Paperittomien oikeus terveyteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paperittomien oikeus terveyteen"

Transkriptio

1 Paperittomien oikeus terveyteen

2 Oppaan suunnittelu ja toteutus: Nada Al Omair Tekstit: Nada Al Omair ja Karoliina Heikinheimo Oppaan taitto, graafinen suunnittelu ja kuvitus: Teemu Helenius Oppaan oikoluku: Maija-Kaisa Myllymäki Paino: Esa Print Oy, Lahti 2013 PEFC/

3 Sisällysluettelo Johdanto 5 1 Paperittomuudesta 7 Kuka on paperiton? 7 Miten paperittomaksi päädytään? 7 Paperittoman kaltaisessa tilanteessa olevat ihmiset 8 Paperittoman oikeudellinen asema 9 Paperittomien määrä Suomessa 10 Paperittomat alttiita hyväksikäytölle 10 Tutkimustieto paperittomuudesta 10 2 Oikeus terveyteen 13 Kansainvälisoikeudellinen tausta 13 Paperittomallakin on oikeus terveyteen 14 Haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset 15 Lasten oikeus terveyteen 15 Raskaana olevien naisten oikeus terveyteen 16 3 Paperittomien pääsy terveyspalveluihin Suomessa 19 Suomen lainsäädäntö ja paperittomien terveydenhuolto 19 Hoitoon pääsyn käytännön esteet 20 Palvelut paperittomille: vapaaehtoisklinikoita ja oikeudellista neuvontaa 20 Ratkaisumalleja paperittomien terveydenhoidon järjestämiseksi 21 4 Paperittoman kohtaaminen 23 Kohtaamisen aluksi 23 Terveydenhuoltohenkilökunnan salassapitovelvollisuus 23 Lääkärin etiikka 24 Kohtaamisessa huomioitavia asioita 25 Ohjaaminen oikeille tahoille 27 Sanasto 30

4

5 Johdanto Tämä opas käsittelee paperittomuutta ja paperittomien oikeutta terveyteen. Opas on suunnattu ensisijaisesti terveydenhuoltoalan ammattilaisille, mutta se tarjoaa hyödyllistä tietoa myös muille paperittomia kohtaaville. Oppaassa on neljä lukua. Ensiksi perehdytään siihen, mitä paperittomuus tarkoittaa ja miten siihen päädytään. Oppaan toinen luku käsittelee oikeutta terveyteen perustavanlaatuisena ihmisoikeutena, jonka toteutumiseen Suomi on sitoutunut. Kolmannessa luvussa on esitelty paperittomien asemaa ja oikeuksia Suomessa terveydenhuollon näkökulmasta. Neljäs luku käsittelee hoitohenkilökunnan salassapitovelvollisuutta ja lääkärin etiikkaa sekä tarjoaa hyödyllistä käytännön tietoa paperittomien kohtaamiseen. Oppaan lopussa on sanasto. Oppaan on tuottanut Pakolaisneuvonta ry:n Paperittomat-hanke. Pakolaisneuvonta ry on kansalaisjärjestö, jonka päätehtävä on antaa oikeudellista apua turvapaikanhakijoille Suomessa. Paperittomathankkeessa tarjotaan oikeudellista neuvontaa paperittomille ja heitä työssään kohtaaville sekä tiedotetaan paperittomien oikeuksista. Hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys ja se on suunniteltu kolmivuotiseksi. 5

6

7 1 Paperittomuudesta Kuka on paperiton? Paperittomalla siirtolaisella tarkoitetaan henkilöä, joka oleskelee valtion alueella ilman oleskelulupaa. Paperittomat ovat pääsääntöisesti EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia. Heidän oleskelunsa ei ole virallisesti viranomaisten tiedossa tai sallimaa. Paperittomalla saattaa olla esimerkiksi passi, verokortti ja muita virallisia asiakirjoja. Paperittomia kutsutaan joissain yhteyksissä laittomiksi maahanmuuttajiksi, mutta esimerkiksi useat kansalaisjärjestöt, Euroopan parlamentti, Euroopan neuvosto ja YK suosivat termejä kuten undocumented migrants tai migrants in an irregular situation. Miten paperittomaksi päädytään? Paperittomalla tarkoitetaan henkilöä, joka oleskelee Suomessa ilman oleskelulupaa. Hänen oleskelunsa ei ole virallisesti viranomaisten tiedossa tai sallimaa. Paperittomaksi voi päätyä kielteisen turvapaikka- tai muun oleskelulupapäätöksen seurauksena tai olemassa olevan luvan mentyä umpeen. Jotkut ovat voineet saada saatavuusharkinnan vuoksi kielteisen oleskelulupapäätöksen ja työskentelevät Suomessa ilman työlupaa. Osa on jäänyt opintojen jälkeen etsimään töitä Suomeen. Osa on saanut kielteisen päätöksen perheenyhdistämiseen. Joskus oleskelulupaa ei ole haettu lainkaan. Paperittomuuteen on monenlaisia syitä ja joukkoon mahtuu myös ihmisiä, jotka eivät välttämättä tiedä olevansa paperittomia. 7

8 On monia syitä siihen, miksi ihmiset ovat joutuneet paperittomiksi tai he ovat päätyneet valitsemaan paperittomuuden. Paperittomuuden taustalla on usein pelko omasta turvallisuudesta lähtö- tai kotimaassa. Paperittomilla saattaa olla Suomessa laillisesti oleskelevia perheenjäseniä, mutta perheenyhdistäminen on epäonnistunut. Joillekin laiton oleskelu ja työskentely Suomessa tuntuu paremmalta ratkaisulta kuin sota, konfliktit, vaino tai väkivalta kotimaassa. Paperittomuuteen johtavat syyt ovat erilaisia. Laiton oleskelu Suomessa koetaan paremmaksi ratkaisuksi kuin täältä lähteminen, vaikka omat oikeudet ja toimintamahdollisuudet ovat paperittomuuden vuoksi lähes olemattomat. Paperittoman kaltaisessa tilanteessa olevat ihmiset On olemassa ihmisryhmiä, joiden oleskelu Suomessa on laillista, mutta joilla ei ole pääsyä esimerkiksi terveydenhuoltoon. Näihin ryhmiin kuuluvat muun muassa Itä-Euroopan romanit. He eivät saa eurooppalaista sairaanhoitokorttia, koska heillä ei ole julkista sairausvakuutusta kotimaassaan. Tämän vuoksi he eivät pääse julkiseen terveydenhuoltoon Suomessa. Myös henkilöillä, jotka odottavat laillisesti oleskelulupapäätöstä Suomessa tai joilla on tilapäiseen oleskeluun tarkoitettu oleskelulupa, on hyvin rajoitettu oikeus terveydenhuoltoon. Kaikilla ihmisillä on oikeuksia oleskelustatuksesta huolimatta. 8

9 Paperittoman oikeudellinen asema Paperittoman tieto suomalaisesta yhteiskunnasta, kulttuurista ja oikeusjärjestelmästä on usein hyvin puutteellista. Paperittoman elämänhistoria ja aiemmat kokemukset voivat aiheuttaa pelkoja ja epäluottamusta viranomaisia kohtaan. Oman oikeudellisen aseman ymmärtäminen voi olla vaikeaa, vaikka henkilö olisi oleskellut jo pidempään Suomessa ja käynyt oleskelulupaprosessin läpi. Monimutkaisen lupa- ja oikeusjärjestelmän hallitseminen on haastavaa. Jos ihmisellä on esimerkiksi mielenterveysongelmia tai traumakokemuksia, tilanteen käsittäminen on entistä vaikeampaa. Paperittomalla saattaa joskus olla perusteet oleskelulupaan (ihmiskauppa, työ, kansainvälinen suojelu), mutta hän ei uskalla tai ymmärrä hakea lupaa. 9

10 Paperittomien määrä Suomessa Tarkkaa paperittomien lukumäärää on mahdotonta tietää. Suomessa paperittomia on kuitenkin muihin Euroopan maihin verrattuna vähän. Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa paperittomia arvellaan olevan joitakin kymmeniä tuhansia. Eri tahojen ehdottamat arviot paperittomien määrästä Suomessa vaihtelevat sadoista muutamaan tuhanteen henkilöön. Poliisin tilastojen mukaan vuonna 2011 Suomessa tavattiin noin 3300 laittomasti maassa oleskelevaa henkilöä. Poliisin tilastoima luku sisältää myös henkilöt, jotka ovat myöhemmin hakeneet turvapaikkaa tai muuta oleskelulupaa ja näin ollen laillistaneet oleskelunsa. Tämä luku ei siis vastaa paperittomien todellista määrää Suomessa. Määrää oleellisempi kysymys on se, toteutuvatko paperittomien perustason ihmisoikeudet. Paperittomat alttiita hyväksikäytölle Määrää oleellisempi kysymys on se, toteutuvatko paperittomien perustason ihmisoikeudet. Paperittoman arki on hyvin epävarmaa. Arkea leimaa jatkuva muutos ja huoli omasta tulevaisuudesta. Paperittomat ovat erityisen alttiita hyväksikäytölle ja erilaiselle kaltoin kohtelulle. He ovat usein riippuvaisia työnantajistaan tai puolisoistaan. Työnantajat saattavat vaatia paperittomalta esimerkiksi jatkuvaa työntekoa ilman taukoja ja lomia, heille ei makseta työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja joskus palkkaa ei makseta ollenkaan. Tällaista toimintaa kutsutaan kiskonnantapaiseksi työsyrjinnäksi. Tutkimustieto paperittomuudesta Luotettavan tiedon saaminen paperittomuudesta on vaikeaa. Paperittomuutta on alettu tutkia vasta hiljattain ja keskustelu paperittomien tilanteesta on Suomessa vasta aluillaan. Paperittomuudesta on haastavaa saada tietoa, koska paperittomia ei rekisteröidä tilastoihin tai tunnisteta yhteiskunnan rakenteissa. Moni paperiton pelkää kiinnijäämistä ja elää sen vuoksi maan alla. 10

11 Lähteet: FRA (European Union Agency for Fundamental Rights): Migrants in an irregular situation: Access to Health Care in 10 European Union Member States (2011) Laittoman maahantulon vastainen toimintaohjelma intermin.fi/download/38506_372012_lama_toimenpideohjelma_web.pdf Life in the Shadows. Migrant Rights Centre Ireland (2007) PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): Children First and Foremost. A guide to realising the rights of children and families in an irregular migration situation (2013) PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): Strategies to End Double Violence Against Undocumented Women (2012) PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): Ten Ways to Protect Undocumented Migrant Workers (2005) PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): Undocumented Migrants Have Rights! An Overview of the International Human Rights Framework (2007) 11

12 12

13 2 Oikeus terveyteen Oikeus terveyteen on perustavanlaatuinen ihmisoikeus, johon Suomi on oikeudellisesti sitoutunut kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Oikeuden toteutuminen on turvattava myös paperittomien kohdalla. Kansainvälisoikeudellinen tausta Oikeus terveyteen tarkoittaa, että jokaisella on oikeus korkeimpaan saavutettavissa olevaan fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Ihmisoikeutena oikeus terveyteen on yksilön oikeus, joka ei ole riippuvainen esimerkiksi henkilön oleskelun perusteista tietyssä maassa. Suomi on oikeudellisesti sitoutunut useisiin kansainvälisiin sopimuksiin, joissa on sovittu oikeudesta terveyteen. Tärkeimpänä sopimuksena tämän oikeuden kannalta pidetään YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaa yleissopimusta (TSSsopimus). Oikeus terveyteen on hyvin laaja oikeus. Se sisältää paljon muutakin kuin oikeuden saada terveydenhuoltoa tai lääkkeitä. TSS-sopimusta tulkitseva YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia käsittelevä komitea (TSS-komitea) on määritellyt valtioille ydinvelvoitteet koskien oikeutta terveyteen. Valtion täytyy muun muassa järjestää kaikille Maailman terveysjärjestön (World Health Organization, WHO) määrittelemät välttämättömät lääkkeet ja turvata kaikille oikeus päästä terveystilojen, -hyödykkeiden ja -palveluiden piiriin ilman syrjintää, huomioiden erityisesti haavoittuvat ja marginaalissa olevat ryhmät. Tämän oikeuden ytimeen kuuluu myös perustason suojan, majoituksen ja sanitaation turvaaminen, koska ne ovat terveydelle välttämättömiä. 13

14 Paperittomallakin on oikeus terveyteen Oikeus terveyteen kuuluu kaikille. TSS-komitean mukaan TSS-sopimuksen oikeudet koskevat kaikkia riippumatta siitä, mikä heidän oikeudellinen asemansa on tai millaiset asiakirjat he omistavat. Komitea on korostanut, että valtioiden tulee noudattaa velvollisuuksiaan, jotka oikeus terveyteen asettaa, rajoittamatta yhtäläistä pääsyä ennalta ehkäiseviin, hoitaviin ja oireita lievittäviin terveyspalveluihin. Tämä koskee myös paperittomien siirtolaisten pääsyä terveyspalveluihin. Valtiot ovat sitoutuneet siihen, että oikeus terveyteen toteutuu ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun seikkaan perustuvaa syrjintää. Oikeus terveyteen on kaikille kuuluva ihmisoikeus. Sitä ei ole rajattu koskemaan vain tiettyjä henkilöitä. Valtiolla on velvollisuus turvata, että oikeus terveyteen toteutuu kaikille sen alueella oleskeleville. Oikeus terveyteen kuuluu siis myös paperittomille. 14

15 Haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset Paperittomat siirtolaiset kuuluvat yhteiskunnan haavoittuvaisimpiin ryhmiin. Paperittomien joukossa on myös erityisen haavoittuvaisiin ryhmiin kuuluvia ihmisiä, kuten lapsia ja raskaana olevia naisia. TSSkomitean mukaan on erityisen tärkeää, että oikeus terveyteen toteutuu erityisesti haavoittuvien ja marginaalissa olevien ryhmien osalta. Ruotsia koskevassa raportissaan YK:n erikoisraportoija on huomauttanut, että paperittomat siirtolaiset kuuluvat ruotsalaisen yhteiskunnan haavoittuvimpiin yksilöihin. Paperittomien voidaan myös Suomessa katsoa kuuluvan tähän ryhmään. Erikoisraportoijan mukaan heiltä ei voida evätä terveyspalveluihin pääsyä. TSS-komitea on määritellyt mittareita, joilla voidaan tarkastella toteutuuko oikeus terveyteen. Komitean mukaan valtio on epäonnistunut velvollisuuksiensa täyttämisessä esimerkiksi, jos julkisia varoja ohjataan siten, että oikeus terveyteen ei toteudu erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien tai syrjäytyneiden ryhmien tai yksilöiden kohdalla. TSS-sopimuksen lisäksi esimerkiksi paperittomien lasten ja raskaana olevien naisten oikeus terveyteen on vahvistettu myös erillisissä sopimuksissa. TSS-komitea on painottanut, että kaikilla valtion alueella olevilla lapsilla, mukaan lukien paperittomilla, tulee olla pääsy edulliseen terveydenhuoltoon. Lasten oikeus terveyteen YK:n yleissopimuksessa lapsen oikeuksista (Lapsen oikeuksien yleissopimus) sopimusvaltiot ovat sitoutuneet takaamaan jokaiselle lapselle henkiinjäämisen ja kehittymisen edellytykset mahdollisimman täysimääräisesti. Lapsen oikeuksien yleissopimuksessa on sovittu myös jokaisen lapsen oikeudesta terveyteen. 15

16 Lapsen oikeuksien yleissopimuksessa sopimusvaltiot tunnustavat, että lapsella on oikeus parhaaseen mahdolliseen terveydentilaan sekä palveluihin, jotka on tarkoitettu sairauksien hoitamiseen ja kuntoutukseen. Sopimusvaltiot pyrkivät varmistamaan, ettei yksikään lapsi joudu luopumaan tästä oikeudesta. Sopimusvaltiot ovat sitoutuneet ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimiin varmistaakseen, että lasta suojellaan kaikenlaiselta syrjinnältä ja rangaistukselta, joka perustuu hänen vanhempiensa, laillisten huoltajiensa tai muiden perheenjäsentensä asemaan, toimintaan, mielipiteisiin tai vakaumuksiin. Paperittomien lasten oikeus terveyteen voidaan yksiselitteisesti johtaa lapsen oikeuksien yleissopimuksesta. Raskaana olevien naisten oikeus terveyteen Odottavan äidin terveys on erityisen haavoittuva. Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevassa yleissopimuksessa valtiot ovat sitoutuneet varmistamaan naisille asianmukaiset palvelut raskauden, synnytyksen ja synnytyksen jälkeisenä aikana. Valtioiden täytyy antaa palveluita tarvittaessa maksuttomasti ja niiden täytyy taata äideille riittävä ravinto raskauden ja imettämisen aikana. Myös TSSsopimuksessa on korostettu, että äideille on myönnettävä erityistä suojelua ennen lapsen syntymää ja sen jälkeen. 16

17 Lähteet: Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista käsittelevän komitean suositus nro 26: General recommendation No. 26 on women migrant workers, CEDAW/C/2009/WP.1/R, Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, Paul Hunt. Mission to Sweden. A/HRC/4/28/Add.2, The Right to Health, Joint fact Sheet WHO/OHCHR323, August 2007: Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus, lapsen oikeuksien yleissopimus ja kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus : Yhdistyneiden kansakuntien taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia käsittelevän komitean yleinen kannanotto nro 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health, E/C.12/2000/14, Yhdistyneiden kansakuntien taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia käsittelevän komitean yleinen kannanotto nro 20: Non-discrimination in economic, social and cultural rights, E/C.12/GC/20,

18 18

19 3 Paperittomien pääsy terveyspalveluihin Suomessa Suomi on oikeudellisesti sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, joissa on sovittu oikeudesta terveyteen. Nykytilanteessa Suomi ei noudata edellä esiteltyjä kansainvälisiä sitoumuksiaan, koska se ei tarjoa paperittomille pääsyä terveydenhuoltoon. Suomen lainsäädäntö ja paperittomien terveydenhuolto Suomen perustuslain mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Jokaisella tarkoitetaan jokaista Suomen lainkäyttöpiiriin kuuluvaa. Paperittomat kuuluvat tähän ryhmään. Perustuslain mukaan riittävistä terveyspalveluista säädetään tarkemmin lailla. Lainsäädännössä kaikkia koskee ainoastaan oikeus kiireelliseen terveydenhuoltoon. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Lainsäädäntö rakentuu ajatukselle siitä, että po- Kaikille on aina annettava kiireellinen hoito. Laajemman hoidon antaminen ei ole laitonta. 19

20 tilas siirretään kotikuntansa jatkohoitopaikkaan, kun kiireellinen tilanne on ohi. Paperittomilla ei kuitenkaan ole kotikuntaa. Suomen lainsäädännössä ei ole erillisiä säännöksiä koskien paperittomien lapsien ja raskaana olevien naisten pääsyä terveyspalveluihin. Myös heille Suomen lainsäädäntö turvaa ainoastaan kiireellisen terveydenhuollon. Kansainväliset sopimukset korostavat velvollisuutta kiinnittää erityishuomiota lasten ja raskaana olevien naisten terveydellisiin oikeuksiin. Suomessa paperittomille lapsille ei ole turvattu kuin kiireellinen terveydenhoito, vaikka Suomi on lapsen oikeuksien sopimuksessa tunnustanut kaikkien lapsien oikeuden parhaaseen mahdolliseen terveydentilaan ja hoidon saamiseen. Hoitoon pääsyn käytännön esteet Kunta on velvollinen järjestämään asukkailleen terveyspalvelut, koska Suomessa terveydenhoitojärjestelmä rakentuu asuinpaikan vastuulle. Paperittomilla ei ole kotikuntaa Suomessa, joten käytännössä kiireellistä terveydenhoitoa lukuun ottamatta kukaan ei ole velvollinen järjestämään paperittomien terveydenhuoltoa. Paperittomilta peritään Suomessa maksu kiireellisestä hoidosta hoidon todellisten kustannusten mukaan. Perustuslakia tulkittaessa on korostettu, etteivät asiakasmaksut saa viedä palveluja niitä tarvitsevien ulottumattomiin. Kustannusten on nähty muodostavan esteen sille, että oikeus terveyteen toteutuisi, sillä hoidosta perittävät summat ovat usein varsin korkeita. Palvelut paperittomille: vapaaehtoisklinikoita ja oikeudellista neuvontaa Paperittomien terveydenhuolto on tällä hetkellä vapaaehtoistoiminnan varassa. Helsinkiin avattiin vuonna 2011 vapaaehtoisten lääkärien ja hoitajien ylläpitämä terveyspiste, Global Clinic. Klinikalla tarjotaan perusterveydenhuoltoa paperittomille. Myös Oulussa toimii pape- 20

21 rittomien klinikka ja Turkuun avataan uusi toimipiste keväällä Pakolaisneuvonta ry:n Paperittomat-hanke on ensimmäinen yksinomaan paperittomiin keskittyvä hanke ja se aloitettiin keväällä Hankkeessa tarjotaan oikeudellista neuvontaa paperittomille ja tiedotetaan paperittomien oikeuksista. Lisäksi uskonnolliset yhteisöt sekä yksittäiset järjestöt ja toimijat ovat auttaneet paperittomia jo useiden vuosien ajan. Ratkaisumalleja paperittomien terveydenhoidon järjestämiseksi Paperittomien terveyspalveluiden turvaamiseksi on olemassa erilaisia vaihtoehtoja. Yksi vaihtoehto olisi turvata paperittomille samantasoinen hoito kuin turvapaikanhakijoille, eli kiireellinen ja välttämätön hoito, minkä kunnat olisivat velvollisia järjestämään. Valtio korvaisi kunnille paperittomien terveydenhoidosta aiheutuneet kohtuulliset kulut. Toinen vaihtoehto olisi, että Kansaneläkelaitos korvaisi kunnille kulut, joita paperittomien hoidosta aiheutuu. Tämä tapahtuisi samoin periaattein kuin tapauksissa, joissa hoitoon hakeutuu henkilö, joka on oikeutettu Suomessa julkisiin terveyspalveluihin EU:n lainsäädännön tai sosiaaliturvasopimuksen nojalla. Kolmas ratkaisu olisi perustaa pääkaupunkiseudulle, Ouluun, Turkuun ja mahdollisesti Tampereelle toimipisteet, jotka tarjoavat välttämättömiä terveyspalveluita paperittomille. Kaupunki tai yksityinen sektori voisi tuottaa palvelut joko omana yksikkönä tai osana jotakin olemassa olevaa terveysasemaa. Lähteet: Lääkäriliiton muistio: Ratkaisumalleja paperittomien välttämättömien terveyspalveluiden ratkaisemiseksi (2012) Suomalainen lainsäädäntö (Suomen perustuslaki, erikoissairaanhoitolaki, laki potilaan asemasta ja oikeuksista, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä, terveydenhuoltolaki) : 21

22 22

23 4 Paperittoman kohtaaminen Kohtaamisen aluksi Paperiton pelkää jatkuvasti, että hänestä ilmoitetaan poliisille. Lääkärin tai hoitajan on heti aluksi tärkeää kertoa oma roolinsa sekä korostaa, että häntä sitoo salassapitovelvollisuus. Hänellä ei ole oikeutta ilmoittaa poliisille paperittomasta. On hyvä painottaa paperittomalle, että kaikki mitä tapaamisen aikana tulee esille, on ehdottoman luottamuksellista. On syytä varautua siihen, ettei paperiton kerro ensimmäisellä kerralla koko totuutta esimerkiksi terveydentilastaan tai taustastaan. Jos lääkäri tai hoitaja kirjoittaa asiakkaasta tietoja ylös, on tärkeää selittää, miksi näin tehdään. Terveydenhuoltohenkilökunnan salassapitovelvollisuus Paperittoman hoitaminen ei ole rikos, eikä lääkärillä ole oikeutta ilmoittaa viranomaisille laittomasta maassa oleskelusta. Terveydenhuollon ammattihenkilön toiminnan päämääränä on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen. Paperittoman hoitaminen ei ole rikos, eikä lääkärillä ole oikeutta ilmoittaa viranomaisille laittomasta maassa oleskelusta. Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee Suomen lainsäädännön mukaan aina antaa kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle apua. Terveydenhuoltohenkilökunnan salassapitovelvollisuus on hyvin laaja. Potilaan terveystietoja koskevan lääkärin salassapitovelvollisuu- 23

24 den tarkoituksena on säilyttää hoidon ja hoitoon hakeutumisen kannalta tärkeä lääkärin ja potilaan luottamuksellinen suhde. Terveydenhuoltohenkilökunnan salassapitoon on säädetty muutamia poikkeuksia. Nämä liittyvät pääosin tiettyihin erityisen törkeiksi katsottaviin rikoksiin, todistamiseen törkeissä rikosasioissa, tartuntatautien hallintaan, lastensuojeluun, sosiaali- ja terveysviranomaisten tehtävien hoitamiseen, asiakas- tai potilasturvallisuuteen sekä elinympäristöön tai väestön terveyteen tai turvallisuuteen. Salassapitovelvollisuudesta voidaan poiketa ainoastaan, jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on laissa erikseen nimenomaisesti säädetty. Esimerkiksi rikokset, joista on ilmoitettava salassapitosäännöksestä huolimatta, on tyhjentävästi lueteltu rikoslaissa. Lääkärin etiikka Suomen Lääkäriliiton eettisen neuvottelukunnan kannanoton mukaan lääkärin tulee kohdella potilaitaan tasa-arvoisina, eikä hän saa antaa rodun, uskonnon, poliittisten mielipiteiden tai yhteiskunnallisen aseman vaikuttaa toimintaansa heitä kohtaan. Yhteiskunta ei saa evätä potilailta oikeutta saada riittävää hoitoa, eikä se saa puuttua lääkärin velvollisuuteen hoitaa potilaita yksinomaan kliinisen tarpeen perusteella. Taloudelliset syyt eivät saa olla esteenä näihin henkilöryhmiin kuuluvien asianmukaiselle hoidolle. Lääkärille pitää antaa asianmukaisesti aikaa ja riittävästi voimavaroja näiden potilaiden hoitoon. Terveydenhoitohenkilökunnan salassapitovelvollisuus on hyvin laaja. Lääkärin tulee kohdella potilaitaan tasa-arvoisina, eikä hän saa antaa rodun, uskonnon, poliittisten mielipiteiden tai yhteiskunnallisen aseman vaikuttaa toimintaansa. Yhteiskunta ei saa evätä potilailta oikeutta saada riittävää hoitoa, eikä se saa puuttua lääkärin velvollisuuteen hoitaa potilaita yksinomaan kliinisen tarpeen perusteella. 24

25 Lääkäriä ei saa velvoittaa osallistumaan paperittomien rankaisemiseen tai oikeudenkäyntitoimiin eikä tekemään heille sellaisia tutkimus- tai hoitotoimenpiteitä, jotka eivät perustu lääketieteellisiin syihin, kuten rauhoittavien antamiseen maasta poistamisen helpottamiseksi. Hoitoon hakeutuminen ei saa johtaa potilaan poistamiseen maasta. Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on rakennettu siten, että käytännössä terveydenhuollon ammattihenkilöt joutuvat tilanteisiin, joissa he joutuvat epäämään potilailta tarpeellisen hoidon potilaan oleskelustatuksen takia. Lääkärien tulisi kuitenkin käytännön työssä pyrkiä toimimaan lääkärin etiikan mukaisesti siten, että potilaita hoidetaan yksinomaan kliinisen tarpeen perusteella. Kohtaamisessa huomioitavia asioita Hoitoon hakeutuminen ei saa johtaa potilaan poistamiseen maasta. Tulkin käyttäminen Sujuva ja ammattitaitoinen tulkkaus on välttämätöntä, jos yhteistä kieltä ei löydy. Jos tapaamisessa on mukana tulkki, hoitohenkilökunnan on tärkeää käydä läpi myös tulkin rooli ja salassapitovelvollisuus. Tulkin voi tilata esimerkiksi alueellisista tulkkikeskuksista tai käyttää yksityisiä tulkkikeskuksia tai freelance-tulkkeja. Aikaa varatessa on tärkeää mainita asiakkaan äidinkieli, ei ainoastaan se, mistä maasta hän tulee. Tapaamisessa on hyvä varmistaa sekä potilaalta että tulkilta, että he ymmärtävät toisiaan. On hyvä ottaa huomioon, että joskus asiakkaalle saattaa olla helpompaa asioida samaa sukupuolta olevan tulkin kanssa. Kulttuuritaustan huomioiminen Asiakkaan kulttuuritaustan huomioonottaminen on tärkeää niin paperittomien kuin muiden maahanmuuttotaustaisten henkilöiden kohtaamisessa. Eri kulttuureissa voi olla erilaiset käsitykset sairauksista ja terveydestä. Myös sopivien tutkimusmenetelmien kanssa voi olla eroja kulttuurista riippuen. Erityisesti mielenterveysongelmien ymmärtäminen ja hoitaminen vaihtelee paljon eri kulttuurien välillä. 25

26 Hoitohenkilökunta ei voi tuntea kaikkien eri kulttuurien käsityksiä ja toimintatapoja terveyteen liittyvissä kysymyksissä. Tärkeintä olisi, että paperitonta hoitava on tietoinen kulttuurierojen olemassaolosta ja varmistaa, että asiakas hyväksyy yhdessä sovitut hoitomenetelmät. Esimerkiksi potilaan toivetta asioida omaa sukupuolta olevan työntekijän kanssa tulee pyrkiä kunnioittamaan. Henkilöllisyyden varmistaminen Paperiton saattaa tulla lääkärin vastaanotolle jonkun Suomessa laillisesti asuvan henkilön henkilöpapereilla. Tämä voi aiheuttaa vaaratilanteita asiakasta hoidettaessa, esimerkiksi jos henkilöllä on eri veriryhmä kuin henkilöpapereiden omistajalla. Tarvittaessa terveydenhoidon ammattilainen voi ottaa esille väärän henkilöllisyyden käyttämisestä aiheutuvat terveysriskit. Tapaamisessa läsnä olevat henkilöt Paperiton saattaa tulla vastaanotolle läheisensä tai tuttavansa kanssa. Jos epäilet saattajan tai tulkkina toimivan ystävän olevan hyväksikäyttäjä, pyri sopimaan potilaan kanssa uusi aika esimerkiksi jälkitarkastusta varten, jossa paperittoman voi tavata ilman saattajaa. Seuraavassa tapaamisessa tai mahdollisuuksien mukaan jo ensimmäisellä kerralla voi tuoda esille erilaisia auttajatahoja Suomessa. Raskaana olevat naiset Paperittomilla naisilla ei välttämättä ole mahdollisuutta raskauden ehkäisyyn tai raskauden seurantaan. Sveitsissä tehdyn tutkimuksen mukaan paperittomien naisten raskaus on useammin ei-toivottu, he kohtaavat useammin väkivaltaa ja heillä on puutteellisemmat tiedot raskauden ehkäisystä ja jälkiehkäisystä kuin maassa laillisesti oleskelevilla naisilla. Ihmiskaupan uhrit Osa paperittomista saattaa olla ihmiskaupan uhreja. Ihmiskauppa on Suomen lainsäädännön mukaan pakkotyöhön tai muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin saattaminen, paritusrikoksen kaltainen seksuaalinen hyväksikäyttö ja elinkauppa taloudellisessa hyötymistarkoituksessa. Epäiltyä ihmiskaupan uhria voi pyytää olemaan yhteydessä ihmiskauppaan erikoistuneisiin toimijoihin, kuten Pro-tukipisteeseen tai Pakolaisneuvontaan. Ihmiskaupan uhreille on olemassa myös oma 26

27 auttamisjärjestelmänsä, jota hallinnoi Joutsenon vastaanottokeskus. Mielenterveysongelmat Paperittomuus pahentaa usein jo olemassa olevia terveydellisiä ongelmia ja vanhoja traumakokemuksia. Joitakin paperittomia on myös kidutettu kotimaassaan. Kidutuksen oireet voivat tulla esille pitkienkin aikojen päästä. Kaikilla paperittomilla ei ole taustalla traumaattisia kokemuksia, vaan osa on tullut Suomeen opiskelemaan tai työskentelemään ja vasta paperittomuus aiheuttaa heille psyykkisesti vaikean tilanteen. Ohjaaminen oikeille tahoille Paperittoman tilanne saattaa olla niin hankala, ettei yksi ihminen tai taho riitä auttamaan häntä. Tällöin on hyvä tietää, minne paperittoman voi ohjata. Ohessa on lueteltu toimijoita, joihin voit ohjata kohtaamasi henkilön. Global Clinic Klinikan puhelinnumero on Numerosta tavoittaa joko hoitajan, lääkärin tai lääketieteen kandidaatin, jolta saa mm. neuvoa mihin ja millä kiireellisyydellä tietyn terveysongelman kanssa tulee hakeutua hoitoon. Sähköpostiosoite: Joutsenon vastaanottokeskus Joutsenon vastaanottokeskus vastaa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän hallinnoimisesta, puhelinnumero on Lisätietoja: Kidutettujen kuntoutuskeskus Kidutettujen kuntoutuskeskus on erikoissairaanhoitotasoinen poliklinikka, joka arvioi, hoitaa ja kuntouttaa Suomessa asuvia kidutuksen vuoksi traumatisoituneita turvapaikanhakijoita sekä heidän perheenjäseniään. Sähköposti: Monika-Naiset liitto ry Järjestö tarjoaa tukea ja neuvontaa väkivaltaa kohdanneille tai sen uhan alla eläville maahanmuuttajanaisille. Puhelut ovat luottamuksellisia, voi soittaa myös nimettömänä. Monika-Naisten valtakun- 27

28 nallinen, ympärivuorokautinen päivystävä puhelin on ja sähköposti: Paperittomat-hanke Hankkeen puhelinpäivystys on maanantaisin klo puh Lakimies päivystää Global Clinicillä joka tiistai klo Voit myös ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteessa Lisätietoja: Pro-tukipiste ry Järjestö tarjoaa nimettömiä ja maksuttomia sosiaali- ja terveyspalveluja sekä oikeudellista neuvontaa seksi- ja erotiikka-alalla työskenteleville ihmisille. Pro-tukipiste Helsinki osoite: Vilhonkatu 4 B 20, puh ; sähköposti: Pro-tukipiste Tampere osoite: Aleksis Kiven katu 10 E, puh ; sähköposti: Rikosuhripäivystys ry Auttavassa puhelimessa päivystetään ma ti klo ja ke pe klo 17 21, puhelinnumero Järjestö tarjoaa rikoksen uhrille mahdollisuuden keskustella henkilön kanssa, joka ymmärtää mitä rikoksen kohteeksi joutuminen voi merkitä. Juristin puhelinneuvonta päivystää ma to klo 17 19, puhelinnumero Neuvonnassa rikoksen uhri saa mahdollisuuden tarkistaa juridisia oikeuksiaan ja saada näihin asioihin liittyvää ohjausta. Sosiaalipäivystykset Sosiaalipäivystykset vastaavat kiireelliseen sosiaaliseen avuntarpeeseen ympärivuorokautisesti joka päivä. Sosiaalipäivystykset on tarkoitettu lähtökohtaisesti kaikille kiireellistä apua, hoivaa ja turvaa tarvitseville. Päivystykset on järjestetty kuntakohtaisesti. Sosiaalipäivystyksen yhteystiedot löytyvät mm. kuntien internet-sivuilta. SOS-kriisikeskus Helsingin SOS-kriisikeskus tarjoaa nopeaa kriisiapua. Yhteyttä voi ottaa nimettömästi ja ilman lähetettä. Valtakunnallinen kriisipuhelin (vain suomeksi). Kriisivastaanotto (09) Lisätietoja: 28

Kansallinen ihmiskaupparaportoija. Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa

Kansallinen ihmiskaupparaportoija. Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa K 17/2010 vp Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa Julkaisusarja

Lisätiedot

10 väitettä ja faktaa. turvapaikanhakijoista ja pakolaisista

10 väitettä ja faktaa. turvapaikanhakijoista ja pakolaisista 10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista ja pakolaisista 2 10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista ja pakolaisista sisältö Euroopan rajat...4 Turvapaikkashoppailu...5 Paperittomat siirtolaiset...6

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä Esipuhe Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat,

Lisätiedot

LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015

LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015 LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015 Eduskunnan hallintovaliokunnalle Viite: Lausuntopyyntö 18.2.2015 Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

TUULIKAAPISSA ON TULIJOITA : Työperäinen ihmiskauppa ja ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö ravintola- ja siivouspalvelualoilla

TUULIKAAPISSA ON TULIJOITA : Työperäinen ihmiskauppa ja ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö ravintola- ja siivouspalvelualoilla European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI) P.O.Box 444 FIN-00531 Helsinki Finland Publication Series No. 76 TUULIKAAPISSA ON TULIJOITA : Työperäinen

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja FINLANDS FN-FÖRBUND UNA FINLAND Julkaisija: Suomen YK-liitto Töölöntorinkatu 2b, 4. krs 00260 Helsinki www.ykliitto.fi

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS 3. Pidä huolta ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ

YHDENVERTAISUUS 3. Pidä huolta ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ YHDENVERTAISUUS 3 Pidä huolta ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ Pidä huolta ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ SISÄMINISTERIÖ KUVAILULEHTI JULKAISUN PÄIVÄMÄÄRÄ 7.4.2014 TEKIJÄT (TOIMIELIMESTÄ,

Lisätiedot

TYTTÖJEN JA NAISTEN YMPÄRILEIKKAUS SUOMESSA

TYTTÖJEN JA NAISTEN YMPÄRILEIKKAUS SUOMESSA TYTTÖJEN JA NAISTEN YMPÄRILEIKKAUS SUOMESSA Asiantuntijaryhmän suositukset sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle Ihmisoikeusliitto ry Toimittanut Marja Tiilikainen Kuvitus Hanna-Leena Aromaa ja Outi

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto SUOMEN KANSALLISET VÄHEMMISTÖT Kulttuurien ja kielten rikkaut ta Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Minority Rights Group Finland Minority Rights Group

Lisätiedot

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö KUVAILULEHTI ULKOASIAINMINISTERIÖ Nimi Vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

Opetusmateriaali tyttöjen ja naisten oikeuksista Suomessa ja maailmalla

Opetusmateriaali tyttöjen ja naisten oikeuksista Suomessa ja maailmalla Opetusmateriaali tyttöjen ja naisten oikeuksista Suomessa ja maailmalla Lukijalle! Suomen Naistutkimuksen Seura ry Sällskapet för kvinnoforskning i Finland palkitsi Friidu opintomateriaalin vuoden 2004

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

PERUSTIETOA KUNNIAAN LIITTYVISTÄ KONFLIKTEISTA JA KUNNIAAN LIITTYVÄSTÄ VÄKIVALLASTA. Johanna Aapakallio

PERUSTIETOA KUNNIAAN LIITTYVISTÄ KONFLIKTEISTA JA KUNNIAAN LIITTYVÄSTÄ VÄKIVALLASTA. Johanna Aapakallio PERUSTIETOA KUNNIAAN LIITTYVISTÄ KONFLIKTEISTA JA KUNNIAAN LIITTYVÄSTÄ VÄKIVALLASTA Johanna Aapakallio 0 Esipuhe Kunniaan liittyvät konfliktit ja kunniaan liittyvä väkivalta ovat olleet kautta aikojen

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 Virve-Maria de Godzinsky LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ ENGLISH SUMMARY THE BEST INTEREST OF THE CHILD AND THE CHILD S RIGHT

Lisätiedot

99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA

99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA 99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA Vähemmistövaltuutettu 2014 Vähemmistövaltuutettu taitto: Kopijyvä Oy, 2014 2 Sisällys Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet'n alkusanat...9 I. Yleistä tietoa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS 2. Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA

YHDENVERTAISUUS 2. Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA YHDENVERTAISUUS 2 Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA SISÄMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 7.4.2014

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Sisäministeriölle Sisäministeriö asetti 15.04.2014 sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän toimeksiannosta

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI

SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI EMPOWERING CARE Lastensuojeluyksiköissä asuvien tyttöjen kouluttaminen toimimaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Kesäkuu 2013 EMPOWERING CARE. Empowering girls in residential

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

USKONNONVAPAUS JA ULKOPOLITIIKKA. Suosituksia Suomelle

USKONNONVAPAUS JA ULKOPOLITIIKKA. Suosituksia Suomelle USKONNONVAPAUS JA ULKOPOLITIIKKA Suosituksia Suomelle Julkaisutiedot Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisuja XCVII 2013 Teksti: Anna Hyvärinen (Suomen Ekumeeninen Neuvosto) ja Katri Leino-Nzau (Suomen

Lisätiedot