KAUHAVAN KAUPUNGIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNGIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNGIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA

2 Kauhavan kaupunki Riskienhallintapolitiikka Sisällysluettelo 1 RISKIENHALLINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET RISKIENHALLINTAPOLITIIKAN SOVELTAMISALA JA SISÄLTÖ RISKIENHALLINNAN KESKEISET KÄSITTEET RISKIENHALLINNAN TEHTÄVÄT JA VASTUUT RISKIEN TUNNISTAMINEN, ARVIOINTI JA HALLINTA RISKIENHALLINNAN RAPORTOINTI JA ARVIOINTI RISKIENHALLINTAPOLITIIKAN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO LIITTEET... 9 Liite 1: Riskien rahoittaminen vakuutuksilla... 9 Liite 2: Riskienhallintalomake

3 Kauhavan kaupunki Riskienhallintapolitiikka 1 RISKIENHALLINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kauhavan kaupungin johtamisjärjestelmä, arvot tavoitteet luovat perustan kaupunkikonsernin riskienhallinnalle. Sisäisen valvonnan kokonaisvaltaisen riskienhallinnan tarkoituksena on tukea kaupunkia sen konserniyhteisöjä perustehtävien laadukkaassa toteuttamisessa, strategian asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa sekä kuntalaisten, asiakkaiden, henkilöstön omaisuuden turvaamisessa erilaisilta riskeiltä. Riskienhallinnalla varmistetaan, että toiminta tkuu kaikissa tilanteissa keskeytyksittä häiriöittä laadukkaasti kustannustehokkaasti. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että johtaminen, toiminnan suunnittelu päätöksenteko perustuvat oikeaan riittävään tietoon. Kaupunginhallituksella kaupunginjohtalla, lautakunnilla, johtokunnalla, johtavilla viranhaltijoilla, yksiköiden esimiehillä sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajilla hallituksen jäsenillä on oltava käytettävissään riittävät tiedot tehtävistä, toimintojen laadusta vaikuttavuudesta, taloudellisesta asemasta tiedonhallinnasta sekä niihin kohdistuvien riskien hallinnasta, vahvuuksien mahdollisuuksien hyödyntämisestä. Tytäryhteisöillä voi olla myös omaa riskienhallintapolitiikkaa. Tällöin tytäryhteisön hallituksen tulee varmistaa, että yhteisön riskienhallintapolitiikka ei ole ristiriidassa kaupungin riskienhallintapolitiikan kanssa. 2 RISKIENHALLINTAPOLITIIKAN SOVELTAMISALA JA SISÄLTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymää riskienhallintapolitiikkaa sovelletaan Kauhavan kaupunkikonsernissa, sen kaikilla tasoilla kaikessa toiminnassa. Kaupunginhallitus muut tilivelvolliset toimielimet valvovat riskienhallinnan järjestämistä toimivuutta. Kaupungin strategian sen toteutumista tukevan riskienhallintapolitiikan lkauttaminen on ensisiisesti kaupunginjohtan, muiden johtavien viranhaltijoiden esimiesten vastuulla. Riskienhallinnan lkauttamiseksi osana johtamisjärjestelmää laaditaan yksiköille arviointiohjelma, jossa alustavasti aikataulutetaan vastuutetaan valtuustokauden aikana suoritettavat riskien tunnistamisen, arvioinnin, hallinnan sekä seurannan raportoinnin toimenpiteet. Riskienhallintapolitiikka määrittelee riskienhallinnan päämäärän tavoitteet, toiminnalliset vastuut toteutuskeinot. Kaupunginhallitus muut tilivelvolliset toimielimet sekä johtavat viranhaltit voivat antaa sisäistä valvontaa riskienhallintaa tarkentavia käytännön ohjeita, joita tulee noudattaa. 3

4 Kauhavan kaupunki Riskienhallintapolitiikka 3 RISKIENHALLINNAN KESKEISET KÄSITTEET Riski Riskillä tarkoitetaan kaupungin toiminnasta aiheutuvaa, sellaisen tapahtuman mahdollisuutta, joka aiheuttaa tai josta seuraa kaupungille taloudellisia menetyksiä tai henkilövahinko kaupungin henkilöstölle, kuntalaisille tai muille ulkopuolisille. Laajemman määritelmän mukaan riski ei ole vain jonkin ei-positiivisen mahdollinen tapahtuminen, vaan myös se, että jotain hyvää jää tapahtumatta. Riski voi toteutuessaan vaarantaa kaupungin sen konserniyhteisöjen perustehtävän laadukasta toteutumista, strategisten tavoitteiden saavuttamista uudistusten toteutumista, toiminnan vaikuttavuutta taloudellisuutta, taloudellisen aseman sekä hyvän hallintotavan toteutumista. Riski voi myös aiheuttaa vahinkoa, menetyksiä tai resurssien tuhlausta sekä vaikuttaa negatiivisesti imagoon, kuntalaisiin, asiakkaisiin, henkilöstöön tai muihin sidosryhmiin. Riskit voidaan ryhmitellä liike- vahinkoriskeihin seuraavasti: LIIKERISKIT VAHINKORISKIT Menetyksen / voiton mahdollisuus Henkilöriskit - uupuminen - ilmapiiri - tapaturmat - osaaminen / avainhekilöt Omaisuusriskit - tulipalo - rikkoontuminen - murto, vuoto Toiminnan riskit - vastuu - keskeytys Riskiä arvioidaan tapahtuman todennäköisyyden seurauksen vakavuuden perusteella. Kokonaisvaltainen riskienhallinta Riskienhallinnalla tarkoitetaan kaupunginhallituksen konsernijohdon vastuulla olevaa järjestelmää prosessia, jolla hallitus konsernijohto voivat varmistua kaupungin sen yksiköiden sekä konserniyhteisöjen olennaisten riskien asianmukaisesta hallinnasta. Riskienhallintaprosessilla tarkoitetaan systemaattista toimintatapaa, jonka mukaisesti olennaisia riskejä tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan valvotaan. Riskienhallintaan kuuluu myös toimintaympäristön muutosten systemaattinen säännöllinen tarkastelu. 4

5 Kauhavan kaupunki Riskienhallintapolitiikka Kauhavan kaupunkikonsernin riskienhallinta on kokonaisvaltaista perustuen strategioihin, niitä toteuttaviin toimintarakenteisiin -tapoihin, - arviointiasiakirjoihin, hyvän hallintotavan mukaisiin menettelyihin sekä henkilöstön ammatilliseen osaamiseen niiden tkuvaan kehittämiseen. 4 RISKIENHALLINNAN TEHTÄVÄT JA VASTUUT Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohta Johtoryhmä Kaupunginvaltuusto hyväksyy riskienhallintapolitiikan. Valtuusto ottaa riskinäkökulman huomioon asettaessaan strategiset sekä toiminnalliset taloudelliset tavoitteet sekä tehdessään päätöksiä priorisoidessaan resursse. Päätöksenteossa otetaan huomioon päätösten vaikutukset eri aikajänteen riskit. Kaupunginhallitus päättää riskienhallinnan järjestämisestä ottaa riskinäkökulman, vahvuudet mahdollisuudet huomioon johtaessaan, valmistellessaan toimeenpannessaan strategiat, tavoitteet, resurssit, konserniohuksen -valvonnan. Hallitus oha riskienhallintapolitiikan toimeenpanoa valvoo sen riittävyyttä sekä tehokkuutta. Valvontatehtävässään hallitus voi käyttää apunaan johtoryhmää, esimiehiä tarvittaessa muita asiantuntijoita. Tietoturvallisuuden riskienhallinnan perustaksi kaupunginhallituksen henkilöstö- talousosto hyväksyy tietoturvaperiaatteet. Kaupunginjohta vastaa tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta tuloksellisesta hoitamisesta, strategioiden, toiminta- talous- suunnitelman, talousarvion sekä konserniohjeen valvonnan tuloksellisesta toimeenpanosta. Hänellä on vastuu kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisestä osaksi tehokasta johtamista hyväksytyn riskienhallintapolitiikan mukaisesti sekä sen toimeenpanon toimivuuden raportoinnista hallitukselle. Johtoryhmä avustaa kaupunginjohtaa varmistumaan siitä, että kaupunkikonsernissa on koko toiminnan kattava riittävä sisäinen valvonta riskienhallinta. Ryhmä koordinoi seuraa riskienhallintapolitiikan toimeenpanoa arvioi riskienhallinnan menettelyiden riittävyyttä tehokkuutta. Ryhmän tehtävänä on valmistella kaupungin toimintakertomukseen sisältyvä hallituksen selonteko sisäisen valvonnan riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisestä. 5

6 Kauhavan kaupunki Riskienhallintapolitiikka Lautakunnat johtokunta Tilivelvolliset toimielimet vastaavat oman tehtäväalueensa riskienhallinnan toteuttamisesta kaupungin riskienhallintapolitiikan ohjeiden mukaisesti ottavat riskienhallintaan liittyvät tekijät huomioon päätöksenteossa. Toimielimet hyväksyvät tehtäväalueensa riskienhallinnan toimenpideohjelman valvovat toimenpideohjelmien toteuttamista tehtäväalueellaan. Toimielimet toimittavat vuosittain tammikuun loppuun mennessä samanaikaisesti talousarviossa määriteltyjen strategisten tavoitteiden toteutumisen raportoinnin kanssa tehtäväalueeltaan raportin riskienhallinnan järjestämisestä toimivuudesta kaupunginhallitukselle tilinpäätöksen yhteydessä annettavaa selontekoa varten. Johtavat viranhaltit esimiehet Henkilöstö Kaupunginjohta, johtavat viranhaltit sekä muut esimiehet vastaavat oman tehtäväalueensa riskien tunnistamisesta arvioinnista sekä ottavat riskienhallintakysymykset huomioon päätöksenteossa, suunnittelussa seurannassa. Johtavat viranhaltit raportoivat riskienhallintapolitiikan toimeenpanosta sekä riskienhallinnan toimenpideohjelmien toteutuksesta mm. niiden yhteydessä tunnistetuista olennaisiksi arvioiduista sekä toteutuneista riskeistä hallitukselle, lautakunnalle tai johtokunnalle. Myös päätetyistä riskienhallinnan toimenpiteistä raportoidaan kaupunginhallitukselle em. toimielimille osana normaalia raportointia. Kaupungin tytäryhteisöjen henkilöstö huomioi oman vastuualueeseensa liittyvät riskit omassa toiminnassaan pyrkii ehkäisemään riskitilanteiden syntymistä. Henkilöstö tekee aloitteita riskien minimoimiseksi ehkäisemiseksi sekä saattaa esimiehensä tietoisuuteen havaitsemansa toimintaan liittyvät riskit. Tytäryhteisön hallitus toimitusjohta Kunkin tytäryhteisön hallitus vastaa yhdessä toimitusjohtan kanssa riskien hallinnasta sekä riskienhallintaprosessin kokonaisvaltaisuudesta systemaattisuudesta. Tytäryhteisöt ovat velvoitettu ottamaan omassa riskienhallinnassaan huomioon kaupungin riskienhallintapolitiikan, omistapoliittiset linukset tavoitteet sekä konserniohjeen määräykset. Tytäryhteisöjen tulee raportoida konsernijohdolle merkittävistä riskeistä välittömästi niiden ilmetyttyä sekä riskienhallinnan järjestämisestä, toimivuudesta riittävyydestä vuosittain joulukuun loppuun mennessä. 6

7 Kauhavan kaupunki Riskienhallintapolitiikka 5 RISKIEN TUNNISTAMINEN, ARVIOINTI JA HALLINTA Riskien tunnistaminen arviointi Riskit luokitellaan strategisiin, toiminnallisiin, taloudellisiin vahinkoriskeihin. Riskit voivat olla sisäisiä tai ulkoisia. Niitä tunnistetaan osana kaupungin sen yksiköiden sekä tytäryhteisöjen tavanomaista johtamista, päätöksentekoa sen valmistelua, toiminnan talouden suunnittelua sekä a arviointia. Riskit voivat kohdistua tehtävien häiriöttömään toteuttamiseen, yksiköiden tytäryhteisöjen toimintoihin, päätöksentekoon, talouteen, rahoitukseen, kuntalaisiin, henkilöstöön, omaisuuteen eri sidosryhmiin. Riskit voivat uhata mm. strategian toteutumista, tuloksellisuutta, toiminnan lainmukaisuutta tai hyvää hallintotapaa, varojen omaisuuden asianmukaista hallintaa, kaupunkilaisten, asiakkaiden henkilöstön turvallisuutta terveyttä, johtamisen edellyttämän tiedon riittävyyttä oikeellisuutta. Tunnistetut riskit arvioidaan määrällisesti /tai laadullisesti, jolloin arvioidaan tunnistetun riskin toteutumisen todennäköisyys sekä seurauksen luonne vakavuus. Riskien arviointi suoritetaan riskien tunnistamisen yhteydessä. Tunnistetut riskit luokitellaan vähäisiin, kohtalaisiin, merkittäviin kriittisiin riskeihin. Riskienhallinnan menettelyt kohdistetaan erityisesti kohtalaisiin, merkittäviin kriittisiin riskeihin. Kokonaisvaltainen riskien arviointi toteutetaan valtuustokausittain. Riskien hallinta Riskienhallintaa toteutetaan riskienhallintaprosessin avulla mm. osana talousarvion valmistelua, vuosisuunnittelua a. Vastuutahojen tulee kartoittaa toimintaansa tavoitteitaan uhkaavat riskit ainakin kerran valtuustokaudessa, sekä seurata päivittää tilannettaan eteenpäin katsoen. Riskeistä raportoidaan valtuustolle tilinpäätösraportoinnin yhteydessä. Myös toiminnan muutostilanteisiin kuuluu riskien niiden hallinnan läpikäyminen. toimenpiteenä voi olla riskin poistaminen, pienentäminen, pitäminen omalla vastuulla, riskin siirtäminen sekä vahingontorjunta seurauksiin varautuminen toiminnallisesti. Riskien välttäminen on riskienhallinnan peruskeino. Riskien poistaminen kokonaan ei yleensä ole mahdollista. Riskien pienentämisellä pienennetään vahinkotapahtuman todennäköisyyttä /tai seurauksia. Riskejä voidaan siirtää esimerkiksi sopimuksilla toisen osapuolen kannettavaksi. Tämä tulee huomioida esim. ostopalveluita kilpailutettaessa tarjouspyyntövaiheessa. Varautumalla riskien seuraamuksiin toiminnallisesti varmistetaan toiminnan tkuvuus niissä tilanteissa, joissa riski mahdollisesti toteutuu. 7

8 Kauhavan kaupunki Riskienhallintapolitiikka Kauhavan kaupunkikonsernissa seurataan analysoidaan merkittäviä toteutuneita riskejä sekä läheltä piti -tilanteita. Tavoitteena on tkuvasti kehittää omia toimintatapo, jotta tunnistetut riskit eivät voisi toteutua. Johtoryhmä käy läpi analysoidut tapaukset, raportoidun tiedon sekä päätetyt riskienhallinnan menettelyt esittää suosituksia riskienhallinnan kehittämiseksi. Kaupunginhallitus, kaupunginjohta, johtavat viranhaltit muut esimiehet määrittelevät kukin vastuualueellaan riskien luonteen perusteella tarkoituksenmukaisimmat tehokkaimmat riskienhallinnan menettelyt, jotka toimeenpannaan systemaattisesti. Riskienhallintaprosessi Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan tkuvuudesta häiriöttömyydestä. Riskienhallintaprosessi perustuu 1. Riskien tunnistamiseen kuvaamiseen 2. riskin toteutumisen vaikutusarviointiin (merkittävyyteen) riskin toteutumisen todennäköisyyteen 3. mahdollisuuteen hallita riskiä eri menetelmillä (valvonta) 4. riskeistä raportoimiseen riskien an Liitteenä 2 olevien lomakkeiden tarkoituksena on antaa näkökulmia riskienhallintatyöhön helpottaa järjestelmällistä dokumentoitua riskienarviointia. 6 RISKIENHALLINNAN RAPORTOINTI JA ARVIOINTI Kaupunginhallitus seuraa arvioi riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuutta riittävyyttä. Hallitus voi käyttää apunaan kaupunginjohtan lisäksi johtavia viranhaltijoita, esimiehiä sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita. Riskienhallinnan sisäisen valvonnan järjestämisestä raportoidaan osana tilinpäätösraportointia. 7 RISKIENHALLINTAPOLITIIKAN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kauhavan kaupunkikonsernin riskienhallintapolitiikan siihen tehtävät muutokset. Kauhavan kaupungin riskienhallintapolitiikka tulee voimaan

9 Kauhavan kaupunki Riskienhallintapolitiikka 8 LIITTEET Liite 1: Riskien rahoittaminen vakuutuksilla Vakuuttamisella voidaan sattumanvarainen, suuri vahinkomeno muuntaa ennalta määrätyksi, tasaiseksi vuosikustannukseksi. Vakuutus voi koskea vain ennalta sovittua korvausta mahdollisen taloudellisen vahingon varalta. Koska vakuutus voi koskea vain etuutta tappion varalta, omaisuuden tuhoutuessa voidaan korvata vain enintään todellinen tappio. Riskienhallintaan liittyviä lakisääteisiä vakuutuksia ovat tapaturmavakuutus liikennevakuutus. Sopimuksilla pakollisiksi määrättyjä vakuutuksia on esim. ryhmähenkivakuutus. Riskin siirtäminen vakuutusyhtiön kannettavaksi on aina yksilöllinen riskienhallintapäätös. Vakuutussopimuksiin otetaan yleisesti ns. omavastuu, jolloin korvaus ei peitä koko menetystä, vaan osa siitä jää vahingonkärsineelle. Omavastuuosuuden suuruus pienentää vakuutusmaksun määrää. Omavastuiden avulla säästytään aivan pienten korvausten suorittamisesta aiheutuvilta hallintokuluilta. Lisäksi vakuutuksenottalla on intressiä esim. sopivalla varovaisuudella varotoimin tehokkaammin ennakolta estää vahingonvaaraa. Vakuuttamisen prosessi käsittää seuraavat vaiheet: - vakuutustarpeen arviointi - vakuuttamisen sisällöllinen päättäminen - vakuutusyhtiöiden kilpailuttaminen, tarjouspyynnön laatiminen, tarjousten vertailu hankinnasta päättäminen - vakuutussopimuksen hyväksyminen allekirjoittaminen - vakuuttamisesta tiedottaminen asianosaisille - vakuutussopimuksen valvonta vakuutussopimusasiakirn säilyttäminen - mahdollisissa vahinkotapauksissa vahingosta ilmoittaminen korvausprosessin valvominen - muutoksista tiedottaminen vakuutusyhtiölle vakuutusyhtiöltä saadun informaation käsittely - vakuutustarpeen uudelleenarviointi vakuutusten uudelleen kilpailuttaminen Vakuutussuunnitelman päivitys edeltää vakuutusten kilpailutusta. Kaupunginhallitus tekee vakuutuksia koskevan hankintapäätöksen. Kaupungin vakuutukset on kilpailutettu vuonna Kaupunki käyttää vakuutusasioissa kilpailutus mukaan lukien asiantuntina vakuutusmeklaria alkaen kaupungin vakuutukset on otettu seuraavasti: - Julkisyhteisövakuutus, ryhmätapaturmavakuutus, metsävakuutus lakisääteisen tapaturmavakuutus If Vahinko- vakuutusyhtiö Oy:ltä - Ajoneuvovakuutukset Pohjola Vakuutus Oy:ltä 9

10 Kauhavan kaupunki Riskienhallintapolitiikka - Maatalouslomittajien lakisääteinen tapaturmavakuutus vastuuvakuutus Pohjola Vakuutus Oy:ltä. Eri vakuutuslajeilla on erilaiset omavastuut. Omavastuutasot määritellään aina vakuutusten kilpailutuksen yhteydessä. Omavastuutasot suhteutetaan kaupungin toiminnan volyymiin siitä johdettavaan riskinkantokykyyn. 10

11 Kauhavan kaupunki Riskienhallintapolitiikka Liite 2: Riskienhallintalomake Riskienhallintalomakkeiden täyttöohje Riskin vaikutuksen arviointi asteikolla 1 6: Mitä suurempi vaikutus tavoitteisiin tai toimintoihin taikka taloudellisesti, sitä suurempi arvo annetaan. Riskin todennäköisyyden arviointi asteikolla 1 6: Mitä suurempi toteutumisen todennäköisyys, sitä suurempi arvo annetaan. Riskin kokonaisarviointi vaikutuksen todennäköisyyden perusteella (kerrotaan annetut luvut keskenään; skaala on siten 1 36): Mitä suurempi toteutumisen todennäköisyys vaikutus, sitä vakavampi merkityksellisempi riski on. Esimerkki kokonaisarviosta: Lajitellaan saadun luvun perusteella riskit merkittävyyden perusteella ryhmiin 1-2: mitätön riski 3-4: pieni riski 5-8: kohtalainen riski 9-16: tuntuva riski 18-25: merkittävä riski 26-36: sietämätön riski 11

12 Kauhavan kaupunki riskienhallintapolitiikka Liite 2 Kunta: Laatit: TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten huomiointi toiminnassa) Hallintosäännön muiden sääntöjen ohjeiden antasaisuus, kattavuus niiden tunteminen Toimielintyöskentelyn pelisääntöjen määrittely Valtuuston päättämät sisäisen valvonnan riskienhallinnan periaatteet Tehtävien, vastuiden toimivaltuuksien selkeys (antasaiset tehtävänkuvaukset, prosessikaaviot jne.) delegointi otto-oikeus päätöksenteossa Erilliset toimenpideohjelmat (toimialoittain), esim. elinkeinopolitiikka, maapolitiikka, henkilöstöpolitiikka Palvelujen järjestäminen (itse tuotettu, ostopalvelu, yhteistoiminta tms.) Tehtävien häiriötön toiminta lla (esim. odottamattomien tapahtumien vaikutukset)

13 Organisaatiorakenteen selkeys tarkoituksenmukaisuus Konserniohjeistus (ml. riskienhallinta) Konsernivalvonnan järjestäminen Omistaohus

14 Kunta: Laatit: SUUNNITTELU- JA SEURAN- TAJÄRJESTELMÄ Kuntastrategian laatiminen (toimintaympäristön analyysi, kokonaisnäkemys kunnan kuntakonsernin toiminnasta, henkilöstön johtamisen, palvelurakenteiden - prosessien sekä taloudenpidon tuottavuuden kehittämisen linukset) Strategian tavoitteiden päämäärien toteutuminen Talousarviotavoitteiden johtaminen kuntastrategiasta Tavoitteet kattavat olennaiset asiakokonaisuudet perustehtävät (ml. konserni) Tavoitteiden selkeys, mitattavuus, yhteys resursseihin jne. Talousarvion täydellisyys (kaikki tiedossa olevat menot tulot on budjetoitu) Talousarvion talousarviomuutokset Tavoitteiden toteutuminen (toteutumista uhkaavien riskien tunnistaminen)

15 Kunta: Laatit: PÄÄTÖKSENTEKO Päätöksenteossa noudatetaan säädöksiä määräyksiä Päätösten valmistelu ennakkoarviointi (riittävän laasti, vrt. Suomen Kuntaliiton suositus ten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa ) Päätösten tiedoksianto Päätösten täytäntöönpanon Päätöksenteon delegointi otto-oikeus

16 Kunta: Laatit: HENKILÖSTÖ Henkilöstöä koskeva toimenpideohjelma Henkilöstön riittävyys/saatavuus Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen (kehittämis- koulutussuunnitelma) Varahenkilöjärjestelmä Perehdytys Työtehtävien eriyttäminen Työhyvinvointi Työturvallisuus Työterveyshuolto

17 Kunta: Laatit: TIETOJÄRJESTELMÄT Tietosuunnitelma (perustuu kuntastrategiaan) Tietojärjestelmien toimivuus Tietojärjestelmien antasaisuus Tietojärjestelmien turvallisuus Menetelmä- järjestelmäkuvaukset, yhteensopivuus Käyttöoikeudet salassapito

18 Kunta: Laatit: TALOUS Talouden tasapaino Rahoitus (oma rahoitus, lainarahoitus ehtoineen, elinkaarimalli tms.) Valtionavustusten yms. hakeminen Taloudelliset vastuut Maksuvalmiusennusteet Sijoitustoiminta varainhoito (hyväksytyt periaatteet) Lainanotto (hyväksytyt periaatteet)

19 Kunta: Laatit: HANKINNAT Julkiset hankinnat (kilpailutus) Pienhankinnat (omat hankintaohjeet) Hankintavaltuudet Hankintojen toteutumisen (ml. määrärahat)

20 Kunta: Laatit: SOPIMUKSET JA PROJEKTIT Sopimusten hallinta (sopimuksen noudattaminen, voimassaolo, irtisanominen, optiovuodet) Projektit (käynnissä olevat suunnitellut): asettaminen, ohjeistus, talousarvio, toteutuminen, rahoituksen hakeminen

21 Kunta: Laatit: OMAISUUS Kiinteistöjen kunnossapito, kuntoarviot, toimitilat, kulunvalvonta, vakuutukset, arvostus Koneet laitteet Investointisuunnitelma; tarvekartoitukset, kustannusarviot, tulorahoituksen riittävyys, poistotaso Omaisuuden valvonta/inventoinnit

22 Kunta: Laatit: TALOUS- JA HENKILÖSTÖ- HALLINNON PROSESSIT Ostot Myynnit ( perintä) Pysyvien vastaavien kirnpito Kirnpito tilinpäätös (ml. konsernitilinpäätös) Maksuliikenne Kassanhallinta Varasto Palkanlaskenta palvelussuhdeasiat Matkalaskut

23 Kunta: Laatit: TIEDONKULKU Tiedonkulku (johdolle, kuntalaisille, henkilöstölle, sidosryhmille) Tiedottaminen (kuntalaisille, sidosryhmille)

24 Kunta: Laatit: SEURANTA Toteumaraportointi, määräraha, poikkeamat Suoriutumisen (ml. ostopalvelut) Tuloksellisuus Asiakaspalautteet/valitukset

25 Kunta: Laatit: MUUT NÄKÖKULMAT Muuta (toiminnan mukaan omat laajennukset)

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Sisäisen valvonnan ohje 1.10.2013. (KV xx : xx xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Sisäisen valvonnan ohje 1.10.2013. (KV xx : xx xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Sisäisen valvonnan ohje (KV xx : xx xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA... 3 1.1 Hailuodon kunnan johtamisjärjestelmä... 3 1.2

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisällysluettelo 1. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA KÄSITTEINÄ 3 2. SISÄINEN

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 Haapajärven kaupunki Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 SISÄISEN VALVONNAN OHJE 1. Sisäisen valvonnan määrittely Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Valvonnan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Konserniohje Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 SISÄLLYSLUETTELO ORIVEDEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE...5 1 Kuntakonsernin määrittely ja ohjeen soveltamisala... 5 2 Konserniohjeen

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet Kauniaisten kaupunki Sisäisen valvonnan ohjeet 2 1. SISÄISEN VALVONNAN KÄSITTEESTÄ 1.1. Yleistä Riittävä ja näkyvä valvonta on välttämätön edellytys julkisen toiminnan luotettavuudelle. Valvonnan avulla

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

SISÄINEN VALVONTA. 1. Kunnan valvontajärjestelmä

SISÄINEN VALVONTA. 1. Kunnan valvontajärjestelmä 1 SISÄINEN VALVONTA 1. Kunnan valvontajärjestelmä Kuntalain 9. luvussa on määritelty hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Kunnan valvontajärjestelmä voidaan sen mukaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kaupunginhallitus 23.2.2015 63 Kaupunginvaltuusto 5.3.2015 x 1 1. Kaupungin omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11. Konserniohje

Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11. Konserniohje Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11 Konserniohje Valtuusto hyväksynyt 7.9.2009 Voimaantulo 1.1.2010 2 1. Kunnan omistajapolitiikka...3 2. Konserniohjeen tarkoitus

Lisätiedot

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Vaalan kunnan konserniohje 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Kunnan omistajapolitiikka... 1 2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 3 Kuntakonserni...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 1. Sairaanhoitopiirin omistajapolitiikka Kuntayhtymän omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kuntayhtymän pitkäjänteinen

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot