Paperittomien lasten oikeuksien toteutuminen Suomessa. Meri Korniloff

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paperittomien lasten oikeuksien toteutuminen Suomessa. Meri Korniloff 20.11.2014"

Transkriptio

1 Paperittomien lasten oikeuksien toteutuminen Suomessa Meri Korniloff

2 Kolmivuotinen hanke Oikeudellista neuvontaa paperittomille ja paperittomia kohtaaville Tiedotetaan paperittomien oikeuksista Neuvontamallin rakentaminen Projektikoordinaattori ja osa-aikainen lakimies Raha-automaattiyhdistys tukee Paperittomat-hanke 2

3 Pakolaisneuvonta ry Pakolaisneuvonta ry on pakolaisoikeuteen ja ihmisoikeuksiin erikoistunut kansalaisjärjestö ja lakiasiaintoimisto Paperittomat-hanke 3

4 Paperittomat-hankkeen oikeudellinen neuvonta Yhteydenottoja tähän mennessä yli kolmesataa. Noin 60 paperitonta on tavoitettu hankkeen aikana Neuvotaan myös muita yhteiskunnan marginaalissa olevia ulkomaalaisia Kysymyksiä liittyen mm. oleskeluluvan hakemiseen, työntekoon, oikeuksiin (pääsy terveydenhuoltoon ja kouluun) Hankkeessa neuvottu myös perheitä ja raskaana olevia naisia Paperittomalla usein vähäinen tietämys suomalaisesta oikeusjärjestelmästä ja omasta oikeudellisesta asemasta

5 Kuka on paperiton lapsi? Paperiton lapsi oleskelee valtion alueella ilman siihen tarvittavaa laillista oleskeluoikeutta Ulkomaalaisoikeudellinen määritelmä Esimerkkejä reiteistä paperittomuuteen: Paperiton on saanut kielteisen oleskelulupapäätöksen tai hänen viisuminsa on umpeutunut Määrällisesti pieni ryhmä. Hankkeen neuvontapalvelussa tavoitettiin noin 10 paperitonta lasta. Lapset ovat olleet perheensä kanssa Suomessa Lisäksi tavoitettiin rinnasteisessa tilanteessa olevia eli muulla tavoin yhteiskunnan marginaalissa olevia ulkomaalaisia perheitä ja raskaana olevia naisia Paperittomat-hanke 5

6 Lapsi on aina ensisijaisesti lapsi Lapsen oikeuksista puhuttaessa lapsi on aina ensisijaisesti lapsi ja hänen oleskelulupansa puute ja laatu ovat toissijaisia asioita Paperittomuus tekee lapsesta kuitenkin erityisen haavoittuvan Paperiton lapsi on riippuvainen aikuisten tekemistä päätöksistä Paperittomat-hanke 6

7 Myös paperittomalla on oikeuksia Perus- ja ihmisoikeudet turvattu Suomen perustuslaissa ja Suomea velvoittavissa ihmisoikeussopimuksissa Perustavanlaatuisia oikeuksia ovat oikeus ihmisarvoiseen elämään, terveyteen ja maksuttomaan perusopetukseen Perustavanlaatuiset ihmisoikeudet taattu jokaiselle valtion lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla Perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen julkisen vallan eli valtion ja kuntien tehtävä Yhdenvertainen kohtelu ja syrjimättömyys Paperittomat-hanke 7

8 Oikeus terveyteen YK:n Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien sopimus (TSS-sopimus), Suomen perustuslaki, Euroopan uudistettu sosiaalinen peruskirja Suomen kohdalla TSS-komitea kohdistanut erityishuomiota paperittomien terveyspalveluihin YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksesta (LOS, 24 art) voidaan suoraan johtaa paperittoman lapsen oikeus mahdollisimman laajaan terveydenhuoltoon Paperittomat-hanke 8

9 Paperittoman oikeus terveyteen Suomessa - Kehityssuuntia Tällä hetkellä vain kiireellinen hoito turvattu kaikille Suomen lainsäädännössä Vapaaehtoisten ylläpitämä Global Clinic Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemä selvitys paperittomien terveyspalveluiden järjestämisestä - Keväällä 2014 Sosiaali- ja terveysministeriön luonnos lakiesityksestä - Syksyllä 2014 Paperittomien terveyspalvelut Helsingissä Paperittomat-hanke 9

10 Paperittomien terveyspalvelut Helsingissä Helsingin kaupunginhallituksen päätös joulukuussa 2013 Lapsilla ja raskaana olevilla paperittomilla laajat terveyspalvelut samaan hintaan kuin helsinkiläisillä Helsingin sosiaali- ja terveysviraston ohjeistus henkilöstölle ja tiedotus kesällä 2014 Luottamuksen rakentaminen vie aikaa Yhtenäisten käytänteiden tärkeys Paperittomat-hanke 10

11 Paperittomien terveyspalveluiden turvaaminen tehokkaasti lainsäädännöllä Henkilöllisen soveltamisalan määrittelyn ei tule sulkea ulos mitään haavoittuvassa asemassa olevaa ulkomaalaisten ryhmää Vähintäänkin kaikille lapsille ja raskaana oleville viipymättä laajat terveyspalvelut ilman pelkoa isosta laskusta Mahdollisimman laaja oikeus terveyspalveluihin myös aikuisille paperittomille. Kiireellisestä hoidosta ei tule edes yrittää periä hoidon tosiasiallisia kustannuksia Paperittomat-hanke 11

12 Oikeus maksuttomaan perusopetukseen Oikeus maksuttomaan perusopetukseen turvattu subjektiivisena, jokaiselle kuuluvana perus- ja ihmisoikeutena (PL 16, LOS 28 art) Kunnalla velvollisuus järjestää perusopetusta kunnan alueella asuville oppivelvollisuusikäisille (Perusopetuslaki 4 ) oppivelvollisuus Suomessa vakituisesti asuvilla lapsilla (25 ) Paperittomat-hanke 12

13 Eduskunnan apulaisoikeusasiamies : Kaikille kouluikäisille ei ole järjestetty perusopetusta, koska heillä ei ole kotikuntaa Suomessa. Tämä on vastoin perustuslakia ja lapsen oikeuksien sopimusta. Kunnan tulee järjestää perusopetusta kaikille kunnassa asuville lapsille. Perustuslain mukaan kuntien velvollisuus järjestää perusopetusta on laaja. Perusopetuslaki ei edellytä, että lapsen asuminen kunnassa olisi pysyvää tai että kunnan tulisi olla kotikuntalain mukaan määräytyvä lapsen kotikunta. Ei tarvetta muuttaa lakia. OKM vastasi (AOA:n tiedote ) Paperittomat-hanke 13

14 Kouluun pääsyn toteutuminen käytännössä Hyviä yksittäisiä kokemuksia tiedossa paperittomien kouluun pääsystä Käytännön tietoa paperittomien kouluun pääsystä ja koulunkäynnistä on vähän Jonkin verran käytännöt ja lain tulkinta ovat vaihdelleet ennen oikeusasiamiehen tiedotetta Paperittomat-hanke 14

15 Käytännön esimerkki koulunkäyntioikeuteen liittyen: Lapsiperhe EU-jäsenvaltiosta Koulu toivotti tervetulleeksi, mutta kunnan taholta edellytettiin osoitetta kunnan alueella ja rekisteröitymistä Lapset saivat aloittaa koulun, kun perheen isä oli rekisteröitynyt ja ilmoitettu, että myös lapsia ollaan rekisteröimässä Pääsyssä kouluterveydenhuoltoon haasteita Paperittomat-hanke 15

16 Paperittoman lapsen kouluun pääsyn turvaaminen Yksiselitteinen laki ja valtakunnallinen ohjeistus ovat välttämätön pohja oikeuksien toteutumiselle Paperittomien kohdalla lain ja sen tulkinnan oltava jokaisen toimijan tiedossa Paperittomien kohdalla ei voi lähteä siitä, että muutoksenhaun kautta haetaan linjauksia Epäselvä tulkinta pahimmillaan vaarantaa/estää paperittoman lapsen pääsyn perusopetukseen eli lapsen perustavanlaatuisen oikeuden toteutumisen Paperittomat-hanke 16

17 Paperittoman lapsen kouluun pääsyn turvaaminen (jatkuu) Paperittomien tietämystä omista oikeuksistaan lisättävä Luottamuksen rakentaminen koulujen ja opetustoimien henkilöstön osaamista lisäämällä Tarvitaan myös enemmän kokemusta paperittomien koulunkäynnistä Paperittomat-hanke 17

18 Paperittomuus ei synny tyhjästä Paperittomuus ei synny tyhjästä, vaan se on prosessi Maahanmuuttopolitiikka vaikuttaa lasten ja heidän perheidensä tilanteisiin sekä perheiden tekemiin valintoihin Heikennyksiä: Mahdolliset lakimuutokset liittyen vapaaehtoisen paluun vakiinnuttamiseen. Laki luo toteutuessaan uuden paperittomien ryhmän Mahdollisuuksia laillistaa oleskelu on kehitettävä Lapsen edun huomioiminen päätöksissä - Perusteluineen Paperittomat-hanke 18

19 Tiivistelmä Oikeudet ihmisarvoiseen elämään, terveyteen ja perusopetukseen kuuluvat kaikille Lapsi on ensisijaisesti lapsi Paperittoman lapsen tilanteessa kiteytyy se, mistä ihmisoikeuksissa on perimmiltään kysymys Lainsäädäntöön pohjaavat yhtenäiset käytännöt ja riittävä tieto turvaavat perusoikeudet Paperittomat-hanke 19

20 Paperittomat-hankkeen julkaisut Paperittoman lapsen oikeus perusopetukseen (2014) Paperittoman oikeus terveyspalveluihin (2013) Perustietoa paperittomuudesta, paperittoman lapsen asemasta ja oikeuksista, oikeudesta opetukseen ja terveyteen sekä lähtökohtia paperittoman lapsen kohtaamiseen koulussa. Paperittomuutta käsittelevät sanastot Löytyy osoitteesta: Paperittomat-hanke 20

21 Kiitos! Yhteystiedot: Lisätietoa hankkeesta: Projektikoordinaattori Meri Korniloff p Lisätietoa hankkeen verkkosivuilta: Paperittomat-hanke 21

22 Lähteitä ja lisätietoa Apulaisoikeusasiamiehen tiedote: Kunnan tulee järjestää perusopetusta kaikille kunnassa asuville lapsille, Apulaisoikeusasiamies Kansainväliset sopimukset, joihin Suomi on sitoutunut löytyvät: PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) Children First and Foremost A guide to realising the rights of children and families in an irregular migration situation (2013) Ruotsin uudistetusta koululaista tietoa osoitteessa Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201213/UbU12/ sekä paperittomien koulunkäynnistä laajemmin osoitteessa Suomen lainsäädäntö: Suomen perustuslaki 1999/731, perusopetuslaki, rikoslaki, terveydenhuoltolaki, Terveydenhuollon ammattihenkilölaki sekä ulkomaalaislaki ovat luettavissa osoitteessa: Paperittomat-hanke 22

23 Lähteitä ja lisätietoa THL:n raportti Paperittomien terveyspalveluista Suomessa: Yhdistyneiden kansakuntien taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia käsittelevän komitean yleinen kannanotto nro 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health, E/C.12/2000/14, Yhdistyneiden kansakuntien taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia käsittelevän komitean yleinen kannanotto nro 20:Non-discrimination in economic, social and cultural rights, E/C.12/GC/20, Paperittomat-hanke 23