TARJOUSPYYNTÖ Haukiputaan kunta/perusturvalautakunta pyytää tarjouksia raskaudenajan sikiöseulontojen ultraäänitutkimuksista.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ 16.10.2009. Haukiputaan kunta/perusturvalautakunta pyytää tarjouksia raskaudenajan sikiöseulontojen ultraäänitutkimuksista."

Transkriptio

1 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta / LIITE Yleistä hankinnasta Haukiputaan kunta/perusturvalautakunta pyytää tarjouksia raskaudenajan sikiöseulontojen ultraäänitutkimuksista. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ajalle Sopimukseen voidaan liittää yksi vuoden mittainen optio. Tarjouskilpailussa ovat mukana Hailuodon, Haukiputaan, Iin, Kempeleen, Kiimingin, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulunsalon, Tyrnävän, Utajärven, Vaalan ja Yli-Iin kunnat. Yhteishankintaan osallistumisesta ja sitoumuksesta hankkia sikiöseulontojen ultraäänitutkimukset kilpailutuksen voittaneelta palveluntuottajalta, on saatu kustakin yllä mainitusta kunnasta toimivaltaisen viranomaisen päätös. Haukiputaan kunnan perusturvalautakunta tekee yhden kaikkia tarjouspyyntöön osallistuneita kuntia sitovan hankintapäätöksen. Kukin kilpailutuksessa oleva kunta tekee oman, itsenäisen hankintasopimuksen tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sopimuksessa määritellään tämän tarjouspyynnön mukaisesti sopimusosapuolten vastuut, tehtävät, toimenpiteet, hinnat, kaupalliset ja irtisanomisehdot sekä mahdolliset sopimusrikkomussanktiot. Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Hankintailmoitus on julkaistu ilmoituskanava Hilmassa ja Haukiputaan kunnan www-sivuilla sekä sanomalehti Kalevassa Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (L348/2007). Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa (3) vaiheessa: 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi. Tässä vaiheessa selvitetään tarjoajien lakisääteiset, taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnön mukaisesti. 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen. Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä. 3. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu. Tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja palvelun laadulla asetetut vaatimukset, vertaillaan esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti.

2 2 (7) Tarjousasiakirjat siltä osin, kuin ne eivät lain mukaan ole salassa pidettäviä, tulevat julkisiksi sopimuksen tekemisen jälkeen. Mikäli tarjouksen tekijä katsoo, että joku osa tarjouksesta on liike- tai ammattisalaisuuden luonteisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää tiedot erillisessä liitteessä. Hinta ei ole liikesalaisuus. Hankittavan palvelun sisältö ja laajuus Hankittava palvelu sisältää valtioneuvoston asetuksen seulonnoista (1339/2006) mukaiset kunnan järjestämisvelvollisuuteen liittyvät kromosomipoikkeavuuksien ja sikiön vaikeiden rakennepoikkeavuuksien selvittämiseen tähtäävät ultraäänitutkimukset. Asetuksen mukaan kunnan tulee järjestää raskaana oleville varhaisraskauden yleinen ultraäänitutkimus raskausviikolla 10 14, kromosomipoikkeavuuden selvittäminen ensisijaisesti varhaisraskauden yhdistelmäseulonnan (veriseula raskausviikolla 8 11 ja ns. niskaturvotusultraääni raskausviikolla 10 12) avulla ja lisäksi ns. rakenneultraäänitutkimus raskausviikolla tai raskausviikon 24 jälkeen. Kilpailutus kattaa kuntien tarvitsemat seulontaultraäänitutkimukset alla esitettyjen raskaus-/synnytysmäärien perusteella. Kukin kunta lähettää raskaana olevan tilaamaansa tutkimukseen, mikäli asiakas haluaa seulontaan osallistua. Asiakkaan kokonaishoitovastuu ei siirry tutkimuksen tekijälle. Synnytyksiä arvioidaan viimeisten kolmen vuoden perusteella kunnissa olevan vuosittain seuraavasti: Hailuoto 10 Haukipudas 330 Ii 140 Kempele 270 Kiiminki 230 Muhos 130 Lumijoki 40 Liminka 210 Oulunsalo 200 Tyrnävä 150 Utajärvi-Vaala 60 Yli-Ii 30 Yhteensä keskimäärin 1800 synnytystä vuosittain Ultraäänitutkimukset tulee suorittaa palveluntuottajan omissa tiloissa, omalla henkilökunnalla ja omilla laitteilla Oulun kaupungin alueella. Terveyskeskuksiin tulee toimittaa asianmukaiset valmistautumisohjeet ja mahdolliset lähetelomakkeet asiakkaille annettaviksi. Näistä ei suoriteta erillistä korvausta.

3 3 (7) Palveluntuottajan on sitouduttava tuottamaan ultraäänitutkimukset siten, että kaikki asiakkaat pääsevät tutkimuksiin asetuksessa säädettyinä raskauden oletettuun kestoon perustuvina määräaikoina. Tutkimustulokset merkitään äitiyshuollon korttiin ja annetaan asiakkaalle neuvolaan toimitettavaksi tai lähetetään lähettävälle terveyskeskukselle. Lisäksi kunnalle on vuosittain lähetettävä kooste tehdyistä tutkimuksista sekä havaituista löydöksistä sekä mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Mikäli tutkimuksessa löytyy välitöntä hoitoa tai jatkotutkimuksia vaativa löydös, on asiakkaalle annettava mukaan ultraäänitutkimusvastaus ja hänet on toimitettava neuvolaan tai hoitavan lääkärin tai jatkohoitotarpeen ilmetessä lähetettävä suoraan asianmukaiseen hoitopaikkaan (Oys). Ajanvarauksen tulee olla mahdollista arkipäivisin virka-aikana erikseen tarkemmin sovittuina aikoina. Palvelulta edellytettävät vaatimukset Ultraääniseulonnoissa tulee noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa sikiöpoikkeavuuksien seulonta (STM:n selvityksiä 2009:1) mainittuja käytäntöjä ja laatuvaatimuksia. Varhaisraskauden yleinen ultraäänitutkimus ja niskaturvotusmittaus - suorittajan tulee olla peruskoulutukseltaan terveydenhuoltoalan ammattilainen, käytännössä lääkäri, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö - suorittajan tulee olla naistentautien tai muun soveltuvan erikoisalan erikoislääkäri tai olla suorittanut ainakin julkaisussa mainitun ultraäänikoulutuksen ensimmäisen osan tai muun määritellyn vastaavan koulutuksen, joka sisältää vastaavat osiot - suorittajan tulee hankintakauden aikana tehdä vuosittain vähintään noin 200 varhaisraskauden ultraäänitutkimusta ja niskaturvotusmittausta, mutta tätä ei edellytetä tehdyn toiminnan alkaessa Rakenneultraäänitutkimus - suorittajan tulee olla peruskoulutukseltaan terveydenhuoltoalan ammattilainen, käytännössä lääkäri, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö - suorittajan tulee olla naistentautien tai muun soveltuvan erikoisalan erikoislääkäri tai suorittanut molemmat julkaisussa mainitut ultraäänikoulutuksen osat tai muun määritellyn vastaavan koulutuksen, joka sisältää vastaavat osiot - suorittajan tulee hankintakauden aikana tehdä vuosittain vähintään noin 500 rakenneultraäänitutkimusta, mutta tätä ei edellytetä tehdyn toiminnan alkaessa Mikäli ultraäänitutkimuksen suorittaa muu kuin raskaudenajan ultraäänitutkimuksiin perehtynyt erikoislääkäri, tulee palveluntuottajalla olla käytettävissä nimetty asiaan perehtynyt erikoislääkäri konsultaatiota varten.

4 4 (7) Valintaperusteet Käytössä tulee olla ultraäänilaite, jolla on hyvä erotuskyky ja tekniset ominaisuudet ja joka on raskauden ajan sikiöultraäänitutkimusten kannalta asianmukainen. Laitteen on täytettävä em. STM:n julkaisussa määritellyt vähimmäisvaatimukset: Konveksi abdominaalianturi (3-8 MHz). Transvaginaalinen anturi (5-9 MHz) Mittaustarkkuus yhden desimaalin tarkkuudella Digitaalinen kuvan suurennus Liikkuvan kuvan muisti (cine/loop) Videoulostulo Omien kasvukäyrien integrointi Mittauslukemien taltiointi Tarjoukseen tulee liittää luettelo palveluntuottajan seulontaultraäänitutkimuksia suorittavasta henkilökunnasta sekä heidän koulutuksestaan ja kokemuksestaan seulontaultraäänitutkimuksien tekemisestä. Lisäksi tulee ilmoittaa yksikön ultraääniseulontojen vastuuhenkilö. Hyväksyttävistä tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous seuraavasti laskettavan kokonaispistemäärän perusteella: Hinnan osuus on 90 % (maksimi 90 pistettä). Hintaa vertaillaan siten, että kunkin palveluntuottajan tarjouksen hintaliitteessä kolmelle eri tuotteelle ilmoittama hinta lasketaan yhteen ja näin saatua kokonaishintaa verrataan palveluntuottajien kesken. Optiovuoden hintaa ei oteta vertailussa huomioon. Halvin tarjous saa 90 pistettä, ja muiden tarjousten hintapisteet lasketaan Halvin tarjous x 90 Vertailtava tarjous Ultraäänitutkimuksia suorittavan henkilöstön koulutuksen ja kokemuksen osuus on 10 % (max 10 pistettä) Koulutus Ei naistentautien erikoislääkäriä 0 pistettä 1 naistentautien erikoislääkäri 2 pistettä 2 tai yli naistentautien erikoislääkäriä 4 pistettä Kokemus seulontaultraäänitutkimusten suorittamisesta Kokemus otetaan huomioon liitteessä yksilöidystä henkilöstöstä kahden eniten kokemusta omaavan osalta kokemusvuodet yhteen laskien Ei kokemusta 0 pistettä 2 4 vuotta 3 pistettä >4 vuotta 6 pistettä

5 5 (7) Tarjoushinta ja sen ilmoittaminen Seulontaultraäänitutkimusten hinta ilmoitetaan kiinteänä hintana koko sopimuskaudelle ja erikseen optiovuodelle erillisessä hintalomakkeessa (liite 1). Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ajalle Sopimukseen voidaan liittää yksi vuoden mittainen optio. Hinnat on ilmoitettava tutkimusten arvonlisäverottomina kokonaishintoina kaikille kolmelle kuvatulle tuotteelle. Tutkimuksen hintaan tulee sisältyä tutkimuksen tekijän ja tarvittaessa konsultantin kannanotto ja jatkohoitosekä seurantasuositus tutkimuslöydökseen. Eräitä täydentäviä tietoja Palvelun tarjoaja laskuttaa kuukausittain jälkikäteen kutakin kuntaa sen omista asiakkaista. Laskutuslisää ei hyväksytä. Asiakkaiden henkilötiedot ja tehdyt tutkimukset on ilmoitettava erillisellä liitteellä, joka lähetetään terveyskeskuksen johtavalle lääkärille tai hänen ilmoittamaansa osoitteeseen. Maksuehto on 14 päivää netto. Seulontaultraäänitutkimuksiin osallistuminen on ehkäisevää terveydenhuoltoa ja säädetty asiakkaalle maksuttomaksi eikä palvelun tilaaja tai tuottaja voi siten periä asiakas- eikä poliklinikkamaksua. Osa- ja vaihtoehtoisia tarjouksia ei huomioida. Palvelun tuottaja voi käyttää alihankkijoita. Palvelun tuottaja vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan. Mahdollinen alihankkijoiden käyttäminen tulee kuvata tarjouksessa nimi- ja yhteystietoineen ja heiltä edellytetään samat liitteet kuin varsinaiselta tarjoajalta. Tarjoaja sitoutuu pyydettäessä antamaan Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) lain mukaiset selvitykset viivytyksettä viimeistään ennen hankintapäätöksen tekemistä. Tarjouksen liitteet ja selvitykset Taloudellisen aseman ja toimintavarmuuden toteamiseksi tarjoukseen tulee liittää seuraavat dokumentit: yrityksen kaupparekisteriote tilinpäätöstiedot viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta veroviraston todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista (verovelkatodistus) todistus maksetuista eläkemaksuista (työeläkekassa tai eläkevakuutusyhtiö)

6 6 (7) Laatupisteiden arvioimiseksi tarjoukseen tulee liittää vapaamuotoinen suorittajakohtainen selvitys koulutuksesta ja kokemuksesta seulontaultraäänitutkimusten suorittamisesta vuosina. Tarjousten jättäminen ja lisätietojen antaminen Sitova tarjous tulee jättää kirjallisesti klo mennessä osoitteella: Haukiputaan kunta, kirjaamo Kirkkotie 3 PL 14, Haukipudas Kuoreen laitetaan merkintä Raskaudenajan sikiöseulontatutkimukset. Liitteenä oleva hintalomake lähetetään tarjouksen kanssa samassa kirjekuoressa suljettuna erilliseen hintalomakekuoreen, johon laitetaan merkintä hintalomake. Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Lisätietoja voi kysyä mennessä sähköpostilla tai Vastaukset esitettyihin kysymyksiin ovat nähtävillä Haukiputaan kunnan nettisivuilla alkaen. HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Hintalomake

7 7 (7) HINTALOMAKE Liite 1 Raskaudenajan sikiöseulontojen ultraäänitutkimusten kilpailutus Hailuodon, Haukiputaan, Iin, Kempeleen, Kiimingin, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulunsalon, Tyrnävän, Utajärven, Vaalan ja Yli-Iin kunnat PALVELUNTUOTTAJA: HINTATARJOUS 1. Varhaisraskauden ultraäänitutkimus - raskausviikolla /tutkimus /optiovuosi 2. Varhaisraskauden ultraäänitutkimus, niskaturvotuksen mittaus ja riskiluvun määrittäminen (yhdistettynä mm. veriseulan tulokseen) - raskausviikolla /tutkimus /optiovuosi 3. Rakenneultraäänitutkimus - raskausviikolla tai raskausviikon 24 jälkeen - /tutkimus /optiovuosi Allekirjoitus / 2009 Palveluntuottajan puolesta Hintalomake allekirjoitetaan ja suljetaan erilliseen kirjekuoreen, jonka päälle laitetaan merkintä hintalomake. Hintakuori laitetaan samaan suljettavaan kirjekuoreen muiden tarjousasiakirjojen kanssa.

21.9.2010. Haukiputaan kunta/perusturvalautakunta pyytää tarjouksia. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ajalle 1.1.2011 31.12.2012.

21.9.2010. Haukiputaan kunta/perusturvalautakunta pyytää tarjouksia. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ajalle 1.1.2011 31.12.2012. 1 TARJOUSPYYNTÖ (Luonnos) 21.9.2010 Haukiputaan kunta/perusturvalautakunta pyytää tarjouksia sosiaalipäivystyksestä Oulun seudulla. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ajalle 1.1.2011 31.12.2012. Sopimukseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDEN AIKAISTEN SIKIÖN KROMOSO- MI- JA RAKENNEPOIKKEAVUUKSIEN SEULONNASTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDEN AIKAISTEN SIKIÖN KROMOSO- MI- JA RAKENNEPOIKKEAVUUKSIEN SEULONNASTA Terveyskeskus 16.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDEN AIKAISTEN SIKIÖN KROMOSO- MI- JA RAKENNEPOIKKEAVUUKSIEN SEULONNASTA 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne raskauden aikaisten sikiön kromosomi-

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA JA TOIMITUSPALVELUSTA KOTIHOIDON ASIAKKAILLE

TARJOUSPYYNTÖ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA JA TOIMITUSPALVELUSTA KOTIHOIDON ASIAKKAILLE TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA JA TOIMITUSPALVELUSTA KOTIHOIDON ASIAKKAILLE pyytää tarjousta lääkkeiden annosjakelusta pitkäaikaisen kotihoidon asiakkaille ajalle 1.5.2011 31.12.2012

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT /SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT Hankinnan kohde ja kuvaus Dnro: KH 368/2014 Tällä tarjouspyynnöllä Siuntion kunta pyytää tarjousta oman henkilöstönsä kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTATUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTATUTKIMUKSISTA 1 Mäntsälän kunta TARJOUSPYYNTÖ 21.3.2011 Mustijoen perusturva Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTATUTKIMUKSISTA Mustijoen perusturvan osalta, Mäntsälän

Lisätiedot

KOTIHOIDON JA VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN LISÄTARPEEN HANKINTA OSTOPALVELUNA

KOTIHOIDON JA VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN LISÄTARPEEN HANKINTA OSTOPALVELUNA 1/7 KOTIHOIDON JA VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN LISÄTARPEEN HANKINTA OSTOPALVELUNA 1. HANKINNAN KOHDE Kilpailutuksen kohteena on puitejärjestely (ks. tarjouspyynnön kohta 4) seuraavista aikaperusteisista

Lisätiedot

Työnohjausmuodot: yksilötyönohjaus ryhmätyönohjaus työyhteisön työnohjaus yksilötyönohjaus esimiehille ryhmätyönohjaus esimiehille

Työnohjausmuodot: yksilötyönohjaus ryhmätyönohjaus työyhteisön työnohjaus yksilötyönohjaus esimiehille ryhmätyönohjaus esimiehille 1 Nurmijärven kunnan sivistystoimen henkilöstön työnohjauspalvelut (puitejärjestely) 1. Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohteet: Nurmijärven kunnan sivistystoimi hankkii tällä tarjouspyynnöllä eri

Lisätiedot

TYÖTERVEYSPALVELUT 1.1.2016-31.12.2019

TYÖTERVEYSPALVELUT 1.1.2016-31.12.2019 1 TYÖTERVEYSPALVELUT 1.1.2016-31.12.2019 17.6.2015/mpe Sisällysluettelo 1. Hankinnan kohde... 2 2. Työterveyspalvelujen nykytilanne ja kuvaus toimintaympäristöstä... 3 3. Henkilöstön asema... 4 4. Palvelulle

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOIDON KIRURGISISTA PALVELUISTA AJALLE 01.01.2016 31.12.2019 SEKÄ OPTIOT 1 +1

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOIDON KIRURGISISTA PALVELUISTA AJALLE 01.01.2016 31.12.2019 SEKÄ OPTIOT 1 +1 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOIDON KIRURGISET PALVELUT Sivu 1 / 8 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOIDON KIRURGISISTA PALVELUISTA AJALLE 01.01.2016 31.12.2019 SEKÄ OPTIOT 1 +1 Laitilan kaupunki pyytää tarjousta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Työterveydenhuollon lääkäripalvelut

Työterveydenhuollon lääkäripalvelut Tarjouspyyntö 1(8) Työterveydenhuollon lääkäripalvelut Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne Liikelaitos Kuninkaantien työterveys (myöhemmin Tilaaja) työterveydenhuollon lääkäripalveluista. Hankintamenettely

Lisätiedot

Tarjouspyyntö mammografiaseulonnan järjestämiseksi

Tarjouspyyntö mammografiaseulonnan järjestämiseksi Diaarinro Vlk 1733/2014 Tarjouspyyntö mammografiaseulonnan järjestämiseksi 1. Yleistä Valkeakosken kaupunki (jäljempänä Tilaaja) pyytää tarjouksia terveydenhuoltolain 1326/2010 ja seulonnoista annetun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHDISTUSAINEISTA JA VÄLINEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUHDISTUSAINEISTA JA VÄLINEISTÄ 13.8.2013 TARJOUSPYYNTÖ PUHDISTUSAINEISTA JA VÄLINEISTÄ Oulaisten kaupunki pyytää tarjoustanne ammattikäyttöön tarkoitetuista puhdistusaineista ja välineistä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden sekä

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 178/31/2010 PERUSTURVAKESKUS

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 178/31/2010 PERUSTURVAKESKUS KUNNALLISTEN TURVAPUHELINPALVELUJEN HANKINTA JA TURVAPUHELIN- PALVELUTUOTTAJAN ESIVALINTA 1. HANKINNAN KOHDE Lohjan kaupungin perusturvakeskus ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen kilpailuttavat vanhusten,

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ SOTAINVALIDIEN SIIVOUSPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Siivouspalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Sotainvalidien siivouspalvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

Lempäälän kunta Tarjouspyyntö 1 (8) Liikuntatoimi. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta.

Lempäälän kunta Tarjouspyyntö 1 (8) Liikuntatoimi. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Lempäälän kunta Tarjouspyyntö 1 (8) Liikuntatoimi 27.5.2015 Kuntosalin välineet Hankintamenettely Lempäälän kunnan liikuntatoimi pyytää tarjouksia Lempoisten koulun liikuntahallin kuntosalin välineiden

Lisätiedot

17.2.2014. Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn sekä ylläpidon hankinta. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

17.2.2014. Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn sekä ylläpidon hankinta. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Haapajärven kaupunki Tarjouspyyntö 1 ( 15 ) Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn sekä ylläpidon hankinta Haapajärven kaupunki pyytää tarjouksia rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn hankinnasta

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TEKSTIILIHUOLTOPALVELUSTA (Dno 190/135/2010) kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi

TARJOUSPYYNTÖ TEKSTIILIHUOLTOPALVELUSTA (Dno 190/135/2010) kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ TEKSTIILIHUOLTOPALVELUSTA (Dno 190/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus Virkatie

Lisätiedot

SOTAINVALIDIEN KOTI- JA SIIVOUSPALVELUT

SOTAINVALIDIEN KOTI- JA SIIVOUSPALVELUT Hausjärven kunta TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta Keskustie 2-4 12100 Oitti 9.11.2011 VIITE: Perusturvalautakunnan päätös 9.11.2011 Ilmoitus HILMA:ssa 11.11.2011 ja Etelä-Hämeen lehdessä 17.11.2011 SOTAINVALIDIEN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN PALVELUISTA / LYMFATERAPIA JA DIABEETIKKOJEN JALKAHOITO

TARJOUSPYYNTÖ LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN PALVELUISTA / LYMFATERAPIA JA DIABEETIKKOJEN JALKAHOITO 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN PALVELUISTA / LYMFATERAPIA JA DIABEETIKKOJEN JALKAHOITO 1. YLEISTÄ Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvien diabeetikkojen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot