikakuljetussektorit Suomessa ovat organisoituneet hyvin paljon samalla tavalla. Suomen päälajittelukeskus sijaitsee pääkaupunkiseudulla, josta käsin toteutetaan myös pääkaupunkiseudun jakelu ja noudot. Muun Suomen osalta jakelun ja noudot ja mahdollisen alueellisen lajittelun toteuttavat alihankkijasuhteessa olevat pikakuljetusyritykset. 14

16 Pikakuljetussektorin organisointi Suomessa Päälajittelukeskus pk-seudulla, josta myös pk-seudun jakelu ja noudot Lähes kaikki muu alihankintana Globaalien logistiikkaoperaattoreiden tulo Suomen markkinoille on noudattanut myös hyvin paljon samanlaista kaavaa. Toiminta on lähtenyt käyntiin ja lisääntynyt ensin sitä mukaa, kun muualta on lähetetty Suomeen pikapostia ja sille on täytynyt organisoida jakelu Suomessa. Toiminta on organisoitu aluksi agenttipohjalta niin kauan, kunnes volyymi on kasvanut suuremmaksi ja oma toiminta on tullut tarkoituksenmukaiseksi ja kannattavaksi. Volyymi on kasvanut tasaisesti myös sitä mukaa, kun kansainvälisen postin jakelijasta Suomeen on päästy aktiivisen myyntityön avittamana myös noutoihin ja kv-pikapostitoimituksiin muualle maailmaan samoilta asiakkailta. Jakelijat on kytketty lisäpalkkioihin sen mukaan, kuinka hyvin he onnistuvat saamaan jakeluasiakkaista myös uusia lähettäviä asiakkaita. Heidät on myös tarkasti ohjeistettu siitä, miten heidän tulee toimia uusien asiakkaiden hankinnassa. Kansainvälisten pikakuljetusyritysten kasvu Suomessa Toiminta käynnistynyt ulkomailta Suomeen toimituksista. Toimitusten ja systemaattisen myyntityön kautta kiinni uusiin noutoasiakkaisiin. Alihankkijoille/kumppaneille asetettuja vaatimuksia pikakuljetussektorilla Globaalien logistiikkaoperaattoreiden alihankkijat Suomessa ovat 1 10 auton yrityksiä. Mukana on myös muutama yli 10 auton yritys. Logistiikkaoperaattoreiden tavoitteena on saada kumppaneikseen alueidensa parhaita yrittäjiä. Kaluston tulee olla kunnossa. Kumppaneilla täytyy olla hyvä maine kyvykkäinä toimijoina alueillaan. Merkkinä kyvykkäästä toiminnasta ja talouden hyvästä hoidosta yritysten tulee olla vakavaraisia. Lisäksi ehtona kiinteällä alihankintasuhteelle on, että yritykset eivät aja muille pikakuljetusyrityksille. Tästä esiintyy joillakin operaattoreilla kuitenkin myös poikkeavia ja tilannekohtaisia järjestelyitä. 15

17 Alihankkijayrityksiltä edellytetään, että ne omaksuvat globaalin logistiikkaoperaattorin arvot ja toimintatavat ja kokevat itsensä näiden yritysten vastuussa oleviksi toimijoiksi. Tähän vastuulliseen toimintaan liittyy myös tiettyjen tarkasti määriteltyjen rutiinien hoitaminen. Käytäntönä on myös, että kiinteässä alihankintasuhteessa olevien yrittäjien autot maalautetaan operaattorin väreihin. Alihankkijoille asetetut vaatimukset pikakuljetuksissa 1 10 auton tai suurempia yrityksiä Parhaita yrittäjiä alueiltaan Kalusto pitää olla kunnossa Kumppanin täytyy olla toimintakykyinen ja vakavarainen. Ei samanaikaisesti muiden kuljetuksia. Täytyy sisäistyä osaksi ketjua Täytyy omaksua tiettyjen rutiinien hoitaminen Miehistö/ kalusto yrityksen väreihin Operaattori kouluttaa: Prosessien toiminnan Skannerin/tietojärjestelmän käytön Globaalien logistiikkaoperaattoreiden toimintatapoihin liittyy yrittäjien koulutus siitä, miten eri prosessit toimivat. Keskeistä on myös lukijalaitteen, skannerin ja tietojärjestelmien käytön oppiminen. Haastatteluiden perusteella alihankkijoille ei aseteta sinänsä paljon vaatimuksia teknologian/tietotekniikan hankinnan ja ylläpidon suhteen. Perus-pc-valmiudet on syytä osata. Pikakuljetussektorin alihankkijoille asetettuja teknologisia vaatimuksia Alihankkijoille ei aseteta suurta vaatimusta teknologian hankkimisessa ja ylläpidossa. Globaalin logistiikkaoperaattorin alihankkijana toimimiseen liittyy jatkuva, lähes reaaliaikainen laadun seuranta. Laadunseuranta sisältää mm. seurannan siitä, ovatko toimitukset ja noudot toteutuneet ajallaan. Erityistä huomiota kiinnitetään 1. kerran noutojen toteutumiseen, koska uusien asiakkaiden hankinnassa tällä on ehdottoman suuri merkitys. Samoin luvattujen ennen klo 12:ta toimitusten koh- 16

18 dalla laadunseuranta on korostettua. Alihankkijan toimitusten ja noutojen kontrolli perustuu analyysiin paketin erittäin. Pikakuljetussektorin alihankkijoiden laadun seuranta Lähes reaaliaikainen laadunseuranta Pakettien toimitus Noudot 1. kerran jakelu Ennen klo 12:ta toimitukset Arviointi paketin tarkasteluittain Latuun panostamiseksi ja sen varmistamiseksi, sopimuksessa on määritelty seuraamukset (mm. sakko) mm. noutojen ja toimitusten viivästyksistä, kuittausten puuttumisista tai unohtamisista tai katoamisista. Erityisen vakavana pidetään esimerkiksi noudon tai toimituksen unohtamista tai siinä myöhästymistä. Pikakuljetussektorin alihankkijoiden laadun varmistus Laatuun panostamiseksi ja sen varmistamiseksi, sopimuksessa on määritelty seuraamukset (esim. sakko) mm. noutojen ja toimitusten viivästyksistä, kuittausten puuttumisista, unohtumisista, katoamisista. Erityisen vakavaa on esim. noudon unohtaminen tai siinä myöhästyminen. Esimerkkinä siitä, miten logistiikkaoperaattorin ja alihankkijan välinen toiminta on organisoitu, voidaan kuvata seuraava tyypillinen tapaus. Logistiikkaoperaattorin ja alihankkijan välistä toimintaa ohjaa, koordinoi ja valvoo operaattorin palkkalistoilla oleva alihankintakoordinaattori. Koordinaattorin tehtävänä on seurata laatua ja kustannuksia sekä hoitaa alihankkijan koulutus ja tiedotus. Käytännössä koordinaattori on jatkuvassa läheisessä tekemisessä yrittäjien kanssa. Alihankkijat liitetään myös yrityksen myyntiohjelmaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kuljettajat saavat lisäpalkkion osoittaessaan uuden asiakkaan, joka alkaa käyttää 17

19 operaattorin palveluita. Palkkio perustuu esimerkiksi kymmenen kuukauden seurantajaksoon. Tilanteen mukaan operaattori voi auttaa myös kaluston hankinnassa. Autovalmistajilla voi olla erikoisesti kyseistä operaattoria varten suunniteltuja ja valmistettuja erikoismalleja, joita voidaan tilata sopimusalihankkijoille tiettyyn sopimushintaan. Autot tulevat myös tietyissä väreissä ja varusteissa tai ne maalautetaan ja varustetaan operaattorien tarkkojen ohjeistusten mukaan. Kun autot poistuvat kyseisen operaattorin käytöstä, ne maalautetaan pois operaattorin väreistä. Tämä kompensoidaan alihankkijoille. Esimerkki alihankintasuhteesta Operaattorin alihankkijakoordinaattori seuraa alihankkijan kustannuksia ja laatua hoitaa tiedottamista ja kouluttamista Alihankkijoille myyntityötä varten kannustus- ohjelma Jos osoittaa uuden asiakkaan, joka alkaa käyttää palveluita (seurataan 10 kk), alihankkija saa korvauksen toiminnastaan. Operaattori voi auttaa myös kalustohankinnassa voivat tilata auton valmistajalta suoraan operaattorin-väreillä. voivat tilata myös operaattorille erityisesti räätälöidyn mallin (mm. käynti ohjaamosta tavaratilaan) käytöstä poistuvat autot maalautetaan pois operaattorin väreistä. Tämä kompensoidaan yrittäjälle. Pikakuljetussektorin alihankinnan kehitysnäkymiä Globaalien logistiikkaoperaattoreiden pikakuljetussektorin alihankinta on kehittymässä samansuuntaisesti useissa maissa, joissa on saavutettu tietty volyymi ja kuljetusverkoston peitto. Alihankkijoiden lukumäärä on hitaasti pienentynyt, samalla kun jäljellä olevien alihankkijoiden toiminta on laajentunut ja kasvanut. Syynä tähän on mm. se, että lukumääräisesti pienen alihankkijayrittäjien ryhmän tiedotus, koulutus ja kontrollointi on helpompaa kuin suuren ryhmän. Alihankkijoiden koon kasvu lisää myös niiden taloudellisia edellytyksiä toimia. Tavoitteena on jatkossakin nykyisen kumppanikentän kehittäminen, ei niinkään uusien kumppanien hakeminen. 18

20 Pikakuljetussektorin alihankinnan kehitysnäkymiä Alihankkijoiden lukumäärä on laskenut hitaasti, samalla kuin jäljellä olevien alihankkijoiden toiminta on laajentunut. Tavoitteena nykyisen kumppanikentän kehittäminen, ei niinkään uusien kumppanien hakeminen Rahtikuljetussektori Globaalien logistiikkaoperaattoreiden rahtikuljetussektorin toimintamallit ovat keskenään myös hyvin samanlaisia. Niillä ei ole paljon omaa kuljetuskalustoa perävaunuja ja kontteja lukuun ottamatta. Omaa kalustoa on lähinnä arvokuljetuksia varten. Suuri osa liikennöintipalveluista ostetaan kuljetusliikkeiltä, jotka voivat olla yrityksen väreissä ajavia sopimuskuljetusliikkeitä tai tilanteen niin vaatiessa myös muita kuljetusliikkeitä. Rahtipalveluiden vaatimat merikuljetukset samoin kuin lentokuljetukset ostetaan alan toimijoilta. Rahtikuljetukset Ei juuri omaa kuljetuskalustoa perävaunuja ja kontteja lukuun ottamatta. Liikennöintipalvelut ostetaan. Merikuljetukset ostetaan Lentokuljetukset ostetaan. Alihankkijoille/kumppaneille asetettuja vaatimuksia rahtikuljetussektorilla Rahtikuljetussektorilla alihankkijayrityksiltä odotetaan ensinnäkin kokemusta alalta. Näin varmistetaan, että yrittäjä tuntee alaa ja sen toimintatapoja sekä siihen liittyviä keskeisiä haasteita ja rutiineja. Myös yrittäjän taustojen ja talouden täytyy olla kunnossa. Taustojen täytyy olla kunnossa jo senkin takia, että rahtikuljetuksissa liikkuu arvokkaita lasteja, eikä niitä voi antaa kenenkä tahansa kuljetettavaksi. Hyvä taloudenpito taas vaaditaan toiminnan läpinäkyvyyden ja jatkuvuuden turvaamiseksi. Myös vakuutusten tulee olla kunnossa juuri arvokkaiden lastien ja kaluston takia. Yhtenä kattoteemana rahtikuljetussektorilla nousee myös turvallisuus. Turvallisuudella tarkoitetaan niin liikenneturvallisuutta kuin kuljetustenkin ja lastin tur- 19

21 vallisuutta. Myös kansainvälisen rikollisuuden ja terrorismivaaran lisääntyminen pakottavat kiinnittämään entistä enemmän huomiota turvallisuuteen liittyviin tekijöihin alihankkijoita valittaessa. Rahtikuljetussektoriin on aina liittynyt tarve suunnitella hyvin aikataulut ja menoja paluukuljetukset. Tulevien työaikasäännösten (kuljettajaa kohden enintään 9 tuntia/pv) myötä ajojen suunnittelun merkitys korostuu entisestään. Haasteeksi tulevat esimerkiksi pitkän matkan kuljetukset, jolloin matkalla tarvitaan useampia kuljettajia mahdollisimman yhtäjaksoisen ja nopean kuljetuksen toteuttamiseksi. Yhtenä mahdollisuutena on vaihtuvien kuljettajien käyttö. Tällöin yksittäinen kuljettaja toteuttaa edestakaisia meno-paluu kuljetuksia tietyn alueen sisällä, luovuttaen kuljetuksen taas seuraavalle kuljettajalle ja ottaen vastaan toisen kuljetuksen, jonka tuo taas asuinpaikkaansa sallitun työajan sisällä. Tällä tavalla ketjuttamalla on mahdollista toimia erityisesti säännöllisten pitkänmatkan kuljetusten kohdalla. Oman haasteensa rahtikuljetusten operaattoreille ja alihankkijoille tuottavat viikoittaiset ruuhkapäivät maanantai ja perjantai. Niille ajoittuu merkittävä osa koko viikon rahdeista. Ne ovat haasteellisia senkin takia, että kuljettajat mielellään lähtisivät viikonlopun viettoon perjantaina normaalina toimistoaikana ja palaisivat sieltä taas töihin maanantaiaamuna normaalien työaikojen puitteissa. Logistiikkaoperaattoreiden mukaan rahtikuljetusalihankkijoille ei aseteta suuria vaatimuksia tietoteknologisessa osaamisessa. Kännykkä- ja perus-pc-osaaminen riittävät. Teknologiaa kuitenkin hyödynnetään koko ajan enemmän, mm. arvokuljetukset toteutetaan ajoneuvoilla, joissa on paikannusjärjestelmät. Rahtikuljetustoiminnan perusvalmiuksia on myös peruskielitaito. Välttävä peruskielitaito on välttämättömyys kansainvälisessä rahtiliikenteessä. Tullitoimenpiteistä ja muista välttämättömistä toimenpiteistä suoriutuminen vaatii peruskielitaitoa. Alihankkijoille asetetut vaatimukset rahtikuljetussektorilla Kokemus, taustat, talous, vakuutukset kunnossa Turvallisuuden varmistamiseen liittyvät asiat Ajoaikarajoitteiden takia ajojen suunnittelun tärkeys lisääntyy; vaaditaan kykyä ja halua tähän Maanantai ja perjantai ruuhkapäiviä ja vaativat erityistä suunnittelua Perustekniikan hallinta. Peruskielitaito. 20

Logistiikka-alan pk-yritysten kehityshaasteita globaalien logistiikkaoperaattoreiden alihankkijoina ja kumppaneina. Lobistech projektin tutkimuksia

Logistiikka-alan pk-yritysten kehityshaasteita globaalien logistiikkaoperaattoreiden alihankkijoina ja kumppaneina. Lobistech projektin tutkimuksia Logistiikka-alan pk-yritysten kehityshaasteita globaalien logistiikkaoperaattoreiden alihankkijoina ja kumppaneina Lobistech projektin tutkimuksia Taustaa Tuotannon siirtyminen halvan työvoiman maihin

Lisätiedot

DB Schenker ja Kiitolinja Yritysesittely ja palvelut. Rauli Werdermann Tullikoulu 23.4.2013

DB Schenker ja Kiitolinja Yritysesittely ja palvelut. Rauli Werdermann Tullikoulu 23.4.2013 DB Schenker ja Kiitolinja Yritysesittely ja palvelut Rauli Werdermann Tullikoulu 23.4.2013 Tätä me olemme Deutsche Bahn DB Schenker DB Schenker Suomessa Suomen tunnuslukuja Kiitolinja Tätä me olemme Deutsche

Lisätiedot

Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja

Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja Logistiikka-alan yritysten tietotekniset valmiudet Etelä-Kymenlaaksossa Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja Havaintoja toimialasta Logistiikka-alan yritykset Kymenlaaksossa Yli 50 hlön yrityksiä: etelässä

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

AEO-Toimijapäivä. Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013.

AEO-Toimijapäivä. Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013. AEO-Toimijapäivä Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013 Sami Hyytiäinen Johdanto Turvallisuus ja vaarattomuus toimitusketjussa Kuljetusketjun

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan viestinvälitys informaatiologistiikka palvelulogistiikka Liikevaihto 1 688 meuroa, tulos 102 meuroa

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

Suomi English Русский

Suomi English Русский Suomi English Русский Nurmiselle kuljetettavan tuotteen koko tai määränpään kaukaisuus eivät ole ongelma. Kaikki logistiikka-alan palvelut yhdeltä tiskiltä Nurminen Logistics tarjoaa asiakkailleen kaikki

Lisätiedot

Logistiikkakeskuspalveluiden mahdollisuudet Oulussa Jukka Lanu, HUB logistics

Logistiikkakeskuspalveluiden mahdollisuudet Oulussa Jukka Lanu, HUB logistics Logistiikkakeskuspalveluiden mahdollisuudet Oulussa Jukka Lanu, HUB logistics ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT HUB pähkinänkuoressa Asiakaskohtaisesti

Lisätiedot

Logistiikkaprosessiin tehoa ja parempaa palvelua sähköisellä asioinnilla. It- ja kehitysjohtaja Mika Kinnunen, Suomen Kaukokiito Oy

Logistiikkaprosessiin tehoa ja parempaa palvelua sähköisellä asioinnilla. It- ja kehitysjohtaja Mika Kinnunen, Suomen Kaukokiito Oy Logistiikkaprosessiin tehoa ja parempaa palvelua sähköisellä asioinnilla It- ja kehitysjohtaja Mika Kinnunen, Suomen Kaukokiito Oy Suomen Kaukokiito Oy Suomen Kaukokiito hoitaa Kaukokiito-ketjun markkinoinnin

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011 Saadut tilaukset kasvoivat 49 % MEUR 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 8.3.2011 3 Liikevaihto oli vuoden 2009 tasolla

Lisätiedot

SÄHKÖISET RAHTIKIRJAT - VISMA AUTOTRANSPORT

SÄHKÖISET RAHTIKIRJAT - VISMA AUTOTRANSPORT Visma Nova SÄHKÖISET RAHTIKIRJAT - VISMA AUTOTRANSPORT Page 1 Lähtökohdat Logistiikka-alan toimijoiden tavoitteena sähköinen toimintatapa vuoteen 2013 mennessä (Logistiikkayritysten liitto ry): Pyrkimyksenä

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset 1 : Julkistaminen ja keskeiset tulokset Turun Liikennepäivä 2014 Professori Lauri Ojala 19.11.2014 LOGISTIIKKASELVITYS 2014 2 Liikenneviraston toimeksianto Tietojen keruu suoritettu keväällä 2014 Toteutettu

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Puutavaralogistiikan T&K-tarpeet

Puutavaralogistiikan T&K-tarpeet Puutavaralogistiikan T&K-tarpeet Heikki Pajuoja Toimitusjohtaja heikki.pajuoja@metsateho.fi Puutavaran kaukokuljetuksen tehostaminen Metsäalan strategisen ohjelman seminaari puutavaran kuljetuslogistiikasta

Lisätiedot

MIKÄ ON LOGISTIIKKAKESKUS? heikki.lahtinen@laurea.fi Tulevaisuusverstas Sykli 26.03.2010

MIKÄ ON LOGISTIIKKAKESKUS? heikki.lahtinen@laurea.fi Tulevaisuusverstas Sykli 26.03.2010 Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen MIKÄ ON LOGISTIIKKAKESKUS? heikki.lahtinen@laurea.fi Tulevaisuusverstas Sykli 26.03.2010 Mikä on logistiikkakeskus? Kyläyhdistyksen ylläpitämä kioski

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto. Strategia 2012

Logistiikkayritysten Liitto. Strategia 2012 Logistiikkayritysten Liitto Strategia 2012 2 LL STRATEGIA 2012 Perustehtävä Toimintaympäristön muutosvoimat Tahtotila Toimintamalli Organisaatio ja resurssit Jäsenten ja sidosryhmien odotukset Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Logistiikan tilanne Suomessa Logistiikkaselvitys 2012 -raportin valossa

Logistiikan tilanne Suomessa Logistiikkaselvitys 2012 -raportin valossa 1 Logistiikan tilanne Suomessa Logistiikkaselvitys 2012 -raportin valossa Logistiikka-Kuljetus 2012, Helsinki Erikoistutkija Tomi Solakivi 10.5.2012 LOGISTIIKKASELVITYS 2012 2 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved.

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved. Digitaalisuuden edistäjä TERVETULOA Yhtiökokous 1.4.2014 1. Teleste lyhyesti VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 2.Tilinpäätös

Lisätiedot

Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy

Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy 24.03.2013 /ecare/ Timo Airaksinen / Itella Copyright Itella Suomi Oy Suomen Posti =

Lisätiedot

Puuta liikkeelle Kainuusta seminaari Kajaani 2.10.2012 Pasi Korhonen, QTeam

Puuta liikkeelle Kainuusta seminaari Kajaani 2.10.2012 Pasi Korhonen, QTeam Puuta liikkeelle Kainuusta seminaari Kajaani 2.10.2012 Pasi Korhonen, QTeam QTeam verkosto ja sen palvelut Toimitusketjun tehostaminen laajavastuinen yrittäjyys kuljetusväylät informaatiovirtojen hallinta

Lisätiedot

18.1.2006. Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013

18.1.2006. Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013 18.1.2006 Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013 Yrityksen historia 1919 SAKO, Suojeluskuntain Ase ja Konepaja Oy toiminta alkaa Helsingissä

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

Nurminen Logistics kasvaa Venäjällä

Nurminen Logistics kasvaa Venäjällä Nurminen Logistics kasvaa Venäjällä Sijoitus - Invest 14.11.2012 Topi Saarenhovi, toimitusjohtaja 14.11.2012 1 Nurminen Logistics lyhyesti Korkealaatuisten logistiikkapalveluiden tarjoaja. Logistiikka-alan

Lisätiedot

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Suonenjoki 4.4.2013 ProAgria Etelä-Suomi ry, Kouvola Tuula Repo kehitysjohtaja, MMM p. 040 588 0958, vaihde 020 747 3434 tuula.repo@proagria.fi Yhteistyösopimus

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla

Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla Tekniikan päivät 16.1.2008 klo 9 Dipoli, Espoo professori Ulla Tapaninen Turun yliopisto / Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus Merikotka tutkimuskeskus

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Sanna Ström 3.4.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuusjohtaminen liikennejärjestelmässä Turvallisuusjohtamisjärjestelmä Järjestelmällinen tapa

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa 30.8.2010 Matti Alahuhta Agenda Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa Mitä liiketaloustieteiden tutkimus antaa suomalaiselle elinkeinoelämälle? 2 KONE Corporation

Lisätiedot

LOGISTISET JÄRJESTELMÄT - ONKO HÄIRIÖHERKKYYS LISÄÄNTYMÄSSÄ?

LOGISTISET JÄRJESTELMÄT - ONKO HÄIRIÖHERKKYYS LISÄÄNTYMÄSSÄ? LOGISTISET JÄRJESTELMÄT - ONKO HÄIRIÖHERKKYYS LISÄÄNTYMÄSSÄ? HUOLTOVARMUUSKESKUS 10 VUOTISJUHLASEMINAARI 26.02.2003 1 LOGISTIIKAN HÄIRIÖHERKKYYS? illuusio ihmiset yhteiskunta yritykset - johtaminen globalisaatio

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Tietohallinto päiväys 13.03.2014 1 Yhteenveto Kotkan ja Haminan tietohallintoyksiköt vastaavat

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Haasteena verkoston toimintavarmuuden kehittäminen Ohjaus heikkenee Häiriö toimijan toiminnassa vaikuttaa verkoston toiminnan jatkuvuuteen 2 Vaatimuksia

Lisätiedot

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015 Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT WWW.HUB.FI Agenda Lyhyt yritysesittely

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä 19.9.2015 Turku Kilpailukyky? On usean tekijän summa Kustannustehokkuus Innovatiivisuus Toimitusketjun hallinta Koulutetun työvoiman saatavuus

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus Oy Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Ektakompus

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Tammi syyskuun 2014 osavuosikatsaus 23.10.2014. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja

Tammi syyskuun 2014 osavuosikatsaus 23.10.2014. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Tammi syyskuun 214 osavuosikatsaus 23.1.214 Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä Saadut tilaukset kasvoivat 15 % y-o-y 829

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Toimitusjohtajan katsaus Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Forssan seudun kommentti 25.02.2010 Timo Lindvall Forssan Seudun Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Teollisuuden kilpailukyky ja liikenneyhteydet Meriliikennejohtaja Jyrki Ranki Metsä Group

Teollisuuden kilpailukyky ja liikenneyhteydet Meriliikennejohtaja Jyrki Ranki Metsä Group Teollisuuden kilpailukyky ja liikenneyhteydet Meriliikennejohtaja Jyrki Ranki Metsä Group Lapin Liikennepäivät 12.11.2015 Tehoa teollisuuden logistiikkaan Metsä Group ja logistiikka Metsä Groupissa Suomen

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Verkostoitumalla osaaminen ja tekeminen pysyy Suomessa- Case Normet

Verkostoitumalla osaaminen ja tekeminen pysyy Suomessa- Case Normet Verkostoitumalla osaaminen ja tekeminen pysyy Suomessa- Case Normet Vesa Salminen Spiral Business Services Oy KILPAILUKYKYÄ KUSTANNUSTEHOKKAALLA HANKINNALLA MITEN VARMISTETAAN SUOMEN PK-TEOLLISUUDEN TULEVAISUUS?

Lisätiedot

Suomen elintarviketoimiala 2014

Suomen elintarviketoimiala 2014 Suomen elintarviketoimiala 2014 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Tiivistelmä 8 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala 10 1.1 Kansantalouden kehitys 10 1.2

Lisätiedot

Liikkuminen palveluna seminaari. Älyliikenne

Liikkuminen palveluna seminaari. Älyliikenne Liikkuminen palveluna seminaari Älyliikenne Kuinka materiaalien käsittely tehostuu, arvoketjut Aki Jumppanen Toimitusjohtaja HUB logistics Älyliikenne Älyliikenteen perusajatus on luoda kansallista kilpailukykyä.

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä - sovellusten taustaa Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju (Supply

Lisätiedot

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Hankkeen tausta Kaupalla on valmiudet toimia kaiken kokoisten tavarantoimittajien kanssa Mikroyritysten pienemmät

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

SSCC - SERIAL SHIPPING CONTAINER CODE

SSCC - SERIAL SHIPPING CONTAINER CODE SSCC - SERIAL SHIPPING CONTAINER CODE käyttö toimitusketjussa Tiedonsiirron merkitys korostuu kilpailun globalisoituessa ja yritysten verkottuessa. Yritykset eivät hae kilpailuetua pelkästään yksittäisinä

Lisätiedot

Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos

Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos Bioenergia ja puukuljetusten tulevaisuus -seminaari Kemi 27.10.2010 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Loimu-projekti,

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Jäsenkunnat. Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630. Väkiluku 35421

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Jäsenkunnat. Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630. Väkiluku 35421 Jäsenkunnat Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630 Väkiluku 35421 Seudullinen terveydenhuolto n. 580 työntekijää käyttötalous 57,7 milj. toimipisteet 5 kunnassa hajautetut lähipalvelut

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Digi Roadshow 20.4.2015 OneWay Sanomanvälitys Oy Jukka Sippola OneWay Sanomanvälitys Oy / Rauhala Yhtiöt Oy OneWay Sanomanvälitys Oy Perustettu 1.1.2013

Lisätiedot

Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009. Mika Rajamäki

Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009. Mika Rajamäki Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009 Mika Rajamäki Market-Visio Oy Marketvisio on riippumaton ICT-johtamisen ja liiketoiminnan neuvonantaja. Marketvisio yhdistää Gartnerin globaalit resurssit

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps. Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla

Muokkaa perustyylejä naps. Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla Muokkaa perustyylejä naps. Yhteisiä ratkaisuja Muokkaa perustyylejä naps. TUOTAMME informaatioteknologian ja lääketieteellisen tekniikan palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan. TARJOAMME keskeisten

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Rautatieliikenne ja kilpailu. Kimmo Rahkamo 12.11.2015 Kemi

Rautatieliikenne ja kilpailu. Kimmo Rahkamo 12.11.2015 Kemi Rautatieliikenne ja kilpailu Kimmo Rahkamo 12.11.2015 Kemi Fennia Rail lyhyesti Ensimmäinen yksityinen kaupallinen rautatieoperaattori Suomen rataverkolla Perustettu 2009 (Proxion Train), nimi muutettu

Lisätiedot

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli 6.3.2014 Suvi Leinonen S Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli - Lihantuottajat S Hankkeen lihantuottajat, naudat ja lampaat http://maps.yandex.com/? um=o3klinp0z0xkjxbusmk89pix_o1hipgq&l=map

Lisätiedot

Varastossa kaikki hyvin vai onko?

Varastossa kaikki hyvin vai onko? Varastossa kaikki hyvin vai onko? Done Software Solutions Oy Arto Pellonpää Done Software Solutions Oy Revenio Group Oyj 2013 liikevaihto 25,4 MEUR henkilöstö lähes 300 listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä

Lisätiedot

Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen.

Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen. Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen. Stairon Oy on isojen, vaativien ja ruostumattomien ohutlevytuotteiden

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet

Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet 1 Esityksen sisältö: 1. Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle 2. Tiestön kunto 3. Toimenpidetarpeet 4. Äänekosken biotuotetehtaan puulogistiikka

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Russian railways..today..in the future

Russian railways..today..in the future Russian railways.today..in the future Rautatiekuljetukset RZHD miljoona t. v.2010 Öljy ja öljytuotteita Kivihiili Rauta Kierrätysmetalli Rautamalmi Arvometallit Lannoitteet Kemialiset tuotteet Rakennusmateriaalit

Lisätiedot

INNOVATIIVISET HANKINNAT. Kaarinan kaupunki / RUOKAKULJETUKSET

INNOVATIIVISET HANKINNAT. Kaarinan kaupunki / RUOKAKULJETUKSET INNOVATIIVISET HANKINNAT Kaarinan kaupunki / RUOKAKULJETUKSET Innovatiiviset hankinnat - projekti Kolme valmennuspäivää kevät/ kesä 2013 - hankkijat, käyttäjät, palveluntuottajat - yliopistolla Avoin foorumi

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ.

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. OLETKO SUOJAUTUNUT KATTAVASTI? Rahdinkuljettajilla on rajoitettu vastuu tuotteiden katoamisesta tai vahingoittumisesta kansainvälisiä kuljetuksia

Lisätiedot

Konserniraportointi muutoksessa ja tulevaisuuden haasteissa

Konserniraportointi muutoksessa ja tulevaisuuden haasteissa Taloussanomien seminaarit: Konserniraportointi palveluna 1.10.2009 Sanomatalo, Helsinki Konserniraportointi muutoksessa ja tulevaisuuden haasteissa Mikael Niskala Vice President, Sustainability Solutions

Lisätiedot

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut?

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? FinSolar seminaari: Aurinkoenergian kotimarkkinat kasvuun 13.11.2014 Juha Ollikainen / GreenStream Network Oyj GreenStream lyhyesti Energiatehokkuushankkeiden

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Kvantitatiivinen tutkimus - Tiivistelmäraportti Kari Elkelä, Itella Oyj Pekka Törrönen, AddValue Oy Research series - Tutkimussarja 37/009.10.009 1

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Itella Oyj Tulos 2007

Itella Oyj Tulos 2007 Itella Oyj Tulos 2007 15.2.2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tavaravirtojen hallintaan Itella Viestinvälitys kirjeiden, lehtien ja suoramainosten jakelupalvelut Itella Informaatio informaatiologistiikan

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Paikoillenne, valmiit, lähetetty!

Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Toimitusketjun hallinta Logistiikka ei ole pelkästään tavaran siirtämistä ja säilyttämistä, vaan se on keskeinen osa laadukasta palvelua ja tehokasta toimitusketjua Logistiikkayritysten

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot