VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2016 1(35) Kinnulan kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2016 1(35) Kinnulan kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone"

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2016 1(35) Aika klo 15:00-17:23 Paikka Kinnulan kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Pärnänen Raimo varapuheenjohtaja Jämsén Reijo jäsen Kuntsi Arto jäsen Rekonen Arja jäsen Rossi Risto varajäsen Saastamoinen Tapio jäsen Salonpää Pauli jäsen Tiainen Irja jäsen Muut Laurila Marja esittelijä, toimialajohtaja Urpilainen Arja pöytäkirjanpitäjä Poissa Koskela Jyrki jäsen Kuusela Miia jäsen Laitala Sampo Kinnulan khall edustaja Jämsén Teppo Pihtiputaan khall edustaja Haiko Leila Viitasaaren khall edustaja Hakkarainen Anitta Kinnulan khall pj Ylälehto Jani Pihtiputaan khall pj Minkkinen Tiina Viitasaaren khall pj Kanervio Pekka Kinnulan kunnanjohtaja Kinnunen Ari Pihtiputaan kunnanjohtaja Kinnunen Janne Viitasaaren kau pun gin joh taja Asiat Allekirjoitukset Tuija Tuikkanen Puheenjohtaja Arja Urpilainen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kinnulassa Arja Rekonen Pauli Salonpää Pöytäkirjan nähtävilläolo Kinnulan ja Pihtiputaan sosiaalitoimistot aukioloaikana. Vii tasaa ren kaupungintalon perusturvaosaston toimisto klo 9-13.

2 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Pöytäkirjanpitäjä Arja Urpilainen

3 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 57 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 58 Esityslistan hyväksyminen 6 59 Wiitaunionin etu-luokan perustaminen sivistystoimen ja perusturvan yhteistyönä 7 60 Perusturvan asiakasliikenteen kilpailutus Endoskopialaitteiden pesukoneen hankinta Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelusetelin käyttäjäksi liittyminen 63 Yöhoidon ostopalvelujen lisääminen / Vanhusten palvelukeskus ja Palvelutalo Lehtola, Viitasaari Hammashoitokoneen hankinta Viitasaarelle Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus Ilmoitusasiat Muut ajankohtaiset ja valmisteilla olevat asiat 32

4 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perusturvalautakunta Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puo let jäsenistä on läsnä. Kokouskutsuna toimiva esityslista on lähetetty säh kö pos til la viikko ennen kokousajankohtaa. Hallintosäännön mukaan puheen joh ta ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös Perusturvalautakunnan puheenjohtaja: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Perusturvalautakunta Päätös Lautakunta valitsee kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Arja Rekonen ja Pauli Salonpää.

6 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Esityslistan hyväksyminen Perusturvalautakunta Päätös Muutoksenhaku Perusturvan toimialajohtaja: Hyväksytään kokouksen julkisten asioiden esityslista. Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto. Toimenpiteet -

7 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Wiitaunionin etu-luokan perustaminen sivistystoimen ja perusturvan yhteistyönä 247/406/2016 Perusturvalautakunta Pihtiputaan valtuuston yksi sivistystoimelle antamista tavoitteista vuodelle 2016 oli erityisopetuksen kuntakohtaisen ohjelman laatiminen. Tarkoitusta var ten sivistystoimen toimialajohtaja on perustanut työryhmän, johon kuulu vat perusturvan toimialajohtaja Marja Laurila, rehtorit Markku Piippo ja Ja ri Kunelius sekä sivistystoimen toimialajohtaja Ritva Holster. Työryhmä on kokoontunut useita kertoja ja kuullut asiantuntijoina mm. Ylivies kan etu-luokan erityisopettaja Reija Aspforssia ja Putaanvirran eri tyisopet ta ja Tuija Jämseniä sekä perusturvasta vastaava sosiaalityöntekijä Maarit Jomppasta ja perhe- ja mielenterveyspalvelujohtaja Tytti Mäkistä. Työryh mä vieraili myös Ylivieskassa tutustumassa etu-luokan toimintaan. Etu-luokan perustamista on käsitelty pidetyssä perusturvan ja sivis tys lau ta kun nan yhteiskokouksessa, jossa päätettiin lähteä viemään asiaa eteen päin. Tällöin myös sovittiin, että lautakunnat käsittelevät asiaa tou kokuus sa 2016 kokouksissaan. Tarkoituksena olisi perustaa etu-luokka syk syllä Etu-luokalla tarkoitetaan on noin puolen vuoden mittaista ajanjaksoa, jonka ai ka na perusturvan ja sivistystoimen yhteistyöllä erityisen tuen oppilas py ritään saamaan koulukuntoiseksi, jotta hän pystyisi jatkossa käymään koulua omas sa kotiluokassaan, ilman kalliita sairaalakoulujaksoja. Etu-luokankin ai ka na kotiluokan kanssa ollaan jatkuvassa yhteistyössä. Etu-luokkaan va likoi tu vat ne oppilaat, joiden huoltajat myös osaltaan sitoutuvat siihen. Etu-luokan työskentelytavasta on saatu hyviä tuloksia oppilaan, perheen ja kou lun kannalta. Hyvin toimiessaan se säästää perusturvan osalta sekä lasten suo je lun että erikoissairaanhoidon resursseja. Lisäksi se tiivistää en ti sestään perusturvan ja sivistystoimen yhteistyötä, koska kummastakin toi mialas ta on toimijoita etu-luokan toiminnassa. Sivistyslautakunta päättää etu-luokan perustamisesta ja sen sijoittumisesta. Pe rus tur van osalta päätetään etu-luokkatoimintaan annettavasta perhetyön re surs sis ta sekä muista toimijoista, joita sosiaali- ja terveydenhuollosta tarvi taan etu-luokan oppilaille. Oheismateriaali: - Wiitaunionin etu-luokan toimintamalli - Lapsivaikutusten arviointi Lisätiedot: perusturvan toimialajohtaja Marja Laurila, p , sivis tys toi men toimialajohtaja Ritva Holster, p

8 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Päätös Perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä etu-luokan pe rus tami sen Wiitaunioniin perusturvan ja sivistystoimen yhteistyönä. Samalla perus tur va lau ta kun ta osoittaa työntekijäresurssit omalta toimialaltaan etu-luok ka toi min taan siten, että hyödynnetään olemassa olevaa sosiaali- ja ter vey den huol lon työntekijäresurssia. Hyväksyttiin. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto. Ote: sivistyslautakunta.

9 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Perusturvan asiakasliikenteen kilpailutus /240/2016 Perusturvalautakunta Perusturvan asiakasliikenteen voimassaoleva sopimuskausi päättyy Uutta hankintaprosessia on alkuvuoden aikana valmisteltu kul jetus työ ryh män toimesta. Mukana asian valmistelussa ovat olleet Marja Lauri la, Anni Sagulin-Raatikainen, Mervi Rantanen, Saila Kainulainen, Ari-Juk ka Käsmä ja Sari Wilkman. Perusturvan asiakasliikenteen kil pai lutuk seen kuu lu vat Pihtiputaan työkeskuksen asiakaskuljetukset, Pihtiputaan so si aa li huol to lain mukainen asiointiliikenne, Viitasaaren työkeskuksen asia kas kul je tuk set, Viitasaaren vanhusten päiväkeskuksen asia kas kul je tukset sekä Vii ta saa ren sosiaalihuoltolain mukainen asiointiliikenne. Työryhmä on koonnut tulevaa kilpailutusta varten päivitetyt tiedot työ keskus ten ja päiväkeskuksen kuljetustarpeista ja asiakasmääristä. So si aa li huolto lain mukaista reittiliikennettä tarkasteltaessa kävi selkeästi ilmi, että kutsu oh ja tun reittiliikenteen asiakasmäärät kummassakin kunnassa ovat vä häisiä suhteessa tehtyihin sosiaalihuoltolain mukaisiin päätöksiin, kuten lii te aineis tos sa on selvitetty. Pihtiputaalla kuljetuspalvelun käyttäjiä on ollut 19 ja Vii ta saa rel la 16. Pihtiputaalla ja Viitasaarella vanhuspalvelun yli 75-vuotiail le teettämän otantakyselyn mukaan kuljetuspalvelun tarve tu le vai suudes sa kaan ei ole kasvamassa. Kuljetustyöryhmä on ehdottanut asioin ti liiken teen vaihtoehtoiseksi järjestämistavaksi sosiaalihuoltolain mukaisia yksi lö mat ko ja, jotka paremmin vastaisivat asiakkaiden tarpeisiin. Asiaa on käsitelty keskustelutilaisuudessa paikallisten liikennöitsijöiden kans sa Pihtiputaalla , Wiitaunionin johtoryhmässä , Viita saa ren kyläyhdistysten yhteisessä kevätkokouksessa , Viitasaaren van hus neu vos tos sa , työvaliokunnassa , yhteishallituksen ko kouk ses sa sekä Viitasaaren vammaisneuvostossa Myös Pihtiputaan vanhusneuvoston kannanotto on selvitetty. Pihtiputaan van hus neu vos ton ja Viitasaaren vammaisneuvoston kannanotot esitetään ko kouk ses sa. Työvaliokunta päätti kokouksessaan esittää yhteishallitukselle, että siir rytään vanhuspalveluiden myöntämiin matkakortteihin vuoden mää rä ai kai sella kokeilulla. Palveluun käytettävä määräraha ei saa ylittää nykyisen pal velu muo don kustannuksia. Viitasaaren vuotuinen kustannus on ollut ja Pih ti pu taan Muutoksella pyritään paremmin vastaamaan asiakkai den yksilöllisiin tarpeisiin. Yhteishallituksessa asian esittelyn ja keskustelun jälkeen päädyttiin työ valio kun nan esityksen mukaiseen kokeilujaksoon, jonka aikana palvelu jär jeste tään sosiaalihuoltolain mukaisina yksilömatkoina. Viitasaaren vanhusneuvosto esitti lausuntonaan: "Vanhusneuvosto puoltaa

10 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta reit ti lii ken teen muuttamista älykorteilla tms. tapahtuvalle asioin ti lii ken teelle ja toteaa, ettei nykyinen järjestelmä palvele kyläkuntien vanhuksia riit täväs ti; vanhuksen ei tule soitettua kuljettajalle edellisenä päivänä, koska ei tie dä seuraavan päivän vointiaan, jaksaako silloin lähteä keskustaan. Vanhus neu vos to näkee älykorttivaihtoehdon kustannustehokkaana vaihtoehtona kau pun gil le, joka myös parantaisi kyläkunnilla asuvien mahdollisuuksia pääs tä keskustaan asioimaan." Muut lausunnot esitetään kokouksessa. Työvaliokunta- ja yhteishallituskäsittelyjen jälkeen kuljetustyöryhmä esittää, että: 1. Viitasaaren ja Pihtiputaan työkeskusten sekä Viitasaaren vanhusten päivä kes kuk sen asiakaskuljetukset kilpailutetaan erillisinä hankintakohteina. So si aa li huol to lain mukaista asiointiliikennettä ei kilpailuteta reit ti lii ken teenä, vaan toteutetaan jatkossa sosiaalihuoltolain mukaisina yksilömatkoina, ko kei lu ai ka vuoden 2017 loppuun saakka. Sosiaalihuoltolain mukaista kulje tus pal ve lua myönnetään erityisin perustein tukemaan ikäihmisten kotona asu mis ta. 2. Kannustetaan sekä sosiaalihuoltolain- että vammaispalelulain mukaista kul je tus pal ve lua saavia asiakkaita mahdollisuuksien mukaan suorittamaan mat ko ja yhteiskuljetuksin, mitä tuetaan perimällä matkasta ainoastaan yksi oma vas tuu osuus, joka jaetaan mukana olevien matkustajien kesken. Oheismateriaali: - Perusturvan asiakasliikenteen kilpailutus - Perusturvan asiakasliikenteen kilpailutus: ostoliikenteen ehdot - Perusturvan asiakasliikenteen kilpailutus: ostopalvelusopimusluonnos - Perusturvan asiakasliikenteen kilpailutus: Pihtiputaan työkeskus - Perusturvan asiakasliikenteen kilpailutus: päiväkeskuksen ajot - Perusturvan asiakasliikenteen kilpailutus: tajouspyyntöluonnos - Perusturvan asiakasliikenteen kilpailutus: Viitasaaren työkeskus - Vertailulaskelma Shl-kuljetukset Viitasaari Lisätiedot: vammaispalvelujohtaja Saila Kainulainen, p Perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta keskustelee kokouksessaan saatujen lausuntojen perus teel la ja päättää, että 1. Viitasaaren ja Pihtiputaan työkeskusten sekä Viitasaaren vanhusten päivä kes kuk sen asiakaskuljetukset kilpailutetaan erillisinä hankintakohteina. So si aa li huol to lain mukaista asiointiliikennettä ei kilpailuteta reit ti lii ken teenä, vaan toteutetaan jatkossa sosiaalihuoltolain mukaisina yksilömatkoina, ko kei lu ai ka vuoden 2017 loppuun saakka. Sosiaalihuoltolain mukaista kulje tus pal ve lua myönnetään erityisin perustein tukemaan ikäihmisten kotona asu mis ta. 2. Kannustetaan sekä sosiaalihuoltolain- että vammaispalvelulain mukaista

11 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta kul je tus pal ve lua saavia asiakkaita mahdollisuuksien mukaan suorittamaan mat ko ja yhteiskuljetuksin, mitä tuetaan perimällä matkasta ainoastaan yksi oma vas tuu osuus, joka jaetaan mukana olevien matkustajien kesken. Päätös Hyväksyttiin kohdat Merkitään, että lautakunnan jäsenille on toimitettu sähköpostitse Vii ta saaren vammaisneuvoston ja Pihtiputaan vanhusneuvoston kannanotot kä si teltä vään asiaan. Kannanotot tuotiin tulosteina myös kokoukseen (pöytäkirjan liit tei nä). Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto. Tiedoksi: vammaispalvelujohtaja Saila Kainulainen, vs. van hus pal ve lu johta ja Anni Sagulin-Raatikainen, koti- ja asumispalvelujohtaja Mervi Ran tanen.

12 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Perusturvalautakunta Endoskopialaitteiden pesukoneen hankinta 167/240/2016 Perusturvalautakunta Wiitaunionin väestön maha-suolikanavan tähystystutkimukset on tehty vuodes ta 1995 Toiminimi Matti Ranniston tuottamana. Tähystävä lääkäri ja avus ta va hoitaja tuovat mukanaan omat ajanmukaiset tähystyslaitteet eli endo skoo pit. Endoskoopit pestään tarkoitukseen sopivalla pesuaineella, huuhdellaan vedel lä ja desinfioidaan spriillä. Tällainen pesumetodi ei ole enää ny ky oh jeistuk sen mukaista. Kansallisen ja eurooppalaisen ohjeistuksen mukaan tä hystin ten puhdistuksessa on käytettävä tähystimille suunniteltua pesu- ja de sinfek tio ko net ta. Aluehallintovirasto valvoo tämän toteutumista ja uhkana on jo pa tähystystoiminnan keskeyttäminen. Aluehallintovirastolle on annettava mennessä selvitys miten tähystinten desinfektio jatkossa tullaan suo rit ta maan. Mikäli joutuisimme keskeyttämään tähystystoiminnan olisi po ti laat lähetettävä K-S keskussairaalaan. Lähipalvelun hyödyt ovat seuraavat: 1. Taloudelliset hyödyt Tähystyksiä eli skopioita oli v yhteensä 307 kpl (mahatähystyksiä eli gast ros ko pi oi ta 133 kpl ja paksunsuolen tähystyksiä eli kolonoskopioita 174 kpl). Rannisto vuodessa K-S ks vuodessa Gastroskopiat kpl / , kpl / ,50 Kolonoskopiat 340, kpl / , kpl / ,00 Menot Tulot pkl-maks 307 kpl Yhteensä menot Huomioitava on, että omana toimintana potilas maksaa terveyskeskukselle eri kois sai raan hoi don poliklinikkamaksun (307 x 41,70 = ,90 ). Lisäk si ter veys kes kus voi tehdä laskuista 5 % alv-vähennyksen. Eli säästö ,00 /v verrattuna K-S ks:n käynteihin. Huomioitavaa on, että K-S ks:n hin nat eivät ole tarkkaan määriteltyjä johtuen DRG-luokituksesta. Kokonaistaloudellisesti on myös huomioitava matkakustannukset sekä KE- LA:n korvaukset. 2. Tutkimusten nopea saatavuus

13 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Perusturvalautakunta Tähystykset on pystytty järjestämään joustavasti, tarvittaessa on saatu li säpäi viä. Odotusaika tutkimuksiin on ollut alle 1 kk. 3. Palvelun laatu Tähystävät lääkärit ovat kokeneita gastroenterologian erikoislääkäreitä ja avus ta vat hoitajat kokeneita endoskopiahoitajia. 4. Inhimilliset lähipalvelut Väestön ikääntyessä paksunsuolen tähystykset ovat lisääntyneet. Pak sunsuo len tähystys vaatii edeltävästi suolen tyhjennyksen. Usein tämä onnistuu var sin kin iäkkäillä potilailla parhaiten vuodeosastolla. Tyhjennyksen jälkeen kolonoskopiatutkimus paikan päällä tehtynä on iäkkään potilaan kannal ta inhimillistä; vältytään rasittavilta kuljetuksilta. Työikäisille pitkät matkat tutkimuksiin aiheuttaisivat töistä poissaoloja. Pesukonehankinta Alustavan kyselyn mukaan pesukoneen hinta on n riippuen mer kis tä ja ominaisuuksista. Vaihtoehdot 1. Nykyinen toiminta jatkuu, jolloin pesukone hankitaan. Lisäksi oli si järjes tet tä vä välinehuoltoon työtekijä, joka nostaisi jonkin verran kus tan nuksia. Tämä kustannus tarkentuu myöhemmin. 2. Lopetetaan nykyinen toiminta ja lähetetään kaikki potilaat K-S ks:aan. Länsi- ja Sisä-suomen aluehallintovirasto odottaa vastausta mennes sä. Mikäli päätetään jatkaa ny kyis tä toimintaa, voidaan aloittaa tar jouskil pai lu. Johtava lääkäri Raija Toivaisen esitys: Perusturvalautakunta päättää käynnistää kilpailutuksen endoskopialaitteiden pe su ko neen hankinnasta, jotta nykyistä toimintaa voidaan Pihtiputaalla jatkaa, ja esittää Pihtiputaan kunnanhallitukselle lisämäärärahaa eri kois sairaan hoi don investointeihin. Lisämäärärahan summa tarkentuu pe rus tur valau ta kun nan kokoukseen mennessä. Oheismateriaali: - LSSAVI selvitys- ja selityspyyntö LSSA VI/ /2014 / En do skopia vä li nei den puhdistaminen ja desinfektio Pihtiputaan ter veys kes kukses sa Lisätiedot: johtava lääkäri Raija Toiviainen, p

14 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Perusturvalautakunta Perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta päättää käynnistää kilpailutuksen en dos ko pia lait tei den pe su ko neen hankinnasta nykyisen toiminnan säilyttämiseksi Pih ti pu taal la ja esit tää Pihtiputaan kunnanhallitukselle lisämäärärahaa eri kois sai raan hoi don in ves toin tei hin. Lisämäärärahan summa tarkentuu kokouksessa. Li sä mää rära ha katetaan lainarahalla. Perusturvan toimialajohtaja kertoi, että endoskopialaitteiden pesukoneen han kin ta hin ta on täsmentynyt ,00 euroksi. Lisäksi kustannuksia tulee vä li ne huol los ta 30,00 /tähystys. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto. Tiedoksi: johtava lääkäri Raija Toiviainen, talouspäällikkö Ari-Jukka Käsmä. Kunnanhallitus Oheismateriaali: - Lisätiedot: johtava lääkäri Raija Toivainen, puh ja ta lous johta ja Ari-Jukka Käsmä, puh Kunnanjohtaja: Pihtiputaan kunnanhallitus esittää valtuustolle, että perusturvan in ves tointei hin, kohtaan laitehankinnat myönnetään määräraha. Määräraha katetaan lisälainanotolla. Päätös Muutoksenhaku Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto / valmistelua Toimenpiteet Kunnanvaltuuston kokoukseen Kunnanvaltuusto Oheismateriaali

15 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Perusturvalautakunta Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Kunnallisvalitus Ote: perusturvalautakunta Tiedoksi: taloushallinto Perusturvalautakunta Pihtiputaan endoskopialaitteiden pesukoneesta järjestettiin kilpailutus. Tarjous pyyn tö lähetettiin kolmelle laitevalmistajalle. Mää rä ai kaan, klo mennessä, saatiin kaksi (2) tarjousta: Medifin Health ca re Oy:ltä ja Olym pus Finland Oy:ltä. Tarjoukset avattiin Pihtiputaalla (johtava lääkäri Rai ja Toiviainen, vastaanottopalvelujohtaja Sari Nur mi vaa ra) klo Toinen tarjouksista ei täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia ja hy lät tiin tarjous pyyn töä vastaamattomana seuraavin perustein: Tarjouspyynnön vaa timus kah den endoskoopin pesumahdollisuudesta siten, että pesuprosessit ovat käyn nis tet tä vis sä erikseen, ei toteutunut. Myöskään ei toteutunut ehto lait teen automaattisesta vuototestausjärjestelmästä. Käsiteltäväksi jäi Medifin Healthcare Oy:n tarjous Wassenburg WD-415 pe su ko nees ta. Pesukoneen hinta on Arvioidut huollon vuo si kustan nuk set ovat matkaveloitukset. Tarjoukset ovat nähtävillä perusturvalautakunnan kokouksessa, jossa jä senil lä on mahdollisuus tutustua tarkemmin tarjouksiin. Johtavan lääkäri Raija Toiviaisen esitys: Hyväksytään Medifin Healthcare Oy:n tarjous ja hankitaan Pih ti pu taan terveys kes kuk seen tarjouksen mukainen Wassenburg WD-415 en do skoop pi en pe su ko ne. Oheismateriaali: - Tarjouspyyntö liitteineen - Tarjous / Medifin Healthcare Oy - Tarjous / Olympus Finland Oy

16 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Perusturvalautakunta Tarjousten avauspöytäkirja Lisätiedot: johtava lääkäri Raija Toiviainen, p , vas taan ot topal ve lu joh ta ja Sari Nurmivaara, p Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Medifin Healthcare Oy:n tarjouksen ja hankkia Pihtiputaan terveyskeskukseen tarjouksen mukaisen en do skooppi pesuko neen. Hyväksyttiin. Hankintavalitus. Ote + muutoksenhakuohje: Medifin Healthcare Oy ja Olympus Finland Oy. Tie dok si: johtava lää kä ri Raija Toiviainen, vastaanottopalvelujohtaja Sari Nur mi vaa ra.

17 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelusetelin käyttäjäksi liittyminen 378/240/2016 Perusturvalautakunta Terveydenhuoltolaki (1326/2010, 29 ) ja asetus lääkinnällisestä kun tou tukses ta (1015/1991) edellyttävät, että kunnan on järjestettävä potilaan sai raanhoi toon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnällisen kuntoutuksen palve luil la tarkoitetaan mm. terapia- ja apuvälinepalveluita. Wiitaunionissa em. palvelut järjestetään pääsääntöisesti terveyskeskuksen oma na toimintana. Ostopalvelua maksusitoumuksella on käytetty, jos to teutus omana toi min ta na ei ole mahdollista (esim. tarvitaan erikoisvälineitä). Pe rus ter vey den huol los sa järjestetään perusapuvälinepalvelut, joihin kuu luvat mm. apu vä li nei den lyhytaikalainaus sekä henkilökohtaisten apu vä li neiden arviointi ja hankinta. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on päättänyt aloittaa palvelusetelien käytön lää kin näl li sen kuntoutuksen fysio-, lymfa- ja toimintaterapian os to pal veluis sa sekä pe ruuk ki pal ve luis sa. Palvelujen järjestämistä ohjaa sosiaali- ja ter vey den huol lon pal ve lu se te li la ki, jonka viimeisin uudistus on tullut voimaan vuon na 2009 (569/2009). Lakimuutokseen liittyy läheisesti sosiaalija ter vey den huol lon asia kas mak su lain uudistus (570/2009), joka on mahdol lis tu nut pal ve lu se te li toi min nan laajasti terveydenhuoltoon. Palveluseteli on potilaalle tarjottava vaihtoehto maksusitoumukselle. Se on kun nan sosiaali- ja terveyspalvelujen myöntämä sitoumus korvata potilaalle pal ve lu tuot ta jan antaman palvelun kustannukset ennalta määriteltyyn arvoon asti. Mahdollinen palvelusetelille määritellyn arvon ylittyminen jää po ti laan omavastuuosuudeksi. Palveluseteli ei kerrytä maksukattoa. Palvelusetelin käytön hyödyt potilaalle: - enemmän valinnanmahdollisuuksia; potilas voi vertailla pal ve lun tuot tajia ja valita omiin henkilökohtaisiin tarpeisiinsa ja toiveisiinsa parhaiten so pi van - hinta, omavastuuosuus ja aika palveluun pääsyyn ovat nähtävillä Palvelusetelin hyödyt kunnille ja kuntayhtymille: - jatkuva mahdollisuus uusiin palveluntuottajiin (kilpailutus sulkee markki nat sopimuskauden ajaksi) - laskujen käsittely sähköisessä palveluseteliportaalissa helpottuu; kaikilla sa man terapiapalvelun tuottajilla on sama hinta - sähköinen palveluseteliprosessi ja palveluntuottajien tietojen au to maatti nen ylläpito - palveluseteli sidotaan potilaan valitsemaan palveluntuottajaan - palveluntuottajan laatima hoitopalaute siirtyy reaaliaikaisesti ja tie to turval li ses ti setelin myöntäjän käyttöön - kattava raportointi

18 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta sähköinen allekirjoitus Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä käytössä olevaan Effector -tie to jär jes telmään (ent. KuntoApu) on liitetty syksyn 2015 aikana palveluseteliosio, joka mah dol lis taa palvelusetelin käytön lääkinnällisen kuntoutuksen os to pal veluis sa sekä peruukkipalvelussa. Palvelusetelijärjestelmän lisenssi oikeuttaa tä män järjestelmän käytön myös kaikissa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alu een terveyskeskuksissa ja kunnissa. Effector- ohjelman käyttö maksaa kui ten kin kunnille 1,25 % palvelun kautta laskutettujen palveluiden arvosta. Palvelusetelipalveluun liittyvät säännöt määritellään jokaiselle palvelulle val mis tel ta vis sa sääntökirjoissa. Sääntökirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, jolla kun ta asettaa palvelusetelilain 5 :ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit pal velun tuot ta jil le. Kunta velvoittaa palveluntuottajat jatkuvasti noudattamaan sään tö kir jan määräyksiä. Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu nou dat tamaan sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palve lusete lil lä toteutettavien sosiaali- tai terveyspalvelujen tuottajaksi. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP) on laatinut sääntökirjan, jossa esi te tään KSSHP:n hyväksymiskriteerit lääkinnällisen kuntoutuksen te rapia pal ve lu jen palvelusetelituottajalle ja toisen sääntökirjan pe ruuk ki pal velus ta. Sääntökirjoissa määritellään eri palveluiden palvelusetelin arvo. KSSHP koordinoi palvelusetelin käyttöä, yhteyksiä palveluntuottajiin sekä sään tö kir jaa. KSSHP:n kunnat ja kuntayhtymät voivat liittyä palvelusetelillä ostettavien te ra pia pal ve lu jen piiriin. Liittyessään palvelusetelin käyttäjiksi, kun nat/kuntayh ty mät hyväksyvät tämän sääntökirjan. Wiitaunionin alueen yksityisille fysio-, lymfa- ja toimintaterapiapalveluiden tuot ta jil le on järjestetty informaatio-/keskustelutilaisuus palveluseteliasiasta Viitasaaren terveyskeskuksessa. Alueen fysioterapiapalveluja tuot ta vat yritykset eivät ole vielä hakeneet palvelusetelillä toteutettavien terveys pal ve lu jen tuottajiksi. Palvelun tuottajan tulee hyväksyä sääntökirjan eh dot ja sitoutua toimimaan sen ohjeiden mukaisesti, jotta voi tulla hy väksy tyk si palvelusetelituottajaksi. Wiitaunionilla on voimassa oleva sopimus toimintaterapeutti Jenni Siipolan kans sa saakka. Sen jälkeen on mahdollisuus siirtyä pal ve lusetelil lä ostettaviin toimintaterapiapalveluihin. Peruukkipalvelu on mahdollista ottaa heti käyttöön, jos kunta liittyy pal velusete lin käyttäjäksi. Johtava lääkäri Raija Toiviaisen esitys: Perusturvalautakunta hyväksyy Keski-Suomen sai raan hoi to pii rin laa ti man Lää kin näl li sen kuntoutuksen sääntökirjan ja peruukkipalvelun sään tö kir jan se kä liittyy palvelusetelin käyttäjäksi alkaen, lukuun ottamatta toimin ta te ra pia pal ve lui ta, joiden osalta palveluseteli voidaan ottaa käyttöön

19 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Oheismateriaali: - Lääkinnällisen kuntoutuksen sääntökirja - Peruukkipalvelun sääntökirja Lisätiedot: johtava lääkäri Raija Toiviainen, p Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin laa ti mat sääntökirjat Lääkinnälliseen kuntoutukseen sekä pe ruuk ki pal ve luihin ja ottaa käyttöön palvelusetelit alkaen, lukuun ottamatta toimin ta te ra pia pal ve lui ta, jotka otetaan käyttöön Hyväksyttiin. Oikaisuvaatimus. Tiedoksi: johtava lääkäri Raija Toiviainen, vastaanottopalvelujohtaja Sari Nur mi vaa ra.

20 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Yöhoidon ostopalvelujen lisääminen / Vanhusten palvelukeskus ja Palvelutalo Lehtola, Vii ta saari 267/240/2016 Perusturvalautakunta Myyntijohtaja Jerry Pasanen Med Group Oy:stä on tehnyt aloitteen, jossa hän toteaa, että Lehtolaa ja Vanhusten palvelukeskusta ei voida hoitaa enää tur val li ses ti, laadukkaasti ja vaikuttavasti nykyisellä työntekijäresurssilla. Täl lä hetkellä Med Group Oy:ltä ostetaan 2 yöhoitajaa (1 Vanhusten pal velu kes kuk seen ja keskustan alueelle, 1 Palvelutalo Lehtolaan), mutta yksi hoi ta ja na tarvittaisiin lisää laadukkaan palvelun tuottamiseen. Syinä tähän ovat Med Group Oy:n mukaan seuraavat: 1. Lehtolan asiakaskunnan yleistilan ja toimintakyvyn heikentyminen 2. Palvelukeskuksen lyhytaikaisosaston asiakaskunnan huonokuntoisuus 3. Asiakaskunnan nostot / siirrot sekä asiakkaiden karkailut 4. Suuri riski jättää huonokuntoiset ja muistisairaat asiakkaat yksin esim. tur va pu he lin hä ly tys ten auttajakäyntien ajaksi yöaikaan 5. Palvelutalo Lehtolaan ei ole ollut mahdollista saada tarvittaessa lisäapua pal ve lu kes kuk sen yöhoitajalta esimerkiksi asiakkaan nostoon, jolloin on jou dut tu turvautumaan vartijaan Med Group Oy on laatinut palveluhintansa ja alueorganisaationsa 3-4:lle yk si köl le toistaiseksi voimassa olevien yöhoitoyksiköiden pohjalle. Näin on myös määritelty aikanaan tarjouspyynnössä, perusturvalautakunnan pää tökses sä sekä sopimuksessa. Sopimuksessa on myös lisäpykälä, jonka mukaan ti laa ja voi irtisanoa ostopalvelusopimuksen yksiköittäin, mutta tar jous pyyntö asia kir jat, perusturvalautakunnan päätös ja niiden pohjalta tehty sopimus hin toi neen on asetettu 3-4:lle yksikölle. Tällä hetkellä tilanne on yöhoidon ostopalveluissa olevien yksiköiden osalta seu raa va: - Lehtola, jatkuu - Keskusta (ns. Kylän yö), jatkuu - Wiitalinna, loppui Helmiina, lopetettu Lehtolan asukkaiden toimintakyky ja muisti ovat huomattavasti alentuneet. Toi min ta ky ky ar vion (Ravatar) perusteella asukkaat ovat päivittäisissä toimin nois sa paljon apua tarvitsevia. Myös yöaikaan heidän hoitamisessaan tar vi taan ajoittain kahta henkilöä. Välillä ns. päätalo on ilman hoitajaa, kun yö hoi ta ja käy avustamassa rivitalossa. Asukkaiden vaeltaminen aiheuttaa se kä päivä- että yöaikaan vaaratilanteita ja turvallisuusuhkia asukkaille. Palve lu kes kuk sen ja keskustan yöhoitaja on joutunut käymään avustamassa Pal ve lu ta lo Lehtolassa, jolloin edellä mainitut alueet ovat ilman yöhoitajaa.

21 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Palvelukeskuksessa hoivajaksolla olevien vanhusten toimintakyky ja muisti ovat huomattavasti alentuneet. Siellä on tarve kokoajan läsnä olevalle yöhoi ta jal le, mutta tällä hetkellä sama yöhoitaja käy tekemässä keskustan alueen ko to na asuvien yökäynnit. Palvelukeskuksella olevien ja kotona asuvien vael ta mi nen aiheuttaa yöaikaan vaaratilanteita ja turvallisuusuhkia. Ny kyinen yöhoidon toimintakäytäntö vaikuttaa siihen, millaisia asiakkaita päi väkes kuk sel le voidaan ohjata. Esimerkiksi omaishoitajien lomajaksojen ajaksi ei palvelukeskus enää välttämättä sovellu, vaikka sitä on siihen tar koi tukseen alunperin perustettu. Tilannetta on seurattu ja arvioitu useamman vuoden ajan, jolloin on tultu siihen johtopäätökseen, että tämän hetkisellä yöhoi ta ja jär jes te lyl lä ei voida riittävästi vastata asiakkaiden huolenpitoon ja tur val li suu den tarpeeseen. Tämä näkyy myös palvelukeskuksen ly hyt ai kaishoi to yk si kön alhaisena käyttöasteena. Yhden yöhoitajan työpanoksen lisäyksellä pystyttäisiin paremmin vas taamaan sekä Palvelutalo Lehtolan, kotona-asuvien että Vanhusten pal ve lu keskuk sen asiakkaiden kasvavaan palvelujen tarpeeseen. Yhden yöhoitajan työpa nok sen ostopalvelukustannus on noin /vuosi, joka jakaantuu pää sään töi ses ti kahdelle kustannuspaikalle: vanhusten palvelukeskuksen lyhyt ai kais hoi to yk sik köön ja Palvelutalo Lehtolaan. Mikäli ostopalvelu tapah tuu esimerkiksi ajalle on siitä kuluvalle vuodelle tu le va kustannus noin jaettavaksi kahdelle kustannuspaikalle. Mikäli yöhoidon li sää mi sel lä saataisiin ehkäistyä esimerkiksi kaatumisesta ai heu tu va lonk ka mur tu ma, voidaan siinä säästää UKK-Instituutin mukaan en sim mäi sen vuoden ai ka na (sairaanhoidon osuus) ja lisäksi vielä , mikäli lonk ka mur tu ma po ti las joutuu laitoshoitoon. Vanhuspalveluiden talousarviossa ei ole varattu määrärahoja yöhoidon kasva vaan ostopalveluun. Toisaalta tulostavoitekaan ei täyty, mikäli asia kaspaik ko ja joudutaan pitämään tyhjillään sen vuoksi, että asiakkaan tur val lisuut ta ei voida taata. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa Vanhusten pal ve lukes kuk sen lyhytaikaishoitopalvelun käyttöastetta (vuonna 2015 ollut 58,2 %) ja saada tarjottua myös omaishoidettaville lyhytaikaisjaksoja omais hoito työn ja kotona asumisen tukemiseksi. Vs. vanhuspalvelujohtaja Anni Sagulin-Raatikaisen esitys: Perusturvalautakunta päättää lisätä yhden yöhoitajan työpanoksen os to palve lu na Med Group Oy:ltä Viitasaaren vanhuspalveluihin, Vanhusten pal velu kes kuk seen sekä Palvelutalo Lehtolaan. Med Group Oy:n kanssa on jo ole mas sa ostopalvelusopimus yöhoitopalvelun ostamisesta. Lisätiedot: vs. vanhuspalvelujohtaja Anni Sagulin-Raatikainen p , koti- ja asumispalvelujohtaja Mervi Rantanen p Perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta päättää lisätä yhden yöhoitajan työpanoksen os to palve lu na nykyiseen sopimukseen Med Group Oy:n kanssa. Kasvavat kus tan-

22 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta nuk set katetaan asiakkailta saatavilla tuloilla. Syksyllä tarkastellaan tu lo kehi tys tä ja arvioidaan mahdollisen lisämäärärahan tarve. Käydyn keskustelun jälkeen perusturvan toimialajohtaja antoi muutetun pää tös eh do tuk sen: Jatketaan asian käsittelyä lautakunnan seuraavassa kokouksessa, johon men nes sä selvitetään mistä Med Group Oy:n os to pal ve lu kus tan nus /vuo si muodostuu. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus. Muutoksenhakukielto. Tiedoksi: vs. vanhuspalvelujohtaja Anni Sagulin-Raatikainen, koti- ja asumis pal ve lu joh ta ja Mervi Rantanen. Perusturvalautakunta Kilpailutuksen perusteella Viitasaaren perusturvalautakunta on päättänyt ko kouk ses saan yöhoidosta Viitasaaren kotihoito, pal ve lukes kus, Palvelutalo Lehtola, Wiitalinna ja Helmiina. Yöhoidon pal ve luntuot ta jak si valittiin Med Group Oy hinnan ja laadun perusteella. Med Group Oy:n kokonaishinta kolmelle toimintayksikölle on /vuosi ja neljäl le toimintayksikölle /vuosi. Kokonaiskustannuksista suu rim man osan muodostavat henkilöstökulut (kol men työntekijän palkka): palk kaus ten varaukset kuukausipalkkoihin, sai ras lo miin ja vuosilomiin. Edellä mai ni tun perusteella yhden yöhoitajan työ pa nok sen lisäys on n /vuo si ( /vuosi). Omana tuotantona esimerkiksi Pihtiputaan kotihoidon yöhoitajien palk kojen kokonaiskustannukset (sivukulut huomioiden) vuonna 2015 ovat olleet Mahdollisia sairasloma- tai koulutuspäiviin liittyviä si jais kus tannuk sia ei edellä mainitussa summassa ole mukana, jotka osaltaan nostavat ko ko nais kus tan nus ta ja lisäävät esimiestyötä sijaisjärjestelyissä. Os to pal velu na toteutettaessa yritys järjestää sijaisen ja kaupungin esimies voi käyttää si jais jär jes te lyi hin kuluvan työajan muuhun. Yöhoitajan työpanoksen lisäystarve on nimenomaan vanhusten pal ve lu keskuk sel la, koska siellä tarvitaan hoitajan pysyvää läsnäoloa, jotta palvelua yli pään sä pystytään tarjoamaan toimintakyvyltään heikommillekin asiakkail le, etenkin omaishoitajuuden tueksi. Tietynlaiset varallaolojärjestelmät, ku ten esim.ensihoitoyksikön päivystyspiste palvelukeskuksella, sisältää vielä tässä vaiheessa epävarmuustekijöitä mm. avuntarpeeseen vastaamisessa. Ostopalvelusopimukseen sisältyy kilpailutuksen perusteella 3-4 toi min ta yk-

23 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta si kön yöhoidon osto. Tällä hetkellä yöhoidon osto toteutuu kahdessa toimin ta yk si kös sä, kotihoidossa ja palvelukeskuksella, Wiitalinnan ja Hel miinan osalta yöhoito on pystytty palauttamaan omaksi toiminnaksi. Oheismateriaali: - Viitasaari - Med Group Oy, yöhoidon ostopalvelusopimus Lisätiedot: vs. vanhuspalvelujohtaja Anni Sagulin-Raatikainen, p Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta päättää lisätä yhden yöhoitajan työpanoksen os to palve lu na Med Group Oy:ltä asti. Syksyllä tarvetta tarkastellaan uu del leen talousarviovalmistelun yhteydessä. Hyväksyttiin. Oikaisuvaatimus. Ote + muutoksenhakuohje: Med Group Oy. Tiedoksi: vs. van hus pal ve lu johta ja Anni Sa gu lin-raa ti kai nen, koti- ja asumispalvelujohtaja Mer vi Ran tanen.

24 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Hammashoitokoneen hankinta Viitasaarelle /240/2016 Perusturvalautakunta Viitasaaren kaupunki on pyytänyt tarjousta investointiohjelmassaan ole vasta suun terveydenhuollon hoitoyksiköstä. Tarjoukset lähetettiin neljälle laite toi mit ta jal le: JH Hammastuote Oy, Ham mas vä li ne Oy, Plandent Oy ja Den tal-sys tems Oy sähköpostilla ja niihin sai vastata sähköisesti klo asti kaupungin viralliseen sähköpostiosoitteeseen. Kaikki tarjoajat vastasivat tar jous pyyn töön ajallaan ja kaikki tarjouspyynnöt kat sot tiin kelvollisiksi, vaik ka eivät kaikilta osin vastanneetkaan tar jouspyyn töä. Tar jous pyyn nös sä pyydettiin tarjousta yhdellä tietyllä amal gaa mise pa raat to ril la olevista koneista, osa oli il moit ta nut kuitenkin toisen merkin tar jouk ses sa. Kah den koneen kohdalla ei ole mahdollista vaihtaa pyydettyyn tyyp piin, mut ta tämän vuoksi ei kuitenkaan hylätty tarjousta. Tarjouspyynnössä oli viisi vertailuperustetta, joista kaikista sai mak si missaan 20 pistettä, yhteensä oli mahdollisuus saada 100 pistettä. Lisäksi pyydet tiin erillistarjousta hammaskivenpoistolaitteesta, joka jää nyt pois hoi toko nees ta. Tarjousta pyydettiin siirrettävästä laitteesta, sillä ham mas hoi to lassa ei ole va ra lai tet ta rikkoutumisen varalle. Kaikki tarjosivat vähintään yhtä lai tet ta. Tar jous ten vertailu käy ilmi taulukosta. Dental- Systems Hammasväline JH Hammastuote Plandent Vertailukriteeri 1. Henkilökunnan arvio 0 0 / Huoltopalvelut / Toimittajat ja koneiden kes tä vyys / Teknisen henkilökunnan ar vio / Hinta / / Yhteensä pisteitä / Hammaskivenpoistolaitteen tarjous / 1 612, / / Vs. johtava hammaslääkäri Juha Kokkoniemen esitys: Hammashoitokone hankitaan Hammasväline Oy:ltä, koneen tyyppi on Heka Den tal Unic Line ja hankintahinta on Ham mas ki ven pois to lait e han ki taan Dental-Systems Oy:ltä, sillä tarjottu laite on kustannuksiltaan edul li sin ja meille soveltuva. Oheismateriaali: - Tarjouspyyntö

25 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Tarjous / Dental Systems Oy - Tarjous / Hammasväline Oy - Tarjous / JH Hammastuote Oy - Tarjous / Plandent Oy Lisätiedot: johtava hammaslääkäri Juha Kokkoniemi, p Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta päättää hankkia hammashoitokoneen Hammasväline Oy:ltä ja hammaskivenpoistolaite Dental-Systems Oy:ltä esitetyn mu kai sesti. Hyväksyttiin. Hankintavalitus. Ote + muutoksenhakuohje: JH Hammastuote Oy, Hammasväline Oy, Plandent Oy ja Den tal-sys tems Oy. Tiedoksi: Viitasaaren kaupunginhallitus ja -val tuus to, vs. johtava hammaslääkäri Juha Kokkoniemi.

26 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta Pihtiputaan hammashoitolaan on ollut vaikeuksia saada vakituisia ham maslää kä rei tä jo vuosien ajan. Nykyisin toimintaa on pyöritetty omana toi min tana ja ostettu vuokrahammaslääkäreitä tarvittaessa. Tästä on ollut seu rauk sena hammaslääkäreiden suuri vaihtuvuus ja kustannusten nousu. Paras ratkai su olisi saada pysyvät hammaslääkärit virkaan ja toimeen. Tällöin hoidol la olisi jatkuvuutta ja tutkitusti potilaille tulisi vähemmän paikkoja suuhun. Kustannuksiltaankin tämä olisi edullista. Yhtenä vaihtoehtona järjestää pal ve lut on ulkoistus. Perusturvalautakunta on päättänyt, että Pihtiputaan ham mas hoi to lan ulkoistusta selvitetään. Nyt on asiaa valmisteltu ja tultu siihen tulokseen, että jos halutaan ostaa koko Pihtiputaan hammashoitolan toiminta ulkopuoliselta palveluntuottajalta, niin nykyisen henkilöstön osalta lähdetään vuokraamaan henkilöstö. Tästä on käyty YT-lain edellyttämät neuvottelut järjestöjen ja henkilöstön kanssa. Hen ki lös tö voi kieltäytyä vuokrauksesta, mutta työnantajalla ei ole osoittaa var maa koulutusta vastaavaa työtä, vain sijaisuuksia on tarjolla. Alustavasti hen ki lös tö ei ole kieltäytynyt vuokraamisesta. Vuokrauksessa nykyinen hen ki lös tö pysyy Viitasaaren kaupungin palveluksessa entisin ehdoin ja palve lun tuot ta ja maksaa työnantajalle syntyneet kulut. Tässä mallissa hen ki löstöl le ei tule mitään riskiä, mutta kaupungille tulee myös mahdolliset sai rasku lut, joita yritys ei maksa. Ulkoistuksessa lähdetään siitä, että palveluntuottaja ottaa hammashoitolan vas tuul leen lähtien ja ulkoistus loppuu , jonka jälkeen uu si sote-alue vastaa toiminnasta. Kilpailutuksessa korkein ja alin hinta on mää rät ty ja hinnasta saa neljäkymmentä pistettä. Laadulliset seikat ja pal velun tuot ta jan esittämä näkemys kunnan suun terveydenhoidon kehittämisestä ja hallinnasta antavat kuusikymmentä pistettä. Tällä mallilla pyritään tuot tamaan laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja kaikille kuntalaisille. Toimintoja ulkoistettaessa saadaan myös veroetuna laskennallinen alv-palau tus. Tämä halpuuttaa palvelun tuotantoa viisi prosenttia. Vs. johtava hammaslääkäri Juha Kokkoniemen esitys: Käynnistetään kilpailutus Pihtiputaan suun terveydenhuollon yksikköä koskien liitteenä olevan tarjouspyynnön mukaisesti. Oheismateriaali: - Henkilöstön vuokraamisen periaatteet / Pihtiputaan hammashoito - Kustannusvertailu eri vaihtoehdoille tuottaa Pihtiputaan suun ter vey denhuol to

27 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Tarjouspyyntö / Pihtiputaan kunnan suun terveydenhuollon palvelujen han kin ta Lisätiedot: vs. johtava hammaslääkäri Juha Kokkoniemi p Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta päättää käynnistää kilpailutuksen Pihtiputaan suun ter vey den huol lon yksikköä koskien tarjouspyynnön mukaisesti. Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto. Ote: Pihtiputaan kunnanhallitus. Tiedoksi: joh ta va hammaslääkäri Juha Kok ko nie mi. Kunnanhallitus Oheismateriaali: - Kustannusvertailu eri vaihtoehdoille tuottaa Pihtiputaan suun ter vey denhuol to - Tarjouspyyntö - Liitteet 1-9 Pihtiputaan hammashoidon kilpailutukseen Lisätietoja: perusturvan toimialajohtaja Marja Laurila, puh Perusturvan toimialajohtaja Marja Laurila esittelee asian kokouksessa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee perusturvalautakunnan päätöksen tiedokseen. Käsittely Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Perusturvan toimialajohtaja Marja Laurila esitteli asiaa kokouksessa klo 17:03-17:30 Merkittiin tiedoksi. Muutoksenhakukielto / valmistelua Ote: perusturvalautakunta Perusturvalautakunta

28 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutusasiakirjat julkaistiin työ- ja elin kei no mi nis te riön ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa Tarjouspyyntöön liittyen sai esittää kysymyksiä mennes sä ja niihin vastattiin Viitasaaren kaupungin internet- sivuilla. Tar joukset liitteineen tuli toimittaa viimeistään klo ja määräaikaan men nes sä tuli neljä kelpoisuuden täyttävää tarjousta; Attendo Ter veys pal velut Oy:ltä, Coronaria Hoitoketju Oy:ltä, Med Group Oy:ltä ja Mehiläinen Oy:ltä. Tarjoukset avattiin (paikalla perusturvan toimialajohtaja, vs. joh tava hammaslääkäri ja kanslisti) ja varsinainen tarjousten vertailu ja pisteytys suo ri tet tiin siten, että loppupistemääriä ei nähty kesken vertailun. Kaikki tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa, mutta toimitetaan myös sähköisesti. Oheismateriaali: - Kustannusvertailu eri vaihtoehdoille tuottaa Pihtiputaan suun ter vey denhuol to - Tarjouspyyntö - Tarjouspyynnön liitteet Tarjousasiakirjat / Attendo Terveyspalvelut Oy (ei-julkinen, sisältää liike sa lai suuk sia) - Tarjousasiakirjat / Coronaria Hoitoketju Oy (ei-julkinen, sisältää liikesalai suusk sia) - Tarjousasiakirjat / Med Group Oy (ei-julkinen, sisältää lii ke sa lai suuksia) - Tarjousasiakirjat / Mehiläinen Oy (ei-julkinen, sisältää liikesalaisuuksia) - Tarjousten avauspöytäkirja Muistio / Saapuneiden tarjousten vertailu - Saapuneiden tarjousten vertailutaulukko (jaetaan kokouksessa) Lisätiedot: vs. johtava hammaslääkäri Juha Kokkoniemi p , pe rus tur van toimialajohtaja Marja Laurila p Perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta käy keskustelua tarjousasiakirjojen pohjalta ja päättää ko kouk ses saan tarjouskilpailun voittajan. Käydyn keskustelun perusteella perusturvan toimialajohtaja antoi pää tös ehdo tuk sen: Perusturvalautakunta päättää valita Pihtiputaan suun terveydenhuollon voitta jak si Med Group Oy:n. Perusteluna valinnalle: toimintasuunnitelma vastaa laadultaan tarvetta Pihtiputaan kunnan alueella toteuttavasta suun ter vyden huol los ta. Päätös Hyväksyttiin.

29 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Muutoksenhaku Toimenpiteet Hankintavalitus. Ote + muutoksenhakuohje: Attendo Terveyspalvelut Oy Otto Palva Pork kalan ka tu 22 A Helsinki, Coronaria Hoitoketju Oy Antti Peteri Ka sarmin tie Oulu, Med Group Oy Mirkka Järvinen Pakkalankuja Vantaa ja Mehiläinen Oy Tuomas Polttila Paciuksenkatu Hel sin ki. Ote: Pihtiputaan kunnanhallitus. Tiedoksi: vs. johtava ham maslää kä ri Juha Kokkoniemi.

30 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Ilmoitusasiat Perusturvalautakunta Päätökset - Valviran päätös Dnro 2089/ /2016 Lupa yksityisen ter vey den huol lon palvelujen antamiseen. Hakija/palvelun tuottaja: Suomen Rokotepalvelu Oy. - Valviran päätös Dnro 1364/ /2016 Lupa yksityisen ter vey den huol lon palvelujen antamiseen. Palvelujen tuottaja: Optiprofi Scree ning OY. - Valviran päätös Dnro 2600/ /2016 Päätös yksityisen ter vey den huol lon palvelujen antamiseen. Palvelujen tuottaja: IISI Up Oy. - Valviran päätös Dnro 3766/ /2016 Yksityisen tervey den huol lon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen. Haki ja/pal ve lu jen tuottaja: Össur Finland Oy. Uusi toimipakka: Kuopio, toi min ta kun nat: mm. Kinnula, Pihtipudas ja Viitasaari. 2. Ilmoitukset - Valviran ilmoitus Dnro 2089/ /2016 Ilmoitus yk sityi sen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta. Palvelun tuot taja: Suomen Rokotepalvelu Oy. - Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta. Palvelujen tuottaja: Kes ki-suo men Sairaskotisäätiö, Sotainvalidien sairaskoti. - Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta. Palvelujen tuottaja: Lou na Care Oy / perustettava uusi yritys. - Valviran ilmoitus Dnro 1364/ /2016 Ilmoitus yk sityi sen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta. Palvelujen tuotta ja: Optiprofi Screening OY. - Valviran ilmoitus Dnro 2600/ /2016 Ilmoitus yk sityi sen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta. Palvelujen tuotta ja: IISI Up Oy. - Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus LSSA- VI/2091/ /2016 Yksityisen terveydenhuollon palvelun tuottajan il moi tus toimintakunnista. Palvelujen tuottaja: Käpälämäen Pro tee si palve lu Oy. - Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus LSSA- VI/1579/ /2016 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuot tajan palvelutoiminnan lopettaminen. Palvelujen tuottaja: Mediviita Oy. 3. Raportit - Taloustoteumat 01-04/2016, Viitasaari. Oheismateriaali. - Taloustoteumat 01-04/2016, Pihtipudas. Oheismateriaali. - Taloustoteumat 01-04/2016, Kinnula. Oheismateriaali. - Kinnulan kunnan sosiaalijohtajan viranhaltijapäätökset /2016.

31 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Oheis ma te ri aa li. - Wiitaunionin perusturvan viranhaltijapäätökset Oheisma te ri aa li. 4. Pöytäkirjat, pöytäkirjaotteet - Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja ja pöytäkirjaote KH60H Uuden sairaalan ti la ohjel man päivitys; kustannusarvion tarkennus ja projektijohtourakoitsijan va lin ta. 5. Ohjeet - Valviran ohje 9/2016 Dnro 4001/ /2016 Lastensuojelun määrä ai ko jen omavalvonta. Oheismateriaali. - Valviran ohje 10/2016 Dnro 4002/ /2016 Toimeentulotuen mää rä ai ko jen omavalvonta. Oheismateriaali. - Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Län si- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ohjauskirje LSSA- VI/2475/ /2016, THL 575/ /2016 Valtioneuvoston asetuk sen (338/2011) mukaisten lasten ja nuorten palveluiden jär jes tä minen ja tilastointi. Oheismateriaali. 6. Kirjeet, tiedotteet - Kuntainfo 2/2016 Turvapaikanhakijoiden oikeus lastensuojelun pal velui hin. Oheismateriaali. - Keliakialiitto ry:n kirje Keliakian aiheuttamat kustannukset tu lee huomioida toimeentulotukihakemuksessa. Oheismateriaali. Päätös Muutoksenhaku Perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Muutoksenhakukielto. Toimenpiteet -

32 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Muut ajankohtaiset ja valmisteilla olevat asiat 5/011/2016 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan seuraava kokous klo alkaen Pihti pu taal la. 2. Puheterapiapalvelut Viitasaarella. 3. Eläköityvät Ennakkotiedote sote- ja maakuntauudistuksen aluekierroksesta klo 10-14, Paviljonki, Jyväskylä. 5. Perusturvalautakunnan talousseminaari Viitasaarella klo Perusturvalautakunnan strategiaseminaarissa esille tulleet asiat. 7. Kinnulan kunnan hallintosääntöluonnos. Liitteenä perusturvalautakunnan lau sun to Kinnulan kunnan hallintosääntöluonnokseen. Perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta merkitsee muut ajankohtaiset ja valmisteilla olevat asiat tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi kohdat Kohta 7. tiedoksi Kinnulan perusturvajaokselle ja kunnanhallitukselle. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto. Kohdan 7. osalta tiedoksi Kinnulan perusturvajaokselle ja kun nan hal li tuksel le.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Sivistyslautakunta 144 07.10.2014 Sivistyslautakunta 179 09.12.2014 Sivistyslautakunta 24 03.03.2015 Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 708/02.08.00/2015 SIVLTK 07.10.2014

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 35 18.03.2015 Perusturvalautakunta 65 27.05.2015. Turvapuhelinpalvelun kilpailuttaminen yhteistoiminta-alueella 180/240/2015

Perusturvalautakunta 35 18.03.2015 Perusturvalautakunta 65 27.05.2015. Turvapuhelinpalvelun kilpailuttaminen yhteistoiminta-alueella 180/240/2015 Perusturvalautakunta 35 18.03.2015 Perusturvalautakunta 65 27.05.2015 Turvapuhelinpalvelun kilpailuttaminen yhteistoiminta-alueella 180/240/2015 Perusturvalautakunta 18.03.2015 35 Viitasaaren kaupungilla,

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 10.6.14 72:

Sivistyslautakunta 10.6.14 72: Tekninen lautakunta 9 28.01.2015 Kunnanhallitus 78 20.04.2015 Kunnanvaltuusto 22 27.04.2015 Tekninen lautakunta 78 17.06.2015 Kunnanhallitus 133 03.08.2015 Kunnanhallitus 176 05.10.2015 Kirkonkylän perusopetuksen

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1 Hyvinvointilautakunta AIKA 22.11.2017 klo 16:30 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 84 28.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.02.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 01.04.2015 Lapin aluehallintoviraston

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös Sivistyslautakunta 38 12.04.2016 Sivistyslautakunta 97 15.11.2016 Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös 162/28.282/2016 SIVLTK 12.04.2016 38 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015. Perusturvalautakunta

Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 Perusturvalautakunta 81 23.08.2016 Pihtiputaan suun terveydenhuollon

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne

Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne Sosiaali- ja terveyslautakunta 62 21.04.2015 Kaupunginhallitus 167 11.05.2015 Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne 4277/00.02.00/2015 Sotela 21.04.2015 62 Valmistelijat:

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 29.09.2014. Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta SOTE 77

Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 29.09.2014. Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta SOTE 77 Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 29.09.2014 Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta SOTE 77 Kauniaisten kaupunki on yhdessä Espoo kaupungin, Kirkkonummen kunnan ja Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk Sivistyslautakunta 64 17.08.2016 Kunnanhallitus 147 29.08.2016 Sivistyslautakunta 17 15.02.2017 Kunnanhallitus 30 20.02.2017 Kunnanhallitus 38 06.03.2017 38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1(24) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1(24) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1(24) Aika 19.04.2016 klo 15:00-17:05 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot