Logistiikka-alan pk-yritykset versus globaalit suuroperaattorit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Logistiikka-alan pk-yritykset versus globaalit suuroperaattorit"

Transkriptio

1

2 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Logistiikka-alan pk-yritykset versus globaalit suuroperaattorit Jari Handelberg, tutkimusjohtaja, Helsingin kauppakorkeakoulu Juhani Talvela, tutkimusjohtaja, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kotka 2009 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 53 1

3 Copyright Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Publisher Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Layout and printing Tampereen Yliopistopaino Oy Juvenes Print 6/2009 ISBN (NID.): ISBN (PDF.): ISSN: ISSN: (verkkojulkaisu) 2

4 sisällys 1 Johdanto Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tutkimusaineisto ja menetelmät 5 2 Yleistä logistiikkatoimialasta ja sen kansainvälisestä Kehityksestä 6 3 Neljä suurta logistiikkaoperaattoria DHL ups Federal Express Schenker-Bax 10 4 Haastatteluiden tuloksia logistiikka-alan kehitysnäkymistä Alan yleinen kehitys ja Suomen asema verkostoissa Alan menestystekijät Alan erityisiä haasteita Keskeiset sektorit ja niiden yleisnäkymät Keskeiset toiminnalle ja alihankkijoille/kumppaneille asetetut haasteet sektoreittain Pikakuljetussektori Rahtikuljetussektori Kokonaislogistiikkasektori 21 5 Yhteenveto ja johtopäätökset 25 Haastattelut 31 Lähde- ja linkkiluettelo 32 3

5 4

6 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tässä tutkimuksessa kuvataan logistiikka-alan globaaleja kehitysnäkymiä ja selvitetään sitä, minkälaisia kehityshaasteita suurimmat logistiikkaoperaattorit asettavat alihankkijoina ja kumppaneina toimiville pk-yrityksille Suomessa ja Etelä- Kymenlaaksossa. Tutkimuksessa lähestytään logistiikka-alan kehitystä ja kehityshaasteita neljän suuren logistiikkaoperaattorin näkökulmasta. Nämä logistiikkaoperaattorit ovat: DHL, UPS, Fedex ja Schenker & BAX. Tutkimusraportti kuvaa ensin yleisesti alan kehitystä ja neljän suuren globaalisti toimivan logistiikkaoperaattorin toimintaa ja selvittää sitten, minkälaisia kehityshaasteita ja -vaatimuksia globaalit logistiikkaoperaattorit asettavat verkostoissaan toimiville alihankinta- ja kumppanuusyrityksilleen. Tarkastelu kohdistuu erityisesti suomalaisiin logistiikka-alan yrityksiin ja alan kehitykseen ja yritysten toimintaan Suomessa. 1.2 Tutkimusaineisto ja menetelmä Tutkimuslähteinä on käytetty logistiikka-alan globaalia kehitystä kuvaavia raportteja, globaalien logistiikkaoperaattoreiden julkaisemaa ja niistä julkaistua materiaalia sekä globaalien logistiikka-operaattoreiden Suomen maatoimintojen johtajien haastatteluita. Lisäksi on haastateltu suomalaisia logistiikka-alan muita asiantuntijoita. Haastattelut toteutettiin ajanvälillä syyskuu 2006 ja tammikuu Tutkimuksen haastatteluaineisto koostuu seitsemän johtajan ja kahden asiantuntijan teemahaastatteluista. Luettelo haastatteluista on liitteenä 1. Haastatteluiden teemat on esitetty liitteessä 2. Haastatteluiden toteutuksesta vastasi KTL Jari Handelberg. 5

7 2 YLEISTÄ LOGISTIIKKATOIMIALASTA JA SEN KANSAINVÄLISESTÄ KEHITYKSESTÄ Globaali logistiikkatoimiala on muuttunut merkittävästi viime vuosien aikana. Taustalla on nopean globalisaatiokehityksen mukanaan tuoma tuotannon siirtyminen halvan työvoiman maihin ja toisaalta näiden maiden lisääntynyt kulutus- ja investointikysyntä, jotka molemmat tekijät ovat lisänneet tavara-, informaatio- ja rahavirtoja sekä taloudellista vaihdantaa maiden ja maanosien välillä. Lisääntynyt logistiikkapalveluiden kysyntä ja tunnistetut uudelleenorganisointi- ja kasvumahdollisuudet alalla ovat tehneet alasta kiinnostavan myös sijoittajille myös sellaisille sijoittajille, jotka tavoittelevat keskimääräistä suurempia tuottoja sijoittamalleen pääomalle. Useiden yritysostojen, fuusioitumisten ja yhdistymisten kautta alalle on muodostunut muutamia markkinoita hallitsevia suuryrityksiä. Yritysten yhdistymisiä on kiihdyttänyt tarve tarjota kokonaisasiakkuuksia ja tarve hallita koko logistiikkaverkkoa. Tämän vuoksi suurten logistiikkayritysten toiminta on laajentunut useille logistiikkasegmenteille mukaan lukien postitoiminta, pikapostitoiminta, rautatie-, lento-, maantie- ja merikuljetukset ja varastointi. Samalla näille segmenteille tarjottujen palveluiden määrä on kasvanut ja asiakkuuksien hoito on syventynyt. Logistiikka-alan kasvava trendi on asiakasyritysten koko kuljetuksesta ja varastoinnista ja osittain myös kokoonpanosta, viimeistelystä, pakkauksesta, lajitelmista, esillepanosta jopa huollosta ym. vastaaminen. Asiakasyritysten keskittyessä ensisijaisesti yrityksen kokonaisuuden johtamiseen ja tuotekehitykseen, uusien houkuttelevien ja asiakkaille lisäarvoa tuottavien tuotteiden ja palveluiden tunnistamiseen sekä brandinrakentamiseen, yhä suurempi osa tuotannosta, varastoinnista ja logistiikasta annetaan kumppaneiden ja alihankkijoiden tehtäväksi. Globaalit logistiikkaoperaattorit kilpailukykyisiin palvelukokonaisuuksiin ja hintaan kykenevinä toimijoina ovat avainkumppaneita. Asiakasyritysten tiedostaessa myös sen, että logistiikkaoperaattorit eivät kykene kehittämään kilpailukykyistä ja kustannustehokasta palvelukokonaisuutta ilman, että he tuntevat hyvin asiakasyritysten tarpeiden kehitystä, seurauksena on ollut asiakasyritysten toimintojen suurempi avautuminen ja edelleen lisääntynyt yhteistyö mainittujen osapuolien välillä. Tämä puolestaan vaikeuttaa entisestään verkostojen ulkopuolella toimivien yritysten mahdollisuuksia kehittää ja päästä tarjoamaan kilpailukykyisiä palvelukokonaisuuksia asiakasyrityksille. Tuloksena on, että globaalit logistiikkaoperaattorit ovat merkittävässä portinvartijan ja alan kehittäjän roolissa logistiikka-alan pienempiin toimijoihin nähden. Alalla toimiville pk-yrityksille tilauksien ja tuotekehityksen siirtyminen yhä enemmän suurten logistiikkaoperaattoreiden 6

8 hallinnoimaksi asettaa uusia haasteita. Niiden täytyy olla hyvin perillä suurten toiminnasta, jotta ne kykenisivät tunnistamaan ja kehittämään muotoutuneihin olosuhteisiin sopivaa, osuvaa ja houkuttelevaa toimintaa ja osaamista. 7

9 3 NELJÄ SUURTA LOGISTIIKKAOPERAATTORIA Kokonaismyynnillä ja työntekijämäärillä mitattuina neljä maailman suurinta logistiikka-alan yritystä ovat DHL, UPS, Schenker-Bax ja Federal Express. 3.1 DHL (Deutche Post World Net, DPWN) DHL kuuluu Deutche Post World Net (DPWN) ryhmään, johon kuuluvat myös Deutche Post ja Postbank. Tämä toisiinsa integroitu ryhmä tarjoaa räätälöityjä, asiakaslähtöisiä ratkaisuja tavaroiden, tiedon ja rahasuoritusten kuljettamiseksi/ siirtämiseksi ja tämän kokonaisuuden johtamiseksi. Ryhmän liikevaihto on runsaat 60 mrd (2006). Vuonna 2005 liikevaihto oli noin 45 mrd. Yli 35 prosentin myynnin kasvu selittyy paljolti englantilaisen Exellogistiikkayrityksen ostolla. Ryhmä työllistää noin työntekijää ja toimii 220 maassa. Se on yksi maailman suurimpia työllistäjiä. Ryhmä on jakanut toimintansa viiteen divisioonaan (Mail, Express, Logistics, Financial services ja Services). Mail- ja Express divisioonat pitävät sisällään normaalin postitoiminnan ja pikapostitoiminnan. Logistics-divisioonaan kuuluvat ilma- ja merirahti, maarahti ja sopimuslogistiikka (varastointi). Financial services -divisioona koostuu pankkitoiminnasta ja Services-divisioona on perustettu palvelemaan koko konsernin kehitystarpeita. Ryhmän tavoitteena on olla johtava toimija kaikilla valituilla toiminta-alueilla. Ryhmän strategiaksi on kirjattu muun muassa, että ryhmä on aina paras ja ensimmäinen vaihtoehto logistiikkatoimijaa maailmanlaajuisesti valittaessa. 3.2 UPS (United Parcel Service) UPS on maailman johtava pikalähettitoiminnan yritys sekä yksi johtavista kuljetus- logistiikka-, rahoitus- ja e-liiketoimintapalveluiden tarjoajista. Sen liikevaihto on 47,5 mrd US$ (2006). Sillä on toimintaa yli 200 maassa ja se työllistää henkilöä. Yritys on perustettu vuonna UPS jakaa toimintansa kahteen pääryhmään. Valtaosa myynnistä tulee UPS Package Operationsilta ($39,5 mrd). Jäljelle jäävän osan myynnistä tekee UPS Supply Chain and Freight -ryhmä ($8 mrd). 8

10 Yrityksen visiona on sovittaa yhteen liiketoiminta maailmanlaajuisesti ratkaisemalla kokonaisvaltaisesti asiakkaiden logistiikkatarpeita. Tavoitteena on tuottaa lisäarvoa ja kilpailuetua kaiken kokoisille asiakasyrityksille mahdollistamalla niille asiakkaiden paremman valikoinnin ja saavutettavuuden, mahdollistamalla tuotteiden pidemmälle viedyn erilaistamisen, parantamalla asiakkaiden palvelua ja lisäämällä kassavirtaa. UPS näkee olevansa sekä kansainvälisen kaupan edistäjä että siitä hyötyjä. Sen mukaan logistiikka-ala on kriittinen globaalille kaupalle. Toisaalta yrityksen asema alalla on vahva. Yrityksellä on vahvat näytöt myös taloudellisen tuloksen tekemisestä. 3.3 Federal Express (Fedex) Federal Express tarjoaa yksityishenkilöille ja yrityksille laajan valikoiman kuljetus-, e-liiketoiminta- ja yrityspalveluita maailmanlaajuisesti. Yrityksen liikevaihto on runsaat US$33 mrd (2006). Yritys tarjoaa integroituja business-ratkaisuja FedEx-brandin alla johdetun yritysverkostonsa kautta. FedEx työllistää runsaat työntekijää ja toimijaa. Sillä on toimintaa 220 maassa. FedExin toiminnan laajuutta konkretisoi esimerkiksi se, että sillä on hallinnassaan 677 lentokonetta ja moottoriajoneuvoa. FedEx Corp. koostuu ryhmästä yrityksiä, jolle emoyhtiö tarjoaa strategisen johtamisen ja yhdistetyn taloudellisen raportoinnin. Nämä yritykset ovat: 1) FedEx Express, 2) FedEx Ground, 3) FedEx Freight, 4) FedEx Kinko s Office and Print Services, 5) FedEx Custom Critical, 6) FedEx Trade Networks, 7) FedEx Supply Chain Services ja 8) FedEx Services. FedEx Express keskittyy pikapostitoimintaan. FedEx Ground keskittyy postitoimintaan. FedEx Freight keskittyy pieniin rahtikuljetuksiin. FedEx Kinko s Office and Print Sevices keskittyy dokumenttien tuottamiseen ja palveluihin yrityksille (esim. videoneuvottelujen järjestäminen). FedEx Custom Critical keskittyy arvo- ja vaarallisen postin ja rahdin kuljetuksiin. FedEx Trade Networks keskittyy tullikäsittelyiden ym. kaupankäyntiin liittyvien asioiden hoitoon, joko erillisenä palveluna tai muihin FedEx palveluihin liittyvänä palveluna. FedEx Services toimittaa konsernin sisäiset palvelut. FedEx in missiona on tuottaa erinomaista taloudellista tuottoa omistajilleen tarjoamalla korkean lisäarvon logistiikka-, kuljetus- ja muita asiakkailleen tärkeitä liiketoimintaan liittyviä palveluja. Asiakkaiden vaatimuksien toteuttamisessa päästään korkealle tasolle tunnistamalla hyvin kullekin asiakassegmentille tarkoituksenmukaiset laatuvaatimukset. FedEx jatkaa molemminpuolisia hyötyjä tuottavien suhteiden kehittämistä asiakkaisiin, kumppaneihin ja hankkijoihin. Turvallisuus on yrityksen mukaan asia numero yksi kaikilla toiminnan alueilla. Yritystoimintaa ohjaavat tiukat eettiset arvot ja korkeat ammattimaisuuden standardit. 9

11 3.4 Schenker-Bax (Deutsche Bahn Logistics) Schenkerin (Saksa) ja Baxin (Yhdysvallat) yhdistyminen muodosti 2006 uuden globaalin logistiikan ja kuljetusten merkittävän toimijan. Schenker-Bax kuuluu Deutche Bahn AG konserniin. Koko konsernin liikevaihto on 30 mrd (2006), ja työntekijöitä sillä on Schenker-Bax muodostaa suuren osan DB (Deutsche Bahn) Logisticsista, Deutsche Bahnin kuljetus- ja logistiikkadivisioonasta, jonka liikevaihto on noin 15 mrd ja työntekijämäärä noin Deutsche Bahn on kasvattanut määrätietoisesti kuljetus- ja logistiikkadivisioonaansa. Kuuden liiketoimintayksikön, 1) Land Transport, 2) Air and Sea Freight, 3) Contract Logistics, 4) BAX Global, 5) Rail Freight Transport ja 6) Intermodal, avulla, DB tarjoaa logistiikkaosaamisen, rautatiekuljetuksiin liittyvän maakuljetusosaamisen ja globaalin hankinta- ja toimitusketjun johtamisen. 130 maassa sijaitsevien 1600 toimipisteen kautta DB Logistics on yksi maailman johtavista kuljetus- ja logistiikkaoperaattoreista. 10

12 4 HAASTATTELUIDEN TULOKSIA LOGISTIIKKA-ALAN KEHITYSNÄKYMISTÄ Tutkimuksessa haastateltiin kaikkien neljän suuren (DHL, UPS, Schenker-Bax ja Federal Express) logistiikkaoperaattorin Suomen maajohdosta vastaavia henkilöitä. Lisäksi haastateltiin kahta muuta globaalia logistiikka-alaan tuntevaa asiantuntijaa. Haastattelut selvittivät alan yleistä kehitystä ja kehitysnäkymiä ja alan alihankkijoille ja kumppaneille asetettuja haasteita ja niiden kehitystä. Haastatellut peilasivat asioita oman yrityksensä ja edustamansa sektorin kautta sekä yleisemmin alan toimijana. Yksittäisen haastatellun vastauksia ei tarkastella raportoinnissa erikseen, vaan haastatteluiden tulokset esitetään teemoittain yhteen koostettuna. 4.1 Alan yleinen kehitys ja Suomen asema verkostoissa Haastatteluissa vahvistuu kirjallisuuskatsauksessa esille noussut yleinen kehitystrendi siitä, että alalla siirrytään yleisesti kokonaisvaltaisten logistiikkapalveluiden ja -ratkaisujen tarjoamiseen. Toisaalta globaaleissa yrityksissä toimivien johtajien haastatteluista hahmottuu myös Suomen asema Euroopan ja maailmanlaajuisessa logistiikkaketjussa ja -verkostossa. Suomi nähdään verkostoissa perifeerisenä toimijana. Yhdessä haastattelussa nousi esille Suomen sijainti tietyllä tavalla pussin perällä kansainvälisissä logistiikkaverkostoissa. Euroopan kannalta keskeinen varastoliiketoiminta keskittyy logistisiin solmukohtiin Keski- ja Itä-Euroopassa ja vastaavasti perifeerisillä alueilla logistiikan kehittäminen liittyy enemmän kuljetusten kehittämiseen. Haastatteluissa nousi esille kuitenkin myös Suomen mahdollisuus Venäjälle suuntautuvassa varastoliiketoiminnassa. Tämä tarjoaisi luonnollisesti mahdollisuuksia erityisesti Kaakkois-Suomen alueelle. Alan yleinen kehitys ja Suomen asema kansainvälisissä verkostoissa Alalla siirrytään yleisesti kokonaisvaltaisten logistiikkapalveluiden ja -ratkaisujen tarjoamiseen. Suomi pussin perällä ; Suomeen ei keskity paljon varastoliiketoimintaa, muuten kuin Venäjää varten. Suomessa keskeiseksi nousee kuljetuspuolen hallinta. Toisaalta Venäjälle suuntautuva varastoliiketoiminta tarjoaa mahdollisuuksia Suomelle ja erityisesti sen Kaakkoisosille. 11

13 4.2 Alan menestystekijät Haastatteluiden mukaan keskeiseksi tekijäksi globaalien logistiikkaoperaattoreiden menestyksen kannalta nousee koko logistiikkaketjun hallinta. Toinen keskeinen menestystekijä, joka liittyy osaltaan ensin mainittuun seikkaan, on erilaisten tietojärjestelmien hallinta ja yhteensopivuus. Erilaisten tietojärjestelmien keskustelevuudesta ja integroitavuudesta tulee hyvin tärkeä osa logistiikkaketjun hallintaa. Tästä tullaan puolestaan alan seuraavaan haasteeseen yhteiseen, hyvin laajasti yhteensopivaan tietojärjestelmään. Tietojärjestelmien kehittymisen, keskustelevuuden ja yhteensopivuuden myötä, päästään puolestaan entistä parempaan tietoon ja sitä kautta ennakoitavuuteen logistiikkaketjun tehostamiseksi ja palvelun parantamiseksi. Tiedon sopivasta ja oivaltavasta prosessoinnista tulee yksi menestyksen avaintekijöistä. Tietojärjestelmien kehittyminen ei kuitenkaan poista logistiikkaprosessin ja -palvelun fyysisen toteutuksen merkitystä yhtenä keskeisempänä menestystekijänä. Logistiikka-alan yleiset menestystekijät Koko logistiikkaketjun hallinta Tietojärjestelmien hallinta Yhteinen tietojärjestelmä Tiedon prosessointi Fyysinen toteutus 4.3 Alan erityisiä haasteita Logistiikkaoperaattoreiden ja niiden maailmanlaajuisten verkostojen kasvu on nostanut niiden suureksi haasteeksi organisaation ja sen osien ja ketjun/verkoston tiedottamisen ja tiedon ajan tasalla pitämisen. Tiedon täytyy kulkea nopeasti, ja se täytyy ottaa käyttöön samanaikaisesti ketjun eri osissa, muuten ketju ei toimi eikä kehity. Omat velvoitteensa globaaleille toimijoille asettaa myös se, että ne ovat julkisesti pörssilistattuja yrityksiä, joissa strategisesti tärkeän tiedon tulee olla osakkeenomistajien ja julkisesti saatavilla samaan aikaan eri puolilla maailmaa. Globaalien toimijoiden erityinen haaste Tiedottaminen ja ketjun tiedon ajan tasalla pitäminen globaalissa verkostossa. 12

14 4.4 Keskeiset sektorit ja niiden yleisnäkymät Logistiikka-alaa tarkasteltaessa on haastateltujen mukaan tarkoituksenmukaista tunnistaa sen osin toisistaan eroavat sektorit. Nämä sektorit ovat: 1) pikakuljetuspalvelut (tai pika- ja pakettitoimituspalvelut), 2) rahtikuljetuspalvelut ja 3) kokonaislogistiikkapalvelut/logistiset ratkaisut. Alan yleinen jako Pikakuljetukset (Express) Rahtikuljetukset (Freight) Kokonaislogistiikka (Logistics) Pikakuljetussektori Haastattelut vahvistavat tilastotietoja siitä, että pikakuljetussektori kasvaa. Kasvua ruokkii yritysten toiminnan kansainvälistyminen ja toisaalta kansallisten postijärjestelmien avautuminen kilpailulle. Pikakuljetussektori on kolmesta logistiikkasektorista pisimmällä palveluiden tuotteistuksessa. Toisaalta pikakuljetussektorin maailmanlaajuisiin vuorokauden toimituksiin ja täten tiukkoihin aikatauluihin ja aikatauluissa pysymiseen liittyen, organisaatioissa vallitsee tehokas hierarkia. Myös organisaatioiden leviäminen ja kasvu noudattavat pitkälle tuotteistettua kaavaa. Sitä mukaa kun lähetysten vastaanottojen ja lähetysten määrä alueella kasvaa, edetään myös vahvempiin ja kiinteämpiin organisoitumismuotoihin. Rahtikuljetussektori Myös rahtikuljetussektoria luonnehtii pitkälle standardoitu toimintamalli. Rahtikuljetussektorin operaattorit eivät tyypillisesti omista muuta kuin perävaunuja (trailereita) ja kontteja. Kuljetukset ostetaan suurimmaksi osaksi alihankintana kuljetus- ja rekkafirmoilta. Samoin meri- ja lentorahtikuljetukset ostetaan alojensa toimijoilta. Ainoastaan erityisiin kuljetuksiin (esim. arvotavara) kuljetuksiin on käytössä omia kuorma-autoja. Kokonaislogistiikkapalvelut Kokonaislogistiikka-ala ja -palvelut on vasta alkuvaiheessa tuotteistamisessa ja standardoinnissa. Jos sillä tällä hetkellä on vielä absoluuttisesti suhteellisen pieni osuus globaalien operaattoreiden toiminnasta, se kasvaa suhteellisesti nopeimmin. 13

15 Samoin sen kehittämisesä suhteen nähdään suurimmat mahdollisuudet globaalien yritysten ulkoistaessa enenevässä määrin omaa logistiikkatoimintoaan, kuljetuksia, varastointia, kokoonpanoa, pakkaamista, viimeistelyä, huoltoa ja tuotteiden esillepanoa ja esillä olon ylläpitoa myymälätiloissa ym. 4.5 Keskeiset toiminnalle ja alihankkijoille/kumppaneille asetetut haasteet sektoreittain Seuraavassa käydään läpi eri logistiikkasektoreiden toiminnan luonnetta ja alihankkijoille asetettuja haasteita ja vaatimuksia sektoreittain Pikakuljetussektori Pikakuljetussektorin ydintoiminta keskittyy seuraavien asioiden ympärille. Ensimmäisenä on toiminnan kannalta keskeisten lentokäytävien hallinta. Toisena tulee tärkeiden lento- ja pintaliikenteen solmukohtien hallinta. Kolmantena esiin nousee pintaliikenteen solmukohtien ja niihin liittyvien terminaalien hallinta. Neljäs toiminnan kantava tekijä ovat tarkat ja täsmälliset prosessikuvaukset läpi koko ketjun. Tiukkojen toimitusaikataulujen toteutumisen varmistamiseksi ja myös muista käytännön syistä globaalit logistiikkaoperaattorit omistavat suuren osan lentokuljetusten vaatimista lentokoneista itse. Ne ovatkin maailman suurimpia lentoyhtiöitä. Aikataulujen ja prosessien yhteensopivuuden varmistamiseksi myös keskeisten lento- ja pintaliikenteen sekä pintaliikenteen solmukohtien toiminta ja kalusto ovat omassa hallinnassa. Pikakuljetussektorin ydintoiminta Air gatewayt Lento- ja pintaliikenteen solmukohdat Pintaliikenteen solmukohdat/terminaalit Täsmälliset tarkat prosessikuvaukset Globaalien logistiikkaoperaattoreiden pikakuljetussektorit Suomessa ovat organisoituneet hyvin paljon samalla tavalla. Suomen päälajittelukeskus sijaitsee pääkaupunkiseudulla, josta käsin toteutetaan myös pääkaupunkiseudun jakelu ja noudot. Muun Suomen osalta jakelun ja noudot ja mahdollisen alueellisen lajittelun toteuttavat alihankkijasuhteessa olevat pikakuljetusyritykset. 14

16 Pikakuljetussektorin organisointi Suomessa Päälajittelukeskus pk-seudulla, josta myös pk-seudun jakelu ja noudot Lähes kaikki muu alihankintana Globaalien logistiikkaoperaattoreiden tulo Suomen markkinoille on noudattanut myös hyvin paljon samanlaista kaavaa. Toiminta on lähtenyt käyntiin ja lisääntynyt ensin sitä mukaa, kun muualta on lähetetty Suomeen pikapostia ja sille on täytynyt organisoida jakelu Suomessa. Toiminta on organisoitu aluksi agenttipohjalta niin kauan, kunnes volyymi on kasvanut suuremmaksi ja oma toiminta on tullut tarkoituksenmukaiseksi ja kannattavaksi. Volyymi on kasvanut tasaisesti myös sitä mukaa, kun kansainvälisen postin jakelijasta Suomeen on päästy aktiivisen myyntityön avittamana myös noutoihin ja kv-pikapostitoimituksiin muualle maailmaan samoilta asiakkailta. Jakelijat on kytketty lisäpalkkioihin sen mukaan, kuinka hyvin he onnistuvat saamaan jakeluasiakkaista myös uusia lähettäviä asiakkaita. Heidät on myös tarkasti ohjeistettu siitä, miten heidän tulee toimia uusien asiakkaiden hankinnassa. Kansainvälisten pikakuljetusyritysten kasvu Suomessa Toiminta käynnistynyt ulkomailta Suomeen toimituksista. Toimitusten ja systemaattisen myyntityön kautta kiinni uusiin noutoasiakkaisiin. Alihankkijoille/kumppaneille asetettuja vaatimuksia pikakuljetussektorilla Globaalien logistiikkaoperaattoreiden alihankkijat Suomessa ovat 1 10 auton yrityksiä. Mukana on myös muutama yli 10 auton yritys. Logistiikkaoperaattoreiden tavoitteena on saada kumppaneikseen alueidensa parhaita yrittäjiä. Kaluston tulee olla kunnossa. Kumppaneilla täytyy olla hyvä maine kyvykkäinä toimijoina alueillaan. Merkkinä kyvykkäästä toiminnasta ja talouden hyvästä hoidosta yritysten tulee olla vakavaraisia. Lisäksi ehtona kiinteällä alihankintasuhteelle on, että yritykset eivät aja muille pikakuljetusyrityksille. Tästä esiintyy joillakin operaattoreilla kuitenkin myös poikkeavia ja tilannekohtaisia järjestelyitä. 15

17 Alihankkijayrityksiltä edellytetään, että ne omaksuvat globaalin logistiikkaoperaattorin arvot ja toimintatavat ja kokevat itsensä näiden yritysten vastuussa oleviksi toimijoiksi. Tähän vastuulliseen toimintaan liittyy myös tiettyjen tarkasti määriteltyjen rutiinien hoitaminen. Käytäntönä on myös, että kiinteässä alihankintasuhteessa olevien yrittäjien autot maalautetaan operaattorin väreihin. Alihankkijoille asetetut vaatimukset pikakuljetuksissa 1 10 auton tai suurempia yrityksiä Parhaita yrittäjiä alueiltaan Kalusto pitää olla kunnossa Kumppanin täytyy olla toimintakykyinen ja vakavarainen. Ei samanaikaisesti muiden kuljetuksia. Täytyy sisäistyä osaksi ketjua Täytyy omaksua tiettyjen rutiinien hoitaminen Miehistö/ kalusto yrityksen väreihin Operaattori kouluttaa: Prosessien toiminnan Skannerin/tietojärjestelmän käytön Globaalien logistiikkaoperaattoreiden toimintatapoihin liittyy yrittäjien koulutus siitä, miten eri prosessit toimivat. Keskeistä on myös lukijalaitteen, skannerin ja tietojärjestelmien käytön oppiminen. Haastatteluiden perusteella alihankkijoille ei aseteta sinänsä paljon vaatimuksia teknologian/tietotekniikan hankinnan ja ylläpidon suhteen. Perus-pc-valmiudet on syytä osata. Pikakuljetussektorin alihankkijoille asetettuja teknologisia vaatimuksia Alihankkijoille ei aseteta suurta vaatimusta teknologian hankkimisessa ja ylläpidossa. Globaalin logistiikkaoperaattorin alihankkijana toimimiseen liittyy jatkuva, lähes reaaliaikainen laadun seuranta. Laadunseuranta sisältää mm. seurannan siitä, ovatko toimitukset ja noudot toteutuneet ajallaan. Erityistä huomiota kiinnitetään 1. kerran noutojen toteutumiseen, koska uusien asiakkaiden hankinnassa tällä on ehdottoman suuri merkitys. Samoin luvattujen ennen klo 12:ta toimitusten koh- 16

18 dalla laadunseuranta on korostettua. Alihankkijan toimitusten ja noutojen kontrolli perustuu analyysiin paketin erittäin. Pikakuljetussektorin alihankkijoiden laadun seuranta Lähes reaaliaikainen laadunseuranta Pakettien toimitus Noudot 1. kerran jakelu Ennen klo 12:ta toimitukset Arviointi paketin tarkasteluittain Latuun panostamiseksi ja sen varmistamiseksi, sopimuksessa on määritelty seuraamukset (mm. sakko) mm. noutojen ja toimitusten viivästyksistä, kuittausten puuttumisista tai unohtamisista tai katoamisista. Erityisen vakavana pidetään esimerkiksi noudon tai toimituksen unohtamista tai siinä myöhästymistä. Pikakuljetussektorin alihankkijoiden laadun varmistus Laatuun panostamiseksi ja sen varmistamiseksi, sopimuksessa on määritelty seuraamukset (esim. sakko) mm. noutojen ja toimitusten viivästyksistä, kuittausten puuttumisista, unohtumisista, katoamisista. Erityisen vakavaa on esim. noudon unohtaminen tai siinä myöhästyminen. Esimerkkinä siitä, miten logistiikkaoperaattorin ja alihankkijan välinen toiminta on organisoitu, voidaan kuvata seuraava tyypillinen tapaus. Logistiikkaoperaattorin ja alihankkijan välistä toimintaa ohjaa, koordinoi ja valvoo operaattorin palkkalistoilla oleva alihankintakoordinaattori. Koordinaattorin tehtävänä on seurata laatua ja kustannuksia sekä hoitaa alihankkijan koulutus ja tiedotus. Käytännössä koordinaattori on jatkuvassa läheisessä tekemisessä yrittäjien kanssa. Alihankkijat liitetään myös yrityksen myyntiohjelmaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kuljettajat saavat lisäpalkkion osoittaessaan uuden asiakkaan, joka alkaa käyttää 17

19 operaattorin palveluita. Palkkio perustuu esimerkiksi kymmenen kuukauden seurantajaksoon. Tilanteen mukaan operaattori voi auttaa myös kaluston hankinnassa. Autovalmistajilla voi olla erikoisesti kyseistä operaattoria varten suunniteltuja ja valmistettuja erikoismalleja, joita voidaan tilata sopimusalihankkijoille tiettyyn sopimushintaan. Autot tulevat myös tietyissä väreissä ja varusteissa tai ne maalautetaan ja varustetaan operaattorien tarkkojen ohjeistusten mukaan. Kun autot poistuvat kyseisen operaattorin käytöstä, ne maalautetaan pois operaattorin väreistä. Tämä kompensoidaan alihankkijoille. Esimerkki alihankintasuhteesta Operaattorin alihankkijakoordinaattori seuraa alihankkijan kustannuksia ja laatua hoitaa tiedottamista ja kouluttamista Alihankkijoille myyntityötä varten kannustus- ohjelma Jos osoittaa uuden asiakkaan, joka alkaa käyttää palveluita (seurataan 10 kk), alihankkija saa korvauksen toiminnastaan. Operaattori voi auttaa myös kalustohankinnassa voivat tilata auton valmistajalta suoraan operaattorin-väreillä. voivat tilata myös operaattorille erityisesti räätälöidyn mallin (mm. käynti ohjaamosta tavaratilaan) käytöstä poistuvat autot maalautetaan pois operaattorin väreistä. Tämä kompensoidaan yrittäjälle. Pikakuljetussektorin alihankinnan kehitysnäkymiä Globaalien logistiikkaoperaattoreiden pikakuljetussektorin alihankinta on kehittymässä samansuuntaisesti useissa maissa, joissa on saavutettu tietty volyymi ja kuljetusverkoston peitto. Alihankkijoiden lukumäärä on hitaasti pienentynyt, samalla kun jäljellä olevien alihankkijoiden toiminta on laajentunut ja kasvanut. Syynä tähän on mm. se, että lukumääräisesti pienen alihankkijayrittäjien ryhmän tiedotus, koulutus ja kontrollointi on helpompaa kuin suuren ryhmän. Alihankkijoiden koon kasvu lisää myös niiden taloudellisia edellytyksiä toimia. Tavoitteena on jatkossakin nykyisen kumppanikentän kehittäminen, ei niinkään uusien kumppanien hakeminen. 18

20 Pikakuljetussektorin alihankinnan kehitysnäkymiä Alihankkijoiden lukumäärä on laskenut hitaasti, samalla kuin jäljellä olevien alihankkijoiden toiminta on laajentunut. Tavoitteena nykyisen kumppanikentän kehittäminen, ei niinkään uusien kumppanien hakeminen Rahtikuljetussektori Globaalien logistiikkaoperaattoreiden rahtikuljetussektorin toimintamallit ovat keskenään myös hyvin samanlaisia. Niillä ei ole paljon omaa kuljetuskalustoa perävaunuja ja kontteja lukuun ottamatta. Omaa kalustoa on lähinnä arvokuljetuksia varten. Suuri osa liikennöintipalveluista ostetaan kuljetusliikkeiltä, jotka voivat olla yrityksen väreissä ajavia sopimuskuljetusliikkeitä tai tilanteen niin vaatiessa myös muita kuljetusliikkeitä. Rahtipalveluiden vaatimat merikuljetukset samoin kuin lentokuljetukset ostetaan alan toimijoilta. Rahtikuljetukset Ei juuri omaa kuljetuskalustoa perävaunuja ja kontteja lukuun ottamatta. Liikennöintipalvelut ostetaan. Merikuljetukset ostetaan Lentokuljetukset ostetaan. Alihankkijoille/kumppaneille asetettuja vaatimuksia rahtikuljetussektorilla Rahtikuljetussektorilla alihankkijayrityksiltä odotetaan ensinnäkin kokemusta alalta. Näin varmistetaan, että yrittäjä tuntee alaa ja sen toimintatapoja sekä siihen liittyviä keskeisiä haasteita ja rutiineja. Myös yrittäjän taustojen ja talouden täytyy olla kunnossa. Taustojen täytyy olla kunnossa jo senkin takia, että rahtikuljetuksissa liikkuu arvokkaita lasteja, eikä niitä voi antaa kenenkä tahansa kuljetettavaksi. Hyvä taloudenpito taas vaaditaan toiminnan läpinäkyvyyden ja jatkuvuuden turvaamiseksi. Myös vakuutusten tulee olla kunnossa juuri arvokkaiden lastien ja kaluston takia. Yhtenä kattoteemana rahtikuljetussektorilla nousee myös turvallisuus. Turvallisuudella tarkoitetaan niin liikenneturvallisuutta kuin kuljetustenkin ja lastin tur- 19

21 vallisuutta. Myös kansainvälisen rikollisuuden ja terrorismivaaran lisääntyminen pakottavat kiinnittämään entistä enemmän huomiota turvallisuuteen liittyviin tekijöihin alihankkijoita valittaessa. Rahtikuljetussektoriin on aina liittynyt tarve suunnitella hyvin aikataulut ja menoja paluukuljetukset. Tulevien työaikasäännösten (kuljettajaa kohden enintään 9 tuntia/pv) myötä ajojen suunnittelun merkitys korostuu entisestään. Haasteeksi tulevat esimerkiksi pitkän matkan kuljetukset, jolloin matkalla tarvitaan useampia kuljettajia mahdollisimman yhtäjaksoisen ja nopean kuljetuksen toteuttamiseksi. Yhtenä mahdollisuutena on vaihtuvien kuljettajien käyttö. Tällöin yksittäinen kuljettaja toteuttaa edestakaisia meno-paluu kuljetuksia tietyn alueen sisällä, luovuttaen kuljetuksen taas seuraavalle kuljettajalle ja ottaen vastaan toisen kuljetuksen, jonka tuo taas asuinpaikkaansa sallitun työajan sisällä. Tällä tavalla ketjuttamalla on mahdollista toimia erityisesti säännöllisten pitkänmatkan kuljetusten kohdalla. Oman haasteensa rahtikuljetusten operaattoreille ja alihankkijoille tuottavat viikoittaiset ruuhkapäivät maanantai ja perjantai. Niille ajoittuu merkittävä osa koko viikon rahdeista. Ne ovat haasteellisia senkin takia, että kuljettajat mielellään lähtisivät viikonlopun viettoon perjantaina normaalina toimistoaikana ja palaisivat sieltä taas töihin maanantaiaamuna normaalien työaikojen puitteissa. Logistiikkaoperaattoreiden mukaan rahtikuljetusalihankkijoille ei aseteta suuria vaatimuksia tietoteknologisessa osaamisessa. Kännykkä- ja perus-pc-osaaminen riittävät. Teknologiaa kuitenkin hyödynnetään koko ajan enemmän, mm. arvokuljetukset toteutetaan ajoneuvoilla, joissa on paikannusjärjestelmät. Rahtikuljetustoiminnan perusvalmiuksia on myös peruskielitaito. Välttävä peruskielitaito on välttämättömyys kansainvälisessä rahtiliikenteessä. Tullitoimenpiteistä ja muista välttämättömistä toimenpiteistä suoriutuminen vaatii peruskielitaitoa. Alihankkijoille asetetut vaatimukset rahtikuljetussektorilla Kokemus, taustat, talous, vakuutukset kunnossa Turvallisuuden varmistamiseen liittyvät asiat Ajoaikarajoitteiden takia ajojen suunnittelun tärkeys lisääntyy; vaaditaan kykyä ja halua tähän Maanantai ja perjantai ruuhkapäiviä ja vaativat erityistä suunnittelua Perustekniikan hallinta. Peruskielitaito. 20

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen tarpeista - Case: Schenker Cargo Oy Annala, Antti; Jokinen, Jesse Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara 2013 Leppävaara Selvitys pienten verkkokauppojen

Lisätiedot

Digitaalinen verkostotalous

Digitaalinen verkostotalous Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä Juha Luomala, Juha Heikkinen, Karri Virkajärvi, Jukka Heikkilä, Anne Karjalainen, Anri Kivimäki, Timo Käkölä, Outi

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja ratkaisuja

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja ratkaisuja ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Taloushallinto nyt: PK-yritykset ulkoistavat talousosaamistaan Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT

KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 181 2011 KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT Piia

Lisätiedot

Kuljetusliikkeen strateginen johtaminen ja kannattavuus

Kuljetusliikkeen strateginen johtaminen ja kannattavuus Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Eeva Virtanen Kuljetusliikkeen strateginen johtaminen ja kannattavuus Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 355 Helsinki 2012

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

Tempo. Taidokasta tuontia Konttikuljetukset Aasiasta lisääntyvät. Matkalla kohti pohjoisia satamia moni asia voi mennä pieleen.

Tempo. Taidokasta tuontia Konttikuljetukset Aasiasta lisääntyvät. Matkalla kohti pohjoisia satamia moni asia voi mennä pieleen. PostNord Logistics vakuutti meidät asiakaslähtöisellä toiminnalla. Pär-Olof Ekström, Kärcher Suomi Tempo Logistiikan yrityslehti #3 2013 UUSI TAVARAMERKKI Nyt julkistetaan PostNord Logistics KURKISTUS

Lisätiedot

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE Forssan seudulle sijoittuvan logistiikkakeskittymän mahdollisuuksien tarkastelua Heikki Lahtinen TIIVISTELMÄ Tekijä Heikki Lahtinen Vuosi 2014 Työn nimi Resurssitehokas

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi Kandidaatintutkielma Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Blue ocean strategy as a

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka Pääomamarkkinat Kasvun paikka Raportti pähkinänkuoressa Suomen pääomamarkkinoiden puutteet ja ongelmat ovat korostuneet finanssikriisin myötä Yritykset ja sijoittajat tarvitsevat toimivia kotimaisia pääomamarkkinoita

Lisätiedot

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen Tutkimusraportti 1.2.2000 Tampereen teknillinen korkeakoulu Liikenne- ja kuljetustekniikka 7 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...7

Lisätiedot

Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa

Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa VTT TIEDOTTEITA 2510 Palvelutarjooman laajuus Kansainvälistyminen Toimitusketjun kokonaistehokkuus Jyrki Poikkimäki, Katri Valkokari & Juha-Pekka Antila Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa VTT

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

Posti lyhyesti 2 Uutispoimintoja vuodelta 2003 3 Konsernijohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Postin kehityssuunta 8 Viestinvälitys 10 Sähköinen

Posti lyhyesti 2 Uutispoimintoja vuodelta 2003 3 Konsernijohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Postin kehityssuunta 8 Viestinvälitys 10 Sähköinen Suomen Posti Oyj Vuosikertomus 2003 Posti lyhyesti 2 Uutispoimintoja vuodelta 2003 3 Konsernijohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Postin kehityssuunta 8 Viestinvälitys 10 Sähköinen viestinvälitys 14

Lisätiedot

Anttilan logistiikkakeskuksessa käytetään fiksuja automaatioratkaisuja. kuljetus varastointi pakkaus. www.prologistiikka.fi

Anttilan logistiikkakeskuksessa käytetään fiksuja automaatioratkaisuja. kuljetus varastointi pakkaus. www.prologistiikka.fi kuljetus varastointi pakkaus Pakkausalalla puhaltavat vihreät tuulet Kuljetusalalla pyritään sähköiseen tiedonsiirtoon www.prologistiikka.fi Anttilan logistiikkakeskuksessa käytetään fiksuja automaatioratkaisuja

Lisätiedot

Training. Strategian muodostaminen. Pk yritysten diversifiointi. www.strategy train.eu

Training. Strategian muodostaminen. Pk yritysten diversifiointi. www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli IV Luku 7 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Pk yritysten diversifiointi Rumyana Grozeva (REDA) www.strategy

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta SUPERTERMINAALI 6. lokakuuta 2010 ELLO on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VAIHTO HAANPAAN EAST- LIIKETOIMINTAYKSIKÖN NÄKÖKULMASTA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VAIHTO HAANPAAN EAST- LIIKETOIMINTAYKSIKÖN NÄKÖKULMASTA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / tuotantotalous Lasse Aarnikoivu Johanna Rantanen TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VAIHTO HAANPAAN EAST- LIIKETOIMINTAYKSIKÖN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 239 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 239 Espoo 2007 TKK-RTA-R239 ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

Lisätiedot

Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2011

Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2011 Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2011 Tulos 2011 Liikevaihto Liikevaihdon jakauma 2011 Itellan vuosi oli taloudellisesti haastava ja kannattavuus heikkeni. Itella kuitenkin pärjäsi markkinoilla hyvin

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY Osaajien preferenssit ja tyytyväisyys Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen seuduilla Tampereen yliopisto Alueellisen

Lisätiedot

Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen

Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen Ellinoora Kiiskinen, Erika Kallionpää, Pasi Metsäpuro & Jarkko Rantala Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen Tutkimusraportti 87 [tyhjä sivu blank page] [tyhjä sivu blank page] Tampereen teknillinen

Lisätiedot