1) syventää oppilaiden ymmärrystä ihmisoikeuksista ja niiden toteutumisesta eri ihmisryhmien kohdalla Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1) syventää oppilaiden ymmärrystä ihmisoikeuksista ja niiden toteutumisesta eri ihmisryhmien kohdalla Suomessa"

Transkriptio

1 JOHDANTO IHMISOIKEUDET ja YHTEISKUNTAETIIKKA SUOMESSA - Näkökulmana paperittomat siirtolaiset Tämä oppimateriaali tarjoaa lähestymistavan käsitellä yhteiskuntaetiikkaa ja ihmisoikeuksia sekä niiden luonnetta ja toteutumista Suomessa. Teemaa lähestytään paperittomien siirtolaisten esimerkin avulla. Näin ollen paketti tarjoaa materiaalia oppitunnille, jossa voidaan konkreettisen esimerkin ja yhteiskunnallisen debatin avulla syventää oppilaiden ymmärrystä ihmisoikeuksista, yhteiskuntaetiikasta, argumentoinnista sekä harjoittaa medialukutaitoa. Materiaalia voi käyttää hyväksi oppitunneilla, joiden tavoitteena on 1) syventää oppilaiden ymmärrystä ihmisoikeuksista ja niiden toteutumisesta eri ihmisryhmien kohdalla Suomessa 2) tarjota tietoa paperittomista siirtolaisista, paperittomuuden syistä, sekä paperittomien haavoittuvuudesta yhteiskunnassa 3) syventää medialukutaitoa tutustumalla yhteiskunnalliseen debattiin lehtileikkeiden avulla 4) oppia argumentoimaan ihmisoikeuskysymyksistä eri näkökulmista ja hyödyntäen taustamateriaalia Materiaali on suunniteltu tukemaan lukion opetussuunnitelman mukaisia sisältöjä seuraavissa kokonaisuuksissa: Ihmisen elämä ja etiikka (UE3) Filosofinen etiikka (FI2) Yhteiskuntafilosofia (FI4) Yhteiskuntatieto (YH1) Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) 1

2 OSA 1) TIETOA PAPERITTOMUUDESTA Henkilökuva: Artikkeli Ihmisiä muuttoliikkeessä sivustolta: Tourad Kane: Ilman papereita olet muiden armoilla Johdattele oppilaat aiheeseen henkilökuvan avulla: Tourad Kane: Ilman papereita olet muiden armoilla tuli Belgiaan rahtilaivan mukana haki turvapaikkaa, syynä muun muassa poliisin käyttämä väkivalta kotimaassa sai Belgiassa kielteisen turvapaikkapäätöksen jäi oleskelemaan Gentin kaupunkiin missä toimi aktiivisesti paperittomien asialla sai oleskeluluvan seitsemän vuoden Belgiassa asumisen ja aktiivisen toiminnan jälkeen Taustatietoa Paperittomuudesta tiiviisti (oppilaalle) Paperittomalla siirtolaisella tarkoitetaan henkilöä, joka oleskelee valtion alueella ilman oleskelulupaa Paperittomaksi voi päätyä monista syistä: Esimerkiksi kielteisen turvapaikka-, työlupa- tai perheenyhdistämispäätöksen seurauksena. Paperittomuus koetaan usein vähemmän huonoksi vaihtoehdoksi kuin paluu aiempaan kotimaahan Paperittoman tiedot suomalaisesta yhteiskunnasta, oikeusjärjestelmästä ja palveluista ovat usein puutteelliset, ja luottamus viranomaisiin voi myös olla vähäistä Paperittomilla on kuitenkin oikeuksia: keskeiset ihmisoikeudet, kuten oikeus terveyteen kuuluvat kaikille taustasta ja statuksesta riippumatta Paperittomien toimintamahdollisuudet yhteiskunnassa ovat rajatut ja he ovat siksi alttiita hyväksikäytölle esimerkiksi työpaikalla. Lapset ja raskaana olevat naiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Paperittomien määrää on vaikeaa arvioida: Suomessa paperittomia arvioidaan olevan eurooppalaisella tasolla vähän: Arviot vaihtelevat sadoista muutamaan tuhanteen TEHTÄVÄ: Keskustele parisi kanssa: Tulisiko paperittomia kutsua laittomiksi maahanmuuttajiksi? Miksi, miksi ei? 2

3 TAUSTATIETOA PAPERITTOMUUDESTA PIDEMMIN (opettajalle tai oppilaalle väittelyn taustamateriaaliksi) Kuka on paperiton? Paperittomalla siirtolaisella tarkoitetaan henkilöä, joka oleskelee valtion alueella ilman oleskelulupaa. Suomessa paperittomat ovat pääsääntöisesti EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia. Heidän oleskelunsa ei ole virallisesti viranomaisten tiedossa tai sallimaa. Paperittomalla saattaa kuitenkin olla esimerkiksi passi, verokortti ja muita virallisia asiakirjoja. Paperittomia kutsutaan joissain yhteyksissä laittomiksi maahanmuuttajiksi, mutta esimerkiksi useat kansalaisjärjestöt, Euroopan parlamentti, Euroopan neuvosto ja YK suosivat termejä kuten undocumented migrants tai migrants in an irregular situation. Miten paperittomaksi päädytään? Paperittomaksi voi päätyä kielteisen turvapaikka- tai muun oleskelulupapäätöksen seurauksena tai olemassa olevan luvan mentyä umpeen. Jotkut ovat voineet saada saatavuusharkinnan vuoksi kielteisen oleskelulupapäätöksen, vaikka heillä on työpaikka Suomessa, ja työskentelevät näin ollen ilman työlupaa. Osa on jäänyt opintojen jälkeen etsimään töitä Suomeen. Osa on saanut kielteisen päätöksen perheen yhdistämiseen. Joskus oleskelulupaa ei ole haettu lainkaan, vaikka siihen voisi olla perusteita. Paperittomuuteen on monenlaisia syitä ja joukkoon mahtuu myös ihmisiä, jotka eivät välttämättä tiedä olevansa paperittomia. On siis monia syitä siihen, miksi ihmiset ovat joutuneet paperittomiksi tai he ovat päätyneet valitsemaan paperittomuuden. Usein paperittomuuden taustalla on pelko omasta turvallisuudesta lähtö- tai kotimaassa. Paperittomilla saattaa olla Suomessa laillisesti oleskelevia perheenjäseniä, mutta viranomaiset eivät ole antaneet lupaa perheenyhdistämiselle. Joillekin laiton oleskelu ja työskentely Suomessa tuntuu paremmalta ratkaisulta kuin sota, konfliktit, vaino tai väkivalta kotimaassa. Laiton oleskelu Suomessa koetaan paremmaksi ratkaisuksi kuin täältä lähteminen, vaikka omat oikeudet ja toimintamahdollisuudet ovat paperittomuuden vuoksi lähes olemattomat. Paperittoman kaltaisessa tilanteessa olevat ihmiset Jotkin ihmisryhmät voivat oleskella Suomessa laillisesti, mutta heillä ei ole silti pääsyä esimerkiksi terveydenhuoltoon. Näihin ryhmiin kuuluvat muun muassa Itä-Euroopan romanit. He eivät saa 3

4 eurooppalaista sairaanhoitokorttia, koska heillä ei ole julkista sairausvakuutusta kotimaassaan. Tämän vuoksi he eivät pääse julkiseen terveydenhuoltoon Suomessa. Myös henkilöillä, jotka odottavat laillisesti oleskelulupapäätöstä Suomessa tai joilla on tilapäiseen oleskeluun tarkoitettu oleskelulupa, on hyvin rajoitettu oikeus terveydenhuoltoon. Paperittoman oikeudellinen asema Paperittoman tieto suomalaisesta yhteiskunnasta, kulttuurista ja oikeusjärjestelmästä on usein hyvin puutteellista. Paperittoman aiemmat kokemukset voivat aiheuttaa pelkoja ja epäluottamusta viranomaisia kohtaan. Oman oikeudellisen aseman ymmärtäminen voi olla vaikeaa, vaikka henkilö olisi oleskellut jo pidempään Suomessa ja käynyt oleskelulupaprosessin läpi. Monimutkaisen lupaja oikeusjärjestelmän hallitseminen on haastavaa. Jos ihmisellä on esimerkiksi mielenterveysongelmia tai traumakokemuksia, tilanteen käsittäminen on entistä vaikeampaa. Paperittomalla saattaa joskus olla perusteet oleskelulupaan (ihmiskauppa, työ, kansainvälinen suojelu), mutta hän ei uskalla tai ymmärrä hakea lupaa. Miksi paperittomien oikeuksia tulee edistää? Paperittomalla on oikeuksia. Keskeisimmät ihmisoikeudet kuuluvat kaikille taustasta tai kansalaisuudesta riippumatta. Yksi näistä oikeuksista on oikeus terveyteen. Paperittoman toimintamahdollisuudet yhteiskunnassa ovat kuitenkin rajatut ja hänen on vaikea puolustaa ihmisoikeuksiaan. Paperiton on altis monenlaiselle kaltoin kohtelulle. Paperittomien joukossa on myös erityisen haavoittuvia yksilöitä, kuten lapsia ja raskaana olevia naisia. Vaikka paperittomalla ei ole oleskelulupaa, paperittomuus ei saisi johtaa yksilön ihmisoikeuksien ohittamiseen. Paperittomien määrä Suomessa Tarkkaa paperittomien lukumäärää on mahdotonta tietää. Suomessa paperittomia on kuitenkin muihin Euroopan maihin verrattuna vähän. Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa paperittomia arvellaan olevan joitakin kymmeniä tuhansia. Eri tahojen ehdottamat arviot paperittomien määrästä Suomessa vaihtelevat sadoista muutamaan tuhanteen henkilöön. Poliisin tilastojen mukaan vuonna 2011 Suomessa tavattiin noin 3300 laittomasti maassa oleskelevaa henkilöä. Poliisin tilastoima luku sisältää myös henkilöt, jotka ovat myöhemmin hakeneet turvapaikkaa tai muuta oleskelulupaa ja näin ollen laillistaneet oleskelunsa. Tämä luku ei siis vastaa paperittomien todellista määrää Suomessa. Määrää oleellisempi kysymys on se, toteutuvatko paperittomien perustason ihmisoikeudet. 4

5 Paperittomat alttiita hyväksikäytölle Paperittoman arki on hyvin epävarmaa. Arkea leimaa jatkuva muutos ja huoli omasta tulevaisuudesta. Paperittomat ovat erityisen alttiita hyväksikäytölle. He ovat usein riippuvaisia työnantajistaan tai puolisoistaan. Työnantajat saattavat vaatia paperittomalta esimerkiksi jatkuvaa työntekoa ilman taukoja ja lomia, heille ei makseta työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja joskus palkkaa ei makseta ollenkaan. Tällaista toimintaa kutsutaan kiskonnantapaiseksi työsyrjinnäksi. Tutkimustieto paperittomuudesta Luotettavan tiedon saaminen paperittomuudesta on vaikeaa. Paperittomuutta on alettu tutkia vasta hiljattain ja keskustelu paperittomien tilanteesta on Suomessa vasta aluillaan. Paperittomuudesta on haastavaa saada tietoa, koska paperittomia ei rekisteröidä tilastoihin tai tunnisteta yhteiskunnan rakenteissa. Moni paperiton pelkää kiinnijäämistä ja elää sen vuoksi maan alla. Katkelma: Paperittomat-opas s Paperittomat-hanke. Pakolaisneuvonta ry. Lähteet: Undocumented Migrants Have Rights! An Overview of the International Human Rights Framework, PICUM (2007) Laittoman maahantulon vastainen toimintaohjelma Life in the Shadows. Migrant Rights Centre Ireland (2007) FRA (European Union Agency for Fundamental Rights): Migrants in an irregular situation: Access to Health Care in 10 European Union Member States (2011) PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) Children First and Foremost A guide to realising the rights of children and families in an irregular migration situation (2013) PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) Strategies to End Double Violence Against Undocumented Women (2012) PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) Ten Ways to Protect Undocumented Migrant Workers (2005) 5

6 OSA 2) PAPERITTOMAT JA OIKEUS TERVEYDENHOITOON Ihmisoikeussopimukset ja käytännöt Suomessa TIIVIISTI (oppilaalle) Oikeus terveyteen on perustavanlaatuinen ihmisoikeus Suomi on oikeudellisesti sitoutunut kansainvälisissä sopimuksissa turvaamaan tämän oikeuden Oikeus ei riipu esimerkiksi henkilön oleskeluluvasta Tällä hetkellä Suomessa tarjotaan paperittomille vain kiireellistä hoitoa Kiireellistä hoitoa on muun muassa synnytys Paperittomat joutuvat kuitenkin maksamaan hoidon todelliset kustannukset itse, esimerkiksi synnytys voi maksaa Tällä hetkellä paperittomien terveydenhuolto on vapaaehtoisten lääkäreiden ja hoitajien kontolla, Helsingissä, Turussa ja Oulussa toimii Global Clinic nimisiä terveysklinikoita, joista saa maksutonta terveydenhuoltoa TAUSTATIETOA TERVEYDENHOIDON TARJOAMISESTA PAPERITTOMILLE PIDEMMIN (opettajalle tai oppilaalle väittelyn taustamateriaaliksi) Ihmisoikeusnäkökulma ja kansainväliset sopimukset Oikeus terveyteen on perustavanlaatuinen ihmisoikeus, johon Suomi on oikeudellisesti sitoutunut kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Oikeuden toteutuminen on turvattava myös paperittomien kohdalla. Kansainvälisoikeudellinen tausta Oikeus terveyteen tarkoittaa, että jokaisella on oikeus korkeimpaan saavutettavissa olevaan fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Ihmisoikeutena oikeus terveyteen on yksilön oikeus, joka ei ole riippuvainen esimerkiksi henkilön oleskelun perusteista tietyssä maassa. Suomi on oikeudellisesti sitoutunut useisiin kansainvälisiin sopimuksiin, joissa on sovittu oikeudesta terveyteen. Tärkeimpänä sopimuksena tämän oikeuden kannalta pidetään YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaa yleissopimusta (TSS-sopimus). 6

7 Oikeus terveyteen on hyvin laaja oikeus. Se sisältää paljon muutakin kuin oikeuden saada terveydenhuoltoa tai lääkkeitä. TSS-sopimusta tulkitseva YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia käsittelevä komitea (TSS-komitea) on määritellyt valtioille ydinvelvoitteet koskien oikeutta terveyteen. Valtion täytyy muun muassa järjestää kaikille Maailman terveysjärjestön (World Health Organization, WHO) määrittelemät välttämättömät lääkkeet ja turvata kaikille oikeus päästä terveystilojen, -hyödykkeiden ja -palveluiden piiriin ilman syrjintää, huomioiden erityisesti haavoittuvat ja marginaalissa olevat ryhmät. Tämän oikeuden ytimeen kuuluu myös perustason suojan, majoituksen ja sanitaation turvaaminen, koska ne ovat terveydelle välttämättömiä. Paperittomallakin on oikeus terveyteen Oikeus terveyteen kuuluu kaikille. TSS-komitean mukaan TSS-sopimuksen oikeudet koskevat kaikkia riippumatta siitä, mikä heidän oikeudellinen asemansa on tai millaiset asiakirjat he omistavat. Komitea on korostanut, että valtioiden tulee noudattaa velvollisuuksiaan, jotka oikeus terveyteen asettaa, rajoittamatta yhtäläistä pääsyä ennalta ehkäiseviin, hoitaviin ja oireita lievittäviin terveyspalveluihin. Tämä koskee myös paperittomien siirtolaisten pääsyä terveyspalveluihin. Valtiot ovat sitoutuneet siihen, että oikeus terveyteen toteutuu ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun seikkaan perustuvaa syrjintää. Haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset Paperittomat siirtolaiset kuuluvat yhteiskunnan haavoittuvaisimpiin ryhmiin. Paperittomien joukossa on myös erityisen haavoittuvaisiin ryhmiin kuuluvia ihmisiä, kuten lapsia ja raskaana olevia naisia. TSS-komitean mukaan on erityisen tärkeää, että oikeus terveyteen toteutuu erityisesti haavoittuvien ja marginaalissa olevien ryhmien osalta. Ruotsia koskevassa raportissaan YK:n erikoisraportoija on huomauttanut, että paperittomat siirtolaiset kuuluvat ruotsalaisen yhteiskunnan haavoittuvimpiin yksilöihin. Paperittomien voidaan myös Suomessa katsoa kuuluvan tähän ryhmään. Erikoisraportoijan mukaan heiltä ei voida evätä terveyspalveluihin pääsyä. TSS-komitea on määritellyt mittareita, joilla voidaan tarkastella toteutuuko oikeus terveyteen. Komitean mukaan valtio on epäonnistunut velvollisuuksiensa täyttämisessä esimerkiksi, jos julkisia varoja ohjataan siten, että oikeus terveyteen ei toteudu erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien tai syrjäytyneiden ryhmien tai yksilöiden kohdalla. 7

8 TSS-sopimuksen lisäksi esimerkiksi paperittomien lasten ja raskaana olevien naisten oikeus terveyteen on vahvistettu myös erillisissä sopimuksissa. TSS-komitea on painottanut, että kaikilla valtion alueella olevilla lapsilla, mukaan lukien paperittomilla, tulee olla pääsy edulliseen terveydenhuoltoon. -Tilanne ei ole Suomen kansainvälisten velvoitteiden mukainen (TSS-sopimus, LOS, CEDAW, UESP), etenkin lasten ja raskaana olevien kohdalla Suomi ei tarjoa tarpeeksi laajaa terveydenhuoltoa, Lapsen oikeuksien sopimuksessa ja Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevassa yleissopimuksessa on määritelty, että lasta ei saa syrjiä eli kaikille lapsille tulee tarjota yhtäläinen pääsy terveyspalveluihin, CEDAW-> odottaville äideille on tarjottava pääsy raskauden seurantaan, synnytykseen ja synnytyksen jälkeiseen terveydenhuoltoon Käytännöt Suomessa Paperittomille tarjotaan Suomessa ainoastaan kiireellistä ei-subventoitua terveydenhuoltoa eli paperittomat joutuvat itse maksamaan hoidon todelliset kustannukset. Synnytys on esimerkiksi kiireellistä hoitoa ja Suomessa pääsee aina synnyttämään, synnytys maksaa paperittomalle , mutta mikäli joudutaan tekemään esimerkiksi hätäsektio, kustannukset nousevat 5000 Tällä hetkellä paperittomien terveydenhuolto on vapaaehtoisten lääkäreiden ja hoitajien kontolla, Helsingissä, Turussa ja Oulussa toimii Global Clinic nimisiä terveysklinikoita, joista saa maksutonta terveydenhuoltoa Jotkut tahot ovat olleet huolissaan siitä, että terveyspalveluiden tarjoaminen paperittomille lisäisi (luvatonta) maahanmuuttoa, tosin tätä pelkoa tukevia tutkimuksia ei ole esitetty väitteiden tueksi. Sen sijaan useat tutkimukset ovat osoittaneet, että maahanmuuttoon vaikuttavat aivan toisenlaiset tekijät, kuin kohdemaassa tarjottavat terveyspalvelut (terveyspalveluista ja siitä kenelle ne kussakin maassa kuuluvat ei yleensä olla kovin tietoisia, kuten ei myöskään omasta terveydentilasta). Katkelma: Paperittomat-opas s Paperittomat-hanke. Pakolaisneuvonta ry. Lähteet: Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus, lapsen oikeuksien yleissopimus ja kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus : 8

9 The Right to Health, Joint fact Sheet WHO/OHCHR323, August 2007: Yhdistyneiden kansakuntien taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia käsittelevän komitean yleinen kannanotto nro 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health, E/C.12/2000/14, Yhdistyneiden kansakuntien taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia käsittelevän komitean yleinen kannanotto nro 20: Non-discrimination in economic, social and cultural rights, E/C.12/GC/20, Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, Paul Hunt. Mission to Sweden. A/HRC/4/28/Add.2, Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista käsittelevän komitean suositus nro 26: General recommendation No. 26 on women migrant workers, CEDAW/C/2009/WP.1/R, Yhteiskunnallinen debatti Suomessa Tutustu yhteiskunnalliseen debattiin Paperittomien terveydenhoidon tarjoamisesta lukemalla seuraavat lehtileikkeet (erillinen tiedosto): 1) Vieraskynä: Suomi rikkoo kansainvälisiä sopimuksia ja suosituksia, kun se ei tarjoa edes välttämätöntä sairaanhoitoa paperittomille siirtolaisille (HS ) 2) Jussi Halla-aho: Paperittomien terveyspalvelut Helsingissä (Scripta-blogi ) 3) Emma Kari: Paperittomien terveydenhuolto etenee (City.fi ) 9

10 OSA 3) TEHTÄVIÄ Vaihtoehto 1: Ryhmissä pohtiminen ja yhteinen purku Lue lehtileikkeet (erillisessä tiedostossa) ja pohdi ryhmissä: 1) Millä tavoin kirjoittajat argumentoivat terveyspalvelujen järjestämisen puolesta? 2) Millä tavoin kirjoittajat argumentoivat terveyspalvelujen järjestämistä vastaan? 3) Mikä argumenteista on mielestäsi painavin, miksi? Vaihtoehto 2: Väittely Anna oppilaiden tutustua johdantomateriaaliin sekä kolmeen lehtileikkeeseen (erillinen tiedosto). Pyydä heitä valmistautumaan väittelyyn, jossa toinen joukkue argumentoi terveyspalvelujen tarjoamista vastaan ja toinen terveyspalelujen tarjoamisen puolesta. 10

Paperittomien oikeus terveyteen

Paperittomien oikeus terveyteen Paperittomien oikeus terveyteen Oppaan suunnittelu ja toteutus: Nada Al Omair Tekstit: Nada Al Omair ja Karoliina Heikinheimo Oppaan taitto, graafinen suunnittelu ja kuvitus: Teemu Helenius Oppaan oikoluku:

Lisätiedot

Paperittomat-hanke tietoa paperittomuudesta ja oikeudellista neuvontaa. Meri Korniloff 11.4.2014

Paperittomat-hanke tietoa paperittomuudesta ja oikeudellista neuvontaa. Meri Korniloff 11.4.2014 Paperittomat-hanke tietoa paperittomuudesta ja oikeudellista neuvontaa Meri Korniloff 11.4.2014 Tietoa paperittomuudesta Tiedotetaan paperittomien oikeuksista Oikeudellista neuvontaa paperittomille ja

Lisätiedot

FRA. Muihin jäsenvaltioihin muuttavien ja niihin asettautuvien Euroopan unionin romanikansalaisten tilanne

FRA. Muihin jäsenvaltioihin muuttavien ja niihin asettautuvien Euroopan unionin romanikansalaisten tilanne FRA Muihin jäsenvaltioihin muuttavien ja niihin asettautuvien Euroopan unionin romanikansalaisten tilanne Noviembre de 2009 Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi

Lisätiedot

LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015

LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015 LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015 Eduskunnan hallintovaliokunnalle Viite: Lausuntopyyntö 18.2.2015 Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta

Lisätiedot

10 väitettä ja faktaa. turvapaikanhakijoista ja pakolaisista

10 väitettä ja faktaa. turvapaikanhakijoista ja pakolaisista 10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista ja pakolaisista 2 10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista ja pakolaisista sisältö Euroopan rajat...4 Turvapaikkashoppailu...5 Paperittomat siirtolaiset...6

Lisätiedot

Esteiden poistaminen Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus

Esteiden poistaminen Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia Observatories Européen des Phénomènes Racistes et Xénophobes Europäische STELLE zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Esteiden poistaminen

Lisätiedot

Opas lapsen oikeuksiin

Opas lapsen oikeuksiin Opas lapsen oikeuksiin LUOKILLE 3-6 Lähdemateriaalista toimittanut: Veera Videnius Toimituskunta: Inka Hetemäki, Hanna Hämäläinen, Aino Sarkia ja Tanja Suvilaakso. Painopaikka T-Print Ky, Hyvinkää Taittaja:

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c :n muuttamisesta LUONNOS 25.6.2014 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys. Maahanmuutto

Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys. Maahanmuutto Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys Maahanmuutto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 32/2013 SISÄASIAINMINISTERIÖ Maahanmuutto Ihmiskaupan uhrin auttamista

Lisätiedot

European Women s Lobby

European Women s Lobby GUIDE TO THE NEW European Women s Lobby Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen yleissopimus, Palermo 2000 Ihmiskauppaa koskevan lisäpöytäkirjan täytäntöönpano-ohjeet

Lisätiedot

Opettajan opas - JOHDANTO

Opettajan opas - JOHDANTO Opettajan opas - JOHDANTO Opettajan oppaan johdanto Jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 14.

Lisätiedot

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1 Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Lisätiedot

Opetusmateriaali tyttöjen ja naisten oikeuksista Suomessa ja maailmalla

Opetusmateriaali tyttöjen ja naisten oikeuksista Suomessa ja maailmalla Opetusmateriaali tyttöjen ja naisten oikeuksista Suomessa ja maailmalla Lukijalle! Suomen Naistutkimuksen Seura ry Sällskapet för kvinnoforskning i Finland palkitsi Friidu opintomateriaalin vuoden 2004

Lisätiedot

Vapaaehtoisen paluun kehittäminen 2010-2012. Arviointiraportti

Vapaaehtoisen paluun kehittäminen 2010-2012. Arviointiraportti Vapaaehtoisen paluun kehittäminen 2010-2012 Arviointiraportti 2012 International Organization for Migration Tämä raportti on Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n Helsingin toimiston tuottama. Raportti

Lisätiedot

Lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksen HE 221/2005 vp johdosta

Lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksen HE 221/2005 vp johdosta Seksialan Liitto SALLI ry ASIANTUNTIJALAUSUNTO 1 (38) Lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksen johdosta Korjattu ja täydennetty lausunto 22.5.2006 Alkuun on lisätty luku prostituutiopolitiikasta.

Lisätiedot

Kansallinen ihmiskaupparaportoija. Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa

Kansallinen ihmiskaupparaportoija. Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa K 17/2010 vp Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa Julkaisusarja

Lisätiedot

Näin ollen esimerkiksi kolme lastaan ja puolisonsa Suomeen haluavalta perheenkokoajalta edellytetään 2880 euron kuukausituloja.

Näin ollen esimerkiksi kolme lastaan ja puolisonsa Suomeen haluavalta perheenkokoajalta edellytetään 2880 euron kuukausituloja. 20.6.2010 Pakolaisneuvonta Suomen Pakolaisapu PERHEIDEN YHDISTÄMINEN TAUSTASELVITYS 1. Mitä perheiden yhdistäminen tarkoittaa? Lähes kaikki oleskeluluvan Suomesta saaneet henkilöt saavat samalla perheenyhdistämisoikeuden.

Lisätiedot

Mitä ihmisoikeudet ovat?

Mitä ihmisoikeudet ovat? Mitä ihmisoikeudet ovat? 1 Artikkeli on alun perin julkaistu selvityksessä Ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus Suomessa (Ihmisoikeuskeskus 2014). Ihmisoikeuskeskus 2014 ISBN: 978-952-7117-03-3 (nidottu) ISBN:

Lisätiedot

Terveys- ja sairauskäsitykset eri kulttuureissa - seminaari 22.11.2011, Joensuu

Terveys- ja sairauskäsitykset eri kulttuureissa - seminaari 22.11.2011, Joensuu MONIKKO Monikulttuurisen kasvatustyön, kotoutumisen ja opetuksen kehittäminen hanke Terveys- ja sairauskäsitykset eri kulttuureissa - seminaari 22.11.2011, Joensuu Sisältö Terveys- ja sairauskäsitykset

Lisätiedot

99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA

99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA 99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA Vähemmistövaltuutettu 2014 Vähemmistövaltuutettu taitto: Kopijyvä Oy, 2014 2 Sisällys Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet'n alkusanat...9 I. Yleistä tietoa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

TULKKAUS TURVAPAIKKAMENETTELYSSÄ OPAS TULKEILLE

TULKKAUS TURVAPAIKKAMENETTELYSSÄ OPAS TULKEILLE TULKKAUS TURVAPAIKKAMENETTELYSSÄ OPAS TULKEILLE 1 ERF Euroopan pakolaisrahasto osallistuu hankeen rahoittamiseen. Tekijä on yksin vastuussa julkaisussa esitetyistä näkemyksistä, eikä Euroopan komissio

Lisätiedot

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1.8 Nuoret ja tulevaisuuden muutos Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1 Toimittajat: Marianne Keyriläinen, Elina Korhonen ja Laura Lipsanen Tilastojen toimitus:

Lisätiedot

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA Sarja B. Projektiraportit ja selvitykset 21, 2011 Riikka Jalonen LAPSEN oikeuksien SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lapsen

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

TUULIKAAPISSA ON TULIJOITA : Työperäinen ihmiskauppa ja ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö ravintola- ja siivouspalvelualoilla

TUULIKAAPISSA ON TULIJOITA : Työperäinen ihmiskauppa ja ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö ravintola- ja siivouspalvelualoilla European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI) P.O.Box 444 FIN-00531 Helsinki Finland Publication Series No. 76 TUULIKAAPISSA ON TULIJOITA : Työperäinen

Lisätiedot

Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset

Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset - erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan syrjinnän kiellon ja

Lisätiedot

Kerjäläisiin liittyvien viranomaistoimien yhdenmukaistamistarvetta kartoittava ja tarvittavia ohjeita tai lainsäädäntömuutoksia valmisteleva työryhmä

Kerjäläisiin liittyvien viranomaistoimien yhdenmukaistamistarvetta kartoittava ja tarvittavia ohjeita tai lainsäädäntömuutoksia valmisteleva työryhmä Kerjäläisiin liittyvien viranomaistoimien yhdenmukaistamistarvetta kartoittava ja tarvittavia ohjeita tai lainsäädäntömuutoksia valmisteleva työryhmä Ihmisoikeusliitto esittää työryhmälle harkittavaksi

Lisätiedot