ORIPÄÄN KUNTA SOSIAALITOIMI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET ALKAEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIPÄÄN KUNTA SOSIAALITOIMI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN"

Transkriptio

1 ORIPÄÄN KUNTA SOSIAALITOIMI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET ALKAEN

2 JOHDANTO Toimeentulotukea myönnetään voimaan astuneen toimeentulotukilain (1412/97) mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut oppaan toimeentulotukilain soveltajille (julkaisuja 2013:4) ja sitä käytetään rinnakkain tämän ohjeistuksen kanssa. Näiden ohjeiden tarkoituksena on ohjata toimeentulotukityötä tekevien työntekijöiden päätöksentekoa ja lisätä yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumista. Sosiaalilautakunnan ohjeita ei kuitenkaan voi käyttää yksinomaisina päätöksen perusteina, vaan päätökset tulee aina perustella toimeentulotukilain ja asetusten asianmukaisilla kohdilla. Toimeentulotukea myönnettäessä käytetään yksilökohtaista harkintaa. 1. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY 1.1 Toimeentulotuen myöntää oleskelukunta Toimeentulotuen järjestämisvastuu on sen kunnan toimielimellä, jonka alueella henkilö tai perhe vakinaisesti oleskelee. Kotikunta ei siten ole edellytys toimeentulotuen myöntämiselle. Vakinainen oleskelu todetaan yleensä väestötietojärjestelmästä. Lisäksi edellytetään voimassa olevaa vuokrasopimusta. Hakijan, jolla on Poste Restante osoite Oripäässä, tulee aina selvittää, kenen luona hän oleskelee. Selvitys tulee tapahtua tosiasiallisten olosuhteiden perusteella ja se annetaan asunnottoman asiakkaan selvitys kunnassa oleskelun vakinaisuudesta lomakkeella. Satunnainen oleskelu kunnassa ei oikeuta toimeentulotukeen. Poikkeuksena on ensiavun luonteinen kiireellinen toimeentulotuki. Myös sen tarve selvitetään. Jos henkilön oleskelu toisessa kunnassa on tarkoitettu määräaikaiseksi eikä henkilöllä ole vakituista asuntoa toisessa sanotussa kunnassa, vaan oleskelu perustuu vakinaisen oleskelukunnan sijoittamana esim. maksusitoumuksella päihdehuoltolain tai muun lain mukaan järjestettävään kuntoutukseen, toimeentulotuen järjestämisvastuu ei kuitenkaan siirry palvelua antavan yksikön sijaintikunnalle. Asiakkaan oleskellessa toistaiseksi edellä mainitussa yksikössä, toimeentulotuen järjestämisvastuu siirtyy sille kunnalle, missä laitos tai palveluasumisyksikkö sijaitsee. 1.2 Oikeus toimeentulotukeen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo. Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloaan ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien etuuksien avulla, muista tuloistaan ja varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. Jokaisella on velvollisuus kykynsä mukaan pitää huolta itsestään ja omasta elatuksestaan sekä siinä laajuudessa kuin avioliittolaissa, lapsen elatuksesta annetussa 2

3 laissa ja muussa laissa säädetään, puolisonsa sekä alaikäisten lastensa ja ottolastensa elatuksesta. 1.3 Toimeentulotuen hakeminen Toimeentulotuki myönnetään hakemuksesta. Hallintoasia pannaan vireille kirjallisesti tai viranomaisen suostumuksella myös suullisesti (Hallintolaki 2003/434). Pääsääntöisesti asiakkaalta edellytetään toimeentulotukihakemuksen täyttämistä sekä sen allekirjoittamista. Toimeentulotuen tarvetta määriteltäessä asiakkaalla on tietojenanto- ja ilmoitusvelvollisuus ja viranhaltijalla asian selvittämisvelvollisuus. Asiakkaan on esitettävä selvitykset kaikista tuloistaan ja tiliotteet kaikista pankkitileistään. Tämä koskee myös puolison ja lasten tietoja. Tiliotteen tulee olla yhdenjaksoinen pankin virallinen tiliote tai verkkopankista tulostettu tiliote. Asiakkaan tulee esittää alkuperäiset tositteet kaikista niistä menoista, joita hakemuksessa esitetään otettavaksi huomioon. Ensisijaisesti asiakkaalta edellytetään, että hän toimittaa kaikki asian käsittelemisen kannalta tarvittavat asiapaperit. Tarvittaessa asiakkaalle annetaan määräaika lisäselvitysten toimittamiselle. Se tehdään kirjallisena ja annetaan asiakkaalle tiedoksi todisteellisesti. Puutteellinen hakemus viivästyttää asian käsittelyä. Toimeentulotukipäätös on perusteltava ilmoittamalla sen perusteena olevat pääasialliset tosiseikat sekä säännökset ja määräykset. Päätöksestä tulee käydä ilmi päätöksen perusteena olevat syyt sekä huomioon otetut tulot ja menot. Toimeentulotukipäätökseen tulee aina liittyä toimeentulotukilaskelma. 2. TOIMEENTULOTUEN RAKENNE JA MÄÄRÄYTYMINEN Toimeentulotuki jaetaan perustoimeentulotukeen, täydentävään toimeentulotukseen ja ennalta ehkäisevään toimeentulotukeen. Perustoimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon perusosalla katettavat menot sekä tarpeellisen suuruisina huomioon otettavat muut menot. Toimeentulotuen suuruus määrätään hakijan menojen ja käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotuksen perusteella. Perustoimeentulotuen rahoitukseen osallistuvat kunta ja valtio yhtä suurin osuuksin eli valtionosuuden määrä on 50 % kunnan perustoimeentulotuen kustannuksista. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen maksaa kunta. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon henkilön tai perheen erityisistä olosuhteista ja tarpeista johtuvia tarpeellisiksi katsottavia menoja. Tuen myöntäminen perustuu yksilökohtaiseen harkintaan. Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä tehdään perustoimeentulotuen laskelman lisäksi erilinen laskelma, jos perustoimeentulotuen laskelma on ylijäämäinen. Ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään harkinnan mukaan silloin, kun kertaluonteisella avustuksella voidaan edistää henkilön tai perheen itsenäistä selviytymistä ja ehkäistä toimeentulotuen tarpeen pitkittymistä. Ehkäisevän tuen myöntäminen ei edellytä toimeentulotukilaskelman osoittamaa alijäämää. Toimeentulotuen määrä on toimeentulotuessa määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus. Toimeentulotukipäätös perustuu laskelmaan. Samaan perheeseen kuuluville tehdään yhteinen toimeentulotukilaskelma, jossa otetaan huomioon perheen yhteenlasketut toimeentulotukeen oikeuttavat menot ja käytettävissä olevat tulot ja varat. 18 vuotta täyttäneille perheenjäsenille tehdään kuitenkin oma laskelma ja päätös. 3

4 Toimeentulotuki määrätään kuukaudelta. Toimeentulotuki voidaan tarpeen mukaan myöntää ja maksaa kuukautta lyhyemmältä tai pidemmältä ajalta. Pääsääntönä on, että menot, tulot ja varat otetaan huomioon siltä ajanjaksolta, jota koskevana toimeentulotuki määrätään (eräpäiväsääntö). 3. HUOMIOON OTETTAVAT TULOT JA VARAT Tuloina otetaan huomioon henkilön ja perheenjäsenten käytettävissä olevat tulot ja varat tulonlähteestä riippumatta. Huomioon otettavia tuloja ja varoja ovat esimerkiksi palkka, yritystulot, työttömyysetuudet, eläke- ja sosiaalietuudet sekä pankkitiliotteessa näkyvät tilillepanot. Lisäksi otetaan tuloina huomioon pääoma- ja osaketulot. Säästöt, arvopaperit ja muu nopeasti realisoitavissa oleva varallisuus ovat myös käytettävissä olevia varoja, joten ne otetaan huomioon tuloina. Ensimmäistä kertaa toimeentulotukea hakevien varoina otetaan huomioon pääsääntöisesti myös tilin saldo hakemiskuukauden 1. päivältä, jos sitä voidaan pitää kohtuullisena. Iäkkäille toimeentulotuen hakijoille sallitaan ns. arkkurahaa säästöinä Ansiotulot Ansiotuloihin sovelletaan toimeentulotukilakiin tehtyä väliaikaista muutosta, jonka mukaan toimeentulotuessa osa ansiotuloista jätetään huomioon ottamatta niin sanottuna etuoikeutettuna tulona. Tällöin vähintään 20 % ansiotulosta, kuitenkin perhettä kohti enintään 150 kuukaudessa jätetään huomioon ottamatta tulona toimeentulotuesta päätettäessä. 3.2 Työttömyysturvan muuttaminen kuukausituloksi Toimeentulotuki määrätään pääsääntöisesti kuukaudelta, kun taas työttömyysturva maksetaan neljän viikon välein 20 päivältä. Siten kalenterikuukauden aikana maksettu päiväraha perustuu useimmiten 20 päivän perusteella laskettuun päivärahan määrään, vaikka tosiasiallisesti päivärahoja maksetaan keskimäärin 21,5 päivältä kalenterikuukautta kohti. Tästä syystä työttömyysturvan maksueriä on 12 kuukauden ajanjaksolla 13. Näin pitkäaikaistyöttömällä on vuoden aikana yksi kuukausi, jolloin hänelle maksetaan kaksi 20 päivän työttömyysturvaetuutta. Toimeentulotuessa työttömyysturva jaksotetaan kuukausituloksi käyttäen kerrointa 21,5. Jaksotus voidaan aloittaa, kun toimeentulotukea hakeva asiakas on saanut kaksi 20 päivän työttömyysturvaerää saman kuukauden aikana. Suoritusten on tullut tapahtua silloin, kun asiakas on saanut toimeentulotukea. Asiakkaan ei ole tarvinnut olla toimeentulotuen saajana kokonaista vuotta ennen kertoimen käyttöönottoa. Kertoimen 21,5 käyttö tulee aloittaa sitä seuraavana kuukautena, kun asiakas on saanut kaksi 20 päivän työttömyysturvasuoritusta, jolloin hänelle jää säästöön osa toisesta päivärahasuorituksesta tulevia kuukausia varten. Kerrointa käytettäessä laskelmaan huomioidaan päiväkohtainen tuen määrä x 21,5, josta vähennetään verot. Kertoimen käyttö jakaa työttömyyskorvauksen huomioitavaksi tasaisesti tulona koko vuoden ajalle. Kerrointa käytetään niinä kuukausina jolloin työttömyyskorvaus on ollut maksussa täysiltä 20 päivältä. Jos maksu on vähemmän, niin tulot huomioidaan todellisen maksupäivän mukaan. 4

5 Kerroin palautuu käyttöön heti, kun työttömyysetuus on taas maksussa täydeltä 20 päivän jaksolta. Jos henkilö on lyhyellä sairauslomalla tai jos työttömyysetuudessa on joku lyhyt katko, niin kerroin palautuu käyttöön heti, kun työttömyysetuus on taas maksussa täydeltä 20 päivän jaksolta. Pitkän tauon, esim. pitkän sairausloman tai työllistymisjakson jälkeen kertoimen käyttöönotossa odotetaan sitä, että tuki uudelleen maksetaan kaksi kertaa kalenterikuukauden aikana. 3.3 Vahingonkorvaukset ja rikosperusteiset korvaukset Vahingonkorvaukset ja rikosperusteiset korvaukset ovat sellaisia tuloja, jotka pääsääntöisesti katsotaan toimeentulotuessa tuloksi. Mikäli korvaus on vähäinen, se voidaan jättää huomioimatta. Jos hakija osoittaa käyttäneensä tai aikovansa käyttää saamansa korvauksen tai osan siitä toimeentulotukea myönnettäessä toimeentulotukilain nojalla huomioon otettavien menojen kattamiseen, voidaan tapauskohtaisesti osa korvauksesta jättää huomioon ottamatta. 3.4 Lainat, velat ja voitot Asiakkaan ottamia pankkilainoja ja luottokorttilainoja ei oteta tulona huomioon eikä vastaavasti niiden lyhennyksiä hyväksytä menoiksi. Poikkeuksena on opintolaina, joka otetaan tulona huomioon. Opintolainan korkoihin tulee hakea Kelan korkoavustusta. Yksityishenkilöiltä saadut tilillepanot otetaan tulona huomioon. Siinä tapauksessa, että hakija voi luotettavasti osoittaa yksittäisen tilillepanon lainaksi, jonka on todistettavasti maksanut takaisin, lainaa ei huomioida. Erilaiset lotto-, veikkaus- ja arpajaisvoitot otetaan tulona huomioon. 3.5 Ulosotto ja muu perintä Jos tulot ovat ulosoton kohteena, niistä otetaan huomioon vain ulosoton jälkeen tosiasiassa käytettävissä oleva osuus. Mikäli henkilö on vapaaehtoisella suorituksella lyhentänyt ulosotossa olevaa velkaa, suoritukseen on toimeentulotuessa suhtauduttava samoin kuin muihinkin velanhoitomenoihin eli maksua ei oteta huomioon toimeentulotukea myönnettäessä. Poikkeuksena on ulosottomiehen vahvistama maksusuunnitelma. Tilanteessa, jossa jonkin muun etuuden kuin toimeentulotuen maksaja, esim. Kela, kuittaa sanotun muun etuuden hakijalle maksettavasta etuudesta liikaa maksettuja eriä, tulee hakijan käytettävissä olevana tulona ottaa huomioon vain hänelle tosiasiallisesti maksettu etuuden osa. Mikäli hakija kuitenkin maksaa itse perittävän summan Kelaan, maksuun suhtaudutaan kuten muihinkin velanhoitomenoihin. Toimeentulotuessa voidaan huomioida Kelan takaisinperintää enintään 30 /kotitalous. Tästä on informoitava asiakasta, jos hän omaehtoisesti sopii Kelan kanssa takaisinperinnästä. Jos asiakas ei voi itse vaikuttaa perintään, huomioidaan todellisuudessa maksettu määrä. 3.6 Yrittäjät Yrittäjänä työskentelevällä on oikeus saada toimeentulotukea samoin perustein kuin muillakin tuen tarpeessa olevilla henkilöillä. Yrittäjältä tulee pyytää toimeentulotukihakemuksen liitteeksi yrittäjän tuloselvityslomake, verotuspäätös edelliseltä vuodelta, tuloslaskelma ja tase 6 kk ajalta (enintään 3 kk vanhat). Mikäli esitetyt selvitykset eivät riitä päätöksen tekemiseen, voidaan asiakkaalta pyytää lisäselvitystä ja/tai asiantuntijalta yritysselvitys. Tärkeää on pyytää kirjanpitäjän todistus 5

6 yksityisnostoista. Näistä asiakirjoista on tarpeellista selvittää erityisesti yrittäjän omassa käytössä olevien varojen määrä. Selvästi kannattamatonta yritystoimintaa harjoittavan yrittäjän toimeentulon turvaaminen pitkäaikaisesti ei ole tarkoituksenmukaista, vaan yrittäjää tulee ohjata lakkauttamaan yritystoiminta ja hakeutumaan työttömyysturvan piiriin. Mikäli yrittäjä haluaa pitää yrityksen toiminnassa, vaikka se ei kyseisenä ajankohtana tuotakaan ja hän hakee toimeentulotukea, voidaan tällöin myöntää toimeentulotukea tilapäisesti tietyn määräajan, kuitenkin enintään kolme kuukautta. Mikäli yrittäjä jatkaa pitkään kannattamatonta yritystoimintaa ja siten laiminlyö velvollisuutensa pitää huolta omasta elatuksestaan, voidaan hänen perusosaansa alentaa siten kuin toimeentulotukilain 10 :ssä säädetään. Perusosan alentaminen edellyttää asiakassuunnitelman laatimista. Arvioitaessa yrityksen kannattavuutta ja yrittäjän mahdollisuuksia saada elantoaan yrityksestä, mittapuuna voidaan käyttää työttömyysturvan peruspäivärahan suuruutta. 3.7 Opiskelijat Opiskelijan ensisijainen toimeentulojärjestelmä on opintotuki, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä sekä valtion takauksesta opintolainaan. Opintotuki otetaan kokonaisuudessaan huomioon toimeentulotukioikeutta määrättäessä. Jos opiskelijalle on myönnetty opintolaina, se otetaan tulona huomioon, vaikka opiskelija ei sitä haluaisi nostaa pankista. Opintolaina jaksotetaan aina myöntöjaksolle, vaikka se nostettaisiin kerralla. Mikäli opiskelijalle ei ole luottohäiriömerkinnän takia myönnetty opintolainaa, sitä ei voida huomioida hänelle tuloksi. Opiskelijan toimeentulotukihakemuksen yhteydessä tulee kuitenkin selvittää tarkoin opiskelijan mahdollisuus hakea lainaa erityisperustein esim. silloin, kun luottohäiriömerkintä ei ole hänen itsensä aiheuttama. On hyvä tarkistaa myös opiskelijan luottohäiriömerkinnän aiheuttaneen velan suuruus. Siten voidaan selvittää, onko kunnalle edullisempaa maksaa velka ennaltaehkäisevänä toimeentulotukena, kuin myöntää toimeentulotukea koko opiskelun ajan. Mikäli opiskelija ei saa opintolainaa ja hän on aiheuttanut sen omalla toiminnallaan, voidaan perusosaa alentaa toimeentulotukilain 10 :n mukaan. Perusteena on, että asianomainen on laiminlyönyt velvollisuutensa kykynsä mukaan pitää huolta elatuksestaan. Samoin voidaan toimia myös niiden opiskelijoiden kohdalla, joiden opinnot ovat viivästyneet ilman erityisen painavaa syytä. Perusosan alentaminen edellyttää asiakassuunnitelman laatimista. Alle 18-vuotiaita opiskelijoita ei velvoiteta ottamaan opintolainaa. Jos toimeentulotukea saavan perheen alaikäinen opiskelija on kuitenkin nostanut opintolainan, se otetaan huomioon perheen laskelmassa käytettävissä olevana tulona enintään hänen perusosansa suuruisena. Mikäli nuorella on päätös jälkihuollosta tai kyseessä on jatkoopiskeluun suunnattu kielitaitoa ja opiskeluvalmiuksia parantava koulutus, opintolainan nostoa ei velvoiteta. Esimerkkeinä tästä ovat maahanmuuttajille suunnattu kielitaitoa ja opiskeluvalmiuksia parantava koulutus ja lukiokoulutus. Iltalukiota suorittavien edellytetään ilmoittautuvan työnhakijaksi. 3.8 Vangit Vankeuslain ja tutkintavankeuslain mukainen ylläpito on toimeentulotukeen nähden vangin ensisijainen toimeentulojärjestelmä. Ylläpitoon kuuluu asumisen lisäksi vaatteet, ruokailu, asianmukainen terveyden- ja sairaanhoito ja hammashoito. Vankilassa olevaa 6

7 avustetaan toimeentulotuesta vain poikkeustapauksissa. Mikäli vanki on vankeinhoidon järjestämästä ylläpidosta huolimatta toimeentulotuen tarpeessa, sitä tulee hänelle myöntää. Jos vangilla ei ole tuomion aikana mahdollista osallistua työtoimintaan, hänelle huomioidaan toimentulotuen laskelmaan menona käyttövara. Silmälasit on myös sellainen meno, joka voidaan myöntää toimeentulotuesta tarveselvityksen pohjalta. Vangin on liitettävä toimeentulotuen hakemukseen vangin tilikortti ja ansiokortti. Vankeusrangaistustaan suorittavan asiakkaan Oripäässä sijaitsevan asunnon vuokra voidaan maksaa toimeentulotuesta korkeintaan kuuden kuukauden ajan, jos etukäteen on tiedossa, ettei rangaistus kestä pidempää aikaa. Muussa tapauksessa vuokra maksetaan vain siltä ajalta, kun vanki tarvitsee aikaa vuokrasopimuksen purkamiseen tai muuhun asioiden hoitoon. Vankien tavaroita on säilytettävä vankeusrangaistuksen ajan ja tavarat voidaan viedä varastoitavaksi. Jos vanki hakee toimeentulotukea ennen vapautumispäivää tai vapauduttuaan, hakemukseen tulee liittää vankilan antama selvitys vapautumisajankohdasta ja vangin rahavaroista. 3.9 Tuloylijäämän jaksotus Toimeentulotukilain mukaan pääsääntönä on, että meno, tulot ja varat otetaan huomioon siltä ajanjaksolta, jota koskevana toimeentulotuki määrätään. Tästä pääsäännöstä on tarpeen poiketa tilanteissa, jossa henkilö tai perhe on saanut suuren kertaluonteisen tulon. Näitä tilanteita voivat olla esim. ne, joissa henkilö tai perhe on saanut suuren erorahan, loppukorvauksen työnsuhteen päättyessä, perinnön, suuren työsuorituspalkkion tai omaisuuden myyntitulon. Tuloylijäämä voidaan jakaa eri osiin otettavaksi huomioon useampana toimeentulotuen määräämisen ajanjaksona, jos se tulon kertaluonteisuus taikka saamisen peruste tai käyttötarkoitus huomioon ottaen on kohtuullista. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston aluehallintotoimiston mukaan tavanomaista palkkatuloa ei voida jaksottaa seuraavalle kuukaudelle tuloksi. Vain työsuhteen päättyessä lomakorvaus ja lomaraha voidaan pääsääntöisesti jaksottaa. Muukin vuosiloma-ajan palkan aiheuttama tuloylijäämä voidaan jaksottaa joko kokonaan tai osittain tuloksi seuraaville kuukausille käyttäen harkintaa. 4. ULKOMAALAINEN JA MAAHANMUUTTAJA TOIMEENTULOTUEN HAKIJANA 4.1 Oikeus toimeentulotukeen Kunta on velvollinen myöntämään toimeentulotukea ulkomaalaiselle tai muulle Suomeen muuttaneelle henkilölle, jos tämä oleskelee kunnassa vakinaisesti ja hänet on vakuutettu Suomessa tai jos toimeentulotuen tarve on kiireellinen. Toimeentulotuen kannalta merkityksellistä on, onko ulkomaalaisella tai maahanmuuttajalla voimassa oleva oleskeluoikeus Suomessa (EU/ETA-alueen ulkopuolinen kansalainen) tai onko hän rekisteröinyt poliisilaitoksella oleskelunsa Suomessa kolmen kuukauden kuluessa maahantulopäivästä (EU/ETA-kansalainen). Keväästä 2014 alkaen maistraatti on myöntänyt henkilöllisyystodistuksella henkilötunnuksen niille, joilla on oleskelulupahakemus tai valitus kielteisestä oleskeluluvasta vireillä. Tämä ei tarkoita sitä, että asiakkaalla olisi voimassa oleva oleskeluoikeus Suomessa ja että hän olisi oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan. 7

8 Ulkomaan kansalaiselta ja maahanmuuttajalta edellytetään aina ensimmäisen toimeentulotukihakemuksen yhteydessä sekä sitä pyydettäessä näyttämään passi tai muu matkustusasiakirja. 4.2 Suomesta poissaolo Ulkomaalaisen ja maahanmuuttajan tulee todistaa maassaoloaikansa vähintään kerran vuodessa ja sitä erikseen pyydettäessä. Mikäli ulkomaan kansalainen tai maahanmuuttaja on ollut poissa Suomesta enemmän kuin kolme viikkoa vuodesta, toimeentulotukea ei makseta ylimenevältä ajalta. 4.3 Passi ja oleskelulupa Ulkomaalaislain mukaan jokaisella Suomessa oleskelevalla ulkomaalaisella on oltava voimassa oleva passi. Toimeentulotukiasiakas, joka hankkii passin (oman kansallisvaltionsa tai muukalaispassin) voidaan passin hankinnasta aiheutuneet kustannukset ottaa menoina huomioon lukuun ottamatta valokuvia ja passin hakuun liittyviä matkoja ulkomaille. 4.4 Vaateavustukset Vieraasta maasta suoraan maahan tulevalle kiintiöpakolaiselle ja pakolaisen perheenjäsenille voidaan myöntää avustusta vaatekustannuksiin enintään 150 (ensisijaisesti talvivaatetus ja jalkineet). Vaateavustus myönnetään harkinnan mukaan useassa erässä. Vastaanottokeskuksista tulevia ei avusteta vaatteisiin. 4.5 Paluumuuttoavustukset Paluumuuttoavustukseen oikeuttaa vain vakituinen muutto kotimaahan tai kolmanteen maahan, josta on tehty muuttoilmoitus. Kotimaastaan Suomeen palaaviin suhtaudutaan kuin muista kunnista muuttaviin eli heille ei myönnetä toimeentulotukea takuuvuokriin, huonekaluihin tai muihin muutosta aiheutuviin kustannuksiin. 5. TULOT, JOITA EI OTETA HUOMIOON TOIMEENTULOTUKEA MYÖNNETTÄESSÄ Toimeentulotukea myönnettäessä ei oteta tulona huomioon äitiysavustusta, kansaneläkkeen hoitotukea, vammaistukea, lapsen hoitotukea, työttömyysturvalaissa tarkoitettua korotusosaa ja kulukorvausta, julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tai kuntoutusrahalain 24 :ssä tarkoitettua ylläpitokorvausta tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle maksettavaa toimintarahaa. Vastaavasti myöskään menoerät, joita nämä etuudet on tarkoitettu kattamaan, eivät ole toimeentulotuessa huomioon otettavia menoja. 5.1 Vähäiset tulot ja avustukset Kertaluonteisia vähäisiksi katsottavia avustuksia ja ansioita ei oteta huomioon toimeentulotukea myönnettäessä. Kertaluonteisina ja vähäisinä tuloina pidetään enintään 40 /kk kotitaloutta kohti. Mikäli kertaluonteisten ja vähäisten tulojen yhteissumma ylittää 40 /kk, huomioidaan tuloina ylimenevä osuus. Myös yksittäishenkilöiltä tulleet tilillepanot ovat lähtökohtaisesti tällaisiksi pienimuotoisiksi ja käytettävissä olevaksi tuloksi katsottavia. 8

9 Alaikäisten lasten satunnaisia kesä- ja viikonloppupalkkoja ei oteta tulona huomioon perheen laskelmassa. 5.2 Veronpalautukset ja jäännösverot Veronpalautukset otetaan huomioon käytettävissä olevana tulona ja käsitellään vähäisen tulon kaltaisesti. Huomioimatta jätetään 80. Veronpalautus on tulo, jota voidaan jaksottaa seuraaville kuukausille. Jäännösveroihin suhtaudutaan samoin kuin muihinkin velkoihin eli niitä ei toimeentulotuessa huomioida menona. 6. VELVOLLISUUS ILMOITTAUTUA TYÖNHAKIJAKSI Työnhakijaksi ilmoitusvelvollisuutta koskevan lain tavoitteena on kannustaa hakijaa osallistumaan työvoimahallinnon ensisijaisiin aktiivitoimenpiteisiin ja työllistymään yleisillä työmarkkinoilla Velvoite tukee toimeentulotukilain 1 :stä ilmenevää tuen tarkoitusta eli viimesijaisuutta sekä itsenäisen selviytymisen edistämistä. Lisäksi se ilmentää toimeentulotukilain 2 :n mukaista elatusvelvollisuutta. Toimeentulotukea hakema vuotias henkilö on velvollinen ilmoittautumaan työttömänä työnhakijana työvoimatoimistoon, ellei hän ole työssä palkansaajana tai yrittäjänä, opiskele päätoimisesti, saa työttömyysturvaetuutta (työttömyysetuus evätty) tai ole laitoshoidon eikä lääkärin toteaman sairauden vuoksi esteellinen vastaanottamaan työtä. Edellä olevien lisäksi velvollisuutta ilmoittautua työnhakijaksi ei ole, jos henkilö on muun edellä mainittuihin verrattavan hyväksyttävän syyn vuoksi esteellinen vastaanottamaan työtä. Tällainen hyväksyttävä syy voi olla esim. se, että henkilö hoitaa vammaista, vanhusta tai sairasta henkilöä omaishoitajana vähintään neljä tuntia päivässä omaishoidon tuesta tehdyn sopimuksen nojalla. Myöskään henkilöä, joka on oikeutettu kotihoidontukeen, ei velvoiteta ilmoittautumaan työnhakijaksi. 6.1 Toimeentulotuen perusosan alentaminen Toimeentulotukilain mukaan toimeentulotuen perusosan määrää voidaan alentaa, jos toimeentulotuen hakija laiminlyö velvollisuutensa ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi työvoimatoimistoon. Perusosan suuruutta voidaan alentaa enintään 20 % sellaisen henkilön osalta, jonka toimeentulotuen tarve aiheutuu siitä että hän on ilman perusteltua syytä kieltäytynyt yksilökohtaisesti ja todistetusti tarjotusta työstä tai sellaisesta julkisesta työvoimapalvelusta, joka kohtuullisen pitkän ajan turvaisi hänen toimeentulonsa. Perusosaa voidaan alentaa myös, jos henkilö laiminlyönnillään aiheuttaa sen, ettei työtä tai julkista työvoimapalvelua ole voitu tarjota. Perusosaa voidaan alentaa, jos täysi-ikäinen alle 25-vuotias ilman ammatillista koulutusta oleva henkilö on keskeyttänyt tai kieltäytynyt koulutuksesta niin, että hän ei ole oikeutettu työttömyysetuuteen. Samoin perusosaa voidaan alentaa maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelman laatimiseen tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta kieltäytymisen tai keskeyttämisen perusteella. Saman toimeentulotukilain 10 :n kolmannen momentin mukaan perusosan suuruutta voidaan alentaa enemmän kuin 20 %, kuitenkin yhteensä enintään 40 %, jos henkilön 9

10 toistuvasta lain 10 ensimmäisen momentin tarkoittamasta menettelystä on pääteltävissä, ettei hän halua ottaa vastaan työtä tai osallistua toimenpiteisiin, joista säädetään julkisessa työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa, kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa tai kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa. 6.2 Toimeentulotuen perusosan alentamisen ehdot Perusosan alentaminen on aina poikkeuksellinen toimenpide, joka vaatii erityistä harkintaa ja suunnittelua. Toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa, mutta sitä säätelevän lainkohdan soveltamisen seurauksena ei voi olla, ettei tukea myönnetä lainkaan. Alentaminen voidaan tehdä edellyttäen, että alentaminen ei vaaranna ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa eikä alentamista voida pitää muutenkaan kohtuuttomana. Alentaminen voi olla kestoltaan enintään kaksi kuukautta kerrallaan kieltäytymisestä tai laiminlyönnistä lukien. Alentaminen koskee ainoastaan toimenpiteen kohteena olevalle henkilölle kuuluvaa toimeentulotuen perusosaa. Alentaminen ei koske muita perheenjäseniä. Alentamispäätös ei koske toimeentulotukea, joka myönnetään henkilön tai perheen muihin perusmenoihin eikä se koske myöskään täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Perusosan alentamisen yhteydessä on aina laadittava, mikäli mahdollista, yhdessä toimeentulotuen hakijan ja tarvittaessa yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa suunnitelma toiminnasta asiakkaan itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi. 7. PERUSTOIMEENTULOTUKI Valtioneuvosto määrittelee perusosan suuruuden vuosittain. 7.1 Perusosa Perusosa sisältää ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. Perusosaan sisältyvistä menoista ravintomenot ovat 49 %, vaatemenot 9 %, informaatiomenot 20 %, vähäiset terveydenhuoltomenot 3 % ja muut jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot 19 %. Perusosalla katettaviin menoihin ei pääsääntöisesti myönnetä erikseen toimeentulotukea Perusosan erityistilanteet / käyttövarat Laitoshoidossa tai vankilassa oleville ei oteta huomioon perusosaa, vaan tarvittaessa käyttöraha. Vangeille voidaan kuitenkin myöntää perusosa asiointilomien ajalle, mikäli vangilla ei ole omia varoja. Samoin perusosa voidaan myöntää sairaalahoidosta lomalla oleville. 10

11 Lyhytaikaisessa, alle kolme kuukautta kestävässä sairaalahoidossa olevalle hyväksytään käyttörahaksi perusosasta 51 %. Tällä käyttövaralla asiakkaan katsotaan pystyvän hoitamaan ne jokapäiväiseen elämään liittyvät kustannukset, mitkä normaalisti sisältyvät toimeentulotuen perusosaan. Ravintokustannuksia ei tarvitse ottaa huomioon toimeentulotukea arvioitaessa, koska ravinnon asiakas saa laitoksessa. Päihdehuollon asumispalveluissa olevan käyttöraha on 166 kuukaudessa. Jos aikuisella on lapsi mukana, lapsen käyttöraha on 80. Tätä käyttörahaa sovelletaan kaikkiin asumispalveluyksiköihin, myös päihdehuollon kuntoutusyksiköihin. Vankilassa oleville otetaan huomioon tarvittaessa 105 käyttöraha. Myös tutkintavangin käyttövaroiksi toimeentulotukea määrättäessä otetaan huomioon 105 kuukaudessa. Tuen hakijan tulee esittää vankilan tilikortti ja ansiokortti sekä vankilan lausunto mahdollisuudesta työssäkäyntiin. 7.2 Muut perusosalla katettavat menot Asumismenot Asumismenoina huomioidaan perustoimeentulotuen laskelmaan vuokra-asunnon vuokra, erikseen maksettavat lämmityskustannukset ja vesimaksut. Vuokra huomioidaan enintään yleistä asumistukea myönnettäessä noudatettavan asumistason mukainen vuokra. Korkeampi vuokra voidaan huomioida, jos kunnalla ei ole tarjota edullisempaa vuokra-asuntoa. Asumismenojen huomioimiseen vaikuttavat esim. kunnan yleinen vuokrataso, lasten ikä ja muut erityistarpeet. Asumismenoina toimeentulotuessa huomioidaan myös omistusasunnon hoito- ja rahoitusvastike sekä erikseen maksettavat lämmityskulut. Omakotitalon asumismenoina huomioidaan lisäksi kiinteistön hoitomaksut, joita ovat lämmityskustannukset, vesimaksut, palovakuutus, tontin vuokra, kiinteistövero, puhtaanapitokustannukset, auraus ja nuohous sekä omistusasunnon hankkimiseksi tai perusparantamiseksi otettujen lainojen korot. Huomioitavia asumismenoja ovat myös asumisoikeus- ja osaomistusasuntojen käyttövastike, erikseen maksettavat lämmityskustannukset ja vesimaksut. Nämä asunnot rinnastetaan vuokra-asuntoihin. Harvoin maksettavat suuret laskut, esim. lämmitykseen käytettävä sähkö ja öljylaskut voidaan jakaa kuukausieriin Kohtuulliset asumismenot Kunnilla on oikeus harkita asumismenojen tarpeellista suuruutta. Oripään hintatason perusteella kohtuullisina asumiskustannuksina voidaan yleensä hyväksyä alla mainitut asumiskustannukset. Enimmäisvuokran lisäksi huomioidaan vesimaksut. Henkilöluku Enimmäisvuokra

12 Asiakkaalle annetaan riittävä määräaika (yleensä 3 kuukautta) hakeutua edullisempaan asuntoon, ennen kuin vuokra voidaan ottaa tukea myönnettäessä kohtuullistettuna huomioon. Asiakkaalle annettavasta päätöksestä tai asiakassuunnitelmasta tulee käydä selvästi ilmi, mistä ajankohdasta alkaen voidaan hyväksyä alempi kohtuullinen vuokra. Vuokran kohtuullisuusharkinnan tekee sosiaalityöntekijä. Asumismenoja huomioon otettaessa on tarkoituksena turvata hakijan asuminen. Asumismenojen tarpeellista suuruutta harkittaessa otetaan huomioon asunnon koko ja laatu suhteessa perheen kokoon ja tarpeisiin sekä kohtuullista asumistasoa vastaava kustannustaso paikkakunnalla. Kohtuulliset asumismenot otetaan huomioon todellisen määräisinä. Kohtuullisuusharkinta ei saa johtaa siihen, että toimeentulotuen hakija jää ilman asuntoa tai joutuu muuttamaan sellaiseen asuntoon, joka ei täytä yleisesti hyväksyttävää tai henkilön tai perheen erityisiä tarpeita vastaavaa asumistasoa. Myös myönnettäessä hakijalle tai perheelle vuokravakuus, tulee ottaa huomioon kunnan/kaupungin kohtuuvuokrat Muut huomioitavat asumismenot Muita toimeentulotuessa huomioitavia asumiskustannuksia ovat taloussähkö, kotivakuutus, sauna- ja pesutupamaksut. Taloussähköllä tarkoitetaan muuhun kuin sähkölämmitykseen käytettävää sähköä. Kotivakuutuksesta hyväksytään menoina perus koti- ja palovakuutus sisältäen mahdolliset pakolliset osat kuten oikeusturva. Menot hyväksytään yleensä täysimääräisenä, ellei sitä ole pidettävä kohtuuttomana. Hakijan edellytetään toimittavan laskun yhteydessä vakuutuskirja. Oripäässä suuntaa antavat summat, jonka mukaan kotivakuutus myönnetään, ovat 1-2 henkilön taloudessa 84 /vuosi, useamman henkilön taloudessa 108 /vuosi sekä omakotitalon koti- ja palovakuutus 252 /vuosi. Asiakkaalta pyydetään nähtäväksi vakuutuskirja, jossa on eritelty vakuutuksen sisältö. Kohtuullisina taloussähkökuluina voidaan pitää yhden henkilön taloudessa enintään 50 euron kuluja kuukaudessa. Lämmityskuluja voidaan kohtuullistaa lämmitysmuodosta riippumatta, jos kulut ovat yhdeltä henkilöltä yli 80 euroa kuukaudessa. Suurempien kotitalouksien kohdalla kohtuullisuus arvioidaan tapauskohtaisesti Terveydenhuoltomenot Asiakkaat ohjataan käyttämään ensisijaisesti julkisia terveydenhuoltopalveluja. Yksityislääkärin palkkioita ei pääsääntöisesti huomioida menona, sillä terveyskeskuslääkäri arvioi hoidon tarpeen ja antaa tarvittaessa lähetteen niihin hoitoihin ja tutkimuksiin, joita asiakas tarvitsee, mutta ei voi saada julkisen terveydenhuollon palveluna. Poikkeuksena on silmälääkärin palkkio silloin, kun optikko ei voi tehdä silmälasimääräystä. Silmäsairauksien hoito tapahtuu kuitenkin terveyskeskuksen kautta. Poliklinikka- ja sairaalamaksut huomioidaan todellisen suuruisina. Yli kahden viikon sairaalassaolo vähentää asiakkaan perusosaa. Poliklinikka- ja sairaalamaksu ei kerrytä maksukattoa, jos se maksetaan toimeentulotuesta suoraan laskuttajalle. Lääkkeet Toimeentulotuessa huomioidaan julkisen terveydenhuollon lääkärin sairauden hoitoon määräämät lääkkeet. Yksityislääkärin määräämät lääkkeet voidaan myöntää erityisen perustein sosiaalityöntekijän harkinnalla. Myös ehkäisypillerit kuuluvat toimeentulotuella 12

13 katettaviin menoihin. Pitkään toimeentulotuen asiakkaana olleet ohjataan kuitenkin ehkäisyneuvolaan. Huumevieroituslääkkeet huomioidaan menona vain, jos ne ovat Loimaan kaupungin päihdeyksikön tai Turun yliopistollisen keskussairaalan päihdeyksikön lääkärin määräämiä. Lääkkeen vaihdon halvempaan vaihtoehtoon voi kieltää vain lääkkeen määrännyt lääkäri. Fysikaalinen hoito voidaan huomioida toimeentulotuessa kymmenen kerran hoitosarjana terveyskeskuksessa enintään kerran vuodessa terveyskeskuslääkärin lähetteellä. Yksityissektorin lähetteitä ei huomioida. Silmälasit voidaan myöntää toimeentulotukena silmälääkärin tai optikon määräyksestä pitkäaikaisasiakkaille (yli 3 kk asiakkaana). Silmälaseista aiheutuvista kustannuksista tulee asiakkaan toimittaa kustannusarvio optikolta tai silmälääkäriltä. Silmälasit voidaan yleensä myöntää kolmen vuoden välein. Poikkeuksena on näön heikkeneminen, lasten silmälasit tai lasien särkyminen. Piilolinssejä ei myönnetä toimeentulotuesta. Hammashoito Ainoastaan kiireellisen ja välttämättömän hammashoidon kustannukset voidaan huomioida ilman etukäteissopimista. Jatkohoidosta hammaslääkäri tekee hoitosuunnitelman ja kustannusarvion. Maksusitoumus pidempään hoitojaksoon annetaan vain pitkäaikaisasiakkaille (yli 3 kk asiakkaana), joiden toimeentulotuen tarpeen arvioidaan jatkuvan hoidon loppuun saakka. Hammashoitoa pyytävät pitkäaikaisasiakkaat ohjataan terveyskeskuksen hammashoitolaan. Terveyskeskuksesta myönnetty hoito huomioidaan, vaikka hoito olisi toteutettu osto-osoituksena yksityisellä hammaslääkärillä. Hammasproteesien hankinnasta hakijan tulee esittää erillinen kustannusarvio, jonka perusteella voidaan myöntää maksusitoumus. Psykoterapia Toimeentulotukena voidaan huomioida Kelan kuntoutuksena myönnetyn psykoterapian omavastuuosuudet samalta ajalta, jolle Kelan myöntämä korvaus kohdistuu eli yleensä kahden vuoden ajalta. Ennen Kelan kuntoutuspäätöstä vaadittaviin erikoislääkärin arviointikäynteihin omavastuuosuudet huomioidaan toimeentulotuessa. Kelan kuntoutuspäätöksen mukaisen hoidon päättymisen jälkeen hoidon tarpeen arvioi mielenterveysyksikön psykiatri. Myös niissä tilanteissa, joissa Kelan korvausta ei ole lainkaan myönnetty, hoidon tarpeen arvioi mielenterveysyksikön psykiatri. Muut terveydenhuoltomenot Toimeentulotuessa huomioitavia vähäistä suurempia terveydenhuoltomenoja ovat myös lääkinnälliset tarvikkeet, proteesit ja apuvälineet, terveyden- ja sairaanhoidon maksut ja muut terveydenhuollon menot, joiden määrä ei keskimäärin ole vähäinen. Apuvälineitä tarvitseva asiakas ohjataan ensisijaisesti apuvälinelainaamoon Työmatkakulut Työmatkakulut myönnetään perustoimeentulotukena halvimman matkustustavan mukaisesti. Yleensä hakijalle huomioidaan perustoimeentulotuen laskelmaan menona seutulipun hinta. Jos hakija ei voi käyttää työmatkoihin julkisia kulkuneuvoja, voidaan oman auton käytöstä huomioida 0,20 /km. 13

14 8. TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisena erityismenot, joita ovat lasten päivähoitomenot, muut kuin perustoimeentulotuessa tarkoitetut asumisesta aiheutuvat menot sekä henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeellisiksi harkitut menot Lasten päivähoitomenot ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut Päivähoitomenot ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut huomioidaan pääsääntöisesti kunnan järjestämään päivähoitoon. Hakijan tulee hakea ensisijaisesti maksuvapautusta tai maksualennusta. Yksityisistä päivähoidon palveluista aiheutuvat menot voidaan toimeentulotuessa ottaa huomioon vain poikkeuksellisesti, esimerkiksi silloin, jos lapsi tarvitsee sellaista hoitoa, jota ei ole saatavana kunnan järjestämänä Muut kuin perustoimeentulotukeen sisältyvät asumismenot Vuokran ja sähkön vakuusmaksut sekä muuttokustannukset Vuokravakuusmaksu voidaan ottaa huomioon toimeentulotuessa, mikäli muutto on välttämätön. Perusteltuja syitä muutolle ovat asunnottomuus, perheen koon muutokset, aikaisempaa edullisemman asunnon saaminen tai jokin muu asiakkaan tilanteen oleellinen muutos. Pääsääntöisesti vuokravakuus myönnetään kirjallisena sitoumuksena yhden kuukauden vuokran suuruiseen vakuuteen. Toimeentulotuki vakuussitoumukseen tulee hakea ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Itsenäistyville, pois vanhempiensa luota muuttaville nuorille ei yleensä vakuutta myönnetä, koska nuoren asuminen on kuitenkin turvattu kotona. Vuokravakuus toiseen kuntaan muuttavalle voidaan myöntää vain, jos hakijalla on opiskelu- tai työpaikka siinä kunnassa. Vakuus myönnetään tällöin vain puoleksi vuodeksi. Muuttokustannuksiin voidaan myöntää toimeentulotukea samoin perustein kuin vuokravakuuteen. Toimeentulotuki muuttokustannuksiin myönnetään kirjallisena maksusitoumuksena. Siihen tulee merkitä mistä mihin muutto on tarkoitus suorittaa sekä se, että pakkaamisesta aiheutuvia kustannuksia maksusitoumuksella ei korvata Muut erityisistä tarpeista johtuvat menot Henkilön tai perheen erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen saamista, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityisiä tarpeita. Pienillä tuloilla elävän henkilön ja perheen voi olla vaikea suoriutua yllättävistä menoista, joihin ei ole varauduttu ennalta. Esimerkiksi kodin irtaimiston hankinnasta, rikkoutuneista kodinkoneista tai muista suuremmista kodin hankinnoista aiheutuvat menot ovat usein sellaisia, että niiden hankkimisesta voi aiheutua suuriakin kustannuksia. 14

15 Lapsen ja vanhemman tapaamisesta aiheutuvat menot Lapsen ja hänen etävanhempansa tapaamisia tuetaan tapaamissopimuksen tai oikeuden päätöksen mukaisesti, yleensä 4 vuorokautta kuukaudessa lapsen ikäkohtainen perusosa/päivä sekä talviloma yksi viikko ja kesäloma kaksi viikkoa. Jos tapaamisia on enemmän kuin sopimuksessa on määritelty, edellytetään tuen myöntämiseksi lähivanhemman todistus toteutuneista tapaamisista. Sijaishuollossa olevan lapsen ja hänen vanhempansa tapaamisesta aiheutuvat menot maksaa sijoittaneen kunnan sijaishuolto Lasten harrastusmenot Lasten harrastusmenot sisältyvät pääsääntöisesti lasten perusosalla katettaviin menoihin. Toimeentulotuesta voidaan kuitenkin erityistilanteissa myöntää täydentävää tukea silloin, kun lapsella on pitkäjänteinen harrastus tai lapsi on heikosti osallistuva ja eristäytyvä ja häntä voidaan taloudellisella tuella tukea kokeilemaan erilaisia harrastuksia kertaluonteisesti. Lasten harrastusmenoihin tulee myöntää tukea, jos siten voidaan ehkäistä lastensuojelun asiakkuuden syntymistä. Jos lapsi on lastensuojelun asiakkaana, harrastusmenot myönnetään lastensuojelun avohuollon tukitoimena lastensuojelusta. Harrastusmenoihin voidaan myöntää tukea enintään 200 /lapsi vuodessa Lasten tarvikkeet sekä vaate- ja jalkinemenot Lasten tarvikkeiden sekä vaatteiden ja jalkineiden hankintamenot katsotaan pääsääntöisesti katettavan perusosalla. Esim. lasten vaunut, rattaat, turvaistuimet, talvivaatteet jne. kehotetaan hankkimaan käytettyinä esim. kirpputorilta Opiskelusta aiheutuvat kustannukset Välttämättömiin opiskelutarvikkeisiin, kuten työasuihin, voidaan myöntää toimeentulotukea itsenäisesti asuville sekä sellaisille vanhempien kanssa asuville opiskelijoille, joiden vanhemmat ovat toimeentulotuen tarpeessa. Lukiossa tai ammattiin johtavassa toisen asteen oppilaitoksessa opiskelevalle voidaan pääsääntöisesti ottaa huomioon oppikirjoista aiheutuvat menot. Oppilas tuo opettajan vahvistaman listan lukukauden aikana tarvittavista kirjoista, sekä siitä, mihin mennessä kirjat on hankittava. Ensisijaisesti suositellaan käytettyjen kirjojen hankkimista. Opiskelijan koulumatkoja voidaan tukea myöntämällä maksusitoumus seutulippuun Edunvalvonnan menot Edunvalvonnan palkkiot ovat aina toimeentulotuessa huomioitavia menoja ja ne maksetaan eräpäiväsääntöä noudattaen Hautausmenot Hautauskuluja haetaan siitä kunnasta, missä vainajalla on ollut kotipaikka. Mikäli kotipaikkaa ei ole ollut, hautauskuluja haetaan siitä kunnasta, missä henkilö on kuollessaan oleskellut. Ennen hautauskulujen myöntämistä on varmistuttava kuolinpesän varattomuudesta. Perukirja tulee olla tehtynä tai tilanne täytyy muutoin selvittää. 15

16 Vainajalta maksamatta jääneisiin laskuihin ei myönnetä toimeentulotukea, vaan ne merkitään perukirjaan kuolinpesän veloiksi. Hautauskulut maksetaan suoraan hautaustoimistolle. Seurakunta laskuttaa hautauskuluista erikseen. Lähiomaisilla on oikeus valita arkku- tai polttohautaus. Lähiomaisten hautajaisiin voidaan myöntää kukkavihkoon tai seppeleeseen enintään 40. Myös matkakustannuksissa hautauspaikkakunnalle voidaan tukea halvimman matkustustavan mukaisesti. Jos vainaja halutaan haudata toiselle paikkakunnalle ja siihen löytyy perusteltu syy, voidaan toimeentulotuesta maksaa ne kustannukset, jotka olisivat syntyneet vainajan hautaamisesta Oripäähän Toimeentulotukea ei voida myöntää Toimeentulotukea ei voida myöntää autoon, autotarvikkeisiin eikä autovakuutuksiin. Myöskään kotieläinten hoidosta ja ruokinnasta aiheutuvia menoja ei toimeentulotuessa oteta huomioon. Toimeentulotukea ei myönnetä tietokoneisiin, kuivausrumpuun eikä astianpesukoneeseen. Sakkoja ei toimeentulotuessa huomioida. Jos sakot on määrätty päiväsakkoina, ne voidaan muuntaa vankeusrangaistukseksi ja asiakas voi ne näin suorittaa. 9. EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää silloin, kun perusteita muun toimeentulotuen myöntämiselle ei ole, mutta tilapäisellä tuella asiakas voidaan auttaa kriisitilanteen yli siten, että tarvetta enempään tukeen ei todennäköisesti synny. Ehkäisevällä toimeentulotuella on nimenomaan pyrittävä välttämään suurempi tai pitkäaikaisempi tuen tarve tulevaisuudessa. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää esim. seuraaviin tarkoituksiin: - asumisen turvaaminen (rästivuokrat, sähkölaskut, asuntolainan korot kriisitilanteessa) - aktivointia tukevat ja lisäävät toimenpiteet (opiskelu- ja kurssimaksut, tutkintomaksut, uudelleenkoulutus, työnhakumatkat) - omatoimisen suoriutumisen edistäminen (sairauden tai vamman aiheuttamia kuluja, joita ei korvata vammaispalvelusta) - taloudellisen tilanteen äkillisen heikkenemisen tai ylivelkaantumisen aiheuttamiin haittoihin (velkakierteen katkaisu tai ehkäiseminen) - akuutit kriisit (sairaus, avioero, kuolemantapaus, tulipalo, rikoksen uhriksi joutuminen) - syrjäytymisen ehkäisy - pitkäaikaisen toimeentulotuen riippuvuuden ehkäisy Ehkäisevä toimeentulotuki on kertaluonteista ja tilapäistä. Kiireellisessä tilanteessa päätös voidaan tehdä ilman, että asia on käsitelty asiakasasiapalaverissa. Ennen päätöksen tekoa asiasta on keskusteltava sosiaalijohtajan kanssa ja tuotava tiedoksi seuraavaan asiakaspalaveriin. 16

17 Ehkäisevä toimeentulotuki myönnetään aina erillisellä päätöksellä. Päätös on aina perusteltava ja siitä on käytävä ilmi se yksilöity tilanne, jonka yli asiakasta autetaan. Päätöksessä on mainittava, millä tavalla ehkäisevän toimeentulotuen katsotaan edistävän asiakkaan selviytymistä. Vuokrarästin myöntämisen yhteydessä seurataan vuokranmaksua jatkossa. Oripäässä ei ole mahdollista saada sosiaalista luottoa, joten ehkäisevää toimeentulotukea voidaan käyttää harkiten em. tilanteissa lainan luonteisesti, mikäli asiasta on sovittu yhdessä asiakkaan kanssa. Tässä tilanteessa kunnalla on oikeus periä myönnetty etuus asiakkaalta, tai asiakkaan kanssa voidaan tehdä takaisinmaksusuunnitelma. 10. TOIMEENTULOTUEN SUHDE LASTENSUOJELUUN Lastensuojelu ja lasten suojelu Lastensuojelu on osa laaja-alaista lasten suojelua, jossa osallisina ovat koko yhteiskunta ja kaikki kansalaiset. Lasten suojelu perustuu YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen. Sen mukaan lapsella on muun muassa etusija erityiseen suojeluun, oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen. Suomi on ratifioinut sopimuksen ja saattanut sen lain tasolla voimaan, joten se velvoittaa viranomaisia samalla tavalla kuin muukin lainsäädäntö. Sopimuksen mukaiset oikeudet kaikille lapsille pyritään turvaamaan edistämällä lasten hyvinvointia, kehittämällä palveluja kasvatuksen tukemiseksi sekä toteuttamalla lapsi ja perhekohtaista lastensuojelua. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat lastensuojelutarpeen selvittäminen ja asiakassuunnitelman tekeminen, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto Ehkäisevä lastensuojelu Lastensuojelulain mukaan kunnan tulee järjestää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ehkäisevää lastensuojelua silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana. Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on tuki ja erityinen tuki, jota annetaan esimerkiksi opetuksessa, nuorisotyössä, päivähoidossa, äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kun lapsi on lastensuojelun asiakkaana, ehkäisevää lastensuojelua järjestetään osana avo-, sijais- tai jälkihuoltoa. Ehkäisevä lastensuojelu on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen toimintamuoto. Siten perheen aikuisille laadittavassa asiakassuunnitelmassa tulisi ottaa huomioon myös lapsen elämäntilanne ja mahdollinen tuen tarve. Ennaltaehkäisevää lastensuojelua on tehty ennenkin, mutta vuonna 2008 voimaan tulleen lastensuojelulain myötä sen asema vahvistui. Laissa halutaan tietoisesti ohjeistaa kaikki yhteiskuntatoimijat kansalaisista ylempiin hallintoelimiin panostamaan ennaltaehkäisyyn lapsiväestön hyvinvoinnin ylläpidossa, turvaamisessa ja kehittämisessä. Lapsen tuen tarve tulee ottaa huomioon kaikissa aikuisille suunnatuissa palveluissa. 17

18 11. TOIMEENTULOTUEN TAKAISINPERINTÄ Päättäessään toimeentulotuen myöntämisestä toimielin voi samalla määrätä, että toimeentulotuki tai osa siitä peritään takaisin. Takaisinperintä on mahdollista vain toimeentulotukilaissa säädetyillä perusteilla. Takaisinperintää ei voi suorittaa, ellei siitä ole määrätty jo tukea myönnettäessä. Jos toimeentulotukea on myönnetty joko kokonaan tai osaksi ennakkoon odotettavissa olevaa eläkettä, elatusapua, avustusta, etuutta tai muuta jatakuvaa tai kertasuoritteista tuloa, korvausta tai saamista vastaan, voidaan myönnetty toimeentulotuki periä siltä ajalta, jolta tukea on annettu ennakkona. Toimeentulotuki voidaan periä takaisin myös silloin, kun tuen saaja on tahallisesti laiminlyönyt velvollisuutensa pitää huolta omasta elatuksestaan tai hän on laiminlyönyt elatusvelvollisuutensa. Tuki voidaan periä takaisin myös tuen saajalta, jos sen myöntäminen on aiheutunut osallistumisesta lakkoon. Periä voidaan kuitenkin vain lakkoon osallistuneen itselleen myönnetyn tuen osalta. 12. OIKAISUVAATIMUS Toimeentulotukihakemukseen on annettava aina kirjallinen päätös muutoksenhakuohjeineen, jotka ovat toimeentulotukipäätöksen viimeisellä sivulla. Jos asiakas on tyytymätön viranomaispäätökseen ja haluaa siihen oikaisua, hänen tulee toimittaa oikaisuvaatimus Oripään sosiaalilautakunnalle 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu asiakkaalle tiedoksi. Vastaanottajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Oikaisuvaatimus on tehtävä aina kirjallisena. Mikäli päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, on virheellinen, se voidaan muuttaa itseoikaisulla. Jos asiakas pyytää toimeentulotukipäätöksen muutosta suoraan sosiaalitoimistosta, voi myös päätöksentekijä tutkia korjauspyynnön ja tarvittaessa oikaista päätöstä tekemällä uuden päätöksen. Jos päätöksentekijä kuitenkin katsoo, että perusteita päätöksen muuttamiselle ei ole, voi asiakas hakea muutosta oikaisuvaatimusmenettelyn kautta. Tällöin päätöksentekijän tulee toimittaa oikaisuvaatimus välittömästi Oripään sosiaalitoimiston kirjattavaksi. 18

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 2. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 2. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta 1 Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänku 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT Asumismenot Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista

Lisätiedot

Toimeentulotuen tarkoitus

Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 LAPUAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan toimeentulotukipäätöksen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET ESPOON KAUPUNKI 1 (5) TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET Espoon ohjeistus nojautuu sosiaali- ja terveysministeriön oppaaseen toimeentulotukilain soveltajille. Ministeriön ohjeisiin on lisätty tarvittavin

Lisätiedot

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016 1 Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 27.4.2016 2 Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 6.4.2016 Id 429923 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimeentulotuen hakeminen ja hakemusten käsittely...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 815/2015 Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 815/2015 Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015 815/2015 Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214 TOIMEENTULOTUKI Kesälahti Kitee Tohmajärvi Helli (ehdotus) Helli (ehdotus) Tohmajärven sos.työn henkilökunnan ehdotus Tuen myöntämisen perusteet vahvistettu Kesälahden sosiaalilautakunta 19.2.2008 33 Kiteen

Lisätiedot

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio 1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET 1. Hoitopalkkio 1.1.2012 voimaan tulleen perhehoitajalain muutosten mukaisesti perhehoidossa maksettavan hoitopalkkion määrä

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA HAKEMISMENETTELY 3 3 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ. Copyright Jyväskylän kaupunki

TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ. Copyright Jyväskylän kaupunki TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ Copyright Jyväskylän kaupunki MITÄ TOIMEENTULOTUKI ON Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Toimeentulotuki on

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 2. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen Raija Kostamo 28.3.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki Opintotuen

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti:

Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti: Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.5.2014 alkaen TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti: Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon

Lisätiedot

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen Toimeentulotuki Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden ja Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänkuja 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Kelan ja Kuntaliiton Kela-siirron alueinfot hankepäällikkö Heli Kauhanen, Kela lakimies Maria Porko, Kuntaliitto Mikä muuttuu ja millainen on uusi

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE 1.7.2015 alkaen Hyväksytty Ptlk 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET KUUSAMOSSA Voimassa 1.7.2015 alkaen Toimeentulotuen myöntämisperusteet on viimeksi käsitelty 22.11.2011

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63

JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63 1(7) JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63 Perusturvalautakunta TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2006 voimaan tulleen muutoksen jälkeen toimeentulotuki rakentuu perustoimeentulotuesta,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI

PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI Hakemus ajalle TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Hakemus saapunut/jätetty / 1 Osoite Sukunimi ja etunimet Avio / avopuolison suku ja etunimet Kotona

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2016

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2016 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI/PERUSTURVA Perusturvalautakunta 27.1.2016 liite nro 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE 2016 1.3.2016 alkaen 2 Sisällysluettelo JOHDANTO SÄÄNNÖKSET Oikeus toimeentulotukeen 3 Toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Toimeentulotuen myöntämisen soveltamisohjeet SISÄLLYSLUETTELO 2 1 SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen... 3 1.2 Toimeentulotuen

Lisätiedot

KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS

KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS kunnan myöntämä rahallinen tuki viimesijainen etuus perustuu toimeentulotukilain säännöksiin tarkoitettu tilanteisiin, joissa hakijan tai hänen perheensä

Lisätiedot

Nakkilan kunnan. toimeentulotukiohjeet alkaen

Nakkilan kunnan. toimeentulotukiohjeet alkaen PerVal 12.12.2017 71 liite nro 32 Nakkilan kunnan toimeentulotukiohjeet 1.1.2018 alkaen Perusturvavaliokunta 12.12.2017 71 1 Sisällys TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 2 Oikeus toimeentulotukeen...

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN 1 SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN Hirvensalmi, Kangasniemi. Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Ristiina, Suomenniemi 10.11.2011 2 Toimeentulotukea myönnettäessä noudatetaan: Laki

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje

Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje Sisällysluettelo Perustoimeentulotuen laskenta Tulot Asumismenot Menot Arvio perustoimeentulotuen määrästä Tämän laskurin avulla voit selvittää mahdollisuuden

Lisätiedot

Infotilaisuus maahanmuuttajille. Toimeentulotuki Sampola

Infotilaisuus maahanmuuttajille. Toimeentulotuki Sampola Infotilaisuus maahanmuuttajille Toimeentulotuki 22.2.2017 Sampola Mistä toimeentulotukea voi hakea? KELA KUNTA Perustoimeentulotuki 1.1.2017 alkaen Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuki

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen Oheisliite PETULTK 30.1.2014 Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen Hankasalmen kunta 1 SISÄLTÖ 1. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 1.1 Säännökset 2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen Oheisliite PETULTK 25.2.2016 Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen Hankasalmen kunta 1 SISÄLTÖ 1. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 1.1 Säännökset 2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys 1/5 Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys Nimi Henkilötunnus Osoite opiskeluaikana Puh.nro. Osoite kesäaikana Oppilaitos ja opintosuunta Olen aloittanut opiskelun /, opiskelu

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA 1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen

Lisätiedot

Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016. Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille

Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016. Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016 Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelut 1 (27) 1. Säännökset... 2 2. Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki 1.2.2016 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki 1.2.2016 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki 1.2.2016 alkaen Hyväksytty Riihimäen sosiaali- ja terveyslautakunnassa 19.1.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 1. TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET... 2 2. TOIMEENTULOTUKIASIAN

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen Sote-ltk 24.4.2014 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Säännökset 2 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa toimeentulotuen myöntämiskäytännön ohjeistuksen 1.12.2009 alkaen.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa toimeentulotuen myöntämiskäytännön ohjeistuksen 1.12.2009 alkaen. Toimeentulotukiohjeistuksen tarkistus Stlk 14.10.2009, 144 Toimeentulotuki on viimesijainen kuntalaisen taloudellinen tuki. Tukeen on oikeutettu silloin, kun henkilö on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloaan

Lisätiedot

OHEISMATERIAALINA KOKOUKSESSA OULAINEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

OHEISMATERIAALINA KOKOUKSESSA OULAINEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET OHEISMATERIAALINA KOKOUKSESSA OULAINEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2016 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.4.2016 1 Sisällys TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET 3 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 3 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014 Perusturvalautakunta 17.12.2013 Pöytäkirjan liite 115 Sivu 2 / 8 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Toimeentulotuki rakentuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 22.2.2011 17 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE

Perusturvalautakunta 22.2.2011 17 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Perusturvalautakunta 22.2.2011 17 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta 2 Sisällysluettelo: TOIMEENTULOTUKIOHJE TOIMEENTULOTUKIOHJE... 2 1. SÄÄNNÖKSET... 3 2. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN

Lisätiedot

3 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN

3 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 1(9) Muutosesitykset 16.8.2013 sosiaali- ja terveyslautakunnan 28.2.2012 35 hyväksymään toimeentulotukiohjeeseen. Euromäärämuutokset esitetään lihavoituina ja suuremmalla fonttikoolla kuin teksti. Erityisesti

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 17.12.2015 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1.1.2016 alkaen Nämä ohjeet eivät rajoita viranhaltijan oikeutta käyttää harkintaa hänen päättäessään henkilön / perheen oikeudesta

Lisätiedot

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut Toimeentulotuki Perusturvapalvelut Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen Hyväksytty Lopen perusturvalautakunnassa 17.6.2014 liite 2 65 28.10.2014 liite 1 104 28.4.2015 liite 4 (5.2.1. Asumismenot, s.13, voimaan

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN

TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN 1 (8) Sosiaali- ja terveystoimi Maaliskuu 2015 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN Toimeentulotuki turvaa perustoimeentulon silloin, kun henkilö tai perhe ei tule toimeen ansioillaan työstä tai

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET RANUA

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET RANUA TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET RANUA 2015 1 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ TOIMEENTULOTUESTA... 3 1.1 Lainsäädäntö päätöksenteon taustana... 3 1.2 Jokaisen oikeus toimeentulotukeen... 4 2 MENETTELY TOIMEENTULOTUKIASIASSA...

Lisätiedot

Toimeentulotuen siirto Kelalle. Tarja Ittelin etuuskäsittelypäällikkö Pohjoinen vakuutuspiiri, toimeentulotukiryhmä

Toimeentulotuen siirto Kelalle. Tarja Ittelin etuuskäsittelypäällikkö Pohjoinen vakuutuspiiri, toimeentulotukiryhmä Toimeentulotuen siirto Kelalle Tarja Ittelin etuuskäsittelypäällikkö Pohjoinen vakuutuspiiri, toimeentulotukiryhmä Perustoimeentulotuen Kela-siirto Vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuen myöntäminen,

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN PADASJOEN KUNNASSA 01.08.2014 ALKAEN 1. SÄÄDÖKSET 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / LIITTEET JOTKA TULEE LIITTÄÄ ENSIMMÄISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN, katso sivu 4. JOKAISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ KAIKISTA TULOISTA/MENOISTA TOSITTEET

Lisätiedot

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PL 41, 99981 UTSJOKI Hakemuksen nro: Hakemus saapunut/jätetty / 2014 TOIMEENTULOTUKEA HAETAAN AJALLE Henkilötiedot Hakijasta ja hänen perheenjäsenestä

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa1.1.2016 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa1.1.2016 alkaen KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa1.1.2016 alkaen 1 Sisällysluettelo 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90

Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90 Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90 HAUKIPUTAAN KUNTA 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET Toimeentulotuen myöntämisperusteet on käsitelty perusturvalautakunnassa 21.12.2004 201. Ohjeistus on päivitetty

Lisätiedot

PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013

PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013 PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013 PERUSTOIMEENTULOTUKI 2, 6, 7A, 7B Toimeentulotukea hakevalla saa olla tilillään yhden kuukauden elinkustannuksia

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen TAMPERE 1 (5) Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.11.2016 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 28.9.2016 1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: 1.1.

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 alkaen

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 alkaen SODANKYLÄ SOSIAALIPALVELUT SOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 alkaen Perusturvalautakunta 28.01.2015 Perusturvalautakunta 14.10.2015 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 1 1.1 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN

Lisätiedot

1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet:

1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: TAMPEREEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET 1.3.2011 ALKAEN Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 16.2.2011 / 28 (Dnro TRE: 1393 /05.02.00/2011) 1. Perustoimeentulotukea

Lisätiedot

Toimeentulotuen myöntämistä koskevat lisäohjeet Säkylän kunnassa

Toimeentulotuen myöntämistä koskevat lisäohjeet Säkylän kunnassa SÄKYLÄN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 29.11.2011 Perusturvalautakunta 10.12.2013 Perusturvalautakunta 25.02.2016 Toimeentulotuen myöntämistä koskevat lisäohjeet Säkylän kunnassa Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuopion kaupungin toimeentulotuen myöntämisperusteet 1.12.2015 alkaen

Kuopion kaupungin toimeentulotuen myöntämisperusteet 1.12.2015 alkaen Kuopion kaupungin toimeentulotuen myöntämisperusteet 1.12.2015 alkaen Perusturva- ja terveyslautakunta 17.11.2015 101 1 (60) Kuopion kaupungin toimeentulotuen myöntämisperusteet 1.12.2015 alkaen Perusturva-

Lisätiedot

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 1 Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 Toimeentulotukiopas 2 Mitä toimeentulotuki on? Toimeentulotuki on kunnan sosiaalitoimen myöntämä rahallinen etuus. Se on tarkoitettu viimesijaiseksi

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen TAMPERE 1 (5) TRE: 5808/05.02.00/2013 Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 25.9.2013/97 1. Perustoimeentulotukea koskevat

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011

TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011 TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011 TERVEYDENHOITOMENOT Toimeentulotuessa huomioidaan pääsääntöisesti julkisen terveydenhuollon palvelut. Terveyskeskuksen fysioterapia huomioidaan terveydenhoitomenoksi.

Lisätiedot

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2012

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2012 Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS Pyhännän perusturva 1/2012 Päivitetty 7.12.2011 TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään oikeus toimeentulotukeen? Miten sitä haetaan? Yksityiskohtaisempaa

Lisätiedot

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia korottamalla

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2015

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2015 Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS Pyhännän perusturva 1/2015 Päivitetty 30.12.2014 TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään oikeus toimeentulotukeen? Miten sitä haetaan? Yksityiskohtaisempaa

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 2 YLEISTÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET

SISÄLLYSLUETTELO. Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 1 2 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMINEN...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 2. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY 1 2.1 Toimeentulotuen myöntää oleskelukunta 1 2.2 Toimeentulotuen hakeminen ja määräytyminen 2 2.3 Tiliote ja laskut

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere 24.1.2017 Sarita Alarotu Etuuskäsittelypäällikkö, toimeentulotuki Kela Keskinen vakuutuspiiri Perustoimeentulotuen siirto Kelaan

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada? 2 Perusosa 2 Muut perusmenot 3 Miten tulot vaikuttavat

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti 16.2.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus. Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus. Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta Hakemus saapunut / 201 Hakemus ajalle Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta Puhelin Sähköpostiosoite Ammatti ja koulutus Työnantaja

Lisätiedot

EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI

EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI Perusturvalautakunta 22.11.2017 liite nro 7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PERUSTURVA EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI OHJE 2018-2019 Sisällysluettelo JOHDANTO TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE Yhtymähallitus 31.3.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Asiakasmaksuja koskevat yleiset periaatteet 3 2. Asiakasmaksun

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2016

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2016 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2016 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 PAIKALLISET OHJEET ON TEHTY HELPOTTAMAAN YKSILÖKOHTAISTA HARKINTAA JA LISÄÄMÄÄN HAKIJOIDEN YHDENVERTAISUUTTA.

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 Perusturvan yhteistoiminta-alueen kuntien TOIMEENTULOTUKIOHJEET Pori, Ulvila, Merikarvia Perusturvalautakunta 25.1.2016 11 2 Sisällysluettelo 1.TOIMEENTULOTUKIOHJEET... 3 1.1. Lainsäädäntö... 3 1.2.

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS (TOTUL 1412/97)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS (TOTUL 1412/97) Toimielin / toimintayksikkö TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS (TOTUL 1412/97) Päivämäärä Pykälä Viranomainen täyttää tummennetut kohdat Hakijan nimi ja osoite TÄYTTÖOHJEITA KÄÄNTÖPUOLELLA

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki 5 Koulutusajan tuet työttömälle 6 Ikääntyvän

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon yhdyspinnat. Työvaliokunta PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Työllisyydenhoidon yhdyspinnat. Työvaliokunta PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ Työllisyydenhoidon yhdyspinnat Työvaliokunta 15.11.2017 1.11.2017 Taustaa ja lähtökohtia Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2001/189 Työmarkkinatukiuudistukset 2006 ja 2015 ja kuntien rahoitusvastuu ja

Lisätiedot

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa MÄNTSÄLÄN KUNTA Perusturvapalvelukeskus Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Puh. 019-689 01/vaihde TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut /20 Henkilö tiedot Hakija Henkilötunnus Osoite Puhelin Siviilisääty 1. naimaton

Lisätiedot